ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ"

Transcript

1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε τθ γερμανικι επίκεςθ ςτθν Ελλάδα ςτισ 6 Απριλίου του Η θρωικι άμυνα των Ελλινων ςτρατιωτϊν ςτα οχυρά τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ ςταμάτθςε τουσ Γερμανοφσ, οι οποίοι όμωσ, ειςβάλλοντασ ταυτόχρονα και από τθ Γιουγκοςλαβία με πολλαπλάςιεσ δυνάμεισ κατάφεραν να προωκθκοφν και να φτάςουν τελικά ςτθν πρωτεφουςα Ακινα, ςτισ 27 Απριλίου Όλα αυτά ζγιναν τθ ςτιγμι που το ςφνολο ςχεδόν του ελλθνικοφ ςτρατοφ ιταν ακόμα ςτο μζτωπο τθσ Αλβανίασ απζναντι από τουσ Ιταλοφσ. Η κατάλθψθ τθσ Ελλάδασ ολοκλθρϊκθκε με τθν περίφθμθ Μάχθ τθσ Κριτθσ, το Μάιο του Ζτςι εγκαινιάςτθκε θ τριπλι κατοχι τθσ χϊρασ, από τουσ Γερμανοφσ και τουσ ςυμμάχουσ τουσ, τουσ θττθμζνουσ Ιταλοφσ και τουσ Βουλγάρουσ, που ιρκαν πίςω από τουσ Γερμανοφσ χωρίσ να ρίξουν μια τουφεκιά. Οι Γερμανοί κράτθςαν υπό τον ζλεγχό τουσ τθν Κριτθ, τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ με τθν Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία, τον Ζβρο και κάποια νθςιά. Οι Ιταλοί πιραν υπό τον ζλεγχό τουσ το μεγαλφτερο τμιμα τθσ Ηπειρωτικισ Ελλάδασ και τα Επτάνθςα. τουσ Βοφλγαρουσ ο Χίτλερ ζδωςε τθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. Με τθν ζναρξθ τθσ κατοχικισ περιόδου, τισ επιτάξεισ ειδϊν για τισ ανάγκεσ των κατοχικϊν ςτρατϊν, τθν καταςτροφι τθσ υπαίκρου, τθ λεθλαςία των εμπορικϊν και βιομθχανικϊν αποκεμάτων τθσ χϊρασ κακϊσ και των αποκεμάτων ςε χρυςό, τθν εκτίναξθ του πλθκωριςμοφ και τθν εμφάνιςθ τθσ μαφρθσ αγοράσ, άρχιςε μια ςκλθρι δοκιμαςία για τον ελλθνικό πλθκυςμό. Ο Μουςολίνι ανζφερε χαρακτθριςτικά πωσ οι Γερμανοί «άρπαξαν από τουσ Ζλλθνεσ ακόμα και τα κορδόνια των παπουτςιϊν τουσ» ο δε Γκίτηι ότι «θ Ελλάδα είναι ςαν ςτυμμζνο λεμόνι». Για να αναφζρουμε οριςμζνα παραδείγματα από τισ επιτάξεισ των ειδϊν, με βάςθ επίςθμεσ γερμανικζσ εκτιμιςεισ τθσ εποχισ, μόνο για τθν περίοδο από τθν 1 θ Μαΐου ωσ τισ 30 επτεμβρίου 1941 επιτάχκθκαν τόνοι κορινκιακι ςταφίδα, τόνοι καπνϊν, όλθ θ παραγωγι βαλανιδιϊν και θ αξία των ςταλμζνων πρϊτων υλϊν και προϊόντων ςτθ Γερμανία ανιλκε ςτα γερμανικά μάρκα. Ο πλθκωριςμόσ ςτθν κατοχικι Ελλάδα υπιρξε καταςτροφικόσ: ενδεικτικά αναφζρουμε πωσ μια οκά ψωμί τον Απρίλθ του 1941 ςτοίχιηε 10 δραχμζσ και το επτζμβριο του 1944 ζφταςε το αςτρονομικό ποςό των 153 εκατομμυρίων δραχμϊν. Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ κατοχισ ο πλθκωριςμόσ αυξικθκε 15,3 εκατομμφρια φορζσ. Με τθν ζναρξθ τθσ κατοχισ άρχιςε και θ εποποιία τθσ εκνικισ αντίςταςθσ των Ελλινων κατά των κατακτθτϊν. Για κάκε αντιςταςιακι πράξθ, ςκλθρά ιταν και τα αντίποινα των κατακτθτϊν: ςυνολικά οι κατοχικζσ δυνάμεισ εκτζλεςαν Ζλλθνεσ, πυρπόλθςαν 1700 χωριά και κωμοπόλεισ, αφάνιςαν Ελλθνοεβραίουσ, ζςτειλαν ςτα γερμανικά κάτεργα άλλουσ Ζλλθνεσ. Όλα αυτά μζχρι τισ 18 Οκτωβρίου 1944, οπότε και οι Γερμανοί εγκατζλειψαν οριςτικά τθν Ακινα. Ασ δοφμε όμωσ οριςμζνα μόνο χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ γερμανικισ κθριωδίασ κατά των Ελλινων αμάχων: ςτισ 2 Ιουνίου 1941 εκτζλεςαν όλουσ τουσ κατοίκουσ από το χωριό Κάνδανοσ των Χανίων τθσ Κριτθσ, ςυνολικά 300 άνδρεσ και γυναίκεσ. Οι κάτοικοι του χωριοφ είχαν προτάξει αντίςταςθ ςτουσ Γερμανοφσ για να προλάβουν να ξεφφγουν οι υποχωροφντεσ ςφμμαχοι μετά τθ μάχθ τθσ Κριτθσ. Φεφγοντασ οι Γερμανοί ξεκεμελίωςαν το χωριό και ζβαλαν τθν πινακίδα που βλζπουμε, με τίτλο «εδϊ υπιρχε το χωριό Κάνδανοσ». τισ φωτογραφίεσ βλζπουμε τθν εκτζλεςθ όλων των ανδρϊν από το Κοντομάρι τθσ Κριτθσ, ιδθ ςτισ 26 Μαϊου τισ 16 Αυγοφςτου 1943, μια μόλισ μζρα μετά τθ μεγάλθ γιορτι τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, οι Γερμανοί εκτζλεςαν 317 κατοίκουσ ςτο χωριό Κομμζνο τθσ Άρτασ και το πυρπόλθςαν, με τθν απλι

2 υποψία ότι ςτθν περιοχι κοντά ςτο χωριό υπιρχαν αντάρτεσ. Ανάμεςά ςτουσ εκτελεςμζνουσ ιταν και 97 παιδιά 1-15 χρονϊν και 119 γυναίκεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ βιάςτθκαν και βαςανίςτθκαν πριν εκτελεςτοφν. τισ 5 επτεμβρίου ςτθ κζςθ Γουρνόλακκο του Ψθλορείτθ τθσ Κριτθσ εκτζλεςαν 25 κατοίκουσ και ζναν ιερζα τθν ϊρα που ζκαβαν ςτο νεκροταφείο του χωριοφ 8 ςυγγενείσ τουσ, που είχαν εκτελεςτεί τθν προθγοφμενθ μζρα. τθ φωτογραφία βλζπουμε τον απαγχονιςμό 17 Ελλινων ςτθ Φλϊρινα τθσ Μακεδονίασ τον Ιοφλιο του 43. τον απαγχονιςμό πατριωτϊν ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ..τον απαγχονιςμό γυναικϊν και τθν εκτζλεςθ χωρικϊν. και τθν απεικόνιςθ αντίςτοιχου περιςτατικοφ ςε ξυλογραφία του Γ. Μανουςάκθ, όπου απεικονίηονται και οι Ζλλθνεσ ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν, οι περιβόθτοι «γερμανοτςολιάδεσ» ταγματαςφαλίτεσ. τισ 13 Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ ςυντελζςτθκε το μεγαλφτερο ολοκαφτωμα ςτα Καλάβρυτα Αχαΐασ: οι Γερμανοί και οι δοςίλογοι ςυνεργάτεσ τουσ εκτζλεςαν ςυνολικά 1104 άνδρεσ από 14 ετϊν και άνω. φμφωνα με ςτοιχεία από φακζλουσ του ελλθνικοφ Τπουργείου Εξωτερικϊν που δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα, κατθγοροφμενοι για το ζγκλθμα αυτό είναι ο ςτρατθγόσ Neubacher, ςτρατιωτικόσ διοικθτισ Πατρϊν, οι λοχαγοί Grohman και Dannhausen, ο ταγματάρχθσ Ehrenberger και πολλοί άλλοι. Σο πρϊτο 10θμερο του Φεβρουαρίου του 1944 οι Γερμανοί εκτζλεςαν ςτθν Καλαμάτα 500 άτομα. τισ 5 Απριλίου ςτο χωριό Κλειςοφρα Καςτοριάσ εκτζλεςαν 270 γυναικόπαιδα και γζροντεσ και ζκαψαν το χωριό. τισ 23 Απριλίου εκτζλεςαν 318 γυναικόπαιδα ςτο χωριό Πφργοι Κοηάνθσ ςτθ Μακεδονία. τισ 24 Απριλίου πυρπόλθςαν για τρίτθ φορά το χωριό Μεςόβουνο Κοηάνθσ και ζκαψαν ηωντανά 150 γυναικόπαιδα. τθν εικόνα ξυλογραφία με το ολοκαφτωμα των Καλαβρφτων. τισ 16 Ιουνίου διζπραξαν ίςωσ το πιο άγριο ζγκλθμά τουσ ςτθν Ελλάδα και ζνα από τα χειρότερα εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ που ζγιναν ποτζ ςτθν παγκόςμια ιςτορία, ςτο Δίςτομο Βοιωτίασ, όταν ζςφαξαν ςαδιςτικά 296 ανκρϊπουσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ 117 γυναίκεσ και 53 παιδιά κάτω των 16 ετϊν. Αρκεί να διαβάςει κανείσ τισ περιγραφζσ αυτόπτων μαρτφρων κακϊσ και τθν αναφορά του Ερυκροφ ταυροφ που ζφταςε τθν επομζνθ, για να αντιλθφκεί τθ φρίκθ τθσ γερμανικισ κθριωδίασ που ξεπζραςε κάκε όριο. τθν εικόνα θ ξυλογραφία του Κορογιαννάκθ αποδίδει τθν κτθνωδία των κατακτθτϊν ςτο Δίςτομο. τθ φωτογραφία, οι Γερμανοί ςφαγείσ ποηάρουν χαμογελϊντασ ςτο φακό, αμζςωσ μετά τθν αποτρόπαια πράξθ τουσ κι ενϊ το Δίςτομο ακόμα καίγεται. Η ςφαγι του Διςτόμου ζγινε γνωςτι παγκοςμίωσ χάρθ ςε ζνα αφιζρωμα του αμερικανικοφ περιοδικοφ Life, το εξϊφυλλο του οποίου βλζπουμε ςτθ φωτογραφία. Ειδικά για τισ αποηθμιϊςεισ των κυμάτων του Διςτόμου, εδϊ και χρόνια ζχει ξεκινιςει ζνα δικαςτικό κρίλερ ανάμεςα ςτουσ ςυγγενείσ τουσ από τθ μια πλευρά και ςτο γερμανικό δθμόςιο από τθν άλλθ. Η υπόκεςθ, μετά από πολλζσ περιπζτειεσ, ζφταςε ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ, όπου και αναμζνεται θ τελικι εκδίκαςθ τθσ. Σθν ελλθνικι πλευρά υποςτθρίηει και θ γερμανικι οργάνωςθ «Αννόβερο - Δίςτομο». τθ φωτογραφία το μνθμείο του ολοκαυτϊματοσ ςτο Δίςτομο. Ακόμα και όταν θ ζκβαςθ του πολζμου είχε κρικεί, οι Γερμανοί ςυνζχιηαν τθν καταςτροφι τθσ κατεχόμενθσ Ελλάδασ: ςτο διάςτθμα 3-22 Ιουλίου 1944 μόνο ςτθν περιοχι τθσ Β. Πίνδου πυρπόλθςαν 53 χωριά, κατζςτρεψαν 53 ςχολεία και 25 εκκλθςίεσ και εκτζλεςαν 161 κατοίκουσ. τισ 2 επτεμβρίου ςτο Χορτιάτθ Θεςςαλονίκθσ Γερμανοί και προδότεσ ταγματαςφαλίτεσ βαςάνιςαν, εκτζλεςαν και ζκαψαν ηωντανοφσ 149 κατοίκουσ, θλικιωμζνουσ και γυναικόπαιδα. το ςθμείο αυτό τονίηουμε πωσ αμζτρθτα ιταν και τα κφματα των εκτελζςεων ςτισ φυλακζσ ςτρατοπζδων που είχαν οργανϊςει οι Γερμανοί ςτθν

3 Ακινα, ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθ Λάριςα κ.α. τισ φωτογραφίεσ εκτζλεςθ Ελλθνίδων αγωνιςτριϊν ςτθν Ακινα. κι εδϊ το ςτρατόπεδο των Εσ Εσ ςτο Χαϊδάρι τθσ Ακινασ και το κολαςτιριο τθσ Γκεςτάπο τθσ οδοφ Μζρλιν. Δυςτυχϊσ, με απαίτθςθ τθσ Γερμανίασ και τθν ανοχι οριςμζνων Ελλινων πολιτικϊν μετακατοχικϊν κυβερνιςεων, πολλοί Γερμανοί εγκλθματίεσ πολζμου παρζμειναν ατιμϊρθτοι. Η ξυλογραφία δείχνει το «μπλόκο τθσ Κοκκινιάσ», μιασ γειτονιάσ ςτθν Ακινα, τθν οποία ςυνολικά τρεισ φορζσ απζκλειςαν οι Γερμανοί και με τισ υποδείξεισ καταδοτϊν που φοροφςαν μαφρθ κουκοφλα εκτζλεςαν τουσ Ζλλθνεσ πατριϊτεσ τθσ εκνικισ αντίςταςθσ. Η ταινία που κα δοφμε ςτο τζλοσ τθσ αποψινισ εκδιλωςθσ πραγματεφεται ακριβϊσ αυτό το κζμα. Σο τζλοσ του 2 ου Παγκοςμίου Πολζμου βρικε τθν Ελλάδα με περίπου νεκροφσ, ανίκανουσ για εργαςία, άςτεγουσ. Από τουσ νεκροφσ πάνω από πζκαναν από τθν πείνα, ειδικά από τον τρομερό λιμό του χειμϊνα τουσ παραπάνω αρικμοφσ δεν ςυνυπολογίηονται όςοι πζκαναν λίγο καιρό μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ από αρρϊςτιεσ, τραφματα κ.α. αιτίεσ εξαιτίασ του πολζμου και τθσ κατοχισ. Αν ςυνυπολογιςτοφν και αυτοί οι κάνατοι, τότε θ Ελλάδα ζχαςε ςυνολικά το 13% του πλθκυςμοφ τθσ. τισ φωτογραφίεσ, εικόνεσ με ςκελετωμζνα παιδιά τθσ Ακινασ. Παράλλθλα καταςτράφθκε το 75% του οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου, όλεσ οι γζφυρεσ, το 73% του εμπορικοφ ςτόλου, το 75% των μεταφορϊν, το 50% τθσ βιομθχανίασ, το 25% των ελλθνικϊν δαςϊν, το 100% των τθλεπικοινωνιϊν και βζβαια υπιρξε μείωςθ τθσ γεωργοκτθνοτροφικισ παραγωγισ κατά 60%. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ακόμα κι όταν αποχωροφςαν οι Γερμανοί ανατίναηαν και κατζςτρεφαν ςυςτθματικά τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ. Για να επανορκϊςει αυτιν τθν καταςτροφι υπολογίςτθκε πωσ θ Ελλάδα κα χρειαηόταν 33 φορζσ το εκνικό ειςόδθμα του Για τισ πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ, που κα ζπρεπε να δϊςει θ Γερμανία ςε όςεσ χϊρεσ υπζςτθςαν τθ δράςθ τθσ Βζρμαχτ, διοργανϊκθκε διεκνισ διαςυμμαχικι διάςκεψθ ςτο Παρίςι ςτα τζλθ του Ωσ οφειλι τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα αναγνωρίςτθκε το ποςό των 7,1 διςεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αγοραςτικισ αξίασ Σο ποςό αυτό ουδζποτε δόκθκε ςτθν Ελλάδα, κακότι ςτθ διάςκεψθ του Λονδίνου που επακολοφκθςε, αποφαςίςτθκε πωσ οι αποηθμιϊςεισ των μικρϊν χωρϊν κα δίνονταν μόνον όταν κα υπογραφόταν υνκικθ Ειρινθσ, δθλαδι μόνο με τθν επανζνωςθ των δφο Γερμανιϊν. τισ δεκαετίεσ που ακολοφκθςαν θ γερμανικι κυβζρνθςθ καταδζχτθκε να δϊςει το 1960 ζνα ποςό φψουσ 115 εκατομμυρίων μάρκων ςτθν Ελλάδα, αποκλειςτικά ςε κφματα ναηιςτικϊν διϊξεων, το οποίο εν μζρει μόνο τελικά ζφταςε ςε ςυγγενείσ των κυμάτων. Η Γερμανία απαίτθςε μάλιςτα με τθν καταβολι αυτοφ του ποςοφ θ Ελλάδα να παραιτθκεί από κάκε άλλθ αξίωςθ αποηθμιϊςεων ζναντι του γερμανικοφ δθμοςίου, κάτι που ο Ζλλθνασ πρζςβθσ ςτθ Βόννθ Τψθλάντθσ αρνικθκε να ςυνυπογράψει. Με τθν επανζνωςθ των δφο Γερμανιϊν το 1990 άνοιξε πάλι ο δρόμοσ τθσ διεκδίκθςθσ των αποηθμιϊςεων, αν και θ Γερμανία φρόντιςε να μθν υπάρξει καμιά «ςυνκικθ ειρινθσ», ακριβϊσ για να τισ αποφφγει. Η Ελλάδα από τθν πλευρά τθσ ζκεςε το ηιτθμα ξανά το 1995 για να ειςπράξει τθν άρνθςθ των Γερμανϊν. Εντελϊσ διαφορετικό από το ηιτθμα των πολεμικϊν αποηθμιϊςεων υπιρξε το ηιτθμα του αναγκαςτικοφ κατοχικοφ δανείου, που εκχϊρθςε θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δια τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτουσ κατακτθτζσ Γερμανοφσ και Ιταλοφσ. Επειδι οι Γερμανοί ικελαν να χρθματοδοτιςουν τισ επιχειριςεισ του Ρόμελ ςτθν Αφρικι, ςτισ 14 Μαρτίου 1942 υπζγραψαν με τουσ Ιταλοφσ και εριμθν τθσ ελλθνικισ κατοχικισ κυβζρνθςθσ δανειακι ςφμβαςθ ςτθν οποία κακοριηόταν α. το ποςό των 1,5 διςεκατομμυρίων δραχμϊν το μινα που ζπρεπε να καταβάλλει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ωσ ζξοδα κατοχισ και β. ότι οι αναλιψεισ πζραν αυτοφ του ποςοφ κα χρεϊνονταν ωσ άτοκο δάνειο ςτισ κυβερνιςεισ τθσ Γερμανίασ και Ιταλίασ, οι οποίεσ κα το αποπλιρωναν αργότερα. Εξαιτίασ τόςο των εξόδων κατοχισ, που

4 επιβλικθκαν κατά παράβαςθ του διεκνοφσ δικαίου, όςο και του δανείου, τα κφματα από πείνα ςτθν κατεχόμενθ Ελλάδα εκτοξεφτθκαν ςτουσ αρικμοφσ που αναφζραμε πριν. Ακολοφκθςαν τρεισ τροποποιιςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, με τα ποςά πάντα προσ τα πάνω, που μετζτρεψαν το αναγκαςτικό δάνειο ςε ςυμβατικό. Πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο είναι το ότι θ ναηιςτικι Γερμανία ξεκίνθςε τθν αποπλθρωμι του δανείου, καταβάλλοντασ τισ πρϊτεσ 19 δόςεισ. τθ ςυνζχεια ςταμάτθςε τθν καταβολι των δόςεων, όχι όμωσ και των αναλιψεων, μετατρζποντασ ζτςι το δάνειο ςε ζντοκο λόγω υπερθμερίασ. Ο ίδιοσ ο Χίτλερ είχε αναγνωρίςει το δάνειο αυτό, όπωσ και οι οικονομικοί πλθρεξοφςιοι Νζςτλερ και Αλτενμπουργκ, υπολογίηοντασ μάλιςτα το ποςό του γερμανικοφ χρζουσ προσ τθν Ελλάδα ςτα 476 εκατομμφρια μάρκα. Σο δάνειο αναγνωρίςτθκε και μεταπολεμικά από τον καγκελάριο τθσ Γερμανίασ Ζρχαρντ με τθ δζςμευςθ για επαναδιαπραγμάτευςι του με τθν επανζνωςθ τθσ Γερμανίασ. Οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ το ζκεςαν ωσ κζμα ςτουσ Γερμανοφσ ςυνολικά 12 φορζσ, με τελευταία φορά το Οι Γερμανοί ςτακερά απορρίπτουν κάκε ςυηιτθςθ για το κζμα. Η Ελλάδα ζχει βεβαίωσ όλα τα ζγγραφα τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ. Σο δάνειο αυτό αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του γερμανικοφ δθμοςίου προσ τθν Ελλάδα και όχι επανορκωτικι. Εκτιμιςεισ για τθν αξία του δανείου αυτοφ ζγιναν πολλζσ. τον πίνακα βλζπουμε τθν αρχικι εκτίμθςθ των εξόδων κατοχισ και του δανείου το 1946 ςε χρυςζσ λίρεσ Αγγλίασ. Σο ηιτθμα του δανείου αναδείχτθκε επανειλθμμζνα από το Εκνικό υμβοφλιο για τθ διεκδίκθςθ των οφειλών τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα με πρόεδρο τον αντιςταςιακό Μανϊλθ Γλζηο. θμειϊνουμε εδϊ και τθν πολφ ςωςτι υπενκφμιςθ του υμβουλίου για τθν επιςτροφι των αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν τθσ Ελλάδασ, που άρπαξαν οι Γερμανοί ςτο Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. τισ 2 Ιουλίου 2011 ο Γάλλοσ οικονομολόγοσ και ςφμβουλοσ τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ Jacques Delpla διλωςε πωσ οι οφειλζσ τθσ Γερμανίασ ςτθν Ελλάδα για το 2 ο Παγκόςμιο Πόλεμο ανζρχονται ςε 575 διςεκατομμφρια δολάρια. Η γερμανικι εφθμερίδα Die Welt ςε πρόςφατο άρκρο τθσ παραδζχτθκε ότι υπάρχει ανοιχτό κζμα με τθ διεκδίκθςθ των χρθμάτων του δανείου από τουσ Ζλλθνεσ και υπολόγιςε το ποςό αυτό ςε ςθμερινά 70 διςεκατομμφρια ευρϊ. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ επιςιμωσ ςτθ βουλι, ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2010, δζχτθκε ότι οι ελλθνικζσ διεκδικιςεισ ανζρχονται ςτα 108 διςεκατομμφρια ευρϊ για τισ πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ και ςτα 54 διςεκατομμφρια ευρϊ για το κατοχικό δάνειο χωρίσ τουσ τόκουσ. Με το μικρότερο δυνατό επιτόκιο του 3% οι διεκδικιςεισ ανζρχονται ςτο ποςό του ενόσ τριςεκατομμυρίου ευρϊ, δθλαδι τρεισ φορζσ πάνω από το ςθμερινό χρζοσ τθσ Ελλάδασ. Η Ελλάδα είναι ουςιαςτικά θ μόνθ χϊρα που δεν πιρε από τθ Γερμανία πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ. Η μθ καταβολι αυτϊν των αποηθμιϊςεων και του κατοχικοφ δανείου ςυνιςτά ουςιαςτικά άρνθςθ τθσ Γερμανίασ να παραδεχτεί τα εγκλιματα πολζμου που διζπραξε ο ςτρατόσ τθσ εισ βάροσ του ελλθνικοφ λαοφ κατά το Β Παγκόςμιο Πόλεμο. Όςο οι γερμανικζσ κυβερνιςεισ κα ςυνεχίηουν να αρνοφνται ζςτω και τθ δυνατότθτα διαπραγμάτευςθσ των οφειλϊν, τόςο και θ Γερμανία κα είναι μια θκικά ζκπτωτθ χϊρα απζναντι ςτο διεκνζσ δίκαιο και τθν ανκρωπότθτα. Η λφςθ τθσ εκκρεμότθτασ αυτισ, είτε με απευκείασ ζντιμεσ διαπραγματεφςεισ, είτε με προςφυγι ςτο διεκνζσ δικαςτιριο, όλεσ αυτζσ τισ δεκαετίεσ κα ζπρεπε να αποτελεί και πρζπει να αποτελεί και ςιμερα προχπόκεςθ για τθ ςυμπόρευςθ και τθ ςυνεργαςία των δφο χωρϊν ςτο ευρωπαϊκό οικοδόμθμα. ασ ευχαριςτϊ. Κουγιουμτηόγλου Δθμιτριοσ αποςπαςμζνοσ εκπαιδευτικόσ φιλόλογοσ αρχαιολόγοσ

5 πθγζσ. (πλθροφορίεσ εικόνεσ) Η μαφρθ βίβλοσ τθσ κατοχισ, βϋ ζκδοςθ, Εκνικό υμβοφλιο για τθ διεκδίκθςθ των οφειλϊν τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα, Ακινα Β. κουλατου, Ν. Δθμακοποφλου,. Κόνδθ, Ιςτορία Νεότερθ και φγχρονθ Γ Λυκείου, ΟΕΔΒ. Σομαι Φωτεινι, Ναηιςτικζσ κθριωδίεσ ςτθν Ελλάδα οι φάκελοι του Τπουργείου Εξωτερικών, άρκρα ςτθν εφθμερίδα ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ, και Γιϊργοσ Αποςτολίδθσ, το φωσ τα πρακτικά του κατοχικοφ δανείου, άρκρο ςτθν εφθμερίδα Σο Ζκνοσ, , με ςτοιχεία του Σάςου Ηλιαδάκθ, κακθγθτι ςχολισ εκνικισ αςφάλειασ. Νότθσ Μαριάσ, Σο αναγκαςτικό κατοχικό δάνειο και ο Α. Παπανδρζου, άρκρο ςτο περιοδικό Επίκαιρα, Σάςοσ Ηλιαδάκθσ, Σο κατοχικό δάνειο, άρκρο ςτθν εφθμερίδα τθσ Κριτθσ Η ΠΑΣΡΙ, Διακιρυξθ του Εκνικοφ υμβουλίου για τθ διεκδίκθςθ των οφειλϊν τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα με αφορμι τθ δίκθ του Διςτόμου ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ. Γερμανοί κατά Γερμανίασ για τισ αποηθμιώςεισ, ρεπορτάη τθσ εφθμερίδασ «Ελευκεροτυπία», Ρεπορτάη του Γιϊργου Αποςτολίδθ ςτθν εφθμερίδα «Κακθμερινι», εκατομμφρια ευρώ οφείλει θ Γερμανία ςτθν Ελλάδα, ρεπορτάη τθσ εφθμερίδασ «Σφποσ τθσ Κυριακισ», Πολεμικζσ αποηθμιώςεισ ΣΟ ΚΟΤΣΙ ΣΗ ΠΑΝΔΩΡΑ, τθλεοπτικό ντοκιμαντζρ του δθμοςιογράφου Κϊςτα Βαξεβάνθ με τθ ςυμμετοχι των ιςτορικϊν και κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου Χάγκεν Φλάιςερ, Γαβριζλλασ Ετμεκτςόγλου, Νότθ Μαριά, τράτου Δορδανά. Εμείσ οι Ζλλθνεσ Η κατοχι , 9 ο ντοκιμαντζρ τθλεοπτικισ ιςτορικισ ςειράσ του ΚΑΪ. THE GREEK HOLOCAYST, από τον ιςτότοπο Greece.org german reparations.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912*

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, από μια ςυγκυρία τθσ ιςτορίασ, ςυνζπεςε με τθ μζρα τθσ γιορτισ του Aγίου Δθμθτρίου. Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1912, γφρω ςτισ 11 το

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω.

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν κζλετε να μιλιςετε και μου κάνατε νεφμα ότι δεν κζλετε. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. Επί τθσ διαδικαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 (01.01.2015) Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 Editorial Κακϊσ αλλάηει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

Παραμφκια για τθν Κφπρο για τον μακθτικό διαγωνιςμό: «Κφπροσ-Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δθμιουργώ»

Παραμφκια για τθν Κφπρο για τον μακθτικό διαγωνιςμό: «Κφπροσ-Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δθμιουργώ» ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ -ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΓΡΑΨΟΤΝ: 1.ταμάτθ Άννα-Μαρία 2.Γιάγκου Ελιςςάβετ-Κυριακι 3.Σηίγκα Αικατερίνθ 4.Μορφοποφλου Νεφζλθ 5. Βερβίτθσ Αργφριοσ 6.Παςόγλου Χαράλαμποσ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ»

«Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ» Παράρτθμα «Κοινωνικό Κράτοσ: Οι μεταρρυκμίςεισ που δεν ζγιναν και θ κρίςθ» Ημερίδα Σραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ 13 Μαϊου 211 Αντιγόνθ Λυμπεράκθ και Πλάτων Σινιοσ ΜΕΡΟ Α: Η εμβζλεια του άτυπου κοινωνικοφ κράτουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Τπολογιηόμενοσ Πλθκυςμόσ και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ τθσ Χώρασ ζτουσ 2015 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Ενότητα 5 η : Μερικι Παράγωγοσ Ι Λουκάσ Βλάχοσ Κακθγθτισ Αςτροφυςικισ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα