ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ"

Transcript

1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε τθ γερμανικι επίκεςθ ςτθν Ελλάδα ςτισ 6 Απριλίου του Η θρωικι άμυνα των Ελλινων ςτρατιωτϊν ςτα οχυρά τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ ςταμάτθςε τουσ Γερμανοφσ, οι οποίοι όμωσ, ειςβάλλοντασ ταυτόχρονα και από τθ Γιουγκοςλαβία με πολλαπλάςιεσ δυνάμεισ κατάφεραν να προωκθκοφν και να φτάςουν τελικά ςτθν πρωτεφουςα Ακινα, ςτισ 27 Απριλίου Όλα αυτά ζγιναν τθ ςτιγμι που το ςφνολο ςχεδόν του ελλθνικοφ ςτρατοφ ιταν ακόμα ςτο μζτωπο τθσ Αλβανίασ απζναντι από τουσ Ιταλοφσ. Η κατάλθψθ τθσ Ελλάδασ ολοκλθρϊκθκε με τθν περίφθμθ Μάχθ τθσ Κριτθσ, το Μάιο του Ζτςι εγκαινιάςτθκε θ τριπλι κατοχι τθσ χϊρασ, από τουσ Γερμανοφσ και τουσ ςυμμάχουσ τουσ, τουσ θττθμζνουσ Ιταλοφσ και τουσ Βουλγάρουσ, που ιρκαν πίςω από τουσ Γερμανοφσ χωρίσ να ρίξουν μια τουφεκιά. Οι Γερμανοί κράτθςαν υπό τον ζλεγχό τουσ τθν Κριτθ, τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ με τθν Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία, τον Ζβρο και κάποια νθςιά. Οι Ιταλοί πιραν υπό τον ζλεγχό τουσ το μεγαλφτερο τμιμα τθσ Ηπειρωτικισ Ελλάδασ και τα Επτάνθςα. τουσ Βοφλγαρουσ ο Χίτλερ ζδωςε τθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. Με τθν ζναρξθ τθσ κατοχικισ περιόδου, τισ επιτάξεισ ειδϊν για τισ ανάγκεσ των κατοχικϊν ςτρατϊν, τθν καταςτροφι τθσ υπαίκρου, τθ λεθλαςία των εμπορικϊν και βιομθχανικϊν αποκεμάτων τθσ χϊρασ κακϊσ και των αποκεμάτων ςε χρυςό, τθν εκτίναξθ του πλθκωριςμοφ και τθν εμφάνιςθ τθσ μαφρθσ αγοράσ, άρχιςε μια ςκλθρι δοκιμαςία για τον ελλθνικό πλθκυςμό. Ο Μουςολίνι ανζφερε χαρακτθριςτικά πωσ οι Γερμανοί «άρπαξαν από τουσ Ζλλθνεσ ακόμα και τα κορδόνια των παπουτςιϊν τουσ» ο δε Γκίτηι ότι «θ Ελλάδα είναι ςαν ςτυμμζνο λεμόνι». Για να αναφζρουμε οριςμζνα παραδείγματα από τισ επιτάξεισ των ειδϊν, με βάςθ επίςθμεσ γερμανικζσ εκτιμιςεισ τθσ εποχισ, μόνο για τθν περίοδο από τθν 1 θ Μαΐου ωσ τισ 30 επτεμβρίου 1941 επιτάχκθκαν τόνοι κορινκιακι ςταφίδα, τόνοι καπνϊν, όλθ θ παραγωγι βαλανιδιϊν και θ αξία των ςταλμζνων πρϊτων υλϊν και προϊόντων ςτθ Γερμανία ανιλκε ςτα γερμανικά μάρκα. Ο πλθκωριςμόσ ςτθν κατοχικι Ελλάδα υπιρξε καταςτροφικόσ: ενδεικτικά αναφζρουμε πωσ μια οκά ψωμί τον Απρίλθ του 1941 ςτοίχιηε 10 δραχμζσ και το επτζμβριο του 1944 ζφταςε το αςτρονομικό ποςό των 153 εκατομμυρίων δραχμϊν. Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ κατοχισ ο πλθκωριςμόσ αυξικθκε 15,3 εκατομμφρια φορζσ. Με τθν ζναρξθ τθσ κατοχισ άρχιςε και θ εποποιία τθσ εκνικισ αντίςταςθσ των Ελλινων κατά των κατακτθτϊν. Για κάκε αντιςταςιακι πράξθ, ςκλθρά ιταν και τα αντίποινα των κατακτθτϊν: ςυνολικά οι κατοχικζσ δυνάμεισ εκτζλεςαν Ζλλθνεσ, πυρπόλθςαν 1700 χωριά και κωμοπόλεισ, αφάνιςαν Ελλθνοεβραίουσ, ζςτειλαν ςτα γερμανικά κάτεργα άλλουσ Ζλλθνεσ. Όλα αυτά μζχρι τισ 18 Οκτωβρίου 1944, οπότε και οι Γερμανοί εγκατζλειψαν οριςτικά τθν Ακινα. Ασ δοφμε όμωσ οριςμζνα μόνο χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ γερμανικισ κθριωδίασ κατά των Ελλινων αμάχων: ςτισ 2 Ιουνίου 1941 εκτζλεςαν όλουσ τουσ κατοίκουσ από το χωριό Κάνδανοσ των Χανίων τθσ Κριτθσ, ςυνολικά 300 άνδρεσ και γυναίκεσ. Οι κάτοικοι του χωριοφ είχαν προτάξει αντίςταςθ ςτουσ Γερμανοφσ για να προλάβουν να ξεφφγουν οι υποχωροφντεσ ςφμμαχοι μετά τθ μάχθ τθσ Κριτθσ. Φεφγοντασ οι Γερμανοί ξεκεμελίωςαν το χωριό και ζβαλαν τθν πινακίδα που βλζπουμε, με τίτλο «εδϊ υπιρχε το χωριό Κάνδανοσ». τισ φωτογραφίεσ βλζπουμε τθν εκτζλεςθ όλων των ανδρϊν από το Κοντομάρι τθσ Κριτθσ, ιδθ ςτισ 26 Μαϊου τισ 16 Αυγοφςτου 1943, μια μόλισ μζρα μετά τθ μεγάλθ γιορτι τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, οι Γερμανοί εκτζλεςαν 317 κατοίκουσ ςτο χωριό Κομμζνο τθσ Άρτασ και το πυρπόλθςαν, με τθν απλι

2 υποψία ότι ςτθν περιοχι κοντά ςτο χωριό υπιρχαν αντάρτεσ. Ανάμεςά ςτουσ εκτελεςμζνουσ ιταν και 97 παιδιά 1-15 χρονϊν και 119 γυναίκεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ βιάςτθκαν και βαςανίςτθκαν πριν εκτελεςτοφν. τισ 5 επτεμβρίου ςτθ κζςθ Γουρνόλακκο του Ψθλορείτθ τθσ Κριτθσ εκτζλεςαν 25 κατοίκουσ και ζναν ιερζα τθν ϊρα που ζκαβαν ςτο νεκροταφείο του χωριοφ 8 ςυγγενείσ τουσ, που είχαν εκτελεςτεί τθν προθγοφμενθ μζρα. τθ φωτογραφία βλζπουμε τον απαγχονιςμό 17 Ελλινων ςτθ Φλϊρινα τθσ Μακεδονίασ τον Ιοφλιο του 43. τον απαγχονιςμό πατριωτϊν ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ..τον απαγχονιςμό γυναικϊν και τθν εκτζλεςθ χωρικϊν. και τθν απεικόνιςθ αντίςτοιχου περιςτατικοφ ςε ξυλογραφία του Γ. Μανουςάκθ, όπου απεικονίηονται και οι Ζλλθνεσ ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν, οι περιβόθτοι «γερμανοτςολιάδεσ» ταγματαςφαλίτεσ. τισ 13 Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ ςυντελζςτθκε το μεγαλφτερο ολοκαφτωμα ςτα Καλάβρυτα Αχαΐασ: οι Γερμανοί και οι δοςίλογοι ςυνεργάτεσ τουσ εκτζλεςαν ςυνολικά 1104 άνδρεσ από 14 ετϊν και άνω. φμφωνα με ςτοιχεία από φακζλουσ του ελλθνικοφ Τπουργείου Εξωτερικϊν που δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα, κατθγοροφμενοι για το ζγκλθμα αυτό είναι ο ςτρατθγόσ Neubacher, ςτρατιωτικόσ διοικθτισ Πατρϊν, οι λοχαγοί Grohman και Dannhausen, ο ταγματάρχθσ Ehrenberger και πολλοί άλλοι. Σο πρϊτο 10θμερο του Φεβρουαρίου του 1944 οι Γερμανοί εκτζλεςαν ςτθν Καλαμάτα 500 άτομα. τισ 5 Απριλίου ςτο χωριό Κλειςοφρα Καςτοριάσ εκτζλεςαν 270 γυναικόπαιδα και γζροντεσ και ζκαψαν το χωριό. τισ 23 Απριλίου εκτζλεςαν 318 γυναικόπαιδα ςτο χωριό Πφργοι Κοηάνθσ ςτθ Μακεδονία. τισ 24 Απριλίου πυρπόλθςαν για τρίτθ φορά το χωριό Μεςόβουνο Κοηάνθσ και ζκαψαν ηωντανά 150 γυναικόπαιδα. τθν εικόνα ξυλογραφία με το ολοκαφτωμα των Καλαβρφτων. τισ 16 Ιουνίου διζπραξαν ίςωσ το πιο άγριο ζγκλθμά τουσ ςτθν Ελλάδα και ζνα από τα χειρότερα εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ που ζγιναν ποτζ ςτθν παγκόςμια ιςτορία, ςτο Δίςτομο Βοιωτίασ, όταν ζςφαξαν ςαδιςτικά 296 ανκρϊπουσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ 117 γυναίκεσ και 53 παιδιά κάτω των 16 ετϊν. Αρκεί να διαβάςει κανείσ τισ περιγραφζσ αυτόπτων μαρτφρων κακϊσ και τθν αναφορά του Ερυκροφ ταυροφ που ζφταςε τθν επομζνθ, για να αντιλθφκεί τθ φρίκθ τθσ γερμανικισ κθριωδίασ που ξεπζραςε κάκε όριο. τθν εικόνα θ ξυλογραφία του Κορογιαννάκθ αποδίδει τθν κτθνωδία των κατακτθτϊν ςτο Δίςτομο. τθ φωτογραφία, οι Γερμανοί ςφαγείσ ποηάρουν χαμογελϊντασ ςτο φακό, αμζςωσ μετά τθν αποτρόπαια πράξθ τουσ κι ενϊ το Δίςτομο ακόμα καίγεται. Η ςφαγι του Διςτόμου ζγινε γνωςτι παγκοςμίωσ χάρθ ςε ζνα αφιζρωμα του αμερικανικοφ περιοδικοφ Life, το εξϊφυλλο του οποίου βλζπουμε ςτθ φωτογραφία. Ειδικά για τισ αποηθμιϊςεισ των κυμάτων του Διςτόμου, εδϊ και χρόνια ζχει ξεκινιςει ζνα δικαςτικό κρίλερ ανάμεςα ςτουσ ςυγγενείσ τουσ από τθ μια πλευρά και ςτο γερμανικό δθμόςιο από τθν άλλθ. Η υπόκεςθ, μετά από πολλζσ περιπζτειεσ, ζφταςε ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ, όπου και αναμζνεται θ τελικι εκδίκαςθ τθσ. Σθν ελλθνικι πλευρά υποςτθρίηει και θ γερμανικι οργάνωςθ «Αννόβερο - Δίςτομο». τθ φωτογραφία το μνθμείο του ολοκαυτϊματοσ ςτο Δίςτομο. Ακόμα και όταν θ ζκβαςθ του πολζμου είχε κρικεί, οι Γερμανοί ςυνζχιηαν τθν καταςτροφι τθσ κατεχόμενθσ Ελλάδασ: ςτο διάςτθμα 3-22 Ιουλίου 1944 μόνο ςτθν περιοχι τθσ Β. Πίνδου πυρπόλθςαν 53 χωριά, κατζςτρεψαν 53 ςχολεία και 25 εκκλθςίεσ και εκτζλεςαν 161 κατοίκουσ. τισ 2 επτεμβρίου ςτο Χορτιάτθ Θεςςαλονίκθσ Γερμανοί και προδότεσ ταγματαςφαλίτεσ βαςάνιςαν, εκτζλεςαν και ζκαψαν ηωντανοφσ 149 κατοίκουσ, θλικιωμζνουσ και γυναικόπαιδα. το ςθμείο αυτό τονίηουμε πωσ αμζτρθτα ιταν και τα κφματα των εκτελζςεων ςτισ φυλακζσ ςτρατοπζδων που είχαν οργανϊςει οι Γερμανοί ςτθν

3 Ακινα, ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθ Λάριςα κ.α. τισ φωτογραφίεσ εκτζλεςθ Ελλθνίδων αγωνιςτριϊν ςτθν Ακινα. κι εδϊ το ςτρατόπεδο των Εσ Εσ ςτο Χαϊδάρι τθσ Ακινασ και το κολαςτιριο τθσ Γκεςτάπο τθσ οδοφ Μζρλιν. Δυςτυχϊσ, με απαίτθςθ τθσ Γερμανίασ και τθν ανοχι οριςμζνων Ελλινων πολιτικϊν μετακατοχικϊν κυβερνιςεων, πολλοί Γερμανοί εγκλθματίεσ πολζμου παρζμειναν ατιμϊρθτοι. Η ξυλογραφία δείχνει το «μπλόκο τθσ Κοκκινιάσ», μιασ γειτονιάσ ςτθν Ακινα, τθν οποία ςυνολικά τρεισ φορζσ απζκλειςαν οι Γερμανοί και με τισ υποδείξεισ καταδοτϊν που φοροφςαν μαφρθ κουκοφλα εκτζλεςαν τουσ Ζλλθνεσ πατριϊτεσ τθσ εκνικισ αντίςταςθσ. Η ταινία που κα δοφμε ςτο τζλοσ τθσ αποψινισ εκδιλωςθσ πραγματεφεται ακριβϊσ αυτό το κζμα. Σο τζλοσ του 2 ου Παγκοςμίου Πολζμου βρικε τθν Ελλάδα με περίπου νεκροφσ, ανίκανουσ για εργαςία, άςτεγουσ. Από τουσ νεκροφσ πάνω από πζκαναν από τθν πείνα, ειδικά από τον τρομερό λιμό του χειμϊνα τουσ παραπάνω αρικμοφσ δεν ςυνυπολογίηονται όςοι πζκαναν λίγο καιρό μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ από αρρϊςτιεσ, τραφματα κ.α. αιτίεσ εξαιτίασ του πολζμου και τθσ κατοχισ. Αν ςυνυπολογιςτοφν και αυτοί οι κάνατοι, τότε θ Ελλάδα ζχαςε ςυνολικά το 13% του πλθκυςμοφ τθσ. τισ φωτογραφίεσ, εικόνεσ με ςκελετωμζνα παιδιά τθσ Ακινασ. Παράλλθλα καταςτράφθκε το 75% του οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου, όλεσ οι γζφυρεσ, το 73% του εμπορικοφ ςτόλου, το 75% των μεταφορϊν, το 50% τθσ βιομθχανίασ, το 25% των ελλθνικϊν δαςϊν, το 100% των τθλεπικοινωνιϊν και βζβαια υπιρξε μείωςθ τθσ γεωργοκτθνοτροφικισ παραγωγισ κατά 60%. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ακόμα κι όταν αποχωροφςαν οι Γερμανοί ανατίναηαν και κατζςτρεφαν ςυςτθματικά τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ. Για να επανορκϊςει αυτιν τθν καταςτροφι υπολογίςτθκε πωσ θ Ελλάδα κα χρειαηόταν 33 φορζσ το εκνικό ειςόδθμα του Για τισ πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ, που κα ζπρεπε να δϊςει θ Γερμανία ςε όςεσ χϊρεσ υπζςτθςαν τθ δράςθ τθσ Βζρμαχτ, διοργανϊκθκε διεκνισ διαςυμμαχικι διάςκεψθ ςτο Παρίςι ςτα τζλθ του Ωσ οφειλι τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα αναγνωρίςτθκε το ποςό των 7,1 διςεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αγοραςτικισ αξίασ Σο ποςό αυτό ουδζποτε δόκθκε ςτθν Ελλάδα, κακότι ςτθ διάςκεψθ του Λονδίνου που επακολοφκθςε, αποφαςίςτθκε πωσ οι αποηθμιϊςεισ των μικρϊν χωρϊν κα δίνονταν μόνον όταν κα υπογραφόταν υνκικθ Ειρινθσ, δθλαδι μόνο με τθν επανζνωςθ των δφο Γερμανιϊν. τισ δεκαετίεσ που ακολοφκθςαν θ γερμανικι κυβζρνθςθ καταδζχτθκε να δϊςει το 1960 ζνα ποςό φψουσ 115 εκατομμυρίων μάρκων ςτθν Ελλάδα, αποκλειςτικά ςε κφματα ναηιςτικϊν διϊξεων, το οποίο εν μζρει μόνο τελικά ζφταςε ςε ςυγγενείσ των κυμάτων. Η Γερμανία απαίτθςε μάλιςτα με τθν καταβολι αυτοφ του ποςοφ θ Ελλάδα να παραιτθκεί από κάκε άλλθ αξίωςθ αποηθμιϊςεων ζναντι του γερμανικοφ δθμοςίου, κάτι που ο Ζλλθνασ πρζςβθσ ςτθ Βόννθ Τψθλάντθσ αρνικθκε να ςυνυπογράψει. Με τθν επανζνωςθ των δφο Γερμανιϊν το 1990 άνοιξε πάλι ο δρόμοσ τθσ διεκδίκθςθσ των αποηθμιϊςεων, αν και θ Γερμανία φρόντιςε να μθν υπάρξει καμιά «ςυνκικθ ειρινθσ», ακριβϊσ για να τισ αποφφγει. Η Ελλάδα από τθν πλευρά τθσ ζκεςε το ηιτθμα ξανά το 1995 για να ειςπράξει τθν άρνθςθ των Γερμανϊν. Εντελϊσ διαφορετικό από το ηιτθμα των πολεμικϊν αποηθμιϊςεων υπιρξε το ηιτθμα του αναγκαςτικοφ κατοχικοφ δανείου, που εκχϊρθςε θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δια τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτουσ κατακτθτζσ Γερμανοφσ και Ιταλοφσ. Επειδι οι Γερμανοί ικελαν να χρθματοδοτιςουν τισ επιχειριςεισ του Ρόμελ ςτθν Αφρικι, ςτισ 14 Μαρτίου 1942 υπζγραψαν με τουσ Ιταλοφσ και εριμθν τθσ ελλθνικισ κατοχικισ κυβζρνθςθσ δανειακι ςφμβαςθ ςτθν οποία κακοριηόταν α. το ποςό των 1,5 διςεκατομμυρίων δραχμϊν το μινα που ζπρεπε να καταβάλλει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ωσ ζξοδα κατοχισ και β. ότι οι αναλιψεισ πζραν αυτοφ του ποςοφ κα χρεϊνονταν ωσ άτοκο δάνειο ςτισ κυβερνιςεισ τθσ Γερμανίασ και Ιταλίασ, οι οποίεσ κα το αποπλιρωναν αργότερα. Εξαιτίασ τόςο των εξόδων κατοχισ, που

4 επιβλικθκαν κατά παράβαςθ του διεκνοφσ δικαίου, όςο και του δανείου, τα κφματα από πείνα ςτθν κατεχόμενθ Ελλάδα εκτοξεφτθκαν ςτουσ αρικμοφσ που αναφζραμε πριν. Ακολοφκθςαν τρεισ τροποποιιςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, με τα ποςά πάντα προσ τα πάνω, που μετζτρεψαν το αναγκαςτικό δάνειο ςε ςυμβατικό. Πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο είναι το ότι θ ναηιςτικι Γερμανία ξεκίνθςε τθν αποπλθρωμι του δανείου, καταβάλλοντασ τισ πρϊτεσ 19 δόςεισ. τθ ςυνζχεια ςταμάτθςε τθν καταβολι των δόςεων, όχι όμωσ και των αναλιψεων, μετατρζποντασ ζτςι το δάνειο ςε ζντοκο λόγω υπερθμερίασ. Ο ίδιοσ ο Χίτλερ είχε αναγνωρίςει το δάνειο αυτό, όπωσ και οι οικονομικοί πλθρεξοφςιοι Νζςτλερ και Αλτενμπουργκ, υπολογίηοντασ μάλιςτα το ποςό του γερμανικοφ χρζουσ προσ τθν Ελλάδα ςτα 476 εκατομμφρια μάρκα. Σο δάνειο αναγνωρίςτθκε και μεταπολεμικά από τον καγκελάριο τθσ Γερμανίασ Ζρχαρντ με τθ δζςμευςθ για επαναδιαπραγμάτευςι του με τθν επανζνωςθ τθσ Γερμανίασ. Οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ το ζκεςαν ωσ κζμα ςτουσ Γερμανοφσ ςυνολικά 12 φορζσ, με τελευταία φορά το Οι Γερμανοί ςτακερά απορρίπτουν κάκε ςυηιτθςθ για το κζμα. Η Ελλάδα ζχει βεβαίωσ όλα τα ζγγραφα τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ. Σο δάνειο αυτό αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του γερμανικοφ δθμοςίου προσ τθν Ελλάδα και όχι επανορκωτικι. Εκτιμιςεισ για τθν αξία του δανείου αυτοφ ζγιναν πολλζσ. τον πίνακα βλζπουμε τθν αρχικι εκτίμθςθ των εξόδων κατοχισ και του δανείου το 1946 ςε χρυςζσ λίρεσ Αγγλίασ. Σο ηιτθμα του δανείου αναδείχτθκε επανειλθμμζνα από το Εκνικό υμβοφλιο για τθ διεκδίκθςθ των οφειλών τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα με πρόεδρο τον αντιςταςιακό Μανϊλθ Γλζηο. θμειϊνουμε εδϊ και τθν πολφ ςωςτι υπενκφμιςθ του υμβουλίου για τθν επιςτροφι των αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν τθσ Ελλάδασ, που άρπαξαν οι Γερμανοί ςτο Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. τισ 2 Ιουλίου 2011 ο Γάλλοσ οικονομολόγοσ και ςφμβουλοσ τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ Jacques Delpla διλωςε πωσ οι οφειλζσ τθσ Γερμανίασ ςτθν Ελλάδα για το 2 ο Παγκόςμιο Πόλεμο ανζρχονται ςε 575 διςεκατομμφρια δολάρια. Η γερμανικι εφθμερίδα Die Welt ςε πρόςφατο άρκρο τθσ παραδζχτθκε ότι υπάρχει ανοιχτό κζμα με τθ διεκδίκθςθ των χρθμάτων του δανείου από τουσ Ζλλθνεσ και υπολόγιςε το ποςό αυτό ςε ςθμερινά 70 διςεκατομμφρια ευρϊ. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ επιςιμωσ ςτθ βουλι, ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2010, δζχτθκε ότι οι ελλθνικζσ διεκδικιςεισ ανζρχονται ςτα 108 διςεκατομμφρια ευρϊ για τισ πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ και ςτα 54 διςεκατομμφρια ευρϊ για το κατοχικό δάνειο χωρίσ τουσ τόκουσ. Με το μικρότερο δυνατό επιτόκιο του 3% οι διεκδικιςεισ ανζρχονται ςτο ποςό του ενόσ τριςεκατομμυρίου ευρϊ, δθλαδι τρεισ φορζσ πάνω από το ςθμερινό χρζοσ τθσ Ελλάδασ. Η Ελλάδα είναι ουςιαςτικά θ μόνθ χϊρα που δεν πιρε από τθ Γερμανία πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ. Η μθ καταβολι αυτϊν των αποηθμιϊςεων και του κατοχικοφ δανείου ςυνιςτά ουςιαςτικά άρνθςθ τθσ Γερμανίασ να παραδεχτεί τα εγκλιματα πολζμου που διζπραξε ο ςτρατόσ τθσ εισ βάροσ του ελλθνικοφ λαοφ κατά το Β Παγκόςμιο Πόλεμο. Όςο οι γερμανικζσ κυβερνιςεισ κα ςυνεχίηουν να αρνοφνται ζςτω και τθ δυνατότθτα διαπραγμάτευςθσ των οφειλϊν, τόςο και θ Γερμανία κα είναι μια θκικά ζκπτωτθ χϊρα απζναντι ςτο διεκνζσ δίκαιο και τθν ανκρωπότθτα. Η λφςθ τθσ εκκρεμότθτασ αυτισ, είτε με απευκείασ ζντιμεσ διαπραγματεφςεισ, είτε με προςφυγι ςτο διεκνζσ δικαςτιριο, όλεσ αυτζσ τισ δεκαετίεσ κα ζπρεπε να αποτελεί και πρζπει να αποτελεί και ςιμερα προχπόκεςθ για τθ ςυμπόρευςθ και τθ ςυνεργαςία των δφο χωρϊν ςτο ευρωπαϊκό οικοδόμθμα. ασ ευχαριςτϊ. Κουγιουμτηόγλου Δθμιτριοσ αποςπαςμζνοσ εκπαιδευτικόσ φιλόλογοσ αρχαιολόγοσ

5 πθγζσ. (πλθροφορίεσ εικόνεσ) Η μαφρθ βίβλοσ τθσ κατοχισ, βϋ ζκδοςθ, Εκνικό υμβοφλιο για τθ διεκδίκθςθ των οφειλϊν τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα, Ακινα Β. κουλατου, Ν. Δθμακοποφλου,. Κόνδθ, Ιςτορία Νεότερθ και φγχρονθ Γ Λυκείου, ΟΕΔΒ. Σομαι Φωτεινι, Ναηιςτικζσ κθριωδίεσ ςτθν Ελλάδα οι φάκελοι του Τπουργείου Εξωτερικών, άρκρα ςτθν εφθμερίδα ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ, και Γιϊργοσ Αποςτολίδθσ, το φωσ τα πρακτικά του κατοχικοφ δανείου, άρκρο ςτθν εφθμερίδα Σο Ζκνοσ, , με ςτοιχεία του Σάςου Ηλιαδάκθ, κακθγθτι ςχολισ εκνικισ αςφάλειασ. Νότθσ Μαριάσ, Σο αναγκαςτικό κατοχικό δάνειο και ο Α. Παπανδρζου, άρκρο ςτο περιοδικό Επίκαιρα, Σάςοσ Ηλιαδάκθσ, Σο κατοχικό δάνειο, άρκρο ςτθν εφθμερίδα τθσ Κριτθσ Η ΠΑΣΡΙ, Διακιρυξθ του Εκνικοφ υμβουλίου για τθ διεκδίκθςθ των οφειλϊν τθσ Γερμανίασ προσ τθν Ελλάδα με αφορμι τθ δίκθ του Διςτόμου ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ. Γερμανοί κατά Γερμανίασ για τισ αποηθμιώςεισ, ρεπορτάη τθσ εφθμερίδασ «Ελευκεροτυπία», Ρεπορτάη του Γιϊργου Αποςτολίδθ ςτθν εφθμερίδα «Κακθμερινι», εκατομμφρια ευρώ οφείλει θ Γερμανία ςτθν Ελλάδα, ρεπορτάη τθσ εφθμερίδασ «Σφποσ τθσ Κυριακισ», Πολεμικζσ αποηθμιώςεισ ΣΟ ΚΟΤΣΙ ΣΗ ΠΑΝΔΩΡΑ, τθλεοπτικό ντοκιμαντζρ του δθμοςιογράφου Κϊςτα Βαξεβάνθ με τθ ςυμμετοχι των ιςτορικϊν και κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου Χάγκεν Φλάιςερ, Γαβριζλλασ Ετμεκτςόγλου, Νότθ Μαριά, τράτου Δορδανά. Εμείσ οι Ζλλθνεσ Η κατοχι , 9 ο ντοκιμαντζρ τθλεοπτικισ ιςτορικισ ςειράσ του ΚΑΪ. THE GREEK HOLOCAYST, από τον ιςτότοπο Greece.org german reparations.

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1821 1822 εχθρική η ευρωπαϊκή διπλωματία πολεμικές επιτυχίες των Ελλήνων εδραίωση της επανάστασης Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων καταδικάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα