ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Ω.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/b-WD.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Ω.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/b-WD.1 Ηµεροµηνία : 10/2003"

Transcript

1 1. EΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν τεύχος «Οδηγός Ωρίµανσης ηµοπράτησης» εντάσσεται στο συνολικό έργο «Πρότυπα Τεύχη Ελαχίστων Απαιτήσεων για Περιφερειακά Έργα». Στο τεύχος αυτό γίνεται καταγραφή, περιγραφή και χρονικός προγραµµατισµός των προαπαιτούµενων ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρµογή των όρων εκτέλεσης της σύµβασης ενός Περιφερειακού ηµόσιου Έργου µε σύνηθες φυσικό αντικείµενο. Σαν βασικές κατηγορίες έργων, ανάλογα µε το χαρακτήρα τους και τις ενέργειες ωρίµανσης - αδειοδότησης που περιλαµβάνουν, προσδιορίζονται τα: Συγκοινωνιακά Έργα Υδραυλικά Έργα και Έργα Προστασίας περιβάλλοντος Λιµενικά Έργα Κτιριακά Έργα Λοιπά Έργα Το θέµα των απαλλοτριώσεων, παρότι εντάσσεται ως κοινή δραστηριότητα στις ενέργειες ωρίµανσης των έργων, αναλύεται σε υπό-δραστηριότητες και εξετάζεται σε ξεχωριστή αυτόνοµη ενότητα του παρόντος Οδηγού. Κάθε βασική κατηγορία έργου χωρίζεται σε 1 έως 9 υποκατηγορίες κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις ως προς τις διαδικασίες ωρίµανσης για τα διάφορα είδη έργων που ανήκουν σε κάθε βασική κατηγορία (π.χ. στα Συγκοινωνιακά Έργα απαιτούνται άλλες διαδικασίες για τις αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας και άλλες για δασικούς δρόµους). Για κάθε υποκατηγορία έργου αρχικά δίνονται, µε τη µορφή συνοπτικών καταλόγων ελέγχου, οι αναγκαίες καθώς και οι προαιρετικές δράσεις ωρίµανσης. Επιπλέον, για τις ενέργειες ωρίµανσης των πλέον αντιπροσωπευτικών υποκατηγοριών έργων ανά κατηγορία αναλύονται, µε τη µορφή κειµένου, οι σχετικές διαδικασίες, οι σχετικοί φορείς (εµπλεκόµενοι, γνωµοδοτούντες, συναρµόδιοι), καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην ανάλυση των ενεργειών ωρίµανσης για έργα οδοποιίας, περιβάλλοντος, λιµενικά και κτιριακά έργα χρησιµοποιήθηκαν εδάφια από τους αντίστοιχους οδηγούς ωρίµανσης της ΜΟ κατάλληλα επικαιροποιηµένα, σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους. Με τη µορφή διαγραµµάτων GANTT, παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης των ενεργειών ωρίµανσης, οι εκτιµώ- µενοι χρόνοι ολοκλήρωσης και η αλληλουχία τους ανά υποκατηγορία εξεταζόµενου έργου, καθώς και οι εµπλεκό- µενοι φορείς ανά ενέργεια. Ειδική αναφορά γίνεται στο υποχρεωτικό ή µη κάθε δραστηριότητας, η ορθή ερµηνεία του οποίου οδηγεί σε συντόµευση και απλούστευση της συνολικής διαδικασίας ωρίµανσης. Τέλος, ο Οδηγός συ- µπληρώνεται µε παραρτήµατα που περιλαµβάνουν: Πίνακα Νοµοθεσίας, Πίνακα εµπλεκοµένων φορέων, Ευρετήριο όρων. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως φάση ωρίµανσης ενός έργου θεωρείται όλη η περίοδος της προπαρασκευής του που καλύπτει χρονικά όλο το φάσµα σχεδιασµού, µελετών, ερευνών, αδειοδοτήσεων κτλ και ξεκινάει από το γενικό προγραµµατισµό και καταλήγει στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. Το βασικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ωρίµανση προς δηµοπράτηση, περιλαµβάνει κυρίως τα εξής (πλήρης κατάλογος του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου δίνεται στο Παράρτηµα Β): Το Ν 716/77 (ΦΕΚ 295 Α/ ) «Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 696/74 (ΦΕΚ 301 Α/ ) «Περί αµοιβών µηχανικών δια την σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ., Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 194/79 (ΦΕΚ 53 Α/ ) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόµενα του Ν 716/77», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 1 από 82 Έκδοση : 1

2 Την Εγκύκλιο 27/1997 του ΥΠΕΧΩ Ε «Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων Έργων (Σύστηµα ηµοπράτησης έργου: Μελέτη - Κατασκευή», Τα Π 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α/ ), Π 18/2000 (ΦΕΚ 15 Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου και σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Το Ν 1418/84(ΦΕΚ 23 Α/ ) «ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, Το Π 57/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθόσον αφορά ειδικότερα τη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων έργων που αφορούν τους τοµείς ενέργειας, µεταφορών και ύδατος, Το Π 609/85(ΦΕΚ 223 Α/ ) «Κατασκευή ηµοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 131/98(ΦΕΚ 105 Α/ ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 186/96(ΦΕΚ 145 Α/ ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν..) και των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π 171/87(ΦΕΚ 84 Α/ ) «ηµοτικά Έργα Έργα Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Νοµοθεσία για το περιβάλλον (Ν 1650/86, Π 28/93, ΚΥΑ 69269/5387/90 κτλ.), συµπεριλαµβανοµένου και του Ν 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/ ) «Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ιαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθµίσεις Θεµάτων για τα Υδατορεύµατα» και για απαλλοτριώσεις - αρχαιολογία (Ν 2985/2002,ΦΕΚ 18 Α/ , «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Α- παλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα», Ν 2882/2001, ΦΕΚ 17 Α/ , «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων», Εγκ. 17α/27/2/ΦΝ 297/97), σε συνδυασµό µε το Ν 2647/1998, ΦΕΚ 237 Α/ , «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά τη φάση σύνταξης του παρόντος τεύχους δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες ΚΥΑ, κατ εξουσιοδότηση του Ν 3010/02, οι οποίες θα καθορίσουν εκ νέου θέµατα όπως: - Η κατάταξη των έργων σε τρεις κατηγορίες (Α, Β, και Γ), ανάλογα µε το βαθµό επίδρασης τους στο περιβάλλον. - Τα περιεχόµενα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. - Οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και των Περιβαλλοντικών Όρων. - Ο τρόπος ενηµέρωσης των πολιτών κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. - Οι αρµοδιότητες που αποκεντρώνονται στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται οι ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Ν 1650/86 Νοµοθεσία για τις θαλάσσιες υποδοµές και µεταφορές, δηλ., Ν 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α/ ) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» και Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α/ ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες που αφορούν στις διαδικασίες ωρίµανσης δηµοπράτησης είναι κυρίως τα ακόλουθα: Χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδοτήσεων, µε εµπλοκή πολλών φορέων και ανυπαρξία χρονικού ορίου ανταπόκρισης, Άγνοια, συχνά, της αλληλουχίας ενεργειών στη διαδικασία αδειοδότησης από τις περιφερειακές υπηρεσίες, Χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες απαλλοτριώσεων, Έλλειψη αποτελεσµατικού συντονισµού των διαδικασιών ωρίµανσης έργων, Πληµµελής εφαρµογή των εγκυκλίων 37/95 και 27/97, σχετικά µε την αλληλουχία εκπόνησης των επιµέρους µελετών των έργων, 2 από 82 Έκδοση : 1

3 Προβλήµατα χρηµατοδότησης µελετών σε χρόνους που να επιτρέπουν τη χωρίς πίεση και περιορισµούς υλοποίηση του συνόλου των απαιτουµένων τεχνικών µελετών και υποστηρικτικών ερευνών. Ο σκοπός του Οδηγού Ωρίµανσης ηµοπράτησης είναι η παροχή ενός εργαλείου προς τους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των έργων της περιφέρειας, και όχι µόνο, µε βάση την πληροφόρηση του οποίου ενισχύεται και συ- µπληρώνεται η διαδικασία προπαρασκευής των έργων, ώστε να είναι ώριµα προς δηµοπράτηση και να αποφεύγονται συνήθη εµπόδια κατά την κατασκευή τους. Με τον τρόπο αυτό µειώνονται τα µεγάλα προβλήµατα που οφείλονται στην ελλιπή προετοιµασία των έργων και βελτιώνεται η ποιότητά τους. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού τα περιφερειακά έργα οµαδοποιούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες Συγκοινωνιακά Υδραυλικά - Προστασίας Περιβάλλοντος Λιµενικά Κτιριακά Λοιπά έργα Στον πίνακα 3-1 δίνονται οι υποκατηγορίες των έργων, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για κάθε κατηγορία έργου, βάσει του χαρακτήρα τους και των ενεργειών ωρίµανσης που απαιτούν. Πίνακας 3-1: Υποκατηγορίες Έργων # Κατηγορία Έργου Υποκατηγορία έργου Συγκοινωνιακά 2 Υδραυλικά Προστασία Περιβάλλοντος 3 Λιµενικά 4 Κτιριακά Αυτοκινητόδροµοι / πρωτεύον οδικό δίκτυο ευτερεύον εθνικό / επαρχιακό δίκτυο Ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες Συλλεκτήριοι δρόµοι Κοινοτικοί αγροτικοί δασικοί δρόµοι Έργα µεταφοράς νερού µεγάλης κλίµακας Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης Φράγµατα ή αναχώµατα λιµνοδεξαµενών Σήραγγες και υπόγεια έργα Τυπικά εγγειοβελτιωτικά έργα Αντιπληµµυρικά Έργα Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (στη θάλασσα) Έργα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Παράκτια έργα Υποθαλάσσια Έργα Έργα Ανοιχτής Θαλάσσης 5 Λοιπά Αναπλάσεις Έργα που δηµοπρατούνται µε πλήρεις µελέτες Έργα που δηµοπρατούνται µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή Έργα που υλοποιούνται µε αντιπαροχή Έργα που υλοποιούνται µε παραχώρηση χρήσης Έργα µε αγορά έτοιµου προϊόντος 3 από 82 Έκδοση : 1

4 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 4.1 Ενέργειες Ωρίµανσης ηµοπράτησης Συγκοινωνιακών Έργων Ο χωροταξικός σχεδιασµός των έργων οδοποιίας αποτελεί συναρµοδιότητα των Υπουργείων: Εθνικής Οικονοµίας Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Γεωργίας Με τον Ν 2503/97 διατηρούνται υπέρ του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. οι αρµοδιότητες που αναφέρονται σε έργα ενταγ- µένα στα ιευρωπαϊκά ίκτυα της Χώρας. Με την Απόφαση 1α/οικ/14/74/ ορίζονται οι οδικοί άξονες του ιευρωπαϊκού ικτύου και οι άλλοι διακρατικοί άξονες επί των οποίων τα εκτελούµενα έργα χαρακτηρίζονται Εθνικού Επιπέδου (αρµοδιότητα Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε.). Με το Ν 3155/55 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» καθορίζονται οι Εθνικές Επαρχιακές Οδοί, η διαδικασία καθορισµού τους και οι αρµοδιότητες των αντίστοιχων Υπηρεσιών: Οι Εθνικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από το Κράτος δια των Υπηρεσιών η- µοσίων Έργων ( ιανοµαρχιακές Υπηρεσίες, τ. ΠΥ Ε, ΕΚΕ). Οι Επαρχιακές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τα Ταµεία Οδοποιίας των Νο- µών (Νοµαρχιακά Ταµεία ΤΥΝ) Οι ηµοτικές - Κοινοτικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τους οικείους ή- µους Κοινότητες. Σε εφαρµογή των ιατάξεων του Ν 1418/84 «ηµόσια Έργα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», του Β.. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» και του Π 347/93 «Λήψη µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. που αφορά την κατάταξη των Εθνικών Οδών σε Βασικό (Πρωτεύον), ευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό ίκτυο: α. Απόφαση ΜΕΟ/ε/οικ/827/ (ΦΕΚ 735Β ) β. Απόφαση ΜΕΟ/ε/οικ/779/ (ΦΕΚ 800Β ) γ. Απόφαση ΜΕΟ/ε/οικ/1308/ (ΦΕΚ 30Α ) δ. Απόφαση ΜΕΟ/ε/οικ/266/ (ΦΕΚ 293Β ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ισχύει η εξής κατηγοριοποίηση: (1) Εθνικό Οδικό ίκτυο που υποδιαιρείται σε: Βασικό (ή Πρωτεύον) ευτερεύον Τριτεύον Για τµήµα του εθνικού δικτύου, υπάρχει πρόσθετη λειτουργική διάκριση σε αυτοκινητοδρόµους και ταχείας κυκλοφορίας. (2) Επαρχιακό Οδικό ίκτυο που υποδιαιρείται σε: Πρωτεύον ευτερεύον (3) ηµοτικό ή Κοινοτικό Οδικό ίκτυο Τέλος, το θεσµοθετηµένο Βασικό Οδικό ίκτυο (ΥΑ 62556/5073/90, ΦΕΚ 701 / ) υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ Ε. Στους πίνακες και δίνονται συνοπτικά οι ενέργειες ωρίµανσης για κάθε υποκατηγορία έργου οδοποιίας µε χρήση των ακόλουθων συµβολισµών: Απαιτείται εν απαιτείται Μη αναγκαία δραστηριότητα 4 από 82 Έκδοση : 1

5 Πίνακας 4.1-1: Ενέργειες Ωρίµανσης Έργων Οδοποιίας µε το Σύστηµα Συµπλήρωση Τιµολογίου Υπεραστική Οδοποιία Αστική Οδοποιία # Ενέργειες Αυτοκινητόδροµοι / Πρωτεύον Οδικό ίκτυο ευτερεύον Εθνικό / Επαρχιακό ίκτυο Ελεύθερες και Ταχείες Λεωφόροι, Αστικές Αρτηρίες Συλλεκτήριοι ρόµοι Κοινοτικοί Αγροτικοί ασικοί ρόµοι ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 2 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Ε- γκατάσταση Αναδόχου 3 Αναγνωριστική Μελέτη (Στάδιο Ι) 3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόµβων 3.2 Εύρεση Θεσµοθετηµένου Πολεοδ. Περιβάλλοντος 3.3 Αναγνώριση Προκαταρκτική Μελέτη Έργου 3.4 Γεωλογική Αναγνώριση 3.5 Συλλογή Στοιχείων από ΟΚΩ 3.6 Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών 3.7 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3.8 (ΦΠΧ) 3.9 Οικονοµοτεχνική Μελέτη 3.10 ιαδικασία έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 3.11 Έγκριση Σταδίου Ι 4 Προµελέτες Έργων / ΜΠΕ (Στάδιο ΙΙ) 4.1 Εκτέλεση / Συµπλήρωση Τοπογραφικών Εργασιών 4.2 Εύρεση Θεσµοθετηµένου ή Προγραµ. πολεοδ. Περιβάλλοντος 4.3 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόµβων 4.4 Προµελέτη Κυκλοφοριακού Έργου 4.5 Προµελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης 4.6 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 4.7 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών 4.8 Προκαταρκτική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 4.9 Προµελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 4.10 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων 4.11 Προµελέτη Τεχνικών Έργων 4.12 Εκπόνηση Μ.Π.Ε 4.13 Έγκριση ΜΠΕ 4.14 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 5 Οριστικές Μελέτες Έργων (Στάδιο ΙΙΙ) 5.1 Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακού Έργου 5.2 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης 5.3 Εκτέλεση Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών 5.4 Μελέτη Σήµανσης / Ασφάλισης 5.5 Οριστική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 5.6 Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων 5.7 Προµελέτη τεχνικών έργων 5.8 Οριστική µελέτη τεχνικών έργων 5.9 Προµελέτη Η/Μ 5.10 Εξοπλισµός οδού / σηµατοδότηση 5.11 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 6 Οριστικές µελέτες λοιπών έργων (Στάδιο ΙV) 6.1 Οριστική µελέτη κόµβων / παράπλευρων έργων 6.2 Οριστική µελέτη τεχνικών έργων 5 από 82 Έκδοση : 1

6 Υπεραστική Οδοποιία Αστική Οδοποιία # Ενέργειες Αυτοκινητόδροµοι / Πρωτεύον Οδικό ίκτυο ευτερεύον Εθνικό / Επαρχιακό ίκτυο Ελεύθερες και Ταχείες Λεωφόροι, Αστικές Αρτηρίες Συλλεκτήριοι ρόµοι Κοινοτικοί Αγροτικοί ασικοί ρόµοι Έγκριση Σταδίου ΙV 7 Λοιπές µελέτες (Στάδιο V) 7.1 Κτηµατολόγιο 7.2 Μελέτες εφαρµογής 7.3 Έγκριση Σταδίου V 8 Aπαλλοτριώσεις 9 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης Πίνακας 4.1-2: Ενέργειες Ωρίµανσης Έργων Οδοποιίας µε το Σύστηµα: Μελέτη Κατασκευή # Ενέργειες Αυτοκινητόδροµοι / Πρωτεύον εθνικό δίκτυο ευτερεύον εθνικό / επαρχιακό δίκτυο Ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 2 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Ε- γκατάσταση Αναδόχου 3 Αναγνωριστική Μελέτη (Στάδιο Ι) 3.1 Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόµβων 3.2 Εύρεση Θεσµοθετηµένου Πολεοδ. Περιβάλλοντος 3.3 Αναγνώριση Προκαταρκτική Μελέτη Έργου 3.4 Γεωλογική Αναγνώριση 3.5 Συλλογή Στοιχείων από ΟΚΩ 3.6 Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών 3.7 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3.8 (ΦΠΧ) 3.9 Οικονοµοτεχνική Μελέτη 3.10 ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 3.11 Έγκριση Σταδίου Ι 4 Προµελέτες Έργων / ΜΠΕ (Στάδιο ΙΙ) 4.1 Εκτέλεση / Συµπλήρωση Τοπογραφικών Εργασιών Κλ.1:1000 έως 1: Προµελέτη Γεωµετρικού Σχεδιασµού 4.3 Προµελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης 4.4 Οριστική Γεωλογική Μελέτη & ανειοθάλαµοι 4.5 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών Οδού 4.6 Προκαταρκτική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 4.7 Προµελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 4.8 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων 4.9 Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων 4.10 Προµελέτη Τεχνικών Έργων 4.11 Εκπόνηση Μ.Π.Ε 4.12 Έγκριση ΜΠΕ 4.13 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 5 Τεύχη ηµοπράτησης (Στάδιο ΙΙΙ) 5.1 Εκπόνηση Τευχών ηµοπράτησης 6 από 82 Έκδοση : 1

7 # Ενέργειες Αυτοκινητόδροµοι / Πρωτεύον εθνικό δίκτυο ευτερεύον εθνικό / επαρχιακό δίκτυο Ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 6 Kτηµατολόγιο 7 Aπαλλοτριώσεις Η ανάλυση που πραγµατοποιείται στις επόµενες ενότητες αφορά στην ωρίµανση για δηµοπράτηση µε το σύστηµα Συµπλήρωση Τιµολογίου (εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ Ε 37/1995). Στην περίπτωση δηµοπράτησης µε το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή η διαφοροποίηση ξεκινά µετά την έγκριση της αναγνωριστικής µελέτης στο στάδιο της προµελέτης οδοποιίας (Στάδιο ΙΙ). Η προµελέτη οδοποιίας αποτελεί πλέον την µελέτη βάσης του διαγωνισµού. Οι απαραίτητες µελέτες που πρέπει να εκπονηθούν στο Στάδιο ΙΙ είναι σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/1997 (βλ. σχετικά χρονοδιαγράµµατα στο Παράρτηµα Α): Προµελέτη Γεωµετρικού Σχεδιασµού επί τοπογραφικού υποβάθρου 1:500 ή 1:1000 Προµελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οριστική Γεωλογική µελέτη όταν κρίνεται αναγκαίο µε προτάσεις για τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών Γεωτεχνικά ορυγµάτων και επιχωµάτων της οδού Προκαταρκτική Μελέτη κόµβων και παράπλευρων έργων Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών Κτηµατολόγιο (µόνο για µονοσήµαντες χαράξεις) Μετά την έγκριση της Προµελετών και την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων εκπονούνται τα Τεύχη ηµοπράτησης Αρχικές Ενέργειες Ωρίµανσης ιαδικασία επιλογής µελετητή Η διαδικασία επιλογής Μελετητή διέπεται από τις διατάξεις του Ν 716/77 «Περί αναθέσεως µελετών» ή και του Π 346/98 (Οδηγία ΕΟΚ 92/50 όταν το ύψος της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης υπερβαίνει το όριο των Ευρώ). Η απόφαση ανάθεσης λαµβάνεται από τον Κύριο του Έργου / Εργοδότη που εναλλακτικά για τα έργα περιφερειακού επιπέδου: Η ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της τ. ΠΥ Ε (η οποία αντικαταστάθηκε µε τη ιεύθυνση ηµοσίων Έργων, Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας, βάσει του Ν 2503/97) για µελέτες οδικών έργων διανοµαρχιακού (περιφερειακού επιπέδου), Ο Νοµάρχης (Νοµαρχιακό Συµβούλιο) για µελέτες οδικών έργων του επαρχιακού δικτύου, Οι ηµοτικές ή Κοινοτικές Αρχές για µελέτες οδικών έργων του ηµοτικού Οδικού ικτύου. Κατά τη διαδικασία διακρίνονται οι ακόλουθες φάσεις: (1) Εγγραφή σε ΣΑΜ, ΣΑΝΑ κτλ (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ1) (2) ιακήρυξη Μελέτης (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ2) (3) Ορισµός επιτροπής αξιολόγησης (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ3) (4) Εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ4) (5) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και απόφαση ανάθεσης (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ5) Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Εγκατάσταση Αναδόχου Μεταξύ του κυρίου του Έργου / Εργοδότου (όπως περιγράφεται ανωτέρω) και του Αναδόχου Μελετητή υπογράφεται η σχετική Σύµβαση ανάθεσης (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ6) στην οποία καθορίζονται, µεταξύ άλλων: Το αντικείµενο της µελέτης Η χρονική αλληλουχία επιµέρους δραστηριοτήτων Το προεκτιµούµενο συµβατικό οικονοµικό τίµηµα 7 από 82 Έκδοση : 1

8 Μετά την υπογραφή της σύµβασης υπογράφεται και το σχετικό Πρωτόκολλο Εγκατάστασης όπου ορίζονται, ο Ε- πιβλέπων Μηχανικός της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ7) (µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας) και ο Υπεύθυνος Έργου της Προϊσταµένης Αρχής (ο ορισµός του Υπεύθυνου Έργου είναι ά- τυπος). Μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση χρόνου εάν η σύµβαση επέχει και θέση Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, αλλά τούτο πρέπει να αναφέρεται ρητά σε αυτήν Επίβλεψη Μελέτης Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της, η µελέτη παρακολουθείται, ελέγχεται, καθοδηγείται και διοικείται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) δια του Επιβλέποντος Μηχανικού. ιευθύνουσα Υπηρεσία για τις σχετικές µε τις µελέτες διαδικασίες είναι: Η ΓΓ Ε / ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας ( ΜΕΟ) ή ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας ( ΕΚΕ) / Τµήµα Μελετών, για τα οδικά έργα ιανοµαρχιακού επιπέδου Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τα έργα Νοµαρχιακού επιπέδου Η Τεχνική Υπηρεσία ήµων και Κοινοτήτων ΤΥ Κ για τα έργα των ήµων και Κοινοτήτων Εποπτεία Μελέτης Παράλληλα µε την επίβλεψη της µελέτης και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, ασκείται η εποπτεία της µελέτης από την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει επί θεµάτων µελετών οδικών έργων και για τυχόν µεταβολές των όρων της σύµβασης. Προϊσταµένη αρχή είναι: Η ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της τ. ΠΥ Ε (η οποία αντικαταστάθηκε µε τη ιεύθυνση ηµοσίων Έργων, Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας, βάσει του Ν 2503/97) για µελέτες οδικών έργων διανοµαρχιακού (περιφερειακού επιπέδου) Οι αντίστοιχες ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ( ΤΥΝΑ) για µελέτες οδικών έργων νοµαρχιακού και τοπικού επιπέδου Στάδιο Ι: Αναγνωριστική (προκαταρκτική) Μελέτη Έργου-Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προέγκριση Χωροθέτησης) Αναγνωριστική (Προκαταρκτική) Μελέτη Έργου / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης) Η φάση της αναγνωριστικής / προκαταρκτικής µελέτης περιλαµβάνει: (1) Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις κόµβων (2) Αναγνώριση Οδού (3) Γεωλογική Αναγνώριση (4) Οικονοµοτεχνική Μελέτη (5) Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) Κυκλοφοριακή Μελέτη / Θέσεις Κόµβων. Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει κυκλοφοριακή ανάλυση στην οποία καθορίζονται οι προβλεπόµενοι φόρτοι, η σπουδαιότητα της οδού, η αναµενόµενη εξυπηρέτηση, οι θέσεις των κόµβων κλπ. Εφόσον κριθεί απαραίτητο µπορούν να γίνουν κυκλοφοριακές µετρήσεις για τις ανάγκες του συγκεκριµένου οδικού έργου. Αναγνώριση Έργου. Η Αναγνώριση Έργου µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες ενέργειες: α. Αναγνώριση Έργου Συγκέντρωση Στοιχείων: η οποία περιλαµβάνει επί τόπου επίσκεψη του Αναδόχου, συναντήσεις του Αναδόχου και της ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε τοπικούς φορείς και συγκέντρωση των α- παραίτητων στοιχείων και χαρτών. β. Πρόγραµµα Τοπογραφικών Εργασιών: το οποίο προτείνεται από τον Ανάδοχο προκειµένου να παραχθεί το υπόβαθρο για την εκπόνηση των µελετών των επόµενων σταδίων της µελέτης. γ. Έγκριση Προγράµµατος Τοπογραφικών Εργασιών και Εντολή Εκτέλεσης των σχετικών εργασιών δ. Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελετών: όπου ο Ανάδοχος εκπονεί την προκαταρκτική µελέτη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π 696/74 ή/και µε βάση συµπληρωµατικές προδιαγραφές. Γεωλογική Αναγνώριση. Μετά την επιλογή της γενικής πορείας της χάραξης ή / και οποιωνδήποτε εναλλακτικών λύσεων γίνεται η γεωλογική αναγνώριση της περιοχής. 8 από 82 Έκδοση : 1

9 Οικονοµοτεχνική Μελέτη. Εφόσον απαιτείται (συνήθως σε περιπτώσεις που ζητείται δανειοδότηση από τραπεζικούς οργανισµούς) εκπονείται η οικονοµοτεχνική µελέτη, παράλληλα µε την εκπόνηση των προκαταρκτικών µελετών. Η οικονοµοτεχνική µελέτη αποτελείται από: Τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση Την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης). Μετά την ολοκλήρωση ή και συγχρόνως µε την εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης, ο Ανάδοχος προετοιµάζει την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φάκελο Προέγκρισης Χωροθέτησης), την οποίο υποβάλλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης) Παραλαβή της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) Έλεγχος Υποβολή. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία παραλαµβάνει την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φάκελο Προέγκρισης Χωροθέτησης), την ελέγχει και την υποβάλει (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ23-Έντυπο Υ1) στην αρ- µόδια για την έκδοση (εισήγηση, αξιολόγηση και έγκριση) της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Α- ξιολόγησης (Προέγκρισης Χωροθέτησης) Υπηρεσία, που είναι (Ν 2647/98, άρθρο 1, 1Γ): (1) Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε: - Για τα έργα της κατηγορίας Α, Οµάδας Ι, της σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 69269/90 - Για έργα εθνικής οδοποιίας της κατηγορίας Α, Οµάδας ΙΙ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 69269/90 - Για τα έργα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής ή µέσα σε όρια προστατευόµενων περιοχών (Ramsar, ίκτυο Φύση 2000, εθνικούς δρυµούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της φύσης, κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα, σχέδια περιβαλλοντικής σηµασίας) (2) Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ( ΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας για όλα τα υπόλοιπα έργα. Παραλαβή της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) Γνω- µοδοτήσεις Συναρµοδίων. Η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης) στέλνεται από την αρµόδια για την έκδοση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (κεντρική ή Περιφερειακή), Υπηρεσία στις συναρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (ανάλογα µε τις επιπτώσεις που επέρχονται από το εξεταζόµενο έργο) των Υπουργείων Πολιτισµού και Γεωργίας για να εκφράσουν απόψεις και να γνωµοδοτήσουν επί του έργου: Υπουργείο Γεωργίας: Παραλαβή Γνωµοδότηση Αποστολή Εγγράφου. Η αρµόδια Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) γνωµοδοτεί επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) και κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία από όπου προήλθε η Μελέτη. ΥΠΠΟ: Παραλαβή Γνωµοδότηση Αποστολή Εγγράφου. Η αρµόδια Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) γνωµοδοτεί επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) και κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία από όπου προήλθε η Μελέτη. Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης. Μετά την εξέταση της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φακέλου Προέγκρισης Χωροθέτησης) και αφού ληφθούν υπόψη οι γνωµοδοτήσεις των συναρµοδίων, εκδίδεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση από (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ23- Έντυπο Υ2): α. την ΕΥΠΕ µετά από εισήγηση της και υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε ή «µε εντολή υπουργού» από το Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε. β. τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ( ΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της και υπογραφή από τον ΓΓ της Περιφέρειας Έγκριση Σταδίου Ι Με την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών µελετών και µε την έκδοση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί- µησης και Αξιολόγησης (Προέγκρισης Χωροθέτησης) του Έργου, ο Εργοδότης εγκρίνει το Στάδιο Ι, εκδίδει τη σχετική εγκριτική απόφαση και δίδει εντολή για την έναρξη εκπόνησης του Σταδίου ΙΙ, όπου πρέπει να ορίζεται σαφώς το αντικείµενο του σταδίου αυτού (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ9). 9 από 82 Έκδοση : 1

10 4.1.3 Στάδιο ΙΙ: Προµελέτες Έργων / Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Σταδίού Ι ο Εργοδότης δίνει την εντολή για την έναρξη εκπόνησης του Σταδίου ΙΙ (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ9-Έντυπο Υ2) Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών Ο αρµόδιος Μελετητής εκτελεί τις απαραίτητες τοπογραφικές αποτυπώσεις που έχουν εγκριθεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκτελέσεως µελετών που αναφέρονται στο Π 696/ Προµελέτη Κυκλοφοριακού Έργου Πραγµατοποιείται ο γεωµετρικός σχεδιασµός του κυρίως έργου σε επίπεδο προµελέτης πάνω στα τοπογραφικά υπόβαθρα της προηγούµενης δραστηριότητας Προµελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης Η Προµελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης πρέπει να εκπονείται συγχρόνως µε την προµελέτη του κυκλοφοριακού έργου και αφορά την αποχέτευση εγκάρσια και παράλληλα της οδού Οριστική Γεωλογική Μελέτη Η Οριστική Γεωλογική Μελέτη συντάσσεται στη ζώνη διέλευσης της οδού, στη ζώνη που επηρεάζεται από τα έργα που πρέπει να κατασκευαστούν και αποτελεί τον οδηγό για τη σύνταξη του προγράµµατος των απαιτούµενων γεωτεχνικών ερευνών Πρόγραµµα Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών Μετά το πέρας ή και κατά τη διάρκεια της προµελέτης σχεδιάζεται το πρόγραµµα των απαιτούµενων ερευνών, βάση των αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της προµελέτης. Οι απαιτούµενες έρευνες αναφέρονται σε: Γεωτεχνική Μελέτη Γεωλογική ή / και Γεωφυσική Έρευνα Η εκπόνηση των ερευνών αυτών υπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας και ανάλογα µε το είδος και την πολυπλοκότητα / σοβαρότητα του έργου. Απαραίτητη είναι µόνο η γεωτεχνική µελέτη Προκαταρκτική Μελέτη κόµβων και Παράπλευρων Έργων Η Μελέτη αυτή αφορά τη σύνδεση της µελετώµενης οδού µε το υπάρχον δίκτυο και την αποκατάσταση της επικοινωνίας εκατέρωθεν της. Εκτελείται συγχρόνως µε την προµελέτη του έργου Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων Πραγµατοποιείται Προκαταρκτική Εκτίµηση και Οικονοµοτεχνική Αξιολόγηση των µεγάλων τεχνικών έργων Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παράλληλα µε την εκπόνηση των προµελετών εκπονείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69279/5387/90 και τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ Ε Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παραλαβή ΜΠΕ Έλεγχος Υποβολή. Η ΜΠΕ υποβάλλεται από το Μελετητή στη ιευθύνουσα Υπηρεσία όπου ελέγχεται και στη συνέχεια υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία για την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ24-Έντυπο Υ1) η οποία είναι (άρθρο 1, 2 του Ν2647/98): Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε: - Για τα έργα της κατηγορίας Α, Οµάδας Ι, της σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 69269/90 - Για έργα εθνικής οδοποιίας της κατηγορίας Α, Οµάδας ΙΙ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 69269/90 - Για τα έργα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής ή µέσα σε όρια προστατευόµενων περιοχών (Ramsar, ίκτυο Φύση 2000, εθνικούς δρυµούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της φύσης, κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα, σχέδια περιβαλλοντικής σηµασίας) 10 από 82 Έκδοση : 1

11 Το Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ( ΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας για όλα τα υπόλοιπα έργα της Κατηγορίας Α, Οµάδας ΙΙ (έργα δηµοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο). Παραλαβή ΜΠΕ Έλεγχος ιαβίβαση. Η ΜΠΕ παραλαµβάνεται από την Αρµόδια για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή), ελέγχεται και στη συνέχεια διαβιβάζεται στις συναρµόδιες Υπηρεσίες και στο αντίστοιχο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για γνωµοδότηση εντός 15 ηµερών από την υποβολή της. Παραλαβή ΜΠΕ Γνωµοδότηση ιαβίβαση. Η ΜΠΕ παραλαµβάνεται από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες Κεντρικών ή Περιφερειακών Φορέων (ΥΠΕΧΩ Ε, ΥΠΠΟ, Υπ. Γεωργίας) οι οποίες γνωµοδοτούν και διαβιβάζουν τη γνω- µοδότηση τους. Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ. Το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο παραλαµβάνει το αντίγραφο της ΜΠΕ και φροντίζει για τη δηµοσίευση, στον τοπικό τύπο, ανακοίνωσης και πρόσκλησης των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους για να λάβουν γνώση της ΜΠΕ και να διατυπώσουν απόψεις ως προς το περιεχόµενο της, εντός προθεσµίας 15 ηµερών από τη δηµοσίευση. Αντίγραφο της δηµοσίευσης α- ναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοµαρχίας. ιατύπωση Απόψεων Αντιρρήσεων Προτάσεων. Μετά τη δηµοσίευση της ως άνω ανακοίνωσης και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται σε αυτήν, κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ή φορέας µπορεί να λάβει γνώση του περιεχοµένου της ΜΠΕ και να διατυπώσει εγγράφως στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο τη γνώµη και τις προτάσεις του. Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Απόψεων ιαβίβαση. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο διαβιβάζει τις διατυπωθείσες γνώµες και προτάσεις των φορέων και πολιτών µαζί µε τη σχετική γνωµοδότηση του προς την αρµόδια /νση του ΥΠΕΧΩ Ε (κεντρική ή περιφερειακή). Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Μετά τη γνωµοδότηση συναρµόδιων υπηρεσιών και οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η Αρµόδια Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) συντάσσει το Σχέδιο Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το εν λόγω οδικό έργο. Υπογραφή Υπουργών ή Γ.Γ. Περιφέρειας. Επί του Σχεδίου συνυπογράφουν ο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε και οι Συναρµόδιοι Υπουργοί ή ο Γ.Γ. Περιφέρειας, κατά περίπτωση και το σχέδιο επιστρέφεται στην Αρµόδια για την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων Υπηρεσία. Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η Αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει την Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το συγκεκριµένο οδικό έργο (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ24-Έντυπο Υ2) Έγκριση Σταδίου ΙΙ Μετά το πέρας των προµελετών και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων, ο Εργοδότης εγκρίνει: Τα τοπογραφικά διαγράµµατα Τις προµελέτες των έργων Την οριστική γεωλογική µελέτη Το πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών Την προκαταρκτική µελέτη κόµβων και παράπλευρων έργων. Την προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων. και εκδίδει τη σχετική εγκριτική απόφαση του Σταδίου ΙΙ (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ10) Στάδιο ΙΙΙ:Οριστικές Μελέτες Έργων Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ Η εντολή έναρξης του Σταδίου ΙΙΙ δίνεται µετά την κατ αρχήν Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Εργοδότη για το Στάδιο ΙΙ (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ10) Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακού Έργου Εκπονείται η οριστική µελέτη του γεωµετρικού σχεδιασµού του κυρίως έργου που συνήθως εκπονείται πάνω στα τοπογραφικά υπόβαθρα που έχουν συνταχθεί στο προηγούµενο στάδιο ή µε χάραξη επί τόπου, όπως εντέλλεται από την Υπηρεσία. 11 από 82 Έκδοση : 1

12 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης Εκπονείται συγχρόνως µε την οριστική µελέτη του κυκλοφοριακού έργου και αφορά την αποχέτευση εγκάρσια της οδού και την αποχέτευση / αποστράγγιση παράλληλα της οδού Εκτέλεση Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών Μετά την έγκριση του προγράµµατος των απαιτούµενων γεωτεχνικών και λοιπών ερευνών (στο Στάδιο ΙΙ) ακολουθεί η εκπόνηση των σχετικών εργασιών που περιλαµβάνει: Εργασίες υπαίθρου (Γεωτρήσεις, φρεάτια) Εργαστηριακές αναλύσεις Τεχνική Έκθεση Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Οι εργασίες αυτές πρέπει να ξεκινήσουν έγκαιρα και στις αρχές του σταδίου αυτού, ώστε τα αποτελέσµατα να γίνονται σταδιακά διαθέσιµα στους υπόλοιπους µελετητές Μελέτη Σήµανσης / Ασφάλισης Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει κατά κανόνα να πραγµατοποιείται πριν τη δηµοπράτηση του έργου αν και η συνήθης πρακτική (λόγω έλλειψης πιστώσεων) είναι να πραγµατοποιείται µετά την ανάθεση του έργου και από µελετητή του Αναδόχου. Η Μελέτη αυτή µπορεί να εκπονηθεί και στο επόµενο στάδιο (IV) παράλληλα µε την εκπόνηση των οριστικών µελετών των άλλων έργων Εξοπλισµός Οδού Ο εξοπλισµός οδού αφορά τα ειδικά έργα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία, εύκολη συντήρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών. Τα έργα αυτά, κατά κανόνα, αφορούν τον ηλεκτροφωτισµό της οδού, την παροχή τηλεφωνικών γραµµών, δίκτυα άρδευσης, πιθανούς αγωγούς για διέλευση δικτύων ΟΚΩ κτλ. Σε ορισµένες περιπτώσεις εντάσσονται στην κατηγορία αυτή και οι Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Προµελέτη Κόµβων και Παραπλεύρων Έργων Η εργασία αυτή αφορά τη σύνδεση της υπό µελέτη οδού µε το υπάρχον δίκτυο (κυκλοφοριακοί κόµβοι), καθώς και την αποκατάσταση της επικοινωνίας εκατέρωθεν της οδού Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων Οι γεωτεχνικές αυτές εργασίες αφορούν τα µεγάλα τεχνικά έργα της οδού. Θεωρητικά οι εργασίες αυτές µπορούν να γίνουν παράλληλα µε τις υπόλοιπες γεωτεχνικές έρευνες, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις η ανάγκη κατασκευής τεχνικών έργων προσδιορίζεται κατά την εξέλιξη της οριστικής µελέτης οδοποιίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται και εγκρίνεται συµπληρωµατικό πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών Προµελέτη Τεχνικών Έργων Εκπονείται η προµελέτη των µεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες ανοίγµατος µεγαλύτερου των 6.0 m, σήραγγες και υψηλοί τοίχοι αντιστήριξης) Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ. Μετά το πέρας των οριστικών µελετών και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες χορηγήσεως των απαιτούµενων αδειών, ο Εργοδότης εγκρίνει όσες από τις παρακάτω µελέτες έχουν εκπονηθεί: Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης Γεωλογικές / Γεωτεχνικές Έρευνες Μελέτη Σήµανσης / Ασφάλισης Μελέτη Εξοπλισµού Οδού Προµελέτη Κόµβων και Παράπλευρων έργων Προµελέτη Τεχνικών Έργων Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων 12 από 82 Έκδοση : 1

13 και εκδίδει τη σχετική εγκριτική απόφαση του Σταδίου ΙΙΙ (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ10). Για τις οριστικές µελέτες οδικών έργων Γενικότερης σηµασίας και Νοµαρχιακού Επιπέδου µπορεί να ζητηθεί η επιστηµονική βοήθεια της αρµόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας ( ΜΕΟ/ΥΠΕΧΩ Ε) Στάδιο IV: Οριστικές Μελέτες Λοιπών Έργων Εντολή Έναρξης Σταδίου IV. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης τους Σταδίου ΙΙΙ δίνεται από τον Εργοδότη η εντολή έναρξης του Σταδίου IV (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ10) Οριστική Μελέτη Κόµβων και Παραπλεύρων Έργων Είναι µια δραστηριότητα απαραίτητη για να ολοκληρωθεί ο γεωµετρικός σχεδιασµός του έργου και να µπορέσει να συνταχθεί το κτηµατολόγιο και να συντελεσθούν οι απαλλοτριώσεις. Κατ αρχήν είναι επιθυµητό να συντάσσεται παράλληλα µε την εκπόνηση της Οριστικής µελέτης της οδού, αλλά εµπεριέχεται ο κίνδυνος ανασύνταξης της µελέτης αυτής εάν κατά την έγκριση της οριστικής µελέτης οδοποιίας παραστεί ανάγκη µικροτροποποιήσεων είτε στην οριζοντιογραφία είτε στη µηκοτοµή. Σε ορισµένες περιπτώσεις, για λόγους συντοµίας χρόνου, η δραστηριότητα αυτή µεταφέρεται να εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο του έργου, οπότε η δέσµευση της γης και το κτηµατολόγιο γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη προµελέτη, που πλέον αποτελεί δεσµευτικό συµβατικό στοιχείο Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων Η δραστηριότητα αυτή δεν εκτελείται πάντα κατά το στάδιο των µελετών, είτε λόγω έλλειψης πιστώσεων, είτε λόγω εξάντλησης των οικονοµικών ορίων της σύµβασης. Στην Περίπτωση αυτή η οριστική µελέτη των Τεχνικών Έργων γίνεται από τον Ανάδοχο µαζί µε τη µελέτη Εφαρµογής και µε βάση την εγκεκριµένη Προµελέτη του κάθε τεχνικού έργου, που αποτελεί υποχρεωτικό συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Προφανώς η διαδικασία αυτή µπορεί να ακολουθηθεί σε τυποποιηµένα τεχνικά έργα των οποίων η βασική δοµή και τα επιµετρητικά τους στοιχεία µπορούν να αποφασισθούν από το στάδιο της Προµελέτης. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, είναι επιβεβληµένο να γίνει η οριστική µελέτη κατά το στάδιο εκπόνησης των υπολοίπων µελετών Έγκριση Σταδίου ΙV O Εργοδότης εγκρίνει: Την Οριστική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων έργων και, Την Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων και εκδίδει τη σχετική εγκριτική απόφαση του Σταδίου IV (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ15). Για τις οριστικές µελέτες οδικών έργων Γενικότερης σηµασίας και Νοµαρχιακού Επιπέδου µπορεί να ζητηθεί η επιστηµονική βοήθεια της αρµόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας ( ΜΕΟ / ΥΠΕΧΩ Ε) Στάδιο V: Λοιπές Μελέτες Κτηµατολόγιο Η σύνταξη του κτηµατολογίου είναι απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση των απαλλοτριώσεων και γενικότερα την κατασκευή του έργου. εν αποτελεί κρίσιµο στοιχείο µόνο στην περίπτωση που η οδός διέρχεται µόνον από δηµόσιες εκτάσεις. Η σύνταξη του κτηµατολογίου στην ουσία ξεκινά από το στάδιο της συλλογής των στοιχείων υπαίθρου, που µπορεί να γίνει παράλληλα µε την εκπόνηση των τοπογραφικών υποβάθρων. Θεωρητικά ολοκληρώνεται µετά την έγκριση των οριστικών µελετών του γεωµετρικού σχεδιασµού, αλλά µπορεί να γίνει και νωρίτερα, αν στο συγκεκριµένο έργο µπορεί να γίνει δέσµευση της ζώνης διέλευσης (εύρος καταλήψεως της οδού) από το στάδιο της προµελέτης Μελέτες Εφαρµογής Η ενέργεια αυτή αφορά τις πάσης φύσης µελέτες εφαρµογής. Σηµειώνεται ότι οι υποχρεωτικές (αναγκαίες) επί µέρους µελέτες εφαρµογής ορίζονται στο Π 696/74 και δεν πρέπει να συγχέονται µε τις περιγραφόµενες γενικά και εµφανιζόµενες συνοπτικά στα διαγράµµατα αλληλουχίας της Εγκ. 37/95. Παρά το γεγονός ότι είναι γενικά επιθυ- µητό να έχουν εκπονηθεί οι µελέτες εφαρµογής πριν τη δηµοπράτηση, αυτό έχει νόηµα και καθίσταται υποχρεωτικό µόνον εφόσον (α) η δηµοπράτηση θα γίνει άµεσα και (β) το περιεχόµενο των µελετών εφαρµογής µπορεί να επηρεάσει είτε το οικονοµικό αντικείµενο µιας εργολαβίας, είτε το συνολικό κόστος ενός έργου (π.χ., µέσω των α- παλλοτριώσεων), είτε το χρόνο περαίωσής του. Αν δεν συντρέχει καµία από τις υποπεριπτώσεις που καταγράφονται στο (β) ανωτέρω, κατά κανόνα η µελέτη εφαρµογής συντάσσεται από τον Ανάδοχο του Έργου. Έτσι, στην υπεραστική οδοποιία η εφαρµογή της οριστικής µελέτης της οδού (δηλ., η πασσάλωση του άξονα στο έδαφος), σε 13 από 82 Έκδοση : 1

14 περίπτωση κατά την οποία αυτή εκπονήθηκε µε σύνταξη τοπογραφικών και όχι µε µεταφορά επί του εδάφους του άξονα της προµελέτης, δεν είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο της µελέτης και µάλιστα εκτελείται µόνον κατόπιν ειδικής εντολής της αρµόδιας αρχής και πληρώνεται ιδιαίτερα (Π 696/74, Άρθ. 136, 7 και 8). Αντίθετα, στις µελέτες κυκλοφοριακών κόµβων και αστικών αρτηριών προβλέπεται η υποβολή µελέτης εφαρµογής, εφόσον όµως ορίζεται από τη σύµβαση (π.χ., περίπτωση άµεσης εκτέλεσης του έργου) και περιλαµβάνει τα οριστικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, τη µελέτη σήµανσης / σηµατοδότησης, το πρόγραµµα κατασκευής, τα σχέδια προσωρινών έργων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας, κάθε άλλο στοιχείο για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, καθώς και τα τεύχη δη- µοπράτησης, που βέβαια συντάσσονται µετά την έγκριση των ανωτέρω (Π 696/74, Άρθ. 151, 155, 156) Έγκριση Σταδίου V Ο Εργοδότης εγκρίνει: Το κτηµατολόγιο (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΑ2) και, Τις Μελέτες Εφαρµογής και εκδίδει τη σχετική εγκριτική απόφαση του Σταδίου V (βλ. Β Π, ιαδικασία Νο: ΠΜ15). Για τις οριστικές µελέτες οδικών έργων Γενικότερης σηµασίας και Νοµαρχιακού Επιπέδου µπορεί να ζητηθεί η επιστηµονική βοήθεια της αρµόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας ( ΜΕΟ/ΥΠΕΧΩ Ε) Απαλλοτριώσεις Οι εκτελέσεις των απαλλοτριώσεων ακολουθούν την έγκριση του κτηµατολογίου. Οι απαλλοτριώσεις µπορούν να ξεκινήσουν και σταδιακά, σε νωρίτερο στάδιο, αρκεί να έχουν συντελεστεί προηγουµένως και ορισµένες διαδικασίες κτηµατολογίου (για λεπτοµέρειες βλ. Ενέργειες Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων) Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης Η σύνταξη των Τευχών ηµοπράτησης του έργου µπορεί να ακολουθεί την εκπόνηση των οριστικών µελετών, ώ- στε να είναι εφικτή η συνεχής επίβλεψη του Μελετητή από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία, να εγκριθούν µαζί µε τη µελέτη και το έργο να µπορεί να δηµοπρατηθεί άµεσα. Στην περίπτωση όµως που η ηµοπράτηση αναµένεται να καθυστερήσει σηµαντικά µετά την εκπόνηση των οριστικών µελετών, τότε η σύνταξη των Τευχών ηµοπράτησης µπορεί να ανασταλεί, προκειµένου να αποφευχθεί η εκ νέου σύνταξή τους προς επικαιροποίηση στο µέλλον. Γενικά, τα Τεύχη ηµοπράτησης συντάσσονται κατόπιν εντολής της ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Μελετητή (βλ. Β Π ιαδικασία Νο: ΠΚ2) και εκπονούνται µε βάση τις προδιαγραφές του Π 696/74, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, ή άλλων συµπληρωµατικών προδιαγραφών για τις επιµέρους κατηγορίες έργων. Για απλά οδικά έργα, δεν είναι ασύνηθες η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης να γίνεται και από την ίδια την υ- πηρεσία. 4.2 Ενέργειες Ωρίµανσης ηµοπράτησης Υδραυλικών Έργων Τα υδραυλικά έργα αποτελούν µια από τις κυριότερες κατηγορίες ηµοσίων Έργων και ανάλογα µε το στόχο τους διακρίνονται σε: Έργα κοινής ωφελείας (π.χ. ύδρευσης) Αναπτυξιακά έργα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά) Έργα πολλαπλής σκοπιµότητας (π.χ. φράγµατα) Έργα προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. επεξεργασίας λυµάτων) Κάθε υδραυλικό έργο που πρόκειται να µελετηθεί πρέπει να είναι είτε ενταγµένο σε γενικό αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο είτε να τεκµηριώνεται η ανάγκη υλοποίησης του µε βάση µια µελέτη σκοπιµότητας. Οι κατευθύνσεις και τα στοιχεία γενικού σχεδιασµού (δηλαδή, στρατηγικό σχέδιο ή γενικό σχέδιο ανάπτυξης, µελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων της περιοχής, µελέτη σκοπιµότητας, αναγνωριστική µελέτη ή έκθεση για την αναγκαιότητα του έργου) που έχουν προκύψει πριν από την ανάθεση της µελέτης, θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη Σύµβαση του υπό µελέτη έργου, ώστε να ληφθούν υπόψη από το µελετητή. Εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να προβλέπεται ενδιάµεσα και οικονοµοτεχνική µελέτη ανάλυσης κόστους ωφελειών του έργου, συνήθως παράλληλα µε την προµελέτη ή και νωρίτερα, αλλά πάντως όταν υπάρχει αξιόπιστος προσδιορισµός του κόστους του έργου. Η οικονοµοτεχνική µελέτη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ένταξη του έργου σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Στους πίνακες 4.2-1, 4.2-2, και δίνονται συνοπτικά οι ενέργειες ωρίµανσης για κάθε υποκατηγορία υ- δραυλικού έργου µε χρήση των ακόλουθων συµβολισµών: 14 από 82 Έκδοση : 1

15 Απαιτείται εν απαιτείται Μη αναγκαία δραστηριότητα Πίνακας 4.2-1: Ενέργειες Ωρίµανσης Έργων Κοινής Ωφελείας µε το Σύστηµα Συµπλήρωση Τιµολογίου Έργα µεταφοράς νερού Εσωτερικά δίκτυα ύ- # Ενέργειες µεγάλης κλίµακας δρευσης Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Εκθέσεις για την Τεκµηρίωση Αναγκαιότητας του Έργου 2 ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 3 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Εγκατάσταση Αναδόχου 4 Εκπόνηση και Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 5 Σύνταξη και Έγκριση Χωροταξικής Μελέτης 6 Προκαταρκτική Μελέτη (Στάδιο Ι) 6.1 Μέτρηση Παροχών Έλεγχος καταλληλότητας νερού 6.2 Στρατηγικό Μαθηµατικό Μοντέλο Βελτιστοποίησης 6.3 Προκαταρκτική Μελέτη εναλλακτικές λύσεις διάταξη λύσεων βασικοί υπολογισµοί βασικοί υπολογισµοί πρόταση τεχνικών έργων πρόταση γεν. διάταξης δικτύου 6.4 ιερεύνηση ικτύων ΟΚΩ 6.5 Υδρολογική Μελέτη 6.6 Γεωλογική Αναγνώριση 6.7 Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 6.8 ιαδικασία έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 6.9 Περιβαλλοντική Θεώρηση 6.10 Απαλλαγή από τη ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 6.11 Έγκριση Σταδίου Ι 7 Προµελέτη Έργου (Στάδιο ΙΙ) 7.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 7.2 Υδρολογική Μελέτη 7.3 Γεωλογική Μελέτη 7.4 Τοπογραφική Μελέτη 7.5 Προµελέτη γενική διάταξη έργου ειδικά τεχνικά έργα 7.6 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 8 Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες 9 Οριστική Μελέτη ΜΠΕ (Στάδιο ΙΙΙ) 9.1 Γεωτεχνική Μελέτη στις θέσεις των τεχνικών έργων 9.2 Τοπογραφική Μελέτη 9.3 Εκπόνηση ΜΠΕ 9.4 Έγκριση ΜΠΕ 15 από 82 Έκδοση : 1

16 Έργα µεταφοράς νερού Εσωτερικά δίκτυα ύ- # Ενέργειες µεγάλης κλίµακας δρευσης Οριστική Μελέτη υδραυλική, στατική, η/µ, οδοποιία, µελέτη ρύθµισης λειτουργίας υδραυλική, στατική, η/µ 9.6 Χαρτογράφηση GIS 9.7 Καταγραφή δικτύων ΟΚΩ 9.8 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 10 Λοιπές Ενέργειες (Στάδιο IV) 10.1 Κτηµατολόγιο 10.2 Απαλλοτριώσεις 10.3 Σύνταξη και έγκριση τευχών δηµοπράτησης Πίνακας 4.2-2: Ενέργειες Ωρίµανσης Αναπτυξιακών Έργων και Έργων Πολλαπλής Σκοπιµότητας µε το Σύστηµα Συµπλήρωση Τιµολογίου # Ενέργεια Μελέτες φραγ- µάτων ή αναχωµάτων λι- µνοδεξαµενών ύψους άνω των 15 m Μελέτες φραγ- µάτων ή αναχωµάτων λι- µνοδεξαµενών ύψους κάτω των 15 m Μελέτες σηράγγων και υπόγειων έργων Τυπικά εγγειοβελτιωτικά έργα Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Εκθέσεις για την Τεκµηρίωση Αναγκαιότητα του Έργου 2 ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 3 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Εγκατάσταση Αναδόχου 4 Προκαταρκτική Μελέτη (Στάδιο Ι) 4.1 Μέτρηση Παροχών Έλεγχος καταλληλότητας νερού 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 4.3 Υδρολογική Μελέτη 4.4 Γεωλογική Αναγνώριση 4.5 Υδρογεωλογική Μελέτη 4.6 Εδαφολογική Αναγνώριση 4.7 Μελέτη Σχεδίου Ανάπτυξης 4.8 ηµοσιονοµική ιερεύνηση 4.9 Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 4.10 ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 4.11 Έγκριση Σταδίου Ι 5 Προµελέτες Έργων / ΜΠΕ (Στάδιο ΙΙ) 5.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 5.2 Προµελέτη 5.3 Γεωλογικές, Γεωφυσικές & Γεωτεχνικές Έρευνες 5.4 Υδρολογική Μελέτη 5.5 Γεωλογική Μελέτη (Α φάση) (για τον ταµιευτήρα) 5.6 Γενική γεωλογική Μελέτη 16 από 82 Έκδοση : 1

17 # Ενέργεια Μελέτες φραγ- µάτων ή αναχωµάτων λι- µνοδεξαµενών ύψους άνω των 15 m Μελέτες φραγ- µάτων ή αναχωµάτων λι- µνοδεξαµενών ύψους κάτω των 15 m Μελέτες σηράγγων και υπόγειων έργων Τυπικά εγγειοβελτιωτικά έργα Υδρογεωλογική Μελέτη 5.8 Γεωτεχνική Μελέτη (Α φάση) 5.9 Τοπογραφική Μελέτη (Α φάση) 5.10 Σεισµική Θεώρηση 5.11 Γεωλογική Μελέτη (β φάση) (θέση φράγ- µατος) (άξονος) 5.12 Γεωτεχνική Μελέτη (β φάση) 5.13 Τοπογραφική Μελέτη (β φάση) 5.14 Μελέτη σεισµικής Επικινδυνότητας 5.15 Γεωργοτεχνική Γεωργοοικονοµική Μελέτη 5.16 Απόφαση Υπουργού για Αναδασµό 5.17 Εκπόνηση ΜΠΕ * 5.18 Έγκριση ΜΠΕ 5.19 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 6 Οριστικές Μελέτες Έργων Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης (Στάδιο ΙΙΙ) 6.1 Υδραυλικά Οµοιώµατα Αστοχία Φράγµατος 6.2 Οριστική Μελέτη υδραυλική, Η/Μ, οδοποιίας εδαφοµηχανκής, σεισµικής ανταπόκρισης, στατική γενική διάταξη έργου, υδραυλική, στατική, Η/Μ, οδοποιία υδραυλική, Η/Μ, οδοποιίας, στατική, λειτουργίας και ρύθµισης 6.3 Λεπτοµερείς Τοπογραφικές Αποτυπώσεις 6.4 Γεωτεχνική Μελέτη 6.5 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 7 Λοιπές Ενέργειες (Στάδιο ΙV) 7.1 Κτηµατολόγιο 7.2 Απαλλοτριώσεις 7.3 Σύνταξη και έγκριση τευχών δηµοπράτησης Πίνακας 4.2-3: Ενέργειες Ωρίµανσης Έργων Πολλαπλής Σκοπιµότητας µε το Σύστηµα Μελέτη - Κατασκευή # Ενέργεια Μελέτες φραγµάτων ή αναχωµάτων λιµνοδεξαµενών ύψους άνω των 15 m Μελέτες φραγµάτων ή αναχωµάτων λιµνοδεξαµενών ύψους κάτω των 15 m Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Εκθέσεις για την Τεκµηρίωση Αναγκαιότητας του Έργου 2 ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 3 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Εγκατάσταση Αναδόχου 4 Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Στάδιο Ι) 4.1 Μέτρηση παροχών Έλεγχος καταλληλότητας νερού 4.2 Προκαταρκτική µελέτη 17 από 82 Έκδοση : 1

18 # Ενέργεια Μελέτες φραγµάτων ή αναχωµάτων λιµνοδεξαµενών ύψους άνω των 15 m Μελέτες φραγµάτων ή αναχωµάτων λιµνοδεξαµενών ύψους κάτω των 15 m Υδρολογική Μελέτη 4.4 Γεωλογική Αναγνώριση 4.5 Υδρογεωλογική Μελέτη 4.6 Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 4.7 ιαδικασία έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 4.8 Έγκριση Σταδίου Ι 5 Προµελέτες Έργων / ΜΠΕ (Στάδιο ΙΙ) 5.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 5.2 Προµελέτη Υδραυλική, Η/Μ, Γενική ιάταξη Έργου, Οδοποιίας, Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Υδραυλική, Γενική ιάταξη Έργου 5.3 Γεωλογικές, Γεωφυσικές & Γεωτεχνικές Έρευνες 5.4 Υδρολογική Μελέτη 5.5 Γεωλογική Μελέτη 5.6 Υδρογεωλογική Μελέτη 5.7 Γεωτεχνική Μελέτη 5.8 Τοπογραφική Μελέτη 5.9 Σεισµική Επικινδυνότητα 5.10 Εκπόνηση ΜΠΕ 5.11 Έγκριση ΜΠΕ 5.12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 6 Εκπόνηση και Έγκριση Τευχών ηµοπράτησης (Στάδιο ΙΙΙ) 6.1 Εκπόνηση Τευχών ηµοπράτησης 6.2 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 7 Λοιπές Ενέργειες (Στάδιο ΙV) 7.1 Κτηµατολόγιο 7.2 Απαλλοτριώσεις 7.3 ιαδικασίες δηµοπράτησης Πίνακας 4.2-4: Ενέργειες Ωρίµανσης Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος # Ενέργειες Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (στη θάλασσα) Αποχέτευση οµβρίων ιευθετήσεις ρεµάτων Έργα ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Εκθέσεις για την Τεκµηρίωση Αναγκαιότητας του Έργου 2 ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 3 Κατάρτιση Σύµβασης Υπογραφή Σύµβασης Εγκατάσταση Αναδόχου 4 Προκαταρκτική Μελέτη Έργου / ΠΠΕ (Στάδιο Ι) 4.1 Μέτρηση Παροχών 18 από 82 Έκδοση : 1

19 # Ενέργειες Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (στη θάλασσα) Αποχέτευση οµβρίων ιευθετήσεις ρεµάτων Έργα ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Προκαταρκτική Mελέτη µελέτη του όλου συστήµατος αποχέτευσης (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση) 4.2 Υδρολογική Μελέτη 4.3 Υδρογεωλογική - Γεωλογική Αναγνώριση 4.4 Αναγνώριση και κατάταξη αποδέκτη 4.5 Ετοιµασία Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 4.6 Έγκριση Αποδέκτη και Υγειονοµικών Όρων ιάθεσης 4.8 ιαδικασία έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΧ) 4.9 Έγκριση Σταδίου Ι 5 Προµελέτη Έργου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Στάδιο ΙΙ) 5.1 Προµελέτη ( ικτύου Συλλογής) Υδραυλική, Η/Μ Υδραυλική, Στατική 5.2 Οικονοµοτεχνική µελέτη 5.3 Καταγραφή ικτύων ΟΚΩ 5.4 Έγκριση Προµελέτης ικτύου Συλλογής 5.5 Προµελέτη (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυ- µάτων) Υδραυλική, Υγειονοµική, Η/Μ, Στατική 5.6 Προµελέτη (Έργων ιάθεσης στη θάλασσα) Υ- δραυλική, Λιµενική (Χώρου ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων) 5.7 Τοπογραφική Μελέτη 5.8 Γεωλογική Αναγνώριση 5.9 Γεωτεχνική Μελέτη 5.10 Βυθοµετρική Μελέτη 5.11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5.12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 5.13 Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες 5.14 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 6 Οριστική Μελέτη Έργου(Στάδιο ΙΙΙ) 6.1 Οριστική Μελέτη ικτύου Συλλογής 6.2 Τοπογραφική Μελέτη 6.3 Γεωλογική - Γεωτεχνική Μελέτη 6.4 Έγκριση Οριστικής Μελέτης ικτύου Συλλογής και υποστηρικτικών µελετών 19 από 82 Έκδοση : 1

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Το Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Ν. Ευβοίας - Βελτίωση οδικού δικτύου - Παρακάμψεις πόλεων & οικισμών» Θ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα