ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη διενέργεια Διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός) για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : «Τεχνικο-οικονομικά, ρυθμιστικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού τα οποία εγείρονται στην περίπτωση ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς» Μαρούσι, Ιούλιος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχείο Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Τίτλος Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο του Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης Συμπληρωματικές Πληροφορίες Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και προσφορών Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 7 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Χρόνος Ισχύος Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Εγγυητικές Προσφορές Γλώσσα Διαγωνισμού Σύμβασης - Έργου Βασικές Αρχές Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικαιούμενοι Συμμετοχής Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου Γενικοί Όροι Συμμετοχής Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό Χρηματοοικονομική Ικανότητα 2

3 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Τεχνική Επαγγελματική Ικανότητα Εμπειρία Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαγωνισμό Τύπος υποψηφιοτήτων Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Επιτροπή Διαγωνισμού Διαδικασία εξέτασης υποψηφιοτήτων Απόρριψη προσφορών Άρθρο 27 Κριτήριο Ανάθεσης Διαγωνισμού Αξιολόγηση προσφορών Άρθρο 28 Άρθρο 29 Άρθρο 30 Άρθρο 31 Άρθρο 32 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Ενστάσεις Κατακύρωση Διαγωνισμού Ματαίωση Διαγωνισμού Μερική Επανάληψη Διαγωνισμού Σύναψη Σύμβασης Παρακολούθηση της Εκτέλεσης Εμπιστευτικότητα Πνευματική Ιδιοκτησία Ισχύουσες Διατάξεις 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Αντικείμενο του έργου Παραδοτέα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Συγγραφή Υποχρεώσεων 4

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Τεχνικο-οικονομικά, ρυθμιστικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού τα οποία εγείρονται στην περίπτωση ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας, αριθμ. 60, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ , (τηλ , ) προκηρύσσει Διαγωνισμό με Συνοπτική Διαδικασία (άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ., ΦΕΚ Β 1750/ ), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Τεχνικο οικονομικά, ρυθμιστικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού τα οποία εγείρονται στην περίπτωση ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς με τυχόν πρωτοβουλία εγκατεστημένου παρόχου», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων (199.00,00) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί, όσους έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική διακήρυξη να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Διαγωνισμό, μέχρι τη 10 η και ώρα 13:00. Στο Διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν σχετική προσφορά, όσοι ενδιαφέρονται και θεωρούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα είναι συντεταγμένη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, όπως ακολούθως αναφέρεται. 5

6 Άρθρο 1 ο Αναθέτουσα Αρχή : Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), (Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 60, Τ.Κ , Μαρούσι Αττικής, τηλ , φαξ ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α 13/ ), αρμόδια για την εποπτεία και ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο Διαγωνισμού : 2.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα αναθέσει στον Ανάδοχο το έργο της παρούσας Διακήρυξης Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου δίδεται στο Παράρτημα Ι, ενώ κατάλογος των παραδοτέων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. Άρθρο 3 ο Είδος Διαδικασίας : 3.1. Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του «Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ /1750/Β /2001), όπως τροποποιηθείς, ισχύει. 6

7 3.2. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Άρθρο 4 ο Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης Συμπληρωματικές πληροφορίες : 4.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού, από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στα γραφεία της (Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 60, Τ.Κ , Μαρούσι Αττικής) Η παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του Διαγωνισμού θα γίνεται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ., μέχρι την 31 η , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν, άμεσα, από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, και, εφόσον διαπιστώσουν οιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν, εγγράφως, στην Ε.Ε.Τ.Τ. και να ζητήσουν το νέο πλήρες κείμενο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις, σχετικά με τα συμβατικά τεύχη ή το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσιών ή την Ε.Ε.Τ.Τ., υποβάλλοντας, εγγράφως, ερωτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην ανωτέρω Διεύθυνση, το αργότερο μέχρι την 03 η Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται, διαμέσου φαξ, σε όσους έχουν παραλάβει τεύχη δημοπράτησης, με εγγραφή σχετικής αίτησής τους στο σχετικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Τ., έως την 07 η Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο 7

8 της Ε.Ε.Τ.Τ. ( Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται πληροφορία μέσω τηλεφώνου Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. Άρθρο 5 ο Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και προσφορών : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποβάλλοντας υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Τ., μέχρι την 10 η και ώρα 13:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Άρθρο 6 ο Χρονική Διάρκεια Σύμβασης : Η Σύμβαση θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της, ωστόσο, δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένη, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση της Σύμβαση που θα υπογραφεί. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την Ε.Ε.Τ.Τ. 8

9 Άρθρο 7 ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τρόπος πληρωμής : 7.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται και δεν υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες υπηρεσίες του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 εδ. β στοιχ. (vi) ή/και (vii) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Σε περίπτωση που ανατεθεί στον Ανάδοχο η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 7.2 της παρούσας, η αμοιβή του θα υπολογισθεί με βάση τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στην Οικονομική Προσφορά του παρόντος Διαγωνισμού, εάν δεν προβλέπονται, τότε συμφωνούνται από τα Μέρη Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του ως άνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος για το υπόλοιπο ποσόν Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού, πριν από τη λήξη της Σύμβασης, αυτή λύεται, αυτοδίκαια και αζημίως, για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττομένων των σχετικών αυτής δικαιωμάτων Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως ιδίως ΜΤΠΥ) κ.τ.λ., σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α. 9

10 Άρθρο 8 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών : 8.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για πέντε (5) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη Επιλογή του Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, δεσμεύει, όμως το διαγωνιζόμενο Υποψήφιο, μόνον εφόσον το αποδεχθεί και ευρίσκεται ακόμη σε ισχύ η Εγγυητική του Επιστολή Συμμετοχής Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο ισχύος των προσφορών, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δυνατόν να παρατείνει το χρόνο διενέργειάς του, κατά ένα (1) επιπλέον μήνα, ζητώντας από τους διαγωνιζόμενους υποψηφίους να επεκτείνουν, αντίστοιχα, το χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, εάν αποδέχονται την ως άνω χρονική παράταση του Διαγωνισμού, οπότε παραμένουν, ως υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν, εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται, ότι αποδέχονται την παράταση. Η επέκταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα γίνεται για, τουλάχιστον, τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη της χρονικής παράτασης του Διαγωνισμού. Άρθρο 9 ο Εναλλακτικές προσφορές : Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές τυχόν εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος αυτής. 10

11 Άρθρο 10 ο Εγγυητικές Επιστολές : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό, περίπου, πέντε τοις εκατό (5%), επί του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού του Έργου. Πρέπει να απευθύνεται προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και να έχει διάρκεια, τουλάχιστον πέντε (5) μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και να ακολουθεί το κείμενο στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει, απαραίτητα, να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο Παράρτημα : α. Την ημερομηνία έκδοσης, β. Τον εκδότη, γ. Την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται (Ε.Ε.Τ.Τ.), δ. Τα στοιχεία της Διακήρυξης (Αριθμός, Αντικείμενο, ημερομηνία Διαγωνισμού), ε. Τον αριθμό της Εγγύησης, στ. Το ποσόν που καλύπτει η Εγγύηση, ζ. Την ισχύ της Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο Ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν, τελικά, η Ε.Ε.Τ.Τ. 11

12 αποφασίσει να καταλήξει σε νέο διαγωνισμό. Πάντως, εάν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει δικαίωμα να επιλέξει και ανακηρύξει, ως νέο Ανάδοχο, το δεύτερο επιτυχόντα του Διαγωνισμού, και, εάν αυτός δεν προσέλθει, τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αντικαθίσταται με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, πρέπει να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με μία ισόποση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επί του προϋπολογισμού του Έργου Η σχετική Εγγυητική Επιστολή δίδεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου, έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ., για την εμπρόθεσμη και, κατά τους συμφωνηθέντες όρους, καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος της Σύμβασης, θα παραμείνει δε στην Ε.Ε.Τ.Τ. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά πάροδο δύο (2) μηνών, από την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των Συμβατικών του υποχρεώσεων, θα πρέπει δε να ακολουθεί το κείμενο που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό Ίδρυμα ή άλλο Οργανισμό που έχει, κατά το νόμο, δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 12

13 10.4. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα ως άνω Παραρτήματα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Πρέπει να απευθύνονται προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και να περιλαμβάνουν τον όρο, ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση, εντός τριών (3) ημερών, από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα της επιστολής Υποψηφιότητες, χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, Εγγυητική Επιστολή, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, και δεν λαμβάνονται υπόψη Οι εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων επιστρέφονται μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Άρθρο 11 ο Γλώσσα Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου : Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού, οι προσφορές των υποψηφίων, καθώς και η Σύμβαση Ειδικά, το κείμενο της τεχνικής προσφοράς αλλοδαπών υποψηφίων είναι δυνατόν να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από περίληψή αυτής, στην ελληνική γλώσσα. 13

14 11.3. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ., αφενός και των υποψηφίων και του Αναδόχου, αφετέρου, διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει τους υποψηφίους και τον Ανάδοχο. Άρθρο 12 ο Βασικές Αρχές συμμετοχής στο Διαγωνισμό : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν, όσοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 13 της παρούσας (Δικαιούμενοι Συμμετοχής), δεν αποκλείονται δυνάμει του άρθρου του άρθρου 16 της παρούσας (Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό) και υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με την Χρηματοοικονομική (άρθρο 17) και Τεχνική Επαγγελματική Ικανότητα Εμπειρία (άρθρο 18) των υποψηφίων Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος υποψήφιος προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ. και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, απαριθμούνται και αναλύονται στο άρθρο 21 της παρούσας (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 14

15 Άρθρο 13 ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα (επιχειρήσεις, οίκοι, όμιλοι, ενώσεις κ.τ.λ.), καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα των ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενο, ανάλογο με αυτό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε Τα Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν, ως υποψήφιοι, πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους Διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες Οι υποψήφιοι πρέπει να καθορίσουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί νόμιμα, έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ., για όλες τις πράξεις του Διαγωνισμού και της Σύμβασης, μέχρι και την οριστική παραλαβή του Έργου και την εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισμός του νομίμου εκπροσώπου προκύπτει, είτε από τη νόμιμη ιδιότητά του, ως όργανο του υποψηφίου (λ.χ. Πρόεδρος Δ.Σ. ή/και Διευθύνων Σύμβουλος της υποψήφιας Ανώνυμης Εταιρείας), είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου, του συμβολαιογράφου, οργάνου, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων) Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, μίας επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήματα διαγωνιζομένων, υπό την ίδια ή διαφορετική νομική μορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, ισχύει και για τις «συνδεδεμένες» με αυτές επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις 15

16 νοούνται, ως «συνδεδεμένες», εάν η μία μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή μίας τρίτης επιχείρησης, λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις διέπουν Προκειμένου περί κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης / κ.τ.λ., ειδικότερα : Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό σχήμα, ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, παρά μόνον, μετά από έγγραφη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη δημοπρατούμενη σύμβασης σε όρους προϋπολογισμού εργασιών, πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα Οι κοινοπραξίες κ.τ.λ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν μέρος στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της κοινοπραξίας για την από κοινού υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπό σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος κατανομής της συνολικής αμοιβής στα επί μέρους μέλη, ο κοινός έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. νόμιμος εκπρόσωπος του, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού. Θα συνομολογείται, επίσης, ρητά, ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται, έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε τρίτου, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον ο καθένας, για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία Η, με οιοδήποτε τρόπο, μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κ.τ.λ. που έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζομένου υποψηφίου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης 16

17 ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Ε.Ε.Τ.Τ. από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόμενου υποψηφίου Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρούσα (άρθρο 21) πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέρος ξεχωριστά. Άρθρο 14 ο Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου : Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους τη Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει, κατά νόμο, την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, στην Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν, σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί, κατ εντολή και για λογαριασμό του, για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον, πρέπει να ορισθεί και Αναπληρωτής του Εκπροσώπου, με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του, αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει, μετά από τη γραπτή έγκρισή της. 17

18 Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του, οιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Έργου, όργανα της Αναθέτουσας Αρχής Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου Ο Ανάδοχος θα είναι, πλήρως και αποκλειστικά, μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση, του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας, κατά τις επαφές τους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο 18

19 Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, δύναται να γίνει, μόνον μετά την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνον με άλλο πρόσωπο, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή, εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν από την αντικατάσταση Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης να αντικαταστήσει, άμεσα, τους αποχωρήσαντες συνεργάτες Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει, εγγράφως, και να προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος του κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη Σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται, ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης από τα εναπομείναντα μέλη, θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει τελικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει, ότι τα 19

20 εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του Διαγωνισμού. Η αντικατάσταση, ωστόσο, ισχύει, μόνον έπειτα από τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., θα είναι από κοινού και ολοκληρωτικά υπεύθυνα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και, σε καμία περίπτωση, δεν δύνανται να προβληθούν, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθορισθούν στη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 15 ο Γενικοί Όροι Συμμετοχής : Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. 20

21 15.3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφορών κ.τ.λ Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέρη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον Όλα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, τα οποία θα υποβληθούν από τους υποψήφιους. Άρθρο 16 ο Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό : Υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους : Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Έχει κινηθεί, εναντίον του, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 21

22 οιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές, διατάξεις Έχει καταδικασθεί, βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί, με οιοδήποτε μέσο, από την Αναθέτουσα Αρχή Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Έχει κριθεί ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής πληροφοριών που απαιτούνται Έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L351 της 29 ης Ιανουαρίου 1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27 ης Νοεμβρίου 1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 22

23 344 της 28 ης Οκτωβρίου 2001), η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/ Συντρέχει στο πρόσωπό του, οποιοσδήποτε λόγος, αναφέρεται σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι άνω τυπικοί λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, περιλαμβάνονται στον (Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής), σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας. Άρθρο 17 ο Χρηματοοικονομική ικανότητα : Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, είτε, ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές), είτε, ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., πρέπει να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα, ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δημοπρατούμενων υπηρεσιών. Ο τρόπος απόδειξης περί χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου αναλύεται ειδικότερα στο άρθρο της παρούσας Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, η χρηματοοικονομική ικανότητα εξετάζεται σε σχέση με κάθε έναν των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν. Άρθρο 18 ο Τεχνική Επαγγελματική Ικανότητα Εμπειρία : Οι υποψήφιοι, είτε, ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές), είτε, ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., πρέπει να διαθέτουν 23

24 αποδεδειγμένη ατομική τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο με αυτό της δημοπρατούμενης Σύμβασης τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ικανότητά τους αυτή θα εκτιμηθεί βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητάς τους, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν πληροφορίες για τη σύνθεση της ομάδος έργου που προτείνουν, βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδος έργου, προηγούμενα σχετικά έργα κλπ. (βλ. άρθρο 22.3) Για το λόγο αυτό κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία που αναλύονται στο παρόν άρθρο, μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών του άρθρου 21.4 με τίτλο «Πιστοποιητικά Τεχνικής Επαγγελματικής Ικανότητας Εμπειρίας» Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχει παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η Γενική και Ειδική Εμπειρία του, σχετικά με το αντικείμενο του έργου. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, είναι απαραίτητο τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία να είναι, όσο το δυνατόν, πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα Η απαιτούμενη Τεχνική Ικανότητα για το παρόν Έργο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα εξής : Γενική εμπειρία, σε θέματα τεχνικο οικονομικής αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δικτύων Ειδική εμπειρία, σε θέματα ρύθμισης εκ των προτέρων, θέματα ανταγωνισμού αγοράς τηλεπικοινωνιών, θέματα τεχνολογίας ευρυζωνικότητας και/ή ΔΕΓ, οικονομικά θέματα τηλεπικοινωνιών που έχουν άμεση σχέση με τον σκοπό και το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί, να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα 24

25 μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό τουλάχιστον 25% Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δεν αποδείξει την ανωτέρω απαιτούμενη τεχνική ικανότητα, αποκλείεται η συμμετοχή του από το Διαγωνισμό. Άρθρο 19 ο Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαγωνισμό : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 60, Τ.Κ , Μαρούσι Αττικής), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στο Πρωτόκολλο Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύει Αλλοδαποί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό, υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στο Διαγωνισμό, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό, για οποιοδήποτε λόγο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να 25

26 συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται, χωρίς διακοπή, μέχρι και την υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της υποψηφιότητας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στην υπηρεσία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή courier. Άρθρο 20 ο Τύπος Υποψηφιοτήτων : Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα : «Υποψηφιότητα για τη Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο Διαγωνισμό) επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση του Έργου «Τεχνικο οικονομικά, ρυθμιστικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού τα οποία εγείρονται στην περίπτωση ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς». «Στοιχεία Υποψηφίου» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αποδέκτης : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 26

27 60, Τ.Κ , Μαρούσι Αττικής, τηλ. : , fax : ». - Τη σημείωση : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Σε περίπτωση ομίλου, σύμπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ, όλων των ανωτέρω μελών του κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους, κλειστούς και, σφραγισμένους με τη σφραγίδα του υποψηφίου, υποφακέλους, ως εξής : «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας, «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στα άρθρα 18, 21 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας Οι επιμέρους υποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ή την επωνυμία του υποψηφίου και τον τίτλο του υποφακέλου («Υποφάκελος Δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων Συμμετοχής, Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς») Οι υποψηφιότητες, που περιλαμβάνουν και τους τρεις (3) υποφακέλους της παρ της παρούσας, κατατίθενται, κατά τα ως άνω, σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) απλά αντίγραφα. Διευκρινίζεται, ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται στον αντίστοιχο υποφάκελο και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο», όλοι δε οι υποφάκελοι περιλαμβάνονται στον κυρίως φάκελο. 27

28 20.6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων), οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. Άρθρο 21 ο Υπο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό : Ο «Υποφάκελος Δικαιολογητικών και λοιπών Εγγράφων Συμμετοχής» θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από το Διαγωνισμό, τα ακόλουθα : Βασικά Δικαιολογητικά συμμετοχής : Πίνακα περιεχομένων, όπου λεπτομερώς καταγράφονται τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πιστοποιητικά Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς την Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Υποψηφίου ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κ.τ.λ., την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων όλων των μελών, στην οποία αναφέρονται η υποψήφια επιχείρηση (ή οι επιχειρήσεις), η πλήρης επωνυμία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ) του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου υποψηφίου Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκδοθείσα, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 10 της παρούσας Πλήρη σειρά επισήμων εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προέλευσης του υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει, ότι το εταιρικό του σχήμα έχει νομίμως συσταθεί, ότι έχει την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του, στο εσωτερικό της Ε.Ε. κ.τ.λ. και ότι η δραστηριότητά του παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία Κράτους Μέλους της 28

29 Ε.Ε. κ.τ.λ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται τα κατωτέρω, κατά περίπτωση, απαιτούμενα έγγραφα : (α ) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού προσώπου ή (β ) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτού (για τους διαγωνιζόμενους με τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπως ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν, με την υπογραφή τους, την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής (σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου) ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή επικυρωμένο πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι : Η απόφαση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε, στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς όρους συμμετοχής στο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα (ποσοστά συμμετοχής, αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της από τα λοιπά μέλη) Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου υποψηφίου (κοινός, σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.), (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας). 29

30 Νόμιμος αντίκλητος του υποψηφίου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού κ.τ.λ. σχήματος), (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας), Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου (μεμονωμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την αποδοχή του διορισμού του Υπεύθυνη Δήλωση του αντικλήτου (μεμονωμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κ.τ.λ., με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, για την αποδοχή του διορισμού του Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης και κάθε μέλους κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., ότι η υποψήφια επιχείρηση ή το υποψήφιο σχήμα δεν συμμετέχει δεύτερη φορά στον παρόντα Διαγωνισμό, είτε αυτοτελώς, είτε, ως μέλος άλλης κοινοπραξίας και ότι δεν τελεί σε σχέση «συνδεδεμένης επιχείρησης» με άλλη επιχείρηση, που, επίσης, συμμετέχει στο Διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (και των μελών των κοινοπρακτικών σχημάτων), με την οποία θα βεβαιώνει ότι : α ) η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, τους οποίους ο υποψήφιος έλαβε υπόψη του, β ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, γ ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, δ ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, ε ) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, στ ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, το οποίο ενδέχεται να προκύψει από τη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή, ζ ) συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στον παρόντα Διαγωνισμό, η ) δεν έχει αποκλεισθεί από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο (εφόσον τηρείται) ή, γενικότερα, βεβαίωση αρμοδίου φορέα για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος. 30

31 Δικαιολογητικά σχετικά με τους τυπικούς λόγους αποκλεισμού : Για τις περιπτώσεις (16.1.1) και ( ) της παρούσας, σχετικό πιστοποιητικό των οικείων Πρωτοδικείων (για τους Έλληνες) ή ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς), ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Τα πιστοποιητικά/έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν εκδοθεί, εντός του τελευταίου τριμήνου, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Για τις περιπτώσεις ( ) και ( ) της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τους Έλληνες) ή ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς), ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η προϋπόθεση αυτή, εφόσον πρόκειται περί ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισότιμο αυτού έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί, εντός του τελευταίου τριμήνου, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Υπόχρεοι προς προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι : Φυσικά Πρόσωπα Ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του Για την περίπτωση ( ) της παρούσας, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο υποψήφιος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί, με οιοδήποτε μέσο, από την Ε.Ε.Τ.Τ Για την περίπτωση ( ) της παρούσας, πιστοποιητικό καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το 31

32 απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους Για την περίπτωση ( ) της παρούσας, πιστοποιητικό πληρωμής φόρων και τελών, εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους Για την περίπτωση ( ) της παρούσας, Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει κριθεί ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής πληροφοριών που απαιτούνται Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα ως άνω δικαιολογητικά 4 έως 13 πρέπει να προσκομίζονται από το κάθε ένα μέλος αυτής, ανάλογα με τη νομική του μορφή Σε περίπτωση που τα έγγραφα και πιστοποιητικά της παρούσας δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα του υποψηφίου, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νομοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο ή δικαστική/διοικητική Αρχή. Στην ένορκη αυτή βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται, καταρχήν αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος Μέλος. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά Πιστοποιητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας : Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζομένου (ή των μελών της κοινοπραξίας κ.τ.λ.) Υπεύθυνη δήλωση, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζομένου (ή των μελών της κοινοπραξίας κ.τ.λ.) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας 32

33 δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών, από όπου θα προκύπτουν σαφώς, ο Κύκλος Εργασιών, τα Ίδια Κεφάλαια, το Σύνολο Υποχρεώσεων και τα Κέρδη προ Φόρων, σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων απαιτείται, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του υποψηφίου Σε περίπτωση υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ισοζυγίων ή Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης ή οιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου Στοιχεία απόδειξης Τεχνικής Ικανότητας Εμπειρίας : Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, έτος ίδρυσης) Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρησή του, τίτλους σπουδών και επαγγελματικούς τίτλους, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες κ.τ.λ Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη πρόσωπα) και, ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 33

34 Στοιχεία για τη θεμελίωση της Γενικής και Ειδικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας Διακήρυξης Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή : Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡ ΩΜΕΝΟ, ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ κλπ.) Στον κατάλογο αναφέρονται : ο αρχικός προϋπολογισμός, το τελικό κόστος, η ημερομηνία παροχής, η συνολική διάρκεια, το αν είναι ήδη ολοκληρωμένα ή εν εξελίξει και οι αποδέκτες τους (σημαντικότεροι πελάτες), δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής : Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, υποχρεούται να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτά. 34

35 Παράλληλα, πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του Υποψήφιου για το παρόν Έργο. Για το έργο αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ενημερωτικό σημείωμα, που θα αναφέρει, ιδίως, το είδος και το μέγεθος του έργου, στο οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες, αναλυτικά και λεπτομερώς, το χρόνο παροχής των υπηρεσιών (αρχή και πέρας), τη συνολική αξία των υπηρεσιών ή τη δαπάνη της τελευταίας τριετίας, εφόσον οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής και πιστοποιητικά του εργοδότη της σύμβασης των υπηρεσιών Η, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κ.τ.λ. που έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζομένου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Ε.Ε.Τ.Τ., από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζομένου Εάν λείπει, οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιολογητικά ή το περιεχόμενό του δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη, είτε δεν είναι προσηκόντως επικυρωμένο, κατά τις κείμενες διατάξεις, εάν υποβάλλεται σε αντίγραφο, ο υποψήφιος αποκλείεται από τα περαιτέρω στάδια του Διαγωνισμού και του επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχτούν, οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή της προσφυγής του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 ή την κοινοποίηση προς αυτόν τυχόν απορριπτικής απόφασης επί ενστάσεως ή προσφυγής του. Άρθρο 22 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς : 35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μεταφορά προσωπικού ΔΔ & ΔΠΑ /ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προς και από τον τόπο εργασίας στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα) με μισθωμένα Λεωφορεία Δ.Χ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα