W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84"

Transcript

1 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο, ιδιαίτερα για τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ και τα Ρουµανικά Ταχυδροµεία. Η διαφορά αυτή αµβλύνεται στα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας όπου το ποσοστό των γυναικών είναι 25%. Το αποτέλεσµα αυτό αναδεικνύει το στοιχείο του ότι οι υπηρεσίες courier όντας εντάσεως εργασίας είναι λιγότερο ελκυστικές για τις γυναίκες. Α.2 Ηλικία Η ανάλυση των ηλικιών του δείγµατος έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (60%-80%) των ερωτώµενων έχουν ηλικία από 25 έως 45 έτη, ενώ λιγότερο από 10% έχει ηλικία έτη. Η W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

2 εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ έχουν σχετικά νεώτερο προσωπικό (50% έως 25 ετών) σε αντίθεση µε τα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας και Ρουµανίας όπου οι ηλικίες αυτές δεν ξεπερνούν το 30%. Α.3 Έτη εµπειρίας Σε άµεση συνάρτηση µε την ηλικία των ερωτώµενων βρίσκεται η προϋπηρεσία. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το προσωπικό των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας και Ρουµανίας έχει σηµαντικά µεγαλύτερη εµπειρία σε σχέση µε το προσωπικό της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, αποτέλεσµα το οποίο έχει υψηλή συσχέτιση µε το αντίστοιχο µίγµα ηλικιών. Α.4 Εκπαίδευση Από την ανάλυση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου των ερωτώµενων προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (~80%) ενώ ένα µικρό ποσοστό το W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 85

3 οποίο δεν υπερβαίνει κυµαίνεται από 10% - 20% είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν εκτενέστερα στις επόµενες ενότητες σε συνδυασµό µε το επίπεδο γνώσεων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστηµάτων. ιαπιστώνεται επίσης ότι το 10% περίπου των ερωτώµενων είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Β.1 Αντικείµενο εργασίας Το µίγµα των θέσεων εργασίας του δείγµατος ήταν προκαθορισµένο κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι απαντήσεις να σταθµίζονται κατά αντικείµενο και αρµοδιότητα. Το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα ήταν σύµφωνο µε το επιθυµητό µίγµα το οποίο αποτελείται από διανοµείς (70%-80%), διακινητές-συντονιστές (20%-30%) και προϊσταµένους καταστηµάτων (10%). Από τα ταχυδροµεία Ρουµανίας το ποσοστό των απασχολουµένων σε αµιγώς έργο διανοµής είναι 55% ενώ ένα επιπλέον 20% των ερωτώµενων είναι οδηγοί οι οποίοι αντιµετωπίζουν καθηµερινά θέµατα δροµολόγησης. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 86

4 Β.2 Μέσα µεταφοράς Ζητήθηκε από τους εµπλεκόµενους στο έργο της διανοµής να απαντήσουν σχετικά µε το µεταφορικό µέσο το οποίο χρησιµοποιούν για την εκτέλεση του έργου τους. Στα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας χρησιµοποιείται αποκλειστικά αυτοκίνητο, ενώ στα Ταχυδροµεία Ρουµανίας µόλις το 10% των ερωτώµενων χρησιµοποιεί δίκυκλο. Τα αποτελέσµατα αυτά δικαιολογούνται σε µεγάλο βαθµό από το κλίµα των αντίστοιχων χωρών. Αντίθετα στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, το 50% των ερωτώµενων χρησιµοποιεί δίκυκλο, το 40% αυτοκίνητο ενώ το 10% χρησιµοποιεί και τα δύο µεταφορικά µέσα. Β.3 Καθήκοντα θέσης εργασίας Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων στα πλαίσια της εργασίας τους. Οι δραστηριότητες οµαδοποιούνται κατά φάση εργασίας (προετοιµασία διανοµής, διανοµή, ειδικό έργο και υπηρεσίες, διαχείριση στόλου και διοικητικό έργο) σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται στη συνέχεια. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 87

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ιαλογή αντικειµένων 2 Ταξινόµηση αντικειµένων 3 ροµολόγηση αντικειµένων 4 Χρέωση / αποχρέωση αντικειµένων courier για διανοµή ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 5 Επίδοση αντικειµένων σε παραλήπτες 6 Παραλαβή αντικειµένων από αποστολείς 7 Τιµολόγηση παραληφθέντων αντικειµένων (χρήση τιµοκαταλόγων, ζύγιση, ογκοµέτρηση) 8 Χρήση εξοπλισµού πληροφορικής (PDA Scanners, GPS, άλλο) ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 9 Επίδοση αντικειµένων µε αντικαταβολή 10 Είσπραξη χρηµάτων, παραλαβή επιταγών 11 Ειδική διαχείριση (π.χ. παραλαβή / έλεγχος παραστατικών, δικαιολογητικών κ.α.) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ 12 Έλεγχος οχηµάτων (αποστάσεις, ώρες λειτουργίας, καύσιµα) 13 Προγραµµατισµός συντηρήσεων οχηµάτων 14 ιεκπεραίωση έργου αποκατάστασης βλαβών ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού (προσωπικό ανά βάρδια, προγραµµατισµός 15 αδειών κ.α.) 16 Λογιστική / Οικονοµική διαχείριση 17 Γραµµατειακή υποστήριξη ΑΛΛΟ (Παρακαλούµε περιγράψτε) 18 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 88

6 Για τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, οι οµάδες δραστηριοτήτων 2 και 3 εκτελούνται από τους περισσότερους εργαζοµένους. Ωστόσο, σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων ασχολούνται µε το έργο της προετοιµασίας διανοµής και ειδικά µε τη δραστηριότητα της ταξινόµησης των αντικειµένων και της δροµολόγησης της διανοµής (>60%) στοιχείο το οποίο αναδεικνύει τη σηµαντικότητα της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Αντίστοιχα, για τα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας, η 2 η και 3 η οµάδα δραστηριοτήτων εκτελούνται από τους περισσότερους εργαζοµένους. Η κύρια δραστηριότητα του έργου προετοιµασίας διανοµής είναι η ταξινόµηση των αντικειµένων και αντιστοίχιση αυτών σε περιοχές διανοµής και εν συνεχεία η δροµολόγηση αυτών. Ιδιαίτερη σηµαντικότητα έχουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του στόλου των οχηµάτων. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 89

7 Για τα Ταχυδροµεία Ρουµανίας τέλος, οι δραστηριότητες ταξινόµησης και δροµολόγησης έχουν σχετικά (µε τις άλλες χώρες) µικρότερη συχνότητα εµφάνισης η οποία όµως είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση µε τις λοιπές δραστηριότητες. Το αποτέλεσµα αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το έργο των υπηρεσιών ταχυµεταφορών εκτελείται κυρίως από τους διανοµείς του κλασικού ταχυδροµείου. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 90

8 Στο σύνολο των απαντήσεων (και οι τρεις ταχυδροµικοί εταίροι), η οµάδα των δραστηριοτήτων των σχετικών µε την προετοιµασία της διανοµής (ταξινόµηση και δροµολόγηση) έχει σχετικά υψηλή συχνότητα εµφάνισης σε σχέση µε τις αµιγείς δραστηριότητες διανοµής. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 91

9 Από την ανάλυση των επιµέρους δραστηριοτήτων κατά θέση εργασίας προκύπτει ότι για τους διακινητές, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες σχετίζονται µε θέµατα προετοιµασίας διανοµής (δροµολόγηση). Επιπλέον όµως, οι ίδιες δραστηριότητες εµφανίζουν υψηλή συχνότητα και για τους διανοµείς, από τους οποίους πάνω από 30% δήλωσε ότι απασχολείται και σε δραστηριότητες δροµολόγησης. Αντίθετα, οι κύριες δραστηριότητες των Προϊσταµένων των µονάδων διανοµής / παραλαβών σχετίζονται µε διοικητικό έργο. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 92

10 Β.4 ιάρκεια απασχόλησης ανά δραστηριότητα Από την ανάλυση των χρόνων απασχόλησης για τους διακινητές/συντονιστές προκύπτει ότι ο µέσος χρόνος απασχόλησης σε δραστηριότητες σχετικές τη δροµολόγηση αντικειµένων και παραγγελιών πλησιάζει τις 3 ώρες. Ο χρόνος αυτός είναι υψηλός, αλλά υπάρχουν µεγάλα περιθώρια µείωσης δεδοµένου ότι οι σχετικές δραστηριότητες δεν υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστηµα. Οι διακινητές/συντονιστές πέρα από το έργο της δροµολόγησης αναλώνουν σηµαντικό χρόνο (ο οποίος πλησιάζει ή και υπερβαίνει τη µία ώρα) σε δραστηριότητες διοικητικές ή ακόµα και διανοµής. Είναι προφανής ο πολυδιάστατος ρόλος του διακινητή και η ανάγκη τόσο για πληροφοριακή υποστήριξη του έργου του όσο και για εκπαίδευση. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 93

11 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι διανοµείς αναλώνουν σηµαντικό χρόνο σε δραστηριότητες σχετικές µε τη δροµολόγηση ο οποίος υπερβαίνει τη 1,5 ώρα ηµερησίως. Η συνήθης δραστηριότητα είναι η εύρεση της σειράς διανοµής των αντικειµένων σε συνεργασία µε τον διακινητή, η οποία αποτελεί τυπική εργασία δροµολόγησης. Στην περίπτωση δυναµικής παραλαβής αντικειµένων η διαδικασία της δροµολόγησης πραγµατοποιείται µε συνεργασία των δύο. Ο Προϊστάµενος µίας µονάδας διανοµής, χωρίς να ασχολείται ειδικά µε δραστηριότητες σχετικές µε τη δροµολόγηση, ελέγχει καθηµερινά δείκτες σχετικούς µε την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δροµολογίων διανοµής και παραλαβών που εκτελούνται από του διανοµείς αναλώνοντας περί τα 30 λεπτά ηµερησίως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 94

12 C.1 Γνώσεις ως προς έργο υπηρεσιών courier Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των εργαζοµένων σχετικά µε το έργο της διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier. Για τη συστηµατική ανάλυση του επιπέδου γνώσεων, γίνεται διάκριση των γνώσεων σε 4 κατηγορίες: Γενικές γνώσεις courier: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ειδικές και ελάχιστες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η ταξινόµηση και διαλογή των αντικειµένων (µέγεθος αντικειµένων, αντικείµενα µε ειδικές υπηρεσίες κ.α.), η δροµολόγηση (αντιστοίχιση αντικειµένων σε διανοµείς/δροµολόγια), οι διαδικασίες διανοµής και παραλαβής (χρησιµοποιούµενα έντυπα, ενέργειες, εξασφάλιση αντικειµένων κ.α.), η γνώση της διεθνούς σχετικής ορολογίας, η γνώση της χρήσης του ταχυδροµικού κώδικα και τέλος οι διαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβίβασης αντικειµένων µέχρι τον τελικό τους αποδέκτη (τελευταία ώρα παραλαβής, µέσα µεταφοράς, χρόνοι επίδοσης στον παραλήπτη κ.α.). Γνώσεις συντήρησης οχηµάτων: Περιλαµβάνονται γνώσεις τακτικής προληπτικής συντήρησης των οχηµάτων (έλεγχοι λιπαντικών, πίεσης αέρα ελαστικών, υγρών φρένων και ψυκτικών κ.α.) καθώς και περιορισµένης συντήρησης (αλλαγής ελαστικού, αναπλήρωσης υγρών κ.α.) Ειδικές γνώσεις: Περιλαµβάνονται γνώσεις σχετικές µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών courier (ασφάλιση, αξία αντικειµένων, ταχύτητα επίδοσης, συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά, πρόσθετες υπηρεσίες), κανονισµοί ασφαλούς διακίνησης αντικειµένων (απαγορευµένα αντικείµενα, συσκευασία υγρών, διακίνηση αξιών κ.α.) και τιµολόγησης (κλίµακες τιµολόγησης, ογκοµετρική χρέωση, χρέωση επιπλέον υπηρεσιών κ.α.) Γνώσεις σχετικές µε δραστηριότητες οδήγησης: Περιλαµβάνεται η καλή γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οι γνώσεις ανάγνωσης οδικών και άλλων χαρτών. Η κατηγοριοποίηση των γνώσεων φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 95

13 ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ COURIER ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ COURIER 1 Ταξινόµηση - διαλογή 2 ροµολόγηση 3 ιαδικασίες διανοµής - παραλαβής αντικειµένων courier 4 Ορολογία - λεξιλόγιο έργου διαχείρισης και διανοµής αντικειµένων courier 5 Γνώση ταχυδροµικού κώδικα 6 ιαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7 Εργασίες επισκευών µικρών βλαβών και περιορισµένης συντήρησης οχηµάτων ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 8 Χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών courier Κανονισµοί διαχείρισης και µεταφοράς αντικειµένων courier (επικίνδυνα, 9 απαγορευµένα, ασφαλισµένα κ.α.) 10 Τιµολόγηση αντικειµένων courier Ο ΗΓΗΣΗ 11 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 12 Ανάγνωση χαρτών 13 Άλλο Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα προκύπτει ότι οι εργαζόµενοι έχουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γνώσεων ιδιαίτερα στις κατηγορίες γενικών γνώσεων courier, ειδικών γνώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών µε την οδήγηση (σκορ 3,5-4 / 5). Το επίπεδο γνώσεων σε θέµατα W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 96

14 συντήρησης οχηµάτων είναι συγκριτικά χαµηλότερο, ωστόσο κρίνεται ικανοποιητικό (σκορ ~2,5/5 για Ταχυδροµεία Ρουµανίας και Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ). Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας παρουσιάζουν ελάχιστα καλύτερο επίπεδο γνώσεων σε σχέση µε του λοιπούς εταίρους κατά 0,5 µονάδα αλλά και περισσότερο ισορροπηµένο εύρος γνώσεων αφού η απόκλιση µεταξύ του θέµατος µε το υψηλότερο σκορ και του θέµατος µε το χαµηλότερο σκορ είναι µόλις 0,5 µονάδα. εδοµένης της σχετικής οµοιογένειας στο επίπεδο γνώσεων µεταξύ των εργαζοµένων των εταίρων, δεν θα απαιτηθεί διαφοροποίηση στο υλικό εκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί. C.2 Ειδικές γνώσεις τεχνολογιών και πληροφορικής Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζοµένων σε τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν το έργο της διανοµής αντικειµένων courier. Γίνεται διάκριση των δεξιοτήτων στις ακόλουθες κατηγορίες: Τεχνολογίες αυτοµατισµού γραφείου: περιλαµβάνονται εµπορικές εφαρµογές λογισµικού (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα κ.α.) καθώς και γνώσεις αναζήτησης και πλοήγησης στο διαδίκτυο Εφαρµογές χαρτογράφησης: περιλαµβάνονται εφαρµογές σχεδιασµού και διαχείρισης χαρτών και αναζήτησης πληροφοριών Εξειδικευµένες εφαρµογές για υπηρεσίες courier: περιλαµβάνονται εφαρµογές ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης αντικειµένων courier και χρήσης αντίστοιχων συσκευών (φορητά τερµατικά) Εξειδικευµένες εφαρµογές δροµολόγησης και εποπτείας στόλου: περιλαµβάνονται εφαρµογές βελτιστοποίησης δροµολογίων και παρακολούθησης στόλου µέσω τηλεµατικής. Οι κατηγορίες δεξιοτήτων παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα: ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Χειρισµός λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, 1 βάσεων δεδοµένων, παρουσιάσεων, Internet) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 2 Χειρισµός λογισµικού χαρτογράφησης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ COURIER 3 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων courier (Operations, Track & Trace κ.α.) 4 Χειρισµός φορητών τερµατικών (scanner - PDA) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΛΟΥ 5 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων δροµολόγησης 6 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων εποπτείας στόλου µέσω GPS (τηλεµατική) ΑΛΛΑ 7 Άλλες τεχνολογίες W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 97

15 Το επίπεδο των δεξιοτήτων των ερωτώµενων σε θέµατα πληροφορικής βρίσκεται στο µέσο όρο χωρίς αυτό να κρίνεται αρνητικό δεδοµένου του εκπαιδευτικού υπόβαθρου αυτών. Με δεδοµένο το οι ερωτώµενοι δεν εκπαιδεύονται συστηµατικά σε αντίστοιχα θέµατα (πέραν από τη στοιχειώδη χρήση συσκευών φορητών τερµατικών) και οι δεξιότητες αποκτούνται από προσωπική ενασχόληση αυτών µε αντίστοιχα θέµατα, το σκορ που επιτυγχάνεται κρίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών. Τα σκορ µεταξύ των χωρών δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις, συνεπώς το σύστηµα εκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί θα είναι κοινό για όλες τις χώρες. C.1. & C.2.2. Αναλυτική αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων Στη συνέχεια παρατίθεται αξιολόγηση του γενικού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των ερωτώµενων, τµηµατοποιηµένων κατά: Χώρα Ηλικία Προϋπηρεσία Επίπεδο εκπαίδευσης Θέση εργασίας W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 98

16 Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας επιτυγχάνουν το υψηλότερο σκορ σε γνώσεις του έργου courier αλλά το χαµηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι της Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ επιτυγχάνουν σχετικά υψηλό σκορ σε γνώσεις έργου courier και το υψηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής. Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ρουµανίας παρουσιάζουν ικανοποιητικό σκορ τόσο σε γνώσεις έργου courier όσο και σε δεξιότητες πληροφορικής. Γενικά, οι αποκλίσεις µεταξύ των χωρών δεν είναι σηµαντικές. Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέρον η προοπτική περεταίρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων πληροφορικής, το οποίο και αποτελεί αντικείµενο του έργου COURIEL. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 99

17 Από την ανάλυση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση µε τα εύρη ηλικιών των ερωτώµενων διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Ως προς τις δεξιότητες πληροφορικής, διαπιστώνεται (ως αναµένεται) ότι οι νεώτερες ηλικίες επιτυγχάνουν υψηλότερο σκορ. Το υψηλότερο σκορ σε γνώσεις courier επιτυγχάνεται από τους ερωτώµενους που ανήκουν στο εύρος ετών εµπειρίας Το αποτέλεσµα αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι αυτοί συµµετείχαν από την αρχή της επαγγελµατικής τους καριέρας στην ανάπτυξη των υπηρεσιών courier. Το υψηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής επιτυγχάνεται από τους ερωτώµενους που ανήκουν στο εύρος εµπειρίας Το εύρος αυτό εµπειρίας αντιστοιχεί χρονικά στην ευρεία διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 100

18 Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, προκύπτει ότι οι γνώσεις έργου courier δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, όπως αναµενόταν, το σκορ σε δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής είναι χαµηλό για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αυξάνεται σταδιακά µέχρι την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Ως προς τη θέση εργασίας, προκύπτει ότι για όλες τις θέσεις το επίπεδο γνώσεων είναι υψηλό, εκτός των οδηγών των οποίων το αντικείµενο εργασίας δεν σχετίζεται µε τις ειδικές δραστηριότητες διανοµής και παραλαβής αντικειµένων. Οι δεξιότητες πληροφορικής είναι περισσότερο ανεπτυγµένες στους προϊσταµένους και διακινητές/συντονιστές και περιορισµένες στους διανοµείς. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 101

19 D.1 Βαθµός σηµαντικότητας δεξιοτήτων Το µέρος αυτό της έρευνας επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο δείγµα σχετικά µε της σηµαντικότητα επιµέρους εξειδικευµένων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Ένας από τους στόχους του έργου COURIEL είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών µέσω του προγράµµατος εκπαίδευσης και της πληροφοριακής εφαρµογής εξοµοίωσης που θα αναπτυχθεί. Οι υπό εξέταση δραστηριότητες φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ( ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) 1 Γρήγορη ανάγνωση και αποµνηµόνευση διευθύνσεων 2 Αποµνηµόνευση οδικού δικτύου πόλης 3 Αποµνηµόνευση αριθµών και ονοµάτων 4 Σχεδιασµός διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών 5 ιαχείριση - αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων 6 Βασικές µαθηµατικές γνώσεις 7 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 102

20 Από την ανάλυση των σκορ σηµαντικότητας δεξιοτήτων για κάθε θέση εργασίας προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ αυτών. Το αποτέλεσµα αυτό οδηγεί στο γενικό συµπέρασµα ότι υπάρχει ικανοποιητική οµοιογένεια απόψεων µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας αλλά και µεταξύ των χωρών. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση για συγκεκριµένες οµάδες του δείγµατος. Ως σηµαντικότερες δεξιότητες για όλους τους εργαζόµενους από τα ταχυδροµεία όλων των χωρών αναδεικνύονται οι «διαχείριση και αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων» και οι δεξιότητες οι σχετικές µε την αποµνηµόνευση διευθύνσεων και οδικού δικτύου. Η πρώτη δεξιότητα σχετίζεται άµεσα µε τη δυναµική φύση του έργου της διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier το οποίο επηρεάζεται διαρκώς από αστάθµητους παράγοντες (καιρικές συνθήκες, κυκλοφοριακός φόρτος, βλάβες, ατυχήµατα κ.τ.λ.) καθώς και από εµβόλιµες απαιτήσεις πελατών για παραλαβή αντικειµένων. Οι δεξιότητες οι σχετικές µε την αποµνηµόνευση γεωγραφικών δεδοµένων σχετίζονται µε τη ικανότητα των διανοµέων να λαµβάνουν γρήγορες αποφάσεις σχετικές µε την εκτέλεση και αναθεώρηση των δροµολογίων τους. Το σκορ των άλλων δεξιοτήτων δεν υπολείπεται σηµαντικά (>3) εκτός από τη δεξιότητα σχεδιασµού διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 103

21 Ως προς τη θέση εργασίας προκύπτει σαφείς οµοιογένεια και τάσεις σχετικά µε τη σηµαντικότητα των δεξιοτήτων µε αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν τον 1 βαθµό. Ως σηµαντικότερες δεξιότητες κατά φθίνουσα σειρά διακρίνονται οι «διαχείριση αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων», η «γρήγορη αποµνηµόνευση διευθύνσεων», η «αποµνηµόνευση οδικού δικτύου», η «αποµνηµόνευση αριθµών και ονοµάτων», οι «βασικές µαθηµατικές γνώσεις» και ο «σχεδιασµός διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών». W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 104

22 Οι αποκλίσεις της σηµαντικότητας των δεξιοτήτων ως προς την ηλικία δεν υπερβαίνουν το 0,5 βαθµό. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται διαφοροποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης ως προς διαφορετικά εύρη ηλικιών εργαζοµένων. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 105

23 Η λεπτοµερέστερη ανάλυση των απόψεων σχετικά µε τις δεξιότητες προβάλλει σαφώς την υψηλή σηµαντικότητα της διαχείρισης και αντιµετώπισης κρίσεων και προβληµάτων καθώς και της αποµνηµόνευσης γεωγραφικών δεδοµένων (διευθύνσεων και οδικού δικτύου) για όλες τις ηλικίες και χώρες. Για την καλύτερη κατανόηση των συµπερασµάτων παρατίθενται τα λεπτοµερή αναλυτικά διαγράµµατα D.1 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 106

24 Η ανάλυση µε βάση την ηλικία για όλες τις χώρες δείχνει ότι συνολικά δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η διαχείριση προβληµάτων και η γρήγορη ανάγνωση και αποµνηµόνευση διευθύνσεων κρίνονται ως οι πιο σηµαντικές από όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο σχεδιασµός διαγραµµάτων και χαρτών συγκεντρώνει τη χαµηλότερη βαθµολογία όχι µόνο από τους νεώτερους (και εποµένως λιγότερο δεκτικούς σε χρονοβόρες και χειρωνακτικές εργασίες) εργαζόµενους αλλά και από τους άνω των 45 ετών, στοιχείο που καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισµό, αυτοµατοποίηση και µείωση του χρόνου των διαδικασιών χάραξης δροµολογίων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά σχεδιαγράµµατα σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδουν στις επιµέρους δεξιότητες οι εργαζόµενοι των τριών χωρών. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 107

25 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 108

26 Αναλογικά προς τα παραπάνω, η ανάλυση της σηµασίας των επιµέρους δεξιοτήτων µε βάση την εργασιακή εµπειρία των ερωτώµενων όλων των χωρών δεν µεταβάλλει την αρχική κατάταξη. Προκύπτει, εποµένως, ότι η εκτέλεση του έργου µε βάση την εµπειρική γνώση δεν συµβάλλει στον προσδοκώµενο βαθµό στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων και, εξ αυτού του λόγου, όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι, µε ελάχιστο ποσοστό απόκλισης, προβάλλουν τις ίδιες αδυναµίες και ανάγκες. Ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση των αποτελεσµάτων µε βάση τα έτη εµπειρίας ανά χώρα. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 109

27 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 110

28 Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η σηµαντικότητα που απέδωσαν οι εργαζόµενοι στις διάφορες ειδικότητες σε συνάρτηση µε το µορφωτικό τους επίπεδο. Οι αποκλίσεις και εδώ δεν είναι σηµαντικές. Οι ερωτώµενοι που έχουν λάβει υποχρεωτική µόνο εκπαίδευση αξιολογούν ως µικρότερης σηµασίας, σε σχέση µε τους υπόλοιπους, τον σχεδιασµό διαγραµµάτων και χαρτών, τις µαθηµατικές γνώσεις και τις ικανότητες αποµνηµόνευσης, αποτέλεσµα φυσιολογικό αν ληφθεί υπόψη ότι κατά κανόνα για την ανάπτυξη των συγκεκριµένων ικανοτήτων σηµαντικό ρόλο παίζει το επίπεδο εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα ανά συµµετέχουσα χώρα. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 111

29 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 112

30 Χωρίς αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ τους κρίνουν την αξία των ζητούµενων δεξιοτήτων διανοµείς, διακινητές και προϊστάµενοι. Σε γενικές γραµµές, οι προϊστάµενοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και προβληµάτων ενώ οι διανοµείς, οι οποίοι αποτελούν το πιο δυναµικό και αξιοποιήσιµο κοµµάτι της παραγωγικής διαδικασίας, εκφράζουν σαφώς την αγωνία τους για θέµατα που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της διανοµής, όπως η αποµηµόνευση οδών και ονοµάτων και η γρηγορη ανάγνωση των δεδοµένων. Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στην Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουµανία αντιστοίχως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 113

31 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 114

32 D.2 Βαθµός σηµαντικότητας γνώσεων Το µέρος αυτό της έρευνας επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο δείγµα σχετικά µε της σηµαντικότητα επιµέρους εξειδικευµένων γνώσεων, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Ένας από τους στόχους του έργου COURIEL είναι η βελτίωση των γνώσεων αυτών µέσω του προγράµµατος εκπαίδευσης και της πληροφοριακής εφαρµογής εξοµοίωσης που θα αναπτυχθεί. Οι υπό εξέταση γνώσεις φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 1 Μεθοδολογία δροµολόγησης 2 Ανάλυση φάσεων δροµολογίου 3 Σχεδιασµός δροµολογίων 4 Αντιστοίχιση αντικειµένων courier σε δροµολόγια 5 Μέθοδοι αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών κατά την εξέλιξη των δροµολογίων 6 Γνώση Ταχυδροµικού Κώδικα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7 Ορολογία - λεξιλόγιο έργου διαχείρισης και διανοµής αντικειµένων courier 8 ιαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 9 Χειρισµός Η/Υ 10 Ανάγνωση χαρτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 11 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων ανάγνωσης χαρτών 12 Χειρισµός συστηµάτων τηλεµατικής εντοπισµού οχηµάτων (GPS) 13 Χειρισµός συστηµάτων αυτόµατης δροµολόγησης 14 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 115

33 Η µεθοδολογία δροµολόγησης, η ανάλυση φάσεων και ο σχεδιασµός δροµολογίων, η αντιστοίχιση αντικειµένων µε το δροµολόγιο του courier θεωρούνται πολύ ή απόλυτα σηµαντικά από τους ερωτώµενους και στις 3 χώρες. Με µικρότερο βαθµό σηµαντικότητας βαθµολογούνται και στις 3 χώρες οι γνώσεις που σχετίζονται µε το εκτελούµενο έργο, όπως η ορολογία έργου διανοµής, οι διαδικασίες και οι χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων, καθώς και οι γνώσεις που αφορούν χειρισµό ΗΥ και άλλων πληροφοριακών συστηµάτων ανάγνωσης χαρτών, εντοπισµού οχηµάτων και αυτόµατης δροµολόγησης. Η ιδια προσέγγιση προκύπτει και από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτωµένων σε συνάρτηση µε τη θέση εργασίας. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 116

34 D.3 ιάρκεια προγράµµατος εκπαίδευσης Στην ερώτηση σχετικά µε τη διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης σε θέµατα δροµολόγησης courier, το σύνολο των απαντήσεων των ερωτηθέντων προτείνει από 1-10 ηµέρες. Προσεγγίζοντας το θέµα της διάρκειας εκπαίδευσης σε θέµατα δροµολόγησης από πλευράς Ηλικίας εργαζοµένων Ετών εργασιακής εµπειρίας Επιπέδου εκπαίδευσης και Θέσης εργασίας παρατηρείται στα παραπάνω γραφήµατα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτωµένων προτείνει πενθήµερο πρόγραµµα εκπαίδευσης περίπου 45% και τριήµερο σε ποσοστό 25% W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 117

35 D.4 Συχνότητα επανάληψης εκπαίδευσης Στο ερώτηµα σχετικά µε τη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης παρατηρείται ανισοκατακατανοµή στις απαντήσεις των ερωτωµένων στις 3 χώρες. Στην Ελλάδα σχεδίν το 50% των ερωτηθέντων επιθυµούν την επανάληψη του προγράµµατος µια φορά ετησίως, ενώ στην Ουγγαρία προτείνουν σε ποσοστό 45% την εφάπαξ υλοποίηση του εκπαιδευτικής ενεργείας και στη Ρουµανία την εκτέλεση του κάθε 6 µήνες σε ποσοστό 60%. Από τα γραφήµατα αυτά προκύπτει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως της ηλικίας ή των εργασιακών ετών εµπειρίας, συγκλίνουν στη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης κάθε 6 ή 12 µήνες. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 118

36 Το αυτό ισχύει και για την πλειονότητα των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως της επιπέδου εκπαίδευσης ή της θέσης εργασίας, που συγκλίνει στη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης κάθε 6 ή 12 µήνες. D.5 υνατότητα αυτοεκπαίδευσης Με την ερώτηση επιδιώχθηκε να καταγραφούν οι απόψεις των ερωτώµενων σχετικά αν είναι χρήσιµη η αυτοεκπαίδευση σε ΗΥ µε τη χρήση ειδικού λογισµικού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΥΣ D5 Εξέταζοντας τις απαντήσεις των ερωτωµένων και από τις 3 χώρες, οι θετικές απαντήσεις ανέρχονται σε 82% µ.ο.. Εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι θετικές απόψεις για τη χρησιµότητα αυτοεκπαίδευσης σε ΗΥ µε τη χρήση ειδικού λογισµικού στη Ρουµανία ανήλθαν σε ποσοστό 98%. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 119

37 Προσεγγίζοντας το θέµα της ύπαρξης συστήµατος αυτοεκπαίδευσης σε συνάρτηση µε την ηλικία των ερωτωµένων, οι θετικές γνώµες των εργαζοµένων ηλικίας 18-25, καθώς και των εργαζοµένων ηλικίας >45 ετών βρίσκονται στο επίπεδο του 90%. Αυτό απεικονίζει αφενός το υψηλό επίπεδο επαφής των νέων ηλικιών µε τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου την αναγκαιότητα των µεγάλων ηλικιών για απόκτηση δεξιοτήτων από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις ερωτωµένων σε συνάρτηση µε τα έτη εργασιακής εµπειρίας καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι µε 6 έτη εργασιακής εµπειρίας και άνω θεωρούν θετικό σε ποσοστό 90% περίπου την ύπαρξη συστήµατος αυτοεκπαίδευσης. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 120

38 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτωµένων σε συνάρτηση µε επίπεδο εκπαίδευσης, στο γράφηµα αυτό εµφανίζεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η βαθµίδα εκπαίδευσης τόσο αυξάνουν οι θετικές γνώµες για την ύπαρξη συστήµατος αυτοεκπαίδευσης µε χρήση ΗΥ. Το δεδοµένο αυτό ερµηνεύεται ότι εργαζόµενοι αυτοί έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες Με δεδοµένο το γεγονός ότι τόσο οι προιστάµενοι όσο και οι λοιπό προσωπικό που δεν άµεση σχέση µε την παραγωγική διαδικασία κάνουν µεγαλύτερη χρήση συστηµάτων πληροφορικής, οι θετικές γνώµες για την ανάγκη υπάρξης συστήµατος αυτοεκπαίδευσης προσεγγίζουν σχεδόν το 100%. D.6 Συνολική άποψη για τη συµβολή του προγράµµατος Με την ερώτηση επιδιώχθηκε να καταγραφούν οι απόψεις των ερωτώµενων σχετικά µε τη συµβολή του προγράµµατος COURIEL σε τοµείς όπως η προσωπική τους βελτίωση, η W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 121

39 επαγγελµατική τους εξέλιξη κά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το σύνολο των επιλογών για τους ερωτώµενους. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 1 Προσωπική βελτίωση 2 Επαγγελµατική εξέλιξη 3 Ικανότητα ανταπόκρισης σε διαρκείς εξελίξεις 4 Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 5 Βελτίωση λειτουργίας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΥΣ D6 Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική άποψη των ερωτωµένων και από τις 3 χώρες (GR-HU-RO) που καταδεικνύεται σαφώς η σηµαντικότητα του προγράµµατος (βαθµολόγηση από 3,6 έως 4,5), τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και προς όφελος της εταιρίας. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 122

40 Από την ανάλυση των απαντήσεων σε συνάρτηση µε ηλικία των ερωτωµένων, και στις 3 χώρες οι εργαζόµενοι ηλικίας µεγαλύτερης των 45 ετών βαθµολόγησαν τη σηµαντικότητα του προγράµµατος µε βαθµό >4,00 απεικονίζοντας έτσι την αναγκαιότητα για εισαγωγή νέων συστηµάτων στην παραγωγική διαδικασίας. Οι ερωτώµενοι όλων των ηλικιών θεωρούν ότι το πρόγραµµα θα συµβάλει σε µικρότερο βαθµό στην προσωπική τους βελτίωση και κλιµακούµενα στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, στην ικανότητα ανταπόκρισης σε νέες προκλήσεις και στη συνέχεια στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στην Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουµανία αντιστοίχως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 123

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα