W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84"

Transcript

1 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο, ιδιαίτερα για τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ και τα Ρουµανικά Ταχυδροµεία. Η διαφορά αυτή αµβλύνεται στα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας όπου το ποσοστό των γυναικών είναι 25%. Το αποτέλεσµα αυτό αναδεικνύει το στοιχείο του ότι οι υπηρεσίες courier όντας εντάσεως εργασίας είναι λιγότερο ελκυστικές για τις γυναίκες. Α.2 Ηλικία Η ανάλυση των ηλικιών του δείγµατος έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (60%-80%) των ερωτώµενων έχουν ηλικία από 25 έως 45 έτη, ενώ λιγότερο από 10% έχει ηλικία έτη. Η W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

2 εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ έχουν σχετικά νεώτερο προσωπικό (50% έως 25 ετών) σε αντίθεση µε τα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας και Ρουµανίας όπου οι ηλικίες αυτές δεν ξεπερνούν το 30%. Α.3 Έτη εµπειρίας Σε άµεση συνάρτηση µε την ηλικία των ερωτώµενων βρίσκεται η προϋπηρεσία. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το προσωπικό των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας και Ρουµανίας έχει σηµαντικά µεγαλύτερη εµπειρία σε σχέση µε το προσωπικό της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, αποτέλεσµα το οποίο έχει υψηλή συσχέτιση µε το αντίστοιχο µίγµα ηλικιών. Α.4 Εκπαίδευση Από την ανάλυση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου των ερωτώµενων προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (~80%) ενώ ένα µικρό ποσοστό το W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 85

3 οποίο δεν υπερβαίνει κυµαίνεται από 10% - 20% είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν εκτενέστερα στις επόµενες ενότητες σε συνδυασµό µε το επίπεδο γνώσεων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστηµάτων. ιαπιστώνεται επίσης ότι το 10% περίπου των ερωτώµενων είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Β.1 Αντικείµενο εργασίας Το µίγµα των θέσεων εργασίας του δείγµατος ήταν προκαθορισµένο κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι απαντήσεις να σταθµίζονται κατά αντικείµενο και αρµοδιότητα. Το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα ήταν σύµφωνο µε το επιθυµητό µίγµα το οποίο αποτελείται από διανοµείς (70%-80%), διακινητές-συντονιστές (20%-30%) και προϊσταµένους καταστηµάτων (10%). Από τα ταχυδροµεία Ρουµανίας το ποσοστό των απασχολουµένων σε αµιγώς έργο διανοµής είναι 55% ενώ ένα επιπλέον 20% των ερωτώµενων είναι οδηγοί οι οποίοι αντιµετωπίζουν καθηµερινά θέµατα δροµολόγησης. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 86

4 Β.2 Μέσα µεταφοράς Ζητήθηκε από τους εµπλεκόµενους στο έργο της διανοµής να απαντήσουν σχετικά µε το µεταφορικό µέσο το οποίο χρησιµοποιούν για την εκτέλεση του έργου τους. Στα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας χρησιµοποιείται αποκλειστικά αυτοκίνητο, ενώ στα Ταχυδροµεία Ρουµανίας µόλις το 10% των ερωτώµενων χρησιµοποιεί δίκυκλο. Τα αποτελέσµατα αυτά δικαιολογούνται σε µεγάλο βαθµό από το κλίµα των αντίστοιχων χωρών. Αντίθετα στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, το 50% των ερωτώµενων χρησιµοποιεί δίκυκλο, το 40% αυτοκίνητο ενώ το 10% χρησιµοποιεί και τα δύο µεταφορικά µέσα. Β.3 Καθήκοντα θέσης εργασίας Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων στα πλαίσια της εργασίας τους. Οι δραστηριότητες οµαδοποιούνται κατά φάση εργασίας (προετοιµασία διανοµής, διανοµή, ειδικό έργο και υπηρεσίες, διαχείριση στόλου και διοικητικό έργο) σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται στη συνέχεια. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 87

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ιαλογή αντικειµένων 2 Ταξινόµηση αντικειµένων 3 ροµολόγηση αντικειµένων 4 Χρέωση / αποχρέωση αντικειµένων courier για διανοµή ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 5 Επίδοση αντικειµένων σε παραλήπτες 6 Παραλαβή αντικειµένων από αποστολείς 7 Τιµολόγηση παραληφθέντων αντικειµένων (χρήση τιµοκαταλόγων, ζύγιση, ογκοµέτρηση) 8 Χρήση εξοπλισµού πληροφορικής (PDA Scanners, GPS, άλλο) ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 9 Επίδοση αντικειµένων µε αντικαταβολή 10 Είσπραξη χρηµάτων, παραλαβή επιταγών 11 Ειδική διαχείριση (π.χ. παραλαβή / έλεγχος παραστατικών, δικαιολογητικών κ.α.) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ 12 Έλεγχος οχηµάτων (αποστάσεις, ώρες λειτουργίας, καύσιµα) 13 Προγραµµατισµός συντηρήσεων οχηµάτων 14 ιεκπεραίωση έργου αποκατάστασης βλαβών ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού (προσωπικό ανά βάρδια, προγραµµατισµός 15 αδειών κ.α.) 16 Λογιστική / Οικονοµική διαχείριση 17 Γραµµατειακή υποστήριξη ΑΛΛΟ (Παρακαλούµε περιγράψτε) 18 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 88

6 Για τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, οι οµάδες δραστηριοτήτων 2 και 3 εκτελούνται από τους περισσότερους εργαζοµένους. Ωστόσο, σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων ασχολούνται µε το έργο της προετοιµασίας διανοµής και ειδικά µε τη δραστηριότητα της ταξινόµησης των αντικειµένων και της δροµολόγησης της διανοµής (>60%) στοιχείο το οποίο αναδεικνύει τη σηµαντικότητα της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Αντίστοιχα, για τα Ταχυδροµεία Ουγγαρίας, η 2 η και 3 η οµάδα δραστηριοτήτων εκτελούνται από τους περισσότερους εργαζοµένους. Η κύρια δραστηριότητα του έργου προετοιµασίας διανοµής είναι η ταξινόµηση των αντικειµένων και αντιστοίχιση αυτών σε περιοχές διανοµής και εν συνεχεία η δροµολόγηση αυτών. Ιδιαίτερη σηµαντικότητα έχουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του στόλου των οχηµάτων. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 89

7 Για τα Ταχυδροµεία Ρουµανίας τέλος, οι δραστηριότητες ταξινόµησης και δροµολόγησης έχουν σχετικά (µε τις άλλες χώρες) µικρότερη συχνότητα εµφάνισης η οποία όµως είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση µε τις λοιπές δραστηριότητες. Το αποτέλεσµα αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το έργο των υπηρεσιών ταχυµεταφορών εκτελείται κυρίως από τους διανοµείς του κλασικού ταχυδροµείου. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 90

8 Στο σύνολο των απαντήσεων (και οι τρεις ταχυδροµικοί εταίροι), η οµάδα των δραστηριοτήτων των σχετικών µε την προετοιµασία της διανοµής (ταξινόµηση και δροµολόγηση) έχει σχετικά υψηλή συχνότητα εµφάνισης σε σχέση µε τις αµιγείς δραστηριότητες διανοµής. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 91

9 Από την ανάλυση των επιµέρους δραστηριοτήτων κατά θέση εργασίας προκύπτει ότι για τους διακινητές, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες σχετίζονται µε θέµατα προετοιµασίας διανοµής (δροµολόγηση). Επιπλέον όµως, οι ίδιες δραστηριότητες εµφανίζουν υψηλή συχνότητα και για τους διανοµείς, από τους οποίους πάνω από 30% δήλωσε ότι απασχολείται και σε δραστηριότητες δροµολόγησης. Αντίθετα, οι κύριες δραστηριότητες των Προϊσταµένων των µονάδων διανοµής / παραλαβών σχετίζονται µε διοικητικό έργο. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 92

10 Β.4 ιάρκεια απασχόλησης ανά δραστηριότητα Από την ανάλυση των χρόνων απασχόλησης για τους διακινητές/συντονιστές προκύπτει ότι ο µέσος χρόνος απασχόλησης σε δραστηριότητες σχετικές τη δροµολόγηση αντικειµένων και παραγγελιών πλησιάζει τις 3 ώρες. Ο χρόνος αυτός είναι υψηλός, αλλά υπάρχουν µεγάλα περιθώρια µείωσης δεδοµένου ότι οι σχετικές δραστηριότητες δεν υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστηµα. Οι διακινητές/συντονιστές πέρα από το έργο της δροµολόγησης αναλώνουν σηµαντικό χρόνο (ο οποίος πλησιάζει ή και υπερβαίνει τη µία ώρα) σε δραστηριότητες διοικητικές ή ακόµα και διανοµής. Είναι προφανής ο πολυδιάστατος ρόλος του διακινητή και η ανάγκη τόσο για πληροφοριακή υποστήριξη του έργου του όσο και για εκπαίδευση. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 93

11 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι διανοµείς αναλώνουν σηµαντικό χρόνο σε δραστηριότητες σχετικές µε τη δροµολόγηση ο οποίος υπερβαίνει τη 1,5 ώρα ηµερησίως. Η συνήθης δραστηριότητα είναι η εύρεση της σειράς διανοµής των αντικειµένων σε συνεργασία µε τον διακινητή, η οποία αποτελεί τυπική εργασία δροµολόγησης. Στην περίπτωση δυναµικής παραλαβής αντικειµένων η διαδικασία της δροµολόγησης πραγµατοποιείται µε συνεργασία των δύο. Ο Προϊστάµενος µίας µονάδας διανοµής, χωρίς να ασχολείται ειδικά µε δραστηριότητες σχετικές µε τη δροµολόγηση, ελέγχει καθηµερινά δείκτες σχετικούς µε την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δροµολογίων διανοµής και παραλαβών που εκτελούνται από του διανοµείς αναλώνοντας περί τα 30 λεπτά ηµερησίως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 94

12 C.1 Γνώσεις ως προς έργο υπηρεσιών courier Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των εργαζοµένων σχετικά µε το έργο της διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier. Για τη συστηµατική ανάλυση του επιπέδου γνώσεων, γίνεται διάκριση των γνώσεων σε 4 κατηγορίες: Γενικές γνώσεις courier: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ειδικές και ελάχιστες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η ταξινόµηση και διαλογή των αντικειµένων (µέγεθος αντικειµένων, αντικείµενα µε ειδικές υπηρεσίες κ.α.), η δροµολόγηση (αντιστοίχιση αντικειµένων σε διανοµείς/δροµολόγια), οι διαδικασίες διανοµής και παραλαβής (χρησιµοποιούµενα έντυπα, ενέργειες, εξασφάλιση αντικειµένων κ.α.), η γνώση της διεθνούς σχετικής ορολογίας, η γνώση της χρήσης του ταχυδροµικού κώδικα και τέλος οι διαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβίβασης αντικειµένων µέχρι τον τελικό τους αποδέκτη (τελευταία ώρα παραλαβής, µέσα µεταφοράς, χρόνοι επίδοσης στον παραλήπτη κ.α.). Γνώσεις συντήρησης οχηµάτων: Περιλαµβάνονται γνώσεις τακτικής προληπτικής συντήρησης των οχηµάτων (έλεγχοι λιπαντικών, πίεσης αέρα ελαστικών, υγρών φρένων και ψυκτικών κ.α.) καθώς και περιορισµένης συντήρησης (αλλαγής ελαστικού, αναπλήρωσης υγρών κ.α.) Ειδικές γνώσεις: Περιλαµβάνονται γνώσεις σχετικές µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών courier (ασφάλιση, αξία αντικειµένων, ταχύτητα επίδοσης, συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά, πρόσθετες υπηρεσίες), κανονισµοί ασφαλούς διακίνησης αντικειµένων (απαγορευµένα αντικείµενα, συσκευασία υγρών, διακίνηση αξιών κ.α.) και τιµολόγησης (κλίµακες τιµολόγησης, ογκοµετρική χρέωση, χρέωση επιπλέον υπηρεσιών κ.α.) Γνώσεις σχετικές µε δραστηριότητες οδήγησης: Περιλαµβάνεται η καλή γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οι γνώσεις ανάγνωσης οδικών και άλλων χαρτών. Η κατηγοριοποίηση των γνώσεων φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 95

13 ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ COURIER ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ COURIER 1 Ταξινόµηση - διαλογή 2 ροµολόγηση 3 ιαδικασίες διανοµής - παραλαβής αντικειµένων courier 4 Ορολογία - λεξιλόγιο έργου διαχείρισης και διανοµής αντικειµένων courier 5 Γνώση ταχυδροµικού κώδικα 6 ιαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7 Εργασίες επισκευών µικρών βλαβών και περιορισµένης συντήρησης οχηµάτων ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 8 Χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών courier Κανονισµοί διαχείρισης και µεταφοράς αντικειµένων courier (επικίνδυνα, 9 απαγορευµένα, ασφαλισµένα κ.α.) 10 Τιµολόγηση αντικειµένων courier Ο ΗΓΗΣΗ 11 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 12 Ανάγνωση χαρτών 13 Άλλο Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα προκύπτει ότι οι εργαζόµενοι έχουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γνώσεων ιδιαίτερα στις κατηγορίες γενικών γνώσεων courier, ειδικών γνώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών µε την οδήγηση (σκορ 3,5-4 / 5). Το επίπεδο γνώσεων σε θέµατα W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 96

14 συντήρησης οχηµάτων είναι συγκριτικά χαµηλότερο, ωστόσο κρίνεται ικανοποιητικό (σκορ ~2,5/5 για Ταχυδροµεία Ρουµανίας και Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ). Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας παρουσιάζουν ελάχιστα καλύτερο επίπεδο γνώσεων σε σχέση µε του λοιπούς εταίρους κατά 0,5 µονάδα αλλά και περισσότερο ισορροπηµένο εύρος γνώσεων αφού η απόκλιση µεταξύ του θέµατος µε το υψηλότερο σκορ και του θέµατος µε το χαµηλότερο σκορ είναι µόλις 0,5 µονάδα. εδοµένης της σχετικής οµοιογένειας στο επίπεδο γνώσεων µεταξύ των εργαζοµένων των εταίρων, δεν θα απαιτηθεί διαφοροποίηση στο υλικό εκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί. C.2 Ειδικές γνώσεις τεχνολογιών και πληροφορικής Το µέρος αυτό της έρευνας στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζοµένων σε τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν το έργο της διανοµής αντικειµένων courier. Γίνεται διάκριση των δεξιοτήτων στις ακόλουθες κατηγορίες: Τεχνολογίες αυτοµατισµού γραφείου: περιλαµβάνονται εµπορικές εφαρµογές λογισµικού (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα κ.α.) καθώς και γνώσεις αναζήτησης και πλοήγησης στο διαδίκτυο Εφαρµογές χαρτογράφησης: περιλαµβάνονται εφαρµογές σχεδιασµού και διαχείρισης χαρτών και αναζήτησης πληροφοριών Εξειδικευµένες εφαρµογές για υπηρεσίες courier: περιλαµβάνονται εφαρµογές ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης αντικειµένων courier και χρήσης αντίστοιχων συσκευών (φορητά τερµατικά) Εξειδικευµένες εφαρµογές δροµολόγησης και εποπτείας στόλου: περιλαµβάνονται εφαρµογές βελτιστοποίησης δροµολογίων και παρακολούθησης στόλου µέσω τηλεµατικής. Οι κατηγορίες δεξιοτήτων παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα: ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Χειρισµός λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, 1 βάσεων δεδοµένων, παρουσιάσεων, Internet) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 2 Χειρισµός λογισµικού χαρτογράφησης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ COURIER 3 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων courier (Operations, Track & Trace κ.α.) 4 Χειρισµός φορητών τερµατικών (scanner - PDA) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΛΟΥ 5 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων δροµολόγησης 6 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων εποπτείας στόλου µέσω GPS (τηλεµατική) ΑΛΛΑ 7 Άλλες τεχνολογίες W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 97

15 Το επίπεδο των δεξιοτήτων των ερωτώµενων σε θέµατα πληροφορικής βρίσκεται στο µέσο όρο χωρίς αυτό να κρίνεται αρνητικό δεδοµένου του εκπαιδευτικού υπόβαθρου αυτών. Με δεδοµένο το οι ερωτώµενοι δεν εκπαιδεύονται συστηµατικά σε αντίστοιχα θέµατα (πέραν από τη στοιχειώδη χρήση συσκευών φορητών τερµατικών) και οι δεξιότητες αποκτούνται από προσωπική ενασχόληση αυτών µε αντίστοιχα θέµατα, το σκορ που επιτυγχάνεται κρίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών. Τα σκορ µεταξύ των χωρών δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις, συνεπώς το σύστηµα εκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί θα είναι κοινό για όλες τις χώρες. C.1. & C.2.2. Αναλυτική αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων Στη συνέχεια παρατίθεται αξιολόγηση του γενικού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των ερωτώµενων, τµηµατοποιηµένων κατά: Χώρα Ηλικία Προϋπηρεσία Επίπεδο εκπαίδευσης Θέση εργασίας W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 98

16 Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ουγγαρίας επιτυγχάνουν το υψηλότερο σκορ σε γνώσεις του έργου courier αλλά το χαµηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι της Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ επιτυγχάνουν σχετικά υψηλό σκορ σε γνώσεις έργου courier και το υψηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής. Οι εργαζόµενοι των Ταχυδροµείων Ρουµανίας παρουσιάζουν ικανοποιητικό σκορ τόσο σε γνώσεις έργου courier όσο και σε δεξιότητες πληροφορικής. Γενικά, οι αποκλίσεις µεταξύ των χωρών δεν είναι σηµαντικές. Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέρον η προοπτική περεταίρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων πληροφορικής, το οποίο και αποτελεί αντικείµενο του έργου COURIEL. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 99

17 Από την ανάλυση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση µε τα εύρη ηλικιών των ερωτώµενων διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Ως προς τις δεξιότητες πληροφορικής, διαπιστώνεται (ως αναµένεται) ότι οι νεώτερες ηλικίες επιτυγχάνουν υψηλότερο σκορ. Το υψηλότερο σκορ σε γνώσεις courier επιτυγχάνεται από τους ερωτώµενους που ανήκουν στο εύρος ετών εµπειρίας Το αποτέλεσµα αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι αυτοί συµµετείχαν από την αρχή της επαγγελµατικής τους καριέρας στην ανάπτυξη των υπηρεσιών courier. Το υψηλότερο σκορ σε δεξιότητες πληροφορικής επιτυγχάνεται από τους ερωτώµενους που ανήκουν στο εύρος εµπειρίας Το εύρος αυτό εµπειρίας αντιστοιχεί χρονικά στην ευρεία διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 100

18 Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, προκύπτει ότι οι γνώσεις έργου courier δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, όπως αναµενόταν, το σκορ σε δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής είναι χαµηλό για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αυξάνεται σταδιακά µέχρι την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Ως προς τη θέση εργασίας, προκύπτει ότι για όλες τις θέσεις το επίπεδο γνώσεων είναι υψηλό, εκτός των οδηγών των οποίων το αντικείµενο εργασίας δεν σχετίζεται µε τις ειδικές δραστηριότητες διανοµής και παραλαβής αντικειµένων. Οι δεξιότητες πληροφορικής είναι περισσότερο ανεπτυγµένες στους προϊσταµένους και διακινητές/συντονιστές και περιορισµένες στους διανοµείς. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 101

19 D.1 Βαθµός σηµαντικότητας δεξιοτήτων Το µέρος αυτό της έρευνας επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο δείγµα σχετικά µε της σηµαντικότητα επιµέρους εξειδικευµένων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Ένας από τους στόχους του έργου COURIEL είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών µέσω του προγράµµατος εκπαίδευσης και της πληροφοριακής εφαρµογής εξοµοίωσης που θα αναπτυχθεί. Οι υπό εξέταση δραστηριότητες φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ( ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) 1 Γρήγορη ανάγνωση και αποµνηµόνευση διευθύνσεων 2 Αποµνηµόνευση οδικού δικτύου πόλης 3 Αποµνηµόνευση αριθµών και ονοµάτων 4 Σχεδιασµός διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών 5 ιαχείριση - αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων 6 Βασικές µαθηµατικές γνώσεις 7 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 102

20 Από την ανάλυση των σκορ σηµαντικότητας δεξιοτήτων για κάθε θέση εργασίας προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ αυτών. Το αποτέλεσµα αυτό οδηγεί στο γενικό συµπέρασµα ότι υπάρχει ικανοποιητική οµοιογένεια απόψεων µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας αλλά και µεταξύ των χωρών. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση για συγκεκριµένες οµάδες του δείγµατος. Ως σηµαντικότερες δεξιότητες για όλους τους εργαζόµενους από τα ταχυδροµεία όλων των χωρών αναδεικνύονται οι «διαχείριση και αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων» και οι δεξιότητες οι σχετικές µε την αποµνηµόνευση διευθύνσεων και οδικού δικτύου. Η πρώτη δεξιότητα σχετίζεται άµεσα µε τη δυναµική φύση του έργου της διανοµής και παραλαβής αντικειµένων courier το οποίο επηρεάζεται διαρκώς από αστάθµητους παράγοντες (καιρικές συνθήκες, κυκλοφοριακός φόρτος, βλάβες, ατυχήµατα κ.τ.λ.) καθώς και από εµβόλιµες απαιτήσεις πελατών για παραλαβή αντικειµένων. Οι δεξιότητες οι σχετικές µε την αποµνηµόνευση γεωγραφικών δεδοµένων σχετίζονται µε τη ικανότητα των διανοµέων να λαµβάνουν γρήγορες αποφάσεις σχετικές µε την εκτέλεση και αναθεώρηση των δροµολογίων τους. Το σκορ των άλλων δεξιοτήτων δεν υπολείπεται σηµαντικά (>3) εκτός από τη δεξιότητα σχεδιασµού διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 103

21 Ως προς τη θέση εργασίας προκύπτει σαφείς οµοιογένεια και τάσεις σχετικά µε τη σηµαντικότητα των δεξιοτήτων µε αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν τον 1 βαθµό. Ως σηµαντικότερες δεξιότητες κατά φθίνουσα σειρά διακρίνονται οι «διαχείριση αντιµετώπιση κρίσεων και προβληµάτων», η «γρήγορη αποµνηµόνευση διευθύνσεων», η «αποµνηµόνευση οδικού δικτύου», η «αποµνηµόνευση αριθµών και ονοµάτων», οι «βασικές µαθηµατικές γνώσεις» και ο «σχεδιασµός διαγραµµάτων και πρόχειρων χαρτών». W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 104

22 Οι αποκλίσεις της σηµαντικότητας των δεξιοτήτων ως προς την ηλικία δεν υπερβαίνουν το 0,5 βαθµό. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται διαφοροποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης ως προς διαφορετικά εύρη ηλικιών εργαζοµένων. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 105

23 Η λεπτοµερέστερη ανάλυση των απόψεων σχετικά µε τις δεξιότητες προβάλλει σαφώς την υψηλή σηµαντικότητα της διαχείρισης και αντιµετώπισης κρίσεων και προβληµάτων καθώς και της αποµνηµόνευσης γεωγραφικών δεδοµένων (διευθύνσεων και οδικού δικτύου) για όλες τις ηλικίες και χώρες. Για την καλύτερη κατανόηση των συµπερασµάτων παρατίθενται τα λεπτοµερή αναλυτικά διαγράµµατα D.1 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 106

24 Η ανάλυση µε βάση την ηλικία για όλες τις χώρες δείχνει ότι συνολικά δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η διαχείριση προβληµάτων και η γρήγορη ανάγνωση και αποµνηµόνευση διευθύνσεων κρίνονται ως οι πιο σηµαντικές από όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο σχεδιασµός διαγραµµάτων και χαρτών συγκεντρώνει τη χαµηλότερη βαθµολογία όχι µόνο από τους νεώτερους (και εποµένως λιγότερο δεκτικούς σε χρονοβόρες και χειρωνακτικές εργασίες) εργαζόµενους αλλά και από τους άνω των 45 ετών, στοιχείο που καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισµό, αυτοµατοποίηση και µείωση του χρόνου των διαδικασιών χάραξης δροµολογίων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά σχεδιαγράµµατα σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδουν στις επιµέρους δεξιότητες οι εργαζόµενοι των τριών χωρών. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 107

25 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 108

26 Αναλογικά προς τα παραπάνω, η ανάλυση της σηµασίας των επιµέρους δεξιοτήτων µε βάση την εργασιακή εµπειρία των ερωτώµενων όλων των χωρών δεν µεταβάλλει την αρχική κατάταξη. Προκύπτει, εποµένως, ότι η εκτέλεση του έργου µε βάση την εµπειρική γνώση δεν συµβάλλει στον προσδοκώµενο βαθµό στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων και, εξ αυτού του λόγου, όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι, µε ελάχιστο ποσοστό απόκλισης, προβάλλουν τις ίδιες αδυναµίες και ανάγκες. Ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση των αποτελεσµάτων µε βάση τα έτη εµπειρίας ανά χώρα. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 109

27 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 110

28 Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η σηµαντικότητα που απέδωσαν οι εργαζόµενοι στις διάφορες ειδικότητες σε συνάρτηση µε το µορφωτικό τους επίπεδο. Οι αποκλίσεις και εδώ δεν είναι σηµαντικές. Οι ερωτώµενοι που έχουν λάβει υποχρεωτική µόνο εκπαίδευση αξιολογούν ως µικρότερης σηµασίας, σε σχέση µε τους υπόλοιπους, τον σχεδιασµό διαγραµµάτων και χαρτών, τις µαθηµατικές γνώσεις και τις ικανότητες αποµνηµόνευσης, αποτέλεσµα φυσιολογικό αν ληφθεί υπόψη ότι κατά κανόνα για την ανάπτυξη των συγκεκριµένων ικανοτήτων σηµαντικό ρόλο παίζει το επίπεδο εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα ανά συµµετέχουσα χώρα. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 111

29 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 112

30 Χωρίς αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ τους κρίνουν την αξία των ζητούµενων δεξιοτήτων διανοµείς, διακινητές και προϊστάµενοι. Σε γενικές γραµµές, οι προϊστάµενοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και προβληµάτων ενώ οι διανοµείς, οι οποίοι αποτελούν το πιο δυναµικό και αξιοποιήσιµο κοµµάτι της παραγωγικής διαδικασίας, εκφράζουν σαφώς την αγωνία τους για θέµατα που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της διανοµής, όπως η αποµηµόνευση οδών και ονοµάτων και η γρηγορη ανάγνωση των δεδοµένων. Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στην Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουµανία αντιστοίχως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 113

31 W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 114

32 D.2 Βαθµός σηµαντικότητας γνώσεων Το µέρος αυτό της έρευνας επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο δείγµα σχετικά µε της σηµαντικότητα επιµέρους εξειδικευµένων γνώσεων, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες της δροµολόγησης σε υπηρεσίες courier. Ένας από τους στόχους του έργου COURIEL είναι η βελτίωση των γνώσεων αυτών µέσω του προγράµµατος εκπαίδευσης και της πληροφοριακής εφαρµογής εξοµοίωσης που θα αναπτυχθεί. Οι υπό εξέταση γνώσεις φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 1 Μεθοδολογία δροµολόγησης 2 Ανάλυση φάσεων δροµολογίου 3 Σχεδιασµός δροµολογίων 4 Αντιστοίχιση αντικειµένων courier σε δροµολόγια 5 Μέθοδοι αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών κατά την εξέλιξη των δροµολογίων 6 Γνώση Ταχυδροµικού Κώδικα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7 Ορολογία - λεξιλόγιο έργου διαχείρισης και διανοµής αντικειµένων courier 8 ιαδικασίες και χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 9 Χειρισµός Η/Υ 10 Ανάγνωση χαρτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 11 Χειρισµός πληροφοριακών συστηµάτων ανάγνωσης χαρτών 12 Χειρισµός συστηµάτων τηλεµατικής εντοπισµού οχηµάτων (GPS) 13 Χειρισµός συστηµάτων αυτόµατης δροµολόγησης 14 Άλλο W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 115

33 Η µεθοδολογία δροµολόγησης, η ανάλυση φάσεων και ο σχεδιασµός δροµολογίων, η αντιστοίχιση αντικειµένων µε το δροµολόγιο του courier θεωρούνται πολύ ή απόλυτα σηµαντικά από τους ερωτώµενους και στις 3 χώρες. Με µικρότερο βαθµό σηµαντικότητας βαθµολογούνται και στις 3 χώρες οι γνώσεις που σχετίζονται µε το εκτελούµενο έργο, όπως η ορολογία έργου διανοµής, οι διαδικασίες και οι χρονικές απαιτήσεις διαβιβάσεων, καθώς και οι γνώσεις που αφορούν χειρισµό ΗΥ και άλλων πληροφοριακών συστηµάτων ανάγνωσης χαρτών, εντοπισµού οχηµάτων και αυτόµατης δροµολόγησης. Η ιδια προσέγγιση προκύπτει και από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτωµένων σε συνάρτηση µε τη θέση εργασίας. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 116

34 D.3 ιάρκεια προγράµµατος εκπαίδευσης Στην ερώτηση σχετικά µε τη διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης σε θέµατα δροµολόγησης courier, το σύνολο των απαντήσεων των ερωτηθέντων προτείνει από 1-10 ηµέρες. Προσεγγίζοντας το θέµα της διάρκειας εκπαίδευσης σε θέµατα δροµολόγησης από πλευράς Ηλικίας εργαζοµένων Ετών εργασιακής εµπειρίας Επιπέδου εκπαίδευσης και Θέσης εργασίας παρατηρείται στα παραπάνω γραφήµατα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτωµένων προτείνει πενθήµερο πρόγραµµα εκπαίδευσης περίπου 45% και τριήµερο σε ποσοστό 25% W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 117

35 D.4 Συχνότητα επανάληψης εκπαίδευσης Στο ερώτηµα σχετικά µε τη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης παρατηρείται ανισοκατακατανοµή στις απαντήσεις των ερωτωµένων στις 3 χώρες. Στην Ελλάδα σχεδίν το 50% των ερωτηθέντων επιθυµούν την επανάληψη του προγράµµατος µια φορά ετησίως, ενώ στην Ουγγαρία προτείνουν σε ποσοστό 45% την εφάπαξ υλοποίηση του εκπαιδευτικής ενεργείας και στη Ρουµανία την εκτέλεση του κάθε 6 µήνες σε ποσοστό 60%. Από τα γραφήµατα αυτά προκύπτει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως της ηλικίας ή των εργασιακών ετών εµπειρίας, συγκλίνουν στη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης κάθε 6 ή 12 µήνες. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 118

36 Το αυτό ισχύει και για την πλειονότητα των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως της επιπέδου εκπαίδευσης ή της θέσης εργασίας, που συγκλίνει στη συχνότητα επανάληψης του προγράµµατος εκπαίδευσης κάθε 6 ή 12 µήνες. D.5 υνατότητα αυτοεκπαίδευσης Με την ερώτηση επιδιώχθηκε να καταγραφούν οι απόψεις των ερωτώµενων σχετικά αν είναι χρήσιµη η αυτοεκπαίδευση σε ΗΥ µε τη χρήση ειδικού λογισµικού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΥΣ D5 Εξέταζοντας τις απαντήσεις των ερωτωµένων και από τις 3 χώρες, οι θετικές απαντήσεις ανέρχονται σε 82% µ.ο.. Εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι θετικές απόψεις για τη χρησιµότητα αυτοεκπαίδευσης σε ΗΥ µε τη χρήση ειδικού λογισµικού στη Ρουµανία ανήλθαν σε ποσοστό 98%. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 119

37 Προσεγγίζοντας το θέµα της ύπαρξης συστήµατος αυτοεκπαίδευσης σε συνάρτηση µε την ηλικία των ερωτωµένων, οι θετικές γνώµες των εργαζοµένων ηλικίας 18-25, καθώς και των εργαζοµένων ηλικίας >45 ετών βρίσκονται στο επίπεδο του 90%. Αυτό απεικονίζει αφενός το υψηλό επίπεδο επαφής των νέων ηλικιών µε τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου την αναγκαιότητα των µεγάλων ηλικιών για απόκτηση δεξιοτήτων από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις ερωτωµένων σε συνάρτηση µε τα έτη εργασιακής εµπειρίας καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι µε 6 έτη εργασιακής εµπειρίας και άνω θεωρούν θετικό σε ποσοστό 90% περίπου την ύπαρξη συστήµατος αυτοεκπαίδευσης. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 120

38 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτωµένων σε συνάρτηση µε επίπεδο εκπαίδευσης, στο γράφηµα αυτό εµφανίζεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η βαθµίδα εκπαίδευσης τόσο αυξάνουν οι θετικές γνώµες για την ύπαρξη συστήµατος αυτοεκπαίδευσης µε χρήση ΗΥ. Το δεδοµένο αυτό ερµηνεύεται ότι εργαζόµενοι αυτοί έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες Με δεδοµένο το γεγονός ότι τόσο οι προιστάµενοι όσο και οι λοιπό προσωπικό που δεν άµεση σχέση µε την παραγωγική διαδικασία κάνουν µεγαλύτερη χρήση συστηµάτων πληροφορικής, οι θετικές γνώµες για την ανάγκη υπάρξης συστήµατος αυτοεκπαίδευσης προσεγγίζουν σχεδόν το 100%. D.6 Συνολική άποψη για τη συµβολή του προγράµµατος Με την ερώτηση επιδιώχθηκε να καταγραφούν οι απόψεις των ερωτώµενων σχετικά µε τη συµβολή του προγράµµατος COURIEL σε τοµείς όπως η προσωπική τους βελτίωση, η W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 121

39 επαγγελµατική τους εξέλιξη κά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το σύνολο των επιλογών για τους ερωτώµενους. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 1 Προσωπική βελτίωση 2 Επαγγελµατική εξέλιξη 3 Ικανότητα ανταπόκρισης σε διαρκείς εξελίξεις 4 Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 5 Βελτίωση λειτουργίας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΥΣ D6 Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική άποψη των ερωτωµένων και από τις 3 χώρες (GR-HU-RO) που καταδεικνύεται σαφώς η σηµαντικότητα του προγράµµατος (βαθµολόγηση από 3,6 έως 4,5), τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και προς όφελος της εταιρίας. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 122

40 Από την ανάλυση των απαντήσεων σε συνάρτηση µε ηλικία των ερωτωµένων, και στις 3 χώρες οι εργαζόµενοι ηλικίας µεγαλύτερης των 45 ετών βαθµολόγησαν τη σηµαντικότητα του προγράµµατος µε βαθµό >4,00 απεικονίζοντας έτσι την αναγκαιότητα για εισαγωγή νέων συστηµάτων στην παραγωγική διαδικασίας. Οι ερωτώµενοι όλων των ηλικιών θεωρούν ότι το πρόγραµµα θα συµβάλει σε µικρότερο βαθµό στην προσωπική τους βελτίωση και κλιµακούµενα στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, στην ικανότητα ανταπόκρισης σε νέες προκλήσεις και στη συνέχεια στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στην Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουµανία αντιστοίχως. W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 123

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program

COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρµογής Project Acronym: COURIEL Project Number: 2008-1-GR-LEO 05-00607 LLP Action LdV - Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 4 Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με θέματα που συνθέτουν το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδραστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσωπικού Ταχυμεταφορών σε Μεθόδους, Πρακτικές και Διαδικασίες Αποτελεσματικής Δρομολόγησης μέσω Καινοτόμου Εφαρμογής Εξομοίωσης Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

COURIEL. Program. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας

COURIEL. Program. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας Project Acronym: COURIEL Project Number: 2008-1-GR-LEO 05-00607 LLP Action LdV -

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα