Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών 98 του 1990 Εργαστηρίων Νόµος του (Ι) του Ερµηνεία. 2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου ΚΕΦ του του του του του του του του 103(Ι) του «ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακήν ηµοκρατίαν. «ιευθυντής Εργαστηρίου» σηµαίνει παν πρόσωπον το οποίον µόνον ή οµού µετ άλλου είναι υπεύθυνον διά την επιστηµονικήν και τεχνικήν λειτουργίαν κλινικού εργαστηρίου, περιλαµβανοµένης της επιβλέψεως των µεθόδων και της ετοιµασίας εκθέσεως επί των αποτελεσµάτων των αναλύσεων συµφώνως προς τας προνοίας του παρόντος Νόµου. «Ειδικός ιατρός» σηµαίνει εγγεγραµµένον βάσει άλλης νοµοθεσίας ειδικόν ιατρόν εις την Παθολογοανατοµίαν ή την Μικροβιολογίαν ή έτερον Κλάδον της Εργαστηριακής Ιατρικής. «Έφορος» σηµαίνει τον λειτουργόν όστις ήθελε διορισθή υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας, ίνα ασκή καθήκοντα Εφόρου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. «Κλινικόν Εργαστήριον» σηµαίνει χώρον, ένθα διεξάγονται εξετάσεις βιολογικών δειγµάτων τη χρήσει χηµικών, βιοχηµικών, φυσικοχηµικών, µικροσκοπικών, ανοσοβιολογικών ή ραδιοανοσοβιολογικών µεθόδων ή οιωνδήποτε άλλων συναφών εξετάσεων (ως αι εν λόγω εξετάσεις θέλουν καθορισθή διά Κανονισµών) µε σκοπόν την συλλογήν πληροφοριών, διά την πρόληψιν, διάγνωσιν ή παρακολούθησιν ασθενειών Κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει τα συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία «Μητρώον» σηµαίνει το συµφώνως τω παρόντι Νόµω τηρούµενον Μητρώον Κλινικών Εργαστηρίων. «Πρόεδρος» σηµαίνει τον Πρόεδρον του Συµβουλίου το οποίον καθιδρύεται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου. 2 του 103(Ι) του «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992,

2 όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Υγείας. Συµβούλιον 3. (1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου Συµβούλιον Κλινικών κληθησόµενον «Συµβούλιον Κλινικών Εργαστηρίων» όπερ είναι αρµόδιον διά την Εργαστηρίων. εγγραφήν και λειτουργίαν των Κλινικών Εργαστηρίων και την άσκησιν πειθαρχικού ελέγχου επί των ιευθυντών αυτών. Εγγραφή και λειτουργία Κλινικών Εργαστηρίων. (2) Το Συµβούλιον είναι επταµελές, σύγκειται δε εκ του Προέδρου. τριών ειδικών ιατρών και τριών άλλων εξειδικευµένων επιστηµόνων εις θέµατα σχετιζόµενα µε κλινικά εργαστήρια. Ο Πρόεδρος και τα άλλα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργικού Συµβουλίου τη προτάσει του Υπουργού ο οποίος συνεννοείται επί τούτω µετά των οικείων επαγγελµατικών οργανώσεων. (3) Εάν θέσις µέλους τινός του Συµβουλίου ήθελε καταστή κενή εξ οιασδήποτε αιτίας, αύτη πληρούται διά διορισµού νέου µέλους συµφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) διά την µη εκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του Συµβουλίου. (4) Το Συµβούλιον συνέρχεται εις τόπους και χρόνους καθοριζόµενους υπό του Προέδρου, οιαδήποτε δε τέσσαρα µέλη αυτού συνιστώσιν απαρτίαν: Νοείται ότι τη αιτήσει δύο εκ των µελών του Συµβουλίου συγκαλείται συνεδρίασις αυτού. (5) Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου κατά τινα συνεδρίασιν του Συµβουλίου, τα παρόντα µέλη εκλέγουσιν εξ αυτών Προεδρεύοντα της συνεδριάσεως ταύτης καθ ην ο ούτω εκλεγείς κέκτηται απάσας τας εξουσίας και εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα Προέδρου. (6) Αι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται δι απλής πλειοψηφίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος κέκτηται επιπροσθέτως της ιδίας αυτού ψήφου, δεύτεραν ή νικώσαν τοιαύτην. (7) Αι εξουσίαι του Συµβουλίου ενασκούνται και αν έτι υφίσταται µεταξύ των µελών αυτού οιαδήποτε χηρεύουσα θέσις. (8) Το Συµβούλιον δύναται, συµφώνως προς οδηγίας, ας ήθελεν εκδώσει, να ανάθεση την ενάσκησιν µέρους των εξουσιών και καθηκόντων του εις τον Έφορον. (9) Τα µέλη του Συµβουλίου ενασκούσι το λειτούργηµα αυτών διά περίοδον τριών ετών από του διορισµού των, δύνανται δε να επαναδιορισθώσι µετά την λήξιν της θητείας των: Νοείται ότι το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται εάν υπάρχη προς τούτο εύλογος αιτία, να ανακαλέση καθ οιονδήποτε χρόνον τον διορισµόν οιουδήποτε µέλους. Ωσαύτως οιονδήποτε µέλος δύναται καθ οιονδήποτε χρόνον και προ της λήξεως της θητείας αυτού να υποβάλη εγγράφως την παραίτησίν του προς τον Υπουργόν. (10) Το Συµβούλιον ρυθµίζει παν θέµα αναγόµενον εις την εσωτερικήν του λειτουργίαν. ΜΕΡΟΣ II ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4. (1) Ουδέν Κλινικόν Εργαστήριον δύναται να λειτουργή εν τη ηµοκρατία, εκτός εάν εγγραφή συµφώνως προς τας προνοίας του παρόντος Νόµου και εκδοθή σχετικά µε αυτό το υπό του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου προνοούµενον πιστοποιητικόν. (2) ιά την εγγραφήν οιουδήποτε Κλινικού Εργαστηρίου δέον όπως υποβληθή προς το Συµβούλιον αίτησις κατά τον υπ αυτού καθωρισµένον τύπον. (3) Το Συµβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί οιασδήποτε αιτήσεως και εάν

3 συντρέχουν αι προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου και αφού καταβληθή το διά των Κανονισµών καθορισθησόµενον τέλος, εγγράφει το Κλινικόν Εργαστήριον και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής. Το πιστοποιητικόν είναι εν τω καθωρισµένω υπό του Συµβουλίου τύπω και εκτίθεται εις περίοπτον µέρος του Κλινικού Εργαστηρίου. (4) Ο τοµεύς των εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου καθορίζεται εν τω πιστοποιητικώ εγγραφής αναλόγως των προσόδων του ιευθυντού ή των ιευθυντών του. (5) Κλινικά Εργαστήρια υφιστάµενα και λειτουργούντα κατά την ηµεροµηνίαν δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας δύνανται να εγγραφώσιν εις το Μητρώον ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόµου, νοουµένου ότι ο ιευθυντής ή οι ιευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου ενήργουν καλή τη πίστει και προσωπικώς ως ιευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου και νοουµένου ότι τo Κλινικόν Εργαστήριον θα ικανοποίηση τους υπό του Συµβουλίου τεθησοµένους επί σκοπώ διασφαλίσεως ευλόγως αποδεκτού επιπέδου εργασίας όρους εντός καθορισθησοµένης υπό του Συµβουλίου προθεσµίας. Μητρώον Κλινικών 5. (1) Το Συµβούλιον υποχρεούται όπως, εντός είκοσι µηνών από του διορισµού Εργαστηρίων. του, κατάρτιση και µετέπειτα τηρή Μητρώον καλούµενον «Μητρώον Κλινικών 2 του 98 του Εργαστηρίων» εν ω εγγράφονται το ονοµετατεπώνυµον του ιευθυντού πιστοποιητικόν εγγραφής δυνάµει του παρόντος Νόµου, η διεύθυνσις του ιδίου Εργαστηρίου και ο τοµεύς των εργασιών του. (2) Μετά την πάροδον της εις το άρθρον 5(1) καθοριζοµένης προθεσµίας απαγορεύεται η λειτουργία παντός Εργαστηρίου το οποίον δεν είναι εγγεγραµµένον εις το Μητρώον. ιαγραφή 6. Το Συµβούλιον δύναται να διαγράφη εκ του Μητρώου οιονδήποτε Κλινικόν Εργαστηρίου εκ του Εργαστήριον ή να τροποποιή τους όρους εγγραφής αυτού δι έν ή πλείονας των Μητρώου. ακολούθων λόγων: ιευθυντής. 3(α) του 103(Ι) του (i) Εάν δεν ετηρήθησαν ή δεν τηρώνται οι όροι εγγραφής του Κλινικού Εργαστηρίου. (ii) Εάν ο µόνος εγγεγραµµένος ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου απεβίωσε. (iii) Εάν το Κλινικόν Εργαστήριον ετερµάτισε την λειτουργίαν του. (iv) Εάν εκ των υποβαλλοµένων εκθέσεων συµφώνως τω εδαφίω (3) του άρθρου 13, προκύπτη ότι η επιτελούµενη υπό του Κλινικού Εργαστηρίου εργασία δεν είναι του απαιτουµένου υπό του Συµβουλίου επιπέδου: Νοείται ότι εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ουδεµία διαγραφή θα γίνεται εκ του Μητρώου, εκτός εάν προηγουµένως ο ιευθυντής ή, αναλόγως της περιπτώσεως, οι ιευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου προειδοποιηθούν περί του επιπέδου της εργασίας των και δοθή εις αυτούς η ευκαιρία να υπερασπισθούν. (v) Εάν ο µόνος ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ευρέθη ένοχος διαπράξεως πειθαρχικού τινος αδικήµατος και εστερήθη του δικαιώµατος να διευθύνη Κλινικόν Εργαστήριον συµφώνως τω άρθρω 13 του παρόντος Νόµου. 7. (1) Παν Κλινικόν Εργαστήριον διευθύνεται υπό ιευθυντού όστις δέον όπως ικανοποιή το Συµβούλιον ότι: (α) Είναι πολίτης της Κυπριακής ηµοκρατίας ή κατά την ηµέραν υποβολής της αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής ηµοκρατίας και έχει την συνήθη διαµονήν αυτού εν Κύπρω ή είναι πολίτης κράτους µέλους. (β) Έχει συµπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του, και

4 (γ) είναι ειδικός ιατρός, ή 3(β) του 103(Ι) του (δ) είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου ισοδυνάµου διπλώµατος εις την βιοχηµείαν ή µικροβιολογίαν ή αιµατολογίαν ή εις συναφή επιστηµονικόν κλάδον ως π.χ. χηµείαν, φαρµακευτικήν κλπ. οιουδήποτε πανεπιστηµίου ή ισοδυνάµου σχολής, ως ήθελε καθορισθή από το Συµβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας και έχει πιστοποιητικόν ειδικότητος αποκτηθέν µετά από σπουδάς διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους εις την κλινικήν βιοχηµείαν ή κλινικήν µικροβιολογίαν ή αιµατολογίαν ή ορρολογίαν ή ανοσολογίαν ή εις έτερον συναφή κλάδον, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισµών, οιουδήποτε ανεγνωρισµένου υπό του οικείου κράτους εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή σώµατος, ως ήθελε καθορισθή από το Συµβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, ή 3(γ) του 103(Ι) του Καθορισµός του τοµέως των εργασιών Κλινικού Εργαστηρίου. (ε) είναι Fellow του Institute of Medical Laboratory Sciences του Ηνωµένου Βασιλείου, ή (στ) έχει τετραετή υπηρεσίαν εις ανεγνωρισµένον κατά την κρίσιν του Συµβουλίου διά τον σκοπόν αυτόν Κλινικόν Εργαστήριον µετά την επιτυχίαν εις επισήµους εξετάσεις οιουδήποτε αρµοδίου σώµατος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισµών, ή (ζ) είναι κατά την ηµεροµηνίαν δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας Τεχνολόγος Νοσοκοµειακού Εργαστηρίου εις οιονδήποτε Κυβερνητικόν Νοσοκοµειακόν Εργαστήριον και έχει πτυχίον ή ισοδύναµον δίπλωµα εις τους αναφεροµένους εις την υποπαράγραφον (δ) του παρόντος εδαφίου κλάδους, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συµβουλίου, και έχει συµπληρώσει υπηρεσίαν εις την ως άνω θέσιν πέραν του έτους ή είναι κατά την ιδίαν ως άνω ηµεροµηνίαν Τεχνολόγος Νοσοκοµειακού Εργαστηρίου εις οιονδήποτε Κυβερνητικόν Νοσοκοµειακόν Εργαστήριον και είναι κάτοχος του Πανεπιστηµίου της Βασικής Εργαστηριακής Τεχνολογίας του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Βηρυτού ή άλλου ισοτίµου προσόντος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισµών, και έχει συµπληρώσει υπηρεσίαν εις την εν λόγω θέσιν πέραν των πέντε ετών, ή (η) είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου ισοδυνάµου διπλώµατος οιουδήποτε πανεπιστηµίου ή ισοδυνάµου σχολής, ως ήθελε καθορισθή από το Συµβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, εις την βιοχηµείαν, φυσικήν ή άλλον συναφή κλάδον και έχει ειδικόν µεταπτυχιακόν δίπλωµα εις την εργαστηριακήν πυρηνικήν ιατρικήν: Νοείται ότι πας όστις κατά την ηµεροµηνίαν δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας ενήργει καλή τη πίστει και προσωπικώς ως ιευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου θα δύναται, ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόµου, να διευθύνη κλινικόν εργαστήριον, νοουµένου ότι θα ικανοποίηση τους υπό του Συµβουλίου τεθησοµένους επί σκοπώ διασφαλίσεως ευλόγως αποδεκτού επιπέδου εργασίας όρους εντός καθορισθησοµένης υπ αυτού προθεσµίας. (2) Πας όστις, εξαιρουµένων των ειδικών ιατρών ήθελε δηλωθή εν τη αιτήσει δι εγγραφήν Κλινικού Εργαστηρίου τινός, ως ο ιευθυντής αυτού, δυνατόν να υποβληθή υπό του Συµβουλίου εις γραπτάς και/ή προφορικάς εξετάσεις προς διαπίστωσιν των ικανοτήτων αυτού. 8. ιά τον καθορισµόν του τοµέως των εργασιών Κλινικού Εργαστηρίου ως προνοείται υπό του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται αι ακόλουθοι αρχαί: (α) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου είναι ιατρός, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τοµέα εργασιών του το σύνολον των εξετάσεων ως αύται αναφέρονται εις τον ερµηνευτικόν ορισµόν του όρου «Κλινικόν Εργαστήριον» εις το

5 άρθρον 2 του παρόντος Νόµου. (β) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (5) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τοµέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου τον τοµέα εργασίας, ο οποίος αντιστοιχεί µε το πιστοποιητικόν ή τα πιστοποιητικά ειδικότητος του εν λόγω διευθυντού. (γ) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή την προϋπόθεσιν της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, ο προσδιοριζόµενος υπό του πιστοποιητικού τοµεύς εργασίας του Κλινικού Εργαστηρίου θα καθορίζηται υπό του Συµβουλίου συµφώνως προς Κανονισµούς. (δ) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τοµέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου τον τοµέα εργασίας εις τον οποίον ο ιευθυντής κατά την διάρκειαν της τετραετούς υπηρεσίας του ή µετέπειτα είχε τουλάχιστον δεκαοκτάµηνον πρακτική ν εξάσκησιν. (ε) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, ο προσδιοριζόµενος υπό του πιστοποιητικού τοµεύς εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου θα καθορίζηται υπό του Συµβουλίου συµφώνως προς Κανονισµούς. (στ) Εάν ο ιευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τοµέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου την in vitro εργαστηριακήν πυρηνικήν ιατρικήν, απαγορευοµένης της εις το Κλινικόν τούτο Εργαστήριον διεξαγωγής in vivo πυρηνικής ιατρικής: Νοείται ότι εάν Κλινικόν Εργαστήριον διευθύνηται υπό δύο ή πλειόνων ιευθυντών, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τοµείς εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου το σύνολον των τοµέων εργασίας, οι οποίοι θα περιελαµβάνοντο εις κεχωρισµένα πιστοποιητικά, εάν έκαστος των εν λόγω ιευθυντών ήτο ο µόνος ιευθυντής χωριστού Κλινικού Εργαστηρίου. Κτίριον, 9. Παν Κλινικόν Εργαστήριον δέον όπως είναι στεγασµένον εις κατάλληλον κτίριον Εξοπλισµός. και επαρκώς εξωπλισµένον συµφώνως Κανονισµών οίτινες θέλουσι θεσπισθή δυνάµει του παρόντος Νόµου. ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ιάγνωσις. 10. Ουδείς ιευθυντής ή µέλος του προσωπικού οιουδήποτε Κλινικού Εργαστηρίου, όστις δεν είναι ιατρός, δύναται να προβαίνη εις διάγνωσιν ασθενείας τινός επί τη βάσει των αποτελεσµάτων εργαστηριακής τίνος εξετάσεως. Παραποµπή. 11. Εις ουδέν Κλινικόν Εργαστήριον διενεργείται οιαδήποτε εργαστηριακή εξέτασις ασθενούς τινος, εκτός εάν την διενέργειαν ταύτην ζητή ιατρός ή εκτός εάν πρόκειται διά εξέτασιν η οποία εξαιρείται εκ των εν λόγω περιορισµών συµφώνως προς Κανονισµούς εκδιδοµένους δυνάµει του παρόντος Νόµου. Λήψις αίµατος. 12. (1) εν επιτρέπεται η λήψις αίµατος από τους ιευθυντάς ή τα µέλη του προσωπικού Κλινικών Εργαστηρίων οι οποίοι δεν είναι ιατροί, εκτός εάν εδόθη προς τούτο άδεια υπό του Συµβουλίου κατόπιν διαπιστώσεως του Συµβουλίου ότι το πρόσωπον προς ο εδόθη τοιαύτη άδεια έχει ικανοποιητικήν εκπαίδευσιν εις την λήψιν αίµατος. (2) Η λήψις αίµατος δέον όπως περιορίζηται εις την αναγκαίαν διά την εργαστηριακήν εξέτασιν ποσότητα. Εξουσίαι επιθεωρήσεως 13. (1) Πας δηµόσιος λειτουργός, όστις ήθελεν εξουσιοδοτηθή επί τούτω διά γενικού ή ειδικού διατάγµατος του Υπουργού δηµοσιευοµένου εν τη επισήµω

6 εφηµερίδι της ηµοκρατίας, δύναται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον εισέρχηται εις οιονδήποτε Κλινικόν Εργαστήριον και επιθεωρή τούτο, τας εγκαταστάσεις ως και τας µεθόδους, τας διαδικασίας, τα υλικά, το προσωπικόν και τον εξοπλισµόν αυτού, ίνα διαπίστωση εάν τηρώνται αι διατάξεις το παρόντος Νόµου. (2) Ο ιευθυντής παντός Κλινικού Εργαστηρίου υποχρεούται όπως υποβάλλη εις το Συµβούλιον τοιαύτας περιοδικάς εκθέσεις, ως ήθελον καθορισθή υπό του Συµβουλίου, επί των γενοµένων αναλύσεων ως και κατάλογον του προσωπικού και των προσόντων αυτού το οποίον εκτελεί εργαστηριακάς εξετάσεις και να γνωστοποιή πάραυτα οιασδήποτε αλλαγάς εις το εν λόγω προσωπικόν. (3) Το Συµβούλιον δύναται να απαιτή παρά του ιευθυντού Κλινικού Εργαστηρίου όπως αναλύη δοκιµαστικά δείγµατα υποβαλλόµενα εις αυτόν και να υποβάλλη έκθεσιν επί των αποτελεσµάτων των αναλύσεων. ιευθυντής εις 14. Ουδείς δικαιούται να είναι ιευθυντής εις πλείονα του ενός Κλινικά Εργαστήρια. πλείονα του ενός Κλινικά Εργαστήρια Προβολή ή 15. Η προβολή ή διαφήµισις Κλινικού Εργαστηρίου διέπεται υπό των εκάστοτε εν διαφήµισις ισχύι νοµοθετικών διατάξεων, αι οποίαι διέπουν την προβολήν ή διαφήµισιν ιατρών, Κλινικού τούτων εφαρµοζοµένων τηρουµένων των αναλογιών. Εργαστηρίου. Πειθαρχικός έλεγχος Συµβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων 16. Εάν ο ιευθυντής οιουδήποτε εγγεγραµµένου Κλινικού Εργαστηρίου καταδικασθή δι οιονδήποτε ποινικόν αδίκηµα το οποίον κατά την κρίσιν του Συµβουλίου ενέχει έλλειψιν τιµιότητος ή ηθικήν αισχρότητα ή ευρέθη, κατόπιν δεούσης ερεύνης υπό του Συµβουλίου, ένοχος ανέντιµου ή επονειδίστου διαγωγής κατά την άσκησιν του επαγγέλµατος του ή ότι έχει εξασφαλίσει εγγραφήν του Κλινικού Εργαστηρίου διά ψευδούς ή δόλιας παραστάσεως, το Συµβούλιον δύναται να διάταξη όπως, ο ιευθυντής επιτιµηθή ή όπως στερηθή του δικαιώµατος να διευθύνη Κλινικόν Εργαστήριον διά παντός ή διά τοιαύτην περίοδον οίαν τούτο ήθελε θεωρήσει πρέπουσαν. Αδικήµατα και 17. (1) Πας όστις, αυτοπροσώπως ή διά τινος υπαλλήλου ή ετέρου ποιναί. αντιπροσώπου (α) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόµου ή διάταξιν οιωνδήποτε Κανονισµών ή διαταγµάτων εκδιδοµένων δυνάµει του παρόντος Νόµου (β) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθή προς οιονδήποτε όρον αδείας εκδιδοµένης δυνάµει του παρόντος Νόµου (γ) παρακωλύει ή παρεµποδίζει δεόντως εξουσιοδοτηµένον λειτουργόν εκ της ενασκήσεως οιουδήποτε των δυνάµει του παρόντος Νόµου καθηκόντων αυτού, είναι ένοχος αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου, και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστηµα µη υπερβαίνον τους τρεις µήνας ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης. Άσκησις ποινικής 18. εν ασκείται ποινική δίωξις δι αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου εκτός τη διώξεως. συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της ηµοκρατίας. Εξουσία εκδόσεως 19. (1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισµούς προς Κανονισµών. καλυτέραν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει Κανονισµούς δι άπαντας ή τινας των ακολούθων σκοπών:

7 (α) τον καθορισµόν των προσόντων οιωνδήποτε προσώπων απασχολουµένων εις Κλινικά Εργαστήρια (β) τον καθορισµόν των κτιριακών ανέσεων και του εξοπλισµού των Κλινικών Εργαστηρίων (γ) τον καθορισµόν οιουδήποτε θέµατος σχετιζοµένου προς τους όρους εκδόσεως πιστοποιητικού εγγραφής των Κλινικών Εργαστηρίων και του καταβλητέου τέλους (δ) τον καθορισµόν των εργαστηριακών εξετάσεων αι οποίαι δύνανται να διενεργηθούν άνευ παραποµπής του ασθενούς υπό ιατρού (ε) τον καθορισµόν των ληπτέων µέτρων διά την προστασίαν τόσον του προσωπικού όσον και του περιβάλλοντος εκ των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η εν τω Κλινικώ Εργαστηρίω επιτελούµενη εργασία (στ) τον καθορισµόν οιουδήποτε ζητήµατος όπερ δυνάµει του παρόντος Νόµου χρήζει, ή είναι δεκτικόν καθορισµού. (2) Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόµου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Έναρξις ισχύος. 20. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται αφ ότου παρέλθουν τρεις µήνες από της δηµοσιεύσεως του εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας ή ενωρίτερον από της ηµέρας δηµοσιεύσεως σχετικής προς τούτο γνωστοποιήσεως υπό του Υπουργικού Συµβουλίου εν τη επίσηµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας. ικαίωµα 21. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένων τυγχάνει εφαρµογής, ηµοκρατίας. επηρεάζει ή άλλως ερµηνεύεται ως επηρεάζον υπηρεσίας της ηµοκρατίας. 3 του 98 του Η ισχύς του παρόντος Νόµου (98 του 1990) θεωρείται ότι άρχισε στις 22 Ιουλίου του 103(Ι) του 4. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Ουσιωδών Υπηρεσιών (Ρύθμιση του Δικαιώματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα