Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ε. Ζαννή - E. Κίτσιος Τηλέφωνα : Fax : Αθήνα 12/10/2011 Α.Π.: Προς: ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: 1 η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Και ια Βίου Μάθηση» ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 2. Το Ν (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 3. Την µε αρ. C/2007/5634/ Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 4. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης και τις µε αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β / ) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/ (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β / ) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 1

2 5. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει. 6. Τη µε αρ. ΚΑ/3345/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β / ), µε την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/ και 147/ Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 7. Τη µε αριθµ. πρωτ / (ΦΕΚ 2230/τ.Β./ ) Τροποποίηση της υπ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/ (ΦΕΚ 112/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τη µε αρ. πρωτ /ΣΤ5/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β / )». 9. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β / ). 10. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/ Απόφαση µε θέµα «ιορισµός στη θέση της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ιοικητικού Τοµέα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο... µε ηµεροµηνία ). 11. Την από Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν. 12. Την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση [25] καθώς και τις από 25/02/2009 και µε αρ. πρωτ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της Πρόσκλησης 25, καθώς και την µε αρ. πρωτ / «ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και τις µε αρ. πρωτ. 1188/ «Οδηγίες συµπλήρωσης τελικού Τ Π και διαδικασίας αλλαγής Υποψήφιου ιδάκτορα στο πλαίσιο της πράξης Ηράκλειτος ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και αρ. πρωτ. 2100/ «Απαντητικές διευκρινίσεις ερωτηµάτων που υπεβλήθησαν για την πράξη Ηράκλειτος ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 13. Την µε αρ. πρωτ. 4770/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των εξειδικευµένων κριτηρίων αξιολόγησης της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». 14. Την εισερχ. στην ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ µε αρ. πρωτ. 5881/ αίτηση χρηµατοδότησης του ΕΚΠΑ για την πράξη «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» προς την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». 15. Το αποτέλεσµα της Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στα Φύλλα Αξιολόγησης των Ερευνητικών προτάσεων και στον εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά (αρ. πρωτ / ). 16. Τη µε αρ. πρωτ 7728/ απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». 2

3 17. Τη µε αρ. πρωτ Υ.Σ 2299/ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης για την 1 η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». Αποφασίζει 1 η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΕΚΠΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση Και ια Βίου Μάθηση». Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2.Κωδικός πράξης Π Ε: 3. ικαιούχος: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ: ΣΕ ΕΚΠΑ 4.Κωδικός ικαιούχου: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε ΡΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΚΠΑ - ΑΘΗΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: Η πράξη: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του ΕΚΠΑ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φυσικό αντικείµενο της πράξης: ΠΕ 1.1 ΠΕ 1.2 ΠΕ 1.3 ΠΕ 1.4 ΠΕ 1.5 ΠΕ 1.6 ΠΕ 1.7 ΠΕ 1.8 ΠΕ 1.9 ΠΕ 1.10 ΠΕ 1.11 «ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΝΑΝΟ ΟΜΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΫΛΙΚΑ» «ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (hacking)» «ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΥΟ- ΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ, ΤΙΤΑΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΛΑ Ο» «ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΠΙ ΑΚΕΣ» «ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙ ΩΝ. IN VITRO ΜΕΛΕΤΕΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ CALRETICULIN ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΙΝΩΣΗ» «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ α- ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ» «ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΣΕ ΛΕΠΙ ΟΠΤΕΡΑ ΕΝΤΟΜΑ» «ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ M(P,P)X2, M(E,P)X2 ΚΑΙ M(E,E)X2, M = Ni, Pd, Pt, E = O, S, Se, X = Cl, Br» «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ» 3

4 ΠΕ 1.12 ΠΕ 1.13 ΠΕ 1.14 ΠΕ 1.15 ΠΕ 1.16 ΠΕ 1.17 ΠΕ 1.18 ΠΕ 1.19 ΠΕ 1.20 ΠΕ 1.21 ΠΕ 1.22 ΠΕ 1.23 ΠΕ 1.24 ΠΕ 1.25 ΠΕ 1.26 ΠΕ 1.27 ΠΕ 1.28 ΠΕ 1.29 ΠΕ 1.30 «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ» «ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» «GASPARD MONGE, : Η ΑΝΕΚ ΟΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» «ΙΕΠΙΠΕ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» «ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΕΩΝ» «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΨΙΡΡΥΘΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» «ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» «ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΣ RANKL ΣΕ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» «ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΥ ΙΑΣ (JUGLANS REGIA JUGLANDACEAE): ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ» «ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» «ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο (13ος-15ος αι.). Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» «Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΑΜΩ ΟΥ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» «ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ p53 ΣΕ HODGKIN ΚΑΙ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ» «ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ-ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ GPS ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΧΕΙΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ» ΠΕ 1.31 «ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ» ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΕ 1.32 ΠΕ 1.33 «ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ- ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΟΣΙΝΩΝ» 4

5 ΠΕ 1.34 ΠΕ 1.35 ΠΕ 1.36 ΠΕ 1.37 ΠΕ 1.38 ΠΕ 1.39 ΠΕ 1.40 «KNOWLEDGE EXTRACTION IN DISTRIBUTED ENVIRONMENTS, WITH APPLICATIONS IN WEB AND STREAMS» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ» «ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ» «ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ» «ΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΕΣ» «ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ» ΠΕ 1.41 «ΤΟ Α ΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ γ» ΠΕ 1.42 ΠΕ 1.43 ΠΕ 1.44 ΠΕ 1.45 ΠΕ 1.46 ΠΕ 1.47 ΠΕ 1.48 ΠΕ 1.49 ΠΕ 1.50 ΠΕ 1.51 ΠΕ 1.52 ΠΕ 1.53 ΠΕ 1.54 ΠΕ 1.55 ΠΕ 1.56 ΠΕ 1.57 ΠΕ 1.58 «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ» «ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ» «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥΣ» «ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ» «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ» «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» «ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ» «ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΕΤΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ» «ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ FANCONI» «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ» «ΧΩΡΟΙ ΤΕΛΕΣΤΩΝ και ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ» «ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΓΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» «ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΕΙΟ- ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟ ΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ» 5

6 ΠΕ 1.59 ΠΕ 1.60 ΠΕ 1.61 ΠΕ 1.62 ΠΕ 1.63 ΠΕ 1.64 ΠΕ 1.65 ΠΕ 1.66 ΠΕ 1.67 ΠΕ 1.68 ΠΕ 1.69 ΠΕ 1.70 ΠΕ 1.71 ΠΕ 1.72 ΠΕ 1.73 ΠΕ 1.74 ΠΕ 1.75 ΠΕ 1.76 ΠΕ 1.77 ΠΕ 1.78 ΠΕ 1.79 ΠΕ 1.80 ΠΕ 1.81 «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΕΣ ΊΝΕΣ» «ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» «ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20oύ ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΥ» «ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ» «ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ, ΜΟΡΙΑΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΟΚΥΤΩΣΗΣ ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ» «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο. ΟΜΕΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ (16ος αι.-1645)» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ (AGES) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΟΘΗΛΙΟΥ», 196) «ΕΥΡΩΣΤΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ κ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ» «ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΜΗ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ» «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι ΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΙΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο » «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΙΝΙ ΙΑ ΣΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΑΟΡΤΗΣ» «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ» «ΑΜΦΙΦΥΛΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΑ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ» «ΑΝΑ ΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ» «Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΩΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» «ΑΝΩ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΗ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ 6

7 ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α2 ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ» ΠΕ 1.82 ΠΕ 1.83 ΠΕ 1.84 ΠΕ 1.85 ΠΕ 1.86 ΠΕ 1.87 ΠΕ 1.88 ΠΕ 1.89 ΠΕ 1.90 ΠΕ 1.91 ΠΕ 1.92 ΠΕ 1.93 ΠΕ 1.94 ΠΕ 1.95 ΠΕ 1.96 ΠΕ 1.97 ΠΕ 1.98 ΠΕ 1.99 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ZEBRAFISH ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.» «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟ ΩΝ IN SILICO ΣΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MEMS)» «Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΓΛΑΡΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» «ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΑ» «ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» «ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» «ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ SPINS ΣΕ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ» «ΒΕΝΘΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΙΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ» «DEBT, FINANCIAL INSTITUTIONS AND INSTABILITY» «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΣΕ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΚΑΡΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ VERTICILLIUM» «Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ 1871 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α» «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ» «ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ» «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» «ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CROCUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 7

8 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ «Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ» «ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ» «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΚΛΙΝΙΚΗ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ» «ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» «ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» «ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» «Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» «ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ-ΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΥ-ΠΥΡΗΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ» «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ» «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΡΕΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ HIV-I ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ» «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤOΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ STAT5» «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ» «ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΨΥΧΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ER STRESS ΣΤΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ρ21 ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ CHOP» «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΤΟ DNA» «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ EX-VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» «ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ» «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2004» «ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» 8

9 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΡ ΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ TNF-Α ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΥ ΟΜΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ» «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α: ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ ανβ3 ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ MICRORNAS ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ» «Ο ΟΓΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ STAT3 ΣΤΟ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1 (PAI-1) ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ I» «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 TEV» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΞΗΡΑΣΙΕΣ» ( ΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 30/6/2011.) «ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ» «ΕΓΚΩΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο» «Η ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ» «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ» «ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ PI3K/AKT ΣΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΑΝ ΥΑ» 9

10 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ» «ΜΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΪΟ» «ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ DNA ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ) ΣΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ» «ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ: ALZHEIMER ΚΑΙ PARKINSON» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟ» «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ DNA» «Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Υποέργο 2 : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ράση 1 ράση 2 ράση 3 «Υποστήριξη του Έργου» «ράσεις δηµοσιότητας» «Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών» Υποέργο 1 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 157 Χρηµατοδοτούµενες ιδακτορικές Έρευνες Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 2 : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ράση 1: «Υποστήριξη του Έργου» ράση 2: «ράσεις ηµοσιότητας» ράση 3: «Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών» ΚΩ ΙΚΟΣ 6442 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 7. ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθµός ενισχυόµενων προγραµµάτων διδακτορικής έρευνας ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

11 6911 Αριθµός δηµοσιεύσεων / ανακοινώσεων / µονογραφιών ΑΡΙΘΜΟΣ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 52 ΜΗΝΕΣ. 9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. Άµεσες απάνες 1α. Βάσει παραστατικών 10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ i. ποσό χωρίς ΦΠΑ ,33 ii. ΦΠΑ ,67 1β. Κατ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους 1γ. Κατ αποκοπή ποσό 2. Έµµεσες απάνες 2α. Βάσει παραστατικών ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π ,00 Σύνολο (1) , ,00 i. ποσό χωρίς ΦΠΑ ,28 ii. ΦΠΑ ,72 2β. Κατ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αµέσων δαπανών ,00 Σύνολο (2) , ,00 3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων ΣΥΝΟΛΑ , , Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε ,00. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1 η εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται ,00 και επιµερίζεται ως ακολούθως: ΚΩ. ΣΑ: Φορέας ΣΑ: Ε2458 ( /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ( ΙΠΕΕ)) - ΚΩ ΚΩ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ : Προϋπολογισµός Π/Υ (1): ,00. Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π..Ε ανέρχεται σε ,00. 2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2): 0. Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π..Ε. ανέρχεται σε 0. 11

12 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Τεχνικό ελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενηµέρωση στο ικαιούχο µόνο κατά τη διαδικασία υπογραφής του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, µαζί το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΙΑΝ, ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα Φορέας Χρηµατοδότησης (ΥΠ ΒΜΘ - /νση Προγραµµατισµού Επιχειρησιακής Ερευνάς ( ΙΠΕΕ)) Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΕΥ / Μονάδα Α1, Α2, Β3 12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-ΕΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-ΕΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα