ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια εξειδικευµένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειµένων και λογισµικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδοµένων σάρωσης και µετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά µοντέλα επιφανειών µε κριτήριο κατακύρωσης τη φθηνότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης για την ανωτέρω προµήθεια δεν θα υπερβεί τις πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η παραπάνω καθαρή δαπάνη θα βαρύνει κατ αναλογία που προβλέπεται από το πρόγραµµα, αφενός το Π Ε (ΣΑΕ 013/8, Π Ε 2010 ΣΕ ), δηλαδή θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (Εθνική ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010, συγχρηµατοδότηση από ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους), αφετέρου δε από τον προϋπολογισµό του Μουσείου Ακρόπολης 2011 (ΚΑΕ 9919-Λοιποί σκοποί Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην άνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Μουσείου Ακρόπολης 2011 (ΚΑΕ 0913-ΦΠΑ για συµψηφισµό). Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης, στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΥ Ε ΕΤΑΚ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 20/6/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα µ.µ. στο Μουσείο Ακρόπολης, ιονυσίου Αρεοπαγίτου αριθµ. 15, Κτίριο ιοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (σελ.1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (σελ.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ.7) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Συνηµµένα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Β,Γ, ( 7 σελ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική τιµή. Αντικείµενο Προµήθεια εξειδικευµένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειµένων και λογισµικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδοµένων σάρωσης και µετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά µοντέλα επιφανειών Τόπος παράδοσης Χρόνος Υλοποίησης Μουσείο Ακρόπολης, ιονυσίου Αρεοπαγίτου αριθµ. 15, Κτίριο ιοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ. Προθεσµία παράδοσης 40 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισθείσα δαπάνη µέχρι του ποσού των Ευρώ (πλέον ΦΠΑ & κρατήσεων). Προϋπολογισµός που βαρύνει ΚΑΕ 9919-Λοιποί σκοποί Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΕ 0913-ΦΠΑ για συµψηφισµό Χρηµατοδότηση ιάρκεια ισχύος προσφορών Φόρος εισοδήµατος Ν. 2198/94, άρθρο 24 Π Ε 2010 ΣΕ , ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Κατά την πληρωµή της προµήθειας θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από τον Ν. 2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήµατος και λοιπές νόµιµες κρατήσεις. 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαµηλότερη τιµή, έχει σκοπό την προµήθεια εξειδικευµένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειµένων και λογισµικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδοµένων σάρωσης και µετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά µοντέλα επιφανειών. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ #45.100#, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Με απόφαση του Μουσείου και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν ολοκληρώσει την προµήθεια εµπρόθεσµα και προσηκόντως σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 118/07. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ.4 του Κ.Π.. (Π.. 118/07). 5. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου- Τρόπος Πληρωµής Η παράδοση του υπό προµήθεια εξοπλισµού ορίζεται σε 40 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 1% της συµβατικής αξίας για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις 20 ηµέρες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η προµήθεια γίνεται από την αγορά µε δαπάνη που θα τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Το τιµολόγιο του αναδόχου θα εξοφληθεί εντός 30 3

4 ηµερών από την βεβαίωση της παραλαβής του εξοπλισµού από την αρµόδια Επιτροπή, αφού γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις. 6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 6.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 6.2 να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και υπογραµµένες και σφραγισµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου. 6.3 Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν στον ίδιο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 6.5 Στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: «Προµήθεια τρισδιάστατου σαρωτή laser και λογισµικού» ( ιακήρυξη µε Α.Π 5177/ ) β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό. γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η πιο πάνω ένδειξη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και στους δύο (2) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : Α. Φάκελο µε ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαµβάνει : 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει (µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς), στην οποία θα: δηλώνουν την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό κατά την υπ αριθµ 5177/ διακήρυξη. 4

5 αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. αναφέρουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή διαδικασία συνδιαλλαγής του ν. 3588/2007. αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπαγωγής σε συνιδιαλλαγή των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. αναφέρουν ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) στην οποία θα δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που προσφέρουν και θα δεσµεύονται ότι τα προϊόντα που προσφέρουν, συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξοπλισµού η/υ και λογισµικού ή συναφές αντικείµενο ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρµόδια Εφορεία, µε το ίδιο αντικείµενο. Τα άνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι ένα έτος πριν την ηµέρα του διαγωνισµού. Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει το κατ' αποκοπήν τίµηµα για την προµήθεια του εξοπλισµού και του λογισµικού, καθώς και των σχετικών αδειών χρήσης και θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία, υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του αναδόχου και σφραγίδα της επιχείρησης. ΜΕΡΟΣ Β : 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αρµόδιο τµήµα για τη διενέργεια του διαγωνισµού συγκεντρώνει και διαβιβάζει στον Πρόεδρο της επιτροπής τις εµπρόθεσµες προσφορές. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 5

6 β) Αποσφραγίζεται και µονογράφεται ο φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί µετά την αποδοχή του φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στο αρµόδιο τµήµα. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο του Μουσείου. 6

7 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου. Το Μουσείο θα συνάψει σύµβαση µε τον ανάδοχο, πριν την υπογραφή της οποίας ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία του. 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Μετά τη βεβαίωση της Επιτροπής για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα παραλαβή ξεκινά η προθεσµία αποπληρωµής του τιµολογίου του αναδόχου, σε διαφορετική περίπτωση η προµήθεια απορρίπτεται και εφαρµόζεται η διαδικασία έκπτωσης του Π.. 118/2007. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικές προδιαγραφές εξειδικευµένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειµένων και λογισµικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδοµένων σάρωσης και µετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά µοντέλα επιφανειών 1. Τρισδιάστατος laser σαρωτής (3D laser scanner) Σάρωση o Τρισδιάστατος laser σαρωτής χειρός µε πλήρη ελευθερία κίνησης και ευελιξία για το χειριστή κατά τη διάρκεια της σάρωσης. o Υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας, ώστε να µπορεί να αποτυπώνει κάθε λεπτοµέρεια και να αποδίδει την ακριβή γεωµετρία και υφή των αρχαιολογικών αντικειµένων µε σκοπό την ακριβή ψηφιακή τους αναπαράσταση. o Να παρέχει πραγµατική φορητότητα, ώστε να υπάρχει ευκολία στη µετακίνηση του. o Να ενσωµατώνει αυτόνοµο φωτισµό ώστε να µπορεί να υποστηρίζει σάρωση σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού του περιβάλλοντος χώρου. o Να υποστηρίζει τεχνολογία αναγνώρισης και τοποθέτησης στο χώρο (self-positioning), ώστε να επιτρέπεται ανά πάσα στιγµή η αυτόνοµη κίνηση του ως προς το αντικείµενο. o Επικοινωνία µε υπολογιστή για µεταφορά δεδοµένων µέσω καλωδίου IEEE1394 (Firewire). o Αριθµός µετρήσεων το δευτερόλεπτο: 18,000 o Κλάση laser ασφαλής για την όραση. o Ακρίβεια έως 50 µικρόµετρα και ανάλυση γεωµετρίας 0.1 χιλιοστά. o Βάθος πεδίου 30 εκατοστά. o Αποτύπωση πραγµατικού χρώµατος 24 bits (srgb). 7

8 o Σε περιπτώσεις που το χρώµα ή η υφή δεν είναι απαραίτητη, να επιτρέπει την αποτύπωση µόνο της γεωµετρίας του αντικειµένου. o Να συνοδεύεται από ευέλικτο σύστηµα στόχων τοποθεσίας, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν και θα µπορεί να τοποθετείται µε σταθερό τρόπο σε κοντινή απόσταση από το αντικείµενο, ώστε να γίνεται ακριβής αποτύπωση του αντικειµένου χωρίς να έρχεται σε επαφή µε αυτό (για παράδειγµα δίχτυ, πλέγµα συρµάτινο, plexiglass). Λογισµικό Ο σαρωτής θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισµικό σάρωσης, το οποίο θα υποστηρίζει τη σάρωση σε πραγµατικό χρόνο και θα παρέχει αυτόµατη και ακριβή οπτικοποίηση της αποτύπωσης και της υφής-χρώµατος. o Συµβατότητα λειτουργίας λογισµικού στα 64 bits. o Υποστήριξη τουλάχιστον των εξής µορφών αρχείων εξόδου: o.ma,.dae,.obj,.x3dz,.x3d,.zpr,.wrl,.fbx.ply,.stl,.txt o Εξαγωγή αρχείων συµβατά µε λογισµικά όπως το Polyworks, το Geomagic, το Rapidform και προγράµµατα της Autodesk. Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη o ωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισµού για 3 έτη. o ωρεάν νέες εκδόσεις και αναβαθµίσεις λογισµικού σάρωσης για 3 έτη. o ωρεάν εγκατάσταση σε laptop της αναθέτουσας αρχής του αρχικού εξοπλισµού, καθώς και των αναβαθµίσεων αυτού µε παράλληλη τεχνική υποστήριξη καλής λειτουργίας. Το laptop που θα προσφέρει η αναθέτουσα αρχή θα φέρει τις εξής προδιαγραφές: Λειτουργικό: Windows 7 Professional, 64-bit Επεξεργαστής: Intel Corei7-820QM (1.73GHz, 8MB,Quad Core) Μνήµη: τουλάχιστον 8GB Κάρτα Γραφικών: 1GB FX2800Μ Παροχή εγχειριδίων χρήσης. Εκπαίδευση Χρηστών Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, δωρεάν επαρκή εκπαίδευση (όσες ώρες κριθούν απαραίτητες από την αναθέτουσα αρχή) στην οµάδα του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία του ειδικού εξοπλισµού και λογισµικού. Η εκπαίδευση θα πρέπει υποχρεωτικά να χωριστεί σε δύο µέρη: η πρώτη αρχική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί αµέσως µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και η δεύτερη εκπαίδευση µετά από ένα µήνα λειτουργίας του εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την εκπαίδευση µέσω εξειδικευµένου Μηχανικού, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο συγκεκριµένο εξοπλισµό και ο οποίος αποδεδειγµένα θα ανήκει στην οµάδα του επίσηµου αντιπροσώπου. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός και λογισµικό πρέπει να υποστηρίζεται δωρεάν για 3 έτη από την εταιρεία που επισήµως εκπροσωπείται στην Ελλάδα και µπορεί να αναλάβει απρόσκοπτα όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του. 2. Προδιαγραφές λογισµικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδοµένων σάρωσης και µετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά µοντέλα επιφανειών 8

9 Λογισµικό o Λογισµικό δηµιουργίας και επεξεργασίας τρισδιάστατων µοντέλων φυσικών αντικειµένων. o Να υποστηρίζει τον προαναφερόµενο τρισδιάστατο σαρωτή. o Να διαχειρίζεται σύνθετα νέφη σηµείων και να παράγει και επεξεργάζεται τρισδιάστατα πολύγωνα. o Να µπορεί να συγκρίνει νέφη σηµείων µεταξύ τους ή µε CAD µοντέλα και να διαστασιολογεί. o Να µπορεί να οπτικοποιεί αποκλίσεις µοντέλων. o Να µπορεί να δηµιουργεί ανάγλυφο από εικόνα ή σκίτσο. o Να υποστηρίζει 3D PDF. o Να παρέχει συµβατότητα λειτουργία στα 64 bits. o Αριθµός αδειών για έξι (6) χρήστες (6 κλειδιά). Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη o ωρεάν νέες εκδόσεις και αναβαθµίσεις λογισµικού σάρωσης για 3 έτη. o ωρεάν εγκαταστάσεις σε εξοπλισµό της αναθέτουσας αρχής. o Παροχή εγχειριδίων χρήσης. Εκπαίδευση Χρηστών Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, δωρεάν επαρκή εκπαίδευση (όσες ώρες κριθούν απαραίτητες από την αναθέτουσα αρχή) στην οµάδα του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία του ειδικού λογισµικού. Η εκπαίδευση θα πρέπει υποχρεωτικά να χωριστεί σε δύο µέρη: η πρώτη αρχική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί αµέσως µετά την εγκατάσταση του λογισµικού και του εξοπλισµού σάρωσης. Η δεύτερη θα υλοποιηθεί µετά από 2 µήνες λειτουργίας του λογισµικού στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την εκπαίδευση µέσω εξειδικευµένου Μηχανικού, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο συγκεκριµένο λογισµικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 3ετή δωρεάν τεχνική υποστήριξη για το λογισµικό. 9

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα