5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr"

Transcript

1 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο 1

2 Μέξα & Όλνκα Θηάζνπ Ώξα 03/10 ην Γεκνηηθό 16:00 Φσηεηλή Κνληνπδαθε Σίηιν Ο θύξηνο Κπξηάθνο ζηελ πιαηεία Καξατζθάθε» ειηθίεο θνηλνύ & γινσζζα Γηάξθεηα Σερληθέο Πεξίιεςε όιεο 15 Δπηηξαπέδηα, Η Καζεκεξηλόηεηα ηνπ θπξίνπ Κπξηάθνπ ζην παγθάθη ηεο πιαηείαο Καξατζθάθε. Ο κεζεκεξηαλόο ππλάθνο, ε ζπλάληεζε κε ηνλ κηθξό ηνπ θίιν. Απηή ηελ θνξά σκόο, έλαο κεισδηθόο ζθνπόο πνπ ζθπξίδεη ηνπ μππλά κλήκεο. Μλήκεο θαιέο, κλήκεο θαθέο, ζθέςεηο πνιιέο ζθέςεηο εθδηθεηηθέο, θόβνο. Ση θάλεη ν θνο. Κπξηάθνο; Ση ζα θάλεη; 16:45 Κσζηαληήο Μηδάξαο 500Kg όιεο 15 Δπηηξαπέδηα, Μηα μύιηλε θνύθια, θηηαγκέλε θαη νκνίσζε ησλ παιηώλ καζηζηώλ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γεκήηξε Σόθαινπ) δσληαλεύεη ζηνλ πάγθν ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα λα αλαθαιύςεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο θνύθιαο θαη θνπθινπαίρηε. Όηαλ ν θνπθινπαίρηεο γίλεηαη άιιν έλα εξγαιείν γηα ράξε ηεο θνύθιαο θαη ηεο παξάζηαζεο 17:15 Φώηεο Αζελαίνο «Salto mortale» Δπηηξαπέδηα καξηνλέηα Έλα πιάζκα ηνπ ηζίξθνπ, ν θιόνπλ, καο παξνπζηάδεη 3 ζθελέο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θύζε ηνπ. θελή 1ε: θελνβαηεί ζε έλα ζθνηλί θαη αλαηξέπεη ηνπο λόκνπο ηεο βαξύηεηαο ηζνξξνπώληαο αλάπνδα. θελή 2ε: Σα δύν πξόζσπα ηνπ θιόνπλ ην ραξνύκελν θαη ην ζιηκκέλν, έξρνληαη αληηκέησπα θαη δηαηαξάζνπλ ηελ ηζζνξνπία ηνπ θόζκνπ ηνπ. θελή 3ε: Ο θιόνπλ απνθεθαιίδεηαη από κία ιαηκεηόκν, ζεθώλεηαη θαη θξαηώληαο ην θεθάιη ηνπ, ππνθιίλεηαη ζην θνηλό. 17:45 Ο Σξειιόο ηνπ Βαζηιηά Καη' όιεο 30 Δκςύρσζε 18:00 Δπγελία Σζίριηα Tabula rosa όιεο 30 Μαξηνλέηα Έλαο εξσηεπκέλνο κνπζηθόο, έλαο πιαλόδηνο κπαξκπέξεο ζύκκαρόο ηνπ γηα λα ληθήζεη ην ηέξαο καιιηά θνπβάξηα θαη λα θεξδίζεη ηελ θαιή ηνπ. Δπηξάπειεο θαηαζηάζεηο γεκίδνπλ ην ηαμίδη ηνπ επίδνμνπ «ξσκαίνπ» καο,ζηε δηαδξνκή ζα ζπλαληήζνπλ έλα ςαιίδη ρνξεύηξηα,έλα θαιάζη θίδη,κηα πεηζέηα θαηζίθα θαη άιια απίζαλα πιάζκαηα. Μηα παξάζηαζε γεκάηε δσληαλή κνπζηθή θαη «δσληαλά» αληηθείκελα! Δίλαη κηα αηκνζθαηξηθή παξάζηαζε κε καξηνλέηεο ρσξίο ιόγηα: Έλαο άλζξσπνο ζπξξηθλώλεηαη κέζα ζην δσκάηην ηνπ θαη έηζη όια γύξσ ηνπ κεγαιώλνπλ θαη απνθηνύλ λέεο δηαζηάζεηο. Ση πξνζπαζεί άξαγε λα γξάςεη ζηε γξαθνκεραλή ηνπ θαη γηαηί μππλάεη θάζε θνξά θαη κηθξόηεξνο;έλαο κηθξόο κηθξόο ήξσαο κ' έλα κεγάιν κπζηηθό θξπκκέλν ζηα θείκελα θαη ηελ θαξδηά ηνπ 2

3 18:30 Αιέμαλδξνο ετηαξίδεο «ύζηεκα ζε Κξίζε» (System Crisis) Δλήιηθεο Αληηθείκελ, Βίληεν Πξνβνιή, Μαύξν 21:00 Gypsy Moth ειάλα Δλήιηθεο 20 Δπηηξαπέδηα θνύθια θαη ζέαηξν ζθηώλ Η ζεκαληηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κέζα από ηελ αλάγθε καο γηα εηθνλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Emoticons πνπ ιεηηνπξγνύλ αλζξώπηλα θαη άλζξσπνη πνπ ιεηηνπξγνύλ κεραληθά. Η ζρέζε απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Ση γίλεηαη όκσο όηαλ ην ζύζηεκα θαηαξξέεη; Όηαλ ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο πνπ μέξνπλ κέρξη ηώξα παύεη λα ιεηηνπξγεί; Η αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα επηθνηλσλία κέζα από ην κέζν πνπ ηνπο απνμέλσζε ηειηθά ζα ηνπο θέξεη πην θνληά; Η κάγηζζα, θόξε ζειεληαθή θαη ζθνηεηλή, παίδεη κε ηηο επνρέο αλαηξέπεη ηε θύζε, επηβάιιεηαη. Κάπνηα ζηηγκή κεηακνξθώλεη ηελ κηα θνπθινπαίθηξηα ζε ειάθη-ηόηε ηα κάγηα ηεο, γπξίδνπλ γύξσ από ηελ ίδηα θαη ελειηθηώλεηαη, θαηαιαβαίλνληαο πσο ζθνπόο θάζε θαιήο κάγηζζαο είλαη ε θαηάιπζε ηεο καγίαο ηεο, ε αλαδήηεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο. 21:30 Φεβξσλία Ρετδίδνπ "Ο Κύξηνο Νηξηλ" ελήιηθεο 25 επηηξαπέδηεο θνύθιεο Ο θύξηνο Νηξηλ δεη κέζα ζ' έλα θνπηί. Έλα ξνιόη, ν ρξόλνο δπλάζηεο, ηνλ θξαηάεη ζε εγξήγνξζε. Γύξσ ηνπ ζηνηβαγκέλα πιηθά, γηα νηθνδνκήκαηα ρσξίο πξννπηηθή θαη ηόηε...ηα πιηθά πνπ κέρξη ηώξα ζηεξέσλαλ ηελ ύπαξμή ηνπ, γίλνληαη ηείρε πνπ ηνλ θπιαθίδνπλ. Μηα ιύζε ππάξρεη: λα απνδξάζεη από ην κεηξήζηκν ρξόλν θαη απνθαζηζκέλνο πηα λα παιέςεη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ. Θα ηα θαηαθέξεη; ζα πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ; ζα πεηύρεη λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ρξόλν; 22:00 PETIT «Δπόκελε ζηάζε» Δλήιηθεο 50 Παληνκίκα, γαληόθνπθια καξηνλέηα, πξνβνιή βίληεν Η παξάζηαζε ΔΠΌΜΔΝΗ ΣΆΗ είλαη έλα performance γηα λα δηεγεζεί ηνπο βαζηθνύο ζηαζκνύο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο από ηελ αξρή σο ην ηέινο. ε απηό ην βαγόλη είκαζηε επηβάηεο όινη καο, γεξλάκε, αγαπάκε, πιεγώλνπκε θαη πιεγσλόκαζηε. Όηαλ θύγνπκε από ην βάγόλη όκσο ηα θαληάζκαηα καο είλαη αθόκα εθεί.καη ε δηαδξνκή απξόνπηε... Πνηα ζα είλαη ε επνκελε ζηάζε, πνηνη νη επηβάηεο ηνπ επόκελνπ ζηαζκνύ? 04/10 ην Γεκνηηθό 13:00 ΑΡΣΕΗ ΜΠΟΤΡΣΕΗ ΦΤΓΑΜΔ ΞΔΦΤΓΑΜΔ 16:00 Κνπθινπαίδεη- Κνπθινπαίδεη Πιαλόδηνη Θεαηξίλνη Γάρηπινθνπθιεο, καξόηεο,γαλη όθνπθιεο 40 Γαληόθνπθια & Μαξηνλέηα Γύν κάγηζζεο κε δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία, θηηάρλνπλ ηα θίιηξα ηνπο, ρσξίο όκσο λα ην μέξνπλ, ζηελ ίδηα καξκίηα... απνηέιεζκα? Έλα ιάζνο μόξθη μεθεύγεη... δύν ειέθαληεο γίλνληαη κηθξνί θαη παξέα κε δύν κπξκεγθάθηα, ην μόξθη ηνπο πέξλεη θαη ηνπο ζεθώλεη... Έηζη κπιέθνπλ κε ηελ ηζηνξία ησλ πξσηαγσληζηώλ Πνύ πεγαίλνπλ ηα όλεηξα καο ; Πνύ εμαθαλίδνληαη θαη πνηνη ζα καο βνεζήζνπλ λα ηα μαλαβξνύκε; Ίζσο θάπνηνη Πιαλόδηνη Θεαηξίλνη πνπ ηαμηδεύνπλ ηελ θαληαζία καο ζηνλ καγηθό θόζκν ηνπ ηζίξθνπ θαη ηεο ραξάο... 3

4 17:00 Βαζηιηθή Κνπζηέξε 18:00 Ο Σξειιόο ηνπ Βαζηιηά 18:30 Καξακπόια 19:00 3 ιαινύλ 19:45 Dodo Bird Theater Υξήζην Μπξίην «Παξνύθ ην ζηνηρεησκέλν θνινθύζη» Kazoo 40 γαληόθνπθι, καξόηα, καξηνλέηα Καη' όιεο 30 Δκςύρσζε έλαο δξάθνο ζηελ θάιηζα κνπ «Δίκαη ν γάηνο.κη εγώ ε ζειήλε!» ειι Δπηηξαπέδηεο θνύθιεο, κάπεη, καξόηεο. ζθηώλ, κπνπλξάθνπ, κάζθα, ρνξόο O Μπνπλξαθνπ /Μαξηνλλεηα Πξόθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία κηαο θνινθύζαο, ηνπ Παξνύθ, όπνπ δεη ζε έλα ζηνηρεησκέλν θάζηξν θαη ηξνκάδεη ηνπο πάληεο κέρξη πνπ ηνπ επηηίζεηαη ν έξσηαο. Μέζα από απηή ηελ κάρε ζα εξσηεπηεί κηα λπρηεξίδα. Θα θαηαθέξεη άξαγε λα ηελ θαηαθηήζεη; Έλαο εξσηεπκέλνο κνπζηθόο, έλαο πιαλόδηνο κπαξκπέξεο ζύκκαρόο ηνπ γηα λα ληθήζεη ην ηέξαο καιιηά θνπβάξηα θαη λα θεξδίζεη ηελ θαιή ηνπ. Δπηξάπειεο θαηαζηάζεηο γεκίδνπλ ην ηαμίδη ηνπ επίδνμνπ «ξσκαίνπ» καο,ζηε δηαδξνκή ζα ζπλαληήζνπλ έλα ςαιίδη ρνξεύηξηα,έλα θαιάζη θίδη,κηα πεηζέηα θαηζίθα θαη άιια απίζαλα πιάζκαηα. Μηα παξάζηαζε γεκάηε δσληαλή κνπζηθή θαη «δσληαλά» αληηθείκελα! Ο Λέαλδξνο μππλάεη έλα πξσί θαη βιέπεη κπξνζηά ηνπ έλα κηθξό δξάθν. Σν ιέεη ζηε κακά ηνπ αιιά εθείλε δελ ηνλ βιέπεη θη απηό θάλεη ην δξάθν λα κεγαιώλεη θαη όζν δελ ηνλ βιέπεη ε κεηέξα ηόζν κεγαιώλεη ν δξάθνο. Ώζπνπ κηα κέξα γίλεηαη πην κεγάινο θη απ' ην ζπίηη θαη ην παίξλεη ζηελ πιάηε ηνπ θαη πεηάεη καθξηά...γπξίδεη ν κπακπάο από ηε δνπιεηά θαη δηαπηζηώλεη όηη ην ζπίηη ηνπ έρεη θάλεη θηεξά! Σξεηο κηθξέο ηζηνξίεο κε δσληαλή κνπζηθή γύξσ από ηξία θεγγάξηα θαη ην κπζηήξην ηνπο. Ο Οζθαξ θπθινθνξεη κε ελα αληηθεηκελν κεγαιεο αμηαο ζηε βαιηηζα ηνπ. Ο θνβνο ηεο απσιεηαο ηεο βαιηηζαο γελλα πεξηζζνηεξν θνβν.πξεπεη λα ηνλ μεπεξαζεη γηα λα ιπηξσζεη. 20:00 Φνπαγέ ηνπ Γ. Γηαλλαθνπνύινπ Διέλε 00: Δπηηξαπέδηεο θνύθιεο ε έλα θάζηξν θάπνπ βνξηλά, κεζάλπρηα ερνύλ. Ο Ιγθόξ, έλαο ζπλεζηζκέλνο γείηνλαο, ν άλζξσπνο ηεο δηπιαλήο πόξηαο, μππλά, θξνληίδεη ην ζπίηη ηνπ, μεθνπξάδεηαη, κα...θάηη πεξηκέλεη λα ζπκβεί. Καη ζπκβαίλεη... 05/10 ην Γεκνηηθό 09:30 Δξαηώ ησξνπνύινπ «Ο Ακπνύ- Αγθνύ από ηε ρώξα ηνπ παξακπζηνύ ζηε ρώξα ησλ αλζξώπσλ» γαληόθνπθια καξόηα Σν κπξκεγθάθη, ν ειέθαληαο, ν δξάθνο, ε κάγηζζα θαη ε λεξάηδα βξίζθνπλ έλα κσξό ηνλ Ακπνύ-Αγθνύ ζηε ρώξα ηνπ παξακπζηνύ. Σνλ πηνζεηνύλ, ηνπ δίλνπλ ην όλνκα «Καηαθιπζκόο» πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ κεγαιώλνπλ ώζπνπ κηα κέξα ηνπ γελληέηαη ε αλάγθε λα γλσξίζεη λένπο θόζκνπο. Σν ηαμίδη μεθηλάεη κε πξννξηζκό ηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ, όπνπ θηάλεη κε ελζνπζηαζκό αιιά γξήγνξα απνγνεηεύεηαη κε ην ράνο ηεο πόιεο... 4

5 10:30 ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΗΔΚ ΑΚΜΖ 11:15 Γεπηεξαίνπ Κηθή & Νηθεθόξνπ Δπαγγειία «ΣΑ ΚΟΤΦΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΠΑΛΟΝΗΑ» 3+ Ελλ. «Δλ ιεπθό» ΓΑΝΣΟΚΟ ΤΚΛΑ ζέαηξν. Μάζθεο θαη αληηθείκελα Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ζε έλα δάζνο καθξηλό δνύζαλ νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο καο. Οη κέξεο θπινύζαλ άιινηε κε γέιηα θαη ηξαγνύδηα θαη άιινηε κε γθξίληα. Έλα από ηα δώα ηνπ δάζνπο ν Μίκεο ν ζθαληδόρνηξνο, ήηαλ ιππεκέλνο γηαηί ηα ππόινηπα δελ ην έπαηδαλ. Σνπ έιεγαλ πσο ηα ηζίκπαγε. Έηζη, έκελε κόλνο ηνπ πξνζπαζώληαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην όλεηξό ηνπ, λα θνπζθώζεη ηα κπαιόληα ηνπ θαη λα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν. Όκσο θαη απηά ηα έζπαγε. Σα πξάγκαηα αιιάδνπλ κόιηο... Με νδεγό θαη εξγαιείν ηηο εμβρσϊκές μάσκες, ν ζεαηήο ζα παξαθνινπζήζεη ζηηγκέο ηεο δσήο δύν αλζξώπσλ, ελόο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο, βγαικέλεο από ηηο ζπλαληήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο, ζηηγκηόηππα ηα νπνία απνηππώλνπλ ηελ αιιαγή δηαζέζεσλ θαη ξόισλ κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ θύισλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ. 12:00 Διέλε Βνγηαηδίδνπ 12:30 Μπάκπεο Κσζηηδάθεο 13:00 18:00 «ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΚΖΝΖ ΚΑΛΜΑΣΑ» Ρνπκπίλε Μεληδεινπνύινπ & Μαξία Γαβίιια Playground όιεο 15 «θίγγνκαη αιιά... ην ρσ!» «ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ» «Υάξηηλα όλεηξα» 18:20 Λίλα Παπαθνζκά Ζ Γπλαίθα ηεο Άκκνπ Κνύθια όιεο 15 Κνύθια όιεο. 45 όιεο 18 όιεο 13 ΞΤΛΙΝΔ ΜΑΡΙΟΝΔΣΣ Δ ΜΔ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ Playground ζα πεη γήπεδν, ηόπνο παηρληδηνύ, παηδηθή ραξά. Ο παξάδεηζνο ησλ παηδηώλ όπνπ κε ηα παηρλίδηα ηνπο θαη ηηο θσλέο ηνπο δσληαλεύνπλ ηηο γεηηνληέο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη γεκάην θνύληεο, ηζνπιήζξεο, κνλόδπγα αιιά θαη ζε κηα άδεηα ρσκάηηλε αιάλα πνιιά κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. Δθείλε ηε κέξα, ινηπόλ, αληί λα βξεη ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα παίμεη, εθπιήμεηο θαη απξόνπηα ηνλ πεξηκέλνπλ! Η ζθιεξή πξνπόλεζε είλαη απαξαίηεηε γηα έλα ζίγνπξν θαη ζθιεξό αζιεηή. Η απνηπρία όκσο κπνξεί λα ηνπ αθήζεη ρώξν λα... καιαθώζεη. Όηαλ όκσο βξεζεί θάπνηνο λα ηνπ ζπκίζεη πνηνο ζα έπξεπε λα είλαη, ζα ηνλ... απνγεηώζεη. Σν πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα από ηελ Σξνία κέρξη ηελ παηξίδα ηνπ ηελ Ιζάθε. Σν πέξαζκα από ην λεζί ησλ Λσηνθάγσλ, ην λεζί ηνπ Κύθισπα θαη ηνπ Αίνινπ, ηεο κάγηζζαο Κίξθεο θαη ηεο Νύκθεο Καιπςώο. Σν λεζί ησλ εηξήλσλ θαη ην ζηελό ηεο θύιαο θαη ηεο Υάξπβδεο. Σα όλεηξα ηνπ Οδπζζέα όηαλ νλεηξεύεηαη ην γηό ηνπ ηνλ Σειέκαρν θαη ηε γπλαίθα ηνπ ηελ Πελειόπε λα πθαίλεη θαη λα ηνπ ηξαγνπδάεη. Όηαλ ν ρξόλνο ζηακαηά θαη ην όλεηξν γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ νη ζθέςεηο κπεξδεύνληαη θαη ε καγεία εκθαλίδεηαη, ηόηε ν ράξηηλνο θόζκνο μεδηπιώλεηαη... Μία ζθηά, βπζηζκέλε ζηελ άκκν, ζπλαξκνινγεί θνκκάηηα ελόο θόζκνπ κλήκεο θαη επηζπκίαο. Σν ζώκα αθνινπζεί ηελ ξνή ηεο άκκνπ, ν ρξόλνο, κία αδηάθνπε πξνζπάζεηα λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. Σειηθά, ν θόζκνο είλαη θάηη ζαλ άκκνο Σελ άκκν, αλ ηε ζθεθηνύκε ζηε ζηαηηθή ηεο θαηάζηαζε, δελ κπνξνύκε λα ζπιιάβνπκε ηελ νπζία ηεο Γελ είλαη όηη ε άκκνο ξέεη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κάιινλ ε ίδηα ε ξνή είλαη ε άκκνο Κόκπν Ακπέ - Η Γπλαίθα ηεο Άκκνπ 5

6 18:35 Όιγα Γεξνγηαλλάθε Das ist... όιεο 23 Das ist έλαο θόζκνο δεκέλνο κε ζθνηληά... κία ηζηνξία κέζα ζε ηζηνξίεο... πιάζκαηα πνπ μεπεδνύλ θαη ράλνληαη... εηθόλεο κίαο άιιεο δσήο. Δίλαη... ή δελ είλαη; 19:00 Ναηάζζα Εαθεηξνπνύινπ Prince- less όιεο 13 Η δσή όκσο είλαη αλακνλή, έηζη δελ είλαη Οη άλζξσπνη θάζνληαη ζηα δσκάηηα ηνπο θάζνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο θάζνληαη εθεί πεξηκέλνληαο αλάκεζα ζηα πξάγκαηα ηνπο ζηελ αζθάιεηα πνπ δίλνπλ ηα πξάγκαηα θάζνληαη θαη πεξηκέλνπλ ζηα ζπίηηα θάησ απ'ηνλ νπξαλό θάζνληαη εθεί θαη πεξηκέλνπλ ζηα δσκάηηα ζηα ζπίηηα αλάκεζα ζηα πξάγκαηα ηνπο δνύλε πεξηκέλνληαο θη ύζηεξα δελ πεξηκέλνπλ πηα Καη ηόηε κέλνπλ ηα πξάγκαηα ΓΙΟΝ ΦΟΣΣΕ ''Και δεν θα χωρίζουμε ποηέ'' 19:15 Μαξία Γαβίιια «ηηγκέο από ύιε» όιεο 18 Κη αιήζεηα! Έλα ηαμίδη, έλαο απνραηξεηηζκόο, έλα θηεξνύγηζκα, θηηαγκέλα από ηελ ίδηα ύιε, έρνπλε κία δηθή ηνπο δσή, αλεμάξηεηε από ηελ ηαξαρή ή ηελ αηαξαμία ηεο επηθάλεηαο. Λίγε ζησπή... Κη ύζηεξα αο αθνύζνπκε πάιη κε παξζέλν απηί ηνλ ςίζπξν... 19:45 Καηεξίλα νπίδε «Μαζήκαηα Καιήο πκπεξηθνξά ο teaser γαληνθνπθια muppet Μηα κίλη θσκσδία. Έλα έξγν γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ άληξα θαη γπλαίθαο πνπ αλνίγεη ηηο πόξηεο ζην θνηλό ζε κία από ηηο πην θσκηθέο πξόβεο. Δθεί ζα απνθαιπθζνύλ έλα έλα όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα δσληαλέςνπλ ηελ θαλνληθή παξάζηαζε θαη απηό ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε καο, κηαο κηθξήο θνπθιίηζαο πνπ όκσο δηαζέηεη κεγάιε πξνζσπηθόηεηα.. ηόρνο είλαη λα πξνζθαιέζνπλ ηνπο ζεαηέο ζηελ παξέα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, γηα λα γίλνπλ κε ηε θαιή ζθέςε ηνπο ππνζηεξηθηέο ελόο νλείξνπ. 20:20 Γεσξγία Μαπξνπδή Αληαλαθιάζεηο ηνπ Δλόο (δη εζόπηξνπ ελ αηλίγκαηη) ελήιηθεο 20 Μαξηνλέηα Ο ήξσαο αλαδεηά ην αιεζηλό ηνπ πξόζσπν.όζν ςάρλεη ζηνλ έμσ θόζκν,ην κόλν πνπ ζπλαληάεη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλα θαη ζνιά είδσια.έηζη,απνθαζίδεη λα μεθηλήζεη έλα εζσηεξηθό ηαμίδη πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζην θέληξν ηνπ θαη λα βξεη ηνλ απζεληηθό ηνπ επαηό. 6

7 20:45 Φνπαγέ ηνπ Γ. άζα Κνπηζνπδάθε "All of me" ελήιηθεο 15 Δπηηξαπέδηα, Μηα αδηέμνδε ζρέζε θαη ε αηώληα εξσκέλε. Σελ απνπζία ηνπ εξαζηή ηελ αλαπιεξώλεη κε αιθνόι θαη κε κηα θσηνγξαθία ηνπ. Τπό ηνπο ήρνπο ηνπ jazzε εμεξεπλνύκε πόζα κπνξνύκε ηειηθά λα δώζνπκε ζε έλα εξσηηθό πάζνο κε ηνλ θάξδην- θαηαθηεηή / θάξδην - θιέθηε πνπ επηιέμακε γηα ζύληξνθν καο. take my tips take my arms.take all of me. ην ηέινο ε ιύηξσζε κπνξεί λα έξζεη, άιια εκείο δελ ζα είκαζηε πνηέ μαλά ηα ίδηα άηνκα. 06/10 ην Γεκνηηθό 09:00 Κνύθιαο ΔΠΗ ΣΑΓΧΝ «Ο Φαληαζκέλνο» Μαξόηα ελόο κέηξνπ Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ζ' έλα όκνξθν βαζίιεην, ελαο άξρνληαο θη ε αξρόληηζζα απνθηνπλ έλα αγνξαθη κε ηεξαζηηα κπηε. Καη γηα λα κελ θαηαιάβεη ηίπνηε ην παηδί θνξνύλ θαη εθείλνη κεγάιεο ςεύηηθεο κύηεο θη επηβάιινπλ ην ίδην θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο Δηζη ην αξρνληόπνπιν κεγαιώλεη επηπρηζκέλν αιια κέζα ζην ςέκα. Μηα κέξα έξρνληαη από ηνλ έμσ θόζκν έλα παιηθάξη κε ηελ αδειθή ηνπ, ηε Υαξηησκέλε. Σν παιηθάξη έρεη κία κηθξή θνπηζνπξεκέλε κύηε πνπ θέξλεη γέιηα ζηνλ Φαληαζκέλν Αληίζεηα ε Υαξηησκέλε, αλ θαη ηε ζθεπάδεη έλα βέιν,πξνμελεί κε ηε γιπθηά θσλή ηεο ζθνδξό έξσηα ζην αξρνληόπνπιν. Όηαλ ε Υαξηησκελε θαη ν αδειθνο ηεο εμαθαληδνληαη, ν Φαληαζκελνο κειαγρνιεη Φεπγεη λα βξεη ηελ αγαπεκελε ηνπ. ην πεξαζκα ηνπ, ν θνζκνο γεια κε ηε κπηε ηνπ Δθεηλνο όκσο αδηαθνξεη. Πηζηεπεη πσο ε κύηε ηνπ είλαη κνλαδηθε... 10:00 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΜΦΤΥΧΖ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ Τ ΑΓΗΟΤΑΓΗΑ! «ΔΦΖΜ- ΔΡΧ» όιεο 50 Δκςύρσζε πιαζκάησλ από εθεκεξίδα, κε άκεζν πνλδπισηή παξάζηαζε κε ζέκα ηνλ έξσηα, ζ έλα θόζκν από εθεκεξίδεο. 7

8 06/10 ηελ Πιαηεία Δηξήλεο 10:45 Bufos Puppet Theatre «Γηνβάλ» όιεο 25 Μuppet από αθξνιέμ κε ζηηθάθηα Ο Γηνβάλ, έλαο ηαιαληνύρνο ζπλερηζηήο ηεο Ρεκπέηηθεο κνπζηθήο θαη θνπιηνύξαο, εξκελεύεη ηα αγαπεκέλα ηνπ ηξαγνύδηα θαη κνηξάδεηαη καδί ζαο ηηο ραξέο θαη ηα ληέξηηα ηνπ. Η εθθξαζηηθόηεηά θαη ην ηδηέηαηξν ρηνύκνξ ηνπ, καδί κε ηελ ππέξνρε αηκόζθαηξα ηνπ Ρεκπέηηθνπ, ζα ζαο ηαμηδέςνπλ ζε κηα άιιε λνζηαιγηθή επνρή. 11:15 ΑΛΑΝΣΑΛΟΤΜΠΑ «ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ» 3 έσο 6 25 γαληόθνπθια, Σα δσάθηα ηνπ δάζνπο ζέινπλ λα νξγαλώζνπλ έλαλ αγώλα δξόκνπ παξόιν πνπ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο θαη ηξέρνπλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο. Όκσο δύν άηαθηα καγηζζάθηα δειεύνπλ πνπ ηα δσάθηα ζα δηαζθεδάζνπλ θαη πξνζπαζνύλ λα ηνπο απνζαξξύλνπλ ςηζπξίδνληαο ηνπο κπζηηθά ζηα αθηηά ηνπο ιόγηα απνζαξξπληηθά.. 8

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα