ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ράση.2.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αριθµός διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Χαµηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ - 2

2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης A.E. ΕΛΟΤ A.E. «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Χαµηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη προσφορά.» Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. ΕΛΟΤ ΑΕ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. ΕΛΟΤ ΑΕ Εργαστήρια οκιµών Κολωνού 2-4-Αθήνα Παροχή υπηρεσιών Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από εθνικούς πόρους κατά 35 % 22 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 28//2006 ηµέρα Τρίτη και ώρα 0.00 π.µ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΑΕ Αχαρνών 33, 45 ΑΘΗΝΑ ος όροφος-πρωτόκολλο Γ.Φέρλα Τηλ.: Fax: / 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ («ΤΧΤ»), ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ («ΤΗΚ») ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙ ΟΤΟΠΩΝ («ΤΠΠ») ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό ιάταγµα 55/97 (ΦΕΚ 3/Α/ ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης, η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Χαµηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιχνιδιών-Παιχνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ΙΕC 7025:2005 για 23 νέες µετρήσεις (δοκιµών) στο αντικείµενο του νέου υπό προµήθεια εξοπλισµού των εργαστηρίων, του ΕΛΟΤ. Το αντικείµενο του διαγωνισµού περιγράφεται αναλυτικώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές προδιαγραφές και τους πίνακες Β: οκιµές υπό διαπίστευση και Β2: Εξοπλισµός υπό προµήθεια που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους. Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των εγκεκριµένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάµενης υποδοµής των εργαστηρίων στη δράση.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου.2 «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» µε τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ»). Τα έργα συγχρηµατοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συµµετοχή. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την 28//2006 ώρα 0.00 π.µ., στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 33-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 45-Αθήνα,στον Α όροφο, γραφείο Πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 3 / 2

4 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί µόνο οι προσφέροντες για το σύνολο του έργου και εφόσον ασχολούνται µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών και ειδικότερα µε τη διαπίστευση εργαστηριακών δοκιµών. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28//2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 0.00 π.µ Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε» β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη ) γ. τα στοιχεία του αποστολέα. 3.3 Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στον ιαγωνισµό. α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που στοχεύει στην τεκµηρίωση της δυνατότητας του Αναδόχου Συµβούλου να αναλάβει το συγκεκριµένο έργο. β) Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά την προηγούµενη πενταετία και είναι συναφή µε το υπό ανάθεση έργο, δηλαδή τη διαπίστευση εργαστηρίων δοκιµών/διακριβώσεων, µε αναφορά σε φορέα και αριθµό πιστοποιητικού διαπίστευσης σε περίπτωση που το εν λόγω εργαστήριο έχει διαπιστευθεί. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται το πιστοποιητικό ή το πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του παραλήπτη και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό αρκεί η σχετική δήλωση του προσφέροντος. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή : Α/Α ΠΕΛΑΤ ΗΣ* ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙ Ο ΤΕΚΜΗΡΙ ΩΣΗΣ * Στη στήλη πελάτης θα αναφέρονται στοιχεία: όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax. Όλα τα ανωτέρω θα περιλαµβάνονται στο φάκελο προσφοράς µαζί µε: γ) Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ: Προδιαγραφές «Τεχνικής Προσφοράς», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του προσφέροντος, 4 / 2

5 ε) Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης, στ) Σφραγισµένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. 4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ 9%. και αναλύεται ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ( ΤΧΤ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (ΤΗΚ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (ΤΠΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 5. Προσφορές που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, δεν πληρούν τα κριτήρια 3.3 α) έως ε) της παρούσας απορρίπτονται. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προµηθειών αποσφραγίζει τις Οικονοµικές Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων που πληρούν τους ως άνω όρους. Πριν την αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς, η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον προσφέροντα διευκρινίσεις επί της προσφοράς του. 5.2 Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 5.3 Σε περίπτωση ανωµάλως χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τους λόγους που τις καθιστούν ιδιαίτερα χαµηλές. Εφόσον οι διευκρινίσεις που δοθούν στην Επιτροπή Προµηθειών δεν κριθούν ικανοποιητικές και συνεπώς δεν ληφθούν υπόψη, η προσφορά απορρίπτεται. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 22 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Στην Αθήνα, Εργαστήρια ΕΛΟΤ Α.Ε., Κολωνού 2-4, Αθήνα. 8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολο της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί 5 / 2

6 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται έναντι προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 0. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης αλλά και µετά τη καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εχεµύθεια και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΛΟΤ οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. Ο ΕΛΟΤ δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους..2 Οι όροι της συνεργασίας του ΕΛΟΤ Α.Ε. µε τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, θα προσδιοριστούν ειδικότερα στη σχετική σύµβαση. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός διέπεται κατά σειρά από: τους όρους της παρούσας διακήρυξης και από τον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οποιαδήποτε διαφορά, που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή τη σύµβαση που θα καταρτισθεί, θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρµοστέο το Ελληνικό ίκαιο. Αθήνα, Νικόλαος Συµφέρης ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ 6 / 2

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την διαπίστευση των εργαστηρίων Παιδικών Παιχνιδιών-Παιχνιδοτόπων (ΤΠΠ), Χαµηλής Τάσης (ΤΧΤ) και Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) του ΕΛΟΤ. Το έργο περιλαµβάνει:. Ανάπτυξη και πλήρης τεκµηρίωση µοντέλων υπολογισµού αβεβαιότητας µετρήσεων για τις δοκιµές που αναφέρονται στους Πίνακες Β. «οκιµές υπό διαπίστευση» και Β.2 «Εξοπλισµός υπό προµήθεια» βάσει των απαιτήσεων ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement και ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Supplement Numerical Methods for the Propagation of Distributions, IECEE-CTL Guide 00 Application of Uncertainty of Measurement to Conformity Assessment Activities in the Electrotechnical Sector και των σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΕΣΥ και της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για ιαπίστευση (EA). Θα πρέπει να παραδοθούν: α) αναλυτική περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας µε την µορφή οδηγιών εργασίας στα Ελληνικά, και πλήρη βιβλιογραφική της τεκµηρίωση β) φύλλα υπολογισµού excel µε σχόλια και οδηγίες συµπλήρωσης. Αυτά θα πρέπει να περιέχουν πραγµατικά στοιχεία από µετρήσεις στις συγκεκριµένες δοκιµές, συσκευές και προσωπικό του εργαστηρίου (αβεβαιότητα τύπου Α) και αβεβαιότητα τύπου Β (µε αναφορά των πηγών που περιλαµβάνονται και αιτιολόγηση για τους παράγοντες η συνεισφορά των οποίων θεωρείται αµελητέα). Τα πνευµατικά δικαιώµατα των α) και β) θα ανήκουν στον ΕΛΟΤ 2. Εκπαίδευση του προσωπικού των εµπλεκόµενων εργαστηρίων του ΕΛΟΤ στην εφαρµογή των µοντέλων υπολογισµών των αβεβαιοτήτων µέτρησης για το σύνολο των δοκιµών διαρκείας 6 ωρών ανά εργαστήριο (ΤΧΤ, ΤΗΚ, ΤΠΠ). 3. Σύνταξη τεχνικών οδηγιών (συγκερασµός προτύπων δοκιµών και εγχειριδίων των υπό προµήθεια συσκευών) στην Ελληνική γλώσσα για τις δοκιµές του εργαστηρίου ΤΧΤ (βλ. πίνακα Β.) σε µορφή συµβατή µε το υφιστάµενο Σύστηµα Ποιότητας των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ 4. Υποστήριξη του εµπλεκόµενου προσωπικού του ΕΛΟΤ στην υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών προς άρση τυχόν Μη Συµµορφώσεων που θα καταγράψει το ΕΣΥ και θα προκύψουν κατά τη διαδικασία διαπίστευσης των εργαστηρίων. Η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να δοθεί εντός µηνός από την κοινοποίηση των Μη Συµµορφώσεων στον ανάδοχο 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ 9%. Ο προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: για το ΤΧΤ, για το ΤΗΚ και για το ΤΠΠ. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η µέγιστη διάρκεια του έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 22 µήνες από το χρόνο υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Το έργο µπορεί να παραδίδεται τµηµατικά (ανά εργαστήριο) µε χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών υπ αριθµ. -3 σε τέσσερις (4) µήνες από την ενηµέρωση από τον ΕΛΟΤ ότι ο σχετικός εξοπλισµός τέθηκε σε λειτουργία. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ενέργειας υπ αριθµ. 4 εξαρτάται από το χρονοδιάγραµµα των επιθεωρήσεων του ΕΣΥ (η επιθεώρηση εκτιµάται ότι θα λάβει χώρα το 3 ο τρίµηνο του 2008) Θα δοθεί από τον ΕΛΟΤ στους υποψήφιους αναδόχους, εφόσον ζητηθεί 7 / 2

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Β. : ΟΚΙΜΕΣ ΥΠΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ α/α Αντίστοιχ η Συσκευή ΤΧΤ- + ΤΧΤ-2 2 ΤΧΤ-3 Μετρούµενο µέγεθος/ περιγραφή δοκιµής Θερµικές δοκιµές Γεννήτρια κρουστικής τάσης 3 ΤΧΤ-4 Ρεύµα διαφυγής 4 ΤΧΤ-4 ιηλεκτρική αντοχή 5 ΤΧΤ-4 Αντίσταση µόνωσης 6 ΤΧΤ-4 Αντίσταση γείωσης 7 ΤΧΤ-5 8 ΤΗΚ- 9 ΤΗΚ-2 0 ΤΗΚ-3 ΤΗΚ-4 2 ΤΗΚ-4 3 ΤΗΚ-5 Ικανότητα διακοπής ρευµατοδοτώνρευµατοληπτών Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης για µε θ>90 C οκιµή screening efficiency οκιµή πίεσης σε υψηλή θερµοκρασία Μέτρηση πάχους µόνωσης και µανδύα Μέτρηση εξωτερικών διαστάσεων καλωδίων Πρότυπη οκιµή γήρανσης καλωδίων Εφαρµοζόµενα πρότυπα/ µέθοδοι () ΕΝ : , Παράρτηµα B EN :200, κεφ. 4 EN :200, κεφ. 6.2 ΕΛΟΤ ΕΝ :200, κεφ. 3.3 ΕΛΟΤ ΕΝ :2004, κεφ. 0.2 ΕΛΟΤ ΕΝ :200, κεφ. 3.3 ΕΛΟΤ 43- :999 Κεφ. 20 & IEC :2002, κεφ. 20 CENELEC HD 2.2, HD 22.2 CENELEC HD 2.2, HD 22.2 Εύρος µετρήσεων/ τιµών 0 ºC ºC 300V-2300V 0,0-0 ma V 0-5 ΜΩ 0-5Ω ΕΝ <50% CENELEC HD 2. & 22. HD 2.2 & 22.2 EN608-- CENELEC HD 2. & 22. HD 2.2 & 22.2 EN608-- ΕN ζεύξεις/min Ανά τύπο καλωδίου υπό δοκιµή (Ανά τύπο καλωδίου υπό δοκιµή) υικό χαρακτηριστικ ό 0,40 0,00 mm 0,40 45,00 mm υικό χαρακτηριστικ ό Υλικά / προϊόντα Φωτιστικά Σώµατα (2) Οικιακές συσκευές (2) Οικιακές συσκευές (2) Οικιακές συσκευές (2) Φωτιστικά Σώµατα Οικιακές συσκευές (2) Ρευµατοδότες - Ρευµατολήπτες για Οικιακή Χρήση Αντικείµεν ο παροχής υπηρεσιών συµβούλου (3), 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 8 / 2

9 4 ΤΗΚ-6 5 ΤΗΚ-7 6 ΤΗΚ-7 7 ΤΗΚ-7 8 ΤΠΠ- 9 ΤΠΠ-2 20 ΤΠΠ-3 2 ΤΠΠ-4 22 ΤΠΠ-5 23 ΤΠΠ-6 οκιµή θερµικής σταθερότητας Κάµψη σε χαµηλή θερµοκρασία Κρούση σε χαµηλή θερµοκρασία Επιµήκυνση σε χαµηλή θερµοκρασία Αντοχή µεταλλικών συρµάτων σε θραύση συναρτήσει της ευκαµψίας οκιµή κρούσης σε άκαµπτο σκαλοπάτι και εξέταση αντοχής Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης της φλόγας οκιµή ευφλεκτότητας µε φλόγα (20-40) mm Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης της φλόγας οκιµή ευφλεκτότητας µε φλόγα (20-40) mm Μέτρηση κρίσιµου ύψους πτώσης σε δάπεδα ασφαλείας παιχνιδότοπων οκιµή αντοχής του µηχανισµού ανάρτησης σε ΕN ph, 250 C ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ 7-: ΕΝ 7-: ΕΝ 7-2: ΕΝ 7-2: ΕΝ 77:997 ΕΝ 76- :998, ΕΝ 76-2:998 9 / 2 υικό χαρακτηριστικ ό υικό χαρακτηριστικ ό >20 %, -5 C έως -45 C Pass/Fail Οπτικός Έλεγχος Pass/Fail Οπτικός Έλεγχος (0-000)mm (0-500)mm (0-200) s (2-0)s (0-000)mm (0-500)mm (0-200) s (2-0)s κλίµακα HIC Pass/Fail Οπτικός Έλεγχος Παιχνίδια που περιλαµβάνουν εύκαµπτα µεταλλικά σύρµατα Παιχνίδια που φέρουν το βάρος του παιδιού και κινούνται από το παιδί (ποδήλατα, πατίνια, αυτοκινητάκια κλπ) Αποκριάτικα κοστούµια ή παιχνίδια που µπαίνει µέσα το παιδί Κοστούµια µεταµφίεσης παραγεµισµένα µαλακά παιχνίδια Εξοπλισµοί παιχνιδότοπων Εξοπλισµοί παιχνιδότοπων ταλαντεύσεις Σηµειώσεις- Επεξηγήσεις:. Σε κάθε περίπτωση νοούνται οι τελευταίες εκδόσεις/τροποποιήσεις των αναφεροµένων προτύπων, εφόσον η υλοποίησή τους είναι εφικτή µε τον υπό προµήθεια εξοπλισµό 2. Όπου έχει εφαρµογή, οι αβεβαιότητες θα πρέπει να υπολογιστούν επίσης για οικιακές συσκευές ή φωτιστικά αντίστοιχα (µε αντίστοιχη τροποποίηση του εύρους µετρήσεων/τιµών) 3. Η κωδικοποίηση υπηρεσιών συµβούλου σηµαίνει τα εξής: = υπολογισµός αβεβαιοτήτων µε τις υπό προµήθεια συσκευές, 2= σύνταξη τεχνικών οδηγιών εργασίας

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ TXT- () ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TXT-2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟ ΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 2 ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ ΤΟ ΚAΘΕ ΈΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TXT-3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ TXT-4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ TXT-5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 6 THK- (2) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΙ ΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ) THK-2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SCREENING EFFICIENCY THK-3 ΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ THK-4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΗΣ/ΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ THK-5 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ THK-6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΚΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΗΟΤ BLOCK) THK-7 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΟΣ ΓΙΑ Τ= - 5 ο C ΕΩΣ -50 ο C ΣΥΝΟΛΟ 2 7 ΤΠΠ- (3) ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΠΠ-2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΚΙΜΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΠΠ-3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΠΠ-4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΤΠΠ-5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗΣ (HIC) ΤΠΠ-6 ΙΑΤΑΞΗ ΟΚΙΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Σηµειώσεις. TXT i = εξοπλισµός Εργαστηρίου Χαµηλής Τάσης 2. ΤΗΚ- i = εξοπλισµός Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Καλωδίων 3. ΤΠΠ-i = εξοπλισµός Εργαστηρίου Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων 0 / 2

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα :. Αντίληψη Προσφέροντος για το Έργο 2. Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου 3. Σύνθεση της οµάδας Έργου Η Ενότητα Αντίληψη Προσφέροντος για το Έργο περιέχει στοιχεία που τεκµηριώνουν την αντίληψη του Προσφέροντος σχετικά µε το αντικείµενο του έργου που θα αναλάβει και των ενδεχόµενων προβληµάτων που εκτιµά ότι θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του. 2 Η Ενότητα Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου περιέχει αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας εκπόνησης του έργου που προτείνει ο Προσφέρων, µε έµφαση: α) στην υπάρχουσα τεχνογνωσία του προσφέροντος, ειδικότερα στο χώρο των Συστηµάτων ιαχείρισης Εργαστηρίων στα εργαλεία υποστήριξης και εφαρµογής της και τον τρόπο υλοποίησής της στο παρόν έργο από τα µέλη της Οµάδας Έργου. β) στην αναλυτική δοµή του περιεχοµένου του έργου γ) στη λεπτοµερή µεθοδολογία και προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου δ) στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας και σχετικής εγγυήσεως γι αυτόν ε) στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης στ) στη συµφωνία ή τυχόν απόκλιση της προσφοράς από τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ζ) σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον προσφέροντα. 3 Η Ενότητα Σύνθεση της Οµάδας Έργου περιλαµβάνει: α) Τα στοιχεία των µελετητών που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου ανά δοκιµή και τη σχέση συνεργασίας µαζί τους (εξαρτηµένη ή µη). Σε περίπτωση µη εξαρτηµένης σχέσης των µελετητών µε τον προσφέροντα, θα υποβάλλονται προσύµφωνα συνεργασίας του προσφέροντος µε τους µελετητές. β) Τα βιογραφικά των µελετητών που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. γ) έγγραφα που να τεκµηριώνουν τη σχετική εµπειρία (όπως πιστοποιητικά σχετικής εκπαίδευσης, µεταπτυχιακοί τίτλοι, δηµοσιεύσεις/παρουσιάσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότες κλπ.) δ) Κατάλογο έργων ανάπτυξης και εφαρµογής µοντέλων υπολογισµών αβεβαιότητας µετρήσεων που έχει αναλάβει ο κάθε µελετητής σε άλλα εργαστήρια µε τα εξής στοιχεία: Τίτλο έργου µε αναφορά στο είδος της δοκιµής/διακρίβωσης / 2

12 Χρόνο που υλοποιήθηκε το κάθε έργο Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου ε) Κατάλογο εκπαιδεύσεων που έχει πραγµατοποιήσει ο κάθε µελετητής σε εργαστήρια µε τα εξής στοιχεία: Αντικείµενο εκπαίδευσης µε αναφορά στο είδος της δοκιµής/διακρίβωσης. Χρόνο υλοποίησης της εκπαίδευσης. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου. Ενδεικτικό υλικό εκπαίδευσης που δόθηκε στους εκπαιδευόµενους και το αντίστοιχο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Προσφορές που είτε δεν περιέχουν τα ανωτέρω στοιχεία ή τα περιεχόµενα στοιχεία δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης. 2 / 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα