ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/ Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 2369/ πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ. 1. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - Δηµ. Σύµβ. 2. Γιαραµάνης Χρήστος -»» 2. Γερονικολάκης Ανέστης-»» 3. Λάζαρης Αλέξανδρος-»» 3.(Μόραλη) Αντωνάκη Χρυσάνθη - 4. Γλήνιας Πέτρος»» Δηµ. Σύµβουλος 5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός»» 4. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος-»» 6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»» 5. Σαράντος Κωνσταντίνος-»» 7. Κυλίµος Νικόλαος»» (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 8. Βίτσας Αθανάσιος-»» νόµιµα) 9. Γιαννέλου Πολύµνια»» 10. Σταφυλάς Ιωάννης»» 11. Ατζανός Παναγιώτης-»» 12. Παπάς Παναγιώτης-»» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήµου Παπανικολάου Χριστίνα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων: 1) Έγκριση προσέλευσης παιδιών (µη δικαιούχων) στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης µέχρι την συµπλήρωση του αριθµού της άδειας λειτουργίας 2) Περί αιτήσεως του Συλλόγου Επαγγελµατιών για παραχώρηση παραθαλάσσιας έκτασης στην Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης & Σαµοθράκης για δηµιουργία παιδικών κατασκηνώσεων 3) «Έγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου -samothraki.gr)»

2 4) Έγκριση διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών έτους ) Έγκριση διαφήµισης και προβολής του Δήµου για το έτους ) Έγκριση συνεδρίασης διαδηµοτικού συµβουλίου Δήµων Σαµοθράκης & Αλεξανδρούπολης εκτός δηµοτικού καταστήµατος 7) Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης οικισµού Καµαριώτισσας προς περιοχή Κλαδερή ΘΕΜΑ: 2 ο «Έγκριση προσέλευσης παιδιών (µη δικαιούχων) στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης µέχρι την συµπλήρωση του αριθµού της άδειας λειτουργίας» Αριθµ. Απόφαση: 95 Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει µετά την προσέλευση των παιδιών δικαιούχων µητέρων και εφόσον υπάρχει περιθώριο και µέχρι την συµπλήρωση του προβλεπόµενου από την άδεια λειτουργίας και του εγκεκριµένου αριθµού παιδιών, την καθηµερινή προσέλευση παιδιών µη δικαιούχων µητέρων στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώµατος, µέσα στα προβλεπόµενα ηλικιακά όρια και µέχρι την συµπλήρωση του προβλεπόµενου από την άδεια λειτουργίας και του εγκεκριµένου αριθµού των παιδιών, µε τους ίδιους όρους ασφαλείας και χωρίς καµία επί πλέον επιβάρυνση του κόστους των προγραµµάτων. ΘΕΜΑ: 3 ο «Περί αιτήσεως του Συλλόγου Επαγγελµατιών για παραχώρηση παραθαλάσσιας έκτασης στην Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης & Σαµοθράκης για δηµιουργία παιδικών κατασκηνώσεων» Αριθµ. Απόφαση: 96 Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει την δηµιουργία παιδικής κατασκήνωσης στη Σαµοθράκη από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης. Να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ολοκληρωµένη πρόταση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης για την δηµιουργία παιδικών κατασκηνώσεων. ΘΕΜΑ: 4 ο «Έγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου -samothraki.gr)» Αριθµ. Απόφαση: 97 Αποφασίζει Οµόφωνα 1 ο Εγκρίνει την εγγραφή του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια µέσω διαδικτύου (internet) για το 2 ο πακέτο

3 υπηρεσιών που περιλαµβάνει τα εξής: 1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεµατικές ενότητες της ιστοσελίδας (www.dimosnet.gr) 2. Ενηµέρωση για όλα τα νέα νοµοθετήµατα, τις αλλαγές στην τράπεζα πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων µε , σε καθηµερινή βάση. 3. Δυνατότητα υποβολής εξειδικευµένων ερωτηµάτων µέσω , τηλέφωνο ή φαξ. 2 ο Εγκρίνει την εγγραφή του Δήµου ως συνδροµητή στο όνοµα χώρου (.gr για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου -samothraki.gr) 3 ο Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εννιακοσίων είκοσι εννέα (929,00 ) ευρώ από τον Κ.Α. 00/ Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης ετήσιας συνδροµής του Δήµου στις υπηρεσίες της ΔήµοςΝΕΤ- Δηµοτέλεια µέσω διαδικτύου (internet) για το 2 ο πακέτο υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και το Φ.Π.Α.. και στο όνοµα χώρου (.gr για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου - samothraki.gr). ΘΕΜΑ: 5 ο «Έγκριση διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων έτους 2011» Αριθµ. Απόφαση: 98 Αποφασίζει Οµόφωνα Α. Εγκρίνει την διοργάνωση των παρακάτω εθνικών & τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων έτους 2011 ως εξής: 25 η Μαρτίου Πάσχα Εορτασµός Παναγίας Καµαριώτισσας Πέντε Μάρτυρες Πανηγύρι Άγιου Γεωργίου Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Πανηγύρι Μεταµορφώσεως Σωτήρος Πανηγύρι Κοιµήσεως της Θεοτόκου 1 η Σεπτέµβρη (Σφαγή της Σαµοθράκης) 19 η Οκτώβρη (Απελευθέρωση της Σαµοθράκης) 28 η Οκτωβρίου Β. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 από τον Κ.Α. 00/ Έξοδα δαπάνες εορτών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ

4 Εορτασµός εθνικής εορτής 25 η Μαρτίου Εορτασµός Πάσχα Εορτασµός εκκλησίας Παναγίας Καµαριώτισσας Εορτασµός τοπικής θρησκευτικής εορτής Πέντε Μαρτύρων Κατάθεση στεφάνων Ρήψη βεγγαλικών Παραδοσιακό γλέντι Δεξίωση επισήµων Προµήθεια στεφάνων Προµήθεια βεγγαλικών Προµήθεια σαρδέλας & λοιπών ειδών εστίασης Γεύµα επισήµων, µπουφές και µουσική εκδήλωση 200,00 800,00 400, ,00 Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Πανηγύρι Πανηγύρι Διάθεση εξοπλισµού (καρέκλες κ.λπ.) Διάθεση εξοπλισµού 0,00 0,00 Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Παλαιάπολης Πανηγύρι Μεταµορφώσεως Σωτήρος Πανηγύρι Κοιµήσεως Θεοτόκου Χώρας Εορτασµός τοπικής εορτής 1 η Σεπτέµβρη (επέτειος σφαγής της Σαµοθράκης Εορτασµός τοπικής εορτής 19 η Οκτώβρη (επέτειος απελευθέρωσης της Σαµοθράκης Εορτασµός τοπικής εορτής 19 η Οκτώβρη (επέτειος απελευθέρωσης της Σαµοθράκης Πανηγύρι Πανηγύρι Πανηγύρι Κατάθεση στεφάνων Δεξίωση επισήµων Κατάθεση στεφάνων Δεξίωση επισήµων Κατάθεση στεφάνων Δεξίωση επισήµων (καρέκλες κ.λπ.) Διάθεση εξοπλισµού (καρέκλες κ.λπ.) Παραδοσιακό γλέντι Διάθεση εξοπλισµού (καρέκλες κ.λπ.) Παραδοσιακό γλέντι Προµήθεια στεφάνων Προµήθεια εδεσµάτων Προµήθεια στεφάνων Προµήθεια εδεσµάτων Προµήθεια στεφάνων Προµήθεια εδεσµάτων 0, ,00 0, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

5 ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 ΘΕΜΑ: 6 ο «Έγκριση τουριστικής προβολής και λοιπών δράσεων προβολής δραστηριοτήτων του Δήµου για το έτους 2011» Αριθµ. Απόφαση: 99 Αποφασίζει Οµόφωνα Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δράσεις τουριστικής προβολής του Δήµου για το έτους 2011 ως εξής: Διαφηµιστική καταχώρηση ½ σελίδας TOURIST GUIDE OF GREECE (αγγλική γλώσσα) ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους επαγγελµατίες του τουρισµού στη Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του είναι να προβάλει όλους τους τοµείς του Ελληνικού τουρισµού στο εξωτερικό για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών, ιδιαίτερα ανωτέρου µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου, επιπλέον ο οδηγός κυκλοφορεί στις κυριότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισµού όπως PHILOXENIA Θεσσαλονίκη, WTM- Λονδίνο, ΒΙΤ- Μιλάνο & ΙΤΒ Βερολίνο & ΜΙΤΤ Μόσχα. Κόστος προβολής (1/2 σελίδα 750,00 + Φ.Π.Α. (23% 172,50 ) = 922,50 Με την προτεινόµενη εγγραφή παρέχεται δωρεάν καταχώρηση ½ σελίδας στον ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ο οποίος απευθύνεται στον Έλληνα ιδιώτη για να οργανώσει τις διακοπές και τα ταξίδια του. Διαφηµιστική καταχώρηση ½ σελίδας WHO IS WHO Οδηγός διακοπών & διασκέδασης 2011 Κόστος προβολής 590,07 + Φ.Π.Α. (23% 135,72 ) = 725,79 Αφιέρωµα στην Σαµοθράκη στο περιοδικό Διακοπές της REAL NEWS µε ηµισέλιδη καταχώρηση στις 12/6/2011 ηµέρα Κυριακή Κόστος προβολής 700,00 + Φ.Π.Α. (23% 161,00) = 861,00 Β. Εγκρίνει την προβολή των δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, πληροφόρηση δηµοτών κ.ά) του Δήµου Σαµοθράκης έτους 2011 στο τοπικό ραδιόφωνο ΡΑΔΙΟ Σαµοθράκη ως εξής: Συνολική ηµερήσια διάθεση χρόνου 5 λεπτών (η οποία δύναται κατανεµηθεί κατά περίπτωση σε µηνύµατα ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε προβολής), για την προβολή διαφόρων δραστηριοτήτων του Δήµου Σαµοθράκης, ανεξαρτήτως ζώνης Κόστος προβολής 2.586,21 + Φ.Π.Α. (16% 413,79 ) = 3.000,00 Γ. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.509,29 από τον Κ.Α. 00/6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη του κόστους των ανωτέρω προαναφερόµενων δράσεων προβολής.

6 ΘΕΜΑ: 7 ο «Έγκριση συνεδρίασης διαδηµοτικού συµβουλίου Δήµων Σαµοθράκης & Αλεξανδρούπολης εκτός δηµοτικού καταστήµατος» Αριθµ. Απόφαση: 100 Αποφασίζει Οµόφωνα Α) Εγκρίνει τον προγραµµατισµό κοινής συνεδρίασης δηµοτικών συµβουλίων των δήµων Σαµοθράκης & Αλεξανδρούπολης για συζήτηση θεµάτων διαδηµοτικής συνεργασίας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Σαµοθράκη. Β) Εγκρίνει την συνεδρίαση εκτός έδρας του διαδηµοτικού συµβουλίου των Δήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης. Γ) Καθορίζει ως αίθουσα την αίθουσα του ξενοδοχείου Samothraki Village στην Παλαιάπολη Σαµοθράκης διότι πληροί τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδοµής και χώρου. ΘΕΜΑ: 8 ο «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ΔΙΑΜΑΘ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας διαχείρισης χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων του Δήµου Κοµοτηνής στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την υφιστάµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία» Αριθµ. Απόφαση: 101 Αποφασίζει Οµόφωνα Την αναβολή συζήτησης του θέµατος Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας διαχείρισης χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων του Δήµου Κοµοτηνής στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την υφιστάµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία, προκειµένου να διερευνηθούν και να διατυπωθούν εκ νέου οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του Δήµου Σαµοθράκης

7 ΘΕΜΑ: 9 ο «Περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα» Αριθµ. Απόφαση: 102 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/94 όπως ισχύει ) για τον παρακάτω αριθµό θέσεων κατά υπηρεσία µε τα αντίστοιχα προσόντα και την χρονική περίοδο: Υπηρεσία καθαριότητας: 1 θέση ΔΕ29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου µε άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας διάρκεια απασχόλησης έξι (6) µήνες 1 θέση ΔΕ29 Οδηγού Φορτηγού Κοντέινερ µε άδεια οδήγησης Ε κατηγορίαςδιάρκεια απασχόλησης έξι (6) µήνες Υπηρεσία ύδρευσης: 4 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων- διάρκεια απασχόλησης έξι (6) µήνες Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 του σκέλους των εξόδων του Δήµου Ποσό ,06 τον Κ.Α. 20/6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας δύο (2) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριµµατοφόρου και Φορτηγού Κοντέινερ, και ποσό 5.500,00 τον Κ.Α. 20/6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Ι.Κ.Α. για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών που θα προκύψουν από την πρόσληψη των προαναφερόµενων θέσεων. Ποσό ,00 τον Κ.Α. 25/6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας τεσσάρων (4) θέσεων κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ποσό 6.500,00 τον Κ.Α. 25/6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Ι.Κ.Α. για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών που θα προκύψουν από την πρόσληψη των προαναφερόµενων θέσεων. Ως προς τα προσόντα εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των Π.Δ. 50/2001 και 347/2003 και επικουρικά των Π.Δ. 37/87 και 22/90, όπως ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού των ΟΤΑ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων, έπειτα από τη σχετική έγκριση της τριµελούς εξ υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06. ΘΕΜΑ: 10 ο «Έγκριση έκθεσης Α τριµήνου υλοποίησης προϋπολογισµού οικ. έτους 2011» Αριθµ. Απόφαση: 103

8 Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει την αρίθµ. 15/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περί έκθεσης εσόδων- εξόδων 1 ου τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει: Έσοδα και Εισπράξεις Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις Αριθµοί Προϋπολογισµός σε ευρώ Απολογισµός τριµήνου σε ευρώ

9 0 Τακτικά Έσοδα , ,00 1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)... Έσοδα παρελθόντων ετών... Εισπράξεις από Δάνεια... Ε ι σ π ρ α κ τ έ α υ π ό λ ο ι π α α π ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη , ,32 0, , ,00 0,00 0, , Εισπράξεις υπέρ Δηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων. Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους , ,35 0, ,00 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , ,00 Σύνολο Πόρων... Έξοδα και Πληρωµές Κωδικοί Αριθµοί 60 61, 62 63, , , 85 Έξοδα και Πληρωµές Αµοιβές και έξοδα προσωπικού... Αµοιβές και παροχές τρίτων Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα.. Τοκοχρεολύσια δανείων. Προµήθειες Αναλώσεις υλικών Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. Προϋπολογισµός σε ευρώ Απολογισµός τριµήνου σε ευρώ , , ,14 0, ,74 0, ,83 0, ,90 0, , , ,25 0, ,00 0,00

10 Επενδύσεις 71 Αγορές 8.468,90 0, Έργα ,71 0,00 74 Μελέτες ,07 0,00 75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 9111 Αποθεµατικό. Σύνολο εξόδων και πληρωµών ΘΕΜΑ: 11 ο «Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικ. ετών» Αριθµ. Απόφαση: 104 0,00 0, , , ,13 0, , ,00 Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει την εξόφληση των δαπανών οφειλών τρίτων οικ. έτους 2010 και παρελθόντων οικονοµικών ετών όπως παρακάτω: Κ.Α.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αριθµός Παραστατικού 7736/ εντολή 3335/ εντολή µετακίνησης 4048/ εντολή µετακίνησης Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παυλίδου Πασχαλίτσα Καπετανίδου Στυλιανή Καπετανίδου Στυλιανή Μετακίνηση εκτός έδρας για συµµετοχή σε συνάντηση για βιολογικό Καµαριώτισσας στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου στη Αλεξανδρούπολη Μετακίνηση εκτός έδρας για κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών στην Δ/ώση Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης για τακτοποίηση θεµάτων Δηµοτικής Συγκοινωνίας Μετακίνηση εκτός έδρας για συνάντηση µε προϊστάµενο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης για τακτοποίηση θεµάτων Δηµοτικής Συγκοινωνίας στην 9,87 68,87 9,87

11 3112/ εντολή µετακίνησης 3930/ εντολή µετακίνησης 6119/ εντολή µετακίνησης 3932/ εντολή µετακίνησης 7223/ εντολή µετακίνησης 7569/ εντολή µετακίνησης Παπανικολάου Μυρσίνη Μετακίνηση εκτός έδρας στην Δ/ νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Αλεξανδρούπολη για παραλαβή αδειών αλλοδαπών Παυλίδου Πασχαλίτσα Μετακίνηση εκτός έδρας για συµµετοχή σε επιστηµονική διηµερίδα του Ενεργειακού Γραφείου Οίου- Αιγαίου µε θέµα Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόµηση Ενέργειας Παυλίδου Πασχαλίτσα Μετακίνηση εκτός έδρας για συµµετοχή σε επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82, η οποία ορίστηκε µε την αρίθµ /00064/ Υπουργική απόφαση µε σκοπό την εισήγηση γι την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου, στην Αλεξανδρούπολη Βίτσας Κυριάκος Μετακίνηση εκτός έδρας για συµµετοχή σε επιστηµονική διηµερίδα του Ενεργειακού Γραφείου Οίου- Αιγαίου µε θέµα Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόµηση Ενέργειας Χάιλας Δούκας Μετακίνηση εκτός έδρας για πληρωµές ασφαλιστικών ταµείων στην Δ.Ο.Υ. Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Αλεξανδρούπολη Αρβανίτης Σπυρίδων Μετακίνηση εκτός έδρας στην Αλεξανδρούπολη για µεταφορά αλατιού 69,33 982,36 201,77 894,36 102,42 ΣΥΝΟΛΟ 2.348,63 9,78 Κ.Α.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αριθµός Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παραστατικού Αρίθµ. 18/2010 Χάνος Γεώργιος Μετακίνηση εκτός έδρας ως 621,76 απόφαση εκπρόσωπος του Δήµου για Δηµοτικού Συµβουλίου συµµετοχή σε συνέδριο για ΑΠΕ του δικτύου ΔΑΦΝΗ στη Μήλο Αρίθµ. 18/2010 Χάνος Γεώργιος Μετακίνηση εκτός έδρας ως 626,80 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου εκπρόσωπος του Δήµου για συµµετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΚΕ Αρίθµ. 17/2010 Δέλκος Ιωάννης Μετακίνηση εκτός έδρας για να 320,88 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου παραστεί ως µάρτυρας σε δικαστήριο για υπόθεση του Δήµου ΣΥΝΟΛΟ 1.569,47

12 Κ.Α.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Αριθµός Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παραστατικού 13020/ ΑΕΠΙ Α.Ε. Πνευµατικά δικαιώµατα 277, / Αρσενίδης Θεοδόσιος Μεταφορές εν γένει 226, / Αρσενίδης Θεοδόσιος Μεταφορές εν γένει 58, / ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. Φιλοξενία φυσικών προσώπων 360, / ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. Φιλοξενία φυσικών προσώπων 100,00 37/ Ατζανού Μαρία Φιλοξενία φυσικών προσώπων 120, / ΓΝΩΜΗ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 285,60 Γ.Λασκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 7418/ ΓΝΩΜΗ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 285,60 Γ.Λασκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 6052/ ΓΝΩΜΗ Συνδροµή έτους ,00 Γ.Λασκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 6961/ Γ. Λασκαράκης & ΣΙΑ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 54,74 Ο.Ε. 5721/ Δάγκας Βαλσάµης Λοιπές δηµοσιεύσεις 44, / Δάγκας Βαλσάµης Λοιπές δηµοσιεύσεις 170,63 94/ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ Εισφορά στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 2.500,00 34/ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ Εισφορά στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 2.500, / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε / Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη 12871/ Α.Ε. Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε. 9835/ Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε. Έξοδα δηµοσιεύσεων 447,70 Έξοδα δηµοσιεύσεων 190,40 Έξοδα δηµοσιεύσεων 248,60 Έξοδα δηµοσιεύσεων 39,36 Έξοδα δηµοσιεύσεων 90,40 Έξοδα δηµοσιεύσεων 206,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων 113,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων 127,13

13 12848/ Δηµοσιογραφικός Έξοδα δηµοσιεύσεων 293,80 Οργανισµός Κονδύλη Α.Ε. 440/ Ευφραιµίδης Απόστολος Αµοιβή συµβολαιογράφου 998, / Εκδόσεις Παπανικολάου Συνδροµή έτους ,00 9 Α.Ε. 9823/ INFORMATICA A.E. Επισκευή Η/Υ 139,20 633/ Καµελίδης Αντ. & ΣΙΑ Συνδροµή έτους ,00 Ο.Ε. 547/ Φωτάκης Κων/νος Φιλοξενία φυσικών προσώπων 380,00 Κάστρο Α.Ε. 587/ Φωτάκης Κων/νος Φιλοξενία φυσικών προσώπων 115,00 Κάστρο Α.Ε. 291/ Μαλλιαρίδης Γεώργιος Συντήρηση ελαστικών 178,50 & ΣΙΑ Ο.Ε. 77/ Μπατζικώστας Γεώργιος Επισκευή Συντήρηση 9.040,00 Μεταφορικών Μέσων 79/ Μπατζικώστας Γεώργιος Επισκευή Συντήρηση 6.045,50 Μεταφορικών Μέσων 7797/ ΝΙΚΙ BEACH A.E. Φιλοξενία φυσικών προσώπων 55, / ΝΙΚΙ BEACH A.E. Φιλοξενία φυσικών προσώπων 796, / ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ Ψαθάς Έξοδα δηµοσιεύσεων 188,10 Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 1568/ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ Ψαθάς Έξοδα δηµοσιεύσεων 99,96 Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 957/ Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ Έξοδα δηµοσιεύσεων 238,00 94/ Πολίτης της Θράκης Συνδροµή έτους ,50 250/ Πολίτης της Θράκης Συνδροµή έτους , / Σιδηροπούλου Ζωή Αµοιβή Δικηγόρου 2.022, / Τουριστικός Οδηγός της Ελλάδας Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήµου 892,50 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Κ.Α.8115 Διάφορα έξοδα Αριθµός Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παραστατικού 534/ Βραχιώλιας Εµµανουήλ Δαπάνες Δεξιώσεων 828,97 537/ Βραχιώλιας Εµµανουήλ Δαπάνες δεξιώσεων 177,25 78/ Γερονικολάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. Προµήθεια οικοδοµικών 198,94 υλικών 688/ Δελούδη Γεωργία Υλικά Επισκευής Γεωτρήσεων 1.307,97 και Αντλιοστασίων 686/ Δελούδη Γεωργία Λοιπές προµήθειες 3.724,48 750/ Δελούδη Γεωργία Προµήθεια οικοδοµικών 577,68 υλικών 36408/ Δηµητριάδης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.Προµήθεια Γραφικής Ύλης 110, / ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 135,08

14 1472/ ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Προµήθεια ηλεκτρολογικού 41,78 υλικού 1422/ ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Προµήθεια ηλεκτρολογικού 7,34 υλικού 2232/ ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Προµήθεια ηλεκτρολογικού 75,01 υλικού 2435/ ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Προµήθεια ηλεκτρολογικού 33,51 υλικού 2634/ INFORMATICA A.E. Προµήθεια γραφικής ύλης 346, / INFORMATICA A.E. Προµήθεια υλικών 292,32 µηχανογράφησης 90/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια φωτιστικών 2.373,00 σωµάτων 89/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια φωτιστικών 3.661,20 σωµάτων 91/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια φωτιστικών 4.113,20 σωµάτων 44/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ανταλλακτικών ,20 52/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ελαστικών ,00 51/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ανταλλακτικών ,40 41/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ανταλλακτικών 4.162,92 49/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ανταλλακτικών ,85 46/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια ανταλλακτικών 9.458,10 129/ Μπατζικώστας Γεώργιος Προµήθεια καυσίµων 57,90 835/ Σαλαµανής Φωτεινός Δαπάνες δεξιώσεων και 1.163,90 τοπικών εορτών 2145/ Σαλαµανής Φωτεινός Προµήθεια ειδών καθαριότητας 3.396, / Σαλαµανής Φωτεινός Δαπάνη δεξιώσεων και 2.924,47 τοπικών εορτών 280/ Σταµπουλίδης Παναγιώτης Λοιπές προµήθειες 214,60 97/ Χαλκιάς & Υιός Ο.Ε. Προµήθεια οικοδοµικών 172,89 υλικών 879/ Τραχανής Σεραφείµ Λοιπές Προµήθειες 92,80 283/ Παπαδήµος Απ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 284/ Παπαδήµος Απ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 17/ Παπαδήµος Απ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 550/ Χατζηκωνσταντινίδης Απόστολος Προµήθεια ηλεκτρολογικού 113,25 υλικού Προµήθεια οικοδοµικών 76,15 υλικών Προµήθεια οικοδοµικών 49,50 υλικών Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης 6.549,48 ΣΥΝΟΛΟ ,17 Κ.Α Καταγραφή αξιολόγησης υδατοπτώσεων Δήµου Σαµοθράκης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΘΗΣΕΑΣ) Αριθµός Παραστατικού Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε

15 077/ Υδραυλίς Αµοιβή για Καταγραφή και 5.000,00 αξιολόγηση υδατοπτώσεων του Δήµου Σαµοθράκης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 Κ.Α Ενέργειες Δράσεις Εφαρµογής Διπλογραφικού (ΘΗΣΕΑΣ) Αριθµός Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παραστατικού 149/ Κανελάκης Ιωάννης Εργασίες υποστήριξης του Δήµου 6.632,42 Σαµοθράκης στην εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος 09275/ ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Έλεγχος απογραφής έναρξης 31/12/2006 του Δήµου για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος από 1 η Ιανουαρίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Κ.Α Σύνταξη µελέτης προσαρµογής της ΔΕΑΣ στο νέο καθεστώς των επιχειρήσεων (ΘΗΣΕΑΣ) Αριθµός Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε Παραστατικού 27/ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Αµοιβή για εκπόνηση µελέτης προσαρµογής της ΔEΑΣ στο νέο καθεστώς των επιχειρήσεων (ΘΗΣΕΑΣ) 3.631,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.631,00 Ψηφίζει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικονοµικό έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης των προαναφερόµενων οφειλών όπως παρακάτω: Διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (2.348,63 ) από τον Κ.Α.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού για την κάλυψη της δαπάνης των αντιστοίχων παραστατικών. Διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.569,47 ) από τον Κ.Α.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων για την κάλυψη της δαπάνης των αντιστοίχων παραστατικών.

16 Διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα ενός χιλιάδων οκτώ λεπτών και ογδόντα λεπτών (31.008,80 ) από τον Κ.Α.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων για την κάλυψη της δαπάνης των αντιστοίχων παραστατικών. Διάθεση πίστωσης ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (99.705,17 ) από τον Κ.Α.8115 Διάφορα έξοδα για την κάλυψη της δαπάνης των αντιστοίχων παραστατικών. Διάθεση πίστωσης ποσού δεκατριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι λεπτών και σαράντα δύο λεπτών από τον Κ.Α Ενέργειες και δράσεις εφαρµογής διπλογραφικού για την κάλυψη της δαπάνης των αντίστοιχων παραστατικών από υπόλοιπο χρηµατοδότησης ΘΗΣΕΑ Διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00 ) από τον Κ.Α Καταγραφή αξιολόγησης υδατοπτώσεων Δήµου Σαµοθράκης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της δαπάνης των αντίστοιχων παραστατικών από υπόλοιπο χρηµατοδότησης ΘΗΣΕΑ. Διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ (3.631,00 ) από τον Κ.Α Σύνταξη µελέτης προσαρµογής της ΔΕΑΣ στο νέο καθεστώς των επιχειρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης των αντίστοιχων παραστατικών το οποίο προέρχεται το ποσό των 3.381,91 από υπόλοιπο χρηµατοδότησης ΘΗΣΕΑ και το ποσό των 249,99 από ιδίους πόρους. ΘΕΜΑ: 12 ο «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση του έργου της καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.» Αριθµ. Απόφαση: 105 Αποφασίζει Οµόφωνα Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των παρακάτω φορέων: 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2. Δήµου Σαµοθράκης 3. Δήµος Αλεξανδρούπολης 4. Δήµου Ορεστιάδας 5. Δήµου Διδυµοτείχου 6. Δήµου Σουφλίου 7. Δήµου Κοµοτηνής 8. Δήµου Ιάσµου 9. Δήµου Μαρώνειας- Σαπών 10. Δήµου Ξάνθης 11. Δήµος Αβδήρων 12. Δήµου Τοπείρου 13. Δήµου Καβάλας 14. Δήµου Παγγαίου

17 15. Δήµου Νέστου 16. Δήµου Δράµας 17. Δήµου Δοξάτου 18. Δήµου Θάσου 19. Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», µε σκοπό την από κοινού εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος καταπολέµησης των κουνουπιών που θα εξασφάλιζε υψηλή αποτελεσµατικότητα, συνέργεια και οικονοµίες κλίµακας. Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στης Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο µε αναπληρωτή τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλατούµο Νικόλαο. Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης. Ε) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού ,00 από τον Κ.Α. 00/ Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί αλλά θα δηµιουργηθεί µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Σήµερα ΧΧ-ΧΧ- 2011, στη Κοµοτηνή οι πιο κάτω φορείς : 1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ Α. Γιαννακιδη Περιφερειάρχη. 2. Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 3. Ο Δήµος Ορεστιάδας που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 4. Ο Δήµος Διδυµοτείχου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση

18 5. Ο Δήµος Σουφλίου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 6. Ο Δήµος Κοµοτηνής που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 7. Ο Δήµος Ιασµου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 8. Ο Δήµος Μαρώνειας-Σαπων που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 9. Ο Δήµος Ξάνθης που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 10. Ο Δήµος Αβδήρων που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 11. Ο Δήµος Τοπειρου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 12. Ο Δήµος Καβάλας που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 13. Ο Δήµος Παγγαιου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 14. Ο Δήµος Νέστου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 15. Ο Δήµος Δράµας που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 16. Ο Δήµος Δοξατου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 17. Ο Δήµος Θάσου που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 18. Ο Δήµος Σαµοθράκης που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον δήµαρχο αυτού, σύµφωνα µε την απόφαση 19. Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», που εδρεύει στην Κοµοτηνή και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συµβουλίου κύριο Ευάγγελο Λίτσο. συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : Άρθρο 1 Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης 1.1. Η παρούσα Σύµβαση είναι Προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/ Η Σύµβαση αυτή περιέχει : - Προοίµιο - Αντικείµενο - Πόροι - Χρηµατοδότηση - Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης - Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων

19 - Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης - Επιστηµονική Επιτροπή - Διάρκεια ισχύος - Τελικές Διατάξεις Άρθρο 2 Προοίµιο 2.1. Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στη περιοχή των οποίων υπάρχει σοβαρό πρόβληµα κουνουπιών για την υγεία των κατοίκων και τη τουριστική ανάπτυξη τους µετέχουν ως συµβαλλόµενοι στην παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση, µε σκοπό την από κοινού εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος καταπολέµησης των κουνουπιών που θα εξασφάλιζε υψηλή αποτελεσµατικότητα, συνέργεια και οικονοµίες κλίµακας. Με βάση την εµπειρία του 2010 από την εµφάνιση κρουσµάτων λοιµώξεων λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, το φαινόµενο κουνούπια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα από άποψη δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού υλοποιήθηκαν µε αρκετή επιτυχία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών, τα οποία, πριν την εµφάνιση των κρουσµάτων λοιµώξεων λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου (Αύγουστος 2010), βασίζονταν αποκλειστικά στη µέθοδο της προνυµφοκτονίας. Η καταπολέµηση γίνονταν είτε µέσω επίγειων παρεµβάσεων στο αστικό, περιαστικό χώρο και τα φυσικά συστήµατα των περιοχών αυτών, είτε µέσω της διενέργειας αεροψεκασµών προνυµφοκτονίας στους ορυζώνες της περιοχής Τον Αύγουστο του 2010 διαγνώστηκαν τα πρώτα περιστατικά λοίµωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν, εκδόθηκαν από τα συναρµόδια Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Υγείας και ΥΠΕΚΑ), οι κατάλληλες άδειες και εγκύκλιοι για την καταπολέµηση ακµαίων κουνουπιών µε εφαρµογή ψεκασµών υπέρµικρου όγκου (ULV), τόσο από εδάφους, όσο και από αέρος, καθώς και οι σχετικές άδειες χρήσεις των κατάλληλων βιοκτόνων σκευασµάτων Με βάση τα νέα αυτά δεδοµένα είναι προφανές ότι απαιτείται πλέον η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το οποίο αφενός θα περιλαµβάνει το συνδυασµό του συνόλου των σύγχρονων διαθέσιµων µεθόδων καταπολέµησης κουνουπιών και αφετέρου θα εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας και αποτελεσµατικότητα. Για την υλοποίηση του ως άνω ολοκληρωµένου προγράµµατος η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι 18 λοιποί φορείς, αναφερόµενοι στο άρθρο 1 του παρόντος, αποφάσισαν να συµπράξουν µέσω προγραµµατικής σύµβασης προκειµένου να επιτευχθεί η ορθή, εµπρόθεσµη και άρτια υλοποίηση αυτού, καθώς και ο σκοπός που η υλοποίηση του έργου αυτού εξυπηρετεί. Η συµµετοχή της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. αποσκοπεί βασικά στη παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, λόγω της εµπειρίας και της

20 τεχνογνωσίας που αυτή έχει αποκτήσει από την υλοποίηση πολλών Κοινοτικών Προγραµµάτων και άλλων αναπτυξιακών έργων. Άρθρο 3 Αντικείµενο Σύµβασης 3.1. Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αφορά τη σύµπραξη 19 φορέων για την «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», το οποίο θα περιλαµβάνει, το συνδυασµό του συνόλου των διαθέσιµων σύγχρονων και αποτελεσµατικών µεθόδων καταπολέµησης. Ειδικότερα οι συµβαλλόµενοι θα φροντίσουν, µε τη στήριξη της προβλεπόµενης Επιστηµονικής Επιτροπής, να απαιτήσουν από τον τελικό ανάδοχο να διαχειριστεί τo έργο της καταπολέµησης µε τεκµηριωµένες επιστηµονικά µεθόδους που θα περιλαµβάνουν κατ ελαχιστο τα εξης: α) παρακολούθηση των πληθυσµών ακµαίων κουνουπιών και του επιπέδου της όχλησης και εκτίµηση του δυνητικού κινδύνου µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών στην περιοχή, β) παρακολούθηση των προνυµφών των κουνουπιών στο σύνολο των επιφανειακών υδάτινων σωµάτων της περιοχής (φυσικών & τεχνητών), γ) διενέργεια αεροψεκασµών και επίγειων ψεκασµών στο αστικό, περιαστικό περιβάλλον και στα φυσικά υγροτοπικά συστήµατα της περιοχής µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας, δ) διενέργεια ψεκασµών ULV (υπέρµικρου όγκου) ακµαιοκτονίας, τόσο από εδάφους, όσο και από αέρος, ε) διενέργεια εκτεταµένων ελέγχων αποτελεσµατικότητας της καταπολέµησης. Επισηµαίνεται ότι οι διενεργούµενες παρεµβάσεις καταπολέµησης θα πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τα επίσης εγκεκριµένα από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα Οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης, γίνεται µόνο µε οµόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας. Άρθρο 4 Πόροι - Χρηµατοδότηση 1. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης θα προέρχονται και θα εκταµιεύονται από τις εξής πηγές : Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα είναι και ο φορέας υλοποίησης των δράσεων που προβλέπει η παρούσα Π.Σ, θα συνεισφέρει: o το ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ προερχόµενο από πόρους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι οποίοι θα διατεθούν από τη ΣΑΕΠ 031 o Το επιστηµονικό και στελεχιακό δυναµικό της για να συνδράµει στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του έργου από τον ανάδοχο. Τα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζει οµόφωνα. Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:

Αποφασίζει οµόφωνα. Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαµοθράκη 23/8/2011 Αρίθµ. Πρωτ.: 5776

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαµοθράκη 23/8/2011 Αρίθµ. Πρωτ.: 5776 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαµοθράκη 23/8/2011 Αρίθµ. Πρωτ.: 5776 ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη Δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 θέμα 1 ο έκτακτο θέμα: Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου». 1 ο θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/4-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 13/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-6-2009 Σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.10 ης /15-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 114 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 114 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11/11-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 11-5-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΔΑ: 7Ξ4ΒΩΚΙ- ΦΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17667 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 24/2015 Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ.

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4265 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.00ΜΜ Παρόντες 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

θέμα της Ορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου

θέμα της Ορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 03 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4326 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10102/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 5/3/2014. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3840 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 5/3/2014. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3840 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 5/3/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3840 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 30 / 03 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4070 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:22/10/2014 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 64614 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα