ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: , Fax: Εmail: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕ Υ ΚΡΗΤΗΣ» Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.κ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ηµοσίε υση στον ηµερήσι ο τύπο ΑΠΟΦΑΣΗ Η 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : 1.1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», 1.2 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 1

2 άλλες διατάξεις», του Ν.2522 /1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 1.4 του Ν. 2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες». 1.5 του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, 1.6 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 1.7 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 1.8 του Π.. 118/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )» (Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α ), 1.9 του Ν. 2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π.» και άλλες διατάξεις του Ν. 3580/2007 Προµήθειες Φορέων Υγείας εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, 1.11 του Ν άρθρο 68 ΦΕΚ 115/ , 1.12 του Ν. 3867/2010 (άρθρο 27 παρ.11) περί αρµοδιότητας των φορέων να αποφασίζουν χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση προµήθειας ή ανάθεσης υπηρεσίας, µέχρι του ποσού των ,00, 1.13 του µε αριθµ. πρωτ. Υ6α/Γ.Π.οικ /24764/ έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α. µε θέµα «Υπενθύµιση εγκυκλίων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής προστασίας», 1.14 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/ ) περί «Πρωτοβάθµιου Εθνικού ικτύου Υγείας,». 2. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας & των Μονάδων Υγείας του ΠΕ Υ (πρώην ΕΟΠΥΥ) Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Χανίων και των 14 Κέντρων Υγείας στους 4 νοµούς της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 3. Την µε αριθµ. 503/ (Α..Α.: Ω25Γ469Η2Ι-71Ν) Απόφαση του ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την έγκριση πίστωσης και προκήρυξης του διαγωνισµού. 4. Την µε αριθµ. 08/ (Α..Α 6Γ07469Η2Ι-6ΩΟ) Απόφαση του ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισµού και ορισµού επιτροπής διενέργειας του ιαγωνισµού. 2

3 3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τον ηµόσιο Ανοικτό Πρόχειρο ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕ Υ ΚΡΗΤΗΣ» των Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ (πρώην ΕΟΠΥΥ) Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Χανίων και των 14 Κέντρων Υγείας στους 4 νοµούς της Κρήτης της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, ως Παράρτηµα Α για έξι (6) µήνες σε ΑΝΑ ΟΧΟ, προβλεπόµενης δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού του έτους 2015 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης. 2 - ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 04 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φεβρουαρίου Β ΟΡΟΦΟΣ 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 26 Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΩΡΑ 10:00 π.µ. Προσφορές θα κατατίθενται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα δηλαδή µέχρι ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 7ης Υ.Πε. Κρήτης η οποία διενεργεί το διαγωνισµό. (Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από υπαλλήλους της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 3 - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 3α) Έλληνες πολίτες. 3

4 3β) Αλλοδαποί. 3γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 3δ)Συνεταιρισµοί. 4 3ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 4) ιπλωµατούχοι Μηχανικοί κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου ανάλογων προσόντων. 4 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝIΚ. ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 5 - Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο γ του Π.. 118/ Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 7 - Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της /ξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Ο ιοικητής της 7ης Υ.Πε. Κρήτης Αντώνης Γ. Γρηγοράκης 4

5 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕ Υ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Η 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. β. «ΑΝΑ ΟΧΟΣ»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια συµβάσεως η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού όπως επεξηγούνται παρακάτω. γ. «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ η οποία ιοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. δ. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: Ο ορισθησόµενος από τον Εργοδότη ιπλωµατούχος Μηχανικός αρµόδιος για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και ο ορισθησόµενος µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτής του. ε. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ για την προληπτική & επανορθωτική συντήρηση των Ηλεκτροµηχανολογικών και Κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και του Περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων του ΠΕ Υ (Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο Υγείας) Κρήτης. στ. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: H κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. ζ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. η. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται στην παρούσα. θ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕ Υ ΚΡΗΤΗΣ»: To σύνολο των κτιρίων, των Ηλεκτροµηχανολογικών και Κτιριακών εγκαταστάσεων, του Περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων του ΠΕ Υ Κρήτης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους. Πρόκειται για τα κτίρια του ΠΕ Υ (πρώην ΙΚΑ) που βρίσκονται ένα στα Χανιά, ένα στο Ρέθυµνο, ένα στο Ηράκλειο, ένα στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, των δεκατεσσάρων (14) Κέντρων Υγείας της Κρήτης καθώς επίσης και το κτίριο της κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. 5

6 6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα: Συνοπτικά περιγράφεται ο Ηλεκτροµηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισµός ως ακολούθως: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: εξαµενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα κ.λ.π. Υ ΡΕΥΣΗΣ: Κρύα - ζεστά νερά, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές µε τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers, ηλιακοί θερµοσίφωνες κ.λ.π. ΑΡ ΕΥΣΗΣ: ίκτυα, συστήµατα αυτόµατου ποτίσµατος κ.λ.π. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Λυµάτων και όµβριων: ίκτυα, εγκαταστάσεις κ.λ.π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: ίκτυα, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί κ.λ.π. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ: Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αυτόνοµα κλιµατιστικά, fan coils, air conditioners κάθε είδους, αντλίες θερµότητας - chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι ψύξης κ.λ.π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερµαντικά σώµατα, ατµοπαγίδες, λέβητες, καυστήρες, καπνοδόχους κ.λ.π. ΨΥΞΗΣ: Ψυχροστάσια, ψυκτικές µηχανές - συµπιεστές, εξατµιστές, συµπυκνωτές, βαλβίδες, αυτοµατισµοί - ψυκτικοί θάλαµοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες, ψυγεία κάθε τύπου, τράπεζες αίµατος κ.λ.π. ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: κλίβανοι, ανεµιστήρες κ.λ.π. ΑΕΡΙΩΝ: Κέντρα διανοµής, δεξαµενές οξυγόνου, δίκτυα, µεγάλες και µικρές φιάλες διανοµής κ.λ.π. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική. Από την παρούσα σύµβαση εξαιρείται η συντήρηση των ανελκυστήρων. Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά - Ασθενή - Μηχανήµατα. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ: Χώρος κυψέλης ΕΗ, κυψέλες διανοµής µέσης τάσης, µετασχηµατιστές µε τα βοηθητικά συστήµατα ασφαλείας τους, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσης ΕΗ & ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συστήµατα διόρθωσης συνφ, συστήµατα γείωσης, αυτοµατισµοί κ.λ.π. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοµατισµών, δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ κ.λ.π. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ. 6

7 7 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: πίνακες, πυρανιχνευτές αυτόµατης κατάσβεσης, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, µόνιµα συστήµατα κ.λ.π. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις κ.λ.π. ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: µπάρες, καλώδια, συνδέσεις κ.λ.π. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ: Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές κ.λ.π. ΕΝ ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ - ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ U.P.S. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική (εκτός του Iατροτεχνολογικού εξοπλισµού). Γ. Κτιριακές Υποδοµές, Εξοπλισµός και Περιβάλλοντας χώρος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί προληπτική και επανορθωτική συντήρηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια, την υγιεινή, την αισθητική & τη λειτουργικότητα των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των αστοχιών σε κουφώµατα, δάπεδα, τοιχοποιία κ.λ.π. Περιλαµβάνεται επίσης και η επισκευή των µικροζηµιών του ξενοδοχειακού εξοπλισµού και των επίπλων. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαµβάνεται και ο περιβάλλοντας χώρος (φύτευση, πλακόστρωση, φωτισµός, περίφραξη, απορροές οµβρίων κ.λ.π.). 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών των Ηλεκτροµηχανολογικών και Κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισµού, των κτιριακών υποδοµών και του Περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων του ΠΕ Υ Κρήτης, όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, του συνόλου των υποδοµών και του εξοπλισµού. Η διάρκεια της σύµβασης είναι έξι (6) µηνών. 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την θέση σε άριστη λειτουργία, την παρακολούθηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ του ΠΕ Υ Κρήτης, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων και φθορών, την αποκατάσταση οιασδήποτε φθοράς ή βλάβης στο κτίριο, βλάβης συσκευών και µηχανηµάτων καθώς και την προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση φθορών και βλαβών όπως περιγράφονται στη παρούσα. 7

8 8 Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδοµών (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, δικτύου θέρµανσης, ατµού, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων κ.λ.π.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όταν ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία να ανταποκριθεί άµεσα στις βλάβες και να τις αποκαθιστά εντός 5-ωρου από την ώρα ειδοποίησης. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε όλα τα κτίρια που περιγράφονται στην παρούσα και στην περίπτωση που παρουσιάζονται βλάβες ταυτόχρονα σε κτίρια µε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει επαρκή αριθµό προσωπικού, εξοπλισµού και εργαλείων, µε σκοπό την ταυτόχρονη επισκευή βλαβών όλων των περιλαµβανοµένων στην παρούσα κτιρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει άµεση πρόσβαση στα απαραίτητα ανταλλακτικά. Η πληρωµή των ανταλλακτικών πραγµατοποιείται από την Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε 15 ηµερολογιακές ηµέρες να ελέγχει επί τόπου και πλήρως το κάθε κτίριο, τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τον περιβάλλοντα χώρο µε σκοπό να εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία τους. Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των κυκλωµάτων ασθενών και ισχυρών ρευµάτων. Στους χώρους των ΠΕ Υ Κρήτης θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των φωτιστικών σωµάτων, πριζών, των υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιµατισµού (air condition, fan-coil units κ.λ.π.), σωµάτων κεντρικής θέρµανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 5. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό στα κτίρια του ΠΕ Υ Κρήτης, για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς και της Νοµοθεσίας του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ΕΗ, ΟΤΕ, της εκάστοτε ΕΥΑ κ.λ.π. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά τη λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Γενικότερα ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - Η/Μ 8

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΠΕ Υ Κρήτης. 9 ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι: Ο Ανάδοχος, θα λαµβάνει εντολές είτε από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ είτε από τον Υπεύθυνο του εκάστοτε ΠΕ Υ Κρήτης, για την συντήρηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ του ΠΕ Υ Κρήτης και γενικά θα συµβάλει στην τεχνική υποστήριξη του ΠΕ Υ Κρήτης υπό την καθοδήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ τελεί υπό την ιοίκηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Τα προγράµµατα προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης από τον ΑΝΑ ΟΧΟ γίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ και την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σύµφωνα µε τις ανάγκες των κτιρίων του ΠΕ Υ Κρήτης. Για κάθε ζήτηµα συντονισµού, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που τυχόν προκύψουν λόγω της σύµπραξης µεταξύ του υπευθύνου του εκάστοτε ΠΕ Υ και του αναδόχου, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνουν, η Επίβλεψη και η ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε σκοπό την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία όλων των κτιρίων του ΠΕ Υ Κρήτης. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ να είναι ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εργολήπτης δηµοσίων έργων, εγγεγραµµένος στα ΜΕΕΠ θα προΐσταται των εργασιών και θα φέρει όλη την ευθύνη της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων & των κτιριακών υποδοµών και όσων περιλαµβάνονται στις τρέχουσες προδιαγραφές. Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ πρέπει να έχει τα προσόντα που καθορίζει η τρέχουσα νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένης της ισχύουσας Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται για την ασφάλιση του προσωπικού του, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες αναφορικά µε το προσωπικό του όπου απαιτούνται. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να συντονίζει και να ενηµερώνει άµεσα την ΕΠΙΒΛΕΨΗ για τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης και τις επισκευές. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ απαιτείται να είναι άριστα εκπαιδευµένος, µε τις απαιτούµενες εξειδικευµένες γνώσεις και απαιτείται να έχει σε ένα (ή περισσότερα του ενός) φορτηγό όχηµα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά (ανταλλακτικά και αναλώσιµα), ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει στο ΠΕ Υ Κρήτης. 9

10 10 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του εκάστοτε κτιρίου του ΠΕ Υ Κρήτης ή του εκάστοτε Κέντρου Υγείας και τις εντολές της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ θα καλύπτει την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών και αργιών όπου και όταν απαιτείται. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να αποκαταστήσει άµεσα τις βλάβες, ακόµα και στην περίπτωση που έχουν παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός κτίρια, ακόµα κι αν τα κτίρια αυτά βρίσκονται σε απόσταση ή και σε διαφορετικούς νοµούς. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να παρέχει το απαιτούµενο προσωπικό και εξοπλισµό πλησίον όλων των κτιρίων, στα οποία αφορά η παρούσα. Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών του Αναδόχου που εργάζονται µε σκοπό την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση καθώς επίσης και οι ειδικότητές τους θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης, και θα υποβάλλονται για αποδοχή στη ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα ονόµατα και τις ειδικότητες του προσωπικού που απασχολεί και υποχρεούται να αποφεύγει την εκ περιτροπής πρόσληψή τους χωρίς να συντρέχει λόγος. Η αλλαγή του προσωπικού θα πραγµατοποιείται κατόπιν έγκρισης της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προς αποφυγήν της εκ περιτροπής πρόσληψης του προσωπικού, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα καθώς το νέο προσωπικό µπορεί να µην είναι επαρκώς ενηµερωµένο. Η εκ περιτροπής πρόσληψη νέου προσωπικού, στερεί την ικανότητα αντίληψης των ειδικών συνθηκών που αφορούν στο εκάστοτε κτίριο και µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της συντήρησης. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει κάθε µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται απρεπώς και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει επίσης να αντικαθιστά άµεσα οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του, σε περίπτωση απουσίας του που οφείλεται σε ασθένεια, έκτακτες περιπτώσεις κ.λ.π. µε άλλο αντίστοιχης ειδικότητος και προσόντων ενηµερώνοντας την Υπηρεσία. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και άλλων συσκευών επικοινωνίας ( s, fax, σταθερά τηλέφωνα) είναι υποχρεωτική για να ειδοποιείται άµεσα και να ανταποκρίνεται άµεσα στις βλάβες. Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα είναι ευπρεπώς ενδεδυµένοι και καθαροί όταν εισέρχονται στους χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Επειδή στους χώρους που θα εκτελούνται οι εργασίες αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν στην λειτουργία του ΠΕ Υ Κρήτης σε 24ωρη βάση, όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα δείχνει ιδιαίτερη προσοχή για την υγιεινή & ασφάλεια και για την µικρότερη 10

11 11 όχληση των εργαζοµένων, των ασθενών και των επισκεπτών του, χωρίς να επηρεάζουν την λειτουργία του. Το δικαίωµα της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και του ΠΕ Υ Κρήτης ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑ ΟΧΟ της πλήρους ευθύνης τους προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. 8. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ και το προσωπικό που θα απασχολεί απαιτείται να έχει τα εξής προσόντα: α) Να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο. β) Να κατέχει τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας. γ) Να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, όπως αυτή αναφέρεται στο αρ. 28 των τρεχουσών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που εργασία εκτελείται από προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα από το νόµο προσόντα, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος αναφορικά µε τις σχετικές ιοικητικές και Ποινικές ευθύνες και κυρώσεις. 9. Ά ΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών - Αργιών (εφόσον προκύψει ανάγκη). Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα τηρείται η σχετική εργατική Νοµοθεσία ενέργειες, µε µέριµνα και ευθύνη αυτού. 10. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για προληπτική και επανορθωτική συντήρηση σε όλα όσα περιγράφονται στις παρούσες προδιαγραφές και όλα τα ανταλλακτικά κάθε είδους που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών και ζηµιών µε υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ), προµηθεύονται µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούνται να υποβάλλει προεκτίµηση του κόστους του υλικού πριν την έγκριση της δαπάνης του υλικού η οποία βαρύνει την 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. Η προσκόµιση των σχετικών τιµολογίων θα πραγµατοποιείται κάθε τέλος του µήνα. Η τιµολόγηση των υλικών και µικροϋλικών για την αποκατάσταση των βλαβών θα ακολουθεί την τρέχουσα Τιµολόγηση των ηµοσίων έργων (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κ.λ.π.). Επιτρέπεται η απόκλιση από τις τρέχουσες τιµές τιµολόγησης κατά 10%. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει άµεση πρόσβαση σε αποθήκες των βασικών υλικών µε σκοπό την άµεση αποκατάσταση των βλαβών. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να είναι εξοπλισµένος µε τα απαραίτητα (βασικά) εργαλεία, όργανα, 11

12 12 συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για τις εργασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος, εντός φορτηγού οχήµατος. 11. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΗΣ Σε κάθε κτίριο του ΠΕ Υ Κρήτης, ορίζεται υπεύθυνος και αντικαταστάτης αυτού µε Απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Υπεύθυνος για την Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ορίζεται ο ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ κατόπιν Απόφασης της ιοίκησης ορίζεται και ο αντικαταστάτης του. Οι τυχόν βλάβες υποβάλλονται είτε από το προσωπικό είτε από τον ΑΝΑ ΟΧΟ σε ειδικό έντυπο, το οποίο προµηθεύονται από την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. Το δελτίο της εκάστοτε βλάβης συνυπογράφεται από τον συντάξαντα (µπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΠΕ Υ Κρήτης είτε του ΑΝΑ ΟΧΟΥ) και τον Υπεύθυνο του εκάστοτε ΠΕ Υ ή τον αντικαταστάτη του. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ παραµένει στο κτίριο και αποκαθιστά άµεσα τις σηµαντικές βλάβες, επιβεβαιώνοντας ότι ενηµερώθηκε η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ µε κάθε µέσο επικοινωνίας. Στη συνέχεια ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ προεκτιµά το κόστος τυχόν υλικών ή ανταλλακτικών για την εκάστοτε δαπάνη και το αναγράφει στο εκάστοτε δελτίο βλάβης. Τα δελτία βλαβών αποστέλλονται άµεσα υπογεγραµµένα στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, υπογράφονται από τον επιβλέποντα Μηχανικό ή τον αντικαταστάτη του και την Υπηρεσία και επιστρέφονται υπογεγραµµένα στον ΑΝΑ ΟΧΟ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση της βλάβης εντός 5-ώρου από τη στιγµή της έγκρισης. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται χρονοβόρα η προµήθεια του ανταλλακτικού ή των υλικών, δύναται να παραταθεί στις 12 ώρες ο ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ. 12. α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η κάθε 15 ηµερολογιακές ηµέρες ή σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, µόνο αν πρόκειται για λιγότερες ηµέρες επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση οµαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης κλίµακας εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο της προληπτικής συντήρησης. Η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, την εγκατάσταση ή την επισκευή εξαρτηµάτων καθώς και την αποκατάσταση µεγαλύτερων βλαβών. β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 12

13 13 Η συντήρηση των κτιριακών υποδοµών αφορά σε εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα (παράθυρα, πόρτες, πόµολα, κλειδαριές κ.λ.π.), βλάβες στο κέλυφος ή την εσωτερική τοιχοποιία (αποκόλληση σοβά, αποκατάσταση υγρασίας κ.λ.π.), δάπεδα και επενδύσεις τοίχων (φθορά και αποκόλληση πλακιδίων ή linoleum κ.λ.π.), εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα, πινακίδες σήµανσης, πάσης φύσεως δίκτυα (ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, αέρια, ασθενή και ισχυρά ρεύµατα, εγκαταστάσεις παροχής ζεστού νερού χρήσης κ.λ.π.) και γενικά όλη την κτιριακή υποδοµή. Στον περιβάλλοντα χώρο περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα δάπεδα (πλακοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις κ.λ.π.), η σήµανση (πινακίδες κ.λ.π.), ο φωτισµός, οι εγκαταστάσεις παροχέτευσης οµβρίων (υδροροές, φρεάτια κ.λ.π.), η φύτευση, ο φωτισµός του περιβάλλοντα χώρου, η περίφραξη κ.λ.π. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται επίσης επισκευές σε εξοπλισµό του κτιρίου (έπιπλα, γραφεία, καρέκλες κ.λ.π.). 13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε µέριµνά του είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ να εφαρµόζει τα παρακάτω: α) Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.. 24 Νοεµ./17 εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις), Επαγγελµατική Νοµοθεσία (Νόµος 6422/34-Φ.Ε.Κ. 412 Α /1934). β) Π.. 345/ΦΕΚ 158Α/1989 περί επαγγελµατικών υποχρεώσεων Τεχνολόγων Μηχανικών τµηµάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογίας Ιατρικών οργάνων. γ) Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΕΗ, ΟΤΕ, της εκάστοτε ΕΥΑ κ.λ.π. δ) Τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικούς κ.λ.π.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ) Τις προδιαγραφές, τις οδηγίες των κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και των συσκευών. ε) Τους κανόνες της επιστήµης της τέχνης και της εµπειρίας. 14. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ελέγχει την τήρηση της σύµβασης. ίνει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την τήρηση της σύµβασης. 15. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 13

14 ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών η περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του ΠΕ Υ Κρήτης, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του ΠΕ Υ Κρήτης, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή ή πληµµελή εκτέλεση του έργου, ή πληµµελή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. 17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστηµα διαρκεί το έργο καθώς επίσης & αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή της περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, των ασθενών, των επισκεπτών του ΠΕ Υ Κρήτης και που θα οφείλεται σε αστοχία χειρισµού, λαθεµένης επέµβασης, πληµµελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης καθηκόντων κ.λ.π. του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και του προσωπικού του. Η Ασφάλιση καθορίζεται σύµφωνα µε το συνολικό ύψος του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ από τον ΑΝΑ ΟΧΟ, παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κ.λ.π. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ ΟΧΟ από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, από την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 18. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία προκαλείται από εργατικό ατύχηµα στο προσωπικό του. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε άλλη απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 14

15 επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές. 15 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται στην τήρηση όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχήµατος ή τραυµατισµού (π.χ. πρόβλεψη κατάλληλης σήµανσης κ.λ.π.). 19. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ χωρίς πρόσθετη αµοιβή από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε Απόφαση των αρµόδιων Κρατικών οργάνων. 21. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως: έγγραφες παρατηρήσεις, έγγραφες συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, απαίτηση καταβολής αποζηµιώσεων κ.λ.π. Σε περίπτωση παραβίασης της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν συµµορφώνεται στις συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ως εκπτώτου, µε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιονδήποτε άλλων νόµιµων µέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή µη) που ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ κρίνει ως προσφορότερων για την προάσπιση των συµφερόντων του. Οι εγγυητικές επιστολές υποβάλλονται από τον ΑΝΑ ΟΧΟ πριν την υπογραφή της σύµβασης και ανέρχονται στο 5% του προϋπολογισµού της σύµβασης, εξαιρουµένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε τις υποχρεώσεις επιβάλλονται οι σχετικές από το νόµο ρήτρες, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Η κήρυξη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε Απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αιτιολογηµένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωµοδότηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 22. ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως αναφέρεται, οι πληρωµές γίνονται µηνιαία σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Η πληρωµή εγκρίνεται και 15

16 πραγµατοποιείται από την 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. 16 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώσει πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ µέχρι και 10%. Τέλος, ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και του 30% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην περίπτωση που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. 23. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η υποκατάσταση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε τρίτο για την παροχή µέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωµοδότηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ µπορεί να εγκριθεί από την 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ η πλήρης υποκατάσταση µε απαλλαγή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ από την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της σύµβασης και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να τηρήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται καταγγελία της σύµβασης µε τις συνεπακόλουθες ιοικητικές και Ποινικές ευθύνες, αλλά και την επιβολή της σχετικής ρήτρας που έχει επιβληθεί µέχρι την έκπτωσή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο. Σε µία τέτοια περίπτωση η υποκατάσταση µπορεί να γίνει µόνο αν ο υποκατάστατος του ΑΝΑ ΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα που απαιτούνται για την ανάθεση του έργου και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύµβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών (συντήρησης, τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των εγκαταστάσεων κ.λ.π.) που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση και που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, λόγω επείγουσας ανάγκης, απρόβλεπτων γεγονότων, λειτουργικών αναγκών, ή ανωτέρας βίας και δεδοµένου του ότι η ανάθεση σε τρίτο θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην ορθή τήρηση της σύµβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από την κύρια σύµβαση λόγω οικονοµικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑ ΟΧΟ, µε υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης µε τίµηµα που αµοιβαία θα συµφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Η αξία των εργασιών αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 50% της αµοιβής που προβλέπει συνολικά η 16

17 σύµβαση. 17 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή της χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ µέρους του ΕΡΓΟ ΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 25. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά που ανακύπτει µεταξύ του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα παραπέµπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Σε περίπτωση µη επίλυσης των διαφορών αρµόδια είναι τα Ελληνικά ικαστήρια µε την έδρα στην οποία υπάγεται η 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. 26. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την λήξη της σύµβασης και για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική Απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 27. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και η διάρκεια της σύµβασης είναι 6 µήνες. 28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε ΑΝΑ ΟΧΟ πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα : 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αναφορικά µε την υποχρέωσή του να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης και άµεσης αποκατάστασης βλαβών όπως αναφέρονται στις τρέχουσες Τεχνικές προδιαγραφές. 2. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς παρόµοιες συµβάσεις έργων. Απουσία ανάλογης εµπειρίας επιφέρει ποινή αποκλεισµού για τον υποψήφιο ανάδοχο. Ο µειοδότης θα προκύψει εφόσον η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων Τεχνικών προδιαγραφών. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί στις τρέχουσες Τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή περισσότερα από τα 28 σηµεία θα αποκλείονται. Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των αναφερόµενων στις παρούσες προδιαγραφές. Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σύµβασης. 17

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση και αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 18

19 19 µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, οι ζητούµενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, επιθυµητό είναι η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές, βεβαιώσεις : φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Σε φάκελο µε τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται απαραιτήτως: - Τεχνική περιγραφή του έργου σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης σε δύο αντίγραφα. - Ακριβές αντίγραφο της Οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, σε χωριστό κεφάλαιο, τα παρακάτω στοιχεία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ως άρθρο 68, Ν. 3863/2010), αρθ. Μητρώου ΤΕΕ, αριθµό µητρώου ΜΕΕΠ, /νση, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σε 24ωρη βάση, όπως κινητά τηλεφώνα, s, fax, σταθερά τηλέφωνα και άλλων µέσων επικοινωνίας του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, που είναι υποχρεωτικά προκειµένου να ειδοποιείται άµεσα και να ανταποκρίνεται τάχιστα στις βλάβες. Επισηµαίνουµε την προσοχή σας στα ακόλουθα : Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς, λόγω του µεγάλου όγκου, δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 19

20 20 προσφορών κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ιαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα παρέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του ιαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη Προσφορές που παρέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη 20