NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα Τηλ Fax Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει υπηρεσίες λήψης και εκτέλεσης εντολών επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων που ορίζονται στον όρο 3 της παρούσας. Η Πρόσθετη Πράξη είναι νοµικά δεσµευτική και ισχύει από την υπογραφή της εκ µέρους του Πελάτη ή από το χρόνο που παρέχονται σε αυτόν Υπηρεσίες και για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των Υπηρεσιών. Οι όροι της παρούσας συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ονοµατεπώνυµο συζύγου: Επάγγελµα: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επωνυµία: Αρ.ΓΕΜΗ ή άλλος αριθµός καταχώρησης: Στοιχεία νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων: Ονοµατεπώνυµο: Υπηκοότητα: Αρ. ελτίου Ταυτότητας / ιαβατηρίου: Ηµ/νία έκδοσης: Εκδούσα Αρχή: ιεύθυνση: Α Τ: Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Α Τ: ιεύθυνση Κατοικίας - Έδρα Τηλ. 1: Τηλ. 2 : (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Κινητό τηλέφωνο: ιεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας: (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Fax : Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) Υπογραφή Πελάτη

2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρακαλούµε σηµειώστε µε Χ ΜΙΑ επιλογή: ΜΕΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυµεί να του αποστέλλονται οι εκάστοτε προβλεπόµενες πληροφορίες και ενηµέρωση στο ανωτέρω δηλωθέν fax Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και συναινεί στην παροχή των πληροφοριών που υποχρεούται να του παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Πελάτης δηλώνει ότι θα λαµβάνει τις πληροφορίες που υποχρεούται να παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ στη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της (www.nbgsecurities.com) καθώς και ότι επιθυµεί να του αποστέλλεται η εκάστοτε προβλεπόµενη ενηµέρωση στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Σε περίπτωση που επελέγη η παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώνει, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς, την NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ σε περίπτωση µεταβολής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, ή για οποιονδήποτε λόγο παρατεταµένης αδυναµίας του να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ηµεροµηνία: Υπογραφή Πελάτη: 2/11

3 I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι ορισµοί του Κεφαλαίου Ι της Κύριας Σύµβασης ισχύουν και για την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εκτός αν κατωτέρω στην παρούσα τους αποδίδεται ρητά άλλο περιεχόµενο. 2. Υπηρεσίες: Αποκλειστικά η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό του Πελάτη, ήτοι η κατάρτιση συµβάσεων αγοράς και πώλησης ενός ή περισσοτέρων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω. 3. Xρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκάστοτε είναι εισηγµένα και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4. Κύρια Σύµβαση: Η Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συναφθεί µεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας. 5. Περιθώριο Ασφάλισης: η αξία σε µετρητά ή/και σε κινητές αξίες που παρέχεται από τον Πελάτη στο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη προς το τελευταίο που απορρέουν από την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών του σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. 6. Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης: Ο ειδικός δεσµευµένος (υπέρ του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους) λογαριασµός που ανοίγεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στο όνοµα του Πελάτη, στον οποίο λογαριασµό κατατίθεται το εκάστοτε απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης. 7. ΕΤ.ΕΚ: Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών», που λειτουργεί ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 8. Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος: ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο σύστηµα εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ., µέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος τις συναλλαγές επί παραγώγων που εκτελούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην οποία (ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα) ο Πελάτης, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη, έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που διενεργεί µέσω της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 19 της παρούσας. II. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ 9. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και διέπουν από κοινού τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν την εφαρµογή των όρων της Κύριας Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 10. Η Εταιρία, αναλαµβάνει µε την παρούσα την παροχή αποκλειστικά της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών του Πελάτη µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, όπως αυτά ορίζονται στον όρο 3 της παρούσας. Με την ιδιότητά της ως µέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία θα εκπροσωπεί τον Πελάτη έναντι της ΕΧΑΕ σχετικά µε την κατάρτιση συµβάσεων επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του σύµφωνα µε το νόµο. 11. Ρητά συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης των οικείων συναλλαγών του Πελάτη, ως προς τις οποίες ισχύουν τα κατωτέρω στο Κεφάλαιο VI αναφερόµενα, ούτε την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, του Κεφαλαίου IX της Κύριας Σύµβασης µη έχοντος εφαρµογή εν προκειµένω. 12. Ρητά συµφωνείται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί σύµβαση µε αντικείµενο την παροχή επενδυτικών συµβουλών µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, οποιαδήποτε σύσταση ή πρόταση για συναλλαγή, εκτίµηση χρηµατιστηριακής αγοράς ή έρευνα σε σχέση µε Χρηµατοπιστωτικό Μέσο που διατυπώνεται από την Εταιρία, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη και δεν έχει προεκτιµηθεί ως προς την καταλληλότητά της σε σχέση µε αυτόν προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης αναλαµβάνει εκ των προτέρων και µε την παρούσα Πρόσθετη Πράξη την αποκλειστική ευθύνη του αποτελέσµατος των διενεργούµενων κατ εντολήν του συναλλαγών και των επενδυτικών επιλογών του εν γένει, αποδεχόµενος τα σχετικά µε την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στον όρο 74 της Κύριας Σύµβασης. 13. H Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για την προοπτική των Xρηµατοπιστωτικών Mέσων επί των οποίων καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές, ούτε να τον πληροφορεί για ζηµίες τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από µεταβολές των τιµών των κάθε είδους Xρηµατοπιστωτικών Mέσων στα οποία επενδύει ο Πελάτης µέσω της Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδροµή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των Xρηµατοπιστωτικών Mέσων. Τυχόν ενηµέρωση ή παροχή τέτοιων πληροφοριών προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία της παροχής των Υπηρεσιών, δεν συνιστά σε καµία περίπτωση εκπλήρωση συµβατικής 3/11

4 υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ, ρητώς αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις του νόµου. Ρητώς συνοµολογείται ότι κάθε τέτοια ενηµέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 14. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων και µε την υπογραφή της παρούσας κάθε χρηµατιστηριακή, τραπεζική ή άλλη συναλλαγή που εκτελείται από την Εταιρία για λογαριασµό του, ακόµα και αν η συναλλαγή δεν καλύπτεται ρητά από το περιεχόµενο του Παραρτήµατος II που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. IV. ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 15. Η φύση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που αποτελούν αντικείµενο των Υπηρεσιών, καθώς και οι επενδυτικοί κινδύνοι που έκαστο εξ αυτών ενέχει, περιγράφονται ανά περίπτωση στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, τη φύση και τους κινδύνους που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών επ αυτών, και ιδίως του κινδύνου απώλειας πολλαπλασίου του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου. O Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, καθώς και ότι αντιλαµβάνεται πλήρως τη διαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού ανοικτών θέσεων επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, της υποχρέωσης παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και της αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Ενόψει των ανωτέρω, ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι οι εκάστοτε διαβιβαζόµενες εντολές του για τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής του και ταιριάζουν απολύτως στις επενδυτικές του ανάγκες και στο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που µπορεί και επιθυµεί να αναλάβει. 16. Η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει τις Υπηρεσίες βασιζόµενη στις ανωτέρω δηλώσεις του Πελάτη, καθώς και στις πληροφορίες και τα στοιχεία που της έχει παράσχει ο Πελάτης, µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων ή µε άλλο τρόπο, από τα οποία προκύπτει το επίπεδο της πείρας και γνώσης που διαθέτει ο Πελάτης ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η παροχή των Υπηρεσιών επί των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αλήθειας, πληρότητας και σαφήνειας των παρασχεθεισών πληροφοριών, καθώς και της ενηµέρωσης της Εταιρίας σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα στοιχεία έχουν µεταβληθεί κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε την απόφαση της Εταιρίας να του παρέχει τις Υπηρεσίες. V. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 17. Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του Πελάτη. Ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, η Εταιρία δικαιούται, και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, να µην εκτελεί εντολή του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγής στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόµενες, περιπτώσεις: (α) Αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (β) Αν η κατάσταση των τηρούµενων τόσο από την Εταιρία όσο και από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος λογαριασµών του Πελάτη προκαλεί αµφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη και ο τελευταίος δεν καταθέσει συµπληρωµατικό ποσό Περιθωρίου Ασφάλισης ή τυχόν άλλη εξασφάλιση του ζητηθεί (γ) Αν η νοµοθεσία επιβάλλει στην Εταιρία τη µη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσει την Εταιρία από την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής (δ) Αν οι συνθήκες που αναφέρονται είτε στην αγορά είτε στη διαπραγµατευσιµότητα του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, είτε στα µέσα επικοινωνίας, καθιστούν πρακτικώς ανέφικτη την εκτέλεση εντολής, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Εταιρίας. (ε) Αν, για λόγους που αφορούν το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ή/και τη σχέση και τους όρους συνεργασίας του µε την Εταιρία, όπως ενδεικτικά λόγω ανεπάρκειας ή εξάντλησης του αποδοθέντος στην Εταιρία πιστωτικού ορίου (όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ µέρους της Εταιρίας στο σύστηµα διαπραγµάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 18. Επίσης, ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των διατάξεων της εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, βάσει των οποίων συναλλαγή σε Χρηµατοπιστωτικό Μέσο ενδέχεται, για λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία, να εκτελεσθεί µε καθυστέρηση, ή να µην είναι δυνατό να εκτελεσθεί, ή να ακυρωθεί εκ των υστέρων, ή να υποστεί τροποποιήσεις ως προς τους όρους της, κατά την κατάρτισή της ή εκ των υστέρων, και ρητώς και ανεκκλήτως δηλώνει ότι η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ιδιαίτερα, α, µεταξύ άλλων, η εφαρµοζόµενη νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπεται: (α) Η προσωρινή διακοπή των συνεδριάσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η διακοπή και η αναστολή διαπραγµάτευσης Χρηµατοπιστωτικού Μέσου και η διαγραφή αυτού. (β) Η εκ των υστέρων ακύρωση συναλλαγής ή τροποποίηση των όρων της από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, είτε για την αντιµετώπιση σφαλµάτων ως προς καταρτισθείσες πράξεις είτε για άλλους λόγους που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (όπως, π.χ. εάν το Χρηµατιστήριο Αθηνών κρίνει ότι µειώνεται η σταθερότητα της αγοράς). VI. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 19. Ο Πελάτης δηλώνει ότι, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη, την εκκαθάριση και το διακανονισµό των διενεργούµενων δυνάµει της παρούσας συναλλαγών του, έχει αναλάβει το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος που δηλώθηκε από τον Πελάτη στην αρχή της παρούσας. Για την έγκυρη ανάληψη 4/11

5 των άνω υποχρεώσεων εκ µέρους του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, καθώς και για το άνοιγµα σχετικού Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης, έχουν καταρτισθεί τα απατούµενα έγγραφα και συµβάσεις, είτε µε τη συµµετοχή ως συµβαλλόµενης της Εταιρίας είτε όχι. 20. Ρητώς συµφωνείται ότι οι σχέσεις του Πελάτη µε την Εταιρία και η κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως ρυθµίζεται από την παρούσα, θα είναι απολύτως διακεκριµένες από τις σχέσεις του Πελάτη µε το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος και τις πράξεις της εκκαθάρισης και του διακανονισµού των ίδιων συναλλαγών που ρυθµίζονται από τα οικεία έγγραφα και συµβάσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η Εταιρία δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους ή της ΕΤ.ΕΚ. ή/και της ΕΧΑΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης συναλλαγών. 21. Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία, και σε κάθε περίτπωση να απέχει από τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων δυνάµει της παρούσας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταγγελθεί ή άλλως παύσει η ισχύς της σχέσης του µε το δηλωθέν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, καθώς και σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει περιέλθει ι σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη σύµφωνα µε τον παρόντα όρο, δεν αναιρούνται, ακόµα και αν η Εταιρία τελεί ή δύναται να τελεί µε άλλο τρόπο (περιλαµβανοµένης της ενηµέρωσης που λαµβάνει δυνάµει του κατωτέρω όρου 22) εν γνώσει της παύσης της ισχύος της σχέσης µεταξύ του Πελάτη και του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλος ή της υπερηµερίας του πρώτου έναντι του δεύτερου. Ο Πελάτης ρητώς αναλαµβάνει να αποζηµιώσει την Εταιρία για κάθε τυχόν ζηµία της από την πλήρη ή µερική αποτυχία εκκαθάρισης συναλλαγής του. 22. Με εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα ΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος να παρέχει στην Εταιρία και την Εταιρία να παραλαµβάνει από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και τα υπόλοιπα των τηρούµενων στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµών Περιθωρίου Ασφάλισης, τις ανοικτές θέσεις του σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως προς την κάλυψη θέσεων, και γενικώς για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια της εκκαθάρισης των διενεργούµενων δυνάµει της παρούσας συναλλαγών του. 23. Με την ίδια ως άνω εξουσιοδότηση, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να χρεώνει και να πιστώνει τον τηρούµενο σύµφωνα µε την Κύρια Σύµβαση χρηµατιστηριακό λογαριασµό του, προκειµένου να πιστωθεί ή χρεωθεί αντιστοίχως ο τηρούµενος στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµός Περιθωρίου ρίου Ασφάλισης για τις ανάγκες του ηµερήσιου διακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών του Πελάτη δυνάµει της παρούσας. VII. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 24. Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας, και χρεώνεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιµολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο όρο 103 της Κύριας Σύµβασης. 25. Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία σε ορισµένες περιπτώσεις ή συναλλαγές µικρότερης αµοιβής από τη συµφωνηθείσα δυνάµει της παρούσας, δεν δηµιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της µειωµένης τιµολογιακής πολιτικής. 26. Στην αµοιβή της Εταιρίας δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε φύσης τελών, φόρων, τόκων υπερηµερίας, αµοιβών ή προµηθειών τρίτων, για την διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δυνάµει της εκάστοτε συµφωνίας του µε τον Πελάτη. VIII. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 27. Η διάρκεια της παρούσας Πρόσθετης Πράξης συµφωνείται αορίστου χρόνου. Η ισχύς της αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε καταγγελία καθενός από τα συµβαλλόµενα µέρη οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, της καταγγελίας πραγµατοποιούµενης κατά τα οριζόµενα στην Κύρια Σύµβαση. 28. Εξαιρετικά, η παρούσα Πρόσθετη πράξη λύεται αυτοµάτως και ταυτόχρονα µε την τυχόν λύση της Κύριας Σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο. 29. Η καταγγελία του όρου 27 ανωτέρω δεν θα συνεπάγεται τη λύση τυχόν άλλης σχέσης µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη για την παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα, εκτός εάν δηλωθεί τούτο ρητώς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Θεώρηση γνησίου υπογραφής του Πελάτη ΓΙΑ ΤΗΝ NBG SECURITIES AΕΠΕΥ 5/11

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΥΣΗ & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (financial derivatives), είναι κάθε τύπος συναλλαγής, η αξία της οποίας εξαρτάται από την αξία ενός άλλου προϊόντος (για αυτό ονοµάζονται και εξαρτώµενες απαιτήσεις - contingent claims). Τα παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε. είναι συµβόλαια βασισµένα σε διάφορες χρηµατοοικονοµικές αξίες, όπως µετοχές, δείκτες µετοχών, επιτόκια και οµόλογα. Η αξία τους, η επενδυτική συµπεριφορά τους και η απόδοσή τους εξαρτώνται από τη χρηµατοοικονοµική αξία πάνω στην οποία εκδίδονται. Καθώς τα συµβόλαια αυτά συναλλάσσονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., είναι τυποποιηµένα και προσδιορίζονται πλήρως από το είδος του συµβολαίου (π.χ. ικαίωµα Προαίρεσης), την υποκείµενη αξία (π.χ.δείκτες) και τους συγκεκριµένους όρους του συµβολαίου (π.χ. το µέγεθος του συµβολαίου). ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ FTSE/ASE-20 ή FTSE/ASE Μid 40: : Τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι συµφωνίες µε τις οποίες η αγορά ή πώληση ενός αγαθού είναι καθορισµένη τη στιγµή που συµφωνείται το συµβόλαιο, ενώ η παράδοση και η πληρωµή του προγραµµατίζονται για µία καθορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Ο διακανονισµός στα Σ.Μ.Ε. γίνεται µε την καθηµερινή χρέωση και πίστωση των κερδών και των ζηµιών. Αυτό συµβαίνει, γιατί καθώς οι τιµές των µετοχών µεταβάλλονται συνεχώς και η τιµή του δείκτη επαναπροσδιορίζεται λεπτό προς λεπτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και συνεπώς και η τιµή διαπραγµάτευσης του συµβολαίου µεταβάλλεται και αυτή σε συνεχή βάση. Η τιµή του Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης εκφράζεται πάντα σε µονάδες του δείκτη, ενώ η χρηµατική αξία του συµβολαίου υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της τιµής του Σ.Μ.Ε. επί τον πολλαπλασιαστή του δείκτη. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE-20 ο πολλαπλασιαστής είναι 5 EUR ανά µονάδα. Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο που διαπραγµατεύτηκε στις µονάδες, έχει χρηµατική αξία (1.400 µον. x 5 EUR=) EUR. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE-20 που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., η υποκείµενη αξία είναι ο δείκτης µετοχών FTSE/ASE-20. Ο δείκτης FTSE/ASE-20 είναι βασισµένος στις 20 εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α. Α.Ε.) µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση, από διάφορους κλάδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE Mid 40 που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., η υποκείµενη αξία είναι ο δείκτης µετοχών FTSE/ASE Mid 40. Ο δείκτης FTSE/ASE Mid 40 είναι βασισµένος σε 40 εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α. Α.Ε.) µεσαίας κεφαλαιοποίησης και εµπορευσιµότητας, από διάφορους κλάδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Η σύνθεση και το βάρος των µετοχών του δείκτη µεταβάλλεται µε το χρόνο. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ: : Πρόκειται για Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης που ως υποκείµενη αξία έχουν συγκεκριµένες µετοχές. Έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες χρήσης που παρέχουν τα Σ.Μ.Ε. σε δείκτες µε τη διαφορά ότι κατά τη λήξη υπάρχει φυσική παράδοση της υποκείµενης µετοχής. Πρόκειται για τυποποιηµένα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης όπου η εκκαθάριση γίνεται µε φυσική παράδοση. Ένα Σ.Μ.Ε. αντιπροσωπεύει 100 µετοχές. Στα Σ.Μ.Ε. σε µετοχές η εκκαθάριση γίνεται αυτόµατα µέσω ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού και φυσικής παράδοσης την ηµέρα της τελικής εκκαθάρισης. Πιο συγκεκριµένα, η παράδοση γίνεται µε βάση την τελική τιµή εκκαθάρισης του συµβολαίου: ο πωλητής του Σ.Μ.Ε. παραδίδει στον αγοραστή του Σ.Μ.Ε. αριθµό µετοχών ίσο µε το µέγεθος του συµβολαίου και λαµβάνει από αυτόν το ποσό του τελικού διακανονισµού. Η τιµή του Σ.Μ.Ε. εκφράζεται σε ευρώ ανά µετοχή, ενώ η αξία του συµβολαίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιµή αυτή επί το µέγεθος του συµβολαίου (100 µετοχές). ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ FTSE/ /ASE-20 ή FTSE/ASE Μid 40: : Σε αντίθεση µε τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, που είναι δεσµευτικά τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή, ένα συµβόλαιο ικαιώµατος δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) να επιλέξει αν τελικά θα το εξασκήσει. Έτσι, ο αγοραστής ανάλογα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά αποφασίζει αν τελικά τον συµφέρει να προβεί σε χρήση αυτού του δικαιώµατος ή όχι. Η υποκείµενη αξία των ικαιωµάτων Προαίρεσης, όπως και για τα Σ.Μ.Ε., µπορεί να είναι µία ποικιλία προϊόντων ή αγαθών. Οι συναλλασσόµενοι χρησιµοποιούν οιούν τα ικαιώµατα Προαίρεσης για να αγοράσουν ή να πουλήσουν σιτάρι, πολύτιµα µέταλλα, συνάλλαγµα, µετοχές, δείκτες και άλλα αξιόγραφα, τα οποία αποτελούν ένα µικρό µέρος από το σύνολο των προϊόντων που σήµερα συναλλάσσονται. Η υποκείµενη αξία για τα ικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE-20 που διαπραγµατεύεται στην αγορά παραγώγων είναι ο χρηµατιστηριακός δείκτης FTSE/ASE-20. Ένα ικαίωµα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE/ASE-20 δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα, και όχι την υποχρέωση, να «αγοράσει» ( ικαίωµα αγοράς, call) ή να «πουλήσει» ( ικαίωµα πώλησης, put) το δείκτη σε συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία (3η Παρασκευή του µήνα λήξης), σε καθορισµένη τιµή (τιµή άσκησης). Ο πωλητής του ικαιώµατος αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. Τα ικαιώµατα Προαίρεσης στους δείκτες όπως και τα Σ.Μ.Ε. είναι τυποποιηµένα συµβόλαια. Στα ικαιώµατα Προαίρεσης σε δείκτες, o διακανονισµός είναι χρηµατικός και πραγµατοποιείται κατά την ηµεροµηνία εξάσκησης. Αν ο δείκτης κατά την ηµεροµηνία λήξης είναι πάνω από την τιµή εξάσκησης, ης, ο πωλητής του ικαιώµατος αγοράς πληρώνει τη διαφορά, σε χρήµατα, στον αγοραστή του ικαιώµατος αγοράς. Αν κατά την ηµεροµηνία λήξης ο δείκτης είναι κάτω από την τιµή εξάσκησης, ο αγοραστής ενός ικαιώµατος πώλησης πιστώνεται τη διαφορά από τον πωλητή. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα ικαιώµατα ο αγοραστής καταβάλει το τίµηµα την επόµενη εργάσιµη µετά τη συναλλαγή στον πωλητή (µέσω της ΕΧΑΕ), εποµένως, κατ' αυτήν την έννοια, δεν υπάρχει ο ηµερήσιος χρηµατικός διακανονισµός που υπάρχει στα Σ.Μ.Ε. Η τιµή του συµβολαίου εκφράζεται πάντα σε µονάδες του δείκτη (FTSE/ASE-20), ενώ η χρηµατική αξία του συµβολαίου υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της τιµής του ικαιώµατος επί τον πολλαπλασιαστή του κάθε δείκτη. Όπως και για τα Σ.Μ.Ε. έτσι και για τα ικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE-20 ο πολλαπλασιαστής είναι 5 EUR ανά µονάδα. Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο που διαπραγµατεύτηκε στις µονάδες, έχει χρηµατική αξία (1.400 µον. x 5 EUR=) EUR. Τιµή ικαιώµατος (ασφάλιστρο): Στα ικαιώµατα Προαίρεσης, ο αγοραστής για να έχει το πλεονέκτηµα της επιλογής της εξάσκησης πληρώνει στον πωλητή ένα ποσό που ονοµάζεται τιµή ικαιώµατος (premium). 6/11

7 Γενικά, οι αγοραστές των ικαιωµάτων πληρώνουν το ποσό αυτό (premium) και οι πωλητές το λαµβάνουν. Οι πωλητές των ικαιωµάτων -αν τους ζητηθεί από τους αγοραστές- είναι υποχρεωµένοι πάντα να εξασκήσουν το ικαίωµα, να εκπληρώσουν δηλαδή την υποχρέωσή τους. Τα ικαιώµατα επί του δείκτη FTSE/ASE-20 στην Αγορά Παραγώγων είναι Ευρωπαϊκού τύπου. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ: : Πρόκειται για ικαιώµατα Προαίρεσης που ως υποκείµενη αξία έχουν συγκεκριµένες µετοχές. Έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες χρήσης που παρέχουν τα ικαιώµατα Προαίρεσης επί δεικτών αλλά µε τη διαφορά ότι κατά τη λήξη υπάρχει φυσική παράδοση της υποκείµενης ενης µετοχής. Ένα ικαίωµα Προαίρεσης επί µετοχών δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα, και όχι την υποχρέωση, να «αγοράσει» (δικαίωµα αγοράς, call) ή να «πουλήσει» (δικαίωµα πώλησης, put) τη µετοχή εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (µέχρι τη λήξη του ικαιώµατος) σε προκαθορισµένη τιµή (τιµή άσκησης). Ο πωλητής ενός δικαιώµατος αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. Ο διακανονισµός στα ικαιώµατα επί µετοχών γίνεται µε φυσική παράδοση των τίτλων που διαπραγµατεύονται, οποιαδήποτε ηµέρα πριν τη λήξη ή κατά τη λήξη του ικαιώµατος. Η εκκαθάριση γίνεται µε παράδοση της υποκείµενης µετοχής βασισµένη στην τιµή άσκησης του δικαιώµατος. Η παράδοση πραγµατοποιείται ως εξής: Για ένα Συµβόλαιο ικαιώµατος αγοράς: µεταφορά των αντίστοιχων µετοχών από τη µερίδα του πωλητή στη µερίδα του αγοραστή του συµβολαίου έναντι πληρωµής του πληρωτέου ποσού.για ένα Συµβόλαιο ικαιώµατος πώλησης: µεταφορά των αντίστοιχων µετοχών από τη µερίδα του αγοραστή στη µερίδα του πωλητή του συµβολαίου έναντι πληρωµής του πληρωτέου ποσού.το µέγεθος του συµβολαίου είναι 100 µετοχές.το τίµηµα (Τιµή ικαιώµατος) στα ικαιώµατα επί µετοχών αντιπροσωπεύει την τιµή για µία µετοχή. Επειδή ο πολλαπλασιαστής είναι 100 µετοχές, η αξία που καταβάλλει ο αγοραστής ικαιώµατος στον πωλητή είναι 100 φορές η αξία του τιµήµατος. Τα ικαιώµατα Προαίρεσης επί µετοχών στην Αγορά Παραγώγων είναι Αµερικάνικου τύπου. ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ REPOS: Tα προϊόντα Repos επί µετοχών είναι προϊόντα µέσω των οποίων οι επενδυτές µπορούν να δανείσουν στην ΕΧΑΕ µετοχές αλλά λά και να δανειστούν από την ΕΧΑΕ µετοχές. Στην Αγορά Παραγώγων διαπραγµατεύονται σήµερα δύο προϊόντα Repos επί µετοχών. Πρόκειται για τις Συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (Stock Repo) και τις Συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Reverse Stock Repo). Αν και για λόγους ευκολίας αποκαλούνται προϊόντα δανεισµού τίτλων, στην πραγµατικότητα πρόκειται για συµβάσεις Repos επί µετοχών. Το Repo επί Μετοχών (Stock Repo)είναι µια σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς πάνω σε µια µετοχή που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. Α.Ε. Ένας επενδυτής µε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα που δε σκοπεύει να προβεί σε πώληση των µετοχών του άµεσα, µπορεί να τις παραχωρήσει προσωρινά στο θεσµοθετηµένο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο της αγοράς, την ΕΧΑΕ, µε αντάλλαγµα α να συµµετέχει στα κέρδη από τους τόκους που συσσωρεύονται από τον περαιτέρω δανεισµό των µετοχών, ανάλογα µε τη ζήτηση των µετοχών του. Ένα συµβόλαιο Stock Repo αντιστοιχεί σε 100 µετοχές. Πρέπει να επισηµανθεί ότι όταν οι επενδυτές ''δανείζουν'' µετοχές στο pool της ΕΧΑΕ µέσω του προϊόντος Stock Repo (Σύµβαση Πώλησης Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναγοράς), οι µετοχές µεταβιβάζονται από τη µερίδα του επενδυτή (πωλητή) στη µερίδα της ΕΧΑΕ (αγοραστή). Αυτό συνεπάγεται απώλεια της κυριότητας των µετοχών για το διάστηµα που οι µετοχές µεταβιβάζονται στην µερίδα της ΕΧΑΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζεται η προσοχή των επενδυτών που επιθυµούν να ''δανείσουν'' µετοχές για το αν η µεταβίβαση των µετοχών από τη µερίδα τους συνιστά λόγο απώλειας τυχόν δiκαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή των µετοχών. Παράδειγµα τέτοιου γεγονότος είναι η διάθεση δωρεάν µετοχών από το Ελληνικό ηµόσιο στους µετόχους που διατηρούν µετοχές µετά τη ηµόσια εγγραφή για ένα ορισµένο διάστηµα (κίνητρο διακράτησης), όπως για τον ΟΠΑΠ (Ιανουάριος 2003) και την Αγροτική Τράπεζα (Ιανουάριος 2002). Η σύµβαση αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo) είναι το προϊόν στο οποίο οι επενδυτές µπορούν να δανειστούν µετοχές από την ΕΧΑΕ µε σκοπό την ανοιχτή πώλησή τους στο Χ.Α. Α.Ε. Η κατάρτιση αυτού του συµβολαίου τους υποχρεώνει να καταβάλλουν καθηµερινά στην ΕΧΑΕ τόκο που υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη του συµβολαίου µε την ΕΧΑΕ. Επισηµαίνεται ότι πωλητής στο προϊόν είναι πάντα η ΕΧΑΕ γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι οι επενδυτές δεν επιτρέπεται να καταρτίζουν συµβάσεις µεταξύ τους. Ο επενδυτής εµφανίζεται πάντα ως αγοραστής του συµβολαίου. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΕΕΤ) SPECIAL TYPE REPURCHASE AGREEMENTS STRAs: Συµβάσεις µε τις οποίες ο ένας συµβαλλόµενος αγοράζει (αγοραστής) από τον άλλο (πωλητή) τις υποκείµενες αξίες έναντι τιµήµατος αγοράς µε την ειδική συµφωνία επαναπώλησης των υποκείµενων αξιών κατά την άσκηση του δικαιώµατος επαναπώλησης από τον αγοραστή ή την άσηση του δικαιώµατος επαναγοράς από τον πωλητή ή την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών από την ΕΧΑΕ ή την αυτοδίκαιη ή τελική λήξη του Συµβολαίου έναντι τιµήµατος επαναπώλησης που καθορίζεται κατά την ηµέρα κατάρτισης της σύµβασης. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δε συναλλαγές επ αυτών ενέχουν αυξηµένους κινδύνους µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου αυτού. Ως εξ αυτού οι συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι κατάλληλες µόνον για ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογη εµπειρία και αντιλαµβάνονται την λειτουργία των µέσων αυτών καθώς και το περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων ν κάθε φορά κινδύνων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί από την Εταιρία για τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αυτό και τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από αυτές, πριν από την υπογραφή της παρούσας θέτοντας µεταξύ άλλων στην διάθεση του τον Κανονισµό Λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στην διαδικασία διακανονισµού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίµατος θέσεων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση και κατανοεί τους κινδύνους που συνδέονται µε τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και ειδικότερα: 7/11

8 1. Κίνδυνοι συνδεόµενοι µε το επενδυτικό προϊόν (Product risk) α) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Μόχλευση Οι συναλλαγές σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, απόρροια του φαινοµένου της µόχλευσης (leverage, gearing). εδοµένου του ότι το ποσό του απαιτουµένου περιθωρίου ασφάλισης για το άνοιγµα µίας θέσης είναι µικρό σε σχέση µε την συνολική αξία του συµβολαίου, µία µικρή σε µέγεθος µεταβολή της αξίας του συµβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ µεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί για την διατήρηση της θέσεως. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του συµβολαίου ο Επενδυτής υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για τον ηµερήσιο διακανονισµό και να συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από την ΕΧΑΕ ή το µέλος της που διενεργεί την εκκαθάριση υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης, ο Επενδυτής υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο Επενδυτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από το νόµο και τη σύµβαση καθοριζόµενες προθεσµίες η Εταιρία µπορεί σύµφωνα µε το νόµο και τη σύµβαση µε τον Επενδυτή να δώσει εντολή για το κλείσιµο της θέσης του Επενδυτή, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Αν ο επενδυτής δεν έχει την δυνατότητα να καταθέτει συµπληρωµατικά κεφάλαια µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από την ΕΧΑΕ ή και τα µέλη της, η θέση του θα ρευστοποιηθεί µε χρηµατικές απώλειες (loss) και θα έχει την υποχρέωση να καλύψει όποιο αρνητικό αποτέλεσµα προκύψει. Συνεπώς, ο επενδυτής µπορεί να απωλέσει το περιθώριο ασφάλισης (margin) και όσα συµπληρωµατικά κεφάλαια κληθεί να καταθέσει στα πλαίσια της ηµερήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης και χρηµατικού διακανονισµού, όπως ορίζεται από την ΕΧΑΕ και την πολιτική των µελών της, προκειµένου να διατηρήσει στην θέση του. Εντολές του Πελάτη που αποσκοπούν στον περιορισµό πιθανών ζηµιών, όπως η «εντολή ορίου» («stop-limit» order) ή η «εντολή ορίου ζηµιών» («stop-loss» order), εφόσον η τελευταία γίνει δυνατή στο µέλλον, είναι δυνατόν να αποδειχθούν αναποτελεσµατικές εξαιτίας συνθηκών της αγοράς οι οποίες δεν θα επιτρέπουν την εκτέλεση τους. Στρατηγικές συνδυασµένων θέσεων (π.χ «straddle», ή «strangle») ενδέχεται να εµπεριέχουν τον ίδιο κίνδυνο µε τις απλές θέσεις «αγοράς» ή «πώλησης». β) ικαιώµατα Προαιρέσεως: ιαφοροποίηση κινδύνων Οι συναλλαγές σε ικαιώµατα Προαιρέσεως ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση συνάρτηση του είδους των δικαιωµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διάκριση µεταξύ «δικαιωµάτων κλήσης» («call») και «δικαιωµάτων απόδοσης» («put») καθώς και η διάκριση µεταξύ δικαιωµάτων «αµερικανικού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της καθορισµένης προθεσµίας και δικαιωµάτων «ευρωπαϊκού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται µόνον κατά την ηµεροµηνία λήξης της ορισµένης προθεσµίας. Για την εκτίµηση της κερδοφορίας ορισµένης θέσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται όχι µόνον τα πάσης φύσεως τέλη και προµήθειες που βαρύνουν τις σχετικές συναλλαγές, αλλά και το τίµηµα των ικαιωµάτων που έχει καταβληθεί στον πωλητή. Ο αγοραστής του ικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το ικαίωµα ή να το αφήσει να εκπνεύσει. Σε περίπτωση άσκησης τους τα ικαιώµατα Προαιρέσεως εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων απόδοσης) / παραλαβή (επί δικαιωµάτων κλήσης) της υποκείµενης αξίας του ικαιώµατος. Εάν η υποκείµενη αξία είναι Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο αγοραστής θα αποκτήσει σε περίπτωση άσκησης θέση σε Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης µε όλες τις συνακόλουθες υποχρεώσεις για την καταβολή ή συµπλήρωση του περιθωρίου ασφάλισης και τον ηµερήσιο ή τελικό διακανονισµό της θέσης αυτής, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα. Σε περίπτωση εκπνοής του ικαιώµατος Προαίρεσης ο Επενδυτής υφίσταται την ολική απώλεια του επενδεδυµένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από το Τίµηµα του ικαιώµατος, τα πάσης φύσεως τέλη και τις προµήθειες. Ο πωλητής ικαιώµατος Προαιρέσεως είναι εκτεθειµένος σε πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο από τον αγοραστή. Ενώ το Τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή του ικαιώµατος είναι ορισµένο, το µέγεθος της ζηµίας που µπορεί να υποστεί είναι πολύ µεγαλύτερο αυτού του ποσού. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του ικαιώµατος ο πωλητής υποχρεούται να συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί την ΕΧΑΕ υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από το νόµο και τη σύµβαση καθοριζόµενες προθεσµίες η Εταιρία δύναται να δώσει εντολή για το κλείσιµο της θέσης του Επενδυτή, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Περαιτέρω, ο πωλητής είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο άσκησης του ικαιώµατος από τον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή τα ικαιώµατα εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων κλήσης) / παραλαβή (επί δικαιωµάτων απόδοσης) της υποκείµενης αξίας του ικαιώµατος. Εάν ο πωλητής έχει καλύψει την θέση του έχοντας ανοίξει αντίστοιχες θέσεις στις υποκείµενες αξίες, σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή σε ικαιώµατα Προαιρέσεως ο κίνδυνος ζηµίας µπορεί να είναι πολύ µικρότερος. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος ζηµίας µπορεί να είναι απεριόριστος. 2. Συνθήκες της Αγοράς των Παραγώγων (market risks) Οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς παραγώγων (π.χ. ύπαρξη ή έλλειψη ρευστότητας) και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αυτής (π.χ. δικλείδες ασφαλείας της οµαλής λειτουργίας: προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων, αναστολή διαπραγµάτευσης παραγώγου, διαγραφή παραγώγου) ενδέχεται να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσµατικών συναλλαγών επί παραγώγων αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλείας του επενδεδυµένου κεφαλαίου. 3. Απόκλιση της Αγοράς των Παραγώγων από την Αγορά των Υποκείµενων Αξιών Οι τιµές παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν αντιστοιχούν αναγκαία στις τιµές των υποκειµένων αξιών. Η απόκλιση µπορεί να οφείλεται στις συνθήκες (π.χ. ζήτηση) ή στους κανόνες λειτουργίας (π.χ. όριο τιµών) της αγοράς των παραγώγων ή της αγοράς των υποκειµένων αξιών. 8/11

9 4. Κίνδυνος Ατελούς Αντιστάθµισης του Κινδύνου Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει όταν ο Επενδυτής µε την διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα στοχεύει στην αντιστάθµιση του κινδύνου από συναλλαγές στην υποκείµενη αξία, η θέση όµως στα παράγωγα συσχετίζεται ατελώς µε τις θέσεις στην υποκείµενη αξία (π.χ. σε περίπτωση Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE ASE-20 ο επενδυτής δεν έχει θέσεις σε όλες τις µετοχές που συνθέτουν τον FTSE ASE-20 και µε την αναλογία συµµετοχής τους σε αυτόν). 5. Κόστος επανεπένδυσης (replacement cost risk) Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος (π.χ. σε συναλλαγές over-the-counter) δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Ο Επενδυτής θα είναι υποχρεωµένος να ανοίξει νέα θέση στην τιµή που θα έχει διαµορφωθεί στην σχετική αγορά (replacement value), στην οποία τιµή θα προστεθεί ποσό εξαρτώµενο από το χρόνο µέχρι την λήξη του παραγώγου (add-on). 6. έσµευση µετρητών ή κινητών αξιών (cash or property deposit risk) Η δέσµευση µετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας δεν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του είτε µόλις καταστούν ληξιπρόθεσµες είτε µεταγενέστερα. 7. Νοµοθετικό Πλαίσιο (legal risk) Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διενέργειας των συναλλαγών επ αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Συναλλαγές που διέπονται από αλλοδαπή έννοµη τάξη είναι πιθανό να εκθέσουν το επενδεδυµένο κεφάλαιο του Επενδυτή σε πρόσθετους κινδύνους. Η αλλοδαπή νοµοθεσία µπορεί να προσφέρει ασθενέστερη προστασία στον Επενδυτή από αυτήν που προσφέρει το ελληνικό δίκαιο. 8. Συναλλαγµατικός κίνδυνος (currency risk) Το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτιµώµενα σε συνάλλαγµα (ανεξαρτήτως του αν αυτά διαπραγµατεύονται στην εγχώρια ή σε αλλοδαπή αγορά) θα επηρεάζεται από τις µεταβολές στις ισοτιµίες όταν υπάρχει ανάγκη µετατροπής της αξίας του παραγώγου από ένα νόµισµα σε κάποιο άλλο και ειδικότερα στο νόµισµα στο οποίο αποτιµάται η περιουσία του Επενδυτή. 9. Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης Το Σύστηµα ιαπραγµάτευσης µέσω του οποίου γίνεται η εντός κύκλου διαπραγµάτευση στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπόκειται στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. Εάν η διαπραγµάτευση δεν είναι εφικτή για χρονικό διάστηµα το οποίο κατ εκτίµηση ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή στην οµαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συµφέροντα των επενδυτών, το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µπορεί να εγκρίνει την προσωρινή διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων εντός κύκλου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε άλλο πρόσφορο µέσο ή µέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. Οι συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, ενέχουν πέραν των ανωτέρω ειδικών κινδύνων τους γενικούς κινδύνους των συναλλαγών σε κάθε είδους χρηµατοπιστωτικά µέσα στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 10. Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk) Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι η αδυναµία ενός ιδρύµατος ή οργανισµού που συµµετέχει στην αγορά να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις εις του θα προκαλέσει την αδυναµία άλλων ιδρυµάτων ή οργανισµών να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. Ο συστηµικός κίνδυνος επηρεάζει το σύνολο της αγοράς και είναι µη διαφοροποιήσιµος. 11. Μη συστηµικός κίνδυνος (non-systemic risk) Ο κίνδυνος αυτός προκαλείται από παράγοντες που συντρέχουν στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων εταιριών εκδοτριών κινητών αξιών, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν υποκείµενες αξίες παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων. Ο µη συστηµικός είναι διαφοροποιήσιµος και µειώνεται µέσω της διασποράς του επενδυοµένου κεφαλαίου. 12. Πολιτικός κίνδυνος (political risk) Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο, η εκλογή κυβέρνησης και οι ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές σε κάθε τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής επηρεάζουν την πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. 13. Κίνδυνος Πληθωρισµού (inflation risk) Η πορεία του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκωµένων αποδόσεων. 14. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να έχει επίδραση σε ορισµένα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αναλόγως του είδους της υποκειµένης αξίας (π.χ. σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου). Υπογραφή Πελάτη 9/11

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Το πρόσωπο µε τα κατωτέρω στοιχεία: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ονοµατεπώνυµο συζύγου: Επάγγελµα: Υπηκοότητα: Αρ. ελτίου Ταυτότητας / ιαβατηρίου: Ηµ/νία έκδοσης: Εκδούσα Αρχή: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επωνυµία: Αρ.ΜΑΕ ή άλλος αριθµός καταχώρησης: Στοιχεία νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων: Ονοµατεπώνυµο: 1. ιεύθυνση: Α Τ: Ονοµατεπώνυµο: 2. ιεύθυνση: Α Τ: Με την παρούσα εξουσιοδοτώ την NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ (εφεξής «Εξουσιοδοτούµενη»), παρέχω σε αυτήν το δικαίωµα και της δίδω την ανέκκλητη εντολή να προβαίνει κατά την κρίση της στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Να ζητά και να παραλαµβάνει από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. στο οποίο έχω αναθέσει την εκκαθάριση των διενεργούµενων µέσω της Εξουσιοδοτούµενης συναλλαγών µου επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που είναι εισηγµένα στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και τα υπόλοιπα των τηρούµενων στο όνοµά µου Λογαριασµών Περιθωρίου Ασφάλισης, τις ανοικτές θέσεις µου στα άνω χρηµατοπιστωτικά µέσα, την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών µου ως προς την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των ακοικτών µου θέσεων, και γενικώς για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια της εκκαθάρισης των διενεργούµενων µέσω της Εξουσιοδοτούµενης οτούµενης συναλλαγών µου. 2. Εφόσον το εκάστοτε απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης των ανοικτών µου θέσεων υπερβαίνει σε αξία το υπόλοιπο του δεσµευµένου στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης που έχει ανοιγεί στο όνοµά µου, να καταβάλει τη διαφορά µε ισόποση χρέωση του τηρούµενου στην Εξουσιοδοτούµενη χρηµατιστηριακού λογαριασµού µου,, και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια εν γένει προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταβολή του εκάστοτε οφειλοµένου Περιθωρίου Ασφάλισης και ο εν γένει διακανονισµός των ανοικτών µου θέσεων από το προαναφερθέν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. 3. Εφόσον το απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης υπολείπεται σε αξία του υπολοίπου του άνω Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης, να ζητά την ανάληψη για λογαριασµό µου του υπερβάλλοντος ποσού και να πιστώνει ισόποσα τον τηρούµενο σε αυτήν χρηµατιστηριακό λογαριασµό µου. Η Εξουσιοδοτούµενη δύναται να προβαίνει στις ανωτέρω (υπό 2 και 3) χρεώσεις και πιστώσεις του χρηµατιστηριακού λογαριασµού µου χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ή/και ειδική εντολή µου δυνάµει της παρούσας γενικής εξουσιοδότησης. ιευκρινίζεται ότι µε την παρούσα δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση της Εξουσιοδοτούµενης να µε ενηµερώνει σχετικά µε ενέργειες που θα διενεργεί σε εφαρµογή της παρούσας, ή σχετικά µε την κίνηση ή την κατάσταση του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης που τηρείται στο όνοµά µου, ή σχετικά µε τις υποχρεώσεις µου αναφορικά µε τον ηµερήσιο διακανονισµό και την εκκαθάριση των ανοικτών θέσεών µου επί των ανωτέρω χρηµατοπιστωτικών µέσων. Τόπος, Ηµεροµηνία.. Υπογραφή/ές 10/11

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών, ορίζεται βάσει του αντικειµένου της εκάστοτε συναλλαγής ως ακολούθως: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Είδος συµβολαίου ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΣΜΕ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Αµοιβή της Εταιρίας 8,10 / συµβόλαιο 0,50% επί της ονοµαστικής αξίας του συµβολαίου ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Είδος συµβολαίου ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ASE 20 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Τιµή ικαιώµατος 0,00 10,00 10,01 20,00 20,01 30,00 30,01 50,00 50,01 80,00 80,01 120,00 120,00 + 0,01 0,30 0,31 0,50 0,51 0,75 0,76 1,00 1,01 1,50 1,51 2,00 2,01 + Αµοιβή της Εταιρίας 4,90 / συµβόλαιο 5,90 / συµβόλαιο 6,90 / συµβόλαιο 7,90 / συµβόλαιο 8,90 / συµβόλαιο 9,90 / συµβόλαιο 12,90 / συµβόλαιο 1,00 / συµβόλαιο 1,65 / συµβόλαιο 2,40 / συµβόλαιο 3,15 / συµβόλαιο 4,40 / συµβόλαιο 5,65 / συµβόλαιο 6,90 / συµβόλαιο Stock Borrowing Repurchase Agreements Stock Lending Αµοιβή της Εταιρίας 0,05% επί της αξίας της συναλλαγής (υπολογιζόµενη µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη της συναλλαγής ηµέρα) 0,05% επί της αξίας της συναλλαγής (υπολογιζόµενη µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη της συναλλαγής ηµέρα) Μόνο για τον δανειζόµενο (αγοραστή) 3,00% επί του ποσού του τόκου που εισπράττει ο Πελάτης Εφόσον οι εντολές του Πελάτη διαβιβάζονται στην Εταιρία µέσω τρίτου προσώπου (ΕΠΕΥ, ΑΕΕ, Συνδεδεµένου Αντιπροσώπου κλπ), µέρος της εισπραττόµενης από την Εταιρία προµήθειας ενδέχεται να αποδίδεται στο τρίτο αυτό πρόσωπο δυνάµει συµφωνίας µεταξύ του τελευταίου και της Εταιρίας. Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει εγγράφως να του παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη και το ύψος της αποδιδόµενης κατά τα ανωτέρω προµήθειας.... Ηµεροµηνία... Υπογραφή Πελάτη... Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Πελάτη 11/11