NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα Τηλ Fax Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει υπηρεσίες λήψης και εκτέλεσης εντολών επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων που ορίζονται στον όρο 3 της παρούσας. Η Πρόσθετη Πράξη είναι νοµικά δεσµευτική και ισχύει από την υπογραφή της εκ µέρους του Πελάτη ή από το χρόνο που παρέχονται σε αυτόν Υπηρεσίες και για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των Υπηρεσιών. Οι όροι της παρούσας συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ονοµατεπώνυµο συζύγου: Επάγγελµα: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επωνυµία: Αρ.ΓΕΜΗ ή άλλος αριθµός καταχώρησης: Στοιχεία νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων: Ονοµατεπώνυµο: Υπηκοότητα: Αρ. ελτίου Ταυτότητας / ιαβατηρίου: Ηµ/νία έκδοσης: Εκδούσα Αρχή: ιεύθυνση: Α Τ: Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Α Τ: ιεύθυνση Κατοικίας - Έδρα Τηλ. 1: Τηλ. 2 : (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Κινητό τηλέφωνο: ιεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας: (πόλη οδός αριθµός χώρα - ΤΚ) Fax : Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) Υπογραφή Πελάτη

2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρακαλούµε σηµειώστε µε Χ ΜΙΑ επιλογή: ΜΕΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυµεί να του αποστέλλονται οι εκάστοτε προβλεπόµενες πληροφορίες και ενηµέρωση στο ανωτέρω δηλωθέν fax Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και συναινεί στην παροχή των πληροφοριών που υποχρεούται να του παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Πελάτης δηλώνει ότι θα λαµβάνει τις πληροφορίες που υποχρεούται να παρέχει η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ στη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της ( καθώς και ότι επιθυµεί να του αποστέλλεται η εκάστοτε προβλεπόµενη ενηµέρωση στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Σε περίπτωση που επελέγη η παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώνει, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς, την NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ σε περίπτωση µεταβολής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, ή για οποιονδήποτε λόγο παρατεταµένης αδυναµίας του να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ηµεροµηνία: Υπογραφή Πελάτη: 2/11

3 I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι ορισµοί του Κεφαλαίου Ι της Κύριας Σύµβασης ισχύουν και για την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εκτός αν κατωτέρω στην παρούσα τους αποδίδεται ρητά άλλο περιεχόµενο. 2. Υπηρεσίες: Αποκλειστικά η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό του Πελάτη, ήτοι η κατάρτιση συµβάσεων αγοράς και πώλησης ενός ή περισσοτέρων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω. 3. Xρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκάστοτε είναι εισηγµένα και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4. Κύρια Σύµβαση: Η Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συναφθεί µεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας. 5. Περιθώριο Ασφάλισης: η αξία σε µετρητά ή/και σε κινητές αξίες που παρέχεται από τον Πελάτη στο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη προς το τελευταίο που απορρέουν από την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών του σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. 6. Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης: Ο ειδικός δεσµευµένος (υπέρ του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους) λογαριασµός που ανοίγεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στο όνοµα του Πελάτη, στον οποίο λογαριασµό κατατίθεται το εκάστοτε απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης. 7. ΕΤ.ΕΚ: Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών», που λειτουργεί ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 8. Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος: ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο σύστηµα εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ., µέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος τις συναλλαγές επί παραγώγων που εκτελούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην οποία (ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα) ο Πελάτης, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη, έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που διενεργεί µέσω της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 19 της παρούσας. II. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ 9. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και διέπουν από κοινού τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν την εφαρµογή των όρων της Κύριας Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 10. Η Εταιρία, αναλαµβάνει µε την παρούσα την παροχή αποκλειστικά της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών του Πελάτη µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, όπως αυτά ορίζονται στον όρο 3 της παρούσας. Με την ιδιότητά της ως µέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία θα εκπροσωπεί τον Πελάτη έναντι της ΕΧΑΕ σχετικά µε την κατάρτιση συµβάσεων επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του σύµφωνα µε το νόµο. 11. Ρητά συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης των οικείων συναλλαγών του Πελάτη, ως προς τις οποίες ισχύουν τα κατωτέρω στο Κεφάλαιο VI αναφερόµενα, ούτε την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, του Κεφαλαίου IX της Κύριας Σύµβασης µη έχοντος εφαρµογή εν προκειµένω. 12. Ρητά συµφωνείται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί σύµβαση µε αντικείµενο την παροχή επενδυτικών συµβουλών µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, οποιαδήποτε σύσταση ή πρόταση για συναλλαγή, εκτίµηση χρηµατιστηριακής αγοράς ή έρευνα σε σχέση µε Χρηµατοπιστωτικό Μέσο που διατυπώνεται από την Εταιρία, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη και δεν έχει προεκτιµηθεί ως προς την καταλληλότητά της σε σχέση µε αυτόν προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης αναλαµβάνει εκ των προτέρων και µε την παρούσα Πρόσθετη Πράξη την αποκλειστική ευθύνη του αποτελέσµατος των διενεργούµενων κατ εντολήν του συναλλαγών και των επενδυτικών επιλογών του εν γένει, αποδεχόµενος τα σχετικά µε την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στον όρο 74 της Κύριας Σύµβασης. 13. H Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για την προοπτική των Xρηµατοπιστωτικών Mέσων επί των οποίων καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές, ούτε να τον πληροφορεί για ζηµίες τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από µεταβολές των τιµών των κάθε είδους Xρηµατοπιστωτικών Mέσων στα οποία επενδύει ο Πελάτης µέσω της Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδροµή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των Xρηµατοπιστωτικών Mέσων. Τυχόν ενηµέρωση ή παροχή τέτοιων πληροφοριών προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία της παροχής των Υπηρεσιών, δεν συνιστά σε καµία περίπτωση εκπλήρωση συµβατικής 3/11

4 υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ, ρητώς αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις του νόµου. Ρητώς συνοµολογείται ότι κάθε τέτοια ενηµέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 14. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων και µε την υπογραφή της παρούσας κάθε χρηµατιστηριακή, τραπεζική ή άλλη συναλλαγή που εκτελείται από την Εταιρία για λογαριασµό του, ακόµα και αν η συναλλαγή δεν καλύπτεται ρητά από το περιεχόµενο του Παραρτήµατος II που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. IV. ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 15. Η φύση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που αποτελούν αντικείµενο των Υπηρεσιών, καθώς και οι επενδυτικοί κινδύνοι που έκαστο εξ αυτών ενέχει, περιγράφονται ανά περίπτωση στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, τη φύση και τους κινδύνους που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών επ αυτών, και ιδίως του κινδύνου απώλειας πολλαπλασίου του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου. O Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, καθώς και ότι αντιλαµβάνεται πλήρως τη διαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού ανοικτών θέσεων επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, της υποχρέωσης παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και της αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Ενόψει των ανωτέρω, ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι οι εκάστοτε διαβιβαζόµενες εντολές του για τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής του και ταιριάζουν απολύτως στις επενδυτικές του ανάγκες και στο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που µπορεί και επιθυµεί να αναλάβει. 16. Η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει τις Υπηρεσίες βασιζόµενη στις ανωτέρω δηλώσεις του Πελάτη, καθώς και στις πληροφορίες και τα στοιχεία που της έχει παράσχει ο Πελάτης, µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων ή µε άλλο τρόπο, από τα οποία προκύπτει το επίπεδο της πείρας και γνώσης που διαθέτει ο Πελάτης ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η παροχή των Υπηρεσιών επί των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αλήθειας, πληρότητας και σαφήνειας των παρασχεθεισών πληροφοριών, καθώς και της ενηµέρωσης της Εταιρίας σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα στοιχεία έχουν µεταβληθεί κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε την απόφαση της Εταιρίας να του παρέχει τις Υπηρεσίες. V. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 17. Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του Πελάτη. Ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, η Εταιρία δικαιούται, και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, να µην εκτελεί εντολή του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγής στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόµενες, περιπτώσεις: (α) Αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (β) Αν η κατάσταση των τηρούµενων τόσο από την Εταιρία όσο και από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος λογαριασµών του Πελάτη προκαλεί αµφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη και ο τελευταίος δεν καταθέσει συµπληρωµατικό ποσό Περιθωρίου Ασφάλισης ή τυχόν άλλη εξασφάλιση του ζητηθεί (γ) Αν η νοµοθεσία επιβάλλει στην Εταιρία τη µη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσει την Εταιρία από την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής (δ) Αν οι συνθήκες που αναφέρονται είτε στην αγορά είτε στη διαπραγµατευσιµότητα του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, είτε στα µέσα επικοινωνίας, καθιστούν πρακτικώς ανέφικτη την εκτέλεση εντολής, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Εταιρίας. (ε) Αν, για λόγους που αφορούν το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ή/και τη σχέση και τους όρους συνεργασίας του µε την Εταιρία, όπως ενδεικτικά λόγω ανεπάρκειας ή εξάντλησης του αποδοθέντος στην Εταιρία πιστωτικού ορίου (όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ µέρους της Εταιρίας στο σύστηµα διαπραγµάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 18. Επίσης, ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των διατάξεων της εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, βάσει των οποίων συναλλαγή σε Χρηµατοπιστωτικό Μέσο ενδέχεται, για λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία, να εκτελεσθεί µε καθυστέρηση, ή να µην είναι δυνατό να εκτελεσθεί, ή να ακυρωθεί εκ των υστέρων, ή να υποστεί τροποποιήσεις ως προς τους όρους της, κατά την κατάρτισή της ή εκ των υστέρων, και ρητώς και ανεκκλήτως δηλώνει ότι η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ιδιαίτερα, α, µεταξύ άλλων, η εφαρµοζόµενη νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπεται: (α) Η προσωρινή διακοπή των συνεδριάσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η διακοπή και η αναστολή διαπραγµάτευσης Χρηµατοπιστωτικού Μέσου και η διαγραφή αυτού. (β) Η εκ των υστέρων ακύρωση συναλλαγής ή τροποποίηση των όρων της από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, είτε για την αντιµετώπιση σφαλµάτων ως προς καταρτισθείσες πράξεις είτε για άλλους λόγους που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (όπως, π.χ. εάν το Χρηµατιστήριο Αθηνών κρίνει ότι µειώνεται η σταθερότητα της αγοράς). VI. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 19. Ο Πελάτης δηλώνει ότι, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη, την εκκαθάριση και το διακανονισµό των διενεργούµενων δυνάµει της παρούσας συναλλαγών του, έχει αναλάβει το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος που δηλώθηκε από τον Πελάτη στην αρχή της παρούσας. Για την έγκυρη ανάληψη 4/11

5 των άνω υποχρεώσεων εκ µέρους του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, καθώς και για το άνοιγµα σχετικού Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης, έχουν καταρτισθεί τα απατούµενα έγγραφα και συµβάσεις, είτε µε τη συµµετοχή ως συµβαλλόµενης της Εταιρίας είτε όχι. 20. Ρητώς συµφωνείται ότι οι σχέσεις του Πελάτη µε την Εταιρία και η κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως ρυθµίζεται από την παρούσα, θα είναι απολύτως διακεκριµένες από τις σχέσεις του Πελάτη µε το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος και τις πράξεις της εκκαθάρισης και του διακανονισµού των ίδιων συναλλαγών που ρυθµίζονται από τα οικεία έγγραφα και συµβάσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η Εταιρία δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους ή της ΕΤ.ΕΚ. ή/και της ΕΧΑΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης συναλλαγών. 21. Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία, και σε κάθε περίτπωση να απέχει από τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων δυνάµει της παρούσας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταγγελθεί ή άλλως παύσει η ισχύς της σχέσης του µε το δηλωθέν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, καθώς και σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει περιέλθει ι σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη σύµφωνα µε τον παρόντα όρο, δεν αναιρούνται, ακόµα και αν η Εταιρία τελεί ή δύναται να τελεί µε άλλο τρόπο (περιλαµβανοµένης της ενηµέρωσης που λαµβάνει δυνάµει του κατωτέρω όρου 22) εν γνώσει της παύσης της ισχύος της σχέσης µεταξύ του Πελάτη και του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλος ή της υπερηµερίας του πρώτου έναντι του δεύτερου. Ο Πελάτης ρητώς αναλαµβάνει να αποζηµιώσει την Εταιρία για κάθε τυχόν ζηµία της από την πλήρη ή µερική αποτυχία εκκαθάρισης συναλλαγής του. 22. Με εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα ΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος να παρέχει στην Εταιρία και την Εταιρία να παραλαµβάνει από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και τα υπόλοιπα των τηρούµενων στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµών Περιθωρίου Ασφάλισης, τις ανοικτές θέσεις του σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως προς την κάλυψη θέσεων, και γενικώς για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια της εκκαθάρισης των διενεργούµενων δυνάµει της παρούσας συναλλαγών του. 23. Με την ίδια ως άνω εξουσιοδότηση, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να χρεώνει και να πιστώνει τον τηρούµενο σύµφωνα µε την Κύρια Σύµβαση χρηµατιστηριακό λογαριασµό του, προκειµένου να πιστωθεί ή χρεωθεί αντιστοίχως ο τηρούµενος στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµός Περιθωρίου ρίου Ασφάλισης για τις ανάγκες του ηµερήσιου διακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών του Πελάτη δυνάµει της παρούσας. VII. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 24. Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας, και χρεώνεται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιµολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο όρο 103 της Κύριας Σύµβασης. 25. Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία σε ορισµένες περιπτώσεις ή συναλλαγές µικρότερης αµοιβής από τη συµφωνηθείσα δυνάµει της παρούσας, δεν δηµιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της µειωµένης τιµολογιακής πολιτικής. 26. Στην αµοιβή της Εταιρίας δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε φύσης τελών, φόρων, τόκων υπερηµερίας, αµοιβών ή προµηθειών τρίτων, για την διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δυνάµει της εκάστοτε συµφωνίας του µε τον Πελάτη. VIII. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 27. Η διάρκεια της παρούσας Πρόσθετης Πράξης συµφωνείται αορίστου χρόνου. Η ισχύς της αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε καταγγελία καθενός από τα συµβαλλόµενα µέρη οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, της καταγγελίας πραγµατοποιούµενης κατά τα οριζόµενα στην Κύρια Σύµβαση. 28. Εξαιρετικά, η παρούσα Πρόσθετη πράξη λύεται αυτοµάτως και ταυτόχρονα µε την τυχόν λύση της Κύριας Σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο. 29. Η καταγγελία του όρου 27 ανωτέρω δεν θα συνεπάγεται τη λύση τυχόν άλλης σχέσης µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη για την παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα, εκτός εάν δηλωθεί τούτο ρητώς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Θεώρηση γνησίου υπογραφής του Πελάτη ΓΙΑ ΤΗΝ NBG SECURITIES AΕΠΕΥ 5/11

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΥΣΗ & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (financial derivatives), είναι κάθε τύπος συναλλαγής, η αξία της οποίας εξαρτάται από την αξία ενός άλλου προϊόντος (για αυτό ονοµάζονται και εξαρτώµενες απαιτήσεις - contingent claims). Τα παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε. είναι συµβόλαια βασισµένα σε διάφορες χρηµατοοικονοµικές αξίες, όπως µετοχές, δείκτες µετοχών, επιτόκια και οµόλογα. Η αξία τους, η επενδυτική συµπεριφορά τους και η απόδοσή τους εξαρτώνται από τη χρηµατοοικονοµική αξία πάνω στην οποία εκδίδονται. Καθώς τα συµβόλαια αυτά συναλλάσσονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., είναι τυποποιηµένα και προσδιορίζονται πλήρως από το είδος του συµβολαίου (π.χ. ικαίωµα Προαίρεσης), την υποκείµενη αξία (π.χ.δείκτες) και τους συγκεκριµένους όρους του συµβολαίου (π.χ. το µέγεθος του συµβολαίου). ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ FTSE/ASE-20 ή FTSE/ASE Μid 40: : Τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι συµφωνίες µε τις οποίες η αγορά ή πώληση ενός αγαθού είναι καθορισµένη τη στιγµή που συµφωνείται το συµβόλαιο, ενώ η παράδοση και η πληρωµή του προγραµµατίζονται για µία καθορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Ο διακανονισµός στα Σ.Μ.Ε. γίνεται µε την καθηµερινή χρέωση και πίστωση των κερδών και των ζηµιών. Αυτό συµβαίνει, γιατί καθώς οι τιµές των µετοχών µεταβάλλονται συνεχώς και η τιµή του δείκτη επαναπροσδιορίζεται λεπτό προς λεπτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και συνεπώς και η τιµή διαπραγµάτευσης του συµβολαίου µεταβάλλεται και αυτή σε συνεχή βάση. Η τιµή του Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης εκφράζεται πάντα σε µονάδες του δείκτη, ενώ η χρηµατική αξία του συµβολαίου υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της τιµής του Σ.Μ.Ε. επί τον πολλαπλασιαστή του δείκτη. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE-20 ο πολλαπλασιαστής είναι 5 EUR ανά µονάδα. Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο που διαπραγµατεύτηκε στις µονάδες, έχει χρηµατική αξία (1.400 µον. x 5 EUR=) EUR. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE-20 που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., η υποκείµενη αξία είναι ο δείκτης µετοχών FTSE/ASE-20. Ο δείκτης FTSE/ASE-20 είναι βασισµένος στις 20 εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α. Α.Ε.) µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση, από διάφορους κλάδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE Mid 40 που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Α.Ε., η υποκείµενη αξία είναι ο δείκτης µετοχών FTSE/ASE Mid 40. Ο δείκτης FTSE/ASE Mid 40 είναι βασισµένος σε 40 εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α. Α.Ε.) µεσαίας κεφαλαιοποίησης και εµπορευσιµότητας, από διάφορους κλάδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Η σύνθεση και το βάρος των µετοχών του δείκτη µεταβάλλεται µε το χρόνο. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ: : Πρόκειται για Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης που ως υποκείµενη αξία έχουν συγκεκριµένες µετοχές. Έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες χρήσης που παρέχουν τα Σ.Μ.Ε. σε δείκτες µε τη διαφορά ότι κατά τη λήξη υπάρχει φυσική παράδοση της υποκείµενης µετοχής. Πρόκειται για τυποποιηµένα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης όπου η εκκαθάριση γίνεται µε φυσική παράδοση. Ένα Σ.Μ.Ε. αντιπροσωπεύει 100 µετοχές. Στα Σ.Μ.Ε. σε µετοχές η εκκαθάριση γίνεται αυτόµατα µέσω ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού και φυσικής παράδοσης την ηµέρα της τελικής εκκαθάρισης. Πιο συγκεκριµένα, η παράδοση γίνεται µε βάση την τελική τιµή εκκαθάρισης του συµβολαίου: ο πωλητής του Σ.Μ.Ε. παραδίδει στον αγοραστή του Σ.Μ.Ε. αριθµό µετοχών ίσο µε το µέγεθος του συµβολαίου και λαµβάνει από αυτόν το ποσό του τελικού διακανονισµού. Η τιµή του Σ.Μ.Ε. εκφράζεται σε ευρώ ανά µετοχή, ενώ η αξία του συµβολαίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιµή αυτή επί το µέγεθος του συµβολαίου (100 µετοχές). ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΤΗ FTSE/ /ASE-20 ή FTSE/ASE Μid 40: : Σε αντίθεση µε τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, που είναι δεσµευτικά τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή, ένα συµβόλαιο ικαιώµατος δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) να επιλέξει αν τελικά θα το εξασκήσει. Έτσι, ο αγοραστής ανάλογα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά αποφασίζει αν τελικά τον συµφέρει να προβεί σε χρήση αυτού του δικαιώµατος ή όχι. Η υποκείµενη αξία των ικαιωµάτων Προαίρεσης, όπως και για τα Σ.Μ.Ε., µπορεί να είναι µία ποικιλία προϊόντων ή αγαθών. Οι συναλλασσόµενοι χρησιµοποιούν οιούν τα ικαιώµατα Προαίρεσης για να αγοράσουν ή να πουλήσουν σιτάρι, πολύτιµα µέταλλα, συνάλλαγµα, µετοχές, δείκτες και άλλα αξιόγραφα, τα οποία αποτελούν ένα µικρό µέρος από το σύνολο των προϊόντων που σήµερα συναλλάσσονται. Η υποκείµενη αξία για τα ικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE-20 που διαπραγµατεύεται στην αγορά παραγώγων είναι ο χρηµατιστηριακός δείκτης FTSE/ASE-20. Ένα ικαίωµα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE/ASE-20 δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα, και όχι την υποχρέωση, να «αγοράσει» ( ικαίωµα αγοράς, call) ή να «πουλήσει» ( ικαίωµα πώλησης, put) το δείκτη σε συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία (3η Παρασκευή του µήνα λήξης), σε καθορισµένη τιµή (τιµή άσκησης). Ο πωλητής του ικαιώµατος αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. Τα ικαιώµατα Προαίρεσης στους δείκτες όπως και τα Σ.Μ.Ε. είναι τυποποιηµένα συµβόλαια. Στα ικαιώµατα Προαίρεσης σε δείκτες, o διακανονισµός είναι χρηµατικός και πραγµατοποιείται κατά την ηµεροµηνία εξάσκησης. Αν ο δείκτης κατά την ηµεροµηνία λήξης είναι πάνω από την τιµή εξάσκησης, ης, ο πωλητής του ικαιώµατος αγοράς πληρώνει τη διαφορά, σε χρήµατα, στον αγοραστή του ικαιώµατος αγοράς. Αν κατά την ηµεροµηνία λήξης ο δείκτης είναι κάτω από την τιµή εξάσκησης, ο αγοραστής ενός ικαιώµατος πώλησης πιστώνεται τη διαφορά από τον πωλητή. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα ικαιώµατα ο αγοραστής καταβάλει το τίµηµα την επόµενη εργάσιµη µετά τη συναλλαγή στον πωλητή (µέσω της ΕΧΑΕ), εποµένως, κατ' αυτήν την έννοια, δεν υπάρχει ο ηµερήσιος χρηµατικός διακανονισµός που υπάρχει στα Σ.Μ.Ε. Η τιµή του συµβολαίου εκφράζεται πάντα σε µονάδες του δείκτη (FTSE/ASE-20), ενώ η χρηµατική αξία του συµβολαίου υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της τιµής του ικαιώµατος επί τον πολλαπλασιαστή του κάθε δείκτη. Όπως και για τα Σ.Μ.Ε. έτσι και για τα ικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE-20 ο πολλαπλασιαστής είναι 5 EUR ανά µονάδα. Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο που διαπραγµατεύτηκε στις µονάδες, έχει χρηµατική αξία (1.400 µον. x 5 EUR=) EUR. Τιµή ικαιώµατος (ασφάλιστρο): Στα ικαιώµατα Προαίρεσης, ο αγοραστής για να έχει το πλεονέκτηµα της επιλογής της εξάσκησης πληρώνει στον πωλητή ένα ποσό που ονοµάζεται τιµή ικαιώµατος (premium). 6/11

7 Γενικά, οι αγοραστές των ικαιωµάτων πληρώνουν το ποσό αυτό (premium) και οι πωλητές το λαµβάνουν. Οι πωλητές των ικαιωµάτων -αν τους ζητηθεί από τους αγοραστές- είναι υποχρεωµένοι πάντα να εξασκήσουν το ικαίωµα, να εκπληρώσουν δηλαδή την υποχρέωσή τους. Τα ικαιώµατα επί του δείκτη FTSE/ASE-20 στην Αγορά Παραγώγων είναι Ευρωπαϊκού τύπου. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ: : Πρόκειται για ικαιώµατα Προαίρεσης που ως υποκείµενη αξία έχουν συγκεκριµένες µετοχές. Έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες χρήσης που παρέχουν τα ικαιώµατα Προαίρεσης επί δεικτών αλλά µε τη διαφορά ότι κατά τη λήξη υπάρχει φυσική παράδοση της υποκείµενης ενης µετοχής. Ένα ικαίωµα Προαίρεσης επί µετοχών δίνει στον αγοραστή του το δικαίωµα, και όχι την υποχρέωση, να «αγοράσει» (δικαίωµα αγοράς, call) ή να «πουλήσει» (δικαίωµα πώλησης, put) τη µετοχή εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (µέχρι τη λήξη του ικαιώµατος) σε προκαθορισµένη τιµή (τιµή άσκησης). Ο πωλητής ενός δικαιώµατος αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. Ο διακανονισµός στα ικαιώµατα επί µετοχών γίνεται µε φυσική παράδοση των τίτλων που διαπραγµατεύονται, οποιαδήποτε ηµέρα πριν τη λήξη ή κατά τη λήξη του ικαιώµατος. Η εκκαθάριση γίνεται µε παράδοση της υποκείµενης µετοχής βασισµένη στην τιµή άσκησης του δικαιώµατος. Η παράδοση πραγµατοποιείται ως εξής: Για ένα Συµβόλαιο ικαιώµατος αγοράς: µεταφορά των αντίστοιχων µετοχών από τη µερίδα του πωλητή στη µερίδα του αγοραστή του συµβολαίου έναντι πληρωµής του πληρωτέου ποσού.για ένα Συµβόλαιο ικαιώµατος πώλησης: µεταφορά των αντίστοιχων µετοχών από τη µερίδα του αγοραστή στη µερίδα του πωλητή του συµβολαίου έναντι πληρωµής του πληρωτέου ποσού.το µέγεθος του συµβολαίου είναι 100 µετοχές.το τίµηµα (Τιµή ικαιώµατος) στα ικαιώµατα επί µετοχών αντιπροσωπεύει την τιµή για µία µετοχή. Επειδή ο πολλαπλασιαστής είναι 100 µετοχές, η αξία που καταβάλλει ο αγοραστής ικαιώµατος στον πωλητή είναι 100 φορές η αξία του τιµήµατος. Τα ικαιώµατα Προαίρεσης επί µετοχών στην Αγορά Παραγώγων είναι Αµερικάνικου τύπου. ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ REPOS: Tα προϊόντα Repos επί µετοχών είναι προϊόντα µέσω των οποίων οι επενδυτές µπορούν να δανείσουν στην ΕΧΑΕ µετοχές αλλά λά και να δανειστούν από την ΕΧΑΕ µετοχές. Στην Αγορά Παραγώγων διαπραγµατεύονται σήµερα δύο προϊόντα Repos επί µετοχών. Πρόκειται για τις Συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (Stock Repo) και τις Συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Reverse Stock Repo). Αν και για λόγους ευκολίας αποκαλούνται προϊόντα δανεισµού τίτλων, στην πραγµατικότητα πρόκειται για συµβάσεις Repos επί µετοχών. Το Repo επί Μετοχών (Stock Repo)είναι µια σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς πάνω σε µια µετοχή που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. Α.Ε. Ένας επενδυτής µε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα που δε σκοπεύει να προβεί σε πώληση των µετοχών του άµεσα, µπορεί να τις παραχωρήσει προσωρινά στο θεσµοθετηµένο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο της αγοράς, την ΕΧΑΕ, µε αντάλλαγµα α να συµµετέχει στα κέρδη από τους τόκους που συσσωρεύονται από τον περαιτέρω δανεισµό των µετοχών, ανάλογα µε τη ζήτηση των µετοχών του. Ένα συµβόλαιο Stock Repo αντιστοιχεί σε 100 µετοχές. Πρέπει να επισηµανθεί ότι όταν οι επενδυτές ''δανείζουν'' µετοχές στο pool της ΕΧΑΕ µέσω του προϊόντος Stock Repo (Σύµβαση Πώλησης Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναγοράς), οι µετοχές µεταβιβάζονται από τη µερίδα του επενδυτή (πωλητή) στη µερίδα της ΕΧΑΕ (αγοραστή). Αυτό συνεπάγεται απώλεια της κυριότητας των µετοχών για το διάστηµα που οι µετοχές µεταβιβάζονται στην µερίδα της ΕΧΑΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζεται η προσοχή των επενδυτών που επιθυµούν να ''δανείσουν'' µετοχές για το αν η µεταβίβαση των µετοχών από τη µερίδα τους συνιστά λόγο απώλειας τυχόν δiκαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή των µετοχών. Παράδειγµα τέτοιου γεγονότος είναι η διάθεση δωρεάν µετοχών από το Ελληνικό ηµόσιο στους µετόχους που διατηρούν µετοχές µετά τη ηµόσια εγγραφή για ένα ορισµένο διάστηµα (κίνητρο διακράτησης), όπως για τον ΟΠΑΠ (Ιανουάριος 2003) και την Αγροτική Τράπεζα (Ιανουάριος 2002). Η σύµβαση αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo) είναι το προϊόν στο οποίο οι επενδυτές µπορούν να δανειστούν µετοχές από την ΕΧΑΕ µε σκοπό την ανοιχτή πώλησή τους στο Χ.Α. Α.Ε. Η κατάρτιση αυτού του συµβολαίου τους υποχρεώνει να καταβάλλουν καθηµερινά στην ΕΧΑΕ τόκο που υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη του συµβολαίου µε την ΕΧΑΕ. Επισηµαίνεται ότι πωλητής στο προϊόν είναι πάντα η ΕΧΑΕ γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι οι επενδυτές δεν επιτρέπεται να καταρτίζουν συµβάσεις µεταξύ τους. Ο επενδυτής εµφανίζεται πάντα ως αγοραστής του συµβολαίου. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΕΕΤ) SPECIAL TYPE REPURCHASE AGREEMENTS STRAs: Συµβάσεις µε τις οποίες ο ένας συµβαλλόµενος αγοράζει (αγοραστής) από τον άλλο (πωλητή) τις υποκείµενες αξίες έναντι τιµήµατος αγοράς µε την ειδική συµφωνία επαναπώλησης των υποκείµενων αξιών κατά την άσκηση του δικαιώµατος επαναπώλησης από τον αγοραστή ή την άσηση του δικαιώµατος επαναγοράς από τον πωλητή ή την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών από την ΕΧΑΕ ή την αυτοδίκαιη ή τελική λήξη του Συµβολαίου έναντι τιµήµατος επαναπώλησης που καθορίζεται κατά την ηµέρα κατάρτισης της σύµβασης. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δε συναλλαγές επ αυτών ενέχουν αυξηµένους κινδύνους µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου αυτού. Ως εξ αυτού οι συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι κατάλληλες µόνον για ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογη εµπειρία και αντιλαµβάνονται την λειτουργία των µέσων αυτών καθώς και το περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων ν κάθε φορά κινδύνων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί από την Εταιρία για τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αυτό και τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από αυτές, πριν από την υπογραφή της παρούσας θέτοντας µεταξύ άλλων στην διάθεση του τον Κανονισµό Λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στην διαδικασία διακανονισµού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίµατος θέσεων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση και κατανοεί τους κινδύνους που συνδέονται µε τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και ειδικότερα: 7/11

8 1. Κίνδυνοι συνδεόµενοι µε το επενδυτικό προϊόν (Product risk) α) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Μόχλευση Οι συναλλαγές σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, απόρροια του φαινοµένου της µόχλευσης (leverage, gearing). εδοµένου του ότι το ποσό του απαιτουµένου περιθωρίου ασφάλισης για το άνοιγµα µίας θέσης είναι µικρό σε σχέση µε την συνολική αξία του συµβολαίου, µία µικρή σε µέγεθος µεταβολή της αξίας του συµβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ µεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί για την διατήρηση της θέσεως. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του συµβολαίου ο Επενδυτής υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για τον ηµερήσιο διακανονισµό και να συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από την ΕΧΑΕ ή το µέλος της που διενεργεί την εκκαθάριση υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης, ο Επενδυτής υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο Επενδυτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από το νόµο και τη σύµβαση καθοριζόµενες προθεσµίες η Εταιρία µπορεί σύµφωνα µε το νόµο και τη σύµβαση µε τον Επενδυτή να δώσει εντολή για το κλείσιµο της θέσης του Επενδυτή, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Αν ο επενδυτής δεν έχει την δυνατότητα να καταθέτει συµπληρωµατικά κεφάλαια µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από την ΕΧΑΕ ή και τα µέλη της, η θέση του θα ρευστοποιηθεί µε χρηµατικές απώλειες (loss) και θα έχει την υποχρέωση να καλύψει όποιο αρνητικό αποτέλεσµα προκύψει. Συνεπώς, ο επενδυτής µπορεί να απωλέσει το περιθώριο ασφάλισης (margin) και όσα συµπληρωµατικά κεφάλαια κληθεί να καταθέσει στα πλαίσια της ηµερήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης και χρηµατικού διακανονισµού, όπως ορίζεται από την ΕΧΑΕ και την πολιτική των µελών της, προκειµένου να διατηρήσει στην θέση του. Εντολές του Πελάτη που αποσκοπούν στον περιορισµό πιθανών ζηµιών, όπως η «εντολή ορίου» («stop-limit» order) ή η «εντολή ορίου ζηµιών» («stop-loss» order), εφόσον η τελευταία γίνει δυνατή στο µέλλον, είναι δυνατόν να αποδειχθούν αναποτελεσµατικές εξαιτίας συνθηκών της αγοράς οι οποίες δεν θα επιτρέπουν την εκτέλεση τους. Στρατηγικές συνδυασµένων θέσεων (π.χ «straddle», ή «strangle») ενδέχεται να εµπεριέχουν τον ίδιο κίνδυνο µε τις απλές θέσεις «αγοράς» ή «πώλησης». β) ικαιώµατα Προαιρέσεως: ιαφοροποίηση κινδύνων Οι συναλλαγές σε ικαιώµατα Προαιρέσεως ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση συνάρτηση του είδους των δικαιωµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διάκριση µεταξύ «δικαιωµάτων κλήσης» («call») και «δικαιωµάτων απόδοσης» («put») καθώς και η διάκριση µεταξύ δικαιωµάτων «αµερικανικού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της καθορισµένης προθεσµίας και δικαιωµάτων «ευρωπαϊκού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται µόνον κατά την ηµεροµηνία λήξης της ορισµένης προθεσµίας. Για την εκτίµηση της κερδοφορίας ορισµένης θέσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται όχι µόνον τα πάσης φύσεως τέλη και προµήθειες που βαρύνουν τις σχετικές συναλλαγές, αλλά και το τίµηµα των ικαιωµάτων που έχει καταβληθεί στον πωλητή. Ο αγοραστής του ικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το ικαίωµα ή να το αφήσει να εκπνεύσει. Σε περίπτωση άσκησης τους τα ικαιώµατα Προαιρέσεως εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων απόδοσης) / παραλαβή (επί δικαιωµάτων κλήσης) της υποκείµενης αξίας του ικαιώµατος. Εάν η υποκείµενη αξία είναι Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο αγοραστής θα αποκτήσει σε περίπτωση άσκησης θέση σε Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης µε όλες τις συνακόλουθες υποχρεώσεις για την καταβολή ή συµπλήρωση του περιθωρίου ασφάλισης και τον ηµερήσιο ή τελικό διακανονισµό της θέσης αυτής, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα. Σε περίπτωση εκπνοής του ικαιώµατος Προαίρεσης ο Επενδυτής υφίσταται την ολική απώλεια του επενδεδυµένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από το Τίµηµα του ικαιώµατος, τα πάσης φύσεως τέλη και τις προµήθειες. Ο πωλητής ικαιώµατος Προαιρέσεως είναι εκτεθειµένος σε πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο από τον αγοραστή. Ενώ το Τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή του ικαιώµατος είναι ορισµένο, το µέγεθος της ζηµίας που µπορεί να υποστεί είναι πολύ µεγαλύτερο αυτού του ποσού. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του ικαιώµατος ο πωλητής υποχρεούται να συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί την ΕΧΑΕ υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από το νόµο και τη σύµβαση καθοριζόµενες προθεσµίες η Εταιρία δύναται να δώσει εντολή για το κλείσιµο της θέσης του Επενδυτή, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Περαιτέρω, ο πωλητής είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο άσκησης του ικαιώµατος από τον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή τα ικαιώµατα εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων κλήσης) / παραλαβή (επί δικαιωµάτων απόδοσης) της υποκείµενης αξίας του ικαιώµατος. Εάν ο πωλητής έχει καλύψει την θέση του έχοντας ανοίξει αντίστοιχες θέσεις στις υποκείµενες αξίες, σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή σε ικαιώµατα Προαιρέσεως ο κίνδυνος ζηµίας µπορεί να είναι πολύ µικρότερος. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος ζηµίας µπορεί να είναι απεριόριστος. 2. Συνθήκες της Αγοράς των Παραγώγων (market risks) Οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς παραγώγων (π.χ. ύπαρξη ή έλλειψη ρευστότητας) και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αυτής (π.χ. δικλείδες ασφαλείας της οµαλής λειτουργίας: προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων, αναστολή διαπραγµάτευσης παραγώγου, διαγραφή παραγώγου) ενδέχεται να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσµατικών συναλλαγών επί παραγώγων αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλείας του επενδεδυµένου κεφαλαίου. 3. Απόκλιση της Αγοράς των Παραγώγων από την Αγορά των Υποκείµενων Αξιών Οι τιµές παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν αντιστοιχούν αναγκαία στις τιµές των υποκειµένων αξιών. Η απόκλιση µπορεί να οφείλεται στις συνθήκες (π.χ. ζήτηση) ή στους κανόνες λειτουργίας (π.χ. όριο τιµών) της αγοράς των παραγώγων ή της αγοράς των υποκειµένων αξιών. 8/11

9 4. Κίνδυνος Ατελούς Αντιστάθµισης του Κινδύνου Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει όταν ο Επενδυτής µε την διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα στοχεύει στην αντιστάθµιση του κινδύνου από συναλλαγές στην υποκείµενη αξία, η θέση όµως στα παράγωγα συσχετίζεται ατελώς µε τις θέσεις στην υποκείµενη αξία (π.χ. σε περίπτωση Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE ASE-20 ο επενδυτής δεν έχει θέσεις σε όλες τις µετοχές που συνθέτουν τον FTSE ASE-20 και µε την αναλογία συµµετοχής τους σε αυτόν). 5. Κόστος επανεπένδυσης (replacement cost risk) Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος (π.χ. σε συναλλαγές over-the-counter) δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Ο Επενδυτής θα είναι υποχρεωµένος να ανοίξει νέα θέση στην τιµή που θα έχει διαµορφωθεί στην σχετική αγορά (replacement value), στην οποία τιµή θα προστεθεί ποσό εξαρτώµενο από το χρόνο µέχρι την λήξη του παραγώγου (add-on). 6. έσµευση µετρητών ή κινητών αξιών (cash or property deposit risk) Η δέσµευση µετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας δεν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του είτε µόλις καταστούν ληξιπρόθεσµες είτε µεταγενέστερα. 7. Νοµοθετικό Πλαίσιο (legal risk) Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διενέργειας των συναλλαγών επ αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Συναλλαγές που διέπονται από αλλοδαπή έννοµη τάξη είναι πιθανό να εκθέσουν το επενδεδυµένο κεφάλαιο του Επενδυτή σε πρόσθετους κινδύνους. Η αλλοδαπή νοµοθεσία µπορεί να προσφέρει ασθενέστερη προστασία στον Επενδυτή από αυτήν που προσφέρει το ελληνικό δίκαιο. 8. Συναλλαγµατικός κίνδυνος (currency risk) Το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτιµώµενα σε συνάλλαγµα (ανεξαρτήτως του αν αυτά διαπραγµατεύονται στην εγχώρια ή σε αλλοδαπή αγορά) θα επηρεάζεται από τις µεταβολές στις ισοτιµίες όταν υπάρχει ανάγκη µετατροπής της αξίας του παραγώγου από ένα νόµισµα σε κάποιο άλλο και ειδικότερα στο νόµισµα στο οποίο αποτιµάται η περιουσία του Επενδυτή. 9. Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης Το Σύστηµα ιαπραγµάτευσης µέσω του οποίου γίνεται η εντός κύκλου διαπραγµάτευση στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπόκειται στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. Εάν η διαπραγµάτευση δεν είναι εφικτή για χρονικό διάστηµα το οποίο κατ εκτίµηση ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή στην οµαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συµφέροντα των επενδυτών, το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µπορεί να εγκρίνει την προσωρινή διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων εντός κύκλου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε άλλο πρόσφορο µέσο ή µέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. Οι συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, ενέχουν πέραν των ανωτέρω ειδικών κινδύνων τους γενικούς κινδύνους των συναλλαγών σε κάθε είδους χρηµατοπιστωτικά µέσα στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 10. Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk) Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι η αδυναµία ενός ιδρύµατος ή οργανισµού που συµµετέχει στην αγορά να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις εις του θα προκαλέσει την αδυναµία άλλων ιδρυµάτων ή οργανισµών να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. Ο συστηµικός κίνδυνος επηρεάζει το σύνολο της αγοράς και είναι µη διαφοροποιήσιµος. 11. Μη συστηµικός κίνδυνος (non-systemic risk) Ο κίνδυνος αυτός προκαλείται από παράγοντες που συντρέχουν στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων εταιριών εκδοτριών κινητών αξιών, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν υποκείµενες αξίες παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων. Ο µη συστηµικός είναι διαφοροποιήσιµος και µειώνεται µέσω της διασποράς του επενδυοµένου κεφαλαίου. 12. Πολιτικός κίνδυνος (political risk) Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο, η εκλογή κυβέρνησης και οι ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές σε κάθε τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής επηρεάζουν την πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. 13. Κίνδυνος Πληθωρισµού (inflation risk) Η πορεία του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκωµένων αποδόσεων. 14. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να έχει επίδραση σε ορισµένα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αναλόγως του είδους της υποκειµένης αξίας (π.χ. σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου). Υπογραφή Πελάτη 9/11

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Το πρόσωπο µε τα κατωτέρω στοιχεία: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ονοµατεπώνυµο συζύγου: Επάγγελµα: Υπηκοότητα: Αρ. ελτίου Ταυτότητας / ιαβατηρίου: Ηµ/νία έκδοσης: Εκδούσα Αρχή: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επωνυµία: Αρ.ΜΑΕ ή άλλος αριθµός καταχώρησης: Στοιχεία νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων: Ονοµατεπώνυµο: 1. ιεύθυνση: Α Τ: Ονοµατεπώνυµο: 2. ιεύθυνση: Α Τ: Με την παρούσα εξουσιοδοτώ την NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ (εφεξής «Εξουσιοδοτούµενη»), παρέχω σε αυτήν το δικαίωµα και της δίδω την ανέκκλητη εντολή να προβαίνει κατά την κρίση της στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Να ζητά και να παραλαµβάνει από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. στο οποίο έχω αναθέσει την εκκαθάριση των διενεργούµενων µέσω της Εξουσιοδοτούµενης συναλλαγών µου επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που είναι εισηγµένα στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και τα υπόλοιπα των τηρούµενων στο όνοµά µου Λογαριασµών Περιθωρίου Ασφάλισης, τις ανοικτές θέσεις µου στα άνω χρηµατοπιστωτικά µέσα, την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών µου ως προς την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των ακοικτών µου θέσεων, και γενικώς για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια της εκκαθάρισης των διενεργούµενων µέσω της Εξουσιοδοτούµενης οτούµενης συναλλαγών µου. 2. Εφόσον το εκάστοτε απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης των ανοικτών µου θέσεων υπερβαίνει σε αξία το υπόλοιπο του δεσµευµένου στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης που έχει ανοιγεί στο όνοµά µου, να καταβάλει τη διαφορά µε ισόποση χρέωση του τηρούµενου στην Εξουσιοδοτούµενη χρηµατιστηριακού λογαριασµού µου,, και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια εν γένει προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταβολή του εκάστοτε οφειλοµένου Περιθωρίου Ασφάλισης και ο εν γένει διακανονισµός των ανοικτών µου θέσεων από το προαναφερθέν Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. 3. Εφόσον το απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης υπολείπεται σε αξία του υπολοίπου του άνω Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης, να ζητά την ανάληψη για λογαριασµό µου του υπερβάλλοντος ποσού και να πιστώνει ισόποσα τον τηρούµενο σε αυτήν χρηµατιστηριακό λογαριασµό µου. Η Εξουσιοδοτούµενη δύναται να προβαίνει στις ανωτέρω (υπό 2 και 3) χρεώσεις και πιστώσεις του χρηµατιστηριακού λογαριασµού µου χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ή/και ειδική εντολή µου δυνάµει της παρούσας γενικής εξουσιοδότησης. ιευκρινίζεται ότι µε την παρούσα δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση της Εξουσιοδοτούµενης να µε ενηµερώνει σχετικά µε ενέργειες που θα διενεργεί σε εφαρµογή της παρούσας, ή σχετικά µε την κίνηση ή την κατάσταση του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης που τηρείται στο όνοµά µου, ή σχετικά µε τις υποχρεώσεις µου αναφορικά µε τον ηµερήσιο διακανονισµό και την εκκαθάριση των ανοικτών θέσεών µου επί των ανωτέρω χρηµατοπιστωτικών µέσων. Τόπος, Ηµεροµηνία.. Υπογραφή/ές 10/11

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών, ορίζεται βάσει του αντικειµένου της εκάστοτε συναλλαγής ως ακολούθως: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Είδος συµβολαίου ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΣΜΕ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Αµοιβή της Εταιρίας 8,10 / συµβόλαιο 0,50% επί της ονοµαστικής αξίας του συµβολαίου ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Είδος συµβολαίου ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ASE 20 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Τιµή ικαιώµατος 0,00 10,00 10,01 20,00 20,01 30,00 30,01 50,00 50,01 80,00 80,01 120,00 120,00 + 0,01 0,30 0,31 0,50 0,51 0,75 0,76 1,00 1,01 1,50 1,51 2,00 2,01 + Αµοιβή της Εταιρίας 4,90 / συµβόλαιο 5,90 / συµβόλαιο 6,90 / συµβόλαιο 7,90 / συµβόλαιο 8,90 / συµβόλαιο 9,90 / συµβόλαιο 12,90 / συµβόλαιο 1,00 / συµβόλαιο 1,65 / συµβόλαιο 2,40 / συµβόλαιο 3,15 / συµβόλαιο 4,40 / συµβόλαιο 5,65 / συµβόλαιο 6,90 / συµβόλαιο Stock Borrowing Repurchase Agreements Stock Lending Αµοιβή της Εταιρίας 0,05% επί της αξίας της συναλλαγής (υπολογιζόµενη µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη της συναλλαγής ηµέρα) 0,05% επί της αξίας της συναλλαγής (υπολογιζόµενη µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη της συναλλαγής ηµέρα) Μόνο για τον δανειζόµενο (αγοραστή) 3,00% επί του ποσού του τόκου που εισπράττει ο Πελάτης Εφόσον οι εντολές του Πελάτη διαβιβάζονται στην Εταιρία µέσω τρίτου προσώπου (ΕΠΕΥ, ΑΕΕ, Συνδεδεµένου Αντιπροσώπου κλπ), µέρος της εισπραττόµενης από την Εταιρία προµήθειας ενδέχεται να αποδίδεται στο τρίτο αυτό πρόσωπο δυνάµει συµφωνίας µεταξύ του τελευταίου και της Εταιρίας. Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει εγγράφως να του παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη και το ύψος της αποδιδόµενης κατά τα ανωτέρω προµήθειας.... Ηµεροµηνία... Υπογραφή Πελάτη... Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Πελάτη 11/11

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου Αθήνα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91. Τηλ Fax Αθήνα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91. Τηλ Fax Αθήνα ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Συμβάσεων Ελληνικών Παραγώγων

Πακέτο Συμβάσεων Ελληνικών Παραγώγων Πακέτο Συμβάσεων Ελληνικών Παραγώγων Περιλαμβάνει: Σύμβαση Κατάρτιση Συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων Εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Ερωτηματολόγιο Λήψη Επενδυτική Γνώση και Εμπειρία προ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Risk-disclosure. Magna Trust Risk-disclosure 1

Risk-disclosure. Magna Trust Risk-disclosure 1 Risk-disclosure Magna Trust Risk-disclosure 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα ΣΜΕ στο 10-ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα