Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑ ΙΑΣΤ ΛΙΣΤΙΚ NOTES ΑΣΕΙΣ ιάρκεια έκθεσς 0 Η ΑΞΙΑ Α/Α 2 3 Καλλι τέχν ς CLAIR E FONT AINE YMAN E FAKHI R Τίτλος/χρ ονολογία Untitled (No Present), 203 Un ange passe, 2003 Naissanc e de Badr, Είδος νέον 3 εκτυπώ σεις Lambda σε χαρτί Dibond µε κορνίζα εκτύπω σ Lambda σε χαρτί Dibond µε κορνίζα ιαστ άσεις 300 Μ x 4 Υ x 5 Π cm 20x x 20 Αφιξ έργων στ Θεσσαλονίκ: Από/προς κ επιστροφή ΒΙΕΝΝΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ Παρατρήσ εις υπάρχον κιβώτιο. Το έργο θα παραλφθεί από τ Βιένν και θα επιστραφεί στο Παρίσι µε τ λήξ τς έκθεσς. εν υπάρχει κιβώτιο. Ασφα λιστικ ή αξία 3500, , ΠΑΡΑΛΑ ΒΗ Dusty Sprengn agel Neon Line Obere Donaust rasse 45a A-020 Wien Austria Galerie of Marseille, 8 rue de Chevalier Roze, 3002 Marseille ΕΠΙΣΤΡΟ ΦΗ studio claire fontaine / 82 rue de rosny / montreuil 9300 / france Galerie of Marseille, 8 rue de Chevalier Roze, 3002 Marseille ΟΝΟΜ Α James Thornh ill Ymane Fakhir/ Galeri e of Marsei lle ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Παρίσι Galerie of Marseille, 8 rue de Chevalier Roze, 3002 Marseille ontaine.ws / foreignerseveryw r/ ofmarseille.com ΤΗΛΕ ΦΩΝ Ο (Παρί σι)/ (Βιένν ) / ΙΑΘΕΣΙ ΜΟΤΗΤ Α

2 4 5 JOHN ARML EDER 6 MARI E BOVO Fête du trône, 2009 OPAR N 7, 2007 From the Bab-el- Louk series, 2007: Bab-el- Louk 05h45 Bab-el- Louk 6h42 Bab-el- Louk 8h6 εκτύπω σ Lambda σε χαρτί Dibond µε κορνίζα 7 ιστοσαν ίδες µοντέλο bigwave, ρτίν,α φρός πολυου ρεθάνς, χρώµα, ύφασµα 6 C- prints 20 x x x 53 Παρίσι c/o Galerie ColletPark Παρίσι c/o Galerie Kamel Mennour Κάθε ιστιοσανίδα χρειάζεται νέα συσκευασία µε διαστάσεις:2 80 x 0 x 08 και συνολικό βάρος 3kg x7 = 9 κιλά περίπου. Εκτίµσ για κόστος συσκευασία ς: Απαιτείται κατασκευή κιβωτίου 80000, , ο Galerie ColletPar k, 203 rue bis Saint- Martin, 75003, Paris Παρίσι c/o Galerie Kamel Mennour/ Storage Kamel Mennour, 3 impasse des Artisans 7700 Meaux Galerie ColletPar k, 203 rue bis Saint- Martin, 75003, Paris Παρίσι c/o Galerie Kamel Mennour/ Storage Kamel Mennour, 3 impasse des Artisans 7700 Meaux Denis Collet Mériad ek Caraës Galerie ColletPar k, 203 bis rue Saint- Martin, Paris Galerie Kamel Mennour, 47, rue Saint- André des Arts, 75006, Paris k.com/ il.com mennour.com εν απαντά άµεσα στα e- mail. 2

3 Bab-el- Louk 8h50 Bab-el- Louk 9h07 Bab-el- Louk 23h ZINEB SEDI RA HARI S EPAM INON DA The death of a journey I, 2008 The death of a journey II, 2008 The death of a journey IV, 2008 The death of a journey V, 2008 The Lovers I, 2008 Untitled, ongoing 5 C- prints 7 Polaroid µε κορνίζα 20 x x 46 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 40000, ο (2.000 ) Βερολίνο Νέα Υόρκ Υπάρχει κιβώτιο για τα έργα στν αποθήκ τς Haris Epami nonda/ Sylvia Kouva li/ Rodeo Gallery, Yeni Hayat Apart. // Sıraselvil nonda.com/ ien.de> /

4 3 4 KHALI L RABA H Seascape s #, 202 DVD 8 πίνακες ζωγραφ ικής διάφο ρες διαστ άσεις ΑΜΒΟΥΡΓ Ο Εκκρεµεί πλροφορία εάν τα έργα θα παραλφθού ν από το Αµβούργο ή τ Βρυττό. 4 πίνακε ς, 200 x 300, πίνακ ας 25x2 00, πίνακ ας 200x2 64, πίνακ ας 72x2 60, πίνακ ας 202x3 00, πίνακ ας 56x2 40, πίνα κας 42x2 00, Galerie Sfeir- Semler, Admirait ätstrass e 7, 20459, Hambur g Galerie Sfeir- Semler, Admirait ätstrass e 7, 20459, Hambur g Schlien Τα έργα θα συσκευα στούν τελαρωµέ να, µε τα απαραίτ τα υλικά συσκευα σίας αλλά δεν θα κατασκευ αστούν κιβώτια Alexan der Schlie n Khalili Rabah/ Anna Nowak er No:49 D:, Taksim, İstanbul Galerie Sfeir- Semler, Admirait ätstrass e 7, 20459, Hambur g

5 5 APOS TOLO S GEOR GIOU 5 πίνακες ζωγραφ ικής 240 µήκος ος, τα ύψ διαφέ ρουν Αθήνα 2-3 έργα θα παραλφθού ν από τον καλλιτέχν και τα υπόλοιπα από τον συλλέκτ Κωνσταντίνο Παπαγεωργί ου (Αθήνα) πίνακ ας 66x πίνακε ς 20x30, πίνακ ας 80x 2, πίνακ ας 20x8 0, πίνακ ας 00x7 0 4 πίνακε ς διαστ άσεων : 70x3 00, 70x3 00, 280x2 30, 60x (2x , , ) Αθήνα Αθήνα Aposto los Georgi ou/ Sylvia Kouvali Αθήνα otmail.com/

6 DEAN NA MAGA NIAS MARI A PAPA DIMIT RIOU PANO S TSAG ARIS ΠΕΝΤΕΛ Η, 203 Anti- Apparatu s, 20 The Union, 202 υλικά (40 κοµµάτι α µαρµάρ ου) βάρκα και γυαλί Μουράν ο υλικά (κοµµάτι α γυαλί Μουράν ο) χρυσός 23k σε εφµερί δα (τρίπτυχ ο) 40 κιλά ο κοµµά τι Περίπ ου 70 x 44 κάθε εφµε ρίδα µε τν κορνίζ α. Αθήνα Αθήνα Μιλάνο Gondrand Αθήνα c/o Kalfayan Gallery Θα µεταφερθεί ως υλικό και όχι ως Fine art. 7 παλέτε ς, 250 κιλά Αλιβέρ, Εύβοια Αθήνα, Αποθήκ Μπεργελέ Maria Papadi mitriou Σοφία Ανυπα ρίδου Αθήνα Kalfayan Galleries, Kalfayan Galleries, 43 Proxenou Koromila, , Thessalo niki maganias.deann /deannamagania officepapadimitrio alleries.com / / / Tel: For Between the Light and the Darkness we Stand (XAOS), ασπρόµ αυρες αρχειακ ές ψφιακέ ς εκτυπώ σεις 35.5x2 8 κάθε εκτύπ ωσ χωρίς τν κορνίζ α. Τα έργα θε 500 6

7 επιστρ αφούν µε κορνίζ α. 2 Promises (Faith No More), 202 χρυσός 23k σε εφµερί δα (δίπτυχ ο) 56 x 30,5 κάθε εφµε ρίδα χωρίς τν κορνίζ α. Τα έργα θε επιστρ αφούν µε κορνίζ α The Celebrati on, 202 χρυσός 23k σε εφµερί δα (δίπτυχ ο) 56 x 30,5 cm each unfra med newsp apercover. The work will be

8 frame d RAED YASSI N The Riot, 202 Yassin Dynasty, 203 χρυσός 23k σε εφµερί δα (δίπτυχ ο) 0 πορσελ άνινα βάζα 56 x 30,5 κάθε εφµε ρίδα χωρίς τν κορνίζ α. Τα έργα θε επιστρ αφούν µε κορνίζ α. A. 40.5x2 6 B x 28 C. 37x37 D. 45.5x3 E. 44x2. 5 F. 56x25 G.44x ο, σύνολο

9 MARI A TSAG KARI BILL BALA SKAS PARIS PETRI DIS Thank you, 203 This is never going to end, 203 Culture, 203 Re:Evolut ion, 203 The Rum- Orthodox Schools of Istanbul, 2006 στάχτ Αθήνα 6000 (κατά προσέγ γισ) αφίσες νέον 3/4 σµαίες από πολυεστ έρα 2 lambda εκτυπώ σεις 50x70 30 x 50 εκ 50 x 300 εκ 60 x 75 ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗ χαρτό νια 70 x 80, 8 κουβά δες στάχτ, 4 kg ος σµαί α ασκαλο γιάνν 4, Λυκαβττ ός, 47, Αθήνα ασκαλο γιάνν 4, Λυκαβττ ός, 47, Αθήνα Να µ διπλωθού ν τα χαρτόνια κατά τ συσκευα σία και µεταφορά. εν απαιτείται µεταφορά Τσάγκ αρ Μαρία Πάρς Πετρίδ ς tmail.com gr /

10 30 3 YORG IS YERO LYMB OS VASIL IS ZOGR AFOS Thessalo niki, Fog II, 2009 inkjet εκτύπω σ πίνακες ζωγραφ ικής 20 x 300 ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗ 8x 3298 x 4, 5-20 κιλά 4 πίνακε ς ζωγρα φικής σε καµβά / αλουµί νιο: 25x 70, 25x 70, 20x 30, 30x 20, 35x35, 45x35, 25x20, 30x35, Εργαστή ριο Ν.Σδράλ, Ύδρας 8Β, Άγιος Ιωάννς Ρέντς, 8233 Εδέσσς 2, 3os όροφος, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλο νίκ Εππικοιν ωνία µε τον καλλιτέχν για τον ορισµό τς διεύθυνσ ς επιστροφ ής (Αθήνα ή Θεσσαλο νίκ) Εδέσσς 2, 3os όροφος, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλο νίκ Υπάρχον κιβώτιο 300 x 20, κιλά Γιώργ ς Γερόλυ µπος Βασίλ ς Ζωγρά φος ail.com fos.com / /

11 PHILI P RANT ZER GAL WEIN STEIN Continent Europe, 2005 Lighthous e, 202 Fires Tires, 200 τραπέζι µε προσαρ τµένο γλυπτό πίνακας (ατσαλό συρµα και µαλλί σε κοντρα πλακέ) διάφορ α υλικά 23 x 65 x 56 κατά προσέ γγισ 60 x 360 ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΤΕΛ ΑΒΙΒ Απαιτείται κατασκευή κιβωτίου κιβώτιο 72 x 32 x 38 περίπου. κιβώτιο περίπου 50x50x50 εκ για το graphite spray (συνήθως θεωρείται επικίνδυνο φορτίο. κιβώτιο 30x30x30 για τον κόφτ πολυστερήν ς, 4-5 σάκοι 30x35, 60x50, 50x40, 25x30, διάµετ ρος 2, διάµετ ρος 2 60 x 0 x 40, 0 κιλά 3 κοµµά τια, 20 x 60 x 6 ο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, Kibutz Galuyot 79, Tel Aviv ΤΕΛ ΑΒΙΒ, Kibutz Galuyot 79, Tel Aviv Το spray δεν θα έρθει από το Τελ Αβιβ Philip Rantze r Gal Weinst ein Tev-Aviv mail.com mail.com

12 µε Acrilan, µαλλί και αφρό πολυουρεθά νς. 35 υλικά (λάστιχ α αυτοκιν ήτου από κερί, αφρολέξ styrofoa m) ΓΚΕΜΜΕ (ΝΟΒΑΡΑ) c/o Αποθήκ Riccardo Crespi Gallery Το έργο αποτελείται από τα εξής: - 2 λάστιχα (κερί, διάµετρος 90 ο, ύψος 30 ο) προσαρτµέ να σε γλυπτό από αφρολέξ styrofoam µε συνολικό ύψος λάστιχο (κερί, διάµετρος 90, ύψος 30 ) προσαρτµέ να σε γλυπτό από αφρολέξ styrofoam λάστιχα (κερί, διάµετρος , Μιλανο, Gondran d Gallery Riccardo Crespi, via Mellerio n., 2023 Milano κιβώτιο 392 x 4 x (h) 57 µε 4 λάστιχα + 3 κουτιά µαλλί, κιβώτιο 267 x 95 x (h) 48 µε 3λάστιχα, κυκλική µεταλλική βάσ διαµέτρου 80 x (h) 2, κυκλική µεταλλική βάσ + λάστιχο διαµέτρου 90 ύψους 00, 7 κοµµάτια πολυστερ Maria France sca Saiben e Gallery Riccardo Crespi, via Mellerio n., 2023 Milano ardocrespi.com /

13 36 MART A DELL' ANGE LO La Prua, 2009 πίνακας ζωγραφ ικής (λάδι σε µουσαµ ά) 220 x 875 Μιλάνο ο, ύψος 30 ο). Συσκευασία: 2 κιβώτια µε 4-6 λάστιχα, 20 x 50 x 300 περίπου ο, αφρολέξ styrofoam (διάφορα κοµµάτια) και 3 λάστιχα προσαρτµέ να σε αφρολέξ styrofoam (το αφρολέξ δεν χρειάζεται συσκευασία). κιβώτιο. Ο καµβάς θα είναι τυλιγµένος χωρίς το τελάρο και τα πχάκια του τελάρου, ύψους 220 περίπου 50000, x 870, 0 κιλά Marta Dell'Ange lo Via Boffalora 5 Milano 2042 Italy Marta Dell'Ange lo Via Boffalora 5 Milano 2042 Italy ήνς διαστάσε ων περίπου: x 40 x x 200 x x 0 x x 40 x x 20 x x 60 x 20 + λάστιχο x 70 x λάστιχα και µεταλλική βάσ 2 κιβώτια διαστάσε ων: 35 x 326 x 28, 50 κιλά/ 28 x 230 x 20, 50 κιλά Marta dell'an gelo Marta Dell'Ange lo Via Boffalora 5 Milano 2042 Italy Θα λείπει Αυγούστ ου 3

14 ο, θα συσκευαστο ύν ξεχαριστά MARC ELLO MALO BERTI ADRI AN PACI VERO NICA SMIR NOFF Circus, Brothers, 200 Those that Belong to the Emperor, 203 Beyond the Shore, 203 υλικά (περίπο υ 00 καθρέφτ ες χειρός) µαρµάρι νο µωσαϊκ ό σε επιφάνε ια ρτίνς και ξύλο πίνακας πίνακας ζωγραφ ικής (αυγοτέ µπερα σε ξύλο) 50 x 83 x x x 89 Μιλάνο via Padova 38, 2032 Μιλάνο c/o Kaufmann Repetto Gallery Μιλάνο c/o Riccardo Crespi Gallery 2 ή 3 κουτιά, περίπου 50x40 ο, 0-5 κιλά ο κιβώτιο περίπου 75x20x Kaufman n Repetto Gallery, Via di Porta Tenaglia 7, 202, Milan Μιλανο, Gondran d Kaufman n Repetto Gallery, Via di Porta Tenaglia 7, 202, Milan Gallery Riccardo Crespi, via Mellerio n., 2023 Milano Θα έρθει ως υλικό και όχι ως fine art Είναι συσκευα σµένα µε αεροχάρτ και χαρτόνι. France sca Kaufm ann Maria France sca Saiben e Kaufman n Repetto Gallery, Via di Porta Tenaglia 7, 202, Milan Gallery Riccardo Crespi, via Mellerio n., 2023 Milano mannrepetto.com ardocrespi.com Evening Annals, 203 πίνακας ζωγραφ 80 x

15 PRIS CILLA TEA DAVI D CASI NI MILT OS MANE TAS Hinterlan ds at Nightfall, 203 Il ritorno dell'illogic a Abitudine, People of the Middle Sud and their smartpho nes, 203 ικής (αυγοτέ µπερα σε ξύλο) πίνακας ζωγραφ ικής (αυγοτέ µπερα σε ξύλο) 2 πίνακες ζωγραφ ικής (λάδι σε µουσαµ ά) 8-9 γλυπτά 4 πίνακες ζωγραφ ικής 59 x x 300 ος διάφο ρες διαστ άσεις 3 πίνακε ς (300 x 200 ος) + µικρός πίνακ ας Μιλάνο ΜΟΝΤΕΒΑ ΡΚΙ (ΑΡΕΤΣΟ) ΡΩΜΗ Απαιτείται κατασκευή κιβωτίου για τους 2 καµβάδες, οι οποίοι δεν θα είναι τελαρωµένοι. 3 ή 4 κιβώτια, 80x0x50 περίπου ο, 40 κιλά ο , ο Priscill a Tea il.it

16 46 47 LILIA NA MOR O DAN & LIA PERJ OVSC HI Underdog, µπρούτζ ινα γλυπτά εκτυπώ σεις σε διαφανέ ς βινύλιο και διάφορ α αντικείµ ενα ΡΟΒΕΡΕΤ Ο (ΤΡΕΝΤΟ) c/o MART Museum ΒΟΥΚΟΥΡ ΕΣΤΙ 4 κιβώτια διαστάσεων: 94 x 69 x 5 εκ, 9 x 67 x 6 εκ, 26 x 46 x h 3, 34 x 90 x 40 Τα έργα χρειάζονται εκτελωνισµό. Επικοινωνία για το τελωνείο: Mauro, rrek.it, T: Giorgio Andreatta, giorgio.andre Όχι µεταφορά Βουκουρέστι - Θεσσαλονίκ. Μόνο επιστροφή από Θεσσαλονίκ στο Βουκουρέστι ως υλικά, όχι fine art , MART Museum, Corso Bettini 43, Rovereto (TN) Heinrich Heine A, Cod 55020, Sibiu, Romania Όχι fine art. Να µεταφερθ εί µε κούριερ.ε κτυπώσει ς σε διαφανές βινύλιο και διάφορα αντικείµεν α, κουτί 00 x 5 Maria Grazia Galbiat i/ Claren za Catullo / Liliana Moro Lia Perjov schi o.it / / eposta.it mail.com cell

17 IVAN PETR OVIĆ PETE R WUTH RiCH JACQ UES BERT HET ISEUL T LABO TE Exemplar y Photogra phs, 203 Angels of Thessalo niki Oliviers, Série: φωτογρ αφίες µε κορνίζα φωτογρ αφίες 7 φωτογρ αφίες σε inkjet εκτύπω σ 9 φωτογρ αφίες 50 x 37 περίπ ου διάφο ρες διαστ άσεις 4 x 4 20 x 80 ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΒΕΡΝΗ ΓΕΝΕΥΗ ΓΕΝΕΥΗ κιβώτιο, 55 x 52 x 42, κιλά Τα έργα δεν θα παραλφθού ν από τ Βέρν, θα επιστραφούν µόνο από τ Θεσσαλονίκ στ Βέρν µετά το πέρας τς έκθεσς. 2 κιβώτια, 57 x 63 x 68 ο, 254 και 390 κιλά αντιστοίχως Απαιτείται κατασκευή κιβωτίου , , , Φωτογ ραφίες διαστ άσεων A5, A4, A3, A2 4 x 4, βάρος 8 κιλά Brace Ribnicar 28, 000 Belgrade Le Laboratoi re- Jacky Dubouch et, Rue des Falaises 0, 205, Geneve, Switzerla nd, Brace Ribnicar 28, 000 Belgrade Le Laboratoi re- Jacky Dubouch et, Rue des Falaises 0, 205, Geneve, Switzerla nd, Κιβώτιο 55 x 55 x 45, κιλά Ivan Petrovi c Vanna Karam aounas / Jacky Dubou chet yahoo.com adoo.fr/ ire.ch

18 LOS CARP INTER OS ADRI AN PACI Tuneles Populares, 999 Brothers, 20 The Column, φωτογρ αφίες µε κορνίζα 4 φωτογρ αφίες µε κορνίζα µαρµάρι νο µωσαϊκ ό, βερνίκι, ρτίν bluray 30 x x x 80 x 20 ΖΥΡΙΧΗ c/o P. Kilchmann Gallery ΜΑ ΡΙΤΗ c/o ΑΠΟΘΗΚΗ Los Carpinteros ΖΥΡΙΧΗ c/o P. Kilchmann Gallery κιβώτιο, 75x20x40 περίπου P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich ΑΠΟΘΗΚ Η Los Carpinter os, C/ Lérida 4, 3o. Derecha, 28020, Madrid P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich Το αποστέλλ ουν µε DHL P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich Melisa Rangel / Davide Ciresa P. Kilchman n Gallery, Buckhau serstrass e 28, 8048 Zurich hmann.com/ chmann.com Tel: / Tel: Η γκαλερί θα είναι κλειστή 29/7-9/8 8

19 GULS UN KARA MUST AFA GHAD A AMER Porters Loading, 203 The Words I Love the Most, 202 The Heart, φωτεινά κουτιά + DVD γλυπτό (µπρούτ ζος µε µαύρ πατίνα) γλυπτό (ανοξείδ ωτο ατσάλι) 20 x 50 ο φωτει νό κουτί 52.8 x 52.8 x x 07.3 x 83.8 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ: Polich Tallix, 453 State Route 7K Rock Tavern, NY 2575 Απαιτείται κατασκευή κιβωτίου, 50 x 50 x 70 Απαιτείται κατασκευή 3 κιβωτίων, διαστάσεων 7,45x7, 45x7,45, 6,84x29, 54x,76 και 23.36x87. 96x62.56 αντίστοιχα , , Rodeo Gallery, Yeni Hayat Apart. // Sıraselvil er No:49 D:, Taksim, İstanbul Rodeo Gallery, Yeni Hayat Apart. // Sıraselvil er No:49 D:, Taksim, İstanbul Απαιτείτα ι κατασκευ ή κιβωτίου, 30 x 40 x 60 Εύθραυστ ο έργο. Το The Words I Love the Most έχει ήδ κιβώτιο. Sylvia Kouvali Eliza Colem an/ Randy Moore Rodeo Gallery, Yeni Hayat Apart. // Sıraselvil er No:49 D:, Taksim, İstanbul Tina Kim Gallery, 545 W. 25th St.,New York, NY 000 ery.com/ llery.com

20 59 The Blue Bra Girls, 202 γλυπτό (ανοξείδ ωτο ατσάλι) 82.9 x 57.5 x 37.2 H γκαλερί συνεργάζετα ι µε τ Fritz Specialized για τν κατασκευή κιβωτίων. Στν περίπτωσ που ο πράκτορας θέλει να χρσιµοποιή σει διαφορετική εταιρία, θα πρέπει να ζτήσει προγουµέν ως τν έγκρισ τς γκαλερί.τα έργα πρέπει να επιστραφούν στ Νέα Υόρκ το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίο υ ,00 20

21 ROSA NA PALA ZYAN MAYA BAJE VIC LENO RA DE BARR OS NIGO L BEZJI...a story I never forgot, 203 (working title) April, 203 Study for stabs, 202; In the country of the big tongue..., 2006; Calaboca/ Shutup, 2006 The Poet/Mou rner, USB ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ Ενδεχοµένω ς καλλιτέχνς θα φέρει ίδια το USB στ Θεσσαλονίκ και ίσως ένα µαντήλι που θα εκθέσει. Στν περίπτωσ αυτή µετά το πέρας τς έκθεσς το µαντήλι αυτό θα πρέπει να επιστρέψει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ως fine art. 00,00 3 DVD ΣΑΡΑΓΕΒΟ 50,00 3 DVD ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 50,00 DVD ΒΗΡΥΤΤΟΣ 50,00 εν θα σταλούν υλικά από τ Βραζιλία. Θα σταλεί µόνο το USB µε υπρεσία courier. Θα επιστρέψ ει µε τον ίδιο τρόπο Ο τίτλος του έργου είναι Vertigo

22 AN MOHA MED BOUR OUIS SA SHEB A CHHA CHHI JORDI COLO MER DESE RTME D COLL ECTIV E INCI EVINE R CLAIR E FONT AINE KHAL ED All-in, 202 The Water Diviner, 2008 Prohibido Cantar/N o Singing, 202 Desertme d Fluxes of Girls on Europe, 200 P.I.G.S., 20 USB stick USB stick 7 DVD 7 digital files digital file digital file ΠΑΡΙΣΙ c/o Galerie Kamel Mennour ΜΙΛΑΝΟ c/o Curti Gambuzzi Gallery ΠΑΡΙΣΙ c/o Galerie Michel Rein 200,00 00,00 200,00 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 200,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟΛΗ χωρίς ασφαλι στική αξία 00,00 0 ΠΑΡΙΣΙ 00,00 00 I.Soldier, ΓΕΝΕΥΗ Θα σταλούν DVD 50, c/o Galerie µε υπρεσία JARR Docile DVD Guy κούριερ 50,00 Galerie Nev, istiklal caddesi misir apt no: 63 kat 4 d: beyoğlu, Istanbul Αποστέλλ εται µε DHL/ εν απαιτείται µεταφορά Μόνο επιστρ οφή Ibrahi m Cansiz oglu Galerie Nev, istiklal caddesi misir apt no: 63 kat 4 d: beyoğlu, Istanbul vistanbul.com

23 AR HUSE YIN KARA BEY ANGE LECCI A MARC MANG ION Soldier, 202 No darkness will make us forget, 20 Nymphea, 202 Border Stories, 203 (working title) 70 C- prints DVD USB stick bluray (5 x 7.5 ο, 250 γρ. ο Bartschi ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟΛΗ 50,00 ΠΑΡΙΣΙ 00,00 ΠΑΡΙΣΙ 50, Θα απαιτθεί µόνο επιστροφ ή Θα σταλούν µε κούριερ Η γκαλερί θα είναι κλειστή 0-26 Αυγούστ ου. 23