θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 96 6

3 ΕΙΣΑΙΏΓΗ, ~ Πυρ~σβεστ;κη 'Τπηρεσια, U_πηρεσί:χ αύστηρώ:; τεχvιχη~ ειδικο-:ητος, απαι-;ει μόρφωσιν και πειραν. ΊΙ καθόλου έξέλιξις τ-ϊjς μηχανικ'ϊ)ς δέν ίjδύvατο η vά έπηρεάσrι βασικως χαt τάς μεθόδούς -:?jς πυροσβεστιχίjς τέχνης. Ή δέ πρόοδος τώv χρησιμοποιουμένων σήμερον πupοσβεστικώv μέσων έπιβάλλει, σχεδον αύ-:ομάτως, -rήν τροποπο(ησιν τώv σuσ-:-ημά-:-ωv -:-ϊjς πuροσβεστιχ"ijς τακτικίjς έπt το έπιστημοvιχώτεροv, ή δπο(α άπαραι..-ήτω; r.ροϋποοέτει γεvικήν τινα Οεωρητικην μόρφωσιv τοϋ πpοσωπικ.οϋ -:-jς Πυροσβεcr=ικijς 'lπηpεσ(ας. ΔιιΧ τον λόγον τοϋτοv, πλήv τίjς εύρείας διά τώv άσχήσεων πραχτικijς έκπαιδεύσεως, άπαpαίτη':'ος τυγχάνει και ή 6εωρητικη -:-οιαύτη, ήτιι; έξασφαλ(ζει εtς τον πυpοσβέστην τά έφ6δια όπως έξηy[ι έπιστημοvιχώς πciv φαινόμενον σχετιζόμενον με: τύjv κα":'ά 'βεσιν τοϋ πυρος χαl όπως έκ.λέυίι μετ' έπιγνώσεως τούς μάλλον κ.αταλλ"ήλους_ τρόπους κ.ατασβέσεως. Σποu8α(ως έπίσης ή θεωρη -:-ιχή μόρφωσις έξάπτει το έν8ιαφέρον τοϋ Πυροσβεστιχοϋ ύπαλλ"ήλου 8ιa πάν σχετιζόμενον εις το κύριον tργον αύτοϋ. Της θεωpη-;ιχύ)ς ":'αότης έχπαι8εόσεως μέρος περιλαμβάνεται έν τ<ϊ> παpόντι, συνταχθέντι έπl τfj βάσει έν8ελεχών έπιστημονικ.ών μελετών χαt 8ι8αγμάτων πολυετοϋς πείρας, ϊνα πληρώσn το άξιοσ-rιμείωτον zε:νόν, δπερ μέχρι τοϋ8ε παρ' ήμίν δφ(στατο, κενόν, ":0 δποίον, ώς 8ιεπίσ-;ωσα, παρατηρείται χαl εtς &λλας ήjς άλλοδαπijς χώρας. ΆΟηvαι Σεπτέμβριος 93 Α. ΚΟΚΚΙΝΛΚΗΣ

4 ΜΕΡΟΣ Ι. \'ΤΟJΧΕΙλ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤ!ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ' ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΙΙΤΩΝ Α ΥΤΩΝ )_ ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Α'. f' :!- Κοιu σι ς. Η zημιχ ~ εvωσις οόσίας τινός μετιχ όξuγόνου, συνοδευομένη ύπο ι!κλύgεως μεγάλου ποσοu θερμότητος συνήθως οε καl φωτός, καλείται καϋσιζ) Δια νd: λά.βη χώραν το φαινόμενον τοuτο άπαιτοίiνται δύο τινά:. 'Όπως προηγουμένως θερμανθ'ώ ή έν λόγ<:j ούσία μέχρι θερμοκρασίας, καο' ήν 3ύναται ν' άναφλεχθί) χαl 2. 'Όπως ή ούσία αϋτη εύρίσχεται διαρκώς έν έπαφfj μ~τ όξυγόνου η, με άλλους λόγους, μετιχ τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος, τοϋ όποίου, ώς γνωστόν, -;0 όξυγό\jον ε!ναι εν τών κuριω~έρω'ι σuστοιτικώ'ι (ώς ~γγιστοι /5 ). 'Όσο~ ~:::pισσ~τερον. όξυyόνον ~νοuται, μετιi τής ούσίας -:-!:Χ.υτης, εr.ι 't"οσου-:-ον η χαuσtς γινεται εντατικωτερα καl τελειοτέρα. Διά -:-fις τελείας ταύτ-ης καύσεως παράγεται άέριον καλούμεvο J Οι.οξείδιον του άνθρακος η άvθρακικοv όξύ, τιi συσ-.α-:-ικα του όπο(ου άποτελόυvται έξ έvος άτόμου &vθρακος -:-ης καιομέvης ούσίας καt δύο ά.τόμωv όξuγόvου. χ.ιχο~ ~~ ~Τ~~:~ς: τύπος τοu διοξειδίου 0 τ~ :νθfαχος η ':'ou άνθραχt 0 Οπου-τό C ε!ν:χι τό σύμβολον τοu άνθραχος,-τό δέ Ο τό σύμβολον 7οϋ bξuγόν'j'j,

5 !Βι~:~ριον τοϋτο lχει τaς έξ'ίjς έν8ιαφερούσας bιτό. ~ _ 8ιατηρεί τήν καϋσιν (πiiν σώμα ά.νημ ς αuτου ~!σα:γόμεvον, άμέσως αβέvνυται )., 2. Εlναι ακατάλληλον 8' ε!σπvοήν (ζώον εύρισκό t... ατμοσ,φξοι~q:'..~~':"χούση μέχρι 30 % 8ιοξεί8ιον όίνθρα>< v ισ><ει ε.. σιp...,...,) και _ 3. Εlναι βαρότερον τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρο' κα( συν π~δ' ><~~ρχεται ε!ς τά κατώτερα στρώματα το~ zώ~ου τιp πο'ψ γίνεται ή καϋσις. ' άέ Έάν ><α:_ά τήν ><~ϋσιy πιριορίσωμεv τήν ε!σβολήν τ ρος, αυνεπως και του όξυγόνου, τόπ ή ><αiίσις άμέσως χ. Β~~~ο~α;:ι'ι~τά της καθισταμένη άτελής, άντι 8έ το ~;ιονοξε!8;ο:"~σ ρ~~~~.~α:,,,~~.. ~~LΟ%~αλδ~~ι:ν: ~:.:"6~~~'6::~ ~~ tνός άτόμου!νθρακοι; και hός μόνον άτ Λί,Χ"ρ~τηριστυcα!!8ιότηΠς του εlναι α!!ξ'ίjς :. - Εν,ουμεvο~ μετά τοϋ 6ξυγόνοu, Cν πορπώσc. νέας ε!σβο7cης αέρος, αμέσως άναφλ'rcται lντιr.τκώτοο τρεπόμενον ε[ς 8οξι8ιον τοϋ όίvθρακος χαd ~!Αι. μετί στην θερμότητα (κατά τήν σύvθεσιν CO + ό V-CY?,Εlναι,<πιβλαβές 8ι' ο!σπνοήν. ' Εα\t χατα: -:ήν χα.ϋσtν παρεμποβίσωμεν καθ' ο τrόίον τήν εσ~ολήν του άέρος, τότε ή καιομέvη ούσία μ ' ιuρ σκουσα πλεον όξυγόνον, θά σβύση άφ ' έαυτ'ίjς. ' δ :~ι"::οτρό;:rως, t>< τών ώς όίνω έκτεθέντων ί!άγε.,.. τι t«,ν χαυσtν ούσί:χς τtνος ά.παι-;οϋνται :. ~. ~έρμαν,σις, αύτ-2ς μ~χρ~ς άναφλέξιως και, ~ _ αθρέουσια ~ρκ"'"ις Βια την καϋσιν ποσότητος όξυγόνου. ν.ι τως η κα-.ασβεσις αύτ'ίjς έπέρχεται: ) Είτε δι.dι φuξεως τijς Ι<ιιιομέvης ούαlιις. 2) Είτε δι άπομοvώαcως ιιύτijς έχ τοϋ 6ξυγόvου ~ιχος ":'ύr.οι;.οϋ άερlοu τούτου εrνα~ δ.s.ι:.:;; co...,,ς πιιρεμποδζομέvης τijς mιιφijς της μετlι το\i άτμοαφιιιριeο\i άέρος i\ περιβιιλλομέvης τιιuτης δι' άερlωv πιιρ(σ)(ωλυ6v"ι'ωv τήv eιι\iαιν. () ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Ί., - Μέσα κατασβέσεως. Έχ των άναφερθέντων έv τέλει τοϋ πpο ηγουμένου κεφαλα(ου 8ύο τρόπων, τών άποτελούντωv τηv βάσιν έπί της όποιας στηρίζετα ι το σύγχρονοv σύστημα κατασβέσεως πυρκαϊών, ό μiiλλον 8ια8ε8ομένος εlvοιι δ πρώτος, 8ηλα8ή ή διά τ'ίjς ψήξεως κατάσβεσις. th ψϋξις αί.sτη έπιτυγχάvεται εύκολώτερον 8ιά του G8ατος, ή φυσικύj σύστασις τοϋ όποιου καθιστ~ αύτό εύχρηστότατον, έπιτρέπουσα τήν μετιχφοράν αύτου έντός 3οχείων, τήν 8ιοχέτευσίv του έντος σωλήνων και τη.., έχτόξευσιν αύτοu 8ι' ίσχυρίiς βολ'jς εlς μακρυνάς άποσ-:-άσεις. ΠλΎjν τούτου, τό G8ωρ &ποκτα-:-αι 8ια σχετικώς έλαχίστων θυσιών. Ό 8εύτερος τρόπος κατασβέσεως τοϋ πυρός, 8ιa παρακωλύσεως της έπιχφ7]ς αύτοu μετα τοu άτμοσφα~.uρος, kφαρμόζεται κυρίως κοιτά τι>.ς περιστάσεις καθ' &ς άποβα(νει δυσχερής ή 8< G8ατος κατάσβεσις, ώς λόγου χάριν, προκειμένου vά κατασβισθjj ή βενζίνη, -;ο πετρέλαιον, ή νάφθη, ο! 8ιάφοροι οιtθέρες, ο! ύ8ρογοvάνθροικες κ.λ. π. Ή κατα τας περιστάσεις ταύτας κατά.σβεσις 8ι' άφροϋ, lμμου, χώματος, κόπρου, ύγρών σχεπασμάτων κλπ. σκοπόν!:χει τήν άπομόνωσιν του καιομένου άντικειμέvου άπό τοϋ πεpιβάλλοv-:-ος αύτο ά-:-μοσφαtρικοϋ άέρος. Ό άλλος τρόπος κατασβέσεως τοu πυρός, 3ιά περιβολ]ς του χαιομένου άντιχειμέvου 8ι' άερίων, π~ 8ιζόvτων τήν καϋσιv, έφαρμόζεται tπίσης προς κατάσβεσιν τών ώς άνω άναφερομένων ύλών, των μή έπιτρεπουσών τήv χρ7]σιν Ματος. Τά άίρια ταϋτα eίσf..,, έκτος τοϋ άναφcρομένου άvωτέρω 8.οξει3ίου τοϋ άνθρακος καt ό τετρα-

6 -8- ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Γ'. Κατάσβεσις δι' ϋδατος. Άρθρον ον. Τρόπος χεφισμοίi τοίi ϋδατος.,,''ας Υ:,αθο~ίσωμεν νϋν _πώς ~ρέπει. νιχ. μετ~χειpιζ~μεθα το υ8ωρ, ινα εχμεταλλευθωμεν, οσον το Ουνατοv καλλιτερον και έπωφελέστεpοv τ<χς κατασβεστιχιiς αύτοϋ ιοιότητας. Περιττ0 J vι:χ εrπωμεν, Οτι ό καταλληλότερος και εύχερέστερος τρόπος τύjς χρήσεως αύτοϋ είναι. ή έκτόξευσις ϋοατος έν είοει βολύ)ς, έπιτρέπουσα άφ' ένος με:ν την άοιά - ~~:ο;ε~~~;.νε;~l ~~ο~2θμ~~~:ο;ότ~ό: έτέpοu ΟΕ: τοv εί>χο- Άς έξετάσωμεν, λοιπόν, πώς πρέπει να χειρισθώμεν τ-ιjν ώς άνω βολήν, Ζνα έπιτύχωμεν τιχς καλλιτέρας άποοόσεις. ΠρΟς τοίίτο ε!ναι άνάγχη όπως χατανοήσωμεν εύχρινώς την ούσ(αν τ'ης κατασβεστιχης ένεργε(ας τοϋ ϋδατος... ιως άναφέpεται άνωτέρω, ή χατασβεστικίj ένέργεια τοϋ u8ατο7, σχ~οοv άποχλειστιχώς, έγκειται έν τn ψύξει τώv καιομενωv αντικειμένων, ΟηλαΟή έν τn άιpαιρέσει της θερμότητος χα! συνεπώς έν τi;) ύποβιβασμi;) τί)ς θερμοκρασίας αύτων. Έπομένως, δσον περισσοτέραν θερμότητα κατοροώσω :ε~ ν~ άιp~ιρ~σωμεν, άπο το.. καιόμενο; άντικείμενοv, Οια μιας ~α~ζιςα~'iτ~;οσοτητος uοατος, τοσον καλλιτέρα ύπύ)ρξεν "Αρθροv 2ον. Λανθάνουσα θερμότης ζέσεως. Πρωτίστως Ομως, προς Οιεuκρίνισιν τοϋ ζητήματος τού -, ''Ας καθ_ορίσωμεν, Οθεv, τίνι τρόπ<:j Οuνάμεθα να έπιτ-jχωμεν τοuτο. -9- του, οα συντελέσ'{) ~ έξέτασις τοϋ γνωστοϋ ε~ς Ολους μας φαινομένου τοϋ βρασμοϋ τοϋ 50ατος. μεν, ~~~μτ:ν68:ε: ~~~~~ ~~~~~~ϋεν 3 ~~;~ς ~~~~~;~α~:~~~ χρασίας, 'ι)τοι 00 βαθμών Κελσίου, άρχίζει να βράζη χα! βαομηδον να έξατμίζηται. Καταμετροuντες την θερμοχρα -σίαν αύ οϋ καθ' όλην την Οιάρκειαν τοϋ βρασμοϋ, ΟηλαΟη rijς έξα-:-μίσεως, ΟυνάμεΟα εύκόλως νιχ πεισθώμεν, Οτι ή θερr~~c:.:ι~~ ~5~μ:~~~~σ:όδ~:~Ο2ύ~&~~~~~:~~v:::ξ~&~: το7ε ή zύτή. Τοϋτο άποοεικνύει Οτι άπασα ή θερμότης, ή με,αοaοεϊσα κατα -:Ον χρόνον της έξατμίσεως, χατηναλώθη ούχl Οια την άνύψωσιν της θερμοκρασίας τοϋ ϋοατος, άλλ' άπογλ~ιστιχώς Οια -rfιν έξάτμισιν αύτοϋ. ' Ι θερμότης αϋτ-η, χαλουμένη «Λανθάνουσα θερμότης ~εως)), είναι λίαν σημαντική. 'Εαν λόγου χάριν, λάβωμεν μ ίαν λίτραν ϋοατος θερμοκρασιας Qo χαt θελήσωμεv να την θε ρμάνωμεν μέχρις 00 βαθμών Κελσίου, πρέπει να τi) μεταδώσωμεν 00 θερμαντιχας μονάδας. Δια να μετατρέψωμεν Οε τfιν ώς &νω θερμανοείσαν ήο η μέχρις 00 βαθμών μίαν λίτραν ϋδατος, είς άτμόν ίδίας Οερμοκpασ(ας, πρέπει να τυί μεταοώσωμεν, ώς ε!ναι χαθορισμένον δια πειραμάτων, άχόμ η 536% θερμαντιχας μονάδας, α[τινzς και άποτελοϋν την λανθάνουσαν θερμ6τητα ζέσεως. Βλέπaμεν λο ιπόν, Οτι 3ια να θεpμάνωμεν μιαν λίτραν δ0α7ος άπο Qo μέχρις 00 βαθμων, πρέπει να χαταναλώσωμεν ιοο θερμαντικιχς μονάδας. Δ~α να μετατρέψωμεν οε τ-fιν ίδίαν ποσότητα ϋ3ατος Της αύτ-"ης Οερμοκρασίας τοϋ Ο βαθμοu εις άτμόν, πρέπει να χαταναλώσωμεν Yz=636Yz θερμαντικας μονάδας, δηλαδή 6 Yz φορας περισσοτέρας. Λαμβανομένου ύπ' Οψιν, Οτι ή Οι' ϋ3ατος κατάσβεσις. Π α p α τ ή p η σ t ι; : Θεpμαντικη μονι:χι; καλε:ίταt ή ποσόόφ~::~~; όε~~ο:~~:ε:ί~~αα~~:~a:α~~~ β~:ό;ι}f~vσfο:~τοι;, rvα

7 -0- ~νίσταται κυρίως εί.ς την ψϋξιν του καιομένοu άν-:-ικειμένοu, με άλλους λόγους, είς το Οτι το ϋδωρ, πίπτον έπ!. τοϋ ά'ιτικειμένοu τούτου, άφαιρεl,j]ν θερμότητα αύτοίi, θ:::ρμαινόμεvον 'rαύτοχρόνως τb 'ίδιον, καοίστα'!αι φανερόν, 0'7ι ";'α καλλίτερα άποτελέσματα Της κατασβέσεως έπι-:υyχ_άvονται -:-ότε, Οταν το ριφοε'j έπt Ώ)ς πυρiiς Uδωρ έξ όλοχλήρου μετατpαπ:π είς άτμον χα!. τοuτο έπει.οή, έν τ] περιπτώσει 'tαότη Ο' άφαιρεοfj άπο το καιόμενον άντιχείμενοv το μέγιστον τ'ίjς Οεpμότητος, ή όποία oi ~φαιρεοjj. "λρθpον 3ον. 'Αποaόσεις τών διαφόρου εcδους βολών. Συμπαγής χαί μεγάλης διαμέτρου βολή. 'Απομένει ήδη νιχ έξετάσωμεν τίνι τρόπ~ πρέπει. να μεταχειρισθώμεν το ϋδωp, 5πως έπιτύχωμεν -.ι:χ χαλλ('τεpα α.ύτcχ. άποτελέσματα κατασβέσεως. "Ας φαντασοώμεν χώροv τινιχ πλήρ η καιομέ ιων ι:χντιχ:ιμένων καt ~ς παρακολουθήσωμεν νοερώς τύjν ένέργεtαν των 8\αφόρου /lδους βολών 8ια τώ'j όποίων οα έπtχεψήσωμεν την κατασβεσt ν. "Ας έξετάσωμεν κατιi πρώτον τι:χ άποτελέσματα &τι να οα έπιφέρη μία συμπαγής χαί μεγάλης διαμέτρου βολή. Είναι φανερόν Οτι ή βολη αϋτη εύκόλως θιi σβύση τιχ καιόμενα άντtκείμενα έπt τών δποίων Θα πέση άλλ' ~!ναι. έπίσ-ης καταφανές, ό":'ι έλαχίστη ποσότης τοϋ '6Οατος -;ούτου θα μετατpαπfj είς άτμόν, το Οε όπόλοtπον οα κα-.αpρε~ση( άr;ό' τ~ν κα:ομένων άντ~κεtμέ~ων εις.ο Οάπε8ον ρε..,ωμεν εις αριθμητικους υπολογισμούς. και ως επι. το πλει.στον σuμβαι.νεt θα προξενήση ζ Ι]μίας μεyαλυτέpας ϊσως κα. αύτοu -:οϋ πυρός. ',, ΠεριττΟν νιi λεχθίj, Οτι είς τύjν ώς ΟCνω περfπτωσιν. IJ ~πό3οσις -:οϋ ϋ8σ.τος Uπηρξεν έλαχίστ-ιj καt ή χρησις κακιστη. -, Δια vά καταστfι καταφανεστέρα -~ άσκοπος και άνωφε ~ η7~ σπατάλ~ τ?u Uδατος.aια( της τοιαύ-:--ιις βολ'i)ς, άς προσ -- 'Η μέση Οερμοκρασία τοϋ 60ατος, το όποίον συνήθως χpησιμοποιοϋμεν είς κατασβέσεις πυρκαϊών, είναι περίπου 20 βαθμών Κελσίου. Κατ.Χ τήν χακljν χρ'ίjσιν τοu ϋδατος, όπότε τοϋτο πληροί έν άφθονί~ το δάπεδον, φθάνο J συχνάκις καl μέχρις άστραγάλων τών ποδών, ή θερμοκρασία αύτοu, ώζ πολλοί έξ ήμών, γνωρίζομεν, δl:ν όπερβοιlνει τούς βαθμούς. 'Επομενως το χρησιμοποιηθεν 60ωρ προσεκτ ήσατο θεpμοχpασίαν 30 περίπου βαθμώ ι (50--20=30 ), μέ Ιίλλους ~~τ~~~ν::ά~~ι::::_;,:,νου3 3δ~;ρο:α:~~::'μ~~:;~,ε ~,,t~ τ;.~ καλλιτέρας χρησιμοποιήσεως τυjς αύτης ποσότητος -:οϋ ύδατος Οά έπετυyχάνωμεν τ-(jν έξ όλοκλήρου έξάτμισιν αύτοϋ, δπότε kχάστ-η λίτρα ύδατος θ' άψ~pει %= 66% θερμαντιχάς μονάδας, δηλαδ Ιj εικοσάκις περισσότερον. Μέ Ιίλλους λόγους, iι προηγουμένη άπόδοσις κατασβέσεως Οι:Χ έπετυγχάνετο 3ιι:Χ τοu ένος είκοστοu τοu χρησιμοποιηθέντος 60ατος. - ApOpoν Θ Βολ Ιj μιχpίiς διαμέτρου. Οϋτω βλέπομεν, δτι ή συμπαγής καί μεγάλης διαμέ- :~:υς ~~~\~πέ~~~~ότ~~α:ίά~~i:~χ:ι:ρ:~~~:~σ~~τ;'έ"~:"ζ~~~ 3εικνύονταt κατιχ πολύ έπωφελέστεραι και άποτελεσματικώτεραι αύτών καt συνεπώς εκαστος Πuροσβέστ-jς, πλύjν τών έλαχίστων έκε(νων περιπτώσεων εις τd:ς όποf.ας έξατ.ρετικώς ~~~ t7~~~:"β.it~η:dί 0 :i~lι~~~ς π:~:π~!σ:~ςγ~~ρ:~~έ~γ~~ άναπ7υχ0ώσιν, όφείλει ν' άποφεύυ(] τιχς βολd:ς -:αύτας. Βεβαιωθέντες ηοη περf. τ-~ς άποπλεσματικωτέρας άποδόσεως των μικροτέρας 8ιαμέτρου βολών, άς πpοβώμεν εις την έξέτασιν τών, καθ' έ:χαστον εί3ών αύτών, 8Ί'jλα8 ή, έιχν πρέπει αuται να ώσι συμπαγείς, η μήπως, μία καταλλήλως Οιεc:..tοpπισμένη βολή, δύναται να άποδώcm καλλf.--:ερ::ι άποτελεσματα. "Ας έξετάσωμεν προς το:j-;ο τ-ι]ν ένέργειαν έχάστης αύτώ J.

8 -2- Ε!ναι φανερόν, Οτt μία συμπαγής βολή, πίπτουσα έπl ~:~:~ι:ς :~~:~L~:r, 0 ~ς θι ~:~~~~ :za~~:~:~:ιέ~~ςε!~~ θερμον το άντικείμενον τοϋτο, ή συμπαyής βολ-fι δε:ν Θα προψθάcrn να έξατμισ!jjj έξ όλοκλήροu καt ""' διόση -:σ.u-:ο -χpό Jως τύjν μεγίστην αύτής άπόδοσtν. ΑρθρονΘ Διεσκορπισμέv~ βολή. "Ας διαcτ'λ.ορπί.σωμεν vϋν τfιν βολην ταότην είς τpόπο'.ι ώστε, φοάνουσα το καιόμενον &.ντικείμενον, ν' άποτεληται έκ πλήθους λεπτών χωριστών σταγόνωv. Εί'Jαι καταφανές, 0-:ι έ:κάστη σταγών, πίπτουσα έπt τοϋ ο~ρμοϋ άντικειμένου, εύκολώτατα μετατρέπεται είς άτμον και έπειδ fι ή διεσχοpτ.ισμένη βολ-fι καλύπτει συνάμα σημαντικηv έπιφάνειαv τοϋ άντικειμένου τούτου, ή μετρατροπή εlς άτμον Ολων τών άποτελουσών τ-fιν βολην σταγόνων Θα πραγμα-;οποιηθjj Ιίνεu ούδεμιίiς δυσκολίας. 'Όθεν, ή άπόδοσις της τοtαύτης 'βολ'ης θιχ εlναι άσvγκpί-:ως άνωτέρα τ-'ης συμπαγους. Τοϋτο Ομως ε!ναι όροον μόνον ύπο τον Ορον Οτι ή έξά'7- μισtς του ϋδατος έλαβε χώραν κατιχ την στtγμίjν της έπαψύ)ς αύτου μετιχ τοϋ καιομένοu ά:ντtκειμένου. 'Εαν όμως, :::ίτε ένεκα μή ά:ρκούντως lσχυρίχς βολης, παρα τfιν μεγάλην έντασιν του πυρός, εtτε lνεκα προώρου διασχορπίσεως αύrijς, ή έξάτμισις λάβj χώραν πρtν η αί σταγόνες έλθωσtν είς έπαφήν με τό καιόμενον άντικείμενον είναι καταφανες Οτt ή τοιαύτη βολ ίj είς ούδεν άποτέλεσμα θιχ φέpj, καθ' Οσον ό παραχοεtς άτμος Θα παρασυρθj) ύπο τοϋ προ;-ληθέντος ύπο τοϋ πυρός ρεύματος άέρος, χωρlς νιχ σuν -:ε!.εσn είς τίjν ψυξιν -:ου καιομένου άντικειμένου. ΑρθροΘ Βολή μεγάλης πιέσεως., Τουτο όμως δύναται ν' άποφεuχθ?j, έιχν προσδώσωμεν εις τήν διεσπασμένηv βολήν μεγάλην πίεσιν, οδτως ώσ-:ε t ε όκ όλως να φθάvn καt τα μiχλλοv άπομεμακρυσμένα σημ,ί:α -:-οϋ καιομένου χώρου. Άλλ.Χ καt μή διεσπασμένη ή βολή αgτη θα προσβάλ-n τα καιόμεvα άντικείμενα με τοσαύτην δύναμιν, &στε να διασ'ι<:ορπίζηται καθ' Ολας τ<χ.ς διευθύνσεις έν εtδει λεπτών σταγόνων κι:χl τοιουτοτρόπως ά.φ' έαuπ}ς χαl ιχνεu προηγουμέ 'ΙΊ)ς 8ιασπάσεως θα έπιτυγχάνεται το ι:χύτο άποτέλεσμα. 'ΕντεUθεν χαl ή μεγίστη ά:πόδοσις των βολών μεγάλης πιέσεως, τοuθ' όπερ έπιβεβαιώθη διά σειρiχς έπιστημονtνιχών πειραμάτων χα l δι' έφαρμογί'jς έν τfι πράξει. "ΑρθροvΘΚριτική ταχύτης τϊjς βολ'ijς. ΤΟ μci.λλο ένδιαφέρον δεδομένον το άπορpέον έκ τών ~~Ρ:~~::βέ;;~~ω;πι~~~ά~:~τ:~ rνα':εt;:;ώ:: 0 :~;.σ~~τ~ ταχύτης της βολής κατοc τήν στιγμήν κατιχ την όποίαν αδτη πίπτει έπt του καtομένου άντικειμένου, ειναι ~ κατοc δευτερόλεπτον. Τήν ταχύτητα ταύτην άς δνομασωμεν «ταχύτητα κριτιχήν)). ΑGτη άντιστοιχεi: προς πίεσιν πέντε_ά:τμοσφαιpών Λαμβανομένου ύπ' 6ψιν, δτι ή μέση άπόστασις του αόλου ά:πο του χαιομένοu άντικειμένοu ειναt συνήθως περl ~~υ ~ύr:j:ε~~αίδπ~~:~μέ;υυνή~:ς ή θ~ιά~~~~~ιρ~ζ~;εθ~ιθ~ ~~=~σ~~;r~δ' ~αιt~ε:ννω ;νί~~~ι;~~~ο~~~~~~~ νεται έαν πpοσ8ώσωμεν εlς αύτjν π(εσιν 0-2 άτμοσφαιpών παροc το στόμιον του αύλου. έπι~:ώtη :~~aν κ:;~;:,ν ~::~~~τ::δ~έ~ς τοόuφδ~ιε~ νιχ ~ν τύπον V'=2gH, όπου το V εtνα:ι ή ταχύτης εl; μίτρα: κατα δευτερόλεπτον. Τό g 9.8 μ. δtu":". ι εtναι ή!πιτ&:χυvσις βcχρύτητος. Τό Η εtναι ή άτμοσφαφιχή πlεσtς εις στήλαc δδα:τος, έχάστης άτμοσφιχ(ρας άντιστοιχούση ι; πρόι; πιεσιν στήλης δδατος 0 μέτρων.

9 -4- α'. ) θιά της μεγενθύσεως i\ σμικρύνσεως της θιαμέτρου -:-oi.i στομίου τοu αύλοίi ή πίεσις τί)ς βολύ)ς 3ύναται να ρυομισθjί καταλλήλως. β'.) Οταν ή παρα τ~ αύλι;> πfεσις είναι 5 ά-.μοσφαιρών, ή κρι-τικη ταχύτης εύρίσχεται έν αύτiϊ> τούτι.μ τ<}> αύλ<}> καt συνεπώς με τοσαύτην πίεσιν η μικροτέραν οόaέποτε 3ύναται νιχ έπιτευχθί] καλ-fι άπό8οσις τύjς βολης. Ο!κοθεν νοείται, Οτι δια νά ~χωμεν παριχ τw αύλ<}> την άπαιτουμέν-ην πίεσιν των 0-2 άτμοσφαιρών, ή πίεσις Πjς άντλίας πρέπει νά φθάνη άναλόγως με: το μύ)κος, τύjν διάμετρο J καt το είδος των σωλήνων, είς άτμοσφαίpας. Αρθρονf8::ΊΚαθορισμος της άπαιτουμένης πρός ~:/άσβεσιν ποσότητος ϋδατος. ΠρΟς καθορισμόν τύjς άπαιτουμένης προς κατάσβεσιν -:ών διαφόρου έντάσεως πuρχαϊών, ποσότητος ϋδατος, αί ~~~~~ς ;;~, :rνναιδ:tί~ξη~~ον να στηρίξωμεν τούς ύπολοyι- Ώς εlναι γνωστόν, το καtόμενον σώμα μεταδίδει Πjν θερμότητα θιά της έπαφ'ίjς και θιά της άχτινοβολίας. 'Η ποσότης ής μεταβιβαζομένης δπο τοϋ χαιομένου -=ούτου σώματος θερμότητος έξαρτίiταt άπο την θερμοχpα~ίαν, τ~ϋ ~ώματος το~του., " " Επι τη βασει πειραματων ' εξηκριβωθη οτι εν-~γωvιχοv μέτρον χαιομέvου σώματος μεταδίδει διιi της άκτt-. 'Εμ::ειρυ~η ~ια-:ύπ.ωσι.ς τοu Σ':'εφάνοu Μπόλ':'σμαv Τ Q=Ι,.5 Χ /60 (-) "Οπου, 00 ~ό Q ση~ίν<ι ;ήν ποσότητα τής μεταβιβαζομένης Οερμότητος εtς τ{ί'f~ffν:~ 0 ~~7;ρ~~χ~:~~λ~~~ν κθ:~:~~σ~~μ~~:~ ~ \οοί~~ ~0-:ι πρ~ J~ι8~ιρ:i i:~~λ~~~;,~θ~~~~fi. &.γ~φ(?uι~ί; ;;;: της, χαόσιμος ύλη, όφάσματα χ.λ.π. ). ' νοβολίας, jτις άποτελεί τον κυριώτερον συντελεστύ]ν έξαπλώσεως πυρκαϊiiς, άvαλόγως της θερμοκρασίας αύτοϋ, τιiς έξijς ποσότητας θερμ6τητος κατά λεπτόν. Θερμοκρασία καιομένου σώματος Μεταβιβαζόμεναι (Κελσίου) θερμαντιχαl μονιiθες έχ -.ων προ.?jγουμένων δε yνωpί.ζοflεν, δτ~ ~κάστη λί;ρ~ Gθατος, καλως χρησιμοποιουμένη θυναται ν αφαιpέση απο το χαιόμενον άντικεί.μενον περt τιiς 600 θερμαντικιχς μονά8ας. 'Επομένως, προς κατάσβεσιν ένος τετpαγωνιχοϋ μέτρου κα.~ομένου σώματος, ιbταtτοϋνται, άναλόγως Της θερμοκρασίας αύτοϋ, αί έξης ποσότητες 68ατος., Θερμο;gc)σία 267~6οό~ ϋ~/:~τρα = 600 = ι. " : 600 = ' /, )) : 600 = 3 '/,» : 600 = 6 )) Έκ τοu πίνακος τούτου έξάγονται τιi έξης συμπεράσματα : α'.) ΜΙ: τύjν αϋξησιν της θερμοκρασίας τοϋ καιομiνου σώματος, ή ποσότης τοϋ άπαιτουμένου, προς κατάσβεσιν ύδατος, αύξάνει έν πολu μεγαλυτέρq; άναλογίq;. Ούτως, λόγου χάριν, προς κατάσβεσιν ένός τετρατωνιχ.οϋ μέτρου σώματος θερμοκρασίας 600 βαθμών άπαιτουνται Yz λ(τpας ύδατος προς κατάσβεσιν δε τής αύή)ς έπιφανείας &λλά θιπλασίας θ~ρμοκρασίας, ήτοι 200 βαθμών, Οά άπαιτηθjί, ούχt 8ιπλάσιον ποσονϋθατος, Ι)τοι 2 Χ '/,='/,= '/, λίτρας, άλλά, ώς τοϋτο φα(νεται έχ τοϋ άνωτέpω π(ναχος, 6 λίτραι, δηλαδή έννεαπλάσιον ποσον ύδατος. β'.) Λαμβανομένου δπ' 6ψιν δτι αt θερμοκρασίαι των χο:~ομένων σωμάτων ώς έπt το πλεlστον έξαρτώνται χαt σuν-

10 -6-3έοv ται μ ε το μέγεθος κ αl τ-fιν ~ντασιν της πυρκα ϊ iχς, χαt ότι συνήθως ή θερμο κρα σία των βα θμών άνταποκρίνεταt προς τ ιχς πυρκαϊcχς μεγάλης έν τάσεως, ή των βαθμών προ ς τάς πυ ρκα ϊάς μέ<τ7) ς έντάσεω ς, και 8 και κάτω βαθμών εlς τ clς πυ pκαϊ d:ς μtκ ρ iχς έν τάσεως, δυνά. μεθα εύκόλως vcx έξεόρω μεν τί]ν πο σό τητα τοϋ χ ρησtμοπο ιη θησομέν ου πρ ο ς κατάσβ εσιν των δ ιαφό ρ ο υ έ ντάσεως πυρκαϊών ύ δατος. Συμφ ώνως προς τιχ ανω άvαφερόμεν α, ή πο σότ-r,ς αϋ τη θά είναι ή!ξύjς : Δ ιά πυρκα ϊιχς μικράς έντάσεως λίτρα ϋ δατος κατα -:.μ.»» μέσης» 2Υ2»»»»» >> μεγάλης η 5 η >> >> >> γ '. ) Δεδομένου δτι ύπο δμαλας συνθήκας ή καν ον ιχ ~ κατάσβεσις τοϋ πυρος άπαιτεί δπως Ε:καστος αύλος έξυπη ρετεί ούχt πλείο\jα των 00 τετραγωνικών μέτρων της καιομένης έπιφανε(ας, δ υνάμεθα νuν νά ε5ρωμεν το είδος τη ς βολύjς, ήν πρέπει να χρησιμοποιήσωμεν κατα τιχ ς πu ρ καϊ&ς διαφόρων έντάσεων. Π ράγματι, χατα την πρ ο ηγουμένην παράγραφο ν, ή ποσότης τοϋ δδατος, ήν πρέπει να καταν α λώσωμεν κα τιi λεπτόν προς κατάσβεσtν έπιφαvε(α ς 00 τετρ. μέτ ρων, Θα ειvα ι : Διά πυρκαϊiiς μικρiiίς έντάσεως χ 00= 00 λίτ. κατ.λεπ. )) )) μέσης )) 2% χ 00=250 )) η μεγάλης η 5 χ 00= 500 η η» Αφ' έτέρου, ΟεΟομένου 5τι, χατιχ κανόνα, θέλομεν κά μνι' χρύjσιν βολών έχουσών πίεσιν, παριχ τον αύλον 0-2 άτμοσφαιρών, εύχόλως δυνάμεθα να εϋρωμεν Οι' άρtθμητικοίi ύπολογισμοu τιχς διαστάσεις, Οηλαδ ή Πjν Οιάμετρον τών. Κατ& τόν τύπον Q d =- χ VH 66 δπου Q ε!ναι ή πο σότης τοϋ tκτοξευμένου χατιχ λεπτόν ύδατος ιl; λ{τρας. Η ή παριχ τόv αύλόν πlεσις εl; άτμοσφαιpας. d ή διάμετρος τοu σ.ύλοu ε L;!χατοστ& τοu μέτρου στομίων των αύλών, Οιά τώv όποίων ή ποσότης τοϋ έχ-:-ο ξεuομέvοu ύδατος, Οά άvτακορίvηται προς τιχς άνω άναφερο μένας..λ ί διάμετροι α Uται ειναι αί έξης : Διά τάς πυρκαϊά ς μικρaς έντάσεως 6-7 χιλιοστών μέσης 0- η «μεγάλης» 5-6» Τ άς δια.στάσεις ταύτας δέον να έvοuμώμε θα καλώς, αόσ-;ηρό\ς έφαρμόζοντες αύτάς kν ηj πράξε'j/..::. ~ 'Άρθρον 9ον. Γεν ικ οl κανόνες κατασβέσi'ως δι' ύδατος. J 'Επ. ήj βάσει πάντων τών προαναφ ε ρθέντων δ υνάμε θα νά Οιατuπώσωμε j τούς έξης κανόνας έπ L της Ο ι' ϋδ.ατος κατασβέσεως τοϋ πυρός : α ' ) Ν ά καταναλίσκωμεν κατά τό δυνατόν δλιγωτέ ραv π ο σ ότητα δδατος, β') Νά χρησιμοποιώμεν βολήν μεγάλης πιέσεως, ~t:τ::;.\;:_χι μικροτέρας τών 0 &:τμοσφαιρών παρά γ') Νά κανονίζωμεν τήν διάμετρον τύjς βολης συμφώνως πρός τήν ~ντασιν και τό μέγεθος τοu πυρός, \&:><ολουθοuντες αόστηρώς τάς έν τ<ϊι προηγουμένφ Cίρθρφ όποδείξεις, σχετικώς μέ τάς δ ι αμέτρους ~~~έ~;~~~~::r~~, ~~:~;~:~\V.,,~ :~:~:::lν~ε~ε~:~ βολών της iντάσεως τοu πυρός. δ') Νά διασπώμεν κατά τό δυνατόν περισσότερον τήv βολήν, &:λλ' όπο τον δρον δπωςκαί διεσπασμδνη φθάνη τά καιόμενα άντικείμενα _ Ή διάσπασις αδτη, τόσον μεγαλυτέρα δέον νά ειναι δσον μικροτέρα ειναι ) ή ~ντασις τοu πυρός και 2) ή &:πόστασις τοu καιομένου άντικειμένου &:πό τοu στομ{οu τοu cχύλοϋ. ε') Ν' &:ποφεύγηται ή συγκέντρωσις της βολης lπl μακρόν έπ! lνός χα! τοu αότοu σημείου, νά lπι- 2

11 -8 - διώκηται δ ή ταχεία κατ ανομή τα\ιτης, έπί δσοv τό δuvατόv μεγαλuτέpας καιομένης έπιφαvε( ας, καθ' δσον διά τοu τpόπ οu τ ο\ιτοu έπιτuγχά:vεται ή τελειοτέpα ύποβίβασις της θεpμοκpασ(α ς. στ ' ) Νά πλησιά:ζη δ α\ιλοφόpος δσοv τό δuvατόν έγγ\ιτεpοv πpός τήv έστί αv τοu πu pός, εiι pέως χp η σιμοποιώv, έv άvά:γκη πpοσωπίδ ας κα l πα p απετά: σματα έξ \Ιδατος η άμιά:vτοu. ζ ' ) Έπ' οiιδεvl λόγ<~> νά χ\ιvεται \Ιδωp, έάv δέv κατοpθοuται vά πpοσβά:λλεται άπ ' ε\ιθε ίας ή έστ (α τοu πup ό ς. Ή πλήρης &ντίληψις τ'ίjς ούσίας ολων τών ώς &νω φαινομένων, κα θ ώς καl ή Sεξιά καl λελογισμένη έφαρμο γj αύτ'ίjς εtς τόν χειρισμόν τ-ίjς βολ'ίjς, &ποτελοuσι τήν βάσιν τών τεχνικών γνώσεων έκάστου Π υροσβέστου. ΚΕΦΛΛΑ ΙΟΝ ΔΌ 'f Κατάσβεσις Sι' &φροu. Π λήν τοϋ ϋ8ατ ος, δ μίχλλο ν 8ι.αδεδομένος κ.αt ένδιαφέρων τρόπος κατασβέσεως τοϋ πυpος είναι ό διιχ τοϋ ~ Αρθρον ον. Βάσις έπl τίjς δποίας στηρίζεται ή Ο ι ' άφροϋ κατάσβεσ ι ς. Πρ Ος κατανό ησ ι.ν τοίi φα ινομένου τούτου, άς φαντασθώ μεν νοε ρώς εν στερεον χαλόβδι.ν ον δοχεϊ:ον, ~χοv σκέπασμα κα ι φέ ρ ον έπt μιας τών πλευρών του μιαν μ ιχρ ιχν bπ-fιν δ ι' έκ ρ οήν καl ιχς πλη ρώ σωμεν σχεsόν έ ξ δλοκλή ρο υ μέ S ιαλελυμέv ον έντος Gδατο ς άνθ pακ tκ Ον η διπανθ ρακικοv &λας τοu σοδ (ου, ε tς δε το έσωτε p ιχόν τοϋ σκεπά σματο ς τοϋ δοχε(ου τούτου, άς στερεώσωμεν εν μικρόν ύάλιν ον ποτήρ ι. ο ν πλύ) ρ ες οlουsήπ οτε bξέ ο ς λ. χ. θε ιϊκοu όξέως. ' Ε άν α t φνη Sίω ς &νατρέ ψ ωμεν η S ιαρρή ξω μεν τό ποτήρ ιο ν τοu το, τό τε τό περιεχό μενον έν αύτ<;i όξ\ι θά χυθjj εtς τή ν 8 ιά:λυ σ ιν καt θά λάβη -9 - zώρ~.ν Ενωσι.ς των Ούο χημικών ούσι.ών, το δε άποτέλε ~μα τ-ϊjς άνηδράσεως οα ε!ναι η παραγωy~ )~ ς ποσό7)7ος &ερίου Οι.οξειδίου τοu άνθ.ρακ_ος,,, ΤΟ δι.οξείδι.ον τοϋτο τοϋ άνθρακος υψουται. ε~ υσαηδων εlς τη,ι έπιφάνει.αν τοϋ ύγροu. 5που αί φυσα Οες αu,αι. δι.αρρήγνυνται καl το έν αύταί~ ά.~ρι.ον π,λη οί 70ν με αξύ Της έπι.φανείας τοϋ ϋδατος και.ττου πυθμενο~ τ?u Οοzείου χώρον, έπει.δ-fι δε ό, χ~ρος ois~oς ε ι.ναι.μ~κ~ό~ ~ Οε ϊ:οσό7υj ς τοϋ παραγομένου αεριου μεγαλ~, χα~ αναγ ~ ~Ο ~Ερtον -:-οuτο Θα συμπυκν~οη χαl ~υνεπω;, θα _πα\:χ 0 ~ εν-:-ος τοu δοχείου πίεσις φθανουσα μεχρις αρκετων α μ σς:ι:zιp<7)ιj. Jl.. πίεσις αϋτη eα έκτοπίσ-n τό ϋδωρ δι.ά ~ς ~~ τοg, δοχείου προς τc:χ: ~ξω έν ~tδ~:_ βολjς. :~π~ύ~: α~z rις ταυτης βασιζεται. ή χ~τασχ7υη ~ων, r;'~στω μα-:ων χσ."':'ασβεστήρων τών ενεργουντων δι υοατος. f- Αρθρον 2ον. Σχηματισμός τοu &φροu.,,, 'Εά,, τώρα λάβωμεν το αύτο δοχείον και τας, αυτ~ς Χ:rιμικ&.ς ούσίας προσθέσωμε'j δε άλεσμένην εlς λε~ν σκονιν έλαιpράν τι~α όργανικην ούσ(αν ώς λό;ου χαρι.'~ _ yλυ~ κlφpιζο'.ν και έπαναλάβωμεν -to ώς &νω πεφαμα, τ? ~ε ~α ΜβΊΙ yώραν 7ο έξ'ίjς φαινόμενον : Κατά τήν στιγμη ι τη~ ά ιτιsριfσεως καt παραγωγ'ίjς τοu Sιοξει8ίου ;ou '.~θρακος, η εύρισκομένη έντος τ~ς διαλύσεως λεπτf~ σκονη της γλυκορpίζ"ιj; οα περιβάλη πανταχόθεν τιχς σχ f)ματιζομέ:νας φ~σ~λ~3ας τοϋ &ερίου τούτου έμποδ~ζο~σα ;Ο 7;λε~στοθa αυε:~~ να 3ια.ρpαγοϋν και συνεπώς σχεδον ολη.fj διαλυσις _μ_ -:ρα;τη είς μίαν άφρώδη μiiζαν, σuνωταμένην άπο άπειρον 7:λ'r.θος φuσαλίsων περιεχουσών SιοξείSιον '.νθρακος,,ή ~νιζομένη έκ τοu Sοχείου βολή θά ~ΧΊΙ μορφην 2~~ι~c~. τη'+&κδ\'ί~~ο. ι~ων;dsο, +; 2co, + 2π,ο t~~α.~~α~~ί~u ΘεϊκΟν όξu ΘειϊκΟνν&:τριον Αν~~κικδν "ΤΟωρ

12 ά.φροu, έξ οο και ό τρόπος οu-;ος τ-rις κατασ~έσεως Ελ?:βε τί) όνομασία'j του. ~! Ε ΡΟ Σ l!. ~ f" "Α pθpο ι :)ον Ενέργεια τοv ά.φρcjϋ ~ΙΚ.\[ λρχαι τσr ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΛΤΛΣΒΕΣΕΩΣ ά.φ' ι~ο~φ~~~ ο~;;ιβ~~;ιω::~~;~:.~τ:~~~~~ ι :;~~κ~~:~~ ~ο;:~ί~iρ~, δ::ϊ~~σ:~~~~' ~~~:~ςc}~~}~ρ μότη-:ο.ς, Οιαρρήγνυνται και οϋτως έ~zegϋ-:αι _'70 έν αύ-:-α~~ ΤΙΤΛΟΣ.\'. Β.\ΣΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑί ΛΠΟΤΕΑΟΥΣΛί περιεzόμενον οιοξεlοιον τοu όίνθραχος, τό δποiον, ό>ς ε!ν7 ΤΗΝ ΚΛΤΑΣΒΕΣΙΝ γνωσ-;όν, άποτiλεϊ: ξ_,, των μέσων κ';τασβέσεως, καt έκ ρι: to ~ του, Ζπει.0-Ι; ό άφpbς ετναι. ~ έξατμίζεται καl συ ι":ελ_:~ f ι z:ι.:&σβεσις άνεξαρτήτως τών περιστάσεων ύφ' ας αι οϋτω και είς τοv ύ7:ο~ι~ασμ0ν τ!ic Οερμακ ρασίας. Δι.ιi τη:: :7tιrxi;;zt έv έκάσηι συγκεκρι.μμέν η περιπτώσει έμφανίζοvται, -:-ριπλύjς οε ταύτης έπι ρασεως έπέρχεται ή &μεσeις χα-:άσβε: 3,~,~:~. ')± 3ιαιcεθη εtς τι7:ς έξης 'χα--:α σεφι7:ν έργασtας : σις τοϋ πυρός. ς Η κατασβεστιχ fι αϋτη ένέργεια "':Οϋ άφρο'j ' ' ε!ναι λίαν ίσχuρα όπερβαίνοuσα χατ<χ πολύ 7{,'J "':Οϋ U3ατος. α'.-τήv άvα.γvώpισιv ΈκτΟς Ομως "ούτοu ό άφρος έχει καt --:Ο πλεονέκ-;ημ~. β'.-τήv διά:σωσιv Οτι 8ι' αύτοϋ εί Jαt 8uνατΎj ή κατάσβεσις σzεaο ι όλω-: εν γ'.-τj.v lγκατάστα.σιν γένει τώv ούσιών, μη έξdφaυμέvων και ϊ;ει~-~' 7ί:"Jν όποίωv ι ή οι' ϋοα-:-ος κσ.τάσβεσις είναι άούνα-:-ος.. δ'.-την πpοσβολήν '. ε'.-την έκκαθάpισιν κ αί τον ά.εp ισμον ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Ε'. Κα-:-άσβεσις 8ιct διαφόρων μέσων καt άερίω'j. στ'.-τήv πpοστα.σίαv ζ'.-τήν έπαγ ρ όπνι σ ιν Πλ ην τοϋ άφροϋ γίνεται χpησις 3ιαφόρων z:ημι~ωv οόσιών, ώς τετρσ.zλωριούzοu όίνορακος, zλωρο9ορμιο J. ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ λ' θειο~~ε~u::~~:" 0 Jφ;~~~ζε-:-αι ένιαzοu χαl ό -;ρόπος -:Τ.' f 'Α ν α Ύ ν ώ Ρ ι σ ' ς. κατασβέσεως τοϋ πυρδς 8ι άερίων. ΤΟ: άέpια -:-αϋ"':α είvιχι, " ΛρΟρον iον ΣκοπΟς άνσ.γνωρίσεως. ώς έπt το πλείστον, πεπιεσμένον διοξεί8ιον 't"οϋ άνθpακοζ,,.. _, -ε πρtν 8έ έκτοξευοώσιν εlς τοv καιόμενον χώρον, διέρχοv'7:tl θ~, &ν;ι.γ'ιώρισις συνtσταται εiς ":'"fι'ι έξέτα~ιν ;ων, ε~ - ΟιιΧ δοχείου πεπληρωμένοu ύπο λεπτύjς κόvεως κα ασβεσ 7 ι:,"~j.t'j,<ψj είς το πup σημείων, έπt -:-(ί'> σχοπ<}> ~ης αμε,σ~~ κών άλάτων ώς λ χ. το ΟιττανθpακικΟν άλας τοϋ σοδίου και ~'""'J?εc;εως καt διασώσεως τώv τuχον κινόυνευ ντων, ατο~ συμ7!αpασόρουσι αuτα κα-:ιχ την έκτόξευσιν. ΤΟ άέριον ~<ι)~, ~}5 κ:ι..t της έξαχριβώσεως τών δι~στ~σεων και τ~~ μετιχ -:-Υjς κ6νεως πληροίiσι τον και6μενον χώρον κ,..ι κατ~- ~~~J:~l~oς,τΎiς πuρκ~ϊciς, π~ος ληυιν ':'ων ανταποκρι'ιομε στέλλουσι τό πuρ έντός όλίγων λεπτών τ'ijς ώραςt.ρος τας πεpιστασε<ς μετρων. /

13 -22- ''. \ρθρον 20 J. Κα.0-ήκοντα -;ou έκ-;zλοgψ:-ος άν;ι.γ-c:ηισιν. c Ι [ διεύθυνσις τής άναγνωρίσεως άν ήκει είς -:Ον ' κεφαλύ)ς τώ άφιχθησομένων πυpοσβεσ-:ών, Οσ-:-ι.ς Ξzει πλήρη πρωτοβουλίαν έν τfl λ-ήψει τών έν8εικνυομ' μέτρων χαt φέρει πασαν τ-/jν εύούν-ην ΟιιΧ τιχ μέτρ:χ ":'σ.ϊ καί τύ]ν έκτέλεσι.ν αύτών.--- τ-ητ,,σ~:;ς έ::;~ε~ μ:ύ::~ρο~7::::.~ ι ~: τήpησι.ν -:οϋ -;όπου -:-Γις πυρκαϊας, ε~σο-όω ν ";'t.7.v":'oϋ χ:ι κατιχ το ΟυνατΟν έyγύ7εpον πρbς -r/ιν έgτίαν "ο ϋ -;:uρός ί J ~5:~~k~~~;Ξi.{~~~Sf:. άποσόβ ησι.ν άμφοτέρων -;ών κινο Jνων τού--:ων. Εκ-:-Ος -:ού-:ου Οφείλει να φροντίσr. Οι.α ":"~' _ :σφ λι.σι.ν τών μέσων έπι.κοι.νωνίας καt να βεβαιωοώ ϊ";ερt -:, σ ερεότητος τών χλιμ&~ων, τών τοίχων κ:χt -:ών όpοψώ' 0':ου πρόχειταt ~α έρ:;;;,:οο-uν οι πυροσβέ-σται. Εν γένει σε ό ένερyώ'j τ7}ν ά.'jσ.yνώρισιν 8έον ν!χ έν-:δ, Ολας το:.ς προσπαθειας του, Οπως έπιτύz:rι, Οσον -:Ο δ υν~:c. ταχύτερον ' πληρεστέραν και &κριβεστέραν τοιαύτην. ~~~.:~Ξ':ii7i];E ~ta:τ:~υ~ις 5 5λ~υ~υ_:~~~η tι 8 ~~2~;~~::~ &f iη~~~~ ά.~ό~,~:,;υj~~ :::5:7:.:;,~~:~ό~:~φ~:ισ;,~:~:."~εί~::, έ;;r~:~.,χ ~~ιδ;: κν.j:η ό έπt κεφαλ ης Αρθοον 3ον.{Πρ6σχλησις ένισχύσεως. - 'Εν_ 'fι.πε~ιπτώ~ει ό J.αρα~-rήρ 6 =~ :~ς δ~~~/.:c;;:~ς{i; ϊ:υpκαϊας ειναt τοtαυται, ωστε η ~ρ, η περιοpισμον η ~8~'ατο νck έπιφέρίι... ~στ~, κ~t ελα~:στ:~, πυροσβεστών ελαττωσιν των ζ ημι.ων, 'ο επ ι κ~φα α"i 'ν &.ναγκαιοϋόψείλει άδιστάκτως χα! αμεσως να χ ιm τη σχ χα;ιχ τ-fιν, γνώμην τ~υ έν(_:rχ~σtν~ολύ προτιμοτέρα είναr. ' Πρεπ~ι. να,χατανοηθ~ καλ~ς οτι. 'πο ' νκαl κατ' έλάχιμια ματσ.ια προσχλησις ενισχυσεω:,.. α ουτη_ ς κατασβέσεως. στον μη έντελεστέραν περαίωσιν του εργ "Αρθρον 4.ο. 0t &κολουθοuντες τον έκτ~λοϋντα Πjν &ναγνώpισιν. ΤΟν έπt κεφαλ)ς συνοδεύουν ";ατ~.τ-ιjν &. 0 ~α~:~~~ι'~ω~ ~ο '!ΟΟς αύ~οϋ, ό &γγε~ι.~φόρο5 κ~~ι οι,αρ'[τ~γ καl έρyαλε~α, ομαδων, φεροντες μεθ εαυτων ε~αp~{,. κανονισμους. λε;::-ομεpώς κάθοριζόμενα εtς τους, ει, LΚΟ~_; Πtστώς τ-~ν 'Έκαστος έξ αύτών, ~ρέπει ν~ ε~:ε ~ύτον έντολήν, ~νατιοεμ,ένην ύπο τ~u επ,ι κεφ~λ:ιτολ _ ς ταύτης π&σ~ν επιδεικνυων εντος των δριων τ-ης'θ η,..' υσαν είς την δuνατ-f~ν πρωτοβουλίαν καl προσπα ει.αν, τ:ινο τη τ~zuτέρα.ν καl τελειοτέραν έκτέλεσιν αυτης. _ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 5 <,f Διάσωσις.,,, ξίν ι Η πρώτη μέριμνα. των πυροσβ;στών 'κα;:ιίν φ~:~τlς ω~ εlς ~Ον τόπον ::ης πυρκαϊ(iς ~pε;,:~ό:τ~ν προσώπων, ~ρ~ς. διασ~σιν τ~ν ' τυχον, κι ιδ σκοπον της Π υροσβε \οuθ δπερ αποτελει.. ον χυριωτερον, 'στου G>ικης <Υπηρεσίας καl tερωτάτην άποστολη~ :_κ~ωης Π υpοσβέστου, Ο στις καl με: κίν8υνον της lδίας, αυ'tου ' ~ι:;>είλεt να έπιληφθ'ω τύjς ύποχρεώσεώς του ταυτης.

14 -22- "Λρθρον 2ον. Καθήκοντα τoij έκτελοuντος άνα:γνώpισιν. Ι- Οιεύθυνσις τ-ί)ς άναγνωρίσεως ά.ν ήκει είς κεφαλ-ϊjς των ά.φιχθησομένων πυροσβεστων, Οσ7ις πλήρη πρωτοβουλίαν έν τ?ί λ ήψει των ένοεικνuομέ ι μέτρων και φέρει πα.σαν τ-fιν εύθύνν ΟιιΧ τιχ μέτρα -;α~ κα. τυ;ν έχτέλεσιν αύτών. ΟUτος όφείλει με: τήν μεγαλuτέραν Ουνcι.τ~ν ταχ τητα νιχ ένεργ ήση α:ύτοπροσώπως έπισταμένην παρ:ι τήρησιν τοu τόπου τ-ί)ς πυρκαrας, εlσούων παντοϋ κ κατιχ το ΟυνατΟν έγγύτεροv προς τ-l}ν έσ7ίαν τοu πυρός, ('Ι οuτω σχημα.τίσrι άχριβί) ά.ντf.ληψιv. τοu μεγέθους τ-ϊ}ς κα cας καί τοϋ έξ αύτ9jς κ~ Μνου τόσον των χαιομένωv, καl των έπαπειλουμένων ά:ντικειμέvων, καθορίζων χρόνως τα σημεία τύjς...&μέσου προσβολύjς του τ.:uρός, άπaσόβ ησιν άμφοτέρων των χιvούνων τούτων. ΈχτΟς τούτου όφείλει να φροντίση 3ια τ)ιν έξασφά λισιν των μέσων έπικοινωνί.ας και να βεβα.ιωθ?j ~Γ.τη στερεότ ητος τών κλιμάκων, τών τοίχων xc.ι:l τών όροφώ v 07'!ου πρόκειται να έργα.σθοuν οί πυροσβέστα.ι. Έν γένει aε ό Ενεργών τ-/jν άναγνώρισιν 3έον )(} έντzί Ολα.ς τας προσπαθεί.ας του, Οπως έπιτύχ~η, Οσον το 3uνατό ταχύτερον ' πληρεστέραν και άκριβεστέραν τοιαύτην. &ν εfv~~ο~ε:;;:~~~, δ 0 ~~~::~:;~::.ι~~u::~β~;~~~ς~ έπt στιγμήν aεv πρέπει ν' άποθαρρυνοjj -η νχ ύποκύψ! εlς αϊσθημα &aυναμί.ας η σuγχύσzως, εχων πάντο-:-ε ύ;:' Οψιν του, Οτι ή ψυχική aιάθεσις τοu άρχηγοϋ, άμέσως μ.::-:α aιaετα.,ι ~ίς Ολους τούς ύφ~στα.μένοuς και τούς περικuκλοuψ τας αυτον.,,,,,,,,, ψ uχραιμια, αποφα.σιστικοτ ης και επιμονη, ιaou ~ θεμελιώβί) προσόντα, τά όποία άείποτε πρέπει νά έπι8$ι κνύ:η ό έπl χεφαλ~ς "Αρθρον 3ον.f Πρόσχλησις ένισχόσεως.' - Έν ~ περιπτώ~ει ό }αρα~τ-)ιρ 6 :~~ :~ς a~~ί:~~::ι~ς τ6i πυρχα.ϊιχ.ς ε'lναι τοια.υτα,~' ωστε ~ ;~' ~ον περιοοισμον η ή8όνατο να έπιφ~ρη _ εστ.ω' και ε α;~σ των πυρ~σβεστwν έλάττωσιν τών ζημιω~, 'ο' επl κ~φα. Ί)~ 'ν &να καιοϋόφείλει &:Βιστάχτως και αμεσως να καλευ;η τη Υ σαν κατ& τ/jν γνώμην του έν~σχ~,σιν. λύ προτιμοτέρα είναι Πρέπει να,κατανοηθ~ καλ~ς οτι ;:σ '', νχαί κατ' έλάχι μία ματαία προσκλησις ενισχυσεω_:,,, υ"'ι_ κατασβέσεως. στον μη έντελεστέραν περcι.ίωσιν του εργο της "Αρθρον 4οfοι άκολοuθοuντες τον έκτ~λοϋντα τ-}ιν &ναγνώρισιν., ΤΟν έπ. χεφαλης σuνο3εόοuν ~ατ.α.τ-fιν :ια~::~~ι~ω~ βοηθός αύτοίί, δ άγγε~ι~φ6ρ':,ς κ~ 0 ~,:;:τ:υ καl έρyαλε:α, δμά8ων, φέροντες μεθ εαυτ,ων ε, αρ εiaικούς κανονισμούς. λεπτομερώς κd.θοριζόμ~να ει7 τους' ελ:π πιστώς τ}ιν 'Έκαστος 'έξ' αύτ::'ν' ~ρεπει ν~ ε:ι:. ~ύτόν έντολήν, &νατιθεμένην 'υπο τ~υ ;π,ι χεφ_αλί:ιτολ - ς ταότης πij.σαν έπι3εικνόων εντος των οριων της'θ ηείνοuσαν είς τύjν ΒuνατΎjν πρωτοβοuλίαν και προσπα ειαν τ - ταχ.υτέρcι.ν χα.. τελειοτέρα.ν έχτέλεσιν αυτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 5.r,f Δ ι ά σ ω σ ι ς. ' ' " ', _ β,..ων χα.τα την αφιξιν π πρώτ-~ μερι~ια -:-ων ~~ρο~ :~~ι να είναι ή φροντις τω~ είς ~Ον τοπον :-_~ς r~u!υb~ιαςχι!auνεuόντων προσώπων, προς 8ιασωσιν τω Χ ' - Πυροσβετοίίθ' δπ;ρ &ποτ~λε: τον' κ~ριώ:i':"ν σ~::τ:ν ~κάστου στικ'ίjς )" πηρεσιας κ~ι 'ιερ:" η - t8ία αύτοu ζω'ίjς, Πυροσβέστου, δστι: κ~ι ~ε χιν8~νο ν' της υ τ:ό-. ς. όφείλει να έπιληφθ n της υποχf>εωσ-ως το ~