θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 96 6

3 ΕΙΣΑΙΏΓΗ, ~ Πυρ~σβεστ;κη 'Τπηρεσια, U_πηρεσί:χ αύστηρώ:; τεχvιχη~ ειδικο-:ητος, απαι-;ει μόρφωσιν και πειραν. ΊΙ καθόλου έξέλιξις τ-ϊjς μηχανικ'ϊ)ς δέν ίjδύvατο η vά έπηρεάσrι βασικως χαt τάς μεθόδούς -:?jς πυροσβεστιχίjς τέχνης. Ή δέ πρόοδος τώv χρησιμοποιουμένων σήμερον πupοσβεστικώv μέσων έπιβάλλει, σχεδον αύ-:ομάτως, -rήν τροποπο(ησιν τώv σuσ-:-ημά-:-ωv -:-ϊjς πuροσβεστιχ"ijς τακτικίjς έπt το έπιστημοvιχώτεροv, ή δπο(α άπαραι..-ήτω; r.ροϋποοέτει γεvικήν τινα Οεωρητικην μόρφωσιv τοϋ πpοσωπικ.οϋ -:-jς Πυροσβεcr=ικijς 'lπηpεσ(ας. ΔιιΧ τον λόγον τοϋτοv, πλήv τίjς εύρείας διά τώv άσχήσεων πραχτικijς έκπαιδεύσεως, άπαpαίτη':'ος τυγχάνει και ή 6εωρητικη -:-οιαύτη, ήτιι; έξασφαλ(ζει εtς τον πυpοσβέστην τά έφ6δια όπως έξηy[ι έπιστημοvιχώς πciv φαινόμενον σχετιζόμενον με: τύjv κα":'ά 'βεσιν τοϋ πυρος χαl όπως έκ.λέυίι μετ' έπιγνώσεως τούς μάλλον κ.αταλλ"ήλους_ τρόπους κ.ατασβέσεως. Σποu8α(ως έπίσης ή θεωρη -:-ιχή μόρφωσις έξάπτει το έν8ιαφέρον τοϋ Πυροσβεστιχοϋ ύπαλλ"ήλου 8ιa πάν σχετιζόμενον εις το κύριον tργον αύτοϋ. Της θεωpη-;ιχύ)ς ":'αότης έχπαι8εόσεως μέρος περιλαμβάνεται έν τ<ϊ> παpόντι, συνταχθέντι έπl τfj βάσει έν8ελεχών έπιστημονικ.ών μελετών χαt 8ι8αγμάτων πολυετοϋς πείρας, ϊνα πληρώσn το άξιοσ-rιμείωτον zε:νόν, δπερ μέχρι τοϋ8ε παρ' ήμίν δφ(στατο, κενόν, ":0 δποίον, ώς 8ιεπίσ-;ωσα, παρατηρείται χαl εtς &λλας ήjς άλλοδαπijς χώρας. ΆΟηvαι Σεπτέμβριος 93 Α. ΚΟΚΚΙΝΛΚΗΣ

4 ΜΕΡΟΣ Ι. \'ΤΟJΧΕΙλ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤ!ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ' ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΙΙΤΩΝ Α ΥΤΩΝ )_ ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Α'. f' :!- Κοιu σι ς. Η zημιχ ~ εvωσις οόσίας τινός μετιχ όξuγόνου, συνοδευομένη ύπο ι!κλύgεως μεγάλου ποσοu θερμότητος συνήθως οε καl φωτός, καλείται καϋσιζ) Δια νd: λά.βη χώραν το φαινόμενον τοuτο άπαιτοίiνται δύο τινά:. 'Όπως προηγουμένως θερμανθ'ώ ή έν λόγ<:j ούσία μέχρι θερμοκρασίας, καο' ήν 3ύναται ν' άναφλεχθί) χαl 2. 'Όπως ή ούσία αϋτη εύρίσχεται διαρκώς έν έπαφfj μ~τ όξυγόνου η, με άλλους λόγους, μετιχ τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος, τοϋ όποίου, ώς γνωστόν, -;0 όξυγό\jον ε!ναι εν τών κuριω~έρω'ι σuστοιτικώ'ι (ώς ~γγιστοι /5 ). 'Όσο~ ~:::pισσ~τερον. όξυyόνον ~νοuται, μετιi τής ούσίας -:-!:Χ.υτης, εr.ι 't"οσου-:-ον η χαuσtς γινεται εντατικωτερα καl τελειοτέρα. Διά -:-fις τελείας ταύτ-ης καύσεως παράγεται άέριον καλούμεvο J Οι.οξείδιον του άνθρακος η άvθρακικοv όξύ, τιi συσ-.α-:-ικα του όπο(ου άποτελόυvται έξ έvος άτόμου &vθρακος -:-ης καιομέvης ούσίας καt δύο ά.τόμωv όξuγόvου. χ.ιχο~ ~~ ~Τ~~:~ς: τύπος τοu διοξειδίου 0 τ~ :νθfαχος η ':'ou άνθραχt 0 Οπου-τό C ε!ν:χι τό σύμβολον τοu άνθραχος,-τό δέ Ο τό σύμβολον 7οϋ bξuγόν'j'j,

5 !Βι~:~ριον τοϋτο lχει τaς έξ'ίjς έν8ιαφερούσας bιτό. ~ _ 8ιατηρεί τήν καϋσιν (πiiν σώμα ά.νημ ς αuτου ~!σα:γόμεvον, άμέσως αβέvνυται )., 2. Εlναι ακατάλληλον 8' ε!σπvοήν (ζώον εύρισκό t... ατμοσ,φξοι~q:'..~~':"χούση μέχρι 30 % 8ιοξεί8ιον όίνθρα>< v ισ><ει ε.. σιp...,...,) και _ 3. Εlναι βαρότερον τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρο' κα( συν π~δ' ><~~ρχεται ε!ς τά κατώτερα στρώματα το~ zώ~ου τιp πο'ψ γίνεται ή καϋσις. ' άέ Έάν ><α:_ά τήν ><~ϋσιy πιριορίσωμεv τήν ε!σβολήν τ ρος, αυνεπως και του όξυγόνου, τόπ ή ><αiίσις άμέσως χ. Β~~~ο~α;:ι'ι~τά της καθισταμένη άτελής, άντι 8έ το ~;ιονοξε!8;ο:"~σ ρ~~~~.~α:,,,~~.. ~~LΟ%~αλδ~~ι:ν: ~:.:"6~~~'6::~ ~~ tνός άτόμου!νθρακοι; και hός μόνον άτ Λί,Χ"ρ~τηριστυcα!!8ιότηΠς του εlναι α!!ξ'ίjς :. - Εν,ουμεvο~ μετά τοϋ 6ξυγόνοu, Cν πορπώσc. νέας ε!σβο7cης αέρος, αμέσως άναφλ'rcται lντιr.τκώτοο τρεπόμενον ε[ς 8οξι8ιον τοϋ όίvθρακος χαd ~!Αι. μετί στην θερμότητα (κατά τήν σύvθεσιν CO + ό V-CY?,Εlναι,<πιβλαβές 8ι' ο!σπνοήν. ' Εα\t χατα: -:ήν χα.ϋσtν παρεμποβίσωμεν καθ' ο τrόίον τήν εσ~ολήν του άέρος, τότε ή καιομέvη ούσία μ ' ιuρ σκουσα πλεον όξυγόνον, θά σβύση άφ ' έαυτ'ίjς. ' δ :~ι"::οτρό;:rως, t>< τών ώς όίνω έκτεθέντων ί!άγε.,.. τι t«,ν χαυσtν ούσί:χς τtνος ά.παι-;οϋνται :. ~. ~έρμαν,σις, αύτ-2ς μ~χρ~ς άναφλέξιως και, ~ _ αθρέουσια ~ρκ"'"ις Βια την καϋσιν ποσότητος όξυγόνου. ν.ι τως η κα-.ασβεσις αύτ'ίjς έπέρχεται: ) Είτε δι.dι φuξεως τijς Ι<ιιιομέvης ούαlιις. 2) Είτε δι άπομοvώαcως ιιύτijς έχ τοϋ 6ξυγόvου ~ιχος ":'ύr.οι;.οϋ άερlοu τούτου εrνα~ δ.s.ι:.:;; co...,,ς πιιρεμποδζομέvης τijς mιιφijς της μετlι το\i άτμοαφιιιριeο\i άέρος i\ περιβιιλλομέvης τιιuτης δι' άερlωv πιιρ(σ)(ωλυ6v"ι'ωv τήv eιι\iαιν. () ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Ί., - Μέσα κατασβέσεως. Έχ των άναφερθέντων έv τέλει τοϋ πpο ηγουμένου κεφαλα(ου 8ύο τρόπων, τών άποτελούντωv τηv βάσιν έπί της όποιας στηρίζετα ι το σύγχρονοv σύστημα κατασβέσεως πυρκαϊών, ό μiiλλον 8ια8ε8ομένος εlvοιι δ πρώτος, 8ηλα8ή ή διά τ'ίjς ψήξεως κατάσβεσις. th ψϋξις αί.sτη έπιτυγχάvεται εύκολώτερον 8ιά του G8ατος, ή φυσικύj σύστασις τοϋ όποιου καθιστ~ αύτό εύχρηστότατον, έπιτρέπουσα τήν μετιχφοράν αύτου έντός 3οχείων, τήν 8ιοχέτευσίv του έντος σωλήνων και τη.., έχτόξευσιν αύτοu 8ι' ίσχυρίiς βολ'jς εlς μακρυνάς άποσ-:-άσεις. ΠλΎjν τούτου, τό G8ωρ &ποκτα-:-αι 8ια σχετικώς έλαχίστων θυσιών. Ό 8εύτερος τρόπος κατασβέσεως τοϋ πυρός, 8ιa παρακωλύσεως της έπιχφ7]ς αύτοu μετα τοu άτμοσφα~.uρος, kφαρμόζεται κυρίως κοιτά τι>.ς περιστάσεις καθ' &ς άποβα(νει δυσχερής ή 8< G8ατος κατάσβεσις, ώς λόγου χάριν, προκειμένου vά κατασβισθjj ή βενζίνη, -;ο πετρέλαιον, ή νάφθη, ο! 8ιάφοροι οιtθέρες, ο! ύ8ρογοvάνθροικες κ.λ. π. Ή κατα τας περιστάσεις ταύτας κατά.σβεσις 8ι' άφροϋ, lμμου, χώματος, κόπρου, ύγρών σχεπασμάτων κλπ. σκοπόν!:χει τήν άπομόνωσιν του καιομένου άντικειμέvου άπό τοϋ πεpιβάλλοv-:-ος αύτο ά-:-μοσφαtρικοϋ άέρος. Ό άλλος τρόπος κατασβέσεως τοu πυρός, 3ιά περιβολ]ς του χαιομένου άντιχειμέvου 8ι' άερίων, π~ 8ιζόvτων τήν καϋσιv, έφαρμόζεται tπίσης προς κατάσβεσιν τών ώς άνω άναφερομένων ύλών, των μή έπιτρεπουσών τήv χρ7]σιν Ματος. Τά άίρια ταϋτα eίσf..,, έκτος τοϋ άναφcρομένου άvωτέρω 8.οξει3ίου τοϋ άνθρακος καt ό τετρα-

6 -8- ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Γ'. Κατάσβεσις δι' ϋδατος. Άρθρον ον. Τρόπος χεφισμοίi τοίi ϋδατος.,,''ας Υ:,αθο~ίσωμεν νϋν _πώς ~ρέπει. νιχ. μετ~χειpιζ~μεθα το υ8ωρ, ινα εχμεταλλευθωμεν, οσον το Ουνατοv καλλιτερον και έπωφελέστεpοv τ<χς κατασβεστιχιiς αύτοϋ ιοιότητας. Περιττ0 J vι:χ εrπωμεν, Οτι ό καταλληλότερος και εύχερέστερος τρόπος τύjς χρήσεως αύτοϋ είναι. ή έκτόξευσις ϋοατος έν είοει βολύ)ς, έπιτρέπουσα άφ' ένος με:ν την άοιά - ~~:ο;ε~~~;.νε;~l ~~ο~2θμ~~~:ο;ότ~ό: έτέpοu ΟΕ: τοv εί>χο- Άς έξετάσωμεν, λοιπόν, πώς πρέπει να χειρισθώμεν τ-ιjν ώς άνω βολήν, Ζνα έπιτύχωμεν τιχς καλλιτέρας άποοόσεις. ΠρΟς τοίίτο ε!ναι άνάγχη όπως χατανοήσωμεν εύχρινώς την ούσ(αν τ'ης κατασβεστιχης ένεργε(ας τοϋ ϋδατος... ιως άναφέpεται άνωτέρω, ή χατασβεστικίj ένέργεια τοϋ u8ατο7, σχ~οοv άποχλειστιχώς, έγκειται έν τn ψύξει τώv καιομενωv αντικειμένων, ΟηλαΟή έν τn άιpαιρέσει της θερμότητος χα! συνεπώς έν τi;) ύποβιβασμi;) τί)ς θερμοκρασίας αύτων. Έπομένως, δσον περισσοτέραν θερμότητα κατοροώσω :ε~ ν~ άιp~ιρ~σωμεν, άπο το.. καιόμενο; άντικείμενοv, Οια μιας ~α~ζιςα~'iτ~;οσοτητος uοατος, τοσον καλλιτέρα ύπύ)ρξεν "Αρθροv 2ον. Λανθάνουσα θερμότης ζέσεως. Πρωτίστως Ομως, προς Οιεuκρίνισιν τοϋ ζητήματος τού -, ''Ας καθ_ορίσωμεν, Οθεv, τίνι τρόπ<:j Οuνάμεθα να έπιτ-jχωμεν τοuτο. -9- του, οα συντελέσ'{) ~ έξέτασις τοϋ γνωστοϋ ε~ς Ολους μας φαινομένου τοϋ βρασμοϋ τοϋ 50ατος. μεν, ~~~μτ:ν68:ε: ~~~~~ ~~~~~~ϋεν 3 ~~;~ς ~~~~~;~α~:~~~ χρασίας, 'ι)τοι 00 βαθμών Κελσίου, άρχίζει να βράζη χα! βαομηδον να έξατμίζηται. Καταμετροuντες την θερμοχρα -σίαν αύ οϋ καθ' όλην την Οιάρκειαν τοϋ βρασμοϋ, ΟηλαΟη rijς έξα-:-μίσεως, ΟυνάμεΟα εύκόλως νιχ πεισθώμεν, Οτι ή θερr~~c:.:ι~~ ~5~μ:~~~~σ:όδ~:~Ο2ύ~&~~~~~:~~v:::ξ~&~: το7ε ή zύτή. Τοϋτο άποοεικνύει Οτι άπασα ή θερμότης, ή με,αοaοεϊσα κατα -:Ον χρόνον της έξατμίσεως, χατηναλώθη ούχl Οια την άνύψωσιν της θερμοκρασίας τοϋ ϋοατος, άλλ' άπογλ~ιστιχώς Οια -rfιν έξάτμισιν αύτοϋ. ' Ι θερμότης αϋτ-η, χαλουμένη «Λανθάνουσα θερμότης ~εως)), είναι λίαν σημαντική. 'Εαν λόγου χάριν, λάβωμεν μ ίαν λίτραν ϋοατος θερμοκρασιας Qo χαt θελήσωμεv να την θε ρμάνωμεν μέχρις 00 βαθμών Κελσίου, πρέπει να τi) μεταδώσωμεν 00 θερμαντιχας μονάδας. Δια να μετατρέψωμεν Οε τfιν ώς &νω θερμανοείσαν ήο η μέχρις 00 βαθμών μίαν λίτραν ϋδατος, είς άτμόν ίδίας Οερμοκpασ(ας, πρέπει να τυί μεταοώσωμεν, ώς ε!ναι χαθορισμένον δια πειραμάτων, άχόμ η 536% θερμαντιχας μονάδας, α[τινzς και άποτελοϋν την λανθάνουσαν θερμ6τητα ζέσεως. Βλέπaμεν λο ιπόν, Οτι 3ια να θεpμάνωμεν μιαν λίτραν δ0α7ος άπο Qo μέχρις 00 βαθμων, πρέπει να χαταναλώσωμεν ιοο θερμαντικιχς μονάδας. Δ~α να μετατρέψωμεν οε τ-fιν ίδίαν ποσότητα ϋ3ατος Της αύτ-"ης Οερμοκρασίας τοϋ Ο βαθμοu εις άτμόν, πρέπει να χαταναλώσωμεν Yz=636Yz θερμαντικας μονάδας, δηλαδή 6 Yz φορας περισσοτέρας. Λαμβανομένου ύπ' Οψιν, Οτι ή Οι' ϋ3ατος κατάσβεσις. Π α p α τ ή p η σ t ι; : Θεpμαντικη μονι:χι; καλε:ίταt ή ποσόόφ~::~~; όε~~ο:~~:ε:ί~~αα~~:~a:α~~~ β~:ό;ι}f~vσfο:~τοι;, rvα

7 -0- ~νίσταται κυρίως εί.ς την ψϋξιν του καιομένοu άν-:-ικειμένοu, με άλλους λόγους, είς το Οτι το ϋδωρ, πίπτον έπ!. τοϋ ά'ιτικειμένοu τούτου, άφαιρεl,j]ν θερμότητα αύτοίi, θ:::ρμαινόμεvον 'rαύτοχρόνως τb 'ίδιον, καοίστα'!αι φανερόν, 0'7ι ";'α καλλίτερα άποτελέσματα Της κατασβέσεως έπι-:υyχ_άvονται -:-ότε, Οταν το ριφοε'j έπt Ώ)ς πυρiiς Uδωρ έξ όλοχλήρου μετατpαπ:π είς άτμον χα!. τοuτο έπει.οή, έν τ] περιπτώσει 'tαότη Ο' άφαιρεοfj άπο το καιόμενον άντιχείμενοv το μέγιστον τ'ίjς Οεpμότητος, ή όποία oi ~φαιρεοjj. "λρθpον 3ον. 'Αποaόσεις τών διαφόρου εcδους βολών. Συμπαγής χαί μεγάλης διαμέτρου βολή. 'Απομένει ήδη νιχ έξετάσωμεν τίνι τρόπ~ πρέπει. να μεταχειρισθώμεν το ϋδωp, 5πως έπιτύχωμεν -.ι:χ χαλλ('τεpα α.ύτcχ. άποτελέσματα κατασβέσεως. "Ας φαντασοώμεν χώροv τινιχ πλήρ η καιομέ ιων ι:χντιχ:ιμένων καt ~ς παρακολουθήσωμεν νοερώς τύjν ένέργεtαν των 8\αφόρου /lδους βολών 8ια τώ'j όποίων οα έπtχεψήσωμεν την κατασβεσt ν. "Ας έξετάσωμεν κατιi πρώτον τι:χ άποτελέσματα &τι να οα έπιφέρη μία συμπαγής χαί μεγάλης διαμέτρου βολή. Είναι φανερόν Οτι ή βολη αϋτη εύκόλως θιi σβύση τιχ καιόμενα άντtκείμενα έπt τών δποίων Θα πέση άλλ' ~!ναι. έπίσ-ης καταφανές, ό":'ι έλαχίστη ποσότης τοϋ '6Οατος -;ούτου θα μετατpαπfj είς άτμόν, το Οε όπόλοtπον οα κα-.αpρε~ση( άr;ό' τ~ν κα:ομένων άντ~κεtμέ~ων εις.ο Οάπε8ον ρε..,ωμεν εις αριθμητικους υπολογισμούς. και ως επι. το πλει.στον σuμβαι.νεt θα προξενήση ζ Ι]μίας μεyαλυτέpας ϊσως κα. αύτοu -:οϋ πυρός. ',, ΠεριττΟν νιi λεχθίj, Οτι είς τύjν ώς ΟCνω περfπτωσιν. IJ ~πό3οσις -:οϋ ϋ8σ.τος Uπηρξεν έλαχίστ-ιj καt ή χρησις κακιστη. -, Δια vά καταστfι καταφανεστέρα -~ άσκοπος και άνωφε ~ η7~ σπατάλ~ τ?u Uδατος.aια( της τοιαύ-:--ιις βολ'i)ς, άς προσ -- 'Η μέση Οερμοκρασία τοϋ 60ατος, το όποίον συνήθως χpησιμοποιοϋμεν είς κατασβέσεις πυρκαϊών, είναι περίπου 20 βαθμών Κελσίου. Κατ.Χ τήν χακljν χρ'ίjσιν τοu ϋδατος, όπότε τοϋτο πληροί έν άφθονί~ το δάπεδον, φθάνο J συχνάκις καl μέχρις άστραγάλων τών ποδών, ή θερμοκρασία αύτοu, ώζ πολλοί έξ ήμών, γνωρίζομεν, δl:ν όπερβοιlνει τούς βαθμούς. 'Επομενως το χρησιμοποιηθεν 60ωρ προσεκτ ήσατο θεpμοχpασίαν 30 περίπου βαθμώ ι (50--20=30 ), μέ Ιίλλους ~~τ~~~ν::ά~~ι::::_;,:,νου3 3δ~;ρο:α:~~::'μ~~:;~,ε ~,,t~ τ;.~ καλλιτέρας χρησιμοποιήσεως τυjς αύτης ποσότητος -:οϋ ύδατος Οά έπετυyχάνωμεν τ-(jν έξ όλοκλήρου έξάτμισιν αύτοϋ, δπότε kχάστ-η λίτρα ύδατος θ' άψ~pει %= 66% θερμαντιχάς μονάδας, δηλαδ Ιj εικοσάκις περισσότερον. Μέ Ιίλλους λόγους, iι προηγουμένη άπόδοσις κατασβέσεως Οι:Χ έπετυγχάνετο 3ιι:Χ τοu ένος είκοστοu τοu χρησιμοποιηθέντος 60ατος. - ApOpoν Θ Βολ Ιj μιχpίiς διαμέτρου. Οϋτω βλέπομεν, δτι ή συμπαγής καί μεγάλης διαμέ- :~:υς ~~~\~πέ~~~~ότ~~α:ίά~~i:~χ:ι:ρ:~~~:~σ~~τ;'έ"~:"ζ~~~ 3εικνύονταt κατιχ πολύ έπωφελέστεραι και άποτελεσματικώτεραι αύτών καt συνεπώς εκαστος Πuροσβέστ-jς, πλύjν τών έλαχίστων έκε(νων περιπτώσεων εις τd:ς όποf.ας έξατ.ρετικώς ~~~ t7~~~:"β.it~η:dί 0 :i~lι~~~ς π:~:π~!σ:~ςγ~~ρ:~~έ~γ~~ άναπ7υχ0ώσιν, όφείλει ν' άποφεύυ(] τιχς βολd:ς -:αύτας. Βεβαιωθέντες ηοη περf. τ-~ς άποπλεσματικωτέρας άποδόσεως των μικροτέρας 8ιαμέτρου βολών, άς πpοβώμεν εις την έξέτασιν τών, καθ' έ:χαστον εί3ών αύτών, 8Ί'jλα8 ή, έιχν πρέπει αuται να ώσι συμπαγείς, η μήπως, μία καταλλήλως Οιεc:..tοpπισμένη βολή, δύναται να άποδώcm καλλf.--:ερ::ι άποτελεσματα. "Ας έξετάσωμεν προς το:j-;ο τ-ι]ν ένέργειαν έχάστης αύτώ J.

8 -2- Ε!ναι φανερόν, Οτt μία συμπαγής βολή, πίπτουσα έπl ~:~:~ι:ς :~~:~L~:r, 0 ~ς θι ~:~~~~ :za~~:~:~:ιέ~~ςε!~~ θερμον το άντικείμενον τοϋτο, ή συμπαyής βολ-fι δε:ν Θα προψθάcrn να έξατμισ!jjj έξ όλοκλήροu καt ""' διόση -:σ.u-:ο -χpό Jως τύjν μεγίστην αύτής άπόδοσtν. ΑρθρονΘ Διεσκορπισμέv~ βολή. "Ας διαcτ'λ.ορπί.σωμεν vϋν τfιν βολην ταότην είς τpόπο'.ι ώστε, φοάνουσα το καιόμενον &.ντικείμενον, ν' άποτεληται έκ πλήθους λεπτών χωριστών σταγόνωv. Εί'Jαι καταφανές, 0-:ι έ:κάστη σταγών, πίπτουσα έπt τοϋ ο~ρμοϋ άντικειμένου, εύκολώτατα μετατρέπεται είς άτμον και έπειδ fι ή διεσχοpτ.ισμένη βολ-fι καλύπτει συνάμα σημαντικηv έπιφάνειαv τοϋ άντικειμένου τούτου, ή μετρατροπή εlς άτμον Ολων τών άποτελουσών τ-fιν βολην σταγόνων Θα πραγμα-;οποιηθjj Ιίνεu ούδεμιίiς δυσκολίας. 'Όθεν, ή άπόδοσις της τοtαύτης 'βολ'ης θιχ εlναι άσvγκpί-:ως άνωτέρα τ-'ης συμπαγους. Τοϋτο Ομως ε!ναι όροον μόνον ύπο τον Ορον Οτι ή έξά'7- μισtς του ϋδατος έλαβε χώραν κατιχ την στtγμίjν της έπαψύ)ς αύτου μετιχ τοϋ καιομένοu ά:ντtκειμένου. 'Εαν όμως, :::ίτε ένεκα μή ά:ρκούντως lσχυρίχς βολης, παρα τfιν μεγάλην έντασιν του πυρός, εtτε lνεκα προώρου διασχορπίσεως αύrijς, ή έξάτμισις λάβj χώραν πρtν η αί σταγόνες έλθωσtν είς έπαφήν με τό καιόμενον άντικείμενον είναι καταφανες Οτt ή τοιαύτη βολ ίj είς ούδεν άποτέλεσμα θιχ φέpj, καθ' Οσον ό παραχοεtς άτμος Θα παρασυρθj) ύπο τοϋ προ;-ληθέντος ύπο τοϋ πυρός ρεύματος άέρος, χωρlς νιχ σuν -:ε!.εσn είς τίjν ψυξιν -:ου καιομένου άντικειμένου. ΑρθροΘ Βολή μεγάλης πιέσεως., Τουτο όμως δύναται ν' άποφεuχθ?j, έιχν προσδώσωμεν εις τήν διεσπασμένηv βολήν μεγάλην πίεσιν, οδτως ώσ-:ε t ε όκ όλως να φθάvn καt τα μiχλλοv άπομεμακρυσμένα σημ,ί:α -:-οϋ καιομένου χώρου. Άλλ.Χ καt μή διεσπασμένη ή βολή αgτη θα προσβάλ-n τα καιόμεvα άντικείμενα με τοσαύτην δύναμιν, &στε να διασ'ι<:ορπίζηται καθ' Ολας τ<χ.ς διευθύνσεις έν εtδει λεπτών σταγόνων κι:χl τοιουτοτρόπως ά.φ' έαuπ}ς χαl ιχνεu προηγουμέ 'ΙΊ)ς 8ιασπάσεως θα έπιτυγχάνεται το ι:χύτο άποτέλεσμα. 'ΕντεUθεν χαl ή μεγίστη ά:πόδοσις των βολών μεγάλης πιέσεως, τοuθ' όπερ έπιβεβαιώθη διά σειρiχς έπιστημονtνιχών πειραμάτων χα l δι' έφαρμογί'jς έν τfι πράξει. "ΑρθροvΘΚριτική ταχύτης τϊjς βολ'ijς. ΤΟ μci.λλο ένδιαφέρον δεδομένον το άπορpέον έκ τών ~~Ρ:~~::βέ;;~~ω;πι~~~ά~:~τ:~ rνα':εt;:;ώ:: 0 :~;.σ~~τ~ ταχύτης της βολής κατοc τήν στιγμήν κατιχ την όποίαν αδτη πίπτει έπt του καtομένου άντικειμένου, ειναι ~ κατοc δευτερόλεπτον. Τήν ταχύτητα ταύτην άς δνομασωμεν «ταχύτητα κριτιχήν)). ΑGτη άντιστοιχεi: προς πίεσιν πέντε_ά:τμοσφαιpών Λαμβανομένου ύπ' 6ψιν, δτι ή μέση άπόστασις του αόλου ά:πο του χαιομένοu άντικειμένοu ειναt συνήθως περl ~~υ ~ύr:j:ε~~αίδπ~~:~μέ;υυνή~:ς ή θ~ιά~~~~~ιρ~ζ~;εθ~ιθ~ ~~=~σ~~;r~δ' ~αιt~ε:ννω ;νί~~~ι;~~~ο~~~~~~~ νεται έαν πpοσ8ώσωμεν εlς αύτjν π(εσιν 0-2 άτμοσφαιpών παροc το στόμιον του αύλου. έπι~:ώtη :~~aν κ:;~;:,ν ~::~~~τ::δ~έ~ς τοόuφδ~ιε~ νιχ ~ν τύπον V'=2gH, όπου το V εtνα:ι ή ταχύτης εl; μίτρα: κατα δευτερόλεπτον. Τό g 9.8 μ. δtu":". ι εtναι ή!πιτ&:χυvσις βcχρύτητος. Τό Η εtναι ή άτμοσφαφιχή πlεσtς εις στήλαc δδα:τος, έχάστης άτμοσφιχ(ρας άντιστοιχούση ι; πρόι; πιεσιν στήλης δδατος 0 μέτρων.

9 -4- α'. ) θιά της μεγενθύσεως i\ σμικρύνσεως της θιαμέτρου -:-oi.i στομίου τοu αύλοίi ή πίεσις τί)ς βολύ)ς 3ύναται να ρυομισθjί καταλλήλως. β'.) Οταν ή παρα τ~ αύλι;> πfεσις είναι 5 ά-.μοσφαιρών, ή κρι-τικη ταχύτης εύρίσχεται έν αύτiϊ> τούτι.μ τ<}> αύλ<}> καt συνεπώς με τοσαύτην πίεσιν η μικροτέραν οόaέποτε 3ύναται νιχ έπιτευχθί] καλ-fι άπό8οσις τύjς βολης. Ο!κοθεν νοείται, Οτι δια νά ~χωμεν παριχ τw αύλ<}> την άπαιτουμέν-ην πίεσιν των 0-2 άτμοσφαιρών, ή πίεσις Πjς άντλίας πρέπει νά φθάνη άναλόγως με: το μύ)κος, τύjν διάμετρο J καt το είδος των σωλήνων, είς άτμοσφαίpας. Αρθρονf8::ΊΚαθορισμος της άπαιτουμένης πρός ~:/άσβεσιν ποσότητος ϋδατος. ΠρΟς καθορισμόν τύjς άπαιτουμένης προς κατάσβεσιν -:ών διαφόρου έντάσεως πuρχαϊών, ποσότητος ϋδατος, αί ~~~~~ς ;;~, :rνναιδ:tί~ξη~~ον να στηρίξωμεν τούς ύπολοyι- Ώς εlναι γνωστόν, το καtόμενον σώμα μεταδίδει Πjν θερμότητα θιά της έπαφ'ίjς και θιά της άχτινοβολίας. 'Η ποσότης ής μεταβιβαζομένης δπο τοϋ χαιομένου -=ούτου σώματος θερμότητος έξαρτίiταt άπο την θερμοχpα~ίαν, τ~ϋ ~ώματος το~του., " " Επι τη βασει πειραματων ' εξηκριβωθη οτι εν-~γωvιχοv μέτρον χαιομέvου σώματος μεταδίδει διιi της άκτt-. 'Εμ::ειρυ~η ~ια-:ύπ.ωσι.ς τοu Σ':'εφάνοu Μπόλ':'σμαv Τ Q=Ι,.5 Χ /60 (-) "Οπου, 00 ~ό Q ση~ίν<ι ;ήν ποσότητα τής μεταβιβαζομένης Οερμότητος εtς τ{ί'f~ffν:~ 0 ~~7;ρ~~χ~:~~λ~~~ν κθ:~:~~σ~~μ~~:~ ~ \οοί~~ ~0-:ι πρ~ J~ι8~ιρ:i i:~~λ~~~;,~θ~~~~fi. &.γ~φ(?uι~ί; ;;;: της, χαόσιμος ύλη, όφάσματα χ.λ.π. ). ' νοβολίας, jτις άποτελεί τον κυριώτερον συντελεστύ]ν έξαπλώσεως πυρκαϊiiς, άvαλόγως της θερμοκρασίας αύτοϋ, τιiς έξijς ποσότητας θερμ6τητος κατά λεπτόν. Θερμοκρασία καιομένου σώματος Μεταβιβαζόμεναι (Κελσίου) θερμαντιχαl μονιiθες έχ -.ων προ.?jγουμένων δε yνωpί.ζοflεν, δτ~ ~κάστη λί;ρ~ Gθατος, καλως χρησιμοποιουμένη θυναται ν αφαιpέση απο το χαιόμενον άντικεί.μενον περt τιiς 600 θερμαντικιχς μονά8ας. 'Επομένως, προς κατάσβεσιν ένος τετpαγωνιχοϋ μέτρου κα.~ομένου σώματος, ιbταtτοϋνται, άναλόγως Της θερμοκρασίας αύτοϋ, αί έξης ποσότητες 68ατος., Θερμο;gc)σία 267~6οό~ ϋ~/:~τρα = 600 = ι. " : 600 = ' /, )) : 600 = 3 '/,» : 600 = 6 )) Έκ τοu πίνακος τούτου έξάγονται τιi έξης συμπεράσματα : α'.) ΜΙ: τύjν αϋξησιν της θερμοκρασίας τοϋ καιομiνου σώματος, ή ποσότης τοϋ άπαιτουμένου, προς κατάσβεσιν ύδατος, αύξάνει έν πολu μεγαλυτέρq; άναλογίq;. Ούτως, λόγου χάριν, προς κατάσβεσιν ένός τετρατωνιχ.οϋ μέτρου σώματος θερμοκρασίας 600 βαθμών άπαιτουνται Yz λ(τpας ύδατος προς κατάσβεσιν δε τής αύή)ς έπιφανείας &λλά θιπλασίας θ~ρμοκρασίας, ήτοι 200 βαθμών, Οά άπαιτηθjί, ούχt 8ιπλάσιον ποσονϋθατος, Ι)τοι 2 Χ '/,='/,= '/, λίτρας, άλλά, ώς τοϋτο φα(νεται έχ τοϋ άνωτέpω π(ναχος, 6 λίτραι, δηλαδή έννεαπλάσιον ποσον ύδατος. β'.) Λαμβανομένου δπ' 6ψιν δτι αt θερμοκρασίαι των χο:~ομένων σωμάτων ώς έπt το πλεlστον έξαρτώνται χαt σuν-

10 -6-3έοv ται μ ε το μέγεθος κ αl τ-fιν ~ντασιν της πυρκα ϊ iχς, χαt ότι συνήθως ή θερμο κρα σία των βα θμών άνταποκρίνεταt προς τ ιχς πυρκαϊcχς μεγάλης έν τάσεως, ή των βαθμών προ ς τάς πυ ρκα ϊάς μέ<τ7) ς έντάσεω ς, και 8 και κάτω βαθμών εlς τ clς πυ pκαϊ d:ς μtκ ρ iχς έν τάσεως, δυνά. μεθα εύκόλως vcx έξεόρω μεν τί]ν πο σό τητα τοϋ χ ρησtμοπο ιη θησομέν ου πρ ο ς κατάσβ εσιν των δ ιαφό ρ ο υ έ ντάσεως πυρκαϊών ύ δατος. Συμφ ώνως προς τιχ ανω άvαφερόμεν α, ή πο σότ-r,ς αϋ τη θά είναι ή!ξύjς : Δ ιά πυρκα ϊιχς μικράς έντάσεως λίτρα ϋ δατος κατα -:.μ.»» μέσης» 2Υ2»»»»» >> μεγάλης η 5 η >> >> >> γ '. ) Δεδομένου δτι ύπο δμαλας συνθήκας ή καν ον ιχ ~ κατάσβεσις τοϋ πυρος άπαιτεί δπως Ε:καστος αύλος έξυπη ρετεί ούχt πλείο\jα των 00 τετραγωνικών μέτρων της καιομένης έπιφανε(ας, δ υνάμεθα νuν νά ε5ρωμεν το είδος τη ς βολύjς, ήν πρέπει να χρησιμοποιήσωμεν κατα τιχ ς πu ρ καϊ&ς διαφόρων έντάσεων. Π ράγματι, χατα την πρ ο ηγουμένην παράγραφο ν, ή ποσότης τοϋ δδατος, ήν πρέπει να καταν α λώσωμεν κα τιi λεπτόν προς κατάσβεσtν έπιφαvε(α ς 00 τετρ. μέτ ρων, Θα ειvα ι : Διά πυρκαϊiiς μικρiiίς έντάσεως χ 00= 00 λίτ. κατ.λεπ. )) )) μέσης )) 2% χ 00=250 )) η μεγάλης η 5 χ 00= 500 η η» Αφ' έτέρου, ΟεΟομένου 5τι, χατιχ κανόνα, θέλομεν κά μνι' χρύjσιν βολών έχουσών πίεσιν, παριχ τον αύλον 0-2 άτμοσφαιρών, εύχόλως δυνάμεθα να εϋρωμεν Οι' άρtθμητικοίi ύπολογισμοu τιχς διαστάσεις, Οηλαδ ή Πjν Οιάμετρον τών. Κατ& τόν τύπον Q d =- χ VH 66 δπου Q ε!ναι ή πο σότης τοϋ tκτοξευμένου χατιχ λεπτόν ύδατος ιl; λ{τρας. Η ή παριχ τόv αύλόν πlεσις εl; άτμοσφαιpας. d ή διάμετρος τοu σ.ύλοu ε L;!χατοστ& τοu μέτρου στομίων των αύλών, Οιά τώv όποίων ή ποσότης τοϋ έχ-:-ο ξεuομέvοu ύδατος, Οά άvτακορίvηται προς τιχς άνω άναφερο μένας..λ ί διάμετροι α Uται ειναι αί έξης : Διά τάς πυρκαϊά ς μικρaς έντάσεως 6-7 χιλιοστών μέσης 0- η «μεγάλης» 5-6» Τ άς δια.στάσεις ταύτας δέον να έvοuμώμε θα καλώς, αόσ-;ηρό\ς έφαρμόζοντες αύτάς kν ηj πράξε'j/..::. ~ 'Άρθρον 9ον. Γεν ικ οl κανόνες κατασβέσi'ως δι' ύδατος. J 'Επ. ήj βάσει πάντων τών προαναφ ε ρθέντων δ υνάμε θα νά Οιατuπώσωμε j τούς έξης κανόνας έπ L της Ο ι' ϋδ.ατος κατασβέσεως τοϋ πυρός : α ' ) Ν ά καταναλίσκωμεν κατά τό δυνατόν δλιγωτέ ραv π ο σ ότητα δδατος, β') Νά χρησιμοποιώμεν βολήν μεγάλης πιέσεως, ~t:τ::;.\;:_χι μικροτέρας τών 0 &:τμοσφαιρών παρά γ') Νά κανονίζωμεν τήν διάμετρον τύjς βολης συμφώνως πρός τήν ~ντασιν και τό μέγεθος τοu πυρός, \&:><ολουθοuντες αόστηρώς τάς έν τ<ϊι προηγουμένφ Cίρθρφ όποδείξεις, σχετικώς μέ τάς δ ι αμέτρους ~~~έ~;~~~~::r~~, ~~:~;~:~\V.,,~ :~:~:::lν~ε~ε~:~ βολών της iντάσεως τοu πυρός. δ') Νά διασπώμεν κατά τό δυνατόν περισσότερον τήv βολήν, &:λλ' όπο τον δρον δπωςκαί διεσπασμδνη φθάνη τά καιόμενα άντικείμενα _ Ή διάσπασις αδτη, τόσον μεγαλυτέρα δέον νά ειναι δσον μικροτέρα ειναι ) ή ~ντασις τοu πυρός και 2) ή &:πόστασις τοu καιομένου άντικειμένου &:πό τοu στομ{οu τοu cχύλοϋ. ε') Ν' &:ποφεύγηται ή συγκέντρωσις της βολης lπl μακρόν έπ! lνός χα! τοu αότοu σημείου, νά lπι- 2

11 -8 - διώκηται δ ή ταχεία κατ ανομή τα\ιτης, έπί δσοv τό δuvατόv μεγαλuτέpας καιομένης έπιφαvε( ας, καθ' δσον διά τοu τpόπ οu τ ο\ιτοu έπιτuγχά:vεται ή τελειοτέpα ύποβίβασις της θεpμοκpασ(α ς. στ ' ) Νά πλησιά:ζη δ α\ιλοφόpος δσοv τό δuvατόν έγγ\ιτεpοv πpός τήv έστί αv τοu πu pός, εiι pέως χp η σιμοποιώv, έv άvά:γκη πpοσωπίδ ας κα l πα p απετά: σματα έξ \Ιδατος η άμιά:vτοu. ζ ' ) Έπ' οiιδεvl λόγ<~> νά χ\ιvεται \Ιδωp, έάv δέv κατοpθοuται vά πpοσβά:λλεται άπ ' ε\ιθε ίας ή έστ (α τοu πup ό ς. Ή πλήρης &ντίληψις τ'ίjς ούσίας ολων τών ώς &νω φαινομένων, κα θ ώς καl ή Sεξιά καl λελογισμένη έφαρμο γj αύτ'ίjς εtς τόν χειρισμόν τ-ίjς βολ'ίjς, &ποτελοuσι τήν βάσιν τών τεχνικών γνώσεων έκάστου Π υροσβέστου. ΚΕΦΛΛΑ ΙΟΝ ΔΌ 'f Κατάσβεσις Sι' &φροu. Π λήν τοϋ ϋ8ατ ος, δ μίχλλο ν 8ι.αδεδομένος κ.αt ένδιαφέρων τρόπος κατασβέσεως τοϋ πυpος είναι ό διιχ τοϋ ~ Αρθρον ον. Βάσις έπl τίjς δποίας στηρίζεται ή Ο ι ' άφροϋ κατάσβεσ ι ς. Πρ Ος κατανό ησ ι.ν τοίi φα ινομένου τούτου, άς φαντασθώ μεν νοε ρώς εν στερεον χαλόβδι.ν ον δοχεϊ:ον, ~χοv σκέπασμα κα ι φέ ρ ον έπt μιας τών πλευρών του μιαν μ ιχρ ιχν bπ-fιν δ ι' έκ ρ οήν καl ιχς πλη ρώ σωμεν σχεsόν έ ξ δλοκλή ρο υ μέ S ιαλελυμέv ον έντος Gδατο ς άνθ pακ tκ Ον η διπανθ ρακικοv &λας τοu σοδ (ου, ε tς δε το έσωτε p ιχόν τοϋ σκεπά σματο ς τοϋ δοχε(ου τούτου, άς στερεώσωμεν εν μικρόν ύάλιν ον ποτήρ ι. ο ν πλύ) ρ ες οlουsήπ οτε bξέ ο ς λ. χ. θε ιϊκοu όξέως. ' Ε άν α t φνη Sίω ς &νατρέ ψ ωμεν η S ιαρρή ξω μεν τό ποτήρ ιο ν τοu το, τό τε τό περιεχό μενον έν αύτ<;i όξ\ι θά χυθjj εtς τή ν 8 ιά:λυ σ ιν καt θά λάβη -9 - zώρ~.ν Ενωσι.ς των Ούο χημικών ούσι.ών, το δε άποτέλε ~μα τ-ϊjς άνηδράσεως οα ε!ναι η παραγωy~ )~ ς ποσό7)7ος &ερίου Οι.οξειδίου τοu άνθ.ρακ_ος,,, ΤΟ δι.οξείδι.ον τοϋτο τοϋ άνθρακος υψουται. ε~ υσαηδων εlς τη,ι έπιφάνει.αν τοϋ ύγροu. 5που αί φυσα Οες αu,αι. δι.αρρήγνυνται καl το έν αύταί~ ά.~ρι.ον π,λη οί 70ν με αξύ Της έπι.φανείας τοϋ ϋδατος και.ττου πυθμενο~ τ?u Οοzείου χώρον, έπει.δ-fι δε ό, χ~ρος ois~oς ε ι.ναι.μ~κ~ό~ ~ Οε ϊ:οσό7υj ς τοϋ παραγομένου αεριου μεγαλ~, χα~ αναγ ~ ~Ο ~Ερtον -:-οuτο Θα συμπυκν~οη χαl ~υνεπω;, θα _πα\:χ 0 ~ εν-:-ος τοu δοχείου πίεσις φθανουσα μεχρις αρκετων α μ σς:ι:zιp<7)ιj. Jl.. πίεσις αϋτη eα έκτοπίσ-n τό ϋδωρ δι.ά ~ς ~~ τοg, δοχείου προς τc:χ: ~ξω έν ~tδ~:_ βολjς. :~π~ύ~: α~z rις ταυτης βασιζεται. ή χ~τασχ7υη ~ων, r;'~στω μα-:ων χσ."':'ασβεστήρων τών ενεργουντων δι υοατος. f- Αρθρον 2ον. Σχηματισμός τοu &φροu.,,, 'Εά,, τώρα λάβωμεν το αύτο δοχείον και τας, αυτ~ς Χ:rιμικ&.ς ούσίας προσθέσωμε'j δε άλεσμένην εlς λε~ν σκονιν έλαιpράν τι~α όργανικην ούσ(αν ώς λό;ου χαρι.'~ _ yλυ~ κlφpιζο'.ν και έπαναλάβωμεν -to ώς &νω πεφαμα, τ? ~ε ~α ΜβΊΙ yώραν 7ο έξ'ίjς φαινόμενον : Κατά τήν στιγμη ι τη~ ά ιτιsριfσεως καt παραγωγ'ίjς τοu Sιοξει8ίου ;ou '.~θρακος, η εύρισκομένη έντος τ~ς διαλύσεως λεπτf~ σκονη της γλυκορpίζ"ιj; οα περιβάλη πανταχόθεν τιχς σχ f)ματιζομέ:νας φ~σ~λ~3ας τοϋ &ερίου τούτου έμποδ~ζο~σα ;Ο 7;λε~στοθa αυε:~~ να 3ια.ρpαγοϋν και συνεπώς σχεδον ολη.fj διαλυσις _μ_ -:ρα;τη είς μίαν άφρώδη μiiζαν, σuνωταμένην άπο άπειρον 7:λ'r.θος φuσαλίsων περιεχουσών SιοξείSιον '.νθρακος,,ή ~νιζομένη έκ τοu Sοχείου βολή θά ~ΧΊΙ μορφην 2~~ι~c~. τη'+&κδ\'ί~~ο. ι~ων;dsο, +; 2co, + 2π,ο t~~α.~~α~~ί~u ΘεϊκΟν όξu ΘειϊκΟνν&:τριον Αν~~κικδν "ΤΟωρ

12 ά.φροu, έξ οο και ό τρόπος οu-;ος τ-rις κατασ~έσεως Ελ?:βε τί) όνομασία'j του. ~! Ε ΡΟ Σ l!. ~ f" "Α pθpο ι :)ον Ενέργεια τοv ά.φρcjϋ ~ΙΚ.\[ λρχαι τσr ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΛΤΛΣΒΕΣΕΩΣ ά.φ' ι~ο~φ~~~ ο~;;ιβ~~;ιω::~~;~:.~τ:~~~~~ ι :;~~κ~~:~~ ~ο;:~ί~iρ~, δ::ϊ~~σ:~~~~' ~~~:~ςc}~~}~ρ μότη-:ο.ς, Οιαρρήγνυνται και οϋτως έ~zegϋ-:αι _'70 έν αύ-:-α~~ ΤΙΤΛΟΣ.\'. Β.\ΣΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑί ΛΠΟΤΕΑΟΥΣΛί περιεzόμενον οιοξεlοιον τοu όίνθραχος, τό δποiον, ό>ς ε!ν7 ΤΗΝ ΚΛΤΑΣΒΕΣΙΝ γνωσ-;όν, άποτiλεϊ: ξ_,, των μέσων κ';τασβέσεως, καt έκ ρι: to ~ του, Ζπει.0-Ι; ό άφpbς ετναι. ~ έξατμίζεται καl συ ι":ελ_:~ f ι z:ι.:&σβεσις άνεξαρτήτως τών περιστάσεων ύφ' ας αι οϋτω και είς τοv ύ7:ο~ι~ασμ0ν τ!ic Οερμακ ρασίας. Δι.ιi τη:: :7tιrxi;;zt έv έκάσηι συγκεκρι.μμέν η περιπτώσει έμφανίζοvται, -:-ριπλύjς οε ταύτης έπι ρασεως έπέρχεται ή &μεσeις χα-:άσβε: 3,~,~:~. ')± 3ιαιcεθη εtς τι7:ς έξης 'χα--:α σεφι7:ν έργασtας : σις τοϋ πυρός. ς Η κατασβεστιχ fι αϋτη ένέργεια "':Οϋ άφρο'j ' ' ε!ναι λίαν ίσχuρα όπερβαίνοuσα χατ<χ πολύ 7{,'J "':Οϋ U3ατος. α'.-τήv άvα.γvώpισιv ΈκτΟς Ομως "ούτοu ό άφρος έχει καt --:Ο πλεονέκ-;ημ~. β'.-τήv διά:σωσιv Οτι 8ι' αύτοϋ εί Jαt 8uνατΎj ή κατάσβεσις σzεaο ι όλω-: εν γ'.-τj.v lγκατάστα.σιν γένει τώv ούσιών, μη έξdφaυμέvων και ϊ;ει~-~' 7ί:"Jν όποίωv ι ή οι' ϋοα-:-ος κσ.τάσβεσις είναι άούνα-:-ος.. δ'.-την πpοσβολήν '. ε'.-την έκκαθάpισιν κ αί τον ά.εp ισμον ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Ε'. Κα-:-άσβεσις 8ιct διαφόρων μέσων καt άερίω'j. στ'.-τήv πpοστα.σίαv ζ'.-τήν έπαγ ρ όπνι σ ιν Πλ ην τοϋ άφροϋ γίνεται χpησις 3ιαφόρων z:ημι~ωv οόσιών, ώς τετρσ.zλωριούzοu όίνορακος, zλωρο9ορμιο J. ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ λ' θειο~~ε~u::~~:" 0 Jφ;~~~ζε-:-αι ένιαzοu χαl ό -;ρόπος -:Τ.' f 'Α ν α Ύ ν ώ Ρ ι σ ' ς. κατασβέσεως τοϋ πυρδς 8ι άερίων. ΤΟ: άέpια -:-αϋ"':α είvιχι, " ΛρΟρον iον ΣκοπΟς άνσ.γνωρίσεως. ώς έπt το πλείστον, πεπιεσμένον διοξεί8ιον 't"οϋ άνθpακοζ,,.. _, -ε πρtν 8έ έκτοξευοώσιν εlς τοv καιόμενον χώρον, διέρχοv'7:tl θ~, &ν;ι.γ'ιώρισις συνtσταται εiς ":'"fι'ι έξέτα~ιν ;ων, ε~ - ΟιιΧ δοχείου πεπληρωμένοu ύπο λεπτύjς κόvεως κα ασβεσ 7 ι:,"~j.t'j,<ψj είς το πup σημείων, έπt -:-(ί'> σχοπ<}> ~ης αμε,σ~~ κών άλάτων ώς λ χ. το ΟιττανθpακικΟν άλας τοϋ σοδίου και ~'""'J?εc;εως καt διασώσεως τώv τuχον κινόυνευ ντων, ατο~ συμ7!αpασόρουσι αuτα κα-:ιχ την έκτόξευσιν. ΤΟ άέριον ~<ι)~, ~}5 κ:ι..t της έξαχριβώσεως τών δι~στ~σεων και τ~~ μετιχ -:-Υjς κ6νεως πληροίiσι τον και6μενον χώρον κ,..ι κατ~- ~~~J:~l~oς,τΎiς πuρκ~ϊciς, π~ος ληυιν ':'ων ανταποκρι'ιομε στέλλουσι τό πuρ έντός όλίγων λεπτών τ'ijς ώραςt.ρος τας πεpιστασε<ς μετρων. /

13 -22- ''. \ρθρον 20 J. Κα.0-ήκοντα -;ou έκ-;zλοgψ:-ος άν;ι.γ-c:ηισιν. c Ι [ διεύθυνσις τής άναγνωρίσεως άν ήκει είς -:Ον ' κεφαλύ)ς τώ άφιχθησομένων πυpοσβεσ-:ών, Οσ-:-ι.ς Ξzει πλήρη πρωτοβουλίαν έν τfl λ-ήψει τών έν8εικνυομ' μέτρων χαt φέρει πασαν τ-/jν εύούν-ην ΟιιΧ τιχ μέτρ:χ ":'σ.ϊ καί τύ]ν έκτέλεσι.ν αύτών.--- τ-ητ,,σ~:;ς έ::;~ε~ μ:ύ::~ρο~7::::.~ ι ~: τήpησι.ν -:οϋ -;όπου -:-Γις πυρκαϊας, ε~σο-όω ν ";'t.7.v":'oϋ χ:ι κατιχ το ΟυνατΟν έyγύ7εpον πρbς -r/ιν έgτίαν "ο ϋ -;:uρός ί J ~5:~~k~~~;Ξi.{~~~Sf:. άποσόβ ησι.ν άμφοτέρων -;ών κινο Jνων τού--:ων. Εκ-:-Ος -:ού-:ου Οφείλει να φροντίσr. Οι.α ":"~' _ :σφ λι.σι.ν τών μέσων έπι.κοι.νωνίας καt να βεβαιωοώ ϊ";ερt -:, σ ερεότητος τών χλιμ&~ων, τών τοίχων κ:χt -:ών όpοψώ' 0':ου πρόχειταt ~α έρ:;;;,:οο-uν οι πυροσβέ-σται. Εν γένει σε ό ένερyώ'j τ7}ν ά.'jσ.yνώρισιν 8έον ν!χ έν-:δ, Ολας το:.ς προσπαθειας του, Οπως έπιτύz:rι, Οσον -:Ο δ υν~:c. ταχύτερον ' πληρεστέραν και &κριβεστέραν τοιαύτην. ~~~.:~Ξ':ii7i];E ~ta:τ:~υ~ις 5 5λ~υ~υ_:~~~η tι 8 ~~2~;~~::~ &f iη~~~~ ά.~ό~,~:,;υj~~ :::5:7:.:;,~~:~ό~:~φ~:ισ;,~:~:."~εί~::, έ;;r~:~.,χ ~~ιδ;: κν.j:η ό έπt κεφαλ ης Αρθοον 3ον.{Πρ6σχλησις ένισχύσεως. - 'Εν_ 'fι.πε~ιπτώ~ει ό J.αρα~-rήρ 6 =~ :~ς δ~~~/.:c;;:~ς{i; ϊ:υpκαϊας ειναt τοtαυται, ωστε η ~ρ, η περιοpισμον η ~8~'ατο νck έπιφέρίι... ~στ~, κ~t ελα~:στ:~, πυροσβεστών ελαττωσιν των ζ ημι.ων, 'ο επ ι κ~φα α"i 'ν &.ναγκαιοϋόψείλει άδιστάκτως χα! αμεσως να χ ιm τη σχ χα;ιχ τ-fιν, γνώμην τ~υ έν(_:rχ~σtν~ολύ προτιμοτέρα είναr. ' Πρεπ~ι. να,χατανοηθ~ καλ~ς οτι. 'πο ' νκαl κατ' έλάχιμια ματσ.ια προσχλησις ενισχυσεω:,.. α ουτη_ ς κατασβέσεως. στον μη έντελεστέραν περαίωσιν του εργ "Αρθρον 4.ο. 0t &κολουθοuντες τον έκτ~λοϋντα Πjν &ναγνώpισιν. ΤΟν έπt κεφαλ)ς συνοδεύουν ";ατ~.τ-ιjν &. 0 ~α~:~~~ι'~ω~ ~ο '!ΟΟς αύ~οϋ, ό &γγε~ι.~φόρο5 κ~~ι οι,αρ'[τ~γ καl έρyαλε~α, ομαδων, φεροντες μεθ εαυτων ε~αp~{,. κανονισμους. λε;::-ομεpώς κάθοριζόμενα εtς τους, ει, LΚΟ~_; Πtστώς τ-~ν 'Έκαστος έξ αύτών, ~ρέπει ν~ ε~:ε ~ύτον έντολήν, ~νατιοεμ,ένην ύπο τ~u επ,ι κεφ~λ:ιτολ _ ς ταύτης π&σ~ν επιδεικνυων εντος των δριων τ-ης'θ η,..' υσαν είς την δuνατ-f~ν πρωτοβουλίαν καl προσπα ει.αν, τ:ινο τη τ~zuτέρα.ν καl τελειοτέραν έκτέλεσιν αυτης. _ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 5 <,f Διάσωσις.,,, ξίν ι Η πρώτη μέριμνα. των πυροσβ;στών 'κα;:ιίν φ~:~τlς ω~ εlς ~Ον τόπον ::ης πυρκαϊ(iς ~pε;,:~ό:τ~ν προσώπων, ~ρ~ς. διασ~σιν τ~ν ' τυχον, κι ιδ σκοπον της Π υροσβε \οuθ δπερ αποτελει.. ον χυριωτερον, 'στου G>ικης <Υπηρεσίας καl tερωτάτην άποστολη~ :_κ~ωης Π υpοσβέστου, Ο στις καl με: κίν8υνον της lδίας, αυ'tου ' ~ι:;>είλεt να έπιληφθ'ω τύjς ύποχρεώσεώς του ταυτης.

14 -22- "Λρθρον 2ον. Καθήκοντα τoij έκτελοuντος άνα:γνώpισιν. Ι- Οιεύθυνσις τ-ί)ς άναγνωρίσεως ά.ν ήκει είς κεφαλ-ϊjς των ά.φιχθησομένων πυροσβεστων, Οσ7ις πλήρη πρωτοβουλίαν έν τ?ί λ ήψει των ένοεικνuομέ ι μέτρων και φέρει πα.σαν τ-fιν εύθύνν ΟιιΧ τιχ μέτρα -;α~ κα. τυ;ν έχτέλεσιν αύτών. ΟUτος όφείλει με: τήν μεγαλuτέραν Ουνcι.τ~ν ταχ τητα νιχ ένεργ ήση α:ύτοπροσώπως έπισταμένην παρ:ι τήρησιν τοu τόπου τ-ί)ς πυρκαrας, εlσούων παντοϋ κ κατιχ το ΟυνατΟν έγγύτεροv προς τ-l}ν έσ7ίαν τοu πυρός, ('Ι οuτω σχημα.τίσrι άχριβί) ά.ντf.ληψιv. τοu μεγέθους τ-ϊ}ς κα cας καί τοϋ έξ αύτ9jς κ~ Μνου τόσον των χαιομένωv, καl των έπαπειλουμένων ά:ντικειμέvων, καθορίζων χρόνως τα σημεία τύjς...&μέσου προσβολύjς του τ.:uρός, άπaσόβ ησιν άμφοτέρων των χιvούνων τούτων. ΈχτΟς τούτου όφείλει να φροντίση 3ια τ)ιν έξασφά λισιν των μέσων έπικοινωνί.ας και να βεβα.ιωθ?j ~Γ.τη στερεότ ητος τών κλιμάκων, τών τοίχων xc.ι:l τών όροφώ v 07'!ου πρόκειται να έργα.σθοuν οί πυροσβέστα.ι. Έν γένει aε ό Ενεργών τ-/jν άναγνώρισιν 3έον )(} έντzί Ολα.ς τας προσπαθεί.ας του, Οπως έπιτύχ~η, Οσον το 3uνατό ταχύτερον ' πληρεστέραν και άκριβεστέραν τοιαύτην. &ν εfv~~ο~ε:;;:~~~, δ 0 ~~~::~:;~::.ι~~u::~β~;~~~ς~ έπt στιγμήν aεv πρέπει ν' άποθαρρυνοjj -η νχ ύποκύψ! εlς αϊσθημα &aυναμί.ας η σuγχύσzως, εχων πάντο-:-ε ύ;:' Οψιν του, Οτι ή ψυχική aιάθεσις τοu άρχηγοϋ, άμέσως μ.::-:α aιaετα.,ι ~ίς Ολους τούς ύφ~στα.μένοuς και τούς περικuκλοuψ τας αυτον.,,,,,,,,, ψ uχραιμια, αποφα.σιστικοτ ης και επιμονη, ιaou ~ θεμελιώβί) προσόντα, τά όποία άείποτε πρέπει νά έπι8$ι κνύ:η ό έπl χεφαλ~ς "Αρθρον 3ον.f Πρόσχλησις ένισχόσεως.' - Έν ~ περιπτώ~ει ό }αρα~τ-)ιρ 6 :~~ :~ς a~~ί:~~::ι~ς τ6i πυρχα.ϊιχ.ς ε'lναι τοια.υτα,~' ωστε ~ ;~' ~ον περιοοισμον η ή8όνατο να έπιφ~ρη _ εστ.ω' και ε α;~σ των πυρ~σβεστwν έλάττωσιν τών ζημιω~, 'ο' επl κ~φα. Ί)~ 'ν &να καιοϋόφείλει &:Βιστάχτως και αμεσως να καλευ;η τη Υ σαν κατ& τ/jν γνώμην του έν~σχ~,σιν. λύ προτιμοτέρα είναι Πρέπει να,κατανοηθ~ καλ~ς οτι ;:σ '', νχαί κατ' έλάχι μία ματαία προσκλησις ενισχυσεω_:,,, υ"'ι_ κατασβέσεως. στον μη έντελεστέραν περcι.ίωσιν του εργο της "Αρθρον 4οfοι άκολοuθοuντες τον έκτ~λοϋντα τ-}ιν &ναγνώρισιν., ΤΟν έπ. χεφαλης σuνο3εόοuν ~ατ.α.τ-fιν :ια~::~~ι~ω~ βοηθός αύτοίί, δ άγγε~ι~φ6ρ':,ς κ~ 0 ~,:;:τ:υ καl έρyαλε:α, δμά8ων, φέροντες μεθ εαυτ,ων ε, αρ εiaικούς κανονισμούς. λεπτομερώς κd.θοριζόμ~να ει7 τους' ελ:π πιστώς τ}ιν 'Έκαστος 'έξ' αύτ::'ν' ~ρεπει ν~ ε:ι:. ~ύτόν έντολήν, &νατιθεμένην 'υπο τ~υ ;π,ι χεφ_αλί:ιτολ - ς ταότης πij.σαν έπι3εικνόων εντος των οριων της'θ ηείνοuσαν είς τύjν ΒuνατΎjν πρωτοβοuλίαν και προσπα ειαν τ - ταχ.υτέρcι.ν χα.. τελειοτέρα.ν έχτέλεσιν αυτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 5.r,f Δ ι ά σ ω σ ι ς. ' ' " ', _ β,..ων χα.τα την αφιξιν π πρώτ-~ μερι~ια -:-ων ~~ρο~ :~~ι να είναι ή φροντις τω~ είς ~Ον τοπον :-_~ς r~u!υb~ιαςχι!auνεuόντων προσώπων, προς 8ιασωσιν τω Χ ' - Πυροσβετοίίθ' δπ;ρ &ποτ~λε: τον' κ~ριώ:i':"ν σ~::τ:ν ~κάστου στικ'ίjς )" πηρεσιας κ~ι 'ιερ:" η - t8ία αύτοu ζω'ίjς, Πυροσβέστου, δστι: κ~ι ~ε χιν8~νο ν' της υ τ:ό-. ς. όφείλει να έπιληφθ n της υποχf>εωσ-ως το ~

15 ) "Αρθροv iον. τα καθήκοντα τοu Ι:πl κεφοιλ'ijς. Εύθός ώς φθάση εlς τον τόπον τύjς πυρκαϊι'χς, δ έπl κεφαλύjς τών πυροσβεστων, έζετάζει Ολα τα σημεία, Oπa v, κατα τα.ς ύποδείξεις τών ένοίκων, ύπά.ρχουν οί ΚL J0υνεύον-:ες καt προβαίνει είς την Οιάσωσιv αύτών. Ταυτοχρόνως 3' Sπιχεφε'L κατά:. την κατάσβεσιν τοu πυρός, ή δποία συνήθως οόσιωοώς συμβάλλει είς το έ!ργον τύjς διασώσεως, καθ' 8σον έν ταϊς πλείσταις πεpιστάσεσιν, ~ διάσωσις έ:γκεtται έν τ'ώ κατασβέσει τοu πυρός. 'Άρθρον 2ον. Αί έπ. μέρους έργασίαι της διασώσεως. περι~~:::η π:ι;~~;~~~:,νε~~~;~;~~;ω~ε::λlβ~σ~ς εί~ξ;~ έπ. μέρους έpγασ(ας. : α') Τ-~ν εi.σχώρησιν εις τον τόπον, Οπου ύποτίθεται ή ϋη:οφξις, τών κινουνευόντων. β') Τ-fιν ά.νεύρεσιν κα. Οιάσωσιν αύτών. Κατα προτίμησlν ή είσχώρησlς είς τον τόπον, δποu ύποτlθεται ή ίjπαρζις χινουνευόντων προσώπων πρέπει να γίνεται ΟιcΧ. των κοινών μέσων έπικοινωνίας, &τινα είναι καl τα άσφαλέστερα. Καθ' ήν περίπτωσιν ή είσχώρησις α5τη παρεμποδίζεται ύπο καπνοϋ, Οέον νιχ γίνη χρησις άναπνευστικών συσχευώv. Καl μόνον έα.ν ή Οιά.σωσις διd: των κοινων τούτων μέσων έπικοινωνίας παρουσιάζεται έντελc:ις άούνατος, τότε, χατ' άνάγκψ, γίνεται χρησις έξωτεριχών μέσων, ήτοι, τών έζωστών τών στεγών, τών πυροσβεστικών κλιμάκων, ώς καl διαφόρων &.λλων έργαλείων διασώσεως. Η έπίτευζις τοu σκοποu της διασώσεως gγκειται έζ όλοκλήρου έν τ?j έξαιρετικη ταχύτ-ητι, μεθ' jς δέον νιχ διε νερyηταl, λαβανομένου δπ' <Jψιν, Οτι, καθυστέρ ησις καt ένος μόνον λεπτοϋ της &ρας, δύναται ν' ά.ποβί) όλεθρία ε~ς τοuς κινδυνεύοντας. ν' ά~~~~::νοντ~~λ~~3:ν~~ο~:;~:ο~~~ω~;~~νοg~ά~~lσι~=~~~: προς &ποφυγην τοϋ κινδύνου τοϋ έξ &.σφυξίας θανάτου αύτοϋ Νlετα τοuτο δύναται νcχ. έπιχεψηθ?! το δδύτε?ον μέρ~ς... Ως Οιασ~σεως, ητοι ή μετο'.κόμισις τgu κιν υνευοντος εις φ~~.~~~~: Ομως τούτου έπιλαμβ~νον-:~ι,, άφ' 0 ~,ά.πο- pωσι προηγουμένως έκ τοu καπνου και αποfακpυνωσι ~,, &μεq-ον κ[νουνον ώς προς πάντας τοuς κιvυυνευοντας, 'ν ύπάρχουσl πλε!.ονες τοlοϋτοι. μ ρθρον 3ον. Μέσα διασώσεως. 'Εκ, τών μέσων Οι~σώσε~ς το κυρι~τεϊον αί "&~α~τ~~~ό~ σβεηκαι κλψακεζ : αι. ι μεγαλαl μ~'χα ιικ;τ! ων αι όλκωταί, μεναι εtς ϋψη άπο 8 μεχρι 30 καl ανω,μ.ρ -e', (ων μήκους άπο 9Υ 2 μέχρι 8 μέτρων και σ.ι μο αρπσ.γ ' μήχους 4-4% μέτρων. _, δ, 'ν ~ξωθεν At 3ύο πρώται χpησιμο~οιου~ται '~οσο~ ο~ο'... ~~ου εύρί. εισχ,ώρησι.ν τ&'/ π~ροσβεσ:;ων εις, 30 \ ;,"Ρ δl~ α.ύτf;jν Οι.άσχοντα.ι ~ι κινου~ευο~τες, οσ~ν.ικα.ι.' ια ι η f.νεταt ώς έξης : σωσ~ν τουτων. ΕιΟLκωτερον Οε η Οι.~σωσ,ς J-,.., β Θειας 'Ε&.ν ό Οιασωζόμενος Οόνα.ται. να κατελ r άφίνετα α/ευ?η Ο ω~ ι. ν&. ':ράξίj, τ?uτο αύ:οπρο~ώπ~~' :; t:τ~~~~ μ περιπτωσει. Οεον να υπο~οηθηται. "υπο ' ρ β ίξεωr αότών TOC παιοf.α καταβι~αζσνται. ι:,ιτε Ο,ι.α σ:ι~λf.ξε~ς αότlλν ~πt τών ώμ,ων τοu Οι.ασ~ζοντοςJ ει. τε Οια ~=~ο ένων στερεως εντbς σι.ν~ονης,, -::-ινος η_ ~χ.. επα~ματος, οζο μένων είς σχοtτων τεσσαρων ακρων αυτων κω προσαρμ μ. νίον η &.λλα έpγαλεϊ:α. Οιασώ~ε~ς. ' "ό ' δέον να τα ώς άνω έργα~ε~α και. οι. ~αλοι. κ~θ σ~~ε~ς'οι.σ.σωζ6- χρησψοπσι.ωνται. και. εν περι.πτωσει., 'η '. ' μενοι εύρίσκονται έν &Ουνα.μtCf χρησιμοποι:ι)σεως και κατ έλάχι.στον -::&ν δυνάμεών των. _, 'Επ' aύοενl λόγ~ έ~ιτρέ_:π'εται. ~OC χ: 6 σr:_0 ιι:;:α;..:ί~~~ καταβlβασιν τών διασωζομεvων αι μ ~ Ύ - 'λλ λ. χες καθ' Οσον αοται. μ6νον δι.' εν &τοι:ον ει ναι. κσ. ι.α η ο, καl' άπαιτοuν πλ }ιν τούτου άρ,χ.ετbν πει.ρ~ν. τ όπων δισ.- 'Η λεπτομερ )~ς περιγραφη των διαφορων ρ

16 -28 - β') ΤΟ κοcθάρισμα τοίj στόματος χαl των ρωθώνωv τοu θύματος. y ) ιη λίjψις τών άναyκαίων προς πνοίjς τοϋ θύματο~ μέτρων' Ύ)τοι aιa τεχνητής είσπνούjς όξuγόνοu και τύjς έ:λξεως ' της γλώσσης. 8') Ή λύjψις συγχρόνως μέτρω'ι πρός έπανrfληψιν τ-ίjς χuχλοψο~ίας τοg α~ματος τοίi θύματος.:. ToG~o a: έ~ιτuγχάνομεν τριβοντες και μαστιζοντες το σωμα αuτοu, ριπτοντες έπt τοίί προσώπου αuτοϋ ψυχρbν ϋaωρ, 8ί8οντες προς εlσπνοην &μμωνtαν η Οξος χαl προκαλοϊ.ίντες τον εμετον 8ι' έρεθισμοίί το\ βrfθους τοίί λrfpυyyoς 8ιιΧ 3ακτύλου ;) πτεροϊί. Ή λεπ-rομερης περιγραφη τών τρόπων παροχίjς πρώτων βοηθειών εlς τούς άσφυξιωντας γίνεται έν εl8ικcp χεφα: λαί<~>. 'Όλον τό Ε:ρyον τjς 8ιασώσεως άπαιτεί &.πο τον 8ιενεργοί.iντα ταύτην &νώτερα ψυχικα και φυσικά προσόντα; : αύταπάρνησιν θάρρος, έτοιμότητα: πνεύματος, ταχύτητα. έχτελέσεως κσ.:t lσχυρcχ.ν φυσιχjν 8ιάπλασιν. 'Έκαστος πυpοσβέστης όφείλει διά τής χpηστής αύτpίi διαyωyijς καί της εύσυvειδήτου έκτελέσεως τώv καθηκόντων τοu, παντοιοτρόπως νά σuντελi) είς τήv δημιουpyίαv καί διατήpησιv έv τψ Πυpοσβεστικίi) Σώματι τών ώς ιχvω αίσθημάτων καi παραδόσεων. Ταύτοχpόvως v' άσκijται καί vά yυμvάζηται πpός άπόκτησιv τής άπαιτουμέvης δεξιότητος καί φυσικijς διαπλάσεως. ' ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'. f-'e y χ oc τ ά στα σ ι ς. 'Άρθρον iav. ΟρισμΟς καt σχaπος έγκα.τοcστάσεως. 'Εγκατάστασις καλείται ή τοποθέτησις των άπαιτουμένων aια. την Οι) ϋοατος κοcτάσβεσιν τοu πυρος σωλήνων καl λοιπων πυροσβεστικών μέσων. Διιi της έγκατα.στάσεως έπιοιώχομεν : Τή~ έξ &ποστrfσεως είς τον τό:'ον.rii7. :ι:χο:~: 8ιοχέτευσιν ϋ~ατο~,!ξασ,φαλίζουσαν την α ιακο συνε~~ ~~~ο~;~. rι~'w~~α~αδια τοu ϋ8ατος τούτου πpοσβολύjν τοϋ πυρός. 'Άρθρον 2ον. Σωλ'ί)νες μεyrfλης χαl μικρiχς 3ιο:~/;τρ~υ., -, α,,..άσεως επr.βα.λλει ΤΟ ΟιπλοUν τοϋτο lipyo,ν τηςοεγκ~τ σ~.ι τοί.iτο Οιιi χp~σι~ _:rωλ~νωv ~ύο Οιαφοpων ιαμετρων, "Ι τους.~::~ν~~υ;~~~τον έκ τ-ϊjς φυσικ'ί)ς ' τ~ δ3dι>, ρέον έντός οίου3~;οτε &yωyou, _συν~ντif -~ιαφόρο~ς' α~:ιiο~:ι~~νται : Αί κυριώ:_ερα:ι των αβν_;ισ ~:~ε;~ον~:ουςτ ijοατος πρός τα "-) 'Εκ της προστρι ης τοιχώματα των άyωyών. ' 'ξ i>.-αι έ,; τοu ΤΟ μέγεθος τύjς άντ~στ~σ~~.. ς L:C:~Ί~ι;α~~~ς~ ~οϋ άγωβσ.θμοu τίjς λειότητος τ-ης ε~ -.~ ~ π Χ οί πrfνινοι σωλ ϊjοϋ <Επομένως είναι μικροτερα οτα:.., Υ "'χουν έσωτερικήν έπ/;ν3υσιν έκ χαουτσουκ. - - νες ε '. - πα ακωλύσεως τίjς χατ' εόθείαν fοη~ :ου ϋaα:!ο~ ~:νε~τq. U'~ηματισμοU Οιαφόρων καμπυλων η.ε- Θλασμi.ν,ων το~ &~~yo~ χαl εταβολ - ς τίjς 3ιαμέτρου τ~ς y) Εκ τ-ης α,.οτομο~.μ λ' ~ς αόξομειώσεως της ροης τοu ϋ3α:_ος' προερ_χομεν ης ογ<:j 3ιαμέτρου του αyωyου. - τήν έλrfττωσιν At ώς &.νω ά~τ~στά~εις συ,:.ιτε~~~ό~:~~ τοu Οιοχετευοτ-'ης ταχύτ ητος και επομενως της μένου δ3ατος. 7 (, ονται έν εύθείq. ά.ναλογίζf Al μειώσεις ~υ~αι ευ~ισκ t έν &ντιστρόφ<~> &ναλοyίq: προς το μ'ίjκος του αyωyου χα ' ' ' έ τ ~ν αδξηπρος τήν 3ιrfμετρ~ν ~ότοu~ a:λ~a;;,ν α:;ι:::~: ~ς 3ιαμ/;τρου σ~ν ~οϊί μήκους των αyωyων και.., ' αυτ<?επομένως 3ια την έyχ.ατάστα:σιν σωλήνων, ο!τινες θα

17 :i; zχμ, l> η λαl> )j αόξά. QΟν μέ τήν μείωσιν τ'ίjς άκ-:ίχότης. ΙΟι.αι.τέρως πρέπε ι. ν' άποφεύγηται ό σχηματισμός.. ν γωνιων, α!τι.νες άναχόπτουν Πjν κανονικην κυκλοτοϋ ϋοατος. ~~:~~~ X:J~τa:~J ::τ:~::ι~ο~~~α~υ~κ~~;:;:~~τ:ϊ ί, καl προς άποφυγήν Οι.ακοπ'fις της σuνεχοϋς λειτουp- ~ωλή~:~:, ά&;i~~~~τ~:ρ~tώ~~ό~α~~ έ~f ;r;ε~ί~ ~:ρ:~: ::zρά τ~ αύλϊ;>, οϋτως ώστε νιχ μη Οιακόπτηται ργασία -:ών αόλών προς τον σκοποv της προσθέσεως έτέρων λήνων. ΠρΟς τον αύτον σκοποv έπι.βάλλεται έπίσης, () εύθύς έξ άρχjς ή)ς έr..<αταστάσεως, έφοοιάζηται. ή γρα μη τών σωλ ήvων Οιοχετεύσεως ϋοατος εις τljv παρ&: τον τόπον της ;:ρ&:j~ξγ~~v =~jς :ο~λ~~~~ο~ρ~'dο~:η~π~~:!π~::~~ο~~: i ιzυ 8ιακοπ-7)ς της έργασίας των ηοη λειτουργούντων. Έvt λόγ<ρ μία καλη έγχατάσ-:ασις δέον έξ &ρχjς νιχ iξzσφαλίζη τ-/jν σuνεχη και ά8ιάκοπον χρ)σιν ϋ~ Ό άριθμος τών έν ~χάσηι πυροσβεστιχί) έξ68cι> δμά &. "7ροφοl>οτήσεως, καθώς κοιί δ έν ~χάστη δμάl>ι άριθμός Ζ.ιΟρών, ποικίλλει άναλόγωι:; της Οuνάμεως και συστάσεως 7Τ,ς έξ60ου, έξαρτiiται aε πρωτίστως έκ τών ύοραυλιχών μέσων τ'ίjς πόλεως. Λεπτομερ-fις καθορισμός τών καθηκόντων, συστάσεως κλπ. 7ώ ι όμάοων τούτων Οέλει περ ιγραφ7} έν ειοιχί;) χεφαλαί~. ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Δ '. Π ροσβολή τοϋ πυρός..ι Αρθρον ον. Γενικαι ένδείξεις. c Η προσβολη τοu πυρος δέον νιχ έπιχειρjται ταυτοχρό ιως με τιχς 'πρώτας ύποδείξεις τυjς άναγνωρίσεως.

18 - 32- Ή i>ιά τ-ιjν προσβολην d~τουμένη έyκ πει να έκτελίjται με πίiσαν Ουνατ-~ν ταχύτητ'α, pος ε τευξιν οε τούτου πάντα τ' άναγκα:ϊα έξαpτήματα χαl έ λεϊοc δέον νιχ είναι καταλλήλως προπαpασχ.ευασμέvα. ΠρΟς τελειοτέpαν κατάσβεσιν ειναι άπαpαίτητον τηpώνται με τ-}ιν μεγαλυτέραν άκρίβει.αν πάντες οι έ &ρθρ<;> 9 τοu Κεφαλαίου Γ' Μέρος Ι. Κανόνες κατασβέσ ε 'Έχαστbς Πυροσβέστης όφείλει να χαταβάλη ποc προσπά ι προς έλάττωσιν τών πpοξενουμένων έκ. ς ζημιό\ν. " θρον 2ον. Προσβολη μιχρό\ν πυρχα'ίό\ν. ΈΟC αί Οιαστάσεις τυ)ς πυρκαϊίiς ΟΕν ε!vαι μεγάλαι, καλον είναι καl άκpιβώς πpος άποφυγυjν πξptττών ζημιών, ή κατάσβεσις να έκ.. ελ)ται οr.α κατασβεστήρων η μικρών σωληνωτών χειραντλιών. ΈιΧν ή κατάσβεσις τών καιομένωv ά.ντι.κει.μένων ΟΕν Ούναται νιχ. ένερyηθη Οι' δοατος, Οέον να έπιχειρίjται Οι' άφροu, =ι) &.λλων χημικών ούσιών. ΕίΟικώς, προς κατάσβεσιν τών πυpκαϊών καλωδίων άγωγών η &λλων ήλεκτpικών έγχαταστάσεων, δέον να γίνεται χρησις ούσι.ών Οuσηλεκτραγωγών ώς π. χ. δ ':'ετραχλωρωuχος &νθραξ. Έν περιπτώσει πuρκα"ί5ς μ η έπι.τρεπούσης παpd:. τη χp-fισιν &.ναπνευστικών συσ-ι<ευών και έν8υμασι.ων η παρα- :όθcl~~άa~ν ϋ;;το~μ~;:~β~λ~ν τ:! 0 ~:~Χ~~ι:α~~~ cl~:ι ά,~ γίνεται χp-fισις είδικών άερίωv ίδίως κατιχ τιχς έν χλει.στ~ χώρ~ τοιαύτας. Ι "Αρθρον 3ον. Στοιχεια &τινα i>toν να λαμβάνωνται δπ' οψιv 'Ι' ΟιιΧ την προσβολ ην τών μεγάλων πυρχαϊών. ΚατιΧ τιχς μεγιi.λας πυρκα"ί&ς προ τ-'ης έπεμβάσεως, δέον δ έπl χεφαλ-fις νιχ συλλάβ-n έν γενικαίς γραμμαlς το σ--.(έοιον των ένεργειών του Τ: αιοτερα ςrτ ι τιχ δποί:ο'. δέον νοc λαμβά- 9αι π οψιν, είναι τα ~ η~ ' ' - ' α) co τύπος τών οίκοδομημάτων εντ~ςc :,ων οποιω~ έβη ή πυρκαϊιχ η τών πέριξ τούτων ΚΟ'.L η εκτασις του ομένου χώρου., ' ' 6 β) 'Η μεταξύ τό\ν οίκοi>ομη,ματ~ν, το~των,απ στασις ι το ΟυνατΟν της μεταδόσεως εις αυτα του. ~υρος., γ) ΤΟ ειδος τών έντος τών οίκοδομη~, των τουτων ύρι.σκομένων άντικει.μένων. _,, Ο) c Η ~ντασις καl ή κα.τεύθυν~ις του αν~ ~ ~, τη ε) c Η ποσότ-ης τοϋ ύδατος του ~ιατιθεμεν :~ ~α ~ v είς τον τόπον της πυρκοοϊ&ς άφιξι~ τω~ π~ροσ ω οό του στ) 'Η άπαιτηθησομένη χατα τους υ,πολο.5 π ός πλήρ η κατάσβεσιν τ'ijς πυρχα ί~ δλικη π,a ς υi>ατος χ~\ δ άναyκαίος χρ~νος ';Ρ iνδ:~~;;α:,,;~~[j;;.ιχα μέσα,, ζ) Ή ά~τχαρι~~~: ::~την άcpιξιν ται\της. ενιuιυσις κα --.. "Αρθρον 4ον. Γενικοί κανόνες.. ~ροσβολ'ijς. Τ των μεγάλων πuρκαιων. ' - ' aε yραμμιχς χατιχ τιχς μεγάλας πυρκαϊάς, ή Ε ' ις γενικα\./ άκολουθf) τοuς έξτjς κανόνας : ' ' ' κατα~βε?"~~ι :έεο ιπτώσει καθ' ήν ή μ~άλη Ε~τασις και. επ~α ) - ΡΟ δε:ν έπιτρέπει εtς τους πρωτους καταφθακτασις του πυ;έ~ας νά, κυριαρχήσουν αύτο?, ο\sτοι δέον ν~ ~~ν;:ςι.;θl~~ άποκλει.στικώς ε~ς την δπερα~ι.~ιv, δηλαδη εί ρ ~ν άνακοπύ]ν της έπιθετι.κης πορεtας -~uτου. ', ς, 'Επειδη χα τα τιχς μεyάλας πυρκα~ας. είναι ~δυναβ ), α αlτησι<; τοu πυρός εξ ολων των σητο~ ~ τ3~:~χ~6:;ς ~ν fρχηται. έχ τών μ.&λλο~ έπι.κινδ~νων μειω.ι, ν άπο άπδφεως Εξαπλώσεως είς μεγάλας έ:'τασεις ~δσεως αύτοu εlς τά μίiλλοv btικ[ν3υ~ σ-r:μεια., η μεταδ β μένου δπ' 5ψιν 5τι ή χατα τας πρωτc;ς y') Λαμ cι.νο ' ' 3

19 - 34- στιγμάι; τ'ίjς κατασβέσεως ε!ναι. πάντοτε ά:νεπαρκής, Διά όδηγιών, και τ'ίjς μe π πυρ Ή τ ική αuτη δέον νά έξακολοuθij μέχρις δτοu έξασφαλι θij ή συνεχής καί έν άρκετij ποσότητι παροχή δδατο καί μόνον μετά ταuτα δύναται ν' άρχ(ση ή πραγματική καί συστηματική έπ{θεσις κατά τοu πuρός. Ή άμεσος ~ξακρίβωσις τοίί άπαιτηοησομένου άριθμοίί αύλών προς κατάσβεσιν πυρκαϊίiς είναι ζήτημα &vijκoν καθ' δλοκληρίαν είς την κρίσιν τοϋ έπl χεφαλης, Οστις ίνα προσ- 8ι.ορίση τοϋτον, δέον πρωτ(στως vά λάβ7 δπ' 6ψιν του την 6ιτασι ν τ'ίjς πυρκα ϊίiς. Δεδομένου Οτι. έκαστος αύλός 8ύvαται. έπι.τυχώς νά έξυπηρεήi, κατά μέσον 5ρον, περι τά 00 τετραγωνικά μέτρα, έξακριβουμένης τ'ίjς δλικ'ijς έκτάσεως τ'ίjς πυρκαϊίiς, είναι εδκολον νά προσδιορισθjj, ώς ~γγιστα, και ό &ριθμος τών &.παιτοuμέvωv αύλών. Αρθρον 5ον. Καθήκοντα τών προϊσταμένων..., κατά τάς μεγάλας πυρκα Lαι;. Κατά τάς μεγάλας πυρκαϊάς ο! προϊστάμενοι δφείλουν μετ' ιδιαιτέρας προσοχ'ijς νά παρακολουθοίίν τήν έργασίαν

20 co άερισμος τοu και ο μένου χώρου σχοπον έ:χμ 7fiν δ ~ε~ κόλυνσιν τής ~ργασί~ς,τών πυεοσβεστών, έν!j περιπτώ ' αδτη δυσχεραινεται υ πο καπνου. ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ ΣΤ '. f Π ρ ο σ τ α σ ί α. Εlς τα καθ ήκον-:-α τών πυροσβεστών συμπεριλαμβά.vz-=~ καt ή προστασία τής έκ τοu καπνοu και 7oU χυν ομένου π ρ ' ' κατάσβεσιν δδατος χινδυνευούσης περιουσίας. Αί προς προστασίαν έργασίαι έχτελοuνται συ γχρόν. μέ την χατάσβεσιν της πυρκαϊιiς καt συνίσταται κυρίως ε τfι δια καραβοπάνω'ι κάλυψιν τών δtα<ρ.όρων σκευών ;( έπίπλων, έν άνάγχη δέ: και είς την μεταχ'όμισιv αύτώv,. ι ciποχέτεuσιν τών ύδάτωv, το στέγνωμα των πατωμάτων Υ. τον άερισμον τώ διαμερισμάτων.

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΤΠΟΙΤΘΤΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘΙΩΝ ΠΛΗΡ.μΑ.ΝΠΑΡΜΑΞΙΗ ΣΗΛ.μΝ2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝΠΡΟΧΙΡΟΤΝΙΑΓΩΝΙΜΟΤΝΓΙΑΝΣΗΝΝΠΡΟΜΗΘΙΑΝ ΠΙΜΩΝΝ ΑΣΟΜΙΚΑΝΤΚΤΑΜΝΩΝΝ(CPV: 33141116-6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟμ13.601,14

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος Πυρκαγιές Φιλιππόπουλος Νίκος Επισκόπηση Βασικά Στοιχεία Πυρκαγιών Τρίγωνο Πυρκαγιάς Κατάσβεση Πυρκαγιών Καπνοί Ο πιο ύπουλος αντίπαλος Στοιχεία Πυροσβεστήρων Στοιχεία επιβίωσης σε Πυρκαγιές Αστικές Πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΚ (1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑ EΣ, 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,15) 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΑΣΕΙΣ. 2. ΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα