ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιβλιογραφία...26 Νοµολογία...27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιβλιογραφία...26 Νοµολογία...27"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 Μέρος Α: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ...4 α) Γενικά...4 β) Συνταγµατική προστασία εν γένει...6 Μέρος Β: ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...8 Ι. Μητρικά Συνταγµατικά ικαιώµατα Η ανθρώπινη αξία Η ισότητα Ελευθερία i) Γενικά ii) H ελευθερία κίνησης α) Είσοδος και παραµονή β) Έξοδος ) Απέλαση ) Έκδοση ΙΙ. Τα ικαιώµατα του κοινωνικού χώρου Η φυσική υπόσταση του ανθρώπου Πνευµατική υπόσταση Κοινωνική υπόσταση Ιδιωτική σφαίρα Βασικές µορφές συλλογικής ανθρώπινης δράσης...19 i) ικαίωµα συνέρχεσθαι...19 ii) ικαίωµα συνεταιρίζεσθαι Τα ικαστικά ικαιώµατα...20 ΙΙΙ. Τα οικονοµικά Συνταγµατικά ικαιώµατα...21 IV. Τα Πολιτικά ικαιώµατα...21 Συµπεράσµατα...24 Conclusions...25 Βιβλιογραφία...26 Νοµολογία

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών στην Ελλάδα έχει αναχθεί τα τελευταία χρόνια σε ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά, βλέπουµε να έχει αντιστραφεί ο ρόλος της χώρας µας όσον αφορά στο ζήτηµα των µεταναστών κι από κατά παράδοση χώρα αποστολής µεταναστών να έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής. Λόγος αυτής της µεταστροφής είναι το ισχυρό µεταναστευτικό ρεύµα που έχει αρχίσει να εισρέει στη χώρα µας από τις γείτονες, κατά κύριο λόγο, χώρες των Βαλκανίων. Η είσοδος αυτή των µεταναστών δεν είναι χωρίς συνέπειες φυσικά έχουν συντελεσθεί σηµαντικές πληθυσµιακές ανακατατάξεις, πράγµα που εύκολα διαπιστώνει κανείς βλέποντας τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής, συµφωνα µε την οποία ο πληθυσµός της χώρας έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία κατά 1 % περίπου, ποσοστό στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι µετανάστες. Πέρα, όµως, από τις πληθυσµιακές ανακατατάξεις δεν είναι λίγα και τα προβλήµατα που προκαλούνται καθώς ο αριθµός του γηγενούς πληθυσµού είναι µικρός, το µήκος των συνόρων µεγάλο και ο αριθµός των εισερχοµένων αλλοδαπών συνεχώς αυξανόµενος, µε αποτέλεσµα πέρα από τη νόµιµη να έχουµε να αντιµετωπίσουµε και την παράνοµη µετανάστευση. Καθίσταται, λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης νοµοθετικής κάλυψης. Εκτός από τους πρακτικούς, όµως, δικαιολογούν και άλλοι λόγοι τη νοµική ρύθµιση της καταστάσεως των αλλοδαπών. Οι αλλοδαποί δεν αποτελούν µέρος του Λαού του Κράτους στο οποίο έχουν την ιδιότητα αυτή. Αποτελούν, όµως, στοιχείο της ιεθνούς Κοινωνίας και συµµετέχουν στη λειτουργία της. Έτσι, η ανάγκη των 2

3 διαφόρων κρατών για διεθνή συνεργασία και η συµµετοχή τους στη ιεθνή Κοινωνία επιβάλλουν στα κράτη την παροχή ορισµένων δικαιωµάτων στον αλλοδαπό και ιδίως αυτών που αφορούν στην αναγνώριση και προστασία της προσωπικότητάς του. Μη αναγνώριση και προστασία του αλλοδαπού θα σήµαινε ουσιαστικά διακοπή της συνεργασίας των κρατών και η ιεθνής Κοινωνία θα αποτελείτο στην περίπτωση αυτή από κράτη που λειτουργούν παράλληλα χωρίς να παρουσιάζουν κανένα σύνδεσµο µεταξύ τους. 1 Τέλος, ο σηµαντικότερος, ίσως, λόγος, που καθιστά απαραίτητη τη νοµική προστασία των αλλοδαπων, είναι ότι σκοπός όλων των σύγχρονων έννοµων τάξεων είναι η προστασία της ανθρώπινης αξίας, συνεπώς η προστασία του ανθρώπου από τη στιγµή που κάθε άνθρωπος έχει ανθρώπινη αξία. 2 Άρα η έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης θα αποτελούσε παραβίαση της ύψιστης αυτής αρχής. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τα δικαιώµατα που παρέχονται στον αλλοδαπό από την ελληνική έννοµη τάξη, και δη αυτά που κατοχυρώνονται συνταγµατικά. 1 Βούλγαρης Ι. «Η συνταγµατική προστασία του αλλοδαπού», ΕΕΝ 1980, σελ.953 επ 2 ηµητρόπουλος Α. «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος ΙΙΙ» 2004, σελ.102 επ 3

4 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Α)Γενικά Το δίκαιο των αλλοδαπών αναπτύσσεται σε τρία βασικά επίπεδα : συνταγµατικό, διεθνούς δικαίου και νοµοθετικό. 3 Ο αλλοδαπός, δηλαδή, προστατεύεται στην ελληνική έννοµη τάξη µε διατάξεις συνταγµατικές, διατάξεις που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις που έχει επικυρώσει η Ελλάδα, κι εποµένως κατά το άρθρο 28 1 «αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου», και µε διατάξεις του κοινού νοµοθέτη, οι οποίες ρυθµίζουν επιµέρους ζητήµατα και αποτελούν εξειδίκευση των συνταγµατικών διατάξεων. Οι βασικές ρυθµίσµεις της κοινής νοµοθεσίας που αφορούν αλλοδαπούς περιέχονται στο νόµο 2910/2001. Το δίκαιο των αλλοδαπών εφαρµόζεται µόνο σ αυτούς και κριτήριο διάκρισής τους από τους ηµεδαπούς αποτελεί η ιθαγένεια. Ιθαγένεια είναι ο δηµοσίου δικαίου δεσµός ενός ατόµου προς την πολιτεία στο λαό της οποίας αυτός ανήκει 4 ή αλλιώς η νοµική ιδιότητα ενός προσώπου ως µέλους του λαού ενός κράτους. 5 Ανάλογα µε την ιθαγένεια ένα πρόσωπο είναι ηµεδαπός, αλλοδαπός ή ανιθαγενής. Ηµεδαπός ή ιθαγενής είναι όποιος έχει την ελληνική υπηκοότητα. Αλλοδαπός, κατά το άρθρο 1 3 ηµητρόπουλος Α. «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Εκδ. Σάκκουλα 2004,σελ 10 επ 4 Παπασιώπη-Πασιά Ζ. «ίκαιο Ιθαγένειας» Εκδ. Σάκκουλα 2003, 6 η έκδοση, σελ 1επ 5 αγτόγλου Π. «Ατοµικά ικαιώµατα Α» Εκδ. Σάκκουλα 2005, σελ 103 επ 4

5 ν.2910/2001 είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια. Με τον αλλοδαπό, δηλαδή, εξοµοιούται ο ανιθαγενής. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες (πολυϊθαγενείς), από τις οποίες η µία είναι ελληνική, θεωρούνται ηµεδαποί,διαφορετικά υποχρεούνται,κατά το άρθρο 2 2 ν.2910/2001,να επιλέξουν µε δήλωσή τους στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης ιθαγένεια, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους. Οι αλλοδαποί µε κριτήριο την εθνικότητα διακρίνονται σε οµογενείς και αλλογενείς. Οι κοινοτικοί αλλοδαποί είναι οι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικό νοµοθετικό καθεστώς ρυθµίζει τους πρόσφυγες, στους οποίους συγκαταλέγονται, µε βάση το άρθρο 1 εδ.β ν.2910/2001, οι αλλοδαποί που πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 περί του νοµικού καθεστώτος των προσφύγων και του συναφούς Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα από τις αρµόδιες αρχές. Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ο όρος «αλλοδαπός» να έχει µια ευρεία και µια στενή έννοια. Με την ευρεία περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, ενώ µε τη στενή, αλλοδαπός είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εκτός από τους οµογενείς, τους κοινοτικούς αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν άλλη νοµική µεταχείριση. 6 6 ηµητρόπουλος Α. «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Εκδ. Σάκκουλα 2004,σελ 18 επ 5

6 Β) Συνταγµατική προστασία εν γένει Οι βασικές διατάξεις του ελληνικού Συντάγµατος, που αναφέρονται στους αλλοδαπούς, βρίσκονται στο κεφάλαιο των θεµελιωδών δικαιωµάτων και θέτουν τις βάσεις του δικαίου των αλλοδαπών. Έτσι, ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα κατοχυρώνονται από το ισχύον Σύνταγµα υπέρ οποιουδήποτε προσώπου ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία ή άλλη διάκριση µε αποτέλεσµα η παρεχόµενη προστασία να αφορά κάθε άνθρωπο κι όχι µόνο τους Έλληνες υπηκόους. 7 Πρόκειται, λοιπόν, κατά κυριολεξία για ανθρώπινα δικαιώµατα, τα οποία αποκτούν έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα, τον οποίο ο συντακτικός νοµοθέτης τονίζει χρησιµοποιώντας τις λέξεις «καθένας», «όλοι», «κανένας» ή επίσης, διατυπώνοντας το ατοµικό δικαίωµα χωρίς αναφορά του υποκειµένου του. Σε όλες τις περιπτώσεις που το Σύνταγµα δεν επιφυλλάσει ένα ατοµικό δικαίωµα µόνο στους ηµεδαπούς, ο νοµοθέτης δεν µπορεί να εισάγει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, παρά µόνο όπου και στο µέτρο που άλλες διατάξεις του ίδιου του Συντάγµατος επιτρέπουν τις διακρίσεις αυτές. 8 Εκτός, όµως, από τα «ανθρώπινα δικαιώµατα» υπάρχουν στο Σύνταγµα και δικαιώµατα, τα οποία κατοχυρώνονται µόνο υπέρ των Ελλήνων πολιτών, καθώς ο συντακτικός νοµοθέτης αναφέρεται ρητά σ αυτούς. Έχει υποστηριχθεί, βέβαια, και η 7 ηµητρόπουλος Α. «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», Εκδ. Σάκκουλα 2004,σελ 12 επ Τσάτσος. «Συνταγµατικό ίκαιο,τόµος Γ, Θεµελιώδη ικαιώµατα», Εκδ. Σάκκουλα 1998,σελ 146 επ 8 αγτόγλου Π. «Ατοµικά ικαιώµατα Α» Εκδ. Σάκκουλα 2005, σελ 103 επ 6

7 άποψη ότι η αναφορα στους «Έλληνες» δεν έχει την έννοια ότι θεσπίζεται συνταγµατική απαγόρευση οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας των αλλοδαπών, αλλά απλώς ότι το ζήτηµα µένει, ως προς τους τελευταίους, ανοικτό σε νοµοθετική ρύθµιση. 9 Χρήσιµη στο σηµείο αυτό είναι η διάκριση των δικαιωµάτων σε πολιτικά, οικονοµικά και δικαιώµατα του κοινωνικού χώρου. 10 Τα οικονοµικά και τα δικαιώµατα του κοινωνικού χώρου παρέχονται, κατά κανόνα, όχι µόνο στους Έλληνες, αλλά και στους αλλοδαπούς. Αντίθετα, τα πολιτικά δικαιώµατα ανγνωρίζονται, κατά κανόνα, µόνο στους Έλληνες. Επίσης, διασφαλιστικά δικαιώµατα, δικαιώµατα που περιέχουν αξίωση διεκδίκησης ή εξασφάλισης υπηρεσίας ή παροχής αναγνωρίζονται, κατ αρχήν, µόνο υπερ των ελλήνων πολιτών. 11 Θα έχουµε, όµως, την ευκαιρία να δούµε αναλυτικά στη συνέχεια κάθε συνταγµατικό δικαίωµα που κατοχυρώνεται και υπέρ των αλλοδαπών. 9 Χρυσόγονος Κ. «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα», Εκδ. Σάκκουλα 2002,σελ 53 επ 10 ηµητρόπουλος Α. «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος ΙΙΙ» 2004, σελ.92 επ 11 ηµητρόπουλος Α. «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος ΙΙΙ» 2004, σελ.92 επ 7

8 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι.Μητρικά Συνταγµατικά ικαιώµατα 1.Η ανθρώπινη αξία Το Σύνταγµά µας προστατεύει την ανθρώπινη αξία µε το άρθρο 2 1, σύµφωνα µε το οποίο «ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Συναφείς είναι και οι διατάξεις των άρθρων 7 2 και που απαγορεύουν ειδικότερα την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας σε βάρος της. Από τη συστηµατική θέση του άρθρου, καθώς βρίσκεται στο πρώτο µέρος του Συντάγµατος κι όχι στο δεύτερο που αναφέρεται στα «ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», προκύπτει ότι ο συντακτικός νοµοθέτης θέλησε να την αναγάγει σε θεµελιώδη αρχή για τη σύνολη έννοµη τάξη. Πρόκειται, λοιπόν, για την καταστατική αρχή της σύγχρονης ελληνικής έννοµης τάξης, το ύψιστο αγαθό και την κατευθυντήρια αρχή του κοινωνικού ανθρωπισµού. Πέρα, όµως, από καταστατική αρχή, το άρθρο 2 1 καθιερώνει και αυτοτελές δικαίωµα, το µητρικό δικαίωµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς αυτά δεν αποτελούν παρά συνταγµατικές του εξειδικεύσεις. 12 Πρόκειται για κατ εξοχήν ανθρώπινο δικαίωµα, του οποίου φορέας είναι κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάκριση, άρα φορείς του είναι τόσο οι ηµεδαποί όσο και οι αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Εποµένως, και στις περιπτώσεις που αλλοδαποί δεν είναι φορείς 12 ηµητρόπουλος Α. ό.π. (υποσ 2), σελ 102 επ 8

9 ενός ειδικού ατοµικού δικαιώµατος,η θεµιτή κατ αρχήν κρατική επέµβαση δεν µπορεί να προχωρήσει σε βαθµό που να προσβάλλει την ανθρώπινη αξία του αλλοδαπού. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που ο νόµος ή και το ίδιο το Σύνταγµα προστατεύουν τους αλλοδαπούς υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. 13 Θα πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι η νοµολογία µας δέχεται ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου δεν συνεπάγονται δικαίωµα του αλλοδαπού να πολιτογραφηθεί Έλληνας ούτε καν να πληροφορηθεί τους λόγους απόρριψης του αιτήµατός του. Έτσι, δεν ελέγχεται ακυρωτικά η τυχόν έλλειψη αιτιολογίας στην απορριπτική της αίτησης πολιτογράφησης πράξη της διοίκησης παρά µόνο η παρανοµία της αιτιολογίας, εφόσον υπάρχει ρητή και ειδική τέτοια. 14 Βέβαια, η αξία του ανθρώπου αφορά όλους και δεν είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί κανείς ως Έλληνας υπήκοος για να την αποκτήσει,αλλά υποστηρίζεται η άποψη ότι µια αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήµατος πολιτογράφησης προσβάλλει µάλλον την αξία του ανθρώπου, αφού υποδηλώνει άρνηση της ιδιότητας του ως έλλογου όντος, στο οποίο µπορούν και πρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι της µιας ή της άλλης συµπεριφοράς της διοίκησης. 15 Επιπλέον, το άρθρο 2 1 Σ δεν δηµιουργεί καθευτό δικαίωµα για τον αλλοδαπό να αξιώσει την παραµονή του στην ελληνική επικράτεια και συνεπώς, όπως έχει κριθεί 16, εφόσον αυτός στερείται άδειας παραµονής, η διοίκηση υποχρεούται να τον απελάσει, ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά του ή τη συνδροµή λόγων δηµοσίου συµφέροντος. 13 αγτόγλου Π. ό.π. (υποσ 5),σελ 1327 επ 14 ΣτΕ 474/2005, ΣτΕ2279/1990,Ολ. ι ικ 1991,78επ, ΣτΕ 1159/1991 ΤοΣ 1991,559επ 15 Χρυσόγονος Κ. ό.π. (υποσ 9), σελ 110επ 16 ΣτΕ 3603/1991,Ελλ. /νη 1993,772επ 9

10 2.Η ισότητα Το σύνταγµα στο άρθρο 4 1 καθορίζει την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόµο, αλλά η ισότητα αυτή δεν αφορά παρά του ηµεδαπούς, όχι τους αλλοδαπούς. Βλέπουµε, εποµένως, ότι ο συντακτικός νοµοθέτης επέλεξε φορείς του δικαιώµατος της ισότητας να είναι µόνο οι ηµεδαποί, αποκλείοντας τους αλλοδαπούς. Η θεωρητική θεµελίωση αυτής της επιλογής έγκειται στο ότι αφού ο νόµος εκφράζει την κοινή βούληση των πολιτών είναι φυσικό να µεταχειρίζεται χωρίς διακρίσεις όλους τους πολίτες από τους οποίους προέρχεται: κοινή βούληση δηµιουργεί κοινή ρύθµιση. Αντίθετα, η κατάσταση των αλλοδαπών δεν είναι αποτέλεσµα αυτής της κοινής βούλησης, αλλά περισσότερων διαφορετικών βουλήσεων που εκφράζονται είτε στη νοµοθεσία του κράτους είτε στους κανόνες του διεθνούς δικαίου µε αποτέλεσµα η διαφοροποίηση της βουλήσεως να καταλήγει σε διαφοροποίηση της ρυθµίσεως 17. Υπάρχουν όµως και διατάξεις όπου το Σύνταγµα προβλέπει την ίση µεταχείριση ηµεδαπών και αλλοδαπών και συνεπώς ο νοµοθέτης δεσµεύεται και δεν µπορεί να προβαίνει σε διακρίσεις. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 2 εδ. α «όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων». Ως προς τα συγκεκριµένα λοιπόν δικαιώµατα ισχύει απόλυτα η αρχή της ισότητας µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών. Εξαιρέσεις χωρούν µόνο όπου αυτές επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο. Συµπερασµατικά, λοιπόν, η αρχή της ισότητας εφαρµόζεται και κατά την άσκηση δικαιωµάτων, των οποίων φορείς είναι οι 17 Βούλγαρης Ι. ο.π. (υποσ. 1). 10

11 αλλοδαποί, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και οι αλλοδαποί λογίζονται ως ίσοι µε τους Έλληνες όσον αφορά τα συνταγµατικά δικαιώµατα που τους αναγνωρίζονται. 3.Ελευθερία i) Γενικά Η ελευθερία του ανθρώπου διακρίνεται σε υλική, πνευµατική και κοινωνική και προστατεύεται στο άρθρο 5 1 του Συντάγµατος 18. Στην κοινωνική ελευθερία ανήκει η κύρια έκφραση της νοµικής ελευθερίας µε την έννοια της «µη δουλείας», η οποία αναγνωρίζεται από το Σύνταγµά µας σε κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Η πνευµατική ελευθερία συνίσταται στην ελευθερία σκέψης, στοχασµών και ιδεών η οποία επίσης αναγνωρίζεται σε κάθε άνθρωπο. Τέλος, η υλική ελευθερία συνίσταται στην ελευθερία κίνησης στο φυσικό χώρο, η οποία επίσης αναγνωρίζεται σε κάθε πρόσωπο, αλλά ειδικά ως προς τους αλλοδαπούς υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί οι οποίοι σχετίζονται µε την είσοδο, παραµονή και έξοδό τους από τη χώρα και θα αναλυθούν παρακάτω. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι υποστηρίζεται η άποψη ότι συµπληρωµατική της 1 είναι η 2 του ίδιου άρθρου και ότι ο όρος «ελευθερία» χρησιµοποίεται µε τη στενή έννοια ως ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου και συνεπώς δεν περιλαµβάνει και την οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία, για τις οποίες ο νοµοθέτης µπορεί να 18 ηµητρόπουλος Α. ο.π. (υποσ. 2), σελ. 129 επ. 11

12 προβλέψει διαφορετική µεταχείριση 19. Την ίδια άποψη έχει υιοθετήσει και η νοµολογία (ΣτΕ 665/1990). ii) Η ελευθερία κίνησης ειδικότερα α) Είσοδος και παραµονή Η ελεύθερη είσοδος και διακίνηση στην Ελληνική Επικράτεια κατοχυρώνεται συνταγµατικά µόνο για τους έλληνες και όχι για τους αλλοδαπούς (άρθρο 5 4 Σ.). Η µη κατοχύρωση δικαιώµατος εισόδου για τους αλλοδαπούς δικαιολογείται θεωρητικά από το λόγο ότι ο αλλοδαπός δεν αποτελεί µέρος του λαού, όπως ο ηµεδαπός, και συνεπώς δεν συνδέεται µε το άλλο συστατικό στοιχείο του κράτους που είναι το έδαφος 20. Παρόλη, όµως, τη µη συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος εισόδου και παραµονής των αλλοδαπών στην ηµεδαπή υπάρχει υποχρέωση από το διεθνές δίκαιο να µην επιβάλλονται αδικαιολόγητοι περιορισµοί από τα διάφορα κράτη στην εν λόγω ελευθερία για παράδειγµα ένας περιορισµός σχετικά µε την είσοδο αλλοδαπών ο οποίος θα προσέβαλε την αξιοπρέπειά τους ή θα προέβαινε σε φυλετική διάκριση θα ήταν αντίθετος και προς το Σύνταγµα και προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας 21. Η είσοδος των αλλοδαπών ρυθµίζεται στον ν. 2910/2001. Κατά τα άρθρα 5 επ. ένας αλλοδαπός µπορεί να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος: α) καταρχήν µόνο στις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις β) αφού καταρχήν υποβληθεί σε αστυνοµικό έλεγχο γ) εάν κατέχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις 19 Μάνεσης Αρ. «Ατοµικές Ελευθερίες», Εκδ. Σάκκουλα 1982, σελ. 120 επ. 20 Βούλγαρης Ι. ο.π. (υποσ.1). 21 Παπασιώπη Πασια Ζ., «ίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών», εκδ. Σάκκουλα 2004, σελ. 34 επ. 12

13 δ) εάν το διαβατήριό του φέρει την τυχόν απαιτούµενη θεώρηση ελληνικής προξενικής αρχής. Ακόµη όµως και αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις οι ελληνικές αρχές µπορούν σύµφωνα µε το άρθρο 7 ν. 2910/2001 να αρνηθούν χωρίς αιτιολογία τη χορήγηση θεωρήσεως εισόδου, εκτός και εάν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος, ανήλικο τέκνο ή γονέας πολίτη κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να αρνηθούν αναιτιολόγητα την είσοδο εφόσον διαπιστώσουν τη συνδροµή µιάς από τις αναφερόµενες στην 2 του άρθρου 7 περιπτώσεις. Επιπλέον, η είσοδος και παραµονή αλλοδαπών είναι δυνατή για ορισµένους λόγους, όπως: για λόγους σπουδών (άρθρα ν. 2910/2001), για παροχή εξαρτηµένης εργασίας (άρθρα 19-24), για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας (άρθρα 25-27), για οικογενειακή συνένωση (άρθρα 28-33) και για άλλους ειδικούς λογους (άρθρα 34-37). Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η νεώτερη νοµολογία συνάγει από το συνδυασµό των άρθρων 5 1,9 1 και 21 1 ότι «οι έλληνες και οι ελληνίδες έχουν όχι µόνο το δικαίωµα να επιλέξουν αλλοδαπή/-ό σύζυγο, αλλά και το δικαίωµα να εξασφαλίσουν κοινή, µε τον/την αλλοδαπή/-ό σύζυγό τους, διαβίωση στην Ελλάδα» 22, καθώς και ότι «εφόσον υφίσταται γάµος ελληνίδας ή έλληνα υπηκόου µε αλλοδαπό ή αλλοδαπή και πραγµατική συµβίωση των συζύγων στην Ελλάδα, η διοίκηση υποχρεούται καταρχήν να ικανοποιήσει το υποβαλλόµενο από τον αλλοδαπό σύζυγο αίτηµα παραµονής στη χώρα» 23. Τέλος εξαίρεση από τον κανόνα της µη συνταγµατικής κατοχύρωσης δικαιώµατος εισόδου και εγκαταστάσεως των 22 ΣτΕ 485/99, ΤοΣ 1999, σελ ΣτΕ 2400/200, ΤοΣ 2001, σελ 363 επ., ΣτΕ 856/2002, ΤοΣ 2002, σελ. 615 επ. 13

14 αλλοδαπών, αποτελεί η καθιέρωση δικαιώµατος πολιτικού ασύλου από ορισµένα ξένα συντάγµατα. Το δικό µας Σύνταγµα όµως δεν κατοχυρώνει το πολιτικό άσυλο παρόλο που έχει υποστηριχθεί και η αντίθετη άποψη, σύµφωνα µε την οποία, στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 5 2 εδ. γ Σ., περιλαµβάνονται το δικαίωµα του πολιτικού ασύλου και οι θεσµοί προστασίας του 24. β) Έξοδος Η έξοδος από την Ελληνική Επικράτεια διακρίνεται σε εκούσια και αναγκαστική. Η ελευθερία εξόδου κατοχυρώνεται υπέρ παντός Έλληνα και αλλοδαπού στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας από το άρθρο 5 3 Σ. Απαγόρευση της εξόδου µόνο κατ εξαίρεση είναι δυνατή. Όσον αφορά την αναγκαστική έξοδο, τα πράγµατα διαφοροποιούνται. Αναγκαστική έξοδος ελλήνων δεν προβλέπεται, ενώ αντίθετα είναι δυνατή η αναγκαστική έξοδος αλλοδαπών είτε µε απέλαση είτε µε έκδοση. 1) Απέλαση Απέλαση είναι η µε πράξη της δικαστικής ή διοικητικής αρχής επιταγή, προκειµένου ο αλλοδαπός να εγκαταλείψει τη χώρα. Κατά το ν. 2910/2001 επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένες περιπτώσεις: α) αν ο αλλοδαπός έχει καταδικαστεί σε ορισµένα εγκλήµατα, β) αν έχει παραβιάσει τις διατάξεις του ν. 2910/2001 και αν η παρουσία του είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια της χώρας ή για τη δηµόσια υγεία. ιατάσσεται µε απόφαση της αστυνοµικής αρχής και κατά αυτής έχει ο αλλοδαπός δικαιώµα άσκησης διοικητικής προσφυγής. Η απόφαση απελάσεως λαµβάνεται κατά 24 Λοβέρδος Α., «Η συνταγµατική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 5 2 εδ. β του Συντάγµατος 1975/86», ΝοΒ 1988, σελ. 38 επ. 14

15 διακριτική ευχέρεια, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαγορεύεται (άρθρο 48 ν. 2910/2001). Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι κατά τη νοµολογία ο γάµος µε έλληνα επίσης κωλύει την απέλαση αλλοδαπού 25, εκτός αν ο αλλοδαπός κρίνεται από τη διοίκηση ως επικίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια. Η απόφαση απέλασης δεν αποτελεί κυβερνητική πράξη και συνεπώς υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ 26. Επιπλέον, ο αλλοδαπός κατά του οποίου στρέφεται η απόφαση απέλασης µπορεί να ζητήσει αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως. Όταν, µάλιστα, η αιτιολογία της απόφασης συνίσταται σε λόγους δηµοσίου συµφέροντος, η νεώτερη νοµολογία απαιτεί από τη διοίκηση για αλλοδαπούς που νοµίµως εισήλθαν και παρέµειναν στη χώρα για µεγάλο διάστηµα να εξειδικεύει τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ακόµα σταθµίζει τη βλάβη του αιτούντος που απειλείται µε άµεση αποµάκρυνση και τους συγκεκριµένους λόγους δηµοσίου συµφέροντος in concreto 27. Ο νόµος επιπλέον προβλέπει τη δικαστική απέλαση η οποία µπορεί να διαταχθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 74 ΠΚ. Η επιβολή της εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. 2) Έκδοση Έκδοση είναι η παράδοση ενός προσώπου από ένα κράτος σε άλλο στο οποίο πρόκειται να δικαστεί για έγκληµα που έχει διαπράξει σε αυτό ή να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι οι διατάξεις των άρθρων 436 επ. ΚΠ, 25 ΣτΕ 485/1999, τα 2000, σελ. 467 επ. 26 Μπέντερµάχερ Γερούσης Α., «Ο δικαστικός έλεγχος της διακριτικής εξουσίας στην απέλαση αλλοδαπού», ΝοΒ 1985, σελ επ. 27 Παπαδοπούλου Ο. «Αλλοδαποί και προσωρινή δικαστική προστασία», ΤοΣ 1996, σελ. 95 επ. 15

16 εκτός αν υπάρχει σύµβαση περί εκδόσεως µε το κράτος που ζητεί την έκδοση και στο βαθµό που αυτή αποκλείει την εφαρµογή των άρθρων του ΚΠ. Το ζήτηµα της έκδοσης αλλοδαπού αναφέρεται και στο άρθρο 5 2 εδ. β Σ., σύµφωνα µε το οποίο «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας». Προϋποθέσεις της απαγόρευσης είναι οι εξής: α) να πρόκειται για αλλοδαπό, συµπεριλαµβανοµένου του ανιθαγενούς, β) να διώκεται στη χώρα που ζητά την έκδοση δεν προϋποτίθεται καταδίκη αλλά απαιτείται να έχει αρχίσει de facto δίωξή του, γ) να διώκεται για δράση υπέρ της ελευθερίας. Η έννοια της ελευθερίας εδώ θα πρέπει να νοηθεί ευρέως 28 : περιλαµβάνει τόσο την εθνική ελευθερία όσο και την πολιτική καθώς και τη θρησκευτική. «ράση» είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα αλλά σε καµία περίπτωση η τροµοκρατική ενέργεια 29. II. Τα ικαιώµατα του κοινωνικού χώρου 1. Η φυσική υπόσταση του ανθρώπου Ένας αριθµός συνταγµατικών δικαιωµάτων αναφέρεται στη φυσική υπόσταση του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό ο συντακτικός νοµοθέτης προστατεύει συνταγµατικά αγαθά, όπως η ζωή, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και το περιβάλλον. Η ζώη έχει αναχθεί σε απόλυτο συνταγµατικό αγαθό και προστατεύεται χωρίς εξαιρέσεις. Συνεπώς, φορέας του δικαιώµατος της ζωής είναι κάθε άνθρωπος, άρα και οι αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωµα στην υγεία, το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγµα ως ανθρώπινο δικαίωµα 28 αγτόγλου Π., ο.π. (υποσ. 5), σελ. 376 επ. Επίσης και Κατράς Ι. «Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 5 2 εδ. γ Σ.» ΕΕΝ 1981, σελ. 239 επ. 29 Παραράς «Σύνταγµα 1975 CORPUS» Εκδ. Σάκκουλα,

17 και κατοχυρώνεται υπέρ όλων, ηµεδαπών και αλλοδαπών. Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι ως διασφαλιστικό δικαίωµα κατοχυρώνεται, όπως προκύπτει από το γράµµα της διάταξης, (άρθρο 21 3 Σ.) µόνο υπέρ των ελλήνων πολιτών. Παρόλα αυτά όµως αυτή η άποψη δεν µπορεί να γίνει απόλυτα δεκτή. Η εκδοχή ότι οι αλλοδαποί θα µπορούσαν να αφεθούν χωρίς την αναγκαία άµεση βοήθεια προσβάλλει την ίδια την έννοια της ανθρώπινης αξίας, προς την οποία συναρτάται η προστασία της υγείας 30. Όσον αφορά το δικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης, όπως προκύπτει από το άρθρο 22 5 Σ., κατοχυρώνεται υπέρ των εργαζοµένων χωρίς να γίνεται διάκριση αν πρόκειται για ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς. Άρα φορέας του δικαιώµατος είναι κάθε εργαζόµενος, ανεξάρτητα από διακρίσεις. 2. Πνευµατική υπόσταση Στην πνευµατκή υπόσταση ανήκουν η ελευθερία ιδεών και γνώµης, η παιδεία και ο χώρος της θρησκείας. Η ελευθερία των ιδεών, η ελευθερία έκφρασης της γνώµης είναι πανανθρώπινο δικαίωµα και κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 1, τόσο για τους ηµεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς. Κάθε αλλοδαπός ευρισκόµενος στην Ελληνική Επικράτεια µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του. Μόνοι περιορισµοί στην άσκηση του δικαιώµατος είναι η τήρηση των νόµων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η θρησκευτική ελευθερία η οποία διακρίνεται σε ελευθερία της συνείδησης και σε ελευθερία της λατρείας και κατοχυρώνεται επίσης και για τους αλλοδαπούς στο άρθρο 13 Σ. Έτσι, όχι µόνο κάθε έλληνας αλλά και κάθε 30 Χρυσόγονος Κ. ο.π. (υποσ. 9), σελ. 514 επ. 17

18 αλλοδαπός δικαιούται να πιστεύει σε όποιο θρήσκευµα θέλει, ή και σε κανένα, και να λατρεύει οποιαδήποτε γνωστή θρησκεία. Τέλος, ο όρος «παιδεία» γίνεται αντιληπτός υπό δύο έννοιες, την ουσιαστική και την τυπική 31. Με την ουσιαστική έννοια ο όρος «παιδεία» αναφέρεται σε πνευµατικά αγαθά, το ουσιαστικό περιεχόµενο της παιδείας. Με την τυπική έννοια αναφέρεται στη διαδικασία µέσα από την οποία παρέχεται η παιδεία, στην εκπαίδευση. Η παιδεία προστατεύεται από το συντακτικό νοµοθέτη τόσο ως «ουσία» όσο και ως «διαδικασία». Με την ουσιαστική της έννοια κατοχυρώνεται για κάθε άνθρωπο. Με την τυπική της, όµως, έννοια, κατοχυρώνεται µόνο υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Το δικαιώµα στην παιδεία αποτελεί το µοναδικό κατά κυριολεξία κοινωνικό δικαίωµα µε πλήρη εξασφαλιστική διάσταση. Το κράτος οφείλει να παρέχει δωρεάν παιδεία, αλλά µόνο στους Έλληνες πολίτες και εναπόκειται στον κοινό νοµοθέτη το αν θα επεκτείνει το δικαίωµα και στους αλλοδαπούς, πράγµα το οποίο έχει ορθά επιλέξει να κάνει µε το άρθρο 40 ν. 2910/ Κοινωνική υπόσταση Στην συνταγµατική προστασία της κοινωνικής υπόστασης του ανθρώπου εντάσσονται η νοµική αναγνώριση κάθε ανθρώπου ως φυσικού προσώπου και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της τιµής κάθε ανθρώπου. Η αναγνώριση κάθε ανθρώπου, και του αλλοδαπού, ως υποκειµένου του δικαίου, αποτελεί τη βάση της προστασίας της κοινωνικής υπόστασης. Κάθε άνθρωπος έχει ικανότητα δικαίου, είναι δηλαδή φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων (ΑΚ 34). Ως υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ο άνθρωπος είναι και υποκείµενο 31 ηµητρόπουλος Α. ο.π. (υποσ. 2), σελ. 166 επ. 18

19 θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η γενική αυτή ικανότητα δικαίου ανήκει σε κάθε άνθρωπο, χωρίς διάκριση κοινωνικής καταγωγής ή ιθαγένειας 32. Τέλος ο συντακτικός νοµοθέτης απαγορεύει κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είτε πρόκειται για ηµεδαπό είτε για αλλοδαπό (άρθρο 7 2 Σ.) και ορίζει ρητά ότι «όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της τιµής τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων» (άρθρο 5 2 Σ.). Εξαιρέσεις χωρούν µόνο όπου προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. 4. Ιδιωτική σφαίρα Στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ανθρώπου εντάσσεται ειδικότερα η προστασία της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, η οποία αναλύεται σε προστασία του γάµου, της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της κατοικίας καθώς και σε προστασία της επικοινωνίας. Το Σύνταγµά µας προστατεύει αυτά τα δικαιώµατα και τα κατοχυρώνει, ανεξάρτητα από διακρίσεις, τόσο υπέρ των ηµεδαπών όσο και υπέρ των αλλοδαπών (βλ. άρθρο 9 Σ. και 8 1 ΕΣ Α). 5. Βασικές µορφές συλλογικής ανθρώπινης δράσης i) ικαίωµα συνέρχεσθαι Στο άρθρο 11 1 Σ. κατοχυρώνεται το δικαίωµα του συνέρχεσθαι µόνο για τους Έλληνες πολίτες. Ο συντακτικός νοµοθέτης αφήνει, εποµένως, τον κοινό νοµοθέτη να αποφασίσει πλήρως αν, σε ποιο µέτρο και υπό ποίους όρους θα επιτρέψει την 32 ηµητρόπουλος Α. ο.π. (υποσ. 3), σελ. 34 επ. και Μανιτάκης Α. «Το υποκείµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων, κατά το άρθρο 25 1 του Συντάγµατος», εκδ. Σάκκουλα, 1981, σελ. 99επ. 19

20 ελευθερία των συναθροίσεων στους αλλοδαπούς. Από το συνδυασµό οµως των άρθρων 11 και 16 ΕΣ Α συνάγεται ότι η απαγόρευση των δηµόσιων συναθροίσεων στους αλλοδαπούς αφορά µόνο τις συναθροίσεις µε πολιτικό χαρακτήρα 33. ii) ικαίωµα συνεταιρίζεσθαι Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι αναγνωρίζεται, επίσης, από το Σύνταγµα µόνο υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι απαγορεύονται οι συνενώσεις αλλοδαπών. Εξάλλου, το άρθρο 11 ΕΣ Α αναγνωρίζει σε κάθε πρόσωπο την ελευθερία «συνεταιρισµού». Ιδιαίτεροι περιορισµοί µπορούν να επιβληθούν ενόψει του άρθρου 16 µόνο ως προς της συµµετοχή αλλοδαπών σε σωµατεία που επιδιώκουν καθαρά πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον, σήµερα η άποψη ότι δεν είναι νόµιµο το καταστατικό σωµατείου που τα µέλη του θα είναι αποκλειστικά αλλοδαποί χωρίς πρόβλεψη συµµετοχής ελλήνων στη διοίκησή του, η οποία στηριζόταν στο άρθρο 107 ΕισΝΑΚ, έχει εγκαταλειφθεί. Η νοµολογία έχει δεχθεί ότι η συνταγµατική προστασία του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι επεκτείνεται µε τη διάταξη του άρθρου 25 και στους αλλοδαπούς. Γίνεται, µάλιστα, δεκτή η αίτηση αναγνώρισης σωµατείου µε µέλη και διοίκηση αποκλειστικά αλλοδαπούς Τα δικαστικά δικαιώµατα Στα δικαστικά δικαιώµατα τα οποία κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα εντάσσονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση (άρθρο 6), η αρχή «ουδεµία ποινή χωρίς 33 Βούλγαρης Ι. ο.π. (υποσ. 1). 34 ΠρΑθ 1834/1986, ΝοΒ

21 νόµο» (άρθρο 7), το δικαίωµα του νόµιµου δικαστή (άρθρο 8), το δικαίωµα του αναφέρεσθαι (άρθρο 10), η παροχή εννόµου προστασίας και η προηγούµενη ακρόαση (άρθρο 20 1,2). Τα παραπάνω δικαιώµατα αναγνωρίζονται από το συντακτικό νοµοθέτη όχι µόνο στους ηµεδαπούς αλλά και στους αλλοδαπούς. III. Τα οικονοµικά συνταγµατικά δικαιώµατα Το δικαίωµα συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας καθιερώνεται από το άρθρο 5 1 του Συντάγµατος για όλους, και τους αλλοδαπούς και τους ηµεδαπούς. Έτσι ο αλλοδαπός που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια έχει δικαίωµα εργασίας. Ο κοινός νοµοθέτης, µάλιστα, αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς δικαίωµα εισόδου και παραµονής για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Ακόµα το δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας αναγνωρίζεται από το άρθρο 22 1 εδ. β Σ., σε όλους τους εργαζόµενους χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, από το συνδυασµό των άρθρων 5 1 και 17 Σ., συνάγεται ότι παρέχεται στον αλλοδαπό η δυνατότητα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία, όµως, είναι δυνατόν να υφίσταται ορισµένους περιορισµούς τους οποίους υπαγορεύει το εθνικό συµφέρον (π.χ. απαγόρευση κτήσης από αλλοδαπούς εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές) 35. IV. Τα πολιτικά συνταγµατικά δικαιώµατα Η πολιτική δραστηριότητα ασκείται είτε στα πλαίσια των πολιτικών κοµµάτων είτε εκτός κοµµατικών πλαισίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 1 Σ. και την αρχή της συµµετοχής στην πολιτική ζωή 35 Βούλγαρης Ι. ο.π. (υποσ. 1). 21

22 του τόπου που καθιερώνει, ο αλλοδαπός µπορεί να έχει τις πολιτικές πεποιθήσεις και ιδεολογία του και να τις εκφράζει ελεύθερα. εν µπορεί όµως να συµµετάσχει ούτε στο σχηµατισµό της λαϊκής βουλήσεως ούτε στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από ρητές διατάξεις του Συντάγµατος. Έτσι ο αλλοδαπός στερείται των δικαιωµάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι απαγορεύσεις αυτές είναι δεσµευτικές για τον κοινό νοµοθέτη και δεν µπορεί να τις καταργήσει ή να καθιερώσει εξαιρέσεις. Όσον αφορά την άσκηση κοµµατικής δραστηριότητας, η δυνατότητα συστάσεως ή λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων δεν κατοχυρώνεται συνταγµατικά αλλά ούτε στον κοινό νοµοθέτη καταλείπεται η ευχέρεια να την επιτρέψει. Σκοπός των πολιτικών κοµµάτων είναι η κατάληψη της εξουσίας. Η δυνατότητα όµως καταλήψεως της εξουσίας από αλλοδαπούς είναι αντίθετη µε τις έννοιες της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, που βρίσκονται στη βάση του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς καθιστούν αντισυνταγµατική και αδύνατη την ίδρυση και λειτουργία αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων στην Ελληνική Επικράτεια. εν κατοχυρώνεται επίσης η συµµετοχή των αλλοδαπών σε πολιτικά κόµµατα. Σε αντίθεση όµως µε την περίπτωση ιδρύσεως και λειτουργίας αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων, η απλή συµµετοχή αλλοδαπών σε ελληνικά πολιτικά κόµµατα δεν µπορεί να οδηγήσει στην κατάληψη της εξουσίας από αλλοδαπούς, ώστε να είναι αντίθετη µε την κυριαρχία του ελληνικού λαού και την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, εφόσον βέβαια η συµµετοχή αυτή δεν φτάνει µέχρι του σηµείου να µεταβάλλει το χαρακτήρα του πολιτικού κόµµατος σε αλλοδαπό. Άρα δεν αποκλείεται η δυνατότητα για τον κοινό νοµοθέτη να επιτρέψει τέτοιου είδους 22

23 συµµετοχή. Οι αλλοδαποί όµως δεν θα µπορούσαν σε καµία περίπτωση να καταλάβουν θέσεις στην κοµµατική οργάνωση που θα τους επέτρεπαν να ασκήσουν διάφορα λειτουργήµατα ή να λάβουν µέρος στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. 23

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την παραπάνω έρευνα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η προστασία των δικαιωµάτων του αλλοδαπού που καθιερώνεται από τις διατάξεις του Συντάγµατος είναι αρκετά επιτυχής και ανταποκρίνεται τόσο στη φύση των δικαιωµάτων του αλλοδαπού όσο και στο χαρακτήρα της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας στην οποία παρατηρείται έντονη τάση αυξήσεως της διεθνούς συνεργασίας και συνεπώς αυξήσεως και κατοχυρώσεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Ο συντακτικός νοµοθέτης κατοχυρώνει τα περισσότερα δικαιώµατα υπέρ κάθε προσώπου, ενώ όπου θέλει να αποκλείσει τους αλλοδαπούς χρησιµοποιεί τον όρο «Έλληνες». Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουµε ο αλλοδαπός να απολαµβάνει τα ίδια δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η δυνατότητα επιβολής περιορισµών για λόγους που επιτάσσει το δηµόσιο συµφέρον. Μπορεί εποµένως το Σύνταγµά µας να θεωρηθεί αρκετά προοδευτικό και φιλελεύθερο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η προστασία των δικαιωµάτων των αλλοδαπών θα πρέπει να παραµείνει στα ίδια επίπεδα. Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών θα ανάγεται, περνώντας τα χρόνια, ολοένα και περισσότερο σε ζήτηµα προτεραιότητας και θα υπάρχει συνεχώς ανάγκη νοµοθετικής κάλυψης των νέων ζητηµάτων που θα ανακύπτουν, καθώς διανύουµε την εποχή της παγκοσµιοποίησης. 24

25 CONCLUSIONS Taking into consideration the above thesis we can realize that the protection of the foreigners rights is successful enough in the Greek Constitution and corresponds in the nature of rights of foreigners established to the modern international society in which is observed intense tendency of increase of international collaboration and consolidation of rights of foreigners. The constitutional legislator establishes most of the rights in favor of everyone and whenever he wants to except the foreigners he uses the term Greek people. Therefore the foreigners enjoy in many cases the same rights as nationals do, but there is always the possibility of imposition of restrictions for reasons of public interest. The Greek Constitution may be quite liberal but it does not mean that the protection of the rights of foreigners should remain at the same level. The legal regime of aliens as years go by will be an issue of great importance and there will always be need for legislation of new issues, since we live in the era of globalization. 25

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βούλγαρης Ι. «Η συνταγµατική προστασία του αλλοδαπού», ΕΕΝ 1980, σελ. 953 επ. ηµητρόπουλος Α. «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, τόµος ΙΙΙ» Του ιδίου «Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», εκδ. Σάκκουλα αγτόγλου Π. «Ατοµικά δικαιώµατα», εκδ. Σάκκουλα 2005 Κατράς Ι. «Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 5 2 εδ. γ Σ.» ΕΕΝ 1981, σελ 239 επ. Λοβέρδος Α. «Η συνταγµατική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 5 2 εδ. β του Σ. 1975/86», ΝοΒ 1988, σελ. 38 επ. Μάνεσης Αρ. «Ατοµικές ελευθερίες», εκδ. Σάκκουλα Μανιτάκης Α. «Το υποκείµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων κατά το άρθρο 25 1 Σ», εκδ. Σάκκουλα Μπεντερµάχερ Γερούσης Α. «Ο δικαστικός έλεγχος της διακριτικής εξουσίας στην απέλαση αλλοδαπού», ΝοΒ 1985, σελ επ. Παπαδοπούλου Ο. «Αλλοδαποί και προσωρινή δικαστική προστασία», ΤοΣ 1996, σελ. 95 επ. Παπασιώπη Πασιά Ζ. «ίκαιο ιθαγένειας», εκδ. Σάκκουλα Της ιδίας «ίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών», εκδ. Σάκκουλα Της ιδίας «Βασικοί νόµοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών. Είσοδος, έξοδος, έργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα», εκδ. Σάκκουλα Παραράς «Σύνταγµα 1975 CORPUS», εκδ. Σάκκουλα

27 Χρυσόγονος κ. Σάκκουλα «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», εκδ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ 474/2005 πολιτογράφηση αλλοδαπού ΣτΕ 3603/1991, Ελλ νη 1993, 772 επ. προϋποθέσεις εισόδου και εγκαταστάσεως αλλοδαπών στη χώρα ΟλΣτΕ 2279/1990, ι ικ 1991, 78 επ. Αναιτιολόγητη απόφαση απορρίπτουσα αίτηση πολιτογραφήσεως ΣτΕ 1159/1991, ΤοΣ 1991, 559 επ. - Αναιτιολόγητη απόφαση απορρίπτουσα αίτηση πολιτογραφήσεως ΣτΕ 665/1990 προσωπική ελευθερία και αλλοδαποί ΣτΕ 485/1999, ΤοΣ 1999, 638 επ. χορήγηση άδειας παραµονής λόγω γάµου αλλοδαπού/-ής µε ελληνίδα/έλληνα υπήκοο ΣτΕ 2400/2000, ΤοΣ 2001, 363 επ. - χορήγηση άδειας παραµονής λόγω γάµου αλλοδαπού/-ής µε ελληνίδα/έλληνα υπήκοο ΣτΕ 856/2002, ΤοΣ 2002, 615 επ. διαγραφή αλλοδαπού από κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών ΠρΑΘ 1384/1986 υπόθεση «Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Αθηνών» 27

ΘΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΌΝΟΜΑ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ ΤΗΛ:

ΘΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΌΝΟΜΑ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ ΤΗΛ: ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA NOMIKHΣ TOMEAΣ HMOΣIOY IKAIOY ΌΝΟΜΑ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.1340200400602 ΤΗΛ:6983286857 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Α. ηµητρόπουλος Επίκ.Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Επίκ.Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Όνομα: Λυδία Βραδή ΑΜ:1340200700040 Διδάσκοντες: Α. Δημητρόπουλος, Σ. Βλαχόπουλος Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Δ Εξάμηνο Περιεχόµενα Σελ. Περιεχόµενα...2-3

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη Μαγδαληνή Γουλάκου ΑΜ: 1340201200086 Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Εαρινό Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασιλείου Π. Αντωνία Α.Μ.:1340200500030 Τηλ. 694 77 99 628 ιδάσκοντες καθηγητές: Α. ηµητρόπουλος, Βλαχόπουλος Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας.

Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας. Με βάση την θεωρία συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα παρεχόµενα στα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ»

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΛΕ Α.Μ.: 1340201000595 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα 1

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα 1 348 ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, Οµήρου 34 τ.κ. 10672 Τηλ. 3622515 φαξ.3622767 κιν. 0977 483078 e-mail: adim@ath.forthnet.gr Τα Συνταγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Λίνα Παπαδοπούλου Άρθρα 17-18 18 ελλ Σ Ά 17 παρ 1 H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ:

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ: 9 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148757/24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.:2131306630 Φαξ:210 7289643 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία Προξενικό Γραφείο Τιράνων Rruga Frederik Shircka, No

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)26 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Με το δικαίωµα της εργασίας, ως κοινωνικό δικαίωµα (άρθρο 22 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 9 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6]

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ * ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΤΕΚΝΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΙΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22παρ.1 23παρ.2 και25παρ.2σ ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΝΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ ΑΝΤΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 24.04.2017 Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Συλλογικές ελευθερίες Δικαιώματα συλλογικής δράσης Ελευθερία ενώσεως «δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι» Προσωρινή σύμπραξη ομάδας ανθρώπων: συνάθροιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

2.H ικανότητα των αλλοδαπών να είναι φορείς συνταγματικών δικαιωμάτων

2.H ικανότητα των αλλοδαπών να είναι φορείς συνταγματικών δικαιωμάτων Προπτυχιακή Εργασία Ασημακοπούλου Δήμητρα Τα Συνταγματικά Δικαιώματα των Αλλοδαπών 1. Εισαγωγή Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν προστατευόμενες από το δίκαιο βασικές πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Η αρχή του απαραβίαστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/7 Μετανάστευση Η μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. 3 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία Δικαστήρια Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια συνταγματική δημοκρατία βασισμένη στις αρχές της νομιμότητας, της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων».

«Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικών Επιστηµών. Επιβλέπων Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. ΘΕΜΑ: «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων». Παπαδηµητρίου Παγώνα Α.Μ : 1340

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕMAIL:s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011 Αθήνα, 06.04.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2371/06.04.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ειδικές μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας και λοιποί θεμιτοί περιορισμοί της/ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2270/31-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3990/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0203/2. Τροπολογία. Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0203/2. Τροπολογία. Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 10.6.2013 A7-0203/2 2 Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee Παράγραφος 1 στοιχείο η α (νέο) ηα) θεωρεί ότι ο κοσµικός χαρακτήρας, ο οποίος ορίζεται ως ο αυστηρός διαχωρισµός µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α ΟΜΑ Α Στην Ερώτηση Α.1., να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη "Σωστό"

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/ (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες:

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/ (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες: Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/06.2.1 (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες: 210 7289771 210-7289640 Προς: - Αξιότιμο κύριο Αθανάσιο Νάκο Υφυπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. - Αξιότιμο κύριο

Διαβάστε περισσότερα