ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική μόχλευση. Βασικά Σημεία : 12Μ 2012 Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 2012 παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη σε σύγκριση με το περυσινό έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 6,6%, οδηγούμενη από σημαντική αύξηση στην ελληνική αγορά καθώς και ανάπτυξη των ξένων χωρών. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 112,13 εκ., αυξημένο κατά 6,23% σε σχέση με πέρυσι. Παρά την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στα περυσινά επίπεδα στο 47,51%, λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών. Σημαντική άνοδος παρουσιάστηκε σε όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων και στα περιθώρια κέρδους του Ομίλου, οδηγούμενη από την αύξηση πωλήσεων, τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, την λειτουργική μόχλευση και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Σημαντική αύξηση κατά 24,84% παρατηρήθηκε στο ΕΑΤΑΜ του Ομίλου, ενώ τα Κέρδη Ανά Μετοχή κατέγραψαν ουσιώδη αύξηση κατά 38%. Το ποσοστό συμμετοχής των πωλήσεων των θυγατρικών στις πωλήσεις του Ομίλου βρίσκεται στο 63%. Η συμμετοχή των ιδιοπαραγόμενων στις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου βρίσκεται στο 74%. Ο Όμιλος εμφανίζει υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, δημιουργεί ελεύθερες ταμειακές ροές, έχει net cash position και αποπλήρωσε μέρος του δανεισμού του, ενώ παράλληλα έχει βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης του. P&L ( εκ.) 12M '12 % 12M' 11 Πωλήσεις 236,00 6,64% 221,29 Μικτό Κέρδος 112,13 6,23% 105,55 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,70% EBITDA 21,17 7,84% 19,63 Περιθώριο EBITDA 8,97% 8,87% ΕΒΙΤ 17,36 10,09% 15,77 Περιθώριο EBIT 7,36% 7,13% ΚΠΦ 15,29 20,84% 12,65 Περιθώριο ΚΠΦ 6,48% 5,72% Φόροι 3,14 7,61% 2,91 ΚΜΦ 12,15 24,80% 9,74 Περιθώριο ΚΜΦ 5,15% 4,40% ΚΜΦΜΔΜ 12,15 24,84% 9,74 Περιθώριο ΚΜΦΜΔΜ 5,15% 4,40% Κέρδη ανά μετοχή 0, ,69% 0,2539 Για περισσότερες πληροφορίες: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 12Μ_2012 θα παρουσιαστούν και σε τηλεδιάσκεψη στις 02 Απριλίου 2013 και ώρα Αθηνών Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο

2 2 12Μ 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πωλήσεις Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,64% σε σύγκριση με το 2011 και ανήλθε σε 236 εκ. από 221,29 εκ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των επιδόσεων της Μητρικής εταιρείας καθώς και στην ανάπτυξη των ξένων αγορών του Ομίλου. Οι θυγατρικές παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 6,15% κατά μέσο όρο σε τοπικά νομίσματα, αλλά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα των πωλήσεων κατά 3,39%. Μικτό κέρδος Το μικτό κέρδος του Ομίλου εμφανίζεται αυξημένο κατά 6,23% στα 112,13 εκ. το 2012, από 105,55εκ το Παρά την υποβάθμιση των ισοτιμιών και το υψηλότερο κόστος πετρελαίου, το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα διαμορφούμενο στο 47,51% λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών. Ο Όμιλος παρουσίασε ουσιώδη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Συγκεκριμένα: Το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 7,84% στα 21,17 εκ. και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,97%. Το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 10,09% στα 17,36 εκ. και το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε 7,36%. Το EBT παρουσίασε αύξηση κατά 20,84% στα 15,29 εκ. και το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε σε 6,48%. Τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 24,84% στα 12,15 εκ. και το περιθώριο Καθαρών Κερδών διαμορφώθηκε σε 5,15%.

3 3 12Μ 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ο Όμιλος Σαράντη παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση. Κατά την διάρκεια του 2012 ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του, να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό του κατά περίπου 8 εκ. και παράλληλα να έχει κατά το τέλος του 2012 θέση net cash κατά περίπου 1 εκ. Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατάφερε να επιστρέψει αξία στους μετόχους της μέσω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει μέχρι το τέλος του 2012 και που ανέρχονταν σε 10% του μετοχικού της κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η μείωση στα αποθέματα που σχετίζονταν με την ανάληψη νέων οίκων από την αρχή του 2012 καθώς και η εκκαθάριση των εποχιακών πωλήσεων κατά το Δ τρίμηνο του 2012 που επηρέασε θετικά τις απαιτήσεις πελατών, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση στο απασχολημένο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 66,76 εκ. το 2012 από 63,65 εκ. το 2011, ενώ το κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις ανήλθε σε 28,29% το 2012 συγκριτικά με 28,76% το ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( εκ.) 12M '12 % 12M 11 Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια 36,86-2,65% 37,86 Ασώματα Πάγια 16,61-1,30% 16,82 Υπεραξία 6,08-0,99% 6,14 Επενδύσεις 16,87-0,04% 16,87 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 12,21 93,09% 6,32 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,43 31,15% 0,33 Αναβαλλόμενοι φόροι 1,42-11,76% 1,60 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 90,47 5,25% 85,96 Αποθέματα 35,74-4,51% 37,43 Απαιτήσεις από πελάτες 73,64 2,72% 71,68 Λοιπές απαιτήσεις 5,01-20,28% 6,28 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,36 113,75% 0,17 Ταμειακά διαθέσιμα 40,48 6,11% 38,15 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,98-5,60% 1,04 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 156,20 0,94% 154,75 Σύνολο Ενεργητικού 246,67 2,48% 240,70 Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 21,00 23,53% 17,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,23 71,99% 0,14 Προβλέψεις 3,26-18,14% 3,99 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 24,50 15,98% 21,12 Πιστωτές 42,62-6,25% 45,46 Φόροι Εισοδήματος και λοιποί φόροι 1,60 2,84% 1,55 Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 31,00-27,21% 42,59 Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,36 26,05% 3,46 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 79,57-14,49% 93,06 Μετοχικό κεφάλαιο 53,55-9,33% 59,06 Υπέρ το άρτιο 39,37 0,30% 39,25 Λοιπά αποθεματικά -6,59-71,70% -23,27 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00 Κέρδη εις νέον 56,27 9,30% 51,49 Ίδια Κεφάλαια 142,60 12,71% 126,53 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 246,67 2,48% 240,70 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ( εκ.) 12M '12 12M' 11 Λειτουργικές Δραστηριότητες 9,59 5,46 Επενδυτικές Δραστηριότητες 2,16-7,95 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες -9,44-6,58 Αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων 2,32-9,07 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου 38,15 47,16 Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών λόγω μετάφρασης σε euro 0,01 0,05 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 40,48 6,11% 38,15

4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 12Μ 12 Ανάλυση Πωλήσεων ανά Κατηγορία Πωλήσεις ανά Κατηγορία ( εκ) 12M '12 % 12M '11 Καλλυντικά Ευρείας Διανομής 97, % 98,99 % Πωλήσεων 41,51% 44,73% Ιδιοπαραγόμενα 70,67 0,21% 70,52 % Κατηγορίας 72,14% 71,24% Διανεμόμενα 27,29-4,13% 28,47 % Κατηγορίας 27,86% 28,76% Προιόντα Οικιακής Χρήσης 107,33 9,19% 98,29 % Πωλήσεων 45,48% 44,42% Ιδιοπαραγόμενα 102,99 5,13% 97,97 % Κατηγορίας 95,96% 99,67% Διανεμόμενα 4, ,31% 0,32 % Κατηγορίας 4,04% 0,33% Λοιπές Πωλήσεις 30,71 27,88% 24,01 % Πωλήσεων 13,01% 10,85% Προιόντα Υγείας & Φροντίδας 8,77-23,04% 11,39 % Κατηγορίας 28,55% 47,43% Επιλεκτική 21,94 73,83% 12,62 % Κατηγορίας 71,45% 52,57% Συνολικές Πωλήσεις 236,00 6,64% 221,29 *Οι πωλήσεις 2012 & 2011 των Προϊόντων Υγείας & Φροντίδας της Βουλγαρίας έχουν μεταφερθεί κάτω από τα Καλλυντικά Ευρείας Διανομής. Κατά την διάρκεια του 2012 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση η οποία προήλθε κυρίως λόγω της αύξησης που παρουσίασαν οι πωλήσεις των ειδών οικιακής χρήσεως ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξαγορών (Domet και Topstar), καθώς και των νέων συμφωνιών (Vapona, Colour Catcher, κλπ) και η επιλεκτική, λόγω κυρίως της νέας συμφωνίας με την La Prairie. Η πτώση στις πωλήσεις των καλλυντικών ευρείας διανομής διαμορφώθηκε σε 1,03%, ενώ τα ιδιοπαραγόμενα προιόντα της κατηγορίας αυτής παρουσίασαν σταθερή εικόνα συγκριτικά με το Η συνεισφορά τους στις πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκε από 71,24% σε 72,14%. Οι πωλήσεις των ειδών οικιακής χρήσεως αυξήθηκαν κατά 9,19% φτάνοντας τα 107,33 εκ. από 98,29 εκ. που ήταν το Οι πωλήσεις των ιδιοπαραγόμενων στην συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσαν άνοδο κατά 5,13%, ενώ η συνεισφορά τους στις πωλήσεις της κατηγορίας μειώθηκε και ανήλθε σε 95,96% από 99,67% το Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα διανεμόμενα της κατηγορίας λόγω των νέων σημάτων που συμπεριλήφθηκαν στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Οι λοιπές πωλήσεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 27,88%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι πωλήσεις των ειδών της Επιλεκτικής και αποδίδεται στην συμβολή των νέων συμφωνιών.

5 5 Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα σήματα - Ανάλυση Πωλήσεων 12M '12 (%) 12M' 11 (%) Ιδιοπαραγόμε να προιόντα; 73,85% Ιδιοπαραγόμε να προιόντα; 76,17% Διανεμομενα προιόντα; 26,15% Διανεμομενα προιόντα; 23,83% Κατά το 2012 οι ενοποιημένες πωλήσεις των ιδιοπαραγόμενων, των καλλυντικών ευρείας διανομής και προϊόντων οικιακής χρήσης, ανήλθαν σε 174,28εκ. από 168,55εκ. το 2011 αυξημένες κατά 3,40%. Επιπρόσθετα η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις ανήλθε σε 73,85%. Αντίστοιχα, οι ενοποιημένες πωλήσεις των διανεμόμενων σημάτων κατά το 2012 ανήλθαν σε 61,71 εκ. από 52,74εκ. το 2011 αυξημένες κατά σχεδόν 17%, ενώ η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 26,15%.

6 6 12Μ 12 Ανάλυση EBIT ανά Κατηγορία EBIT ανά Κατηγορία ( εκ) 12M '12 % 12M' 11 Καλλυντικά Ευρείας Διανομής 4,32-11,41% 4,87 Περιθώριο 4,41% 4,92% % EBIT 24,87% 30,91% Ιδιοπαραγόμενα 3,88-15,27% 4,58 Περιθώριο 5,50% 6,50% % EBIT 22,37% 29,06% Διανεμόμενα 0,43-49,32% 0,29 Περιθώριο 1,59% 1,02% % EBIT 2,50% 1,84% Προιοντα Οικιακής Χρήσης 7,66 32,74% 5,77 Περιθώριο 7,13% 5,87% % EBIT 44,11% 36,58% Ιδιοπαραγόμενα 7,46 29,00% 5,78 Περιθώριο 7,24% 5,90% % EBIT 42,97% 36,67% Διανεμόμενα 0, ,00% -0,01 Περιθώριο 4,55% -4,63% % EBIT 1,13% -0,09% Λοιπές Πωλήσεις 1,70 80,05% 0,94 Περιθώριο 5,52% 3,92% % EBIT 9,77% 5,97% Προιόντα Υγείας & Φροντίδας 0,10-91,05% 1,09 Περιθώριο 1,11% 9,55% % EBIT 0,56% 6,90% Επιλεκτική 1, ,17% -0,15 Περιθώριο 7,28% -1,16% % EBIT 9,21% -0,93% Εσοδα από Estee Lauder JV 3,69-11,82% 4,18 % EBIT 21,26% 26,54% Συνολικό EBIT 17,36 10,09% 15,77 Περιθώριο 7,36% 7,13% *Το ΕΒΙΤ των Προϊόντων Υγείας & Φροντίδας της Βουλγαρίας για το 2012 και το 2011 έχει μεταφερθεί κάτω από τα Καλλυντικά Ευρείας Διανομής. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν από πέρυσι, ξεπερνώντας μάλιστα τις προβλέψεις, λόγω του περιορισμού στα λειτουργικά έξοδα και της λειτουργικής μόχλευσης. Τα καλλυντικά ευρείας διανομής παρουσίασαν μείωση ΕΒΙΤ το 2012 κατά 11,41%, αν και κατά το Δ τρίμηνο του 2012 υπήρξε άνοδος στο ΕΒΙΤ των καλλυντικών ευρείας διανομής κατά 17% προερχόμενη κυρίως από τα ιδιοπαραγόμενα προιόντα. Η πτώση ΕΒΙΤ της κατηγορίας των καλλυντικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε υψηλότερες διαφημιστικές και προωθητικές δαπάνες σχετικά με το brand Kolastyna στην Πολωνία και το λανσάρισμα του Bioten στην Σερβία. Το περιθώριο EBIT των καλλυντικών ευρείας διανομής διαμορφώθηκε σε 4,41% το 2012 από 4,92% το Η συνεισφορά της κατηγορίας στο συνολικό ΕΒΙΤ μειώθηκε σε 24,87% από 30,91% το Τα λειτουργικά κέρδη των ιδιοπαραγόμενων της κατηγορίας αυτής σημείωσαν μείωση κατά 15,27% και ανήλθαν σε 3,88 εκ. κατά το 2012 από 4,58 εκ. το 2011.

7 7 Το ΕΒΙΤ των προϊόντων οικιακής χρήσης, αυξήθηκε σημαντικά κατά 32,74% το 2012 σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των ειδών οικιακής χρήσης βελτιώθηκε σε 7,13% το 2012 από 5,87% το Η αύξηση οφείλεται τόσο στα ιδιοπαραγόμενα της εν λόγω κατηγορίας τα οποία παρουσίασαν αύξηση EBIT της τάξης του 29% και ανήλθε στα 7,46 εκ., όσο και στα διανεμόμενα, Οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται τόσο στις πρόσφατες εξαγορές (Domet και Topstar) όσο και στις νέες επιχειρηματικές συμφωνίες, Τα έσοδα από τις Λοιπές Πωλήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 80,05% οδηγούμενη από την άνοδο στην κατηγορία της Επιλεκτικής διανομής η οποία αποδίδεται στις πρόσφατες επιχειρηματικές συμφωνίες. Τα έσοδα από την Estee Lauder JV είναι σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα σήματα Ανάλυση ΕΒΙΤ 12M '12 (%) Διανεμομενα προιοντα; 13,91% 12M '11 (%) Διανεμομενα προιοντα; 7,54% Ιδιοπαραγόμενα προιοντα; 64,84% Estee Lauder JV; 21,26% Ιδιοπαραγόμ ενα προιοντα; 65,92% Estee Lauder JV; 26,54% Τα ιδιοπαραγόμενα, καλλυντικά ευρείας διανομής και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, στο σύνολο τους κατά το 2012 έφεραν έσοδα ύψους 11,26 εκ. σε σχέση με 10,40 εκ. το 2011, αυξημένα κατά 8,28%. Η συνεισφορά τους στο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 64,84%. Το ΕBIT των διανεμομένων σημάτων κατά το 2012 διαμορφώθηκε στα 2,41εκ. από 1,19εκ. πέρυσι. Η συνεισφορά τους στο συνολικό EBIT ανήλθε σε 13,91%, Επίσης η Estee Lauder JV παρουσίασε έσοδα τα οποία ανήλθαν σε 3,69 εκ. που αντιστοιχεί σε 21,26% του συνολικού ΕΒΙΤ του Ομίλου.

8 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 12Μ 12 Ανάλυση Ενοποιημένων Πωλήσεων ανά Χώρα Πωλήσεις ανά Χώρα ( εκ) 12M '12 % 12M'11 Ελλάδα 87,25 13,99% 76,54 % Πωλήσεων 36,97% 34,59% Πολωνία 70,33 3,52% 67,94 Ρουμανία 34,37-2,98% 35,42 Βουλγαρία 10,52 4,80% 10,04 Σερβία 14,40 10,03% 13,09 Τσεχία 7,14-1,52% 7,25 Ουγγαρία 8,45 1,65% 8,31 ΠΓΔΜ 2,65-1,48% 2,69 Βοσνία 0,88 - Ξένες Χώρες 148,75 2,76% 144,75 % Πωλήσεων 63,03% 65,41% Συνολικές Πωλήσεις 236,00 6,64% 221,29 Η άνοδος στις πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2012 υποστηρίχθηκε από την Ελληνική αγορά αλλά και από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό. Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την πτώση που παρατηρείται στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13,99% στα 87,25εκ. από 76,54εκ. πέρυσι. Όσον αφορά τις δραστηριότητες στις ξένες αγορές του Ομίλου, παρουσιάστηκε μέση αύξηση πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα κατά 6,15% περίπου, ενώ είχαν μέση επίδραση από υποτίμηση των νομισμάτων τους κατά 3,39% περίπου. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις των θυγατρικών αυξήθηκαν κατά 2,76% σε 148,75εκ. το 2012 από 144,75εκ. το Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά 12M '12 (%) 12M '11 (%) Ελλάδα; 36,97% Ελλάδα; 34,59% Ανατολική Ευρώπη; 63,03% Ανατολική Ευρώπη; 65,41% Κατά το 2012, το ποσοστό των πωλήσεων των θυγατρικών εταιρειών ως προς τις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου βρίσκεται στο 63,03% από 65,41% το 2011.

9 9 12Μ 12 Ανάλυση EBIT ανά Χώρα ΕΒΙΤ ανά Χώρα ( εκ) 12M '12 % 12M '11 Ελλάδα 10,67 28,22% 8,32 % ΕΒΙΤ 61,48% 52,79% Πολωνία 3,23-13,60% 3,74 Ρουμανία 1,60 10,61% 1,45 Βουλγαρία 0,61 3,19% 0,60 Σερβία 1,41-18,81% 1,74 Τσεχία -0,08 68,83% -0,24 Ουγγαρία -0,47-27,75% -0,37 ΠΓΔΜ 0,46-12,20% 0,53 Βοσνία -0,10 0,00 Ξένες Χώρες 6,69-10,17% 7,44 % ΕΒΙΤ 38,52% 47,21% Συνολικό ΕΒΙΤ 17,36 10,09% 15,77 Κατά το 2012 το ΕΒΙΤ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 28,22% στα 10,67εκ. από 8,32εκ. το Εξαιρώντας τα έσοδα από την συγγενή εταιρεία Estee Lauder JV, το ΕΒΙΤ της Ελλάδας κατά το 2012 ανήλθε σε 6,98εκ. από 4,14εκ, αυξημένο κατά 68,69%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ της Ελλάδας, εξαιρουμένων των εσόδων από την Estee Lauder JV, διαμορφώθηκε σε 8,00% από 5,41% το Οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν μείωση EBIT κατά 10,17% στα 6,69 εκ. από 7,44 εκ. και το περιθώριο ΕΒΙΤ των χωρών διαμορφώθηκε σε 4,5%. Το ΕΒΙΤ των ξένων χωρών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τα υψηλότερα έξοδα διαφήμισης και προώθησης σχετικά με το brand Kolastyna στην Πολωνία και το λανσάρισμα του Bioten στην Σερβία. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το ΕΒΙΤ των χωρών παρουσιάζει βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 καθώς έχει αυξηθεί κατά 27% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011, ενώ το περιθώριο ΕΒΙΤ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 8,87%.

10 10 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Ο Όμιλος Σαράντη προέβη την 03/01/12 σε ανακοίνωση για την αντιπροσώπευση του οίκου La Prairie Switzerland στην Ελλάδα, Ο οίκος La Prairie έχει ιστορία 80 ετών, ενώ τα προϊόντα του κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων προσωπικής περιποίησης και φροντίδας, Όμιλος Σαράντη με την συμφωνία της διανομής των προϊόντων του οίκου La Prairie αναμένει μια αύξηση του κύκλου εργασιών του, της τάξεως των οκτώ έως δέκα εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση και ενίσχυση της κερδοφορίας του στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής, - Ο Όμιλος Σαράντη προέβη την 07/02/12 σε ανακοίνωση για την σύσταση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την επωνυμία SARANTIS BANJA LUKA, η οποία εδρεύει στην Banja Luka της Βοσνίας, Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 357,904 ευρώ, Η δημιουργία θυγατρικής στην Βοσνία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενδυνάμωσης της παρουσίας του προσφάτως εξαγορασθέντος σερβικού σήματος οικιακής χρήσης TOPSTAR στην αγορά της Βοσνίας, Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν TOPSTAR δραστηριοποιείται στην κατηγορία εργαλείων - μέσων καθαρισμού για το νοικοκυριό, Η νέα θυγατρική στην Βοσνία θα διανέμει εκτός του TOPSTAR και τα καλλυντικά προϊόντα ευρείας διανομής STR8, BU και C-THRU, - Την 18η Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η εταιρική παρουσίαση του Ομίλου Σαράντη στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στην διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν η στρατηγική του Ομίλου καθώς και οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2012, Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης ο κύκλος εργασιών στο τέλος του 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 236,00 εκ,, έναντι 221,29 εκ, που ήταν στο τέλος του 2011, Σε ότι αφορά το EBITDA προβλέπεται αύξηση το 2012 στα 20,00 εκ, από 19,63 εκ, που ήταν το 2011, Το EBIT, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 16,00 εκ, από 15,77 εκ, που ήταν το 2011, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, αντίστοιχα, προβλέπεται να ανέλθουν στα 13,00 εκ, το 2012, από 12,65 εκ, που ήταν το 2011, Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων καθώς και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου το 2012 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10,40 εκ, από 9,74 εκ, που ήταν το 2011, - Ο Όμιλος Σαράντη αναλαμβάνει από την 14/05/2012 την αντιπροσώπευση των σημάτων Colour Catcher και Keep it White, Τα σήματα αυτά ανήκουν στην Spotless Group με την οποία η εταιρεία ήδη συνεργάζεται στη διανομή κι αντιπροσώπευση της Vapona, Το Colour Catcher είναι ο ηγέτης των χρωμοπαγίδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Οι καθαρές πωλήσεις των δυο σημάτων κατά το 2011 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,5 εκ,, ενώ το μερίδιο αγοράς τους ανήλθε αντίστοιχα σε 72,4%, Ο Όμιλος Σαράντη με την συμφωνία της διανομής των σημάτων αυτών εκτός της αύξησης του κύκλου εργασιών του, αναμένει και ενίσχυση της κερδοφορίας του στο κανάλι της ευρείας διανομής, - Την 09/10/2012 πραγματοποιήθηκε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΓΡ,ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α,Β,Ε,Ε,» η οποία, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5,905,835,32 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 38,350,940 σε 34,515,982 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ,Ν, 2190/1920, Οι ως άνω 3,834,958 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 25/07/ /09/2012, σε εκτέλεση απόφασης της από 02/06/2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή ανανεώθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2010, και τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 21/06/2012, Μετά την ως άνω μείωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 07/11/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 53,154,612,28 Ευρώ, διαιρούμενο σε 34,515,982 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,54 Ευρώ εκάστης, - -

11 11 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη κατά το 2012 παρουσίασαν ουσιώδη άνοδο σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία και την πτώση στο λιανικό εμπόριο, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση υποστηριζόμενη από την ελληνική αγορά αλλά και από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό. Σε επίπεδο κερδοφορίας, παρά την αρνητική επίδραση από την υποβάθμιση των ισοτιμιών, ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, η λειτουργική μόχλευση και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, οδήγησαν σε σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων και τα περιθώρια κέρδους συγκριτικά με πέρυσι ξεπερνώντας σημαντικά τις ανοδικές προβλέψεις της διοίκησης. Ειδικότερα, το ΕΒΙΤ του Ομίλου αυξήθηκε κατά 10% από πέρυσι και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,36%. Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Μετά Δικαιωμάτων Μειοψηφίας παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 24,84% και το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,15%. Τα Κέρδη ανά Μετοχή σημείωσαν ουσιώδη άνοδο κατά 38%. Εν μέσω των δύσκολων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Σαράντη έχει καταφέρει να διατηρήσει το κεφάλαιο κίνησης σε χαμηλό επίπεδο και να διευρύνει την δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών επιτυγχάνοντας στο τέλος του 2012 net cash θέση. Η εύρωστη οικονομική θέση της εταιρείας έχει δώσει την δυνατότητα στην διοίκηση να υλοποιήσει τα στρατηγικά τις πλάνα μέσα από την υποστήριξη των προϊόντων της, τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών αποκλειστικής αντιπροσώπευσης προϊόντων, καθώς και μέσα από την δημιουργία καινούργιας θυγατρικής στην Βοσνία. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρείας επέστρεψε αξία στους μετόχους της ακυρώνοντας το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου που κατείχε σε Ίδιες Μετοχές. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ότι το 2013 θα είναι ακόμα μια δύσκολη χρονιά για το επιχειρηματικό περιβάλλον, γι αυτό και θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στο να εναρμονίσει την κοστολογική δομή της με τα αναμενόμενα έσοδα, καθώς και να προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στα νέα καταναλωτικά δεδομένα. Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει την πολιτική της για ισχυροποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, χαμηλό δανεισμό, συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και εν γένει την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής θέσεως του Ομίλου.

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Ουσιώδης αύξηση κατά 126% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 57% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, πορεία σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 18% άνοδος πωλήσεων, 24% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Βασικά Σημεία : 9Μ 2015 Οι

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, εύρωστη οικονομική θέση, διατήρηση θετικών προοπτικών. Βασικά Σημεία : Η1 2016 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις Βασικά Σημεία : 12Μ 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ισχυρή οικονομική θέση, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) FY '14 % FY '13. Πωλήσεις 248,44 5,01% 236,59

P&L ( εκ.) FY '14 % FY '13. Πωλήσεις 248,44 5,01% 236,59 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Σημαντική αύξηση πωλήσεων, ισχυρή ενίσχυση κερδών και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '14 % 9M '13

P&L ( εκ.) 9M '14 % 9M '13 Τρίτη, 11 Νοεμβρίου2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Σημαντική αύξηση πωλήσεων, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Βασικά Σημεία : 9Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 9µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

εξαιρώντας τα 8,5 εκ. έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της πώλησης συµµετοχής στην Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ.

εξαιρώντας τα 8,5 εκ. έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της πώλησης συµµετοχής στην Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ. Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008 SARANTIS GROUP Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 12Μ 2007 Αύξηση ΕΑΤΑΜ κατά 40,80% περιλαµβανοµένων των έκτακτων & µη επαναλαµβανόµενων κερδών από την πώληση της συµµετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2012 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017 25% αύξηση κερδοφορίας στα 31εκ. μετά φόρων με δυναμική ανάπτυξη και 40,500 αυτοκίνητα στόλο σε 7 χώρες Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ( Σύμφωνα με το α. 4 του Ν. 3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου για το 2016 σε σχέση με τη χρήση του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου για το 2016 σε σχέση με τη χρήση του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ATHEX: Reuters: Bloomberg: PLAT THRr.AT PLAT GA Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα Αθήνα 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Δομή Ομίλου...2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης....2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3 Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα