ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Λίνα Κάντιου-Μίνα Τσίμπου Τηλέφωνα: Φαξ: Ιστοσελίδα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Γ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα για Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις της αρίθμ. Φ /26/79840/Ε3 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β / ) «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» 4. Τις με αρ. πρωτ. Φ /27/80025/Ε3/ (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2), Φ /31/81732/Ε3/ (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) και Φ /33/83657/Ε3/ (ΑΔΑ: 610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ) διευκρινιστικές εγκυκλίους του Αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 5. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, εδ. δ της αριθμ. Φ /324/105657/Δ1/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β / ) «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόν και αρμοδιοτή προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης..» 6. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/ (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση μέχρι σήμερα υπηρετούν» 7. Την 11/ Πράξη του ΠΥΠΕ Πιερίας υμβουλίου Επιλογής όπως αυτή διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. Φ.11./5112/ έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας Αποφασίζουμε

2 Κυρώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας, όπως αυτοί συντάχθηκαν με αριθμ. 11/ πράξη του ΠΥΠΕ Πιερίας - υμβουλίου επιλογής, ως εξής: ΤΕΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟ ΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΡΤΗΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΟΝΤΩΝ ΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΕΙ 1 1ο Κατερίνης 12/θ ΟΡΩΤΟΥ ΦΛΩΡΑ ΠΕ ΤΑΚΙΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΝΑΧΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΧΑΛΕΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΑΜΑΡΑ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΠΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ητά της 4 4ο Κατερίνης 12/θ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΧΑΛΕΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ο Κατερίνης 7/θ ΤΑΚΙΡΙΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ ΤΑΚΙΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ

3 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ ΠΕ ΜΠΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΓΑΛΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΖΟΜΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΕ ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΤΑΚΟ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΧΡΥΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΑΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ 3 ΠΕ ΚΑΝΕΛΑΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ

4 12 12ο Κατερίνης 12/θ ΦΕΛΕΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΚΟΚΙΝΑ Ν. ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΚΑΦΑ ΦΟΦΙΑ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΤΟΝΑ ΩΤΗΡΙΟ ΠΕ ΤΑΚΙΡΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΝΕΛΑΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ο Κατερίνης 12/θ ΚΑΦΑ ΟΦΙΑ ΠΕ ΚΟΚΙΝΑ Δ. ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΠΙΔΗ ΒΑΙΛΙΚΗ - ΥΛΒΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 20 ΠΕ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ Αγίου πυρίδωνα 7/θ ΤΟΓΙΑΝΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΕΝΗ ΠΕ Ανδομάχης 6/θ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ

5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ Βροντούς 8/θ ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ Γανόχωρας 6/θ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ - ΥΛΒΙΑ ΠΕ ΤΑΚΙΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ Δίου 6/θ ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΧΑΛΕΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ Ελάφου-Εξοχής 4/θ ΜΠΑΤΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ Καλλιθέας 12/θ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΒΑΪΤΑ ΠΕ ΒΙΔΑΚΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ Καρίτσας 8/θ ΠΑΠΑΧΡΗΤΟΥ ΑΤΕΡΙΟ ΠΕ Κάτω Μηλιάς 4/θ ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΤΕΡΓΙΟΥ ΟΦΙΑ ΠΕ

6 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ Κονταρ/σσας 6/θ ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ Κορινού 12/θ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ ΑΥΓΟΥΤΙΝ Ο ΠΕ ο Λεπτοκαρυάς 6/θ ΜΥΛΩΝΕΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΠΑΤΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΕ ΠΕ ο Λεπτοκαρυάς 6/θ ΡΕΜΠΑΤΙΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΠΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 16 ητά της 30 1ο Λιτοχώρου 6/θ ΜΑΚΑΛΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ο Λιτοχώρου 12/θ ΚΑΠΕΤΑ ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΠΕ ΠΕ ΚΑΝΕΛΑΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ο Λιτοχώρου 6/θ ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΡΕΜΠΑΤΙΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΠΕ ΠΑΤΙΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ

7 ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΜΑΝΩΛΗ ΘΩΜΑΗ ΠΕ ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΠΕ Λόφου 6/θ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΒΙΔΑΚΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΚΑΦΑ ΦΟΦΙΑ ΠΕ Μοσχοποτάμου 4/θ 35 Ν. Εφέσου 6/θ ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ Ν. Πόρων 4/Θ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΠΑΤΡΩΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ N. Παντελεήμονα 6/θ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΤΡΩΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΕΝΗ ΠΕ ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΠΕ Παραλίας 6/θ ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 7 ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 6

8 39 Περίστασης 12/θ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΕ Πλαταμώνα 9/θ ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΠΕ ΚΟΡΟΜΗΛΉ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΕ ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ ΟΦΙΑ ΠΕ Ρητίνης 4/θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΛΙΑΒΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ βορώνου 7/θ ΜΠΟΥΚΛΗ ΦΩΤΙΟ ΠΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ ΠΕ κοτίνας 4/θ ΛΙΟΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ο Αιγινίου 6/θ ΤΙΝΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ο Αιγινίου 6/θ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ο Αιγινίου 6/θ ΖΑΪΚΟ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ ΤΙΝΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 16 ητά της 47 Κίτρους 6/θ ΔΗΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ

9 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΠΕ ο Κολινδρού 6/θ ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ο Κολινδρού 6/θ ΧΛΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ Μακρυγιάλου 6/θ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΑΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 Ειδικό Κατερίνης 6/θ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑ ΒΑΙΛΙΚΗ - ΥΛΒΙΑ ΚΛΑΔΟ ΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΡΤΗΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΠΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ11 17 ΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΟΝΤΩΝ ΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Δ/νση Π.Ε. Πιερίας 2. Ενδιαφερόμενους εκπ/κούς (δια της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 9