ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν."

Transcript

1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, που επεξηγεί και δικαιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των ανωνύµων εταιριών «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει ως ακολούθως : Κύριοι µέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ελήφθη λαµβάνοντας υπόψιν τα κατωτέρω: α) Τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας στους τοµείς των διοικητικών εξόδων, εξόδων διάθεσης και εν γένει στον εξορθολογισµό του κόστους λειτουργίας β) Τη δηµιουργία ενός κοινού εµπορικού δικτύου για την πώληση προϊόντων για αρχιτεκτονικές εφαρµογές, µε την ταυτόχρονη από κοινού εκµετάλλευση των υφιστάµενων καναλιών διανοµής γ) Την σύµπτυξη δραστηριοτήτων σε κοινές εγκαταστάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό δ) Την εφαρµογή αποτελεσµατικότερης διοικητικής οργάνωσης δια της χρήσης του υπάρχοντος δικτύου πληροφορικής και ανθρώπινων πόρων ε) Την κεφαλαιακή ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων του κλάδου της διέλασης της απορροφούµενης εταιρίας στ) Την βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων σε επίπεδο οµίλου της απορροφούσας εταιρίας µε την ταυτόχρονη επίτευξη της µέγιστης ωφέλειας για τους µετόχους των συγχωνευόµενων εταιριών. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, η συγχώνευση κρίνεται απαραίτητη προεχόντως και για τους παρακάτω λόγους :

2 α) Η ύπαρξη αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων της ΕΤΕΜ ΑΕ την 30/06/ ,07 καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση µέτρων αποκατάστασής τους ή λύση της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/1920. β) Η δέσµευση της ΕΤΕΜ Α.Ε. έναντι του Χ.Α.Α. και του επενδυτικού κοινού, µε την από 30/06/2014 επιστολή της, για ολοκλήρωση του εταιρικού µετασχηµατισµού έως την 31/12/2014. γ) Έλλειψη ικανών ταµιακών πόρων για την οµαλή συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της ως άνω εταιρίας πέραν της 31/12/2014. H συγχώνευση θα γίνει µε την απορρόφηση της ανώνυµης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυµη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγχώνευση αποφασίσθηκε να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/20, της εµπορικής νοµοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία (ισολογισµούς) της Το κεφάλαιο, ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών των συγχωνευοµένων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως: ΕΛΒΑΛ ΑΕ: Μετοχικό κεφάλαιο ,50 ευρώ, διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. ΕΤΕM ΑΕ: Μετοχικό κεφάλαιο ,10 ευρώ, διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποτίµηση των συγχωνευοµένων εταιριών και την σχέση ανταλλαγής, αναφερόµαστε στην από Έκθεση Αποτίµησης του ελεγκτικού οίκου DELOITTE η οποία τέθηκε υπ όψιν του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας και η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

3 30 Σεπτεµβρίου 2014 Προς τo ιοικητικό Συµβούλιο της: ΕΤΕΜ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, Μαγούλα, Αττική Κύριοι, Θέµα: Αποτίµηση για τον Προσδιορισµό της Σχέσης Αξιών Αναφορικά µε την Προτεινόµενη Συγχώνευση µε Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.0 Εισαγωγή 1.1 Σε εκτέλεση της εντολής που µας δόθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ΕΤΕΜ A.E. Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων (εφεξής αναφερόµενη και ως ΕΤΕΜ ή η Απορροφώµενη ), στο πλαίσιο της προτεινόµενης συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµινίου Α.Ε. (εφεξής αναφερόµενη και ως ΕΛΒΑΛ ή η Απορροφώσα ), βάσει των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Ν.2190/20 της εµπορικής νοµοθεσίας περί Ανωνύµων Εταιριών και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής από κοινού οι "Νόµοι"), διενεργήσαµε ανεξάρτητη αποτίµηση των εταιριών ΕΤΕΜ και ΕΛΒΑΛ (εφεξής από κοινού αναφερόµενες και ως οι Συγχωνευόµενες ή οι Εταιρίες ) µε ηµεροµηνία αποτίµησης την 31 Αυγούστου 2014, ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού. Με την παρούσα έκθεσή µας, παρουσιάζουµε συνοπτικά τα αποτελέσµατα αποτίµησης των 2 Εταιριών, βάση των οποίων προκύπτει στο ενδεικτικό εύρος

4 σχέσης αξίων µεταξύ των ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ, προκειµένου το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕΜ να αποφασίσει την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών. Οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία, καθώς και τα συµπεράσµατα των εργασιών που εκτελέσαµε. 1.0 Εισαγωγή 1.2 Στο πλαίσιο της εργασίας αποτίµησης των Συγχωνευόµενων Εταιριών, εξετάσαµε τα οικονοµικά τους µεγέθη και αξιολογήσαµε, µεταξύ άλλων, και τα εξής: α. τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόµενης συγχώνευσης, β. το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις µακροοικονοµικές συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες, γ. τους κυριότερους παράγοντες και τις σχετικές τάσεις που επηρέασαν τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη των Εταιριών, δ. την οικονοµική θέση κάθε µιας από τις Εταιρίες κατά την 31 Αυγούστου 2014, ήτοι την ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, όσο και σηµαντικά οικονοµικά και επιχειρηµατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, ε. στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά δραστηριοποίησης, τον ανταγωνισµό, και άλλα αντίστοιχα στοιχεία από δηµοσιευµένες και άλλες πηγές, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες που µας δόθηκαν από τη διοίκηση της ΕΤΕΜ, στ. στοιχεία που προέκυψαν από συζητήσεις που είχαµε µε στελέχη των διοικήσεων των Εταιριών, ζ. λοιπές πληροφορίες, µελέτες και αναλύσεις, καθώς και τη χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση των Εταιριών, χρηµατοοικονοµικούς και χρηµατιστηριακούς δείκτες συγκρίσιµων προς τις Συγχωνευόµενες επιχειρήσεων, που θεωρήσαµε συναφείς και κατάλληλους για τους σκοπούς της διαµόρφωσης της γνώµης µας, η. διάφορα άλλα στοιχεία και πληροφορίες για τις Εταιρίες, την κεφαλαιακή, οργανωτική και µετοχική δοµή τους.

5 2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης Εύρος Σχέσης Αξιών 2.1 Για τον προσδιορισµό του εύρους αξιών και του προκύπτοντος εύλογου και λογικού εύρους της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Εταιριών, διενεργήσαµε αποτίµηση της αξίας των Συγχωνευόµενων Εταιριών, ήτοι της Απορροφώσας ΕΛΒΑΛ και της Απορροφώµενης ΕΤΕΜ. 2.2 Σηµειώνεται ότι κατά την , η Απορροφώσα κατείχε το 70,78% του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης. Επίσης, κατά την παραπάνω ηµεροµηνία, η Απορροφώσα κατείχε απευθείας το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Bridgnorth Aluminium Ltd. (εφεξής Bridgnorth ) µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. ιευκρινίζεται ότι για την αποτίµηση της Απορροφώσας, ανάλογα και µε την κάθε µέθοδο αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε, η αξία της ΕΛΒΑΛ προσαρµόστηκε ώστε να µη λαµβάνεται υπόψη η αξία που αντιστοιχεί στα ποσοστά δικαιωµάτων µειοψηφίας των εταιριών ΕΤΕΜ και Bridgnorth, ήτοι 29% και 25% αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε επίσης ανεξάρτητη αποτίµηση της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Bridgnorth, µε βάση τη µέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών. Για τις υπόλοιπες συµµετοχές της εταιρίας ΕΛΒΑΛ δεν προβήκαµε σε αντίστοιχη αναπροσαρµογή, είτε γιατί η ΕΛΒΑΛ ήλεγχε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου τους κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης, είτε γιατί η τυχόν αξία των µειοψηφικών συµµετοχών αυτών κρίθηκε ότι δε µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη συνολική αξία του οµίλου ΕΛΒΑΛ. 2.3 Οι αποτιµήσεις των Συγχωνευόµενων πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το

6 τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Κατά την άποψή µας, τόσο οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές, είναι οι ενδεδειγµένες και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση. 2.4 Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε πληροφορίες και στοιχεία που µας δόθηκαν από τη ιοίκηση της ΕΤΕΜ, τόσο για την εταιρία ΕΤΕΜ όσο και για την εταιρία ΕΛΒΑΛ, η οποία µας διαβεβαίωσε ότι είναι ακριβή και πλήρη. 2.5 Στη συγκεκριµένη εργασία αποτίµησης των Εταιριών, εφαρµόσθηκαν ειδικότερα οι κάτωθι διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης: α) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Προσέγγιση Εισοδήµατος Income Approach), β) εικτών Κεφαλαιαγοράς (Προσέγγιση Αγοράς Market Approach), γ) Συγκρίσιµων Συναλλαγών (Προσέγγιση Αγοράς Market Approach), δ) Χρηµατιστηριακής Αξίας ή Κεφαλαιοποίησης (Προσέγγιση Αγοράς Market Approach), και ε) Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης (Προσέγγιση Κόστους Cost Approach). 2.6 Όσον αφορά στην αποτίµηση της ΕΤΕΜ, πραγµατοποιήθηκε προσπάθεια ώστε να εφαρµοστούν όλες οι παραπάνω µέθοδοι. Ωστόσο, κατέστη εφικτό να αναπτυχθούν και χρησιµοποιηθούν µόνο οι µέθοδοι Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών και Χρηµατιστηριακής Αξίας, καθώς οι µέθοδοι εικτών Κεφαλαιαγοράς και Συγκρίσιµων Συναλλαγών δεν διαµόρφωσαν αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ενώ η καθαρή θέση της ΕΤΕΜ κατά την ήταν αρνητική και εποµένως δεν κρίθηκε σκόπιµη η εφαρµογή της µεθόδου της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης. Όσον αφορά στην αποτίµηση της ΕΛΒΑΛ, εφαρµόστηκαν όλες οι παραπάνω µέθοδοι. Με εξαίρεση της Μεθόδου των Συγκρίσιµων Συναλλαγών, όπου το δείγµα συγκρίσιµων αγοραπωλησιών που εντοπίστηκε δεν κρίθηκε

7 ικανοποιητικό, όλες οι υπόλοιπες µέθοδοι θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη και να λάβουν βαρύτητα για την αποτίµηση της ΕΛΒΑΛ. Ωστόσο, προκειµένου να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία µεταξύ των µεθόδων αποτίµησης των Συγχωνευόµενων Εταιριών, κρίθηκε σκόπιµη για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων αποτίµησης η χρησιµοποίηση µόνο των 2 µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και στην περίπτωση της ΕΤΕΜ, ήτοι της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (DCF) και της Χρηµατιστηριακής Αξίας, και µάλιστα κατά το ίδιο ποσοστό στάθµισης για κάθε µέθοδο. 2.7.α. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Εισαγωγή Η µέθοδος των Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών προς τους µετόχους της. Η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, τις εξής αναλύσεις: εσόδων, εξόδων, κεφαλαιουχικών επενδύσεων, κεφαλαιακής δοµής και άλλες αντίστοιχες αναλύσεις, για µία περίοδο συνήθως 5-10 ετών, καθώς και ανάλυση της υπολειµµατικής αξίας η οποία προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης στο τέλος της αναλυτικής περιόδου πρόβλεψης (π.χ. 10 ετών). Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω αναλύσεων, γίνεται πρόβλεψη των αναµενόµενων ταµειακών ροών από τη λειτουργία της επιχείρησης για την αναλυτική περίοδο πρόβλεψης. Οι ταµειακές ροές προεξοφλούνται µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο / συντελεστή και προσδιορίζεται η παρούσα αξία τους. Επίσης, υπολογίζεται η υπολειµµατική αξία της εταιρίας στο τέλος του παραπάνω χρονικού διαστήµατος και προεξοφλείται και αυτή για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. Στη συνέχεια, η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας της κάθε εταιρίας. Τέλος, στο παραπάνω άθροισµα προστίθεται και η τυχόν αξία άλλων συµµετοχών ή/και των µη ιδιοχρησιµοποιούµενων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων), ενώ αφαιρείται ο καθαρός δανεισµός (τοκοφόρα δάνεια µείον υπερβάλλοντα αποθέµατα ρευστών διαθέσιµων ή ισοδύναµων µε µετρητά) της κάθε εταιρίας κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης, ήτοι κατά την , στη συγκεκριµένη περίπτωση.

8 ιευκρινίσεις για την Εφαρµογή της Μεθόδου Για τον προσδιορισµό της αξίας των Εταιριών µε βάση τη µέθοδο αυτή, αναπτύχθηκαν χρηµατοοικονοµικά µοντέλα πρόβλεψης των κύριων οικονοµικών µεγεθών τους για περίοδο 10 ετών ( ). Η ανάπτυξη των µοντέλων αυτών βασίστηκε στις προβλέψεις των ιοικήσεων των Συγχωνευόµενων Εταιριών για την περίοδο αυτή, καθώς και σε πρόσθετες αναπροσαρµογές, όπου κρίθηκε σκόπιµο να υιοθετηθούν. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι µεταξύ των βασικών παραδοχών που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια των αποτιµήσεων των Εταιριών συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και οι εξής: α) Η αποτίµηση βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι Εταιρίες, θα «διατηρηθούν εν λειτουργία» (going concern). Αυτή η παραδοχή θεωρεί ότι: i. οι διοικήσεις των Εταιριών θα εφαρµόσουν µόνο εκείνες τις λειτουργικές οργανωτικές και χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές οι οποίες θα µεγιστοποιήσουν την αξία τους, και ii. δεν υπάρχει αβεβαιότητα για την υπάρχουσα κατάσταση ή µελλοντικά γεγονότα (όπως π.χ. συνεχείς λειτουργικές ζηµίες και ιδιαίτερα αδύναµη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση, ή αδυναµία άντλησης απαιτούµενων κεφαλαίων), τα οποία θα µπορούσαν να αµφισβητήσουν την βασική παραδοχή ότι οι Εταιρίες θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους (going concern). β) Επίσης, υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι οι Εταιρίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες οντότητες στους τοµείς που δραστηριοποιούνται και σήµερα ( as-is stand-alone basis ). Η παραδοχή αυτή θεωρεί ότι οι Εταιρίες δε θα συγχωνευθούν µε άλλες αντίστοιχες επιχειρηµατικές οντότητες, γεγονός που θα µπορούσε να δηµιουργήσει συνέργιες. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για να διαπιστωθεί η επίδραση που θα έχουν στα αποτελέσµατα αποτίµησης διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια και ρυθµοί ανάπτυξης των ταµειακών ροών µετά το τέλος της αναλυτικής περιόδου πρόβλεψης. Σηµειώνεται ότι από την αξία της ΕΛΒΑΛ µε βάση τη µέθοδο αυτή, αφαιρέθηκε η αξία της ΕΤΕΜ και της Bridgnorth, όπως υπολογίσθηκε µε βάση την ίδια µέθοδο (Προεξόφληση Ταµειακών Ροών), κατά το ποσοστό των µετοχών που δεν ανήκουν ήδη στην ΕΛΒΑΛ, ήτοι 29% και 25% αντίστοιχα.

9 2.7.β. Μέθοδος εικτών Κεφαλαιαγοράς Εισαγωγή Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία µίας εταιρίας συγκρίνοντάς την µε οµοειδείς εταιρίες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια και πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και κριτήρια συγκρισιµότητας. ιευκρινίσεις για την Εφαρµογή της Μεθόδου Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε για τις αποτιµήσεις των Εταιριών, βάσει δείγµατος κατά το δυνατόν οµοειδών εισηγµένων σε διεθνή χρηµατιστήρια εταιριών. Πιο συγκεκριµένα, µετά από έρευνα σε βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνουν στοιχεία εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εταιριών, προσδιορίστηκαν οι είκτες Πολλαπλασιαστές αποτίµησης (π.χ. δείκτης Αξία προς Πωλήσεις, Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, κ.λπ.), οι οποίοι στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες παραµέτρους για τα έτη 2014 & 2015 (π.χ. πωλήσεις, κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων, κ.λπ.) των υπό αποτίµηση Εταιριών, ώστε να προσδιορισθεί η αξία των Εταιριών µε βάση αυτή τη µέθοδο. Ωστόσο, όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, καθώς η εν λόγω µέθοδος δεν παρήγαγε αποτελέσµατα για την εταιρία ΕΤΕΜ, κρίθηκε σκόπιµο να µη χρησιµοποιηθεί ούτε για την εταιρία ΕΛΒΑΛ, παρά το γεγονός ότι διαµόρφωνε αποτελέσµατα και συνεπώς θα µπορούσε να λάβει βαρύτητα. 2.7.γ. Μέθοδος Συγκρίσιµων Συναλλαγών Εισαγωγή Η µέθοδος των συγκρίσιµων συναλλαγών προσδιορίζει την αξία µιας επιχείρησης συγκρίνοντας την υπό µελέτη εταιρία µε παρόµοιες εταιρίες που έγιναν αντικείµενα σχετικά πρόσφατων συναλλαγών. Το πρώτο βήµα της µεθόδου αυτής είναι η εξεύρεση ενός δείγµατος συγκρίσιµων συναλλαγών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο µε τις υπό αποτίµηση Εταιρίες και των οποίων οι µετοχές έγιναν πρόσφατα αντικείµενο συναλλαγών.

10 Αυτές οι εταιρίες µπορεί να είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια ή όχι, µπορεί να έχει γίνει αντικείµενο συναλλαγής το σύνολο ή ένα µέρος του µετοχικού τους κεφαλαίου ή να έχουν άλλα ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. να έχουν γίνει αντικείµενο δηµόσιας πρότασης εξαγοράς, κλπ). ιευκρινίσεις για την Εφαρµογή της Μεθόδου Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, δεν εντοπίστηκε ικανοποιητικό δείγµα συγκρίσιµων συναλλαγών τόσο για την περίπτωση της ΕΛΒΑΛ όσο και για αυτήν της ΕΤΕΜ. Για το λόγο αυτό, καθώς και για τον επιπλέον λόγο ότι στην περίπτωση της ΕΤΕΜ η εν λόγω µέθοδος δεν παρήγαγε αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή δεν χρησιµοποιήθηκε για καµία από τις δύο Εταιρίες. 2.7.δ. Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας ή Κεφαλαιοποίησης Εισαγωγή Στην περίπτωση αποτίµησης εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια αξιών, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε σηµαντικό βαθµό µάλιστα, κατά την αποτίµηση και η χρηµατιστηριακή αξία των ίδιων αυτών εταιριών, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη χρηµατιστηριακή αγορά και οι µετοχές της εταιρίας καλύπτουν ορισµένα κριτήρια (αποτελεσµατικότητα της αγοράς). Λόγω του γεγονότος ότι η χρηµατιστηριακή αξία µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο µπορεί να παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, ακόµα και µέσα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκτός από την χρηµατιστηριακή αξία που έχει µια εταιρία την ηµέρα αποτίµησης και ο µέσος όρος της αξίας της ίδιας εταιρίας σε ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, το οποίο µπορεί να είναι ένας, δύο ή και περισσότεροι µήνες. Με την µεθοδολογία αυτή, τελικά, µπορεί να προσδιοριστεί ένα εύρος αξιών ή και µια κεντρική αξία, από την οποία θα έχουν εξαλειφθεί οι µεγάλες τυχόν διακυµάνσεις οι οποίες µπορεί να προκύπτουν από συγκυριακές περιστάσεις όπως π.χ. από κερδοσκοπικές πιέσεις λόγω διαρροής φηµών για εξαγορά ή συγχώνευση, κ.α. ιευκρινίσεις για την Εφαρµογή της Μεθόδου Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία αναφοράς η 12 Ιουνίου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η

11 προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών κατά την αποφασισθείσα την συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την ΕΛΒΑΛ (οπότε οι τιµές των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών συνέκλιναν προς την προταθείσα σχέση ανταλλαγής µετοχών), η οποία τελικά ακυρώθηκε, ενώ συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση των Εταιριών σε χρονικό διάστηµα 3, 6 και 12 µηνών πριν την παραπάνω ηµεροµηνία αναφοράς ( ). Για τον υπολογισµό των αντίστοιχων χρηµατιστηριακών αξιών (κεφαλαιοποιήσεων) των Εταιριών, λήφθηκε υπόψη ο αριθµός των εκδοθέντων µετοχών και οι αντίστοιχες τιµές κλεισίµατος των µετοχών (ή µέσος όρος αυτών) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι κυριότερες παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τη χρήση της µεθόδου αυτής είναι ότι: α. υπάρχει επαρκής διασπορά των µετοχών των Εταιριών (free float), β. οι µετοχές των Εταιριών διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο για επαρκές χρονικό διάστηµα, γ. την υπό εξέταση περίοδο πραγµατοποιήθηκε επαρκής όγκος συναλλαγών των µετοχών των Εταιριών στο χρηµατιστήριο (liquidity), δ. οι επενδυτές έχουν ίση και επαρκή πληροφόρηση για τις Εταιρίες, ε. δεν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των τιµών των µετοχών τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η χρηµατιστηριακή αγορά συνεκτιµά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες και άρα και το ότι η ΕΛΒΑΛ κατέχει σηµαντική συµµετοχή τόσο στην ΕΤΕΜ όσο και σε τρίτες εταιρίες, κρίθηκε σκόπιµο ότι µπορούµε να εξάγουµε ικανοποιητικά και αξιόπιστα συµπεράσµατα από την εφαρµογής της µεθόδου αυτής. 2.7.ε. Μέθοδος Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης Εισαγωγή Η µέθοδος της αναπροσαρµοσµένης καθαρής θέσης είναι µια στατική µέθοδος αποτίµησης της αξίας µίας επιχείρησης. Με βάση τη µέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριοτέρων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκτιµώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η µέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς

12 αναπροσαρµογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση µε την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων: α) Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισµός, µηχανήµατα, κλπ., β) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήµατα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό δυναµικό, καλή φήµη, κλπ., γ) Αξία συµµετοχών, δ) Αξία αποθεµάτων, ε) Τρέχουσα / εισπράξιµη αξία απαιτήσεων. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν σηµειώσεις της ιοίκησης της εταιρίας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.), οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρµογές πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί στις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρµοσµένων ιδίων κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν άλλες αναπροσαρµογές. ιευκρινίσεις για την Εφαρµογή της Μεθόδου Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής λήφθηκαν υπόψη οι µη ελεγµένοι ισολογισµοί των 2 Εταιριών µε βάση τα.π.χ.α. µε ηµεροµηνία , που έθεσε στη διάθεση µας η διοίκηση της ΕΤΕΜ, καθώς και οι δηµοσιευµένοι επισκοπηµένοι από τους αντίστοιχους τακτικούς ελεγκτές ισολογισµοί των Εταιριών της 30 Ιουνίου 2014, µε βάση τα.π.χ.α. Ωστόσο, λόγω του ότι η καθαρή θέση της ΕΤΕΜ κατά την ήταν αρνητική και εποµένως η µέθοδος αυτή δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την περίπτωσή της, η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης δεν ελήφθη υπόψη ούτε και στην περίπτωση της ΕΛΒΑΛ, µολονότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. 2.8 Αποτελέσµατα Αποτιµήσεων

13 Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται τα ενδεικτικά αποτελέσµατα αποτίµησης και εύρη αξιών των Συγχωνευόµενων Εταιριών τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων: α) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, και β) Χρηµατιστηριακής Αξίας. Ενδεικτικό Εύρος Αξιών ανά Μέθοδο Αποτίµησης & Συνολικά Ποσά σε εκατ. 1. Προεξόφληση Ταµειακών Ροών ΕΛΒΑΛ ΕΤΕΜ Στάθµισ η Στάθµιση Ελάχιστη Κεντρική Μέγιστη Μεθόδω Μεθόδων Ελάχιστη Κεντρική Μέγιστη ν 60% 613,5 694,0 774,4 60% 25,5 28,3 31,1 2. είκτες Κεφαλαιαγοράς 0% 318,7 354,2 389,6 µ/ε µ/ε µ/ε µ/ε 3. είκτες Συγκρίσιµων Συναλλαγών 0% 262,1 291,2 320,3 µ/ε µ/ε µ/ε µ/ε 4. Χρηµατιστηριακή Αξία 40% 211,0 239,2 262,7 40% 4,9 9,1 12,6 5. Αναπροσαρµοσµένη Καθαρή Θέση 0% µ/ε 557,0 µ/ε µ/ε µ/ε µ/ε µ/ε Τελικό Εύρος Αξιών 452,5 512,0 569,7 17,2 20,6 23,7 Εκτιµώµενη Αξία / Μετοχή ( ) 3,65 4,13 4,59 0,57 0,69 0,79 Το εύρος της σχέσης αξιών ΕΛΒΑΛ προς ΕΤΕΜ που προκύπτει ανά µέθοδο, µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτίµησης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Μέθοδος Ενδεικτικό Εύρος Σχέσης Αξιών 1. Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 24 έως 25 προς 1 2. Χρηµατιστηριακής Αξίας 21 έως 43 προς Σταθµίζοντας τα αποτελέσµατα αποτίµησης ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου και πιο συγκεκριµένα δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στη µέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (60%) και µικρότερη στη µέθοδο Χρηµατιστηριακής Αξίας (40%) και για τις 2 Εταιρίες,

14 προέκυψε το ακόλουθο ενδεικτικό εύρος σχέσης αξιών µεταξύ ΕΤΕΜ και ΕΛΒΑΛ: 24,0 24,0 έως έως 26,2 26,2 προς προς 1 1 (ΕΛΒΑΛ (ΕΛΒΑΛ προς προς ΕΤΕΜ) ΕΤΕΜ) µε κεντρική σχέση αξιών 24,8 προς 1 (ΕΛΒΑΛ προς ΕΤΕΜ) 2.10 Ειδικές δυσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίµηση της αξίας Εταιριών ή του εύρους αξιών ανά µετοχή δεν προέκυψαν. 3.0 Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών Με βάση το παραπάνω εύρος σχέσης αξιών µεταξύ ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ και λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό κοινών ονοµαστικών µετοχών των Εταιριών κατά την , το προκύπτον εύρος σχέσης ανταλλαγής µετοχών των Συγχωνευµένων Εταιριών έχει ως ακολούθως: 5,81 έως 6,35 προς 1 (µετοχές ΕΤΕΜ προς 1 µετοχή ΕΛΒΑΛ) µε κεντρική σχέση ανταλλαγής µετοχών 6,01 προς 1 (µετοχές ΕΤΕΜ προς 1 µετοχή ΕΛΒΑΛ) Σηµειώνεται ότι η κεντρική σχέση ανταλλαγής µετοχών προκύπτει από τις υπολογισθείσες κεντρικές αξίες των εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ ( 512,0 εκατ. και 20,6 εκατ. αντίστοιχα) και τον αντίστοιχο αριθµό κοινών µετοχών των Εταιριών. ιευκρινίζεται ότι το εύρος αξίων των Εταιριών, και κατά συνέπεια και το εύρος σχέσης αξιών και σχέσης ανταλλαγής µετοχών, προκύπτει για τις 2 µεθόδους που έλαβαν βαρύτητα κατά την αποτίµηση των Συγχωνευόµενων ως εξής: 1. Για τη Μέθοδο Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών µε εφαρµογή συµµετρικού ποσοστού απόκλισης εκατέρωθεν της κεντρικής αξίας των Εταιριών, καθώς και εκατέρωθεν της κεντρικής αξίας των συµµετοχών της ΕΛΒΑΛ (εταιρίες ΕΤΕΜ και Bridgnorth) βάσει των οποίων προσαρµόστηκε η αξία της ΕΛΒΑΛ για τα δικαιώµατα µειοψηφίας.

15 2. Για τη Μέθοδο Χρηµατιστηριακής Αξίας: i. Ελάχιστη τιµή εύρους: µέσος όρος των ελάχιστων χρηµατιστηριακών κεφαλαιοποιήσεων των Εταιριών για τις περιόδους 3, 6 και 12 µηνών πριν την ηµεροµηνία αναφοράς ii. Μέγιστη τιµή εύρους: µέσος όρος των µέγιστων χρηµατιστηριακών κεφαλαιοποιήσεων των Εταιριών για τις περιόδους 3, 6 και 12 µηνών πριν την ηµεροµηνία αναφοράς Κατά συνέπεια τονίζεται ότι, καθώς το εύρος αξιών µε βάση τη Μέθοδο της Χρηµατιστηριακής Αξίας διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις ελάχιστες και µέγιστες τιµές µετοχών των Εταιριών που παρατηρήθηκαν κατά τις υπό εξέταση περιόδους, το εύρος σχέσης αξίων και σχέσης ανταλλαγής µετοχών που υπολογίστηκε δε διαµορφώνεται συµµετρικά εκατέρωθεν της υπολογισθείσας κεντρικής σχέσης αξιών και ανταλλαγής µετοχών. Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Περαιτέρω τα ανωτέρω θέµατα και η σχέση ανταλλαγής αναφέρονται διεξοδικά και στην από Έκθεση Αποτίµησης της ελεγκτικής εταιρίας RSM Greece SA για την απορροφώσα εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Η εσωτερική αξία των µετοχών των συγχωνευοµένων εταιρειών προσδιορίσθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιµητές RSM Greece SA και Deloitte Βusiness Solutions ως εξής: RSM Greece SA: - Εσωτερική αξία µετοχής απορροφώσας (ΕΛΒΑΛ ΑΕ) = Κεντρική τιµή Αποτίµησης εταιρείας/ Αριθµός Μετοχών = / = 4,

16 - Εσωτερική αξία µετοχής απορροφώµενης (ΕΤΕΜ Α.Ε.) = Κεντρική τιµή Αποτίµησης εταιρείας / Αριθµός Μετοχών = / = 0, Deloitte Business Solutions SA: - Εσωτερική αξία µετοχής απορροφώσας (ΕΛΒΑΛ ΑΕ) = Κεντρική τιµή Αποτίµησης εταιρείας/ Αριθµός Μετοχών = / = 4, Εσωτερική αξία µετοχής απορροφώµενης (ΕΤΕΜ Α.Ε.) = Κεντρική τιµή Αποτίµησης εταιρείας / Αριθµός Μετοχών = / = 0, Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφώµενης ΑΕ προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφώσα εταιρεία λόγω της συγχώνευσης, προσδιορίζεται ως εξής: Το εύρος της σχέσης ανταλλαγής από την έκθεση της RSM Greece SA προσδιορίζεται από 5, έως 6, µετοχές της ΕΤΕΜ µε κεντρική τιµή 6,153361, ενώ το αντίστοιχο εύρος από την έκθεση της Deloitte Business Solutions SA από 5,81 έως 6,35 µετοχές της ΕΤΕΜ µε κεντρική τιµή 6,01. Το κοινό εύρος της σχέσης ανταλλαγής είναι από 5,81 έως 6,35 µετοχές της ΕΤΕΜ µε κεντρική τιµή 6,01 και κατά στρογγυλοποίηση 6. Ο αριθµός µετοχών της απορροφώσας εταιρείας που δικαιούνται οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας, προσδιορίζεται ως εξής: Η απορροφώσα εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΑΕ από το σύνολο των µετοχών, κατέχει µετοχές της απορροφώµενης εταιρείας ΕΤΕΜ ΑΕ και εποµένως οι µετοχές αυτές θα ακυρωθούν σύµφωνα µε το νόµο, λόγω συγχύσεως και δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα, λόγω της συγχώνευσης. Αριθµός Μετοχών Απορροφώµενης (πλην της µετόχου ΕΛΒΑΛ ΑΕ) / Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών= /6= κατά στρογγυλοποίηση. Η συµµετοχή των µετόχων της απορροφώµενης στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας προσδιορίζεται σε / = 1,16392% και των µετόχων της απορροφώσας σε / = 98,8361%, ήτοι ( ) µετοχές. Οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας (πλην της µετόχου ΕΛΒΑΛ ΑΕ) για κάθε έξι (6) µετοχές που κατέχουν, θα λάβουν µία (1) µετοχή της απορροφώσας εταιρείας, ήτοι συνολικά πρέπει να λάβουν κατά στρογγυλοποίηση µετοχές. Με βάση τα ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας πρέπει να αυξηθεί λόγω της απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ κατά ,80 ευρώ.

17 Προκειµένου να διατηρηθεί ο αριθµός των µετοχών που αντιστοιχούν στους µετόχους της ΕΛΒΑΛ ΑΕ, θα αυξηθεί η ονοµαστική αξία της µετοχής από 0,30 ευρώ ανά µετοχή σε 0,32 ευρώ ανά µετοχή και για σκοπούς στρογγυλοποίησης θα κεφαλαιοποιηθούν αποθεµατικά ποσού ,54 ευρώ. Κατόπιν των ως άνω, µετά και από την έκδοση των νέων µετοχών λόγω της απορρόφησης, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέλθει στο ποσό των ,84 ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης. Η Υπεραξία (διαφορά) που θα προκύψει από τη διαγραφή της συµµετοχής 70,78% της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. στην ΕΤΕΜ Α.Ε., λόγω συγχύσεως, θα καταχωρηθεί σε λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειµένου κατ εφαρµογή της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής να πιστωθούν, µέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της απορροφώµενης εταιρείας, οι νέες µετοχές (άϋλοι τίτλοι ) που δικαιούνται αυτοί λόγω της συγχώνευσης. Κύριοι Μέτοχοι, Το. Συµβούλιο πιστεύει ότι για τους λόγους αυτούς έλαβε στη συγκεκριµένη στιγµή την πλέον συνετή επιχειρηµατική απόφαση και ως εκ τούτου καταθέτει προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, την παρούσα επεξηγηµατική έκθεση και παρακαλεί για τη λήψη σχετικής απόφασης για απορρόφηση της εταιρίας µας από την ανώνυµη εταιρία ΕΛΒΑΛ ΑΕ. Το. Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου οµόφωνα εγκρίνει την ως άνω επεξηγηµατική έκθεση του άρθρου 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20.

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.Ε.» 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.Ε.» 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 30 Ιουλίου 2004 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK,

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK, Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 250-254 152 31 Χαλάνδρι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax: +30 (210) 6776.190 www.deloitte.gr 20 Ιουλίου 2005 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της EFG EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού,

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, 7 Ιουλίου 2011 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» κατ άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα )

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα ) Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton Int. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 20 Ιουλίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Θέµα: Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ιοικητικό Συµβούλιο ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φιλελλήνων Χαλάνδρι Αττικής. 11 Νοεµβρίου 2005

Προς το ιοικητικό Συµβούλιο ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φιλελλήνων Χαλάνδρι Αττικής. 11 Νοεµβρίου 2005 KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί του Σχεδίου όρων συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4..4..3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Ι. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώσα») προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36 ˆ «Ÿ Ÿ P Q R S T U V W T T X Y Z [ \ ] Y ^ _ ` a b c b ` d e f _ ` g h ] \ ` \ i j Y ` X _ ` g k W l m b ` n _ o \ P h _ ] h _ o p ^ \ i h q T g \ r s ^ g j o _ [ \ t ^ _ u v [ \ _ o n S _ ] i b ^ w ]

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί του από 15.07.2015 Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης των εταιριών με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση κατ Άρθρων 321, 327 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Σχετικά µε την Προτεινόµενη Συγχώνευση µε Απορρόφηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) Κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) ΠΡΟΣ ΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Όπως γνωρίζετε οι ιοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατά το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

Έκθεση κατά το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Έκθεση κατά το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Αποτίμηση Επιχειρήσεων 08.04.2019 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών Παραδοχές Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι παραγωγικοί συντελεστές Η επιχείρηση αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΙΛΥ Α ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστευτικό. Έκθεση Γνωμοδότησης

Εμπιστευτικό. Έκθεση Γνωμοδότησης Εμπιστευτικό Έκθεση Γνωμοδότησης Έκθεση Γνωμοδότησης για τους σκοπούς του Άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.2515/1997 και του Άρθρου 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επί του εύλογου και δίκαιου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.13.3. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ

Συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ Συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ 28 εκεµβρίου 2018 Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer) Η παρουσίαση έχει συνταχθεί από τη ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»). Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται σε αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα