Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ"

Transcript

1 Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ, ΡΝΟΗΠΚΝ, ΔΚΞΝΟΗΝ - ΞΖΟΔΠΗΥΛ» Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ (Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Τινπνίεζε επέλδπζεο Τινπνίεζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ Τινπνίεζε Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Βαζηθέο επηζεκάλζεηο Τπνβνιή Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο Παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη εμνθιήζεσλ Παξαδνηέα Καηεγνξία Γαπαλψλ 1: «Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο» Καηεγνξία Γαπαλψλ 2: «Μεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο» Kαηεγνξία Γαπαλψλ 3: «Μεηαθνξηθά κέζα (επαγγεικαηηθήο ρξήζεο)» Καηεγνξία Γαπαλψλ 4: «Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» Καηεγνξία Γαπαλψλ 5: «Γηθαηψκαηα ηερλνγλσζίαο» Καηεγνξία Γαπαλψλ 6: «Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο» Καηεγνξία Γαπαλψλ 7: «Λνγηζκηθά θαη Τπεξεζίεο» Καηεγνξία Γαπαλψλ 8: «Πξνβνιή Πξνψζεζε» Καηεγνξία Γαπαλψλ 9: «Ακνηβέο πκβνχισλ» Καηεγνξία Γαπαλψλ 10: «Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο» Γεληθά παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ην έξγν Λνγηζηηθέο εγγξαθέο Βηβιία Β θαηεγνξίαο/απινγξαθηθά βηβιία Βηβιία Γ θαηεγνξίαο/γηπινγξαθηθά βηβιία Γάλεην θαη Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο Γάλεην

3 2.5.2 Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο Νφκηκε Λεηηνπξγία Τπνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο Αίηεκα Αιιαγήο Τπεπζχλνπ Έξγνπ Αίηεκα Αιιαγήο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ Αίηεκα Αιιαγήο Έδξαο ή/θαη Αιιαγήο Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο Αίηεκα Αιιαγήο Δηαηξηθήο-Μεηνρηθήο χλζεζεο Αίηεκα Αιιαγήο Ννκηθήο Μνξθήο Αίηεκα Αιιαγήο Δπσλπκίαο Αίηεκα Παξάηαζεο Αίηεκα Αιιαγήο Υξεκαηνδνηηθνχ ρήκαηνο Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επηηφπηα Δπαιήζεπζε Πηζηνπνίεζε Καηαβνιή ελίζρπζεο (δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο) Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο Γηαδηθαζία ιήςεο ελίζρπζεο Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ Καιέο πξαθηηθέο θαη ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο (έξγνπ) απφ ην Γηθαηνχρν Δπηθνηλσλία Πιεξνθνξίεο Παξάξηεκα Ι: Τπνδείγκαηα Βεβαηψζεσλ θαη Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ Πξνδηαγξαθέο Πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο Τπφδεηγκα βεβαίσζεο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ Τπφδεηγκα βεβαίσζεο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ ινγηζκηθνχ/άδεηα θαηνρήο-ρξήζεο Πξνδηαγξαθέο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο Παξάξηεκα ΙΙ: Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Μειεηψλ θαη Ιζηνζειίδσλ

4 Δηζαγσγηθφ εκείσκα Ο παξψλ Οδεγφο απνηειεί έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν, ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε Κ.Κ.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο Ρνπξηζκνχ Δκπνξίνπ πεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ » πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα παξνπζηάζεη κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη πεξηεθηηθφ: ηελ ελεκέξσζε θάζε Γηθαηνχρνπ γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ηνπ ππελζπκίδνληαο εθ λένπ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δίλνληαο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο γηα νξηζκέλα ζεκεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο (επέλδπζε/έξγν) εθ κέξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ, ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο απφ ην Γηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο/ επηρνξήγεζεο) πνπ αλαινγεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο πξάμεο ηνπ Γηθαηνχρνπ. Απφ ην κεξηά ηνπ Γηθαηνχρνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα κειεηήζεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνλ Οδεγφ θαη λα επσθειεζεί απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Η ζπλερήο επίθιεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε ηήξεζε ηνπ Οδεγνχ Τινπνίεζεο ζα επηθέξεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο απαιιάζζνληαο ηνλ Γηθαηνχρν απφ πξφζζεηε θαη άζθνπε γξαθεηνθξαηία, θαζψο θαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο. Σηο νδεγίεο απηέο θάζε Γηθαηνχρνο κπνξεί λα ηηο ιάβεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ( θαζψο θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαίξσλ ηνπ (βιέπε Παξάγξαθν 8 «Δπηθνηλσλία Πιεξνθνξίεο»). Γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν ηνπ Νδεγνχ ινπνίεζεο, ζην πεξηερφκελν ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο πξάμεο έθαζηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ππάξμεη πάληνηε πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε ησλ Γηθαηνχρσλ απφ ηνλ ΔΦΔΞΑΔ. 4

5 Δίκαζηε πάληνηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. ΘΑΙΖ ΔΞΗΡΣΗΑ 5

6 1. ινπνίεζε επέλδπζεο 1.1 ινπνίεζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ Η πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ είλαη ην πην θξίζηκν ζεκείν γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο επέλδπζεο. Ο πίλαθαο Γ.1 «Αλαιπηηθφο Ξίλαθαο Γαπαλψλ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο πεξηγξάθεη ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ππνρξενχζηε λα πινπνηήζεηε. Πεξηέρεη ηηο ηειηθά εγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξφηαζεο πνπ ππνβάιαηε, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο/ηηκνιφγηα, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηελ Αμηνιφγεζε θαη ηελ ηπρφλ παξέκβαζε ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνινχζεζε. Ο πίλαθαο είλαη δεζκεπηηθφο γηα θάζε επηρείξεζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπνηα ελέξγεηα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα απηφ πξέπεη λα πινπνηεζεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφηαζε (είδνο, κνληέιν, πνζφηεηα, θιπ) κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιαηε ζηελ πξφηαζε, ζε ηηκνιφγηα. Απφθιηζε απφ ηνλ παξαπάλσ γεληθφ θαλφλα κπνξεί λα ζπκβεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ ή/θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (βιέπε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζην θεθάιαην 3), ην νπνίν πξέπεη λα εγθξηζεί, είηε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ είηε απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απαξαίηεηα ηεθκήξηα ηεο θαιήο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο, εθηφο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, ζεσξνχληαη ηα παξαδνηέα ηεο θάζε θαηεγνξίαο ελέξγεηαο ηα νπνία ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχνπλ ην Αίηεκα Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2.3 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ζηα παξαξηήκαηα VII θαη XV ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξνβείηε, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα δαπάλεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα VII ηνπ Νδεγνχ θαη ηα παξαδνηέα πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα γηα ηελ θαζεκηά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα XV ηνπ Νδεγνχ. 6

7 Γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε κηαο δαπάλεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Ξξάμεο πξέπεη λα ηεξείηαη ν φξνο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο ησλ Ξξάμεσλ πνπ αλαθέξεη: «νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ/ηνπο ΘΑΓ ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 6.1 ηνπ Νδεγνχ Δθαξκνγήο θαη ην Ξαξάξηεκα ΗΗ απηνχ. Ππλεπψο, εάλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΔΦΔΞΑΔ δηαπηζησζεί φηη δαπάλεο εμππεξεηνχλ κε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πεξηθφπηνληαη». Πεκαληηθφ: Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ή λα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ). (Παξάγξαθνο Α) 1.2 ινπνίεζε Νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηεί ε επηρείξεζε ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο. Καζνξηζηηθφ ζεκείν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ είλαη ε ζσζηή έθδνζε θαη εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ε επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο. Σα παξαζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε (ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.4) γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη επαιήζεπζε (πηζηνπνίεζε) ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ εμφθιεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: Η εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαη άλσ, ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ 7

8 ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη: Έθδνζε επηηαγήο επηρείξεζεο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο, ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί ε επηηαγή (αξηζκφο επηηαγήο-εκεξνκελία πιεξσκήο-πνζφ) (β) αληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο θαη (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ Θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν) θαη ν θαηαζέηεο επελδπηήο, θαη (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ Κεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ λα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ θαη (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ Έθδνζε Ρξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, είηε κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε, είηε κε ρξέσζε ηνπ εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, (β) αληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα 8

9 αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ θαη (δ) ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο επηηαγήο κε ρξέσζε ηνπ εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, έληππν θίλεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) Υξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) έληππν θίλεζεο ηνπ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ (extrait), (β) ην αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο φπνπ λα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ Δμφθιεζε ηηκνινγίσλ κέζσ πηζησηηθψλ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη (α) αληίγξαθν κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ρξεσζηηθήο - πηζησηηθήο θάξηαο ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, (β) έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) θαη (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ εμνθινχκελνπ/σλ παξαζηαηηθψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο είλαη ε θάξηα λα είλαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο, δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηία κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νπσζδήπνηε εηαηξηθή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη: i. Η εμφθιεζε ηνπ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ηεο εθθαζαξηζκέλεο νθεηιήο θαη φρη ζηελ ειάρηζηε θαηαβνιή. ii. Αλ γηα ηελ ελ ιφγσ δαπάλε δίλεηαη ην δηθαίσκα εμφθιεζεο ζε «Γφζεηο κέζσ Πηζησηηθήο Κάξηαο», ηφηε πξνθαλψο απαηηνχληαη εμνθιεκέλνη ζην ζχλνιφ ηνπο φινη νη κεληαίνη Λνγαξηαζκνί ησλ Γφζεσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ. iii. ε θάζε πεξίπησζε σο εκεξνκελία εμφθιεζεο θάζε ηέηνηαο δαπάλεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο, ζηελ αληίζηνηρε ηξάπεδα, ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ αληίζηνηρνπ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο. iv. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ φζνλ αθνξά ζηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο θαη 9

10 λα απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπ ε εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο. 2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ, δχλαηαη πέξαλ ησλ σο άλσ επηιέμηκσλ ηξφπσλ εμφθιεζεο λα εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε: Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ. Γελ είλαη απνδεθηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. Ν ΦΞΑ δελ είλαη επηιέμηκνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, πιελ φζσλ δελ ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο ΦΞΑ. Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη θαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4. Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: Σν έληππν θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) πξέπεη λα θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη είλαη επηιέμηκα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηιέμηκε ε ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη 10

11 πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. Γελ είλαη απνδεθηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Σηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα. ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: o Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ o SWIFT φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. ηα παξαζηαηηθά εμφθιεζεο (θαηαζεηήξηα, απνδείμεηο θιπ) πξέπεη λα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο (π.ρ. θαηαζέηεο, αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ιήπηεο θαηάζεζεο θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο παξαζηαηηθψλ πνπ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ (π.ρ. απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε παξαθξάηεζε 20% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ή ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ εξγνιάβνπ κε παξαθξάηεζε 3% επί ηεο θαζαξήο αμίαο), ε παξαθξάηεζε απνδίδεηαη απφ ηνλ πειάηε ζηελ εθνξία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο δήισζεο απφδνζεο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη ε εμφθιεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. Απαηηείηαη ε χπαξμε εμνθιεηηθήο απφδεημεο γηα ην ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ. Όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζην θαηαζεηήξην δελ θαίλεηαη σο θαηαζέηεο ε επηρείξεζε (δηθαηνχρνο) αιιά θάπνηνο ηξίηνο (πρ εξγαδφκελνο ή πξφζσπν πνπ δε θαίλεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηαηξία), ηφηε απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ην ηξίην πξφζσπν ελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε επηηαγή, πξέπεη λα ππάξρνπλ αληίγξαθα ησλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ, ησλ ζσκάησλ ησλ επηηαγψλ, καδί κε αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait), φπνπ ζα θαίλεηαη ε εμφθιεζε ησλ επηηαγψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θξαηεζεί ηα ζψκαηα ησλ επηηαγψλ, πξέπεη 11

12 λα ηα αλαδεηήζεη ν δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο απφ ην θαηάζηεκα πνπ εηζπξάρηεθε ε επηηαγή. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία αμίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή θαη νη Δπηηξνπέο κπνξεί λα δεηνχλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν ή θαη ηξίηνπο πξφζζεηα θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα εμαθξίβσζε ηεο αμίαο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ απηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο θάζε είδνπο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο θηηξηαθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην ΣΔΔ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε θχζε θαη ην είδνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Ν ΔΦΔΞΑΔ έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο. Η φπνηα πεξηθνπή γίλεηαη, απαηηείηαη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζηνλ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ (Θ.Φ.Α.Π.). Τπελζπκίδεηαη φηη αλαιπηηθά ηα παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν Βαζηθέο επηζεκάλζεηο Με δεδνκέλα φηη o δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ θαη o ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη εμνθιεζεί έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα θάησζη: Υο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη: o Γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Θαλνληζκφ De Minimis (Αλάινγα κε ηελ Πεξηθέξεηα) ε εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 12

13 (11/01/2013). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ είηε δαπάλεο (δειηία απνζηνιήο, CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, θιπ) είηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε δαπαλψλ (πρ πξνθαηαβνιή) απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (11/01/2013), νη ελ ιφγσ δαπάλεο είλαη κε επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. o Γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ (Αλάινγα κε ηελ Πεξηθέξεηα) ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην Ξξφγξακκα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ είηε δαπάλεο (δειηία απνζηνιήο, CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, θιπ) είηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε δαπαλψλ (πρ πξνθαηαβνιή) απηήο ηεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην Ξξφγξακκα, ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζεσξείηαη κε επηιέμηκν θαη ε πξφηαζε απεληάζζεηαη. o εκεηψλεηαη φηη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο μικρών και πολύ μικρών νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ππάγνληαη ζηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο. Δπνκέλσο, εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ είλαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Σνπξηζκφο», θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπφξην -Τπεξεζίεο» θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ 30/06/2015. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζπλνπηηθά ζα πξέπεη: Να έρεη πινπνηεζεί ην θπζηθφ αληηθείκελν, Nα έρεη εμνθιεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε απηφ, Να έρεη ηεζεί ε επέλδπζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη Να ηεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ 13

14 ε πεξίπησζε αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζήο ζαο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ππάξρεη δηθαίσκα ιήςεο ηξίκελεο παξάηαζεο (Αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.7). Σα αηηήκαηα παξάηαζεο εγθξίλνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε κε έγθαηξε ππνβνιή αηηήκαηνο παξάηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη, ζε πεξηθνπή δαπαλψλ (εθπξφζεζκα εθδνζέληα ηηκνιφγηα ή εμνθιήζεηο ηηκνινγίσλ κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο) ή αθφκα θαη ζε απέληαμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 14

15 2. πνβνιή Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο - Ξηζηνπνίεζεο δαπαλψλ 2.1 Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Ξηζηνπνίεζεο Η παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επαιεζεχζεσλ (δηνηθεηηθψλ ή/θαη επηηφπησλ) ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο θαηφπηλ Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο-Πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. Κάζε Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. Όια ηα αηηήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ) ( αθνχ απηφ θαηαζηεί δηαζέζηκν. Αηηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ εμσζπζηεκηθά πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζην ΞΠΘΔ κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ κελνχ. ηε ζπλέρεηα ην αίηεκα ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηε δηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γεσγξαθηθά εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλνδεχεηαη κε ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα έγγξαθα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο (Παξάγξαθνη ) Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήκαηα Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - Ξηζηνπνίεζεο δαπαλψλ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη δχν (2) ην πνιχ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ππνβιεζείζεο δαπάλεο) θαη έσο ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ππνβιεζείζεο δαπάλεο). Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο, πνπ αζξνηζηηθά δε ζα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ν δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο - Ξηζηνπνίεζεο Νινθιήξσζεο (πνπ λα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ) ρσξίο ηελ ππνβνιή Αηηήκαηνο Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - Ξηζηνπνίεζεο. 15

16 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ηππηθή εκεξνκελία ιήμεο ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή, απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ, Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξσζεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί κία πξάμε σο νινθιεξσκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θάησ ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα («Δκπφξην Τπεξεζίεο» θαη «Σνπξηζκφο» ηνπιάρηζηνλ θαη γηα ηε «Μεηαπνίεζε» ηνπιάρηζηνλ ). ηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεη ρψξα εηζήγεζε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη απέληαμε ηνπ έξγνπ απφ ην πξφγξακκα. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο / δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Ξαξάξηεκα, γηα ηηο νπνίεο δελ είρε ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ηφηε ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο πηζηνπνίεζεο ρσξίο λα αθπξσζεί ην αίηεκα επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο. Ν επελδπηήο σζηφζν, ππνρξενχηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ειεγθηή, λα ππνβάιεη αίηεκα ηξνπνπνίεζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζή ηνπ αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ (Παξάγξαθνο 3.11). Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλ δελ ππνβιεζεί θαη αμηνινγεζεί αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ν ειεγθηήο πξνβαίλεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο, κε ελδερφκελε ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ ή θαη εηζήγεζε γηα ηελ απέληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κε απφιπηε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε δηαθξίλεηαη ζε δηνηθεηηθή θαη επηηφπηα. Η δηνηθεηηθή επαιήζεπζε δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο Αηηεκάησλ Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο κε δαπάλεο πνπ αλέξρνληαη θαη αλψηαην ζην 80% ηεο ζπλνιηθά επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο. Πηηο δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο ην ζχλνιν ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ/παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο είζπξαμεο, δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, εμνθιήζεηο, extrait, ινγηζηηθέο εγγξαθέο θιπ) πξνζθνκίδεηαη ζε 16

17 θσηναληίγξαθα. Μαδί κε ηα παξαζηαηηθά, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα ην αθξηβέο αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ εθ ηνπ πξσηνηχπνπ. Δπίζεο, ππνβάιινληαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ είλαη εθηθηφ, φπσο θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η επηηφπηα επαιήζεπζε δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαζψο θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε ηπρφλ πξνεγεζείζα δηνηθεηηθή επαιήζεπζε. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξσζεο, ν ΔΦΔΠΑΔ ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απηεπάγγειηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί εθηακίεπζε επηρνξήγεζεο κε Αίηεκα Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο. 2.2 Ξαξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη εμνθιήζεσλ Σν ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ θαζψο θαη ησλ παξαζηαηηθψλ εμφθιεζήο ηνπο, απνηειεί ην δεχηεξν βήκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. Όια ηα παξαζηαηηθά πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα αλά δαπάλε σο εμήο: i. Ξαξαζηαηηθά αγνξάο (Σηκνιφγηα, Σηκνιφγηα-Γειηία Απνζηνιήο, Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Σηκνιφγηα Έξγνπ, θιπ) ii. Γειηία απνζηνιήο (εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί μερσξηζηά απφ ην ηηκνιφγην) ή παξαζηαηηθά κεηαθνξάο γηα ηηκνιφγηα εμσηεξηθνχ (π.ρ. CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π.) iii. Kαηαζεηήξηα/ζψκαηα επηηαγψλ θαη αληίγξαθα θίλεζεο ινγαξηαζκνχ (extrait ηεο ηξάπεδαο ή εθηππσκέλν κέζσ web banking)/παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη αληίγξαθα θίλεζεο ινγαξηαζκνχ (extrait ηεο ηξάπεδαο ή εθηππσκέλν κέζσ web banking)/αληίγξαθα εκβάζκαηνο θαη SWIFT θ.ι.π. iv. Δμνθιεηηθέο απνδείμεηο πξνκεζεπηή (απαξαίηεηα κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή πξνκεζεπηή) θαη ζαθή αλαγξαθή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εμνθιήζεθαλ. 17

18 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αίηεκα επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ πεξηιακβάλεη πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πιεξσκήο. Νη πιεξσκέο πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα 1.2. Πε πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθή πξνζθνξά ή ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ επελδπηή-πξνκεζεπηή, πνπ λα αλαγξάθνληαη νη αθξηβείο ζπκθσλεζέληεο φξνη ηεο ζπλαιιαγήο κέρξη θαη ηελ πιήξε παξάδνζε/νινθιήξσζε θαη εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ε/θαη πξνζθνξά πνπ λα πεξηιακβάλεη φξνπο πιεξσκήο. Πε πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ, λα πξνζθνκίδεηαη πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice). 2.3 Ξαξαδνηέα Σα παξαδνηέα ηφζν γηα ην θπζηθφ φζν θαη γηα ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα XV ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δαπάλεο πνπ πινπνηήζεθε. ηελ παξνχζα παξάγξαθν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθεξζεί ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ πνπ ζα απαηηεζεί θαηά πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη, φκσο φηη επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα παξαδνηέα ηεο θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ είλαη ελδεηθηηθά. Δηδηθά γηα ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, θαηά ην πξψην αίηεκα επαιήζεπζεο πνπ ζα ππνβιεζεί πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ επηπιένλ θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζή ηνπο, ήηνη: Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλεηαη ν/νη επηιέμηκνο/νη ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο. Με αλαγξαθή ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ζηελ βεβαίσζε απηή, απαηηείηαη λα αηηηνινγεζεί. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο (γηα λνκηθά πξφζσπα). 18

19 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο πξνθχπηεη αλάγθε γηα αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζρχνληνο εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο (π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο/λνκηθήο κνξθήο/αφκ/έδξαο/ηφπνπ πινπνίεζεο, θιπ) πξέπεη λα ππνβιεζνχλ αληίζηνηρα αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ Θαηεγνξία Γαπαλψλ 1: «Θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο» Οη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθά γηα αλέγεξζε θηηξίνπ ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ έξγνπ. Σα αλσηέξσ ζπκβφιαηα κίζζσζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ είλαη ε πξνζθφκηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή φπνηαο άιιεο κνξθήο έγθξηζεο εξγαζηψλ εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ ζε πεξίπησζε απαιιαγήο. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Οινθιεξσκέλεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζε θάζε θάζε ηηκνιφγεζεο. Ρερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα. Δπηκεηξήζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δαπάλεο. Αλάιπζε θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο εξγαζηψλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Νηθνδνκηθή άδεηα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ή φπνηα άιιε κνξθή έγθξηζεο εξγαζηψλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. έγθξηζε γηα εξγαζίεο δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο) ή Τ.Γ. ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ πνπ έρεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα βάζεη λφκνπ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 19

20 Φσηνγξαθίεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ πνπ έρεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα βάζεη λφκνπ, εθφζνλ απηή θξηζεί απαξαίηεηε θαηά ηελ επαιήζεπζε θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο. Ππκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ. Οη ζπκβάζεηο είλαη επίζεο ππνρξεσηηθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο ΣΠΤ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ, ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θ.ι.π.). Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο θαη κεηαγξαθήο απηνχ απφ ην Τπνζεθνθπιαθείν/Κηεκαηνιφγην. ε πεξίπησζε πνπ νη θηηξηαθέο επεκβάζεηο πινπνηεζνχλ ζε κε ηδηφθηεην ρψξν ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε παξαρψξεζε ρξήζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθά γηα αλέγεξζε θηηξίνπ ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ έξγνπ. Σα αλσηέξσ ζπκβφιαηα κίζζσζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ζε πεξηπηψζεηο απηεπηζηαζίαο: Σηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ θαη Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ) θαη ινηπά ζρεηηθά παξαζηαηηθά Θαηεγνξία Γαπαλψλ 2: «Κεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο» Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα είλαη επηιέμηκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή. Με ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζην βηβιίν παγίσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΦΑ φπσο επίζεο λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη λα κελ κεηαβηβάζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα 20

21 αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή. Γελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο (εθηφο θη αλ ν ζεηξηαθφο αξηζκφο αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Ι). Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE ή δήισζε ζπκκφξθσζεο γηα ηα παξαγσγηθά κεραλήκαηα. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή, απαηηείηαη ηερληθφο θάθεινο θαη πιήξεο αλάιπζε θφζηνπο. Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, θιπ. παξαζηαηηθά αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ. Proforma invoice (πξνηηκνιφγην), ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ. CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto θαη νπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ κεηαθνξάο απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο (πρ. Οδηθψο, κέζσ πινίνπ, θ.ι.π.,) ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ. Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ηνπ εμνπιηζκνχ. Αληίγξαθν ζχκβαζεο leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ leasing. Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ Σξάπεδα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θιπ) θαζψο επίζεο βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο παγίσλ κε leasing ζα γίλεη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ παγίσλ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθήο ηνπο ζην βηβιίν παγίσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 21

22 2.3.3 Kαηεγνξία Γαπαλψλ 3: «Κεηαθνξηθά κέζα (επαγγεικαηηθήο ρξήζεο)» Η αγνξά απηνθηλνχκελνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, απνθιεηφκελεο ξεηψο ηεο αγνξάο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη εθφζνλ βεβαίσο δελ πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε, θαζψο ε αγνξά εμνπιηζκνχ ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα αγνξάο, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θιπ. Αληίγξαθν άδεηαο πξψηεο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηνχκελεο ζθξαγίδεο θαη ζεσξήζεηο φπνπ λα ηεθκαίξεηαη ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ leasing γηα ηελ αγνξά ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο leasing, εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θαηεγνξία Γαπαλψλ 4: «Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα είλαη επηιέμηκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ. 22

23 Με ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζην βηβιίν παγίσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΦΑ. Η επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη λα κελ κεηαβηβάζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγν. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο κηθξήο θιίκαθαο Α.Π.Δ., ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Η ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ. Ενδεικτικά παραδοτέα: Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θιπ. ζρεηηθά παξαζηαηηθά. Σα παξαδνηέα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1 «Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο» γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο. Σα παξαδνηέα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 2 «Μεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο», γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο. χκβαζε κε θαζεζηψο απηφλνκνπ παξαγσγνχ/απηνπαξαγσγνχ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όιεο νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ΑΠΔ βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο εθφζνλ απαηηείηαη. πεχζπλε δήισζε Ν1599/86 κε ζεψξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη ε ηζρχο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ΑΠΔ δελ μεπεξλάεη ηηο θαηαλαιψζεηο 23

24 ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ πσιείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηε ΓΔΗ, εθηφο ηεο επηηξεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνγεγξακκέλε κε ηε ΓΔΗ ζχκβαζε απηνπαξαγσγνχ. Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο (εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Ι) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE ή δήισζε ζπκκφξθσζεο γηα ηα παξαγσγηθά κεραλήκαηα. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή, απαηηείηαη ηερληθφο θάθεινο θαη πιήξεο αλάιπζε θφζηνπο. Αληίγξαθν ζχκβαζεο leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ leasing. Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ Σξάπεδα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θιπ) θαζψο επίζεο βεβαίσζε ηεο Ρξάπεδαο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο παγίσλ κε leasing ζα γίλεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ παγίσλ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθήο ηνπο ζην βηβιίν παγίσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ. Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ηνπ εμνπιηζκνχ Θαηεγνξία Γαπαλψλ 5: «Γηθαηψκαηα ηερλνγλσζίαο» Η απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Με ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηε ελ ιφγσ δαπάλε ζην βηβιίν παγίσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΦΑ. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, θιπ. παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. 24

25 Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο. Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε Άδεηεο ρξήζεο εθκεηάιιεπζεο (εθφζνλ απαηηείηαη) Θαηεγνξία Γαπαλψλ 6: «Ξηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο» Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ επαιήζεπζε /πηζηνπνίεζε πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα αθνξά πξψηε πηζηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θιπ. Παξαζηαηηθά. Αληίγξαθν κειεηψλ θαη εγρεηξηδίσλ (γηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο). Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο γηα ηε κειέηε θαη ηε ζχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ απηή αηηείηαη σο δαπάλε Θαηεγνξία Γαπαλψλ 7: «Ινγηζκηθά θαη πεξεζίεο» Σν πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ε επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή καδί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπή ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Γελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ επηρείξεζε. 25

26 Γελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε γηα ππεξεζίεο clouding. Με ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζην βηβιίν παγίσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΦΑ. Η επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη λα κελ κεηαβηβάζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγν. Πε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη δαπάλεο κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο) Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο (φπνπ απηά απαηηνχληαη), ΣΠΤ, θιπ. παξαζηαηηθά αγνξάο, παξακεηξνπνίεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο. Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο. Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ινγηζκηθά φπσο ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο. Αλάιπζε θφζηνπο (γηα ηελ πξνκήζεηα, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη εθπαίδεπζεο) θαη επηπιένλ, θχιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο δαπαλψλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο εξγαζηψλ Θαηεγνξία Γαπαλψλ 8: «Ξξνβνιή Ξξνψζεζε» Γελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο: ην θφζηνο γηα ηελ πξνβνιή ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε θαη γεληθφηεξα δηαθεκηζηηθφ πιηθφ εθηφο έληππεο κνξθήο SEO (Search Engine Optimization) ρνξεγίεο ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο γηα ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, 26

27 ε δεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (π.ρ. επηζηνιφραξηα, θάθεινη), νη επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαη γεληθφηεξα ε αγνξά αλαισζίκσλ κε εμαίξεζε ηε δεκηνπξγία εηαηξηθνχ ζήκαηνο (logo). ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, αλ ήδε δηέζεηε ηζηνζειίδα ε επηρείξεζε Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, Γειηία Απνζηνιήο, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θιπ. παξαζηαηηθά γηα ηηο δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Δθφζνλ επηδνηείηαη ε ζπκκεηνρή ζε έθζεζε: Καηάινγνο εθζεηψλ, ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηεο έθζεζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δηθαηνχρνο ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά. Παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο (εθφζνλ απηή αηηείηαη) εθζεζηαθνχ πιηθνχ (π.ρ. δειηία απνζηνιήο εθζεκάησλ, παξαζηαηηθά κεηαθνξηθήο εηαηξίαο, θιπ) ζηελ έθζεζε πνπ ζπκκεηείρε ε επηρείξεζε Δθφζνλ επηδνηνχληαη δηαθεκηζηηθά έληππα θαη ινηπφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: Γείγκαηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, εθφζνλ αηηείηαη ε ελ ιφγσ δαπάλε. Δθφζνλ επηδνηείηαη ε θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο): Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή λένπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη φρη αλαβάζκηζε πξνυπάξρνπζαο ηζηνζειίδαο. Δθηππψζεηο ηεο λέαο ηζηνζειίδαο. Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο. Αλάιπζε θφζηνπο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ε δαπάλε γηα θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο είλαη επηιέμηκε ΜΟΝΟ εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηέζεηε ήδε ηζηνζειίδα. 27

28 Δθφζνλ επηδνηνχληαη δαπάλεο δηαθεκηζηηθήο θαηαρψξεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή: Δθηππψζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ Θαηεγνξία Γαπαλψλ 9: «Ακνηβέο Ππκβνχισλ» Πεκεηψλεηαη φηη: Οη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απφθηεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή λφκηκνπ απαιιαθηηθνχ απφ απηήλ, νη κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη άιιεο παξεκθεξείο κειέηεο δελ είλαη επηιέμηκεο. Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο θαη δελ είλαη επηιέμηκεο σο δηαθξηηέο δαπάλεο. Γηα θάζε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, αλεμαξηήησο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο κειεηψλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν θάζε πεδίνπ ηεο κειέηεο, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ε κέζνδνο έξεπλαο (πξσηνγελήο ή/θαη δεπηεξνγελήο) θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Όιεο νη δαπάλεο ζα αμηνινγνχληαη γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θιπ. παξαζηαηηθά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο. Αληίγξαθν κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο Θαηεγνξία Γαπαλψλ 10: «Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο» Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο κφλν γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 800/2008. Νη θάησζη δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο: - πλδξνκέο 28

29 - Δγγξαθέο/Δηζθνξέο ζε επηκειεηήξηα - Γαπάλεο θχιαμεο - Φηινμελία ηζηνζειίδαο - Αλαιψζηκα/Πξψηεο χιεο - Γεκνηηθά ηέιε/παξάβνια - θξαγίδα επηρείξεζεο - Καηνρχξσζε domain name ηζηνζειίδαο - Απνζβέζεηο - Γαπάλεο θαζαξηφηεηαο/θαζαξηζκνχ - Γαπάλεο αζθάιεηαο (security) - Γαπάλεο αζθάιηζεο (εθηφο εθζεκάησλ) - Γαπάλεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα θαηεγνξία είλαη επηιέμηκα ηα θάησζη: Οη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απφθηεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή λφκηκνπ απαιιαθηηθνχ απφ απηήλ θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο απνηεινχλ θαη ηα θάησζη: i. Γαπάλεο απνρέηεπζεο, εθφζνλ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην ινγαξηαζκφ χδξεπζεο ii. iii. iv. Καηνρχξσζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο Γαπάλεο θνηλνρξήζησλ Γαπάλε ζπκβνιαηνγξάθνπ, εθφζνλ αθνξά έμνδα ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο Δλδεηθηηθά παξαδνηέα: Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θιπ. Παξαζηαηηθά. 29

30 Μηζζσηήξην ζπκβφιαην θαηαηεζεηκέλν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εθφζνλ επηδνηείηαη ε δαπάλε ηνπ ελνηθίνπ. Θεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεηο κε ηνπο θαηά πεξίπησζε ζπλεξγάηεο γηα ηηο δαπάλεο ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, θηλεηήο ή/& ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θιπ. Απνδεηθηηθά εμφθιεζεο Γεληθά παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ην έξγν Α. πνδνκέο ΑκεΑ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ή λα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ). Οη ππνδνκέο ΑκεΑ ειέγρνληαη κφλν ζηελ ηειηθή επηηφπηα επαιήζεπζε, φρη θαηά ηελ ελδηάκεζε. Διέγρεηαη ε χπαξμε ππνδνκψλ ΑκεΑ, πνχ είηε ηηο δηέζεηε ε επηρείξεζε θαη είραλ πινπνηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ηεο επέλδπζεο ρξφλν, είηε πινπνηήζεθαλ κε ηδία θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην πξφγξακκα «Δλίζρπζε Μ.Μ.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο Σνπξηζκνχ Δκπνξίνπ Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ». Η ιήςε θσηνγξαθηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία Δ..Α.κε.Α: Δι. Βεληδέινπ 236, Σ.Κ Ηιηνχπνιε Αζήλα Σει Φαμ

31 Β. Ξηλαθίδα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζήο ηνπ πηλαθίδα ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. ηελ επηηφπηα ηειηθή επαιήζεπζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξάμεο ηνπ Γηθαηνχρνπ ην Όξγαλν επαιήζεπζεο ειέγρεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζή ηεο (Παξάξηεκα I 4) Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο είλαη θαιφ λα απνζηέιινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ καδί κε ηελ αίηεζε ηειηθήο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ηεο πξάμεο ηνπο ην ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην φξγαλν ηειηθήο επαιήζεπζεο ιακβάλεη επί ηφπνπ θσηνγξαθίεο απφ ην ρψξν αλάξηεζήο ηεο. 2.4 Ινγηζηηθέο εγγξαθέο Όζνλ αθνξά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ε ηήξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο, ηα απαηηνχκελα ινγηζηηθά έγγξαθα έρνπλ σο εμήο: Βηβιία Β θαηεγνξίαο/απινγξαθηθά βηβιία ε πεξίπησζε ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο: Αληίγξαθα (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο) ησλ ζειίδσλ ηνπ Βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ γηα ηνπο κήλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε. ε πεξίπησζε κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο: Αληίγξαθα (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο) ησλ εθηππψζεσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ μερσξηζηή εθηχπσζε γηα θάζε 31

32 κήλα, ψζηε λα θαίλνληαη θαη ηα ζχλνια ηνπ θάζε κήλα - φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε. Αληίγξαθα (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο) ησλ κεληαίσλ (ζπλνιηθψλ) θαηαζηάζεσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ, γηα θάζε κήλα φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, γηα ηηο νπνίεο ν Οδεγφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεη ηελ απαίηεζε απηή Βηβιία Γ θαηεγνξίαο/γηπινγξαθηθά βηβιία Δθηππψζεηο (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο) ηνπ Γεληθνχ Ηκεξνινγίνπ (ινγηζηηθά άξζξα) γηα φια ηα ηηκνιφγηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπο (γηα πιεξσκέο κε επηηαγέο επηρείξεζεο απαηηείηαη θαη ε εγγξαθή ηεο πιεξσκήο απηήο). Δθηππψζεηο (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο) ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί (θαξηέιεο) γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα σο άλσ ινγηζηηθά άξζξα (π.ρ. γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνκεζεπηή (50ΥΥ), ηακείνπ (38ΥΥ), Γαλείσλ (52ΥΥ), πκβνχισλ (61ΥΥ), Δμφδσλ (62ΥΥ), θιπ.). Δμαηξνχληαη ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία ησλ παγίσλ (π.ρ. 11ΥΥ, 12ΥΥ, 14ΥΥ, 16ΥΥ, θιπ), ηα νπνία θαη εκθαλίδνληαη ζην κεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο. Αληίγξαθν ηνπ αζεψξεηνπ Βηβιίνπ (Μεηξψνπ) Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο ή/θαη ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηή. 2.5 Γάλεην θαη Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο Γάλεην Τπελζπκίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην πνζφ ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηδίνπο πφξνπο (ίδηα ζπκκεηνρή) ή/θαη δάλεην. Σα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ θαη ινηπά εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εζληθνχο πφξνπο 32

33 δηαηίζεληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε επλντθνχο φξνπο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ πνπ είλαη εληαγκέλν ζηε Γξάζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν έλα εξγαιείν / δάλεην γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ε επηινγή είλαη ζηελ θξίζε ηεο επηρείξεζεο. Ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο. Τπελζπκίδεηαη φηη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ αλσηέξνπ δαλείνπ λα γίλεηαη θαη κέζσ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ππάξρεη μερσξηζηή πξάμε ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην δάλεην πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σν επελδπηηθφ δάλεην κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη ζε ζπλάιιαγκα. Σν δάλεην πξέπεη λα έρεη ζπλαθζεί κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ θαη ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο ελίζρπζεο ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. Γάλεην γηα θεθάιαην θίλεζεο δελ γίλεηαη απνδεθηφ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξνβεί ζηε ιήςε δαλείνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ ΔΦΔΞΑΔ ζρεηηθφ αίηεκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ (Παξάγξαθνο 2.7). Απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο (θαη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο πξάμεηο εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη ρψξα κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ) θαη βεβαίσζε εθηακίεπζεο ή/θαη extrait γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο (θαξηέια θαη γεληθφ εκεξνιφγην) γηα ηελ αξρηθή θίλεζε (ζχλαςε) δαλείνπ (ινγαξηαζκφο 45 ή 52), θαζψο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο θηλήζεηο, κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο. 33

34 Γηα ηνπο δπλεηηθά εληαζζφκελνπο, πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο δχλαηαη λα είλαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ έγθξηζεο δαλείνπ ηζφπνζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: ε πεξίπησζε ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ πνπ εκπεξηέρεη ελίζρπζε, ππνινγίδεηαη ην Αθαζάξηζην Ιζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΙΔ), εθπεθξαζκέλν ζε, γηα λα νξίζεη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί, δειαδή ην πνζφ πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κέζσ ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ ή ηεο επηδφηεζεο ηεο πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο ηνπ δαλείνπ. Σν ΑΙΔ ηνπ δαλείνπ ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Αλ δελ αλαγξάθεηαη, θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ηξάπεδα φπνηε δεηεζεί. Ωο εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο Καηά ην ζπλδπαζκφ θιαζηθήο επηρνξήγεζεο θαη δαλείνπ επί ηνπ ηδίνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ην άζξνηζκα ησλ πφξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε δάλεην πνπ παξέρεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΠΑ, ε ηξάπεδα δηαζθαιίδεη φηη ην άζξνηζκα [δάλεην + επηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο] είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη. Δάλ ην δάλεην πεξηιακβάλεη επηδφηεζε επηηνθίνπ ή πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο, ην αθαζάξηζην Ιζνδχλακν επηρνξήγεζεο (ΑΙΔ) ηεο επηδφηεζεο απηήο αζξνίδεηαη κε ην δαλεηαθφ θεθάιαην πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε. Γειαδή, ε ηξάπεδα δηαζθαιίδεη φηη [δαλεηαθφ θεθάιαην + ΑΙΔ δαλείνπ+ επηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο] είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δαλεηνδνηείηαη. Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ) 800/2008 (Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ηπείξνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο) ηνλίδεηαη φηη: 34

35 o o πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αλψηαηα φξηα ελίζρπζεο επί ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζέηεη ην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 800/2008 θαη φηαλ ην δάλεην θαιχπηεη θαη επηρνξεγνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αλψηαηα φξηα ελίζρπζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ ζέηεη ην άξζξν 14, παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 800/2008. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην εκπεξηέρεη ζηνηρεία ελίζρπζεο (ΔΣΔΑΝ, JEREMIE), φπσο π.ρ. επηδφηεζε επηηνθίνπ ή επηδφηεζε πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο, θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζα ζπλππνινγίδεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ε ιεθζείζα κέζσ ηνπ δαλείνπ επηδφηεζε θαη εάλ απαηηείηαη ζα αθαηξείηαη ψζηε λα ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ φξηα. Όηαλ ην δάλεην θαιχπηεη θαη επηρνξεγνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζα ζπλππνινγίδεηαη ην κέξνο ηεο ιεθζείζαο κέζσ ηνπ δαλείνπ επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θαη εάλ απαηηείηαη ζα αθαηξείηαη ψζηε λα ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ φξηα. Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) (ΔΚ) 1998/2006 (Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ), ηνλίδεηαη φηη: o o o Γαπάλεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) (ΔΚ) 1998/2006 είλαη νη δαπάλεο ησλ θαηεγνξηψλ 1-9 (δειαδή, φιεο νη δαπάλεο πιελ ησλ ιεηηνπξγηθψλ). Γηα ηνλ έιεγρν ζψξεπζεο de minimis απφ ηελ ηξάπεδα, ζεκεηψλεηαη φηη δελ πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί ην πνζφ επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θαζψο νη ελ ιφγσ δαπάλεο ππάγνληαη ζηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην εκπεξηέρεη ζηνηρεία ελίζρπζεο (ΔΣΔΑΝ, JEREMIE), ην αθαζάξηζην ηζνδχλακν ηεο επηρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ κνξθήο ελίζρπζεο (π.ρ. επηδφηεζε επηηνθίνπ, επηδφηεζε πξνκήζεηαο εγγπνδνζίαο) ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δαλεηζκνχ ζηελ ηξάπεδα, κε ηηο εληζρχζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε 35

36 ηελ ηξέρνπζα ηξηεηία σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα, έηζη ψζηε λα κελ ππεξβαίλεηαη ην φξην ησλ (ή ησλ γηα επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ). o Όηαλ ην δάλεην θαιχπηεη θαη επηρνξεγνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αλψηαηα φξηα ελίζρπζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ ζέηεη ην άξζξν 14, παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 800/2008. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζα ζπλππνινγίδεηαη ην κέξνο ηεο ιεθζείζαο κέζσ ηνπ δαλείνπ επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θαη εάλ απαηηείηαη ζα αθαηξείηαη ψζηε λα ηεξνχληαη ηα αλψηαηα απηά φξηα Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί (εθφζνλ δελ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα) ε ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο δελ κπνξεί λα εθρσξεζεί. 2.6 Λφκηκε Ιεηηνπξγία Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ε χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο, φπνπ απαηηείηαη, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δελ πξνζθνκηζζεί εληφο ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο ν ΔΦΔΠΑΔ εηζάγεη άκεζα ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ε νπνία θαηφπηλ εμέηαζεο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ γηα 36

37 ηελ αλάθιεζε (απέληαμε) ή κε ηνπ έξγνπ θαη ηελ φπνηα ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα επηζηξέςεη ηελ θαηαβιεζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 37

38 3. πνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο Όια ηα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ( Σν αίηεκα αθνχ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζε έληππε κνξθή κε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηνπ νπνίνπ ηε γεσγξαθηθή επζχλε αλήθεηε. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αηηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά (ζε απιά αληίγξαθα), φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, αλάινγα κε ην αίηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπιινγήο επηπιένλ απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο. Σν αίηεκα πξέπεη λα είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν. Ο ειεγθηήο/αμηνινγεηήο ηνπ αηηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ αιιαγψλ πνπ πξνηείλνληαη θαη λα έρεη γίλεη ζσζηή θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. γηα ηξνπνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) νη πνζφηεηεο, νη ηηκέο, ηα ζηνηρεία πξνκεζεπηψλ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο). Δλδεηθηηθή ηεθκεξίσζε: o o Αίηεζε γηα αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο «Ηιηαθφο ζεξκνζίθσλαο» απφ ζε ιφγσ αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (απφ 1 ηεκάρην ζε 3 ηεκάρηα κε θφζηνο/ηεκάρην ) θαη ιφγσ αιιαγήο ηνπ κνληέινπ απφ HOWAT 200 lt ζε ENERSAN 200 lt, ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο «Θεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα» απφ ζε ιφγσ επηινγήο λένπ πξνκεζεπηή πνπ έδσζε κηθξφηεξε πξνζθνξά. Αίηεζε γηα αιιαγή ηεο δαπάλεο «Δθηππσηήο» εγθεθξηκέλνπ πνζνχ 120 ζε «Πνιπκεράλεκα» πνζνχ 150, θαζψο ε λέα δαπάλε εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ππνβνιή δχν δηαθνξεηηθψλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ζην ΠΚΔ (π.ρ. αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη αίηεκα αιιαγήο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο). Δπνκέλσο, λέα αηηήκαηα 38

39 ηξνπνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζην ΞΠΘΔ ελψ εθθξεκεί ε αμηνιφγεζε/νξηζηηθνπνίεζε πξνεγνχκελσλ αηηεκάησλ. 3.1 Αίηεκα Αιιαγήο πεπζχλνπ Έξγνπ i. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή, φπνπ ζα δειψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ λένπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ (νλνκαηεπψλπκν, θιπ). 3.2 Αίηεκα Αιιαγήο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ i. Σν δηθαηνινγεηηθφ απφ φπνπ πξνθχπηεη ε αιιαγή: Γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΙΚΔ ην ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην ΓΔΜΗ, γηα ΑΔ ην ΦΔΚ ηξνπνπνίεζεο ή ε αλαθνίλσζε ζην ΓΔΜΗ ε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή έγηλε ζην δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο έσο θαη ηελ απφθαζε έληαμεο θαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αιιαγή ζην κέγεζνο, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ θαη επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο: Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λένπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πξνζσπηθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρεη ν λένο λφκηκνο εθπξφζσπνο Τπεχζπλε δήισζε πεξί επηδνηήζεσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα de minimis ζηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο/ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο 3.3 Αίηεκα Αιιαγήο Έδξαο ή/θαη Αιιαγήο Ρφπνπ Δγθαηάζηαζεο i. Βεβαίσζε κεηαβνιψλ απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή έδξαο ή/θαη βεβαίσζε εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθνχ εθφζνλ ε αιιαγή αθνξά θαη ππνθαηάζηεκα (γηα φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο) θαη ii. iii. Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, φπνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε απηνχ (γηα λνκηθά πξφζσπα) Βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο γηα ηε/ην λέα/λέν έδξα/ηφπν εγθαηάζηαζεο γηα φια ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ (πθηζηάκελεο, λέεο θαη ππφ ζχζηαζε) Δπηζεκάλζεηο: 39

40 Ο λένο ηφπνο ή ηφπνη εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα Ξεξηθέξεηα κε απηήλ ηνπ ηζρχνληνο εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδνληαη, ηφηε πξέπεη λα δειψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη αιιαγή έδξαο θαη ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. 3.4 Αίηεκα Αιιαγήο Δηαηξηθήο-Κεηνρηθήο Πχλζεζεο i. Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ φπνπ λα θαίλεηαη ε αιιαγή (γηα Ο.Δ./Δ.Δ./Δ.Π.Δ./Ι.Κ.Δ.) ii. Νέα εηαηξηθή/κεηνρηθή ζχλζεζε (Φσηνηππία απφ βηβιίν κεηφρσλ κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ λφκηκν εθπξφζσπν ή πξαθηηθφ Γ.. κε ηελ ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε) (γηα Α.Δ.) ε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή έγηλε ζην δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο έσο θαη ηελ απφθαζε έληαμεο θαη απφ ηελ αιιαγή κπνξεί λα πξνθχςεη αιιαγή ζην κέγεζνο, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ θαη επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο: Αληίγξαθν Δ1 ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο (θπζηθά πξφζσπα) Καηαζηαηηθφ ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ, εθφζνλ ν εηαίξνο/κέηνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν κε πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κε ην θνξέα ηεο επέλδπζεο 25% Μεηνρηθή ζχλζεζε (Φσηνηππία απφ βηβιίν κεηφρσλ κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ λφκηκν εθπξφζσπν ή ην Γ.. κε ηελ ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε), εθφζνλ ν κέηνρνο είλαη Α.Δ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πξνζσπηθνχ γηα ζπλδεδεκέλεο/ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο Τπεχζπλε δήισζε πεξί επηδνηήζεσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα de minimis ζηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο/ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ε πεξίπησζε απνρψξεζεο εηαίξνπ/κεηφρνπ ν νπνίνο είρε βαζκνινγεζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δεηεζνχλ ηεθκήξηα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο (αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ είρε βαζκνινγεζεί) γηα ην λέν εηαίξν/κέηνρν κφλν γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε αιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο έσο θαη ηελ απφθαζε έληαμεο. 40

41 3.5 Αίηεκα Αιιαγήο Λνκηθήο Κνξθήο i. Σξνπνπνηεκέλν/Νέν θαηαζηαηηθφ (γηα Ο.Δ./Δ.Δ./Δ.Π.Δ./Α.Δ./Ι.Κ.Δ.) απφ ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη ε ζπλέρεηα ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα πξέπεη απφ ην θαηαζηαηηθφ λα πξνθχπηεη θαζνιηθή αλάιεςε φισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο απφ ηε λέα. Δηδηθά γηα κεηαηξνπή ζε Δ.Π.Δ, Ι.Κ.Δ. θαη Α.Δ ε εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πξέπεη λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ii. iii. iv. ρεηηθφ ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ) Γηαθνπή θαη έλαξμε ζηε ΓΟΤ εθφζνλ ε αιιαγή αθνξά κεηαηξνπή απφ ή ζε αηνκηθή επηρείξεζε (π.ρ. κεηαηξνπή απφ αηνκηθή ζε λνκηθφ πξφζσπν ή κεηαηξνπή απφ αηνκηθή ζε αηνκηθή ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο) Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ΓΟΤ (φηαλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζην ΑΦΜ) v. Καηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: ηηκνιφγηα πψιεζεο κεηαβίβαζεο παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο ζηε λέα, ππεχζπλε δήισζε αλάιεςεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο απφ ηε λέα, θιπ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά απαηηνχληαη θπξίσο φηαλ ε κεηαηξνπή αθνξά απφ ή ζε αηνκηθή επηρείξεζε θαη γηα κεηαηξνπή ζε Ο.Δ ή Δ.Δ. 3.6 Αίηεκα Αιιαγήο Δπσλπκίαο i. Σξνπνπνηεκέλν/Νέν θαηαζηαηηθφ (γηα Ο.Δ./Δ.Δ./Δ.Π.Δ./Α.Δ./Ι.Κ.Δ.) απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε λέα επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ii. iii. ρεηηθφ ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ) ή αλαθνίλσζε ζην ΓΔΜΗ Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή επσλπκίαο 3.7 Αίηεκα Ξαξάηαζεο Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Σνπξηζκφο», θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπφξην -Τπεξεζίεο» θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ 30/06/

42 χκθσλα κε ηνλ νδεγφ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζπλνπηηθά ζα πξέπεη: Να έρεη πινπνηεζεί ην θπζηθφ αληηθείκελν, Nα έρεη εμνθιεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε απηφ, Να έρεη ηεζεί ε επέλδπζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη Να ηεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ ε πεξίπησζε αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζήο ζαο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ππάξρεη δηθαίσκα ιήςεο ηξίκελεο παξάηαζεο. Ρα αηηήκαηα παξάηαζεο εγθξίλνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε κε έγθαηξε ππνβνιή αηηήκαηνο παξάηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη, ζε πεξηθνπή δαπαλψλ (εθπξφζεζκα εθδνζέληα ηηκνιφγηα ή εμνθιήζεηο ηηκνινγίσλ κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο) ή αθφκα θαη ζε απέληαμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 3.8 Αίηεκα Αιιαγήο Σξεκαηνδνηηθνχ Πρήκαηνο Μνλαδηθή πεξίπησζε αιιαγήο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο απνηειεί ε ελζσκάησζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξνβεί ζηε ιήςε δαλείνπ, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο (θαη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο πξάμεηο εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη ρψξα κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ) θαη βεβαίσζε εθηακίεπζεο ή/θαη extrait γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο (θαξηέια θαη γεληθφ εκεξνιφγην) γηα ηελ αξρηθή θίλεζε (ζχλαςε) δαλείνπ (ινγαξηαζκφο 45 ή 52), θαζψο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο θηλήζεηο, κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε εθηακίεπζεο ή/θαη extrait γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ. 42

43 3.9 Αίηεκα Ρξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) ηεο επέλδπζεο. Δίλαη δπλαηέο έσο δχν (2) εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε ζην ππνβιεζέλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη εηδηθψο θαη επαξθψο ε αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε κε αιινίσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη εγθξηζεί. Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (αξκφδην εηαίξν) πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη: - ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζζήθε ΘΑΓ επέλδπζεο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Οη λένη ΚΑΓ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα, λα ζπλάδνπλ κε ηηο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαη λα κελ αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο. - Γελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο. - Η κεηαθνξά θνλδπιίσλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αζξνηζηηθά ζην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. - ηνλ ηξνπνπνηεκέλν επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέγηζηα πνζνζηά θαη πνζά ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. - Γελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα κείσζεο ηνπ ζπλνιηθά επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θάησ ησλ ,00 γηα ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Μεηαπνίεζε» θαη ησλ ,00 γηα ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο «Σνπξηζκφο» θαη «Δκπφξην -Τπεξεζίεο». 43

44 - Η αιιαγή πξνκεζεπηή, ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή ηνπ εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε δαπάλεο δελ ζπληζηά αηηία ηξνπνπνίεζεο, ελζσκαηψλεηαη ζην αίηεκα επαιήζεπζεο/πηζηνπνίεζεο θαη εμεηάδεηαη απεπζείαο κε απηφ. - ηελ πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηξνπνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη πιένλ θηηξηαθέο δαπάλεο, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαλ αξρηθά θαηά ηελ έγθξηζε, πξέπεη πξηλ ηελ επφκελε εθηακίεπζε επηρνξήγεζεο λα πξνζθνκηζηνχλ: παξαρψξεζε ρξήζεο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο επέλδπζεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη θηηξηαθέο επεκβάζεηο δελ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηίηινη ηδηνθηεζίαο θαη πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο θαη κεηαγξαθήο απφ ην ππνζεθνθπιαθείν, ζε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη θηηξηαθέο επεκβάζεηο αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο εκεηψλεηαη φηη, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη ππνδνκέο γηα ΑκεΑ δελ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζην επελδπηηθφ ζρέδην αιιά κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ίδηα θεθάιαηα. Ωζηφζν, ε χπαξμή ηνπο ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ επαιήζεπζε - πηζηνπνίεζε. Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο Prospectus ή ηηκνιφγηα, εθφζνλ νη δαπάλεο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Πεκεία Ξξνζνρήο: Η θαηαρψξεζε ησλ λέσλ δαπαλψλ λα είλαη ζηε ζσζηή θαηεγνξία δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ. 44

45 Όιεο νη ηξνπνπνηεκέλεο λέεο δαπάλεο ζα ειέγρνληαη γηα ην εχινγν θαζψο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθηίκεζεο ηνπ εχινγνπ ηνπ θφζηνπο θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Οδεγνχ. 45

46 4. Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ επηηφπηα Δπαιήζεπζε Ξηζηνπνίεζε Η επηηφπηα επαιήζεπζε δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαζψο θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε ηπρφλ πξνεγεζείζα δηνηθεηηθή επαιήζεπζε. Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν εηδνπνίεζεο επαιήζεπζεο πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε. Η επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα ζηειέρε επαιήζεπζεο θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ επί ηφπνπ επαιήζεπζε. Ζ παξνπζία ηνπ πεπζχλνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί θαηά βάζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο επαιήζεπζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξσζεο, ν ΔΦΔΠΑΔ ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απηεπάγγειηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί εθηακίεπζε επηρνξήγεζεο κε Αίηεκα Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίζθεςε νξγάλνπ ειέγρνπ ζηνλ ηφπν ή ζηνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο, γίλεηαη κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ θαη εθφζνλ απηφο παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ βαζκφ πιεξφηεηαο, ρσξίο νπζηψδεηο ειιείςεηο (κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, άδεηεο ιεηηνπξγίαο, νηθνδνκηθέο άδεηεο θιπ). Δθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν ειεγθηήο επηθνηλσλεί κε ηελ επηρείξεζε θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ επίζθεςε ζε εκέξα θαη ψξα πνπ δηεπθνιχλεη ακθφηεξνπο. Σελ εκέξα ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο (ειέγρνπ) ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο (Τπεχζπλνο Έξγνπ/Νφκηκνο Δθπξφζσπνο) θαζψο θαη ζηέιερνο ηνπ ινγηζηεξίνπ. Η επηρείξεζε, θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα κεξηκλήζεη γηα ηα εμήο: 46

47 Να ππάξρνπλ φια ηα πξσηφηππα Σηκνιφγηα, Γειηία Απνζηνιήο, Kαηαζεηήξηα θαη Δμνθιεηηθέο Απνδείμεηο πξνκεζεπηψλ. Να ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα Λνγηζηηθά βηβιία θαη ηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ. Ο εμνπιηζκφο ηεο επέλδπζεο λα βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θαηάιιειν ζεκείν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο ρξήζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη παξψλ θαη ζε ζέζε λα ηνλ επηδείμεη. Να είλαη δηαζέζηκα εγρεηξίδηα (prospectus, θ.ι.π). Δάλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθφ λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα κέζα εγθαηάζηαζήο (CD θιπ) θαζψο θαη νη λφκηκεο πξσηφηππεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ. Σελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ ειεγθηή ζηνπο αξηζκνχο ζεηξάο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ θαη ηελ παξνρή ζηνπο ειεγθηέο θάζε δπλαηήο δηεπθφιπλζεο γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ (π.ρ. δπλαηφηεηα γηα θσηνηππίεο, θιπ). Σελ επίδεημε ησλ ππνδνκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα ΑκεΑ. Ζ κε χπαξμε ζρεηηθήο ππνδνκήο απνηειεί αηηία απέληαμεο ηνπ έξγνπ. Να ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ζα βξείηε ζηα παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαζψο θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ), ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα 3 ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ζ κε χπαξμε αλαξηεκέλεο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο απνηειεί αηηία απέληαμεο ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεηεζνχλ (εθφζνλ ην θξίλεη ν ειεγθηήο) επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά 47

48 5. Θαηαβνιή ελίζρπζεο (δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο) Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) πνπ ζα ιάβεηε ππφ ηε κνξθή επηρνξήγεζεο ζα εθηακηεχεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ κέζσ κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν ΔΦΔΠΑΔ γηα ην πξφγξακκα ζηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζήο ζαο. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 5.3. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε θαη κφλν πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη πεχζπλε Γήισζε Λ. 1599/86 ησλ επηδνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε πξέπεη: λα πξνζθνκίδνληαη ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα λα πξνζθνκηζηεί παξαρψξεζε ρξήζεο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ, εθφζνλ ην αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζνχλ νη δαπάλεο ηνπ έξγνπ δελ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη θηηξηαθέο επεκβάζεηο ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο επέλδπζεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. Σα αλσηέξσ, δελ πξνζθνκίδνληαη εθ λένπ, αλ πξνζθνκίζηεθαλ θαηά ηελ επαιήζεπζε. λα πξνζθνκηζηνχλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο θαη πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο θαη κεηαγξαθήο απφ ην ππνζεθνθπιαθείν, εθφζνλ ην αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζνχλ νη δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 48

49 Σα αλσηέξσ, δελ πξνζθνκίδνληαη εθ λένπ, αλ πξνζθνκίζηεθαλ θαηά ηελ επαιήζεπζε. 5.1 Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο Μεηά ηελ απφθαζε έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 100% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3, απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ζηελ εγθεθξηκέλε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο (π.ρ. πκβφιαην Ιδηνθηεζίαο, Μηζζσηήξην, θιπ). ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο κεζνιαβήζεη ε ΔΣΔΑΝ ΑΔ, δειαδή εθφζνλ ε εγγχεζε πεξηέρεη ζηνηρεία ελίζρπζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο είλαη ε ζχζηαζή ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε βάζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε αλαινγνχζα ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ δεκφζηα επηρνξήγεζε θαη έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ επελδπηή. Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε αλαινγνχζα ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ επηρνξήγεζε. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζε δηθαηνχρν πνπ έιαβε πξνθαηαβνιή έλαληη Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, φηαλ ειεγρζνχλ θαη πηζηνπνηεζνχλ δαπάλεο ηνπ έξγνπ ηνπ, λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο κέρξη θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ππνιεηπφκελνπ χςνπο απηήο, κε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη εθφζνλ ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ην πνζφ χςνο απηήο, ηεο επηζηνιήο, είλαη θαηάιιεια δηαηππσκέλν θαη επαξθεί αληίζηνηρα. 49

50 5.2 Γηαδηθαζία ιήςεο ελίζρπζεο Η ελεκέξσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηε ιήςε ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε/Δπηρνξήγεζε) γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Η ππνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο/πηζηνπνίεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. Σξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ην γεγνλφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ή/θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κε παξαθξάηεζε πνζνχ, ν ΔΦΔΞΑΔ θαηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ θαη κφλν ηφηε, ζα πξνρσξήζεη ζηελ απφδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ παξαθξάηεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνρξεσηηθά ν Γηθαηνχρνο πξέπεη λα απνζηέιιεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ζηελ νπνία έγηλε ε πξάμε εθρψξεζεο ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ζην νπνίν ζα δειψλεηαη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα θαηαηεζεί ην πνζφ ηεο εθρψξεζεο. 5.3 Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο αλά είδνο επηρείξεζεο είλαη: Γηα Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο: Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ ( 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4093/2012/ΚΦΑ) Αζεψξεηε απφδεημε είζπξαμεο Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ αηνκηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνχρνπ Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνχρνπ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε) 50

51 χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε) Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα (πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε) Γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.: Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή ιχζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ ή ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα Βεβαίσζε αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ ( 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4093/2012/ΚΦΑ) Αζεψξεηε απφδεημε είζπξαμεο Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή/ψλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή/ψλ γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε) χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε) Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα (πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε) Γηα Δ.Ξ.Δ θαη Η.Θ.Δ.: Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 51

52 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή ιχζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Σειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα Βεβαίσζε αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ ( 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4093/2012/ΚΦΑ) Αζεψξεηε απφδεημε είζπξαμεο Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Πξαθηηθφ Γ.. φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε) χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε) Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα (πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε) Για Α.Ε.: Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή ιχζε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Σειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ΦΔΚ ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο 52

53 Μεηνρηθή ζχλζεζε (Φσηνηππία απφ βηβιίν κεηφρσλ κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ λφκηκν εθπξφζσπν ή πξαθηηθφ Γ.. κε ηελ ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε) Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ ( 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4093/2012/ΚΦΑ) Αζεψξεηε απφδεημε είζπξαμεο Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Πξαθηηθφ Γ.. φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε) χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε) Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα (πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε) ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 53

54 6. πνρξεψζεηο Γηθαηνχρνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ 1. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζήο ηνπ πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (Παξάξηεκα I 4). 2. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηά ηελ έληαμε ηνπο θαη γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: α) Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο έληαμεο β) Να κε δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα γ) Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ παξαιαβή θαη απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. δ) Να κε κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια (φκνηαο ή θαιχηεξεο ηερλνινγίαο) θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο εληφο έμη (6) κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Γηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Καλνληζκνχ 1083/2006, ππνρξενχηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε ελ ιφγσ πξάμε δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε: 54

55 α) ε νπνία επεξεάδεη ηε θχζε ηεο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηεο ή παξέρεη αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα ζε επηρείξεζε ή δεκφζην θνξέα β) ε νπνία απνξξέεη είηε απφ αιιαγή ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνηρείνπ ππνδνκήο είηε απφ ηελ παχζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3. Οη επηρεηξήζεηο-γηθαηνχρνη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ επηηξέπεηαη: α) ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θνξέα λα κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή/κεηνρηθή ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. β) ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θνξέα λα εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Η έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ έληαμεο παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. 4. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα ειέγρνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο έιεγρνο. 55

56 7. Θαιέο πξαθηηθέο θαη ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο (έξγνπ) απφ ην Γηθαηνχρν Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ηηο πρλέο εξσηήζεηο απαληήζεηο (FAQS), ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ Οδεγφ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο (έξγν) ζαο. Η πξνζεθηηθή κειέηε ηνπο ζαο βνεζά λα γλσξίδεηε επαθξηβψο πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ζαο. Η επίθιεζε ηεο άγλνηαο, εθ ησλ πζηέξσλ, δελ εθιακβάλεηαη σο δηθαηνινγία. Γεληθφηεξα λα έρεηε πάληνηε γλψζε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο. Ρεξήζηε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα Όζν πην ζπλεπείο είζηε ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηφζν δηεπθνιχλεηε ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζή ζαο. Γψζηε έκθαζε ζηελ έθδνζε αδεηψλ Πνιιέο θνξέο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο θαζπζηεξεί γηαηί δελ ππάξρνπλ έγθαηξα νη απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο άδεηεο ή νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα απαηηεί ην πξφγξακκα. Πξνζπαζήζηε λα ηηο εμαζθαιίζεηε έγθαηξα. Ξξνζνρή ζηα παξαζηαηηθά Δζηηάζηε ζην ζσζηφ ηξφπν έθδνζεο (π.ρ. ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο, ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δειηία απνζηνιήο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ζαλ ηφπν παξάδνζεο ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο) θαη εμφθιεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ έξγνπ ζαο. Μελ παξεξκελεχεηε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζαο. Γψζηε πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζχλαςεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ην αξκφδην Σξαπεδηθφ Ίδξπκα. Πάληα λα δεηείηαη εμνθιεηηθή απφδεημε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ζαο. Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο Γψζηε πξνζνρή ζηελ έγθαηξε απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ παξαδνηέσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ην πεξηερφκελν ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζαο

57 Σν πξφγξακκα ππαγνξεχεη πιήξσο πνηα παξαδνηέα (παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά) είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε ελέξγεηαο ηνπ έξγνπ ζαο θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Γψζηε κεγάιε πξνζνρή ζηε ινγηζηηθή ηήξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ έξγνπ. Ρεθκεξηψζηε ηηο ηξνπνπνηήζεηο Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζαο ζρεδίνπ επηθνηλσλείηε πάληνηε κε ηα ζηειέρε ηνπ αξκφδηνπ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Μελ πξνρσξάηε ζε ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ έρνπλ θαη αξρή ζεηηθή έγθξηζε θαη πνπ δελ είλαη άξηζηα ηεθκεξησκέλεο. Ππλεξγαζηείηε κε ηα ζηειέρε ζαο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζαο ζπλεξγάηεο Γηαηεξήζηε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο ζαο, κε ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν πνπ πηζαλφλ έρεηε επηιέμεη λα ζαο ππνζηεξίμεη θαη κε ην ινγηζηή ζαο. Η κεηαμχ ζαο αγαζηή ζπλεξγαζία επηιχεη πξνβιήκαηα θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο. Νξγαλψζηε ηνλ θάθειφ ηεο αίηεζεο ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ζαο Τπνβάιιεηε ηελ αίηεζε επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο νξγαλσκέλα θαη κε επηκέιεηα. Έηζη θεξδίδεηε πνιχηηκν ρξφλν γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν ηνπ έξγνπ ζαο, αιιά θαη ηελ εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. Έξγα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο νδεγνχληαη ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ή αθφκε θαη ζε απέληαμε απφ ην πξφγξακκα. Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηνπ έξγνπ ζαο, είλαη απαξαίηεην λα είλαη παξφληεο ν ππεχζπλνο έξγνπ ηεο επηρείξεζήο ζαο, ν ζχκβνπιφο ζαο (εθφζνλ έρεηε επηιέμεη) θαη ν ππεχζπλνο ηνπ ινγηζηεξίνπ. πλεξγαζηείηε αξκνληθά κε ηνπο ειεγθηέο θαη κε δηζηάζεηε λα ηνπο αλαθέξεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε ή ηηο ηπρφλ εζθαικέλεο επηινγέο ζαο. Θξαηήζηε αξρείν Φξνληίζηε λα ηεξείηε αξρείν κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ έξγνπ. Μελ θαηαζηξέςεηε πξσηφηππα παξαζηαηηθά κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεη ν νδεγφο πξνγξάκκαηνο. 57

58 Εεηήζηε ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ θνξέα Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, δεηήζηε απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ηα απνηειέζκαηα ηνπ/ησλ ειέγρνπ/ειέγρσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ πηζηνπνηήζεθε, θαζψο θαη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηθαηνχζζε λα ιάβεηε. Ρεξήζηε ηηο ππνρξεψζεηο ζαο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζαο - Γλσζηνπνηείηε ηηο ηπρφλ αιιαγέο Αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηνπ έξγνπ ζαο, είζηε ππνρξεσκέλνη λα γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε. εκεηψζηε φηη ην έξγν κπνξεί λα ειεγρζεί θαη απφ άιια ειεγθηηθά φξγαλα (Δ.Δ., αξκφδηα Τπνπξγεία, θ.α.) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ξξνσζήζηε ηε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δίλαη ζεκαληηθφ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζαο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ λα αλαθέξεηε θαη λα θάλεηε γλσζηφ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζαο πινπνηήζεθε (ή πξαγκαηνπνηήζεθε) κε ηε βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ άιισζηε είλαη ην λφεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζήο ζαο. 58

59 8. Δπηθνηλσλία Ξιεξνθνξίεο Η απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ αηηεκάησλ επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο θαηφπηλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο κέζσ ηνπ ΠΚΔ ζα γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηνπ νπνίνπ ηε γεσγξαθηθή επζχλε αλήθεηε. Δπίζεο ζηνπο αξκφδηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε γηα νπνηαδήπνηε απνξία, δηεπθξίληζε, πιεξνθνξία θαη επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο: Α/Α ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / SITE 1 ΕΛΑΝΕΣ Αττικι, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ Δυτικι Ελλάδα, Πελοπόννθςοσ, Ήπειροσ, Ιόνια Νθςιά Βαλαωρίτου 4, ΣΚ 10671, ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοποφλου 58, ΣΚ 26221, ΠΑΣΡΑ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία 4 ΔΕΜ-Ο Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ Οικιςμόσ Λιδα Μαρία, 6 ο ΧΛΜ Χαριλάου Θζρμθσ, ΣΚ , ΘΕΡΜΗ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αποςτόλου οφηου 14, ΣΚ 69100, ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΝΔΙΑ τερεά Ελλάδα Θερμοπυλών & Κφπρου, ΛΑΜΙΑ 6 ΑΕΔΕΠ Θεςςαλία Ελ. Βενιηζλου 4 & Ιάςωνοσ, ΣΚ 38221, ΒΟΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ Κριτθ Γιαμαλάκθ 50 & οφοκλι Βενιηζλου, ΣΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΑΙΖ ΔΞΗΡΣΗΑ 59

60 Ξαξάξηεκα Η: πνδείγκαηα Βεβαηψζεσλ θαη πεχζπλσλ Γειψζεσλ Ξξνδηαγξαθέο Ξηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο 1) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ 2) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ ινγηζκηθνχ/βεβαίσζε άδεηαο θαηνρήο/ρξήζεο. 3) Τπεχζπλε Γήισζε Απψιεηαο Παξαζηαηηθνχ 4) Πξνδηαγξαθέο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο 1. πφδεηγκα βεβαίσζεο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ (ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη φηη ν θάησζη εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο θαη δελ παξαθξαηείηαη ε θπξηφηεηα ηνπ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ SERIAL ΑΟΗΘΚ. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ NUMBER ΘΑΗ ΑΜΗΑ (ΚΔ ΡΝΛ ΦΞΑ)... Με εθηίκεζε (ζθξαγίδα, νλνκαηεπψλπκν πξνκεζεπηή θαη ππνγξαθή ηνπ) Ξαξαηήξεζε : Πηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ ζηε βεβαίσζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο, ην serial number, θαη ε θξάζε. equipment is new and unused and its ownership is not retained 60

61 2. πφδεηγκα βεβαίσζεο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ ινγηζκηθνχ/άδεηα θαηνρήο-ρξήζεο (ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη φηη ν δηθαηνχρνο..(επσλπκία επηρείξεζεο.) είλαη λφκηκνο θάηνρνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξνκεζεχηεθε απφ ηελ εηαηξεία καο θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο επίζεο θαη φηη ην ινγηζκηθφ είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην θαη δελ παξαθξαηείηαη ε θπξηφηεηα ηνπ. Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ SERIAL NUMBER ΑΟΗΘΚ. ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΑΜΗΑ (ΚΔ ΡΝΛ ΦΞΑ) Με εθηίκεζε (ζθξαγίδα, νλνκαηεπψλπκν πξνκεζεπηή θαη ππνγξαθή ηνπ) ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1. ε πεξηπηψζεηο αγνξάο ινγηζκηθνχ θαη εθφζνλ απνδεδεηγκέλα δελ πθίζηαηαη serial number ζεκεηψλεηαη ην ζχκβνιν (-) 2. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε είλαη ζεκαληηθή ζε πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ελψ ζπλίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη επαξθή ηα ζρεηηθά παξαδνηέα ηνπ Γηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ρξήζεο θαη ηε κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο. 61

62 3. Ξξνδηαγξαθέο πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο 62

63 Πξνδηαγξαθέο εκαηνδόηεζεο Έξγσλ Υξεκαηνδνηνύκελσλ από ηα Πεξηθεξεηαθά Επηρεηξεζηαθά Πξνγξ γξάκκαηα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΕΤΔ ΕΠΑΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΠΑ ) Ιανοσάριος

64 Δηζαγωγή Η πηλαθίδα πνπ αλαξηάηαη ζην έξγν, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. To έκβιεκα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 2. Αλαθνξά ζηελ Επξσπατθή Έλσζε (νινγξάθσο) 3. Αλαθνξά ζην Δηαξζξσηηθό Σακείν (νινγξάθσο) 4. Σν επηιεγκέλν κήλπκα από ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή 5. Σν ινγόηππν ηνπ ΕΠΑ 6. Σε θξάζε «Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Ε.Ε.» 2 64

65 Υπόδειγμα αλακλεζηηθήο Πηλαθίδαο Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηα ΠΔΠ 3 65

66 Αλακλεζηηθή Πηλαθίδα Πξάμεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεωλ Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ κε εθρώξεζε πόξωλ ζηελ ΕΤΔ ΕΠΑΕ από Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (ΠΕΠ) 25% Η επισείπηζη ενιζσύθηκε ζηο πλαίζιο ηος Πεπιθεπειακού Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ. 50% Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ Εςπωπαϊκή Ένωζη Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 25% 1 66

67 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 5 67

68 Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαζηάζεηο / Βαξύηεηα Σηνηρείωλ Η πηλαθίδα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε επδηάθξηην ζεκείν. Η πηλαθίδα δηαηξείηαη ζε 3 κέξε: Σν άνω κέξνο ηεο πηλαθίδαο θαιύπηεη ην 25% θαη πεξηέρεη: ηελ Διιεληθή ζεκαία, ην ινγόηππν ηνπ ΔΣΠΑ ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο Σν ελδηάκεζν θνκκάηη θαιύπηεη ην 50% ηεο πηλαθίδαο θαη πεξηέρεη: ην όλνκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 6 68

69 Γηαζηάζεηο / Βαξύηεηα Σηνηρείωλ Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Σν θάηω κέξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη ην 25% θαη πεξηέρεη: ην έκβιεκα ηεο ΔΔ, κε αλαθνξά ζην Γηαξζξωηηθό Τακείν (νινγξάθσο), ην κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή (ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ε.Κ.1828/2006) «Πνηόηεηα δωήο γηα όινπο» γηα έξγα όποσ έρνπλ εθρσξεζεί πόξνη από Πεξηθεξεηαθά Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. - Σν άλσ θαη θάησ κέξνο ηεο πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζα κεηαμύ ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 25%. - Η ζεκαία ηεο Ειιάδαο θαη ην ζήκα ηνπ ΕΠΑ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο θαη λα είλαη ηζόηηκα κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ ζεκαία ηεο ΕΕ. 7 69

70 Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δκβιήκαηα Σα εκβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πηλαθίδα είλαη: ε Ειιεληθή ζεκαία, ε ζεκαία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (βι. Παξάξηεκα Ι ηνπ Ε.Κ.1828/2006), ην ινγόηππν ηνπ ΕΠΑ θαη ην ινγόηππν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο Φξώκαηα Η πηλαθίδα είλαη ιεπθή κε κπιε γξάκκαηα ζην ίδην ρξώκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεκαίαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Υιηθό Δθαξκνγήο Σν πιηθό θαηαζθεπήο θαη ν ηξόπνο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε κόληκε εγθαηάζηαζε ηνπο. 8 70

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009»

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009»

«ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΘΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 ε Πξνθήξπμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge)

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge) Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-ldge) ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε επηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εθαρμογής ηφν Μέηρφν ΕΙΑΓΩΓΗ Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην αλαγλσξίδνληαο φηη ε δεκηνπξγία ή/θαη ε ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ταρ. Γ/λζε : Νίθεο 10 Αζήλα, 31/07/2015 Ταρ. Κψδηθαο : 105 63, Σχληαγκα Πιεξνθνξίεο: Α. Αξβαλίηε, Γ. Τζψλε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΠ) «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΑΞΟΝΑ 3: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΠ) «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΑΞΟΝΑ 3: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΠ) «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΑΞΟΝΑ 3: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα