Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο"

Transcript

1 Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή Ειέλε Υξηζηίλα ΑΜ 1207 Μ 080 Φηιίππνπ Επαγγειία ΑΜ 1207 Μ 069

2 Πξόζθαηεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο ξνέο Αίηηα αύμεζεο ηωλ θεθαιαηαθώλ ξνώλ ζήκεξα Πνηεο είλαη νη πξόζθαηεο ηάζεηο ζην επίπεδν θαη ηε ζύλζεζε ηωλ θεθαιαηαθώλ ξνώλ Πνύ νθείιεηαη ε απμαλόκελε θηλεηηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζήκεξα ρέζε ηεο δηεζλνύο θηλεηηθόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηωλ ρωξώλ Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο Πώο απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία από ηε δηεζλή θηλεηηθόηεηα ηωλ θεθαιαίωλ Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο δηεζλνύο θηλεηηθόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αλαδηαλεκεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγίαο Θεηηθά απνηειέζκαηα από ηε δηεζλή θηλεηηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ Αξλεηηθά απνηειέζκαηα από ηε δηεζλή θηλεηηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ πλνπηηθά ε εκπεηξία από ηε δηεζλή νινθιήξωζε ηωλ θεθαιαηαγνξώλ Άκεζεο Ξέλεο Επελδύζεηο: Οξηζκόο - Αίηηα Απνηειέζκαηα Πωο κπνξεί λα γίλεη κηα επηρείξεζε επηθεξδήο ζην εμωηεξηθό Ση πξέπεη λα αλαπηύμεη κηα ρώξα ππνδνρήο ώζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηωλ Α.Ξ.Ε. 2

3 Πξόζθαηεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο ξνέο Αίηηα αύμεζεο ηωλ θεθαιαηαθώλ ξνώλ ζήκεξα Ποιερ είναι οι ππόζθαηερ ηάζειρ ζηο επίπεδο και ηη ζύνθεζη ηων κεθαλαιακών ποών; Tα ηειεπηαία ρξφληα εληνπίδνπκε κηα απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, θπξίσο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Όζνλ αθνξά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ππάξρεη αικαηψδεο αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη αιιαγή ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ξνψλ. Έηζη ελψ ζην παξειζφλ νη θεθαιαηαθέο ξνέο αθνξνχζαλ θπξίσο δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ θξαηψλ (π.ρ. αγνξά θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ) θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζήκεξα ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππαγνξεχεη ε παγθνζκηνπνίεζε - εκθαλίδεηαη άλνδνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ησλ δηεζλψλ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο. Σε ζχγρξνλε επνρή εμάιινπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία θιίκαθα πιήζνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, φπσο repos, hedge funds, ακνηβαία θεθάιαηα θαη άιια, πνπ εληζρχνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ξνέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ βξαρππξφζεζκν θαη επηθίλδπλα θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Πού οθείλεηαι η αςξανόμενη κινηηικόηηηα ηος κεθαλαίος; ηελ απμαλφκελε πξνζθνξά θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε, ιφγσ πςειφηεξνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο θαη κηαο γεληθφηεξεο ηάζεο ππνθαηάζηαζεο ησλ δεκφζησλ πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο απφ πξνγξάκκαηα ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ αλαδήηεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ δηεχξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. ηελ απμαλφκελε δήηεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 3

4 ηελ επεθηεηλφκελε θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ θξαγκψλ ζηηο δηεζλείο θηλήζεηο θεθαιαίσλ. ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ επηηξέπεη θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε. ρέζε ηεο δηεζλνύο θηλεηηθόηεηαο ηωλ θεθαιαίωλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηωλ ρωξώλ Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο Πώρ αςξάνεηαι η οικονομική εςημεπία από ηην διεθνή κινηηικόηηηα ηων κεθαλαίων; Η νηθνλνκηθή επεκεξία απμάλεηαη απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, δηφηη ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη εθεί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ (έρεη πςειφηεξν πνζνζηφ απφδνζεο, δηφηη είλαη πην ζπάλην). Επηπιένλ ζε επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κε ηε δηεζλή θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ε θάζε ρψξα. Κάπνηεο ρψξεο δηαζέηνπλ κεγάια πνζά θεθαιαίσλ( έρνπλ δειαδή ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηα πξντφληα έληαζεο θεθαιαίνπ), ελψ θάπνηεο άιιεο άθζνλε εξγαζία (έρνπλ δειαδή ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά πξντφληα έληαζεο εξγαζίαο). Οη σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε ρψξα εμαγσγήο θεθαιαίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ εηζπξαηηφκελσλ ηφθσλ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ απνδφζεσλ γεληθά, πνπ επηθέξνπλ αχμεζε ζην ζπλνιηθφ πξντφλ θαη ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο απηήο. Γηα ηε ρψξα ππνδνρήο ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ, ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ επίζεο νδεγεί ζε αλάπηπμε θαη επεκεξία. (Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, παξαηεξνχκε φηη νη εξγαδφκελνη ηεο ρψξαο εμαγσγήο θεθαιαίσλ δεκηψλνληαη, θαζψο ηνπο αληηζηνηρεί πηα κηθξφηεξν πνζνζηφ θεθαιαίνπ, ελψ νη 4

5 εξγαδφκελνη ηεο ρψξαο ππνδνρήο επλννχληαη, αθνχ ηνπο αληηζηνηρεί πιένλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ θεθαιαίνπ απφ φ,ηη πξηλ, απμάλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.) Ποια είναι η ζσέζη ηηρ κινηηικόηηηαρ ηος κεθαλαίος και ηηρ αναδιανεμηηικήρ λειηοςπγίαρ ηηρ θοπολογίαρ; Όηαλ δελ ππάξρεη θηλεηηθφηεηα θεθαιαίσλ θαη νη απνδφζεηο ησλ εγρψξησλ θεθαιαίσλ θνξνινγνχληαη, ηα έζνδα κεηαβηβάδνληαη ζην θξάηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο λα ηα κεηαθέξεη πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Η αληίδξαζε ησλ εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζρεηηθά αζζελήο. Όηαλ ππάξρεη θηλεηηθφηεηα θαη θνξνινγεζνχλ νη απνδφζεηο ησλ εγρψξησλ θεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη ηάζε θπγήο ηνπο πξνο ρψξεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ δειεαζηηθφηεξεο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο ή αθνινπζνχλ πνιηηηθέο πςειψλ επηηνθίσλ, ζε πξννξηζκνχο πάλησο πνπ ε θαζαξή απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο είλαη πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ ζα είραλ ζηε ρψξα ηνπο. Η ρψξα ινηπφλ πνπ αλαγθάδεηαη λα απμήζεη ηα επηηφθηα, γηα λα αληηκεησπίζεη ηε θπγή θεθαιαίσλ κεηαθπιχεη ην θφζηνο ηεο επηβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο δαλεηζηέο ζηνπο δαλεηνιήπηεο, απνζαξξχλνληαο έηζη ηφζν ηελ επέλδπζε φζν θαη ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, θάηη πνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Ποια είναι ηα θεηικά αποηελέζμαηα ηηρ διεθνούρ κινηηικόηηηαρ ηος κεθαλαίος; Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά νη θεθαιαηαθέο ξνέο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ππνδνκήο γηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζε ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ επαξθέο θεθάιαην. Με ηε δηεζλή θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, απηνί πνπ ην πξνκεζεχνπλ κεηξηάδνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ζε δηάθνξεο 5

6 αγνξέο. (Σν έξγν ησλ δηαρεηξηζηψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ δηεπθνιχλεηαη φζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο απφ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο.) πκβάιιεη ζε κηα πην ζπλεηή καθξννηθνλνκηθή δηαρείξηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ, αθνχ πξέπεη λα εγγπψληαη έλα αζθαιέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη νη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο δελ παξακέλνπλ πηα έγθιεηζηεο ζην εζσηεξηθφ. Οη επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ηξνκάδνπλ ηνπο επελδπηέο, ηα θεθάιαηα εθξένπλ θαη ηα επηηφθηα απμάλνληαη. Ποια είναι ηα απνηηικά αποηελέζμαηα ηηρ διεθνούρ κινηηικόηηηαρ κεθαλαίος; Οη δηεζλείο θεθαιαηαθέο ξνέο ηελ ζχγρξνλε επνρή είλαη ηδηαίηεξα αζηαζείο. Σα θεθάιαηα εηζξένπλ θαη εθξένπλ κε κεγάιε επθνιία, δηφηη έρνπλ ηε κνξθή θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ πνπ ξεπζηνπνηνχληαη εχθνια. Παιηφηεξα ε θίλεζε θεθαιαίσλ αθνξνχζε θπξίσο άκεζεο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είραλ πην καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα. Οη θεθαιαηαθέο ξνέο πξνθαινχλ έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, κε δχν ηξφπνπο : α. Οη μέλεο επελδχζεηο πξνθαινχλ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ κεηνρψλ, β. Επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθή κηαο ρψξαο, αθνχ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο. Οη θεθαιαηαθέο εηζξνέο αζθνχλ βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο (πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλεο) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζηξέβισζε ηηκψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ιαλζαζκέλεο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο πνιηηηθέο. Οη θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ θεθάιαηα πνιιέο θνξέο θαηαθεχγνπλ ζε ραιαξέο πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο θεθαιαίνπ ράλνληαο έηζη δεκφζηα έζνδα. 6

7 Ποιερ σώπερ κςπίωρ εξάγοςν κεθάλαια και ποια είναι η εμπειπία από ηη διεθνή ολοκλήπωζη ηων κεθαλαιαγοπών; Οη ρψξεο πνπ εμάγνπλ επελδπηηθά θεθάιαηα είλαη θαηά θαλφλα νη αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο, νη νπνίεο επίζεο απνηεινχλ θαη ρψξεο ππνδνρήο μέλσλ θεθαιαίσλ. Η εκπεηξία απφ ηε δηεζλή νινθιήξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ δελ ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (αζηαηηθέο ηίγξεηο), φπνπ κεηά απφ απμεκέλεο εηζξνέο μέλσλ θεθαιαίσλ, επιήγεζαλ απφ αληίζηνηρεο καδηθέο εθξνέο, κε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπο. Γεληθά ε ραιάξσζε ησλ ειέγρσλ πνπ αζθνχλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ζηηο θηλήζεηο ησλ δηεζλψλ θεθαιαίσλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είδακε θαη πην πάλσ πξνζειθχνπλ πνιιέο θνξέο θεξδνζθφπνπο θαη θάλνπλ ηδηαίηεξα επάισηε ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΟΡΙΜΟ Οη Άκεζεο Ξέλεο Επελδύζεηο (foreign direct investment) πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά ελφο θπξίαξρνπ κεξηδίνπ ζε κηα εγρψξηα επηρείξεζε απφ ηνπο θαηφρνπο μέλνπ θεθαιαίνπ. ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, καδί κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θεθάιαην, κεηαθέξεηαη θαη έλα κείγκα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο ε ηερλνγλσζία, ην κάξθεηηλγθ, ε δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή εκπεηξία. Οη μέλεο επελδχζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ ηεξάζηηεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο κηαο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ, ηελ αγνξά κηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο απφ κηα μέλε, ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο (Joint venture), θαζψο θαη ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο ζε εγρψξηα εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα κηαο μέλεο. 7

8 Η δηαθνξά ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο απιέο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο είλαη φηη νη πξψηεο έρνπλ πην καθξνρξφλην ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ηηο δεχηεξεο πνπ έρνπλ βξαρπρξφλην ραξαθηήξα επθαηξηψλ θέξδνπο. Λφγσ ηεο πξνζδνθίαο καθξνρξφληαο απφδνζεο, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε βάζε εθηηκήζεσλ γηα ην θνξνινγηθφ, λνκηζκαηηθφ, εκπνξηθφ θαζεζηψο, γηα ηηο εξγαζηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο εμαγσγείο θαη εηζαγσγείο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, ηνπξηζκφο, ηειεπηθνηλσλίεο). ΑΙΣΙΑ Η απμαλφκελε πξνζθνξά θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε Η αλαδήηεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο. Η απμαλφκελε δήηεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η δηεζλή νινθιήξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ Η ηερλνινγηθή πξφνδνο Η δηφγθσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ Πωρ μποπεί να γίνει μια επισείπηζη επικεπδήρ ζηο εξωηεπικό χκθσλα κε ηνλ Dunning, ηξία ζχλνια απφ πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηθεξδήο ε παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ γηα κηα επηρείξεζε: Πιενλεθηήκαηα Ιδηνθηεζίαο Σα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο πεξηιακβάλνπλ φια ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κηα επηρείξεζεο φπσο εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, θάπνηα επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα, κηα επξεζηηερλία, ηελ πξφζβαζε ζε θζελφηεξεο αγνξέο ή ζε πειάηεο- πνπ δελ ζα κπνξεί λα κηκεζεί θάπνηα άιιε επηρείξεζε. Πιενλεθηήκαηα Εγθαηάζηαζεο 8

9 Η ρψξα ππνδνρήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη θάπνηα εηδηθά πιενλεθηήκαηα εγθαηάζηαζεο. Η ιίζηα ησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, πεξηιακβάλεη: 1. Σν θφζηνο εξγαζίαο θαη άιισλ εηζξνψλ 2. Σελ δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο 3. Σν κέγεζνο θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο 4. Σελ δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 5. Κξάηνο: Σελ πξφζβαζε ζηελ εγρψξηα θαη ζε άιιεο αγνξέο Σελ θνξνινγηθή πνιηηηθή (ζχζηεκα ρακειήο θνξνινγίαο) Πεξηβαιινληηθή ξχζκηζε θαη δηαδηθαζίεο θξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα Σα θξαηηθά θίλεηξα 6. Άιια θφζηε: Σν θφζηνο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ Τπνδνκή (εκπνξηθή, λνκηθή, κεηαθνξψλ) Πνιηηηζκηθή απφζηαζε (γιψζζα, θνπιηνχξα, επηρεηξεκαηηθή δσή, έζηκα) Πιενλεθηήκαηα εζωηεξίθεπζεο 1. «Απνηπρία» ηεο αγνξάο, πνπ εκπνδίδεη ηελ πψιεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηδηνθηεζίαο ζε έλαλ ηνπηθφ πιεηνδφηε. 2. Αβεβαηφηεηα ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ θχζε θαη ηελ αμία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 3. Έιεγρνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνκήζεηάο ηνπο 4. Μνλνπσιηαθή δχλακε 5. Αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΜΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύλ εμωηεξηθέο νηθνλνκίεο. Η δεκηνπξγία θαη ε δηάρπζε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δπλακηθά νθέιε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ, θηλεηνπνίεζε ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ, ελίζρπζε αληαγσληζκνχ, αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη άιια. 9

10 Οη πνιπεζληθέο δεκηνπξγνύλ πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο κηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, «ζψδεη» ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ ραζεί. Οη μέλεο επελδύζεηο δεκηνπξγνύλ θνξνινγηθά έζνδα. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πιεξψλνπλ εηαηξηθνχο θφξνπο (θεξδψλ) ζην θξάηνο ππνδνρήο θαη νη εξγαδφκελνη ηνπο πιεξψλνπλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη έκκεζνπο θφξνπο γηα ηηο δαπάλεο ηνπο. Σν άζξνηζκα φισλ απηψλ ησλ θφξσλ κπνξεί λα απνηειεί κεγάιε ζπλεηζθνξά ζην θξαηηθφ ζεζαπξνθπιάθην, θαη ίζσο αληηζηαζκίδεη νπνηεζδήπνηε επηδνηήζεηο ή θαη θίλεηξα πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ μέλε επηρείξεζε. Οη μέλεο επελδύζεηο δεκηνπξγνύλ εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. Η αξρηθή επέλδπζε κπνξεί λα ιάβεη ηελ κνξθή δαλείσλ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία ή απφ κία ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπγαηξηθή ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εμαγσγέο ή λα εθηνπίζεη εηζαγσγέο. Απφ απηά ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη πιεξσκέο ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ δαλείσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Αλ ην θαζαξφ απνηέιεζκα απνηειεί κηα ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηφηε ππάξρεη έλαο θαιφο ιφγνο λα ζπλερηζηεί ε επέλδπζε. Σι ππέπει να αναπηύξει μια σώπα ςποδοσήρ ώζηε να μεγιζηοποιήζει ηα πιθανά αποηελέζμαηα ηων Α.Ξ.Ε. Μηα νινθιεξωκέλε πξνζέγγηζε πνιηηηθήο, κε ηελ νπνία νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ζηαζεξέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη απφ ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ηα δίθηπα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Κίλεηξα κε ζαθείο ζηόρνπο. Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξνζέιθπζεο Α.Ξ.Ε. πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ην δπλακηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο θαη λα νξγαλψζνπλ ην θαηάιιειν παθέην θηλήηξσλ ψζηε λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ κείγκα μέλσλ επελδπηψλ. Πνιηηηθέο ππνζηήξημεο κεηά ηελ επέλδπζε. Αλάγθε ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο ππνδνκήο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζηνλ δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Τπνζηήξημε ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο. Η αλαδήηεζε μέλσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ πξέπεη λα νδεγεί ζηελ παξακέιεζε ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ. 10

11 ΓΛΩΑΡΙ Υξεκαηννηθνλνκηθό εξγαιείν: έλα ζπκβφιαην πνπ απμάλεη ηελ αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κηαο νληφηεηαο θαη ηελ ππνρξέσζε κηαο άιιεο νληφηεηαο. Δελ έρεη εζσηεξηθή αμία, απιά αληηπξνζσπεχεη κηα αμία. Ακνηβαία θεθάιαηα: Υξεκαηννηθνλνκηθφο ζεζκφο, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ινγαξηαζκφ επελδπηψλ. Οη επελδπηέο αγνξάδνπλ κεξίδηα ή κνλάδεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα αγνξάζεη κεηνρέο ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Hedge funds (αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ): Σαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο επελδπηήο ηνπνζεηείηαη ζε έλα ρξεφγξαθν κε δπλακηθή πςειήο απφδνζεο θαη ηδηαίηεξεο αληηζηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Παγθνζκηνπνίεζε (globalization): Η ηάζε γηα ελνπνίεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κέζσ ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ε νπνία νδεγεί ζε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Θεωξία ηνπ ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο: Η ζεσξία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνλ David Ricardo ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ εληζρχεηαη ε παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ρψξαο, αθνχ έηζη ηειεηνπνηεί ηελ παξαγσγή γηα ηελ νπνία δηαζέηεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Όζνλ αθνξά ηηο δηεζλείο ξνέο θεθαιαίσλ θαη ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληεινχλ ζηε δηάδνζε ησλ εθεπξέζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, κεηαηνπίδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην φξην ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ κηαο ρψξαο. Απόδνζε ραξηνθπιαθίνπ (portofolio return): Σν φθεινο απφ ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε, πνπ δηαζέηεη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Πνιπεζληθή επηρείξεζε (multinational corporation (MNC)): Η νηθνλνκηθή κνλάδα ε νπνία έρνληαο έδξα ζε κηα ρψξα (φπνπ ιακβάλνληαη ζπλήζσο νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο), αλαπηχζζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο κέζσ ζπγαηξηθψλ. (Εθηηκάηαη φηη νη δέθα κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζκν ειέγρνπλ ην 35% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο). 11

12 ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Η απμαλόκελε θηλεηηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο κέξεο καο νθείιεηαη: a) ηελ απμαλφκελε πξνζθνξά θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε. b) ηελ απμαλφκελε δήηεζε θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε. c) ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ. d) ηελ θαηάξγεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ θξαγκψλ ζηηο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο θαη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. e) ε φια ηα παξαπάλσ (a, b, c θαη d). 2. Οη ρώξεο πνπ θαη εμνρήλ εμάγνπλ θεθάιαηα είλαη: a) Οη αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο. b) Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. c) Οη ρψξεο ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο. d) Απνθιεηζηηθά νη ΗΠΑ. e) Απνθιεηζηηθά νη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. 3. Η εκπεηξία από ηε δηεζλή νινθιήξωζε ηωλ θεθαιαηαγνξώλ ήηαλ: a) Απνθιεηζηηθά αξλεηηθή. b) Πάληα ζεηηθή. c) Θεηηθή, φρη φκσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. d) Θεηηθή γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (αζηαηηθέο ηίγξεηο) ηε δεθαεηία ηνπ 90. e) Σν b θαη ην d. 12

13 4. Από ηε δηεζλή θηλεηηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ: a) Πξνθχπηνπλ σθέιεηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε ρψξα εμαγσγήο θεθαιαίσλ. b) Πξνθχπηνπλ σθέιεηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε ρψξα ππνδνρήο ησλ θεθαιαίσλ. c) Πξνθχπηεη αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο ε θάζε ρψξα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. d) Ωθειείηαη ν παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εξγαζίαο ζηε ρψξα εμαγσγήο ησλ θεθαιαίσλ. e) Πξνθχπηεη νηθνλνκηθή σθέιεηα ηφζν γηα ηε ρψξα εμαγσγήο φζν θαη γηα ηε ρψξα ππνδνρήο ησλ θεθαιαίσλ, αθνχ επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ζε αθζνλία ε θάζε ρψξα. 5. Όηαλ δελ ππάξρεη θηλεηηθόηεηα θεθαιαίωλ: a) Παξεκπνδίδνληαη νη αλαδηαλεκεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο. b) Σν θξάηνο θνξνινγεί ηηο απνδφζεηο ησλ εγρψξησλ θεθαιαίσλ ρσξίο ην θφβν θπγήο απηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη δπλεηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα έζνδα πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ. c) Η εγρψξηα απνηακίεπζε είλαη επαίζζεηε ζε θάζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ θεθαιαίσλ. d) Σν θνξνινγηθφ θφζηνο ησλ θνξνινγνχκελσλ θεθαιαίσλ κεηαθπιχεηε ζηνπο δαλεηνιήπηεο. e) Ιζρχνπλ φια ηα παξαπάλσ. 6. Όηαλ ππάξρεη θηλεηηθόηεηα θεθαιαίωλ: a) Σν θφζηνο θνξνιφγεζεο ησλ θεθαιαίσλ κεηαθπιχεηε ζηνπο δαλεηνιήπηεο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ. b) Τπάξρεη ηάζε αλαδήηεζεο αγνξψλ πνπ πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο θαζαξέο απνδφζεηο γηα ηα εηζξεφκελα θεθάιαηα. c) Η ρψξα πνπ επηζπκεί λα πξνζειθχζεη θεθάιαηα αθνινπζεί απζηεξή θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη απζηεξνχο ειέγρνπο ζηηο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο. d) Ιζρχνπλ ηα α, β θαη γ. e) Ιζρχνπλ ηα a θαη b. 13

14 7. Πξνθεηκέλνπ κηα ρώξα λα πξνζειθύζεη επελδπηηθά θεθάιαηα πξέπεη: a) Να απμήζεη ηε θνξνινγία ζηηο θεθαιαηαθέο απνδφζεηο. b) Να αζθήζεη εθηεηακέλνπο ειέγρνπο ζηηο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο. c) Να αθνινπζεί επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. d) Να αζθεί ζπλεηή καθξννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη λα εγγπάηαη έλα αζθαιέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. e) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 8. Οη δηεζλείο θεθαιαηαθέο ξνέο ηε ζύγρξνλε επνρή: a) Είλαη πνιχ ζηαζεξέο. b) Αθνξνχλ κφλν άκεζεο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο. c) Αθνξνχλ κφλν ηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ. d) Είλαη ηδηαίηεξα αζηαζείο. e) Έρνπλ απνθιεηζηηθά καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα. 9. Οη θεθαιαηαθέο εηζξνέο: a) Δελ δηαηαξάζζνπλ ηελ εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο. b) Αθήλνπλ αλεπεξέαζηεο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. c) Αζθνχλ βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηξέβισζε ησλ ηηκψλ. d) ε θακκία πεξίπησζε δελ πξνθαινχλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. e) Δελ πξνθαινχλ πνηέ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ. 10. Οη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο: a) Αθνξνχλ κφλν ηελ αγνξά νκνιφγσλ. b) Αθνξνχλ κφλν ηελ αγνξά κεηνρψλ. c) Πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ ηηο θπβεξλήζεηο. d) Πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο. e) Γίλνληαη θπξίσο απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 14

15 11. Οη απιέο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο: a) Έρνπλ βξαρπρξφλην ραξαθηήξα επθαηξηψλ θέξδνπο. b) Είλαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. c) Έρνπλ καθξνρξφλην ραξαθηήξα. d) Αθνξνχλ ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμηψλ (joint venture). e) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 12. Οη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε βάζε εθηηκήζεηο γηα : a) Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ησλ θεθαιαίσλ. b) Σν λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξα ππνδνρήο ησλ θεθαιαίσλ. c) Σν πιαίζην πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. d) Σν πιαίζην ξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. e) Όια ηα παξαπάλσ. 13. Οη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο: a) Έρνπλ καθξνρξφλην ραξαθηήξα. b) Είλαη νη απιέο θεθαιαηαθέο θηλήζεηο. c) Έρνπλ βξαρπρξφλην ραξαθηήξα επθαηξηψλ θέξδνπο. d) Σν b θαη ην c. e)καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 14. ηηο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο: a) Μεηαθέξεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θεθάιαην. b) Σερλνγλσζία. c) Μάξθεηηλγθ. d) Δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή εκπεηξία. e) Όια ηα παξαπάλσ 15. Πνηα από ηα παξαθάηω δελ επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρώξα: a) Η δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. b) Η δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. c) Η πεξηβαιινληηθή ξχζκηζε θαη νη δηαδηθαζίεο θξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. d) Σν θφζηνο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. e) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 15

16 16. Πνηα από ηα παξαθάηω απνηεινύλ απνηειέζκαηα ηωλ άκεζωλ μέλωλ επελδύζεωλ: a) Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο. b) Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνιηηηθήο. c) Οη μέλεο επελδχζεηο δεκηνπξγνχλ θνξνινγηθά έζνδα. d) Σν a θαη ην c. e) Σν b θαη ην c. 17. Ση πξέπεη λα αλαπηύμεη κηα ρώξα ππνδνρήο ώζηε λα κεγηζηνπνηεί ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηωλ άκεζωλ μέλωλ επελδύζεωλ; a) Κίλεηξα κε ζαθείο ζηφρνπο θαη ππνζηήξημε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. b) Πεξηβαιινληηθή ξχζκηζε. c) Πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. d) Σν a θαη ην b. e) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 18. ε ηη νθείιεηαη ε ελίζρπζε ηωλ άκεζωλ μέλωλ επελδύζεωλ; a) ηελ δηφγθσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. b) ηελ δηεζλή νινθιήξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ. c) ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. d) ην a θαη ην b e) ην a, b θαη c 16

17 ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1 e 2 a 3 c 4 e 5 b 6 e 7 d 8 d 9 c 10 e 11 a 12 e 13 a 14 e 15 e 16 d 17 a 18 e 17

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών 2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) ε κία ππνζεηηθή νηθνλνκία, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία (φια ζε εθαηνκκχξηα επξψ): Ιδησηηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΑΜΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΑΜΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΑΜΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ του ΔΟΤΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλζπων Καθηγητήσ: Γεώργιοσ Μιχαλόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Ο Ρόινο & Ζ εκαζία Σωλ Ακέζωλ Ξέλωλ Δπελδύζεωλ. Μηα πγθξηηηθή Αλάιπζε Μεηαμύ Διιάδαο & Ηξιαλδίαο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία»

«Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία» ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματική Εργαςία «Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε ζηε Ρνπκαλία» του Γήκθνπ Αιέμαλδξνπ Τποβλήθηκε ωσ απαιτοφμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία Γηπισκαηηθή εξγαζία Φεγγνπδαθεο Μαηζαίνο Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

OIKONOMIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΕΙ OIKONOMIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Επιβλζπουςα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 7 Παραγωγός. Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά Μ. ΨΥΛΛΑΚΖ

Κεφ. 7 Παραγωγός. Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά Μ. ΨΥΛΛΑΚΖ Κεφ. 7 Παραγωγός Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά 1 Η προσυορά της επιτείρησης Πώο απνθαζίδεη κηα επηρείξεζε πόζν πξνϊόλ λα πξνζθέξεη; Aπηή ε απόθαζε εμαξηάηαη από ηελ ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΥΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΥΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΥΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Προζδιοριζηικοί παράγονηες

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα