10! Ν. 18(f)/2011. Αριθμός 18(1) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10! Ν. 18(f)/2011. Αριθμός 18(1) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010"

Transcript

1 Ε.Ε.Παρ. 1(1) Αρ. 4271, ! Ν. 18(f)/2011 Ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση ατην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(1) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 164, , σ. 19. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. «Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Γ,ς Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης οτο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγίαπλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος- «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- «θαλάσσια ύδατα» σημαίνει: 45 του (1) του του (1) του (1) του {Ι) του (α) τα ύδατα, το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης, από την οποία μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τον περί της Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο, έως τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο και τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο, και (β) τα παράκτια ύδατα, όπως καθορίζονται από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο ο πυθμένας και το υπέδαφος τους, στο βαθμό που ιδιαίτερες πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί από τον εν λόγω νόμο ή από άλλο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- «θαλάσσια στρατηγική» σημαίνει τη στρατηγική που χαράζεται και εφαρμόζεται για συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7- «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» σημαίνει την περιβαλλοντική κατάσταση των Θαλασσίων υδάτων στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν ένα οικολογικά ποικίλο και δυναμικό θαλάσσιο περιβάλλον που είναι καθαρό, υγιές και παραγωγικό στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών του, και όπου η χρήση του βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές, δηλαδή όπου: (α) η δομή, οι λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μαζί με τους σχετικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την ανθεκτικότητα τους απέναντι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενής υποβάθμιση της βιοποικιλότητας προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά στοιχεία λειτουργούν σε ισορροπία- (β) οι υδρομορφολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες, υποστηρίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α), ενώ οι οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς εναποθέσεις ουσιών και ενέργειας, περιλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν συνέπειες ρύπανσης. Παράρτημα Ι. Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επίπεδο της θαλάσσιας περιοχής ή/και υποπεριοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 6, με βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής του Παραρτήματος Ι. Για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης εφαρμόζεται μια ευέλικτη διαχείριση με βάση την οικοσυστηματική προσέγγιση'

2 102 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτα την 2 α Μαΐου 1992, και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε σπς Βρυξέλλες την 17" Μαΐου 1993, και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται- «κριτήρια» σημαίνει διακριτά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται στενά με χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής' Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:L 164, , σ. 19. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L348, α. 84. «Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 ας Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται- «Οδηγία 2008/105/ΕΚ» οημαίνει την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- «περιβαλλοντική κατάσταση» σημαίνει τη αυνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία κα) τις διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μαζί με τους φυσικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσικές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκριμένη περιοχή- «περιβαλλοντικοί στόχοι» σημαίνει τις ποιοτικές ή ποσοτικές ενδείξεις για την επιθυμητή κατάσταση των διαφόρων πτυχών των θαλασσίων υδάτων και των πιέσεων και επιπτώσεων επί των υδάτων αυτών, και οι οποίες ενδείξεις καθορίζονται βάσει του άρθρου 11' «περιφερειακή συνεργασία» σημαίνει τη συνεργασία και το συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και, όταν είναι δυνατόν, με τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή/και υποπεριοχή, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή θαλάσσιων στρατηγικών «ρύπανση» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπογενούς υποθαλάσσιου θορύβου, οι επιπτώσεις του οποίου είναι ή πιθανόν να είναι επιζήμιες, με επιβλαβείς συνέπειες για τους ζωντανούς οργανισμούς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας, ιδίως, σε - (α) απώλεια της βιοποικιλότητας, (β) κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, (γ) παρεμπόδιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως την αλιεία, τον τουρισμό, την αναψυχή, και άλλες θεμιτές χρήσεις της θάλασσας, (δ) υποβάθμιση της ποιότητας της χρήσης του θαλάσσιου νερού και της μείωσης των θέλγητρων του ή γενικότερα της υποβάθμισης της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών 51 του (Ι!Ι) του (!ΙΙ) του Σκοπός. «Σύμβαση της Βαρκελώνης» σημαίνει τη Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και τα Πρωτόκολλα της, η οποία κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικούς) Νόμους του 1979 μέχρι (1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η Λήψη των αναγκαίων μέτρων για επίτευξη ή και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος το αργότερο έως το έτος (2) Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί θαλάσσια στρατηγική, η οποία: (α) (β) εξασφαλίζει την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνει την υποβάθμιση του ή, αν είναι εφικτό, αποκαθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν επηρεαστεί αρνητικά' προλαμβάνει και μειώνει τις εναποθέσεις στο θαλάσοιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης, όπως αυτή ορίζεται στο όρθρο 2. για να διασφαλίσει

3 103 ότι δε θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές χρήσεις της θάλασσας. (3) Η θαλάσσια στρατηγική εφαρμόζει την οικοσυστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών παράμενε; σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι δε συμβιβάζεται η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την σειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές. (4) Ο παρών Νόμος συμβάλλει στη συνοχή θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ενσωμάτωση τους στις διάφορες πολιτικές, στις συμφωνίες και στα νομοθετικά μέτρα που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Πεδίο εφαρμογής. Ευθύνες της αρμόδιας αρχής. 4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας και λαμβάνει υπόψη τις διασυνοριακές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος των τρίτων χωρών που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές αυτής, κατά τα οριζόμενα οτο άρθρο (1) Η αρμόδια αρχή ευθύνεται για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποτελεί την αρμόδια σρχή για τους σκοπούς του Αρθρου 7 της Οδηγίας. {2) Έως τις 15 Ιανουαρίου 2011, η αρμόδια αρχή - Παράρτημα II. (α) διαβιβάζει στην Επιτροπή τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα () (β) (γ) διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των αρχών της Δημοκρατίας που συμμετέχουν σε διεθνείς φορείς που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας ή και του παρόντος Νόμου- ορίζει αρχή/ζς υπεύθυνη/ες για τη συνεργασία και το συντονισμό που αναφέρονται στο άρθρο 8. (3) Η αρμόδια αρχν\ ενημερώνει την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που έχει διαβιβάσει βάσει του εδαφίου (2) εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής των πληροφοριών αυτών. (4) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να συμβουλεύεται οποιαδήποτε καθοδηγητικά κείμενα που περιέχουν συστάσεις σχετικές με την εφαρμογή της Οδηγίας τα οποία εκδίδονται με την έγκριση της Επιτροπής και απευθύνονται προς τα κράτη-μέλη. Θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας και υποπεριοχές. 6.-(1) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λαμβάνεται δεόντως υπόψη ότι η θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας καλύπτει τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή και τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και τα οποία αποτελούν συστατικό στοιχείο της Μεσογείου Θάλασσας και των υδρολογικών, ωκεανογραφικών και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών της. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες του θαλάσσιου συστήματος της υποπεριοχής Αιγαίο Πέλαγος-Ανατολική Μεσόγειος, να αναφέρεται σε υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υδάτων της υποπεριοχής αυτής. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις οποίες υποδιαιρέσεις, τις οποίες δύναται να επανεξετάζει μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7. Θαλάσσια στρατηγική. 7.-(1) Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει θαλάσσια στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το σχέδιο δράοης που περιγράφεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2). (2) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με άλλα κράτη μέλη μαζί με τα οποία μαιράζετα* τη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που καθορίζονται στο άρθρο 6, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και ο συντονισμός των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας και του παρόντος Νόμου σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο δράσης επί του οποίου τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιδιώκουν μια κοινή προσέγγιση: (α) Προετοιμασία της θαλάσσιας στρατηγικής: (ί) αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που

4 104 αναπτύσσονται σε αυτά, η οποία αξιολόγηοη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 και ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012' (ϋ) καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάοτασης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το όρθρο 10, ο οποίος πραγματοποιείται έως τις 15 Ιουλίου 2012 (iii) θέσπιση σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, αύ\ιψωνο με το άρθρο 11, έως τις 15 Ιουλίου 2012' (ίν) θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 12, έως τις 15 Ιουλίου 2014, εκτός αν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει διαφορετικά' (β) πρόγραμμα μέτρων: υ) κατάρτιαη προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 13, το αργότερο έως το 2015' (ίί) έναρξη λειτουργίας του προγράμματος που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ί) το αργότερο έως το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 13, (3) Σε περίπτωση που η περιβαλλοντική κατάσταση εντός της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών π ου καθορίζονται βάσει του ά ρθρου δ, είναι κρίσιμη σε βαθμό που να απαιτεί επείγουσα δράση, η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με τα οποία η Δημοκρατία έχει σύνορα εντός της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται βάσει του άρθρου 6, εκπονεί ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με το εδάφιο (1), το οποίο να περιλαμβάνει την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας του προγράμματος μέτρων καθώς και ενδεχομένως αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτό το σχέδιο δράσης δε θα αποτρέψει την επίτευξη ή και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάποια άλλη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχές που καθορίζονται με βάση την Οδηγία ή και τον παρόντα Νόμο. Σε αυτή την περίπτωση: (α) η αρμόδια αρχή Θα ενημερώσει την Επιτροπή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της και θα προχωρήσει αναλόγως' (β) η αρμόδια αρχή θα ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να σηρίξει την αρμοδία αρχή στις ενισχυμένες προσπάθειες της να βελτιώσει το θαλάσσιο περιβάλλον εντάσσοντας την εν λόγω περιοχή σε ένα πιλοτικό σχέδιο. Περιφερειακή συνεργασία. 8.-(1) Προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, η αρμόδιο αρχή, εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, αξιοποιεί τις υφιστάμενες περιφερειακές θεσμικές δομές συνεργασίας, μεταξύ των οποίων και αυτές που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, η οποία καλύπτει τη Μεσόγειο Θάλασσα και όποιες υποδιαιρέσεις της οριοθετηθούν σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 6. (2) Με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιων στρατηγικών, η αρμόδια αρχή, χρησιμοποιώντας τα σχετικά διεθνή βήματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών και των δομών της Σύμβασης της Βαρκελώνης, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντονίσει τις ενέργειες της με τρίτες χώρες που έχουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε ύδατα της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται στο άρθρο 6. (3) Στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας, η αρμόδια αρχή στηρίζεται, κατά το μέγιστο δυνατό, σε υφιστάμενα προγράμματα και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο δομών που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, όπως η Σύμβαση της Βαρκελώνης, και επιδιώκει, όπου κρίνεται κατάλληλο, το συντονισμό και τη συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη εντός της Μεσογείου Θάλασσας και τυχόν υποδιαιρέσεων της, περιλαμβανομένων και τυχόν περίκλειστων χωρών, ούτως ώστε' να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δυνάμει της Οδηγίας, χρησιμοποιώντας τις καθιερωμένες δομές συνεργασίας που προσδιορίζονται στην Οδηγία ή και στον παρόντα Νόμο ή και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο. Αξιολόγηση. Παράρτημα III Πίνακας {1) Η αρμόδιο αρχή διενεργεί αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα διαθέσιμα στοιχεία, η οποία αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) ανάλυση των βασικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών και της τρέχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης των εν λόγω υδάτων, βασισμένη στους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΜΙ, και η οποία καλύπτει τα φυσικά και χημικά γνωρίσματα, τα είδη των οικοτόπων, τα βιολογικά γνωρίσματα και την υδρομορφολογία' (β) ανάλυση των κυριότερων πιέσεων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης κάθε

5 105 ανθρώπινης δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική κατάσταση των εν λόγω υδάτων η οποία: Παράρτημα lit Πίνακας 2. «(iii) βασίζεται στους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 111, και καλύπτει την ποιοτική και ποσοτική αναλογική συνεισφορά των επιμέρους πιέσεων, καθώς και πς όποιες διακρινόμενες τάσεις, καλύπτει τις κύριες αθροιστικές και συνεργιστικές επιδράσεις, και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει της υφιστάμενης Κυπριακής νομοθεσίας και ιης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης των εν λόγω υδάτων και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (2) Στις αναλύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα, τα οποία καλύπτονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νομοθεσία, και ειδικότερα τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο. Στις υπό αναφορά αναλύσεις λαμβάνονται επίσης υπόψη, ή χρησιμοποιούνται ως βάση, άλλες συναφείς αξιολογήσεις, όπως οι από κοινού διενεργούμενες αξιολογήσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, ώστε να προκύπτει μια καθολική αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (3) Κατά την προετοιμασία των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και μέσω του συντονισμού που καθορίζεται στα άρθρα 7 και 8, η αρμόδια αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι: (α) (β) οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή υποπερισχή που καθορίζεται στο άρθρο 6 λαμβάνονται υπόψη οι διαμεθοριακές επιπτώσεις και τα διαμεθοριακά γνωρίσματα. Προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. 10. (1) Σε συνάρτηση με την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή καθορίζει, αναφορικά με τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, μια δέσμη χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Παράρτημα Ι. (α) τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που παρατίθενται στο Παράρτημα! Παράρτημα Ι! Πίνακας 1. (β) τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΜΙ και ειδικά τα φυσικά και χημικά γνωρίσματα, τα είδη των οικοτόπων, τα βιολογικά γνωρίσματα, και την υδρομορφολογία' Παράρτημα111 Πίνακας 2. (γ) (δ) τις πιέσεις που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που καθορίζονται στο άρθρο 6, έχοντας υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους που παρατίθενται οτον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ili' τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που εκάστοτε καθορίζονται, βάσει των Παραρτημάτων Ι και II! της Οδηγίας και τα οποία υιοθετούνται με την έκδοση Διαταγμάτων βάσει της παραγράφου (β) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, (2) Η αρμόδια αρχή γνωστοποι ει στην Επιτροπή την αξιολόγ ηση που διενεργεί βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη των αποφάσεων της, Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων. Παράρτημα III Πίνακας 2. Παράρτημα IV. 11,-(1) Βάσει της αρχικής αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή θεσπίζει περιεκτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, με σκοπό την καθοδήγηση της προόδου προς την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων που παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος111 και των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο Παράρτημα IV, (2) Κατά την εκπόνηση των στόχων και δεικτών, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των υφιστάμενων αε εθνικό, Ευρωπαϊκά ή διεθνές επίπεδο σχετικών περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν τα εν λόγω ύδατα, διασφαλίζοντας την αμοιβαία συμβατότητα των στόχων, καθώς και το ότι Λαμβάνονται υπόψη, στο δυνατά βαθμό, οι σχετικές

6 106 διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. (3) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους περιβαλλοντικούς στόχους εντός τριών μηνών από τη θέσπιση τους. Πρόγραμμα παρακολούθησης. Παράρτημα 111. Παράρτημα V. 12.-(1) Βάσει της αρχικής αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή θεσπίζει και υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Δημοκρατίας, με βάση τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που παρατίθενται στο Παράρτημα III και στο Παράρτημα V και αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11. (2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι: (α) το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι συμβατό με τα προγράμματα παρακολούθησης των άλλων κρατών μελών εντός της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται ατο άρθρο 6, ούτως ώστε: (i) οι μέθοδοι παρακοαούθηοης να είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές, για να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, και (ίί) να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα- 153(ί) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (β) το πρόγραμμα παρακολούθησης βασίζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης και παρακολούθησης όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική ισχύουσα Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου για τους οικοτόπους και για τα άγρια πτηνά, ή που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, και ό,τι είναι συμβατό με αυτές. (3) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από τη θέσπιση του. Πρόγραμμα μέτρων. Παράρτημα VI. 13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να επιτευχθεί ή και να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας η καλή περιβαλλοντική κατάσταση όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (1) του όρθρου 10. (2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκπονούνται βάσει της αρχικής αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 9, σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI. (3) Τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του προγράμματος μέτρων συντονίζει η αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 5. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα Τρίτο(Ι): (1) του (4) Τα μέτρα που εκπονούνται δυνάμει του εδαφίου (2) ενσωματώνονται σε πρόγραμμα μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμούς, τον περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία που μεταφέρει πς διατάξεις της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, ή τα αντίστοιχα μέτρα που απαιτούνται από διεθνείς συμφωνίες. (5)(α) Κατά την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με το εδάφιο (2), αποδίδεται η δέουσα σημασία στην αειφόρο ανάπτυξη και ιδίως στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των υπό μελέτη μέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής, δύναται να προσδιορίζει τα κατάλληλα διοικητικά όργανα ή τις αρχές της Δημοκρατίας, για την εκπόνηση αυτών των

7 107 μέτρων (β) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε τα μέτρα να είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά και παράλληλα να διενεργούνται αξιολογήσεις των επιπτώσεων, καθώς κοι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε νέου μέτρου. (6) Τα προγράμματα μέτρων που εκπονούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας του χώρου, που συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, που καλύπτουν επαρκώς την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων που συνθέτουν τις περιοχές αυτές, όπως τις ειδικές ζώνες διατήρησης βάσει του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, τις ζώνες ειδικής προστασίας βάσει του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, καθώς και τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές όπως τυχόν έχουν συμφωνηθεί από τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης ή και άλλων διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών, στις οποίες η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος. (7) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ότί η διαχείριση μιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνές επίπεδο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στις περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (6), τότε μεριμνά ούτως ώστε να ενημερωθεί ο αρμόδιος φορέας ή διεθνής οργανισμός, με στόχο την εξέταση και ενδεχόμενη λήψη μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου, ώστε να διαφυλαχθούν η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων που πρέπει να διατηρηθούν ή, όπου αυτό χρειάζεται, να αποκατασταθούν. (8) Το αργότερο έως το 2013, η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που αναφέρονται στα εδάφια (6) και (7). (9) Το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται τα μέτρα καθώς και το πώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11. (10) Το Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι συνέπειες τυχόν μέτρων που προγραμματίζονται για περιοχές που βρίσκονται εκτός των θαλάσσιων υδάτων της Δημοκρατίας, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών και, αν είναι δυνατό, επιφέρουν θετικές συνέπειες για τις περιοχές αυτές. (11} Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή καθώς και οποιοδήποτε άλλο τυχόν εμπλεκόμενο κράτος μέλος σχετικά με το πρόγραμμα μέτρων, εντός τριών (3) μηνών από τη θέσπιση του. (12) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μέτρων τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη θέσπιση του. (13) Η αρμόδια αρχή, εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του προγράμματος μέτρων ή τυχόν επικαιροποίησής του σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 17, υποβάλλει στην Επιτροπή μια σύντομη ενδιάμεση έκθεση, η οποία περιγράφει την επιτελεσθείσα πρόοδο στον τομέα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος. Εξαιρέσεις. 14.-{1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις δραστηριότητες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Εντούτοις, διασφαλίζεται ότι, σε λογικά και εφικτά πλαίσια, οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους του παρόντος Νόμου. (2)(α) Η αρμόδια αρχή δύναται να προσδιορίζει περιπτώσεις εντός των θαλάσσιων υδάτων της Δημοκρατίας όπου οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή η καλή περιβαλλοντική κατάσταση είναι αδύνατο να επιτευχθούν σε όλες τις πτυχές τους με το πρόγραμμα μέτρων λόγω οποιουδήποτε από τους λόγους που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (ί) έως (ίν), ή που δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ν): (ί) (ίί) (iii) (ίν) ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την οποία η Δημοκρατία δεν είναι υπεύθυνη φυσικά αίτια ανωτέρα βία" τροποποιήσεις ή μεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών των θαλσσίων υδάτων ως αποτέλεσμα δράσεων που αναλαμβάνονται για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που υπερισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων

8 108 (ν) φυσικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης των σχετικών θαλασσίων υδάτων. (β) Οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος (α) προσδιορίζονται από την αρμόδια αρχή με σαφήνεια στο πρόγραμμα μέτρων, κατόπιν εξετάσεως των συνεπειών αυτής της πράξης για άλλα κράτη μέλη στην περιοχή ή στις υποπεριοχές που καθορίζονται στο άρθρο 6, και παρέχεται στην Επιτροπή αιτιολόγηση για τον προσδιορισμό τους. (γ) Παράτα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, τα οποία ενσωματώνονται, στο μέτρο του εφικτού, στο πρόγραμμα μέτρων, για την αδιάλειπτη επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων και για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που επηρεάζονται από τα αίτια που προσδιορίζονται στις υποπαραγράφους (ίί), (ίϋ) ή (ίν) της παραγράφου (α) και για το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στα θαλάσαία ύδατα άλλων κρατών μελών εντός της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται στο άρθρο 6. (3) Στις περιπτώσει που αφορούν την υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε οι τροποποιήσεις ή μεταβολές να μην αποκλείουν οριστικά ή να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που καθορίζοντα) στο άρθρο 6 ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών μελών. (4) Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της θαλάσσιας στρατηγικής που αναφέρονται οτο εδάφιο (2) του άρθρου 7, αλλά δεν υποχρεούται, παρά μόνο σχετικά με την αρχική αξιολόγηση που περιγράφεται στο άρθρο 9, να λαμβάνει ειδικά μέτρα όταν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον, ή όταν το κόστος ενδέχεται να είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τους κινδύνους γία το θαλάσσιο περιβάλλον, και με την προϋπόθεση πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση. (5) Όπου δε λαμβάνονται μέτρα για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο εδάφιο (4) λόγους, η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή την αιτιολόγηση της απόφασης της, ενώ μεριμνά ώστε να μη γίνει οριστικά αδύνατη η επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Συστάσεις για Ευρωπαϊκή δράση. 15. (1) Οταν η αρμόδια αρχή εντοπίσει θέμα το οποίο έχει επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων της Δημοκρατίας και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών μέτρων, ή το οποίο συνδέετα! με άλλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή συμφωνία, ενημερώνει την Επιτροπή και δικαιολογεί την άποψη της, (2) Οπου απαιτείται δράση από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φορείς, r) αρμόδια αρχή προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για μέτρα σχετικά με τα θέματα του εδαφίου (1). Τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις. 16. (1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την επικαφοποίηση της θαλάσσιας στρατηγικής που περιγράφεται στο άρθρο 7, (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, με συντονισμένο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο 6, τα ακόλουθα στοιχεία της θαλάσσιας στρατηγικής κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπιση της: ( ) (β) (γ) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 9, και το εδάφια (1) ταυ άρθρου 10, αντιστοίχως' τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11 το πρόγραμμα παρακολούθησης που θεσπίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12' (δ) το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 13. (3) Οι λεπτομέρειες τυχόν επικαιροποιήσεων που θα προκύψουν από την επανεξέταση, βάσει του εδαφίου (2), θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή, στους αντισυμβαλλόμενους στο πλαίσιο της

9 109 Σύμβασης της Βαρκελώνης και οε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση τους. Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού. 17.~(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να παρέχονται αε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και καλεί οε συμμετοχή, όττου είνα! δυνατό, υφιστάμενους διαχειριστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων φορέων στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, επιστημονικών συμβουλευτικών φορέων και περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, (2) Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει και διαθέτει στο κοινό προς σχολιασμό συνοπτικά τα ακόλουθα στοιχεία των Θαλάσσιων στρατηγικών ή των επικαιροποιήσεων τους, ως εξής: (α) (β) (γ) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 10' τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφίο (1) του άρθρου 11 τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12' (δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου (1) TOU2004. (3) Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζεται ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος. (4) Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία που μεταφέρει τις διατάξεις της Επίσημη Οδηγίας 20Ό7/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της Κοινότητα (INSPIRE), η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή, για την εκτέλεση των καθηκόντων Ε.Ε.: L 108, αυτής σε σχέση με την Οδηγία και ιδίως γίά την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου , περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρόσβαση και χρήση δικαιωμάτων όσον αφορά τα ως σ. 1. άνω δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση, βάοει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, και από το πρόγραμμα παρακολούθησης που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12. (5) Το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά τη διάθεση των στοιχείων και των πληροφορ:ών που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 9 και από το πρόγραμμα παρακολούθησης που θεσπίζετα! σύμφωνα με το άρθρο 12, οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά διατίθενται και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Έκδοση κανονισμών. 18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται νσ εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με τον προσδιορισμό και την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Έκδοση Διαταγμάτων, Παράρτημα ΠΙ. Παράρτημα IV. Παράρτημα V. 19. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία: (α) να τροποποιεί και νσ αντικαθιστά τα Παραρτήματα III, IV και V, για να τα προσαρμόζει στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 για την επανεξέταση και την εττικαιροποίηση των στοιχείων της θαλάσσιας στρατηγικής- (β) να υιοθετεί- (ί) τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9, παράγραφος 3, της Οδηγίας μεθοδολογικά πρότυπα και κριτήρια που εκάστοτε καθορίζονται από την Επιτροπή- (ϋ) τις αναφερόμενες στο Αρθρο 11, παράγραφος 4 της Οδηγίας προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης που εκάστοτε θεσπίζονται από την Επιτροπή. Εκχώρηση εξουσιών. 20.-(1) Η αρμόδια ορχν\ δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες της που είναι σχετικές με τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος

10 110 Νόμου ή των εκδιδομένων δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων; (α) (β) (γ) οε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία υπουργείου της Δημοκρατίας, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, ή σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφελείας που ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται, όποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφαση της για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε βάσει του εδαφίου Ο). (3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες βάσει του εδαφίου (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκεί η ίδια οποτεδήποτε τις εκχωρηθείοες εξουσίες.

11 111 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (άρθρα 2 και 10) Χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 1. Η βιοποικιλότητα διατηρείται. Η ποιότητα και η παρουσία των ενδιαιτημάτων και η κατανομή και αφθονία των ειδών είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες φυσιογραφικές, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. 2. Τα μη αυτόχθονα είδη που εισάγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες απαντούν σε επίπεδα που δεν αλλοιώνουν δυσμενώς τα οικοσυστήματα. 3. Οι πληθυσμοί όλων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων και των οστρακόδερμων βρίσκονται σε ασφαλή όρια από βιολογική άποψη, παρουσιάζοντας μια κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος που είναι ενδεικτική ενός υγειούς αποθέματος. 4. Ολα τα στοιχεία των θαλάσσιων τροφικών ιστών, στο βαθμό που αυτά είναι γνωστά, παρουσιάζονται σε φυσιολογική αφθονία και ποικιλότητα και σε επίπεδα ικανά να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών και τη διατήρηση της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας τους. 5. Ελαχιστοποιείται ο ανθρωπογενής ευτροφισμός και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις του, όπως οι απώλειες στη βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση του οικοσυστήματος, η έξαρση επιβλαβών φυκών και η έλλειψη οξυγόνου στο θαλάσσιο βυθό. 6. Η ακεραιότητα του θα/ ίσσιου βυθού βρίσκεται σε επίπεδα που διασφαλίζουν τη δομή και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα το μη αρνητικό επηρεασμό των βενθικών οικοσυστημάτων. 7. Η μόνιμη αλλοίωση των υδρογραφικών συνθηκών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 8. Οι συγκεντρώσεις ρυπαντών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν προκαλούν συνέπειες συνθηκών ρύπανσης. 9. Οι ρυπαντές σε ψάρια και άλλα θαλασσινά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που θεσπίζονται από την Κοινοτική ή εθνική νομοθεσία ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα. 10. Οι ιδιότητες και ποσότητες των απορριμμάτων στη θάλασσα δεν προκαλούν βλάβη στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. 11. Η εισαγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του υποθαλάσσιου Θορύβου, συμβαίνει σε επίπεδα που δεν επηρεάζουν δυσμενώς το θαλάσο ι περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην περιοχή ή υποπεριοχή που ορίζεται στο άρθρο 6, η αρμόδια αρχή εξετάζει καθένα από τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα προκειμένου να ορίσει τα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσει για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμη η χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, υποβάλλει αιτιολόγηση στην Επιτροπή στο πλαίσιο της γνωστοποίησης βάσει του εδαφίου (2) του όρθρου 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (άρθρο 5) Πληροφοριακά στοιχεία της αρμόδιας αρχής 1. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής: η επίσημη ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής. 2. Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής: σύντομη περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής. 3. Ευθύνες: σύντομη περιγραφή των νομικών και διοικητικών ευθυνών της αρμόδιας αρχής και του ρόλου της σχετικά με τα θαλάσσια ύδατα. 4. Κατάλογος μελών: όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες υπεύθυνες αρχές, απαιτείται κατάλογος τους καθώς και περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν εγκαθιδρυθεί για τη διασφάλιση του συντονισμού. 5. Περιφερειακός ή υπόπεριφερειακός συντονισμός: περίληψη των μηχανισμών που έχουν εγκαθιδρυθεί για να διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ της Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών των οποίων τα θαλάσσια ύδοτα εμπίπτουν στην θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που ορίζονται στο άρθρο 6.

12 112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ml (άρθρα 9, 10, 11, 12 και 19) Ενδεικτικός κατάλογος χαρακτηριστικών, πιέσεων και επιπτώσεων Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Φυσικά και χημικά γνωρίσματα Τύποι οικοτόπων Βιολογικά γνωρίσματα Άλλα γνωρίσματα Τοττογραφία και βαθυμετρία του θαλάσσιου βυθού, Ετήσιες και εποχιακές θερμοκρασίες, ταχύτητα ρευμάτων, ανάβλυση υδάτων, κυματική έκθεση, χαρακτηριστικά πρόσμιξης, νεφελότητα, χρόνος παραμονής, Χωρική και χρονική κατανομή της αλατότητας, Χωρική και χρονική κατανομή των θρεπτικών ουσιών (DIN, ΤΝ, DIP, ΤΡ, TOC) και του οξυγόνου, Κατατομές των ρη και pcoz ή άλλη ισοδύναμη πληροφορία που χρησιμοποιείτο) για τη μέτρηση της οξίνισης των θαλασσών. Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων του βυθού και της υδάτινης στήλης, με περιγραφή των φυσικών και χημικών γνωρισμάτων, όπως βάθος, θερμοκρασία νερού, ρεύματα και άλλες υδάτινες κινήσεις, αλατότητα, δομή και σύνθεση των υποστρωμάτων του θαλάσσιου βυθού, Αναγνώριση και χαρτογράφηση των ειδικών τύπων οικοτόπων, ιδίως εκείνων που προσδιορίζονται ή αναγνωρίζονται βάσει της Κοινοτικής η Εθνικής Νομοθεσίας ή των Διεθνών Συμβάσεων όντας ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, Οικότοποι σε περιοχές οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς, λόγω των χαρακτηριστικών, της θέσεως ή της στρατηγικής σημασίας τους μπορούν να συγκαταλέγονται περιοχές που υπόκεινται σε έντονες ή ειδικές πιέσεις ή περιοχές που χρήζουν ειδικού καθεστώτος προστασίας. Περιγραφή των βιοκοινοτήτων που συνδέονται με τους κυρίαρχους οικότοπους του βυθού και της υδάτινης στήλης. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνε: πληροφορίες για τις κοινότητες φυτοπλσγκτού και ζωοπλαγκτού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών και εποχιακής και γεωγραφικής διακύμανσης, Πληροφορίες για τα αγγειόσπερμα, τα μακρσφύκη και τα βενθικά ασπόνδυλα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των ειδών, της βιομάζας, και της ετήσισς/εποχιακής διακύμανσης, Πληροφορίες σχετικά με τη δομή των ιχθυοπληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας, της κατανομής και της δομής ηλικίας/μεγέθους των πληθυσμών, Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης κσι της κατάστασης των ειδών των θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών, Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και της κατάστασης των ειδών των θαλάσσιων πτηνών, Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και της κατάστασης άλλων ειδών, τα οποία υπόκεινται σε Κοινοτική ή Εθνική Νομοθεσία ή σε Διεθνείς Συμφωνίες, Κατάλογος της χρονικής συχνότητας, της αφθονίας και χωρικής κατανομής των μη αυτοχθόνων, εξωτικών ειδών, ή των ενδεχομένως γενετικώς αποκλινουοών μορφών αυτοχθόνων ειδών. Περιγραφή της κατάστασης σχετικά με τις χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία, της ρύπανσης των ιζημάτων, των καίριων γεωγραφικών σημείων, των ζητημάτων υγείας και της ρύπανσης των έμβιων όντων (και ειδικότερα των έμβιων όντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση), Περιγραφή κάδε άλλου τυπικού γνωρίσματος ή χαρακτηριστικού της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο 6.

13 113 Πίνακας 2 Πιέσεις και επιπτώσεις Φυσικές απώλειες Φυσικές ζημίες Άλλες φυσικές οχλήσεις Αλληλεπίδραση με υδρολογικές διαδικασίες Ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες Συστηματική ή/και σκόπιμη απελευθέρωση ουσιών Εμπλουτισμός με θρεπτικές ουσίες και οργανική ύλη Βιολογικές οχλήσεις Επικάλυψη (π.χ., από τεχνητές κατασκευές, από υλικά βυθοκόρησης), Σφράγιση (π.χ., από μόνιμες κατασκευές). Μεταβολές στην επικάθιση ιζήματος (π.χ., από απορροές, αυξημένες εκροές, βυθοκόρηση ή την απόρριψη υλικού βυθοκόρησης), Απόξεση (π.χ., επιπτώσεις στο βυθό από την εμπορική αλιεία, τη ναυσιπλοΐα, την αγκυροβόληση}, Επιλεκτική εξαγωγή (π.χ., εξερεύνηση και εκμετάλλευση βιοτικών και αβιοτικών πόρων στο βυθό και στο υπέδαφος). Υποβρύχιος θόρυβος (π.χ., από τη ναυσιπλοΐα, από υποβρύχιο ακουστικό εξοπλισμό), Θαλάσσια απορρίμματα. Σημαντικές μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ., από απορροές ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών), Σημαντικές μεταβολές της αλατότητας (π.χ., από κατασκευές που παρεμποδίζουν τις υδάτινες κινήσεις, από δραστηριότητες υδροληψίας, από μονάδες αφαλάτωσης). Εισαγωγή συνθετικών ενώσεων (π.χ., Ουσίες Προτεραιότητας βάσει του περί της Προοτασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004 που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως φυτοφάρμακα, αντιρρυπαντικές ουσίες, φαρμακευτικές ουσίες, που προέχοντα: από. π.χ., διαρροές οπό μη σημειακές πηγές, ρύπανση από σκάφη, ατμοσφαιρική εναπόθεση και βιοδραστικές ουσίες), Εισαγωγή μη συνθετικών ουσιών και ενώσεων (π.χ., βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες, που προέρχονται, π.χ., από ρύπανση από σκάφη, από την έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων, από την ατμοσφαιρική εναπόθεση, από τις εισροές ποτάμιων υδάτων), Εισαγωγή ραδιονουκλείδίων. Εισαγωγή άλλων ουσιών (στερεών, υγρών ή αερίων) στα θαλάσσια ύδατα, ως αποτέλεσμα της συστηματικής ή/και σκόπιμης απελευθέρωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως επιτρέπουν η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία ή/και οι Διεθνείς Συμβάσεις. Εισροές λιπασμάτων και άλλων ουσιών πλούσιων σε άζωτο και φωσφόρο (π.χ., από σημειακές και μη σημειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, των υδατοκαλλιεργειών, και της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης), Εισροές οργανικής ύλης (π.χ., υπόνομοι, υδατοκαλλιέργειες, εισροές ποτάμιων υδάτων). Εισαγωγή μικροβιακών παθογόνων, Εισαγωγή μη αυτοχθόνων ειδών και μετατοπίσεις, Επιλεκτική εξαγωγή ειδών, συμπεριλαμβανομένων των περιστασιακών μηστοχευμένων αλιευμάτων (π.χ., μέσω της εμπορικής και ερασιτεχνικής αλιείας).

14 114 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (άρθρα 11 και 19) Ενδεικτικός κατάλογος χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων 1. Επαρκής κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα Θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται ιιττό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας. 2. Ανάγκη θέσπισης: α) στόχων για τον καθορισμό των επιθυμητών συνθηκών βάσει του ορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, β) μετρήσιμων στόχων κα! συναφών δεικτών ττου επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση, κα) γ) επιχειρησιακών στόχων ποιι αναφέρονται σε συγκεκριμένο μέτρα εφαρμογής που διευκολύνουν την υλοποίηση τους. 3. Καθορισμός της περιβαλλοντικής κατάστασης που πρέπει να επιδιωχθεί ή να διατηρηθεί και διατύπωση αυτής της οικολογικής κατάστασης σε μετρήσιμες ιδιότητες των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. 4. Συνοχή της δέσμης στόχων απουσία αντιφατικών στόχων. 5. Καθορισμός των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων. 6. Διατύπωση των στόχων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ενδιάμεσων στόχων, στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη τους. 7. Καθορισμός των δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου και την καθοδήγηση διαχειριστικών αποφύσεων για την επίτευξη των στόχων. 8. Καθορισμός σημείων αναφοράς για στόχους και όρια, όπου αυτό ενδείκνυται. 9. Επαρκής συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών πτυχών κατά τη θέσπιση των στόχων. 10. Εξέταση της δέσμης περιβαλλοντικών στόχων, των συναφών δεικτών και σημείων αναφοράς στόχων και ορίων, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας στην περιβαλλοντική κατάσταση που επιδιώκεται από τους στόχους του παρόντος Νόμου όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με τους στόχους με τους οποίους έχει δεσμευτεί η Δημοκρατία στο πλαίσιο σχετικών διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών, και ειδικά στα πλαίσια της Σύμβασης της Βαρκελώνης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3.

15 115 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (άρθρα 12 και 19) Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το πρόγραμμα παρακολούθησης 1. Ανάγκη παροχής πληροφοριών για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και τον υπολογισμό της απόστασης που απομένει, καθώς και της επιτευχθείσας προόδου, προς την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα με το Παράρτημα III και με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του άρθρου Ανάγκη διασφάλισης της παραγωγής πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών γιο τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο Ανάγκη διασφάλισης της παραγωγής πληροφοριών που να επιτρέπουν την εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων ττου αναφέρονται στο άρθρο Ανάγκη συμπερίληψης δραστηριοτήτων γϊα τον προσδιορισμό των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από το επιθυμητό φάσμα της περιβαλλοντικής κατάστασης και ακολούθως των τυχόν ενδεικνυόμενων διορθωτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να αποκατασταθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση. 5. Ανάγκη παροχής πληροφοριών για χημικούς ρυπαντές σε είδη από εμπορικές αλιευτικές περιοχές που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 6. Ανάγκη συμπερίληψης δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές και όχι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες. 7. Ανάγκη συγκέντρωσης των πληροφοριών που αφορούν όλη τη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που ορίζονται στο άρθρο Ανάγκη της διασφάλισης της συγκρισιμότητας των προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης εντός της θαλάσσιας περιοχής η των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο Ανάγκη ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης, ώστε να επιτραπεί η συγκρισιμότητα των πληροφοριών σε Κοινοτικό επίπεδο. 10. Ανάγκη να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με υφιστάμενα προγράμματα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο να προαχθεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω προγραμμάτων και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις, αξιοποιώντας τις κ,τευθυντήριες γραμμές που αρμόζουν στη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που ορίζονται στο άρθρο Ανάγκη της συμπερίληψης στην αρχική αξιολόγηση βάσει του άρθρου 9 μιας αξιολόγησης των κυριότερων αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες και, όπου είναι απαραίτητο, νέων ή ανακυπτόντων προβλημάτων. 12. Ανάγκη της επεξεργασίας, ως μέρος της αρχικής αξιολόγησης βάσει του άρθρου 9, των κατάλληλων στοιχείων του Παραρτήματος 111, συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής διακύμανσης τους, και αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται βάσει του άρθρου 11, χρησιμοποιώντας, εάν ενδείκνυται, τους καθορισμένους δείκτες και τα σχετικά σημεία αναφοράς ορίων και στόχων.

16 116 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (άρθρο 13) Ενδεικτικός κατάλογος ειδών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το πρόγραμμα μέτρων 1. Έλεγχοι δραστηριοτήτων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας. 2. Έλεγχο! επιπτώσεων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον επιτρεπόμενο βαθμό όχλησης μιας πτυχής τ ου οικοσυστήματος. 3. Έλεγχος χωρικής και χρονικής κατανομής: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον τόπο και το χρόνο στον οποίο επιτρέπεται κάποια δραστηριότητα. 4. Μέτρα συντονισμού της διαχείρισης: εργαλεία που διασφαλίζουν το συντονισμό της διαχείρισης. 5. Μέτρα για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας της Θαλάσσιας ρύπανσης, όπου αυτό είναι εφικτό. 6. Οικονομικά κίνητρα; διαχειριστικά μέτρα τα οποία κοθιστούν οικονομικά συμφέρουσες για τους χρήστες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων τις ενέργειες που συμβάαλουν στην επίτευξη του στόχου της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. 7. Εργαλεία άμβαυνσης και αποκατάστασης: διαχειριστικά εργαλεία που καθοδηγούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 8. Επικοινωνία, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/56/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 2 (άρθρο 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Σκοπός-Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/56/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 2 (άρθρο 1 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Σκοπός-Αντικείμενο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που 25.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 59(Ι)/2016 Αρ. 4564, 25.4.2016 Ο περί των Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης στις Υπεράκτιες Εργασίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νόμος του 2016 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Κοινή θέση Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2007 ενόψει της έκδοσης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/135 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4622, Ν. 144(Ι)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟY ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4622, Ν. 144(Ι)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟY ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4622, 13.10.2017 Ν. 144(Ι)/2017 Ν. 144(Ι)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟY ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Για σκοπούς- (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 288,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003, σ.17.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου: «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

10642/16 ΜΜ/γπ/ΠΜ 1 DG E 1A

10642/16 ΜΜ/γπ/ΠΜ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10642/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 454 FIN 403 MAR 182 AGRI 371 COEST 176 FSTR

Διαβάστε περισσότερα

ράση της ΕΕ στον τοµέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη

ράση της ΕΕ στον τοµέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη P7_TA(2010)0352 ράση της ΕΕ στον τοµέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τη δράση της ΕΕ στον τοµέα της πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 2: Θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της Πολιτικής των Υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5568/17 ADD 1 ENV 49 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 133 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 24.8.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου. 4. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2012 SWD(2012) 397 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11058/17 PECHE 282 DELACT 125 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2012 COM(2012) 662 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η συμβολή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα