Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη"

Transcript

1 Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν προλέγειν έαυτώ' συντεύξομαι περιέργω, άχαριστώ, υβριστή, δολερώ, βασχάνω, άχοινωνήτω' πάντα ταύτα συμβέβηχΐν ε- χείνοις παρά την άγνοιαν των άγαθών χαι χαχών, εγώ δε τεθεωρηχώς την φύσιν τού αγαθού οτι χαλόν, χαι του χαχού δτι αΐσχρόν, χαι την αύτοΰ του άμαρτάνοντος φύσιν οτι μοι συγγενής, οΰχι αίματος η σπέρματος του αύτοΰ άλλά νοΰ χαι θείας άπομοίρας μέτοχος, ούτε βλαβήναι υπό τίνος αύτών δύναμαι' αίσχρώ γάρ με ούδείς περιβαλεΐ' ούτε όργίζεσθαι τώ συγγενεί δύναμαι ούτε άπέχθεσθαι αύτώ. γεγόναμεν γάρ πρός συνεργίαν ώς πόδες, ώς χεϊρες, ώς βλέφαρα, ώς οι στοίχοι τών άνω χαι τών χάτω ό- δόντων. το ούν άντιπράσσειν άλλήλοις παρά φύσιν' άντιπραχτιχόν δέ το άγαναχτεϊν χαι άποστρέφεσθαι. 2.2 Ο τί ποτε τοΰτό είμι, σαρχία έστι χαι πνευμάτων χαι το ήγεμονιχόν. τών μέν σαρχίων χαταφρόνησον' λύθρος χαι οστάρια χαι χροχύφαντος, έχ νεύρων, φλεβίων, αρτηριών πλεγμάτων, θέασαι δέ χαι το πνεύμα οποίον τί έστιν' άνεμος, ουδέ άει το αύτό, άλλά πάσης ώρας έζεμούμενον χαι πάλιν ροφούμενον. τρίτον ούν έστι το ήγεμονιχόν. άφες τά βιβλία' μηχέτι σπώ ού δέδοται. άλλ ώς ηδη άποθνήσχων ώδε έπινοήθητι γέρων εί' μηχέτι τούτο έάσης δουλεύσαι, μηχέτι χαθ άρμην άχοινώνητον νευροσπαστηθήναι, μηχέτι το ειμαρμένον η παρόν δυσχεράναι ή μέλλον ύπιδέσθαι. 2.3 Τά τών θεών προνοίας μεστά, τά τής τύχης ούχ άνευ φύσεως ή συγχλώσεως χαι έπιπλοχής τών προνοία διοιχουμένων. πάντα έ- χεϊθεν ρεί' πρόσεστι δέ τό άναγχαίον χα\ τό τώ δλω χόσμω συμ- 74

3 2 Γραμμένα κοντά στον ποταμό Γρανούα, στα μέρη των Κουάδων I. Από νωρίς το πρωί να λες μέσα σου: σήμερα θα συναντηθώ με τον πολυπράγμονα, με τον αχάριστο, με τον αλαζόνα, τον δολερό, τον φθονερό, τον ακοινώνητο*. Τους συμβαίνει να είναι έτσι επειδή αγνοούν το αγαθό και το κακό. Εμένα όμως, που στοχάστηκα τη φύση του άγαθοΰ κι είδα την ομορφιά του' και τη φύση του κακού, κι είδα την ασχήμια του' και τη φύση του ανθρώπου που σφάλλει," κι είδα ότι είναι συγγενής μου, όχι από το ίδιο αίμα ή σπέρμα αλλά από τον ίδιο Νου, και ότι έχει τη θέση του μέσα στο θείο έργο' εμένα δεν μπορεί να με βλάψει κανείς από τους παραπάνω, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να με εμπλέξει στην αισχρότητα. Επίσης δεν μπορώ να οργίζομαι μ ένα συγγενικό μου πρόσωπο και να το μισώ. Γεννηθήκαμε για να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όπως τα πόδια, τα χέρια, τα βλέφαρα, όπως η πάνω και κάτω σειρά των δοντιών. Το να κάνουμε αντίπραξη ο ένας στον άλλο είναι παρά φύσιν. Κ α ι η αγανάκτηση και η αποστροφή αποτελούν αντίπραξη. 2. Ό,τι και να ναι αυτό που είμαι: λίγες σάρκες, λίγη πνοή και το ήγεμονιχόν*. Τις σάρκες περιφρόνησέ τες: αίμα βρώμικο,, κοκαλάκια και ένα πλέγμα από νεύρα, φλέβες, αρτηρίες. Δες και τι σόι πραματάκι είναι κι η πνοή: σκέτος αέρας, και πάντα διαφορετικόςτην βγάζεις προς τα έξω και την ξαναρουφάς. Και τρίτο, το ήγεμονίχόν*. Παράτα τα βιβλία- μη σε αποσπούν άλλο, δεν σου επιτρέπεται. Σα να ζυγώ νει ο θάνατός σου, βάλε με το νου σου πως γέρασες πια: μην αφήνεις άλλο να ναι υποδουλωμένο- να μην το ορίζουν σα νευρόσπαστο οι ορμές σου οι ακοινώνητες, να μην αγανακτά με τη μοίρα και με το παρόν, να μη στραβοκοιτάει το μέλλον. 3 Όσα είναι έργα των θεών, είναι πλήρη προνοίας. Όσο για τα τυχαία16 συμβάντα, δεν είναι ανεξάρτητα από την Φύση*, παρά είναι συνυφασμένα και διαπλεγμένα με τα όσα διοικεί η πρόνοια. Ό λα από κει απορρέουν- και ενυπάρχει σ αυτά η αναγκαιότητα και ό,τι είναι προς το συμφέρον του σύμπαντος κόσμου, μέρος του ο- 75

4 Μ άρκος Α υρηλιος ιγέρον, ού μέρος εί. παντ'ι δέ φύσεως μέρει άγαθόν, ο φέρει ή τοΰ δλου ιφύσις και δ εκείνης έστ'ι σωστικόν. σώζουσι δέ κόσμον, ώσπερ αι των στοιχείων, ούτως και αϊ των συγκριμάτων μεταβολαί. ταΰτά σοι άρκείτω' άει δόγματα έστω. την δέ των βιβλίων δίφαν ρίφον, ίνα μη γογγύζων άποθάνης, άλλά 'ίλεως αληθώς και από καρδίας ευχάριστος τοίς θεοϊς. 2.4 Μέμνησο έκ πόσου ταΰτα άναβάλλη και όποσάκις προθεσμίας λαβών παρά τών θεών ού χρά αύταΐς. δεΐ δέ ήδη ποτέ αίσθέσθαι τίνος κόσμου μέρος εί και τίνος διοικοΰντος τον κόσμον άπόρροια ΰπέστης και ότι όρος έστί σοι περιγεγραμμένος τοΰ χρόνου, ω έάν εις το άπαιθριάσαι μη χρήση, οίχήσεται και οιχήση και αυθις ούκ έξέσται. 2.5 Πάσης ώρας φρόντιζε στιβαρώς ώς 'ΡωμαΊος και άρρην το έν χερσι μετά τής άκριβοΰς... και άπλάστου σεμνότητος και φιλοστοργίας και έλευθερίας και δικαιότητος πράσσειν και σχολήν έαυτώ άπό πασών τών άλλων φαντασιών πορίζειν. ποριείς δέ, άν ώς έσχάτην τοΰ βίου εκάστην πράζιν ένεργής, άπηλλαγμένος πάσης εικαιότητος και έμπαθοΰς αποστροφής άπό τοΰ αιροΰντος λόγου και ΰποκρίσεως και φιλαυτίας και δυσαρεστήσεως προς τά συμμεμοιραμένα. όρας πώς ολίγα έστίν, ών κρατήσας τις δύναται ευρουν και θεουδή βιώσαι βίον' και γάρ οι θεο'ι πλέον ούδέν άπαιτήσουσι παρά τοΰ ταΰτα φυλάσσοντος. 2.6 Υβρίζεις, υβρίζεις έαυτήν, ώ φυχή' τοΰ δέ τιμήσαι σεαυτήν οΰκέτι καιρόν εξεις' άκαριαϊος ό βίος 'εκάστω, οϋτος δέ σοι σχεδόν διήνυσται, μή αίδουμένη σεαυτήν, άλλ έν τατς άλλων φυχάϊς τιθεμένη τήν σήν εΰμοιρίαν. 2.7 Περισπά τί σε τά έξωθεν έμπίπτοντα; και σχολήν πάρεχε σεαυτώ τοΰ προσμανθάνειν άγαθόν τι και παΰσαι ρεμβόμενος. ήδη δέ και τήν έτέραν περιφοράν φυλακτέον' ληροΰσι γάρ και διά πράξεων οι κεκμηκότες τώ βίω και μή εχοντες σκοπόν, έφ ον πάσαν ορμήν και καθάπαξ φαντασίαν άπευθύνουσιν. 76

5 Ε ις Ε αυτόν β' ποίου είσαι εσύ. Και για κάθε επιμέρους κομμάτι της φύσης, καλό είναι 6,τι φέρει η Φύση* του σύμπαντος κόσμου κι ό,τι την συντηρεί. Κ αι τον κόσμο συντηρούν οι μεταβολές των στοιχείων αλλά και των σύνθετων σωμάτων. Αυτά να σου είναι αρκετά" έχε τα για θεωρητικές αρχές, πάντα. Κ ι άσε τη δίψα για τα βιβλία, για να μη πεθάνεις βαρυγκομώντας, μα αληθινά καλοδιάθετος και από τα βάθη της καρδιάς σου ευγνώμων στους θεούς. 4 Θυμήσου πόσον καιρό τα αναβάλλεις αυτά, και πόσες φορές σου δώσαν προθεσμίες οι θεοί και συ δεν τις χρησιμοποίησες. Όμως πρέπει πια να αντιληφθείς τίνος κόσμου είσαι κομμάτι, και τίνος κυβερνήτη του κόσμου απόρροια είναι η υπόστασή σου' και πως ο χρόνος σου έχει ένα όριο, κι αν δεν τον χειριστείς έτσι ώστε να διώξεις τα σύννεφα, ο χρόνος θα φύγει και θα χαθεί και θα χαθείς κι ε σύ, χωρίς να σου ξαναδοθεί καμία δυνατότητα. 5 Κάθε σόυ στιγμή, ρωμαλέος, ως άνδρας και ως Ρωμαίος, φρόντιζε αυτό που περνά από το χέρι σου, με ανεπιτήδευτη σεμνότητα, με φιλοστοργία, ελευθεροφροσύνη και αίσθημα δικαίου, διασφαλίζοντας την αποδέσμευσή σου από κάθε άλλη εξωτερική εικόνα. Και θα την διασφαλίσεις, αν κάθε σου πράξη την κάνεις σα να ήταν η τελευταία της ζωής σου' απαλλαγμένη από κάθε απερισκεψία και εμπάθεια ενάντια στις λογικές κρίσεις, από κάθε υποκρισία, φιλαυτία και δυσφορία γ ι αυτά που σου λαχαν από τη μοίρα. 6. Ατιμάζεις, ατιμάζεις τον εαυτό σου, ψυχή' και δεν θα σου μείνει πια καιρός να τον τιμήσεις. Μ ια στιγμή μοναχά κρατά η ζωή του καθενός, κι η δική σου σχεδόν πέρασε κιόλας, κι εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, παρά αποθέτεις την καλή σου μοίρα στις ψυχές των άλλων. 7 Σου τραβά την προσοχή κάτι που έρχεται απ έξω; Δίνε στον εαυτό σου την άνεση να μάθει και κάτι καινούργιο και καλό, και μη παρασύρεσαι εδώ κι εκεί. Ή δη πρέπει να φυλάγεσαι από κείνο το άλλο είδος περιπλάνησης- για τί σαχλαμαρίζουν και με πράξεις ό σοι απόκαμαν απ τη ζωή χωρίς να έχουν βάλει ένα σκοπό στον ο ποίο να στρέφουν την κάθε τους ενόρμηση και σκέψη, μια για πάντα. 77

6 Μ άρκος Α υρηλιος 2.8 Παρά μέν τό μή έφιστάνειν, τί έν τή άλλου φυχϊ) γίνεται, οΰ ραδίως τις ώφθη χαχοδαιμονών' τους δέ τοϊς τής ιδίας φυχής χινήμασι μή παραχολουθούντας άνάγχη χαχοδαιμονεϊν. 2.9 Τούτων άε'ι μεμνήσθαι, τις ή τών δλων φύσις χαι τίς ή έμή χαι πώς αύτη πρός έχείνην έχουσα χαι όποίόν τι μέρος οποίου τού ό λου ούσα χαι ότι ούδε'ις ό χωλυων τά άχόλουθα τή φύσει, ής μέρος εΐ, πράσσειν τε άε'ι χαι λέγειν. 2.ιο Φιλοσόφως ό Θεόφραστος έν τή συγχρίσει τών αμαρτημάτων, ώς αν τις χοινότερον τά τοιαΰτα συγχρίνειε, φησ'ι βαρύτερα είναι τά χα τ' επιθυμίαν πλημμελούμενα τών χατά θυμόν, ό γάρ θυμούμενος μετά τίνος λύπης χαι λεληθυίας συστολής φαίνεται τον λόγον άποστρεφόμενος ό δέ χα τ επιθυμίαν άμαρτάνων, ΰφ ηδονής ήττώμενος άχολαστότερός πως φαίνεται χαι θηλύτερος έν τάϊς ά- μαρτίαις. όρθώς ούν χαι φιλοσοφίας άξίως έφη μείζονος εγκλήματος έχεσθαι τό μεθ ηδονής άμαρτανόμενον ήπερ τό μετά λύπης' όλως τε ό μέν προηδικημένω μάλλον έοιχε χαι διά λύπης ήναγχασμένω θυμωθήναι' ό δέ αΰτόθεν πρός τό άδιχετν ώρμηται, φερόμενος έπι τό πράξαί τι χα τ έπιθυμίαν. 2. ιι Ώ ς ήδη δυνατού όντος έζιέναι τού βίου, ούτως 'έχαστα ποιεΐν χαϊ λέγειν χαι διανοεΐσθαι. τό δέ έξ άνθρώπων άπελθεϊν, ει μέν θεο'ι ε ισίν, ούδέν δεινόν' χαχώ γάρ σε ούχ άν περιβάλοιεν' ει δέ ή τοι ούχ ε ισιν ή ού μέλει αύτόις τών άνθρωπείων, τίμ οι ζην έν χόσμω χενώ θεών ή προνοίας χενώ; άλλά χαι ε ισι χαι μέλει αύτο'ϊς τών άνθρωπείων χαι τοϊς μέν χ α τ άλήθειαν χαχόΐς 'ίνα μή περιπίπτη ό άνθρωπος, έπ αύτώ τό παν εθεντο' τών δέ λοιπών εί τι χαχόν ήν, χαι τούτο άν προείδοντο, 'ίνα έπι παντι ή τό μή περιπί- 7 8

7 Ε ις Εαυτόν β' 8. Δύσκολα θα δεις κάποιον να δυστυχεί επειδή δεν ξέρει τι γίνεται μες στην ψυχή του άλλου' όμως εκείνοι που δεν παρακολουθούν της δικής τους ψυχής τις κινήσεις, δεν μπορεί παρά να δυστυχήσουν. 9 Αυτό να αναλογίζεσαι πάντα: ποια είναι η Φύση τού παντός* και ποια η δική μου φύση, και πώς σχετίζεται η μια με την άλλη και ποιο μέρος ποιου συνόλου είναι η δική μου' και πως κανείς δεν σ εμποδίζει να κάνεις και να λες ό,τι είναι σύμφωνο με τη Φύση, της οποίας είσαι μέρος. ΙΟ. Μ ε λόγο φιλοσοφικό ο Θεόφραστος,17 συγκρίνοντας τα σφάλματα μεταξύ τους -κ α ι με τρόπο απλό, έτσι που να διευκολύνει τον καθένα να κάνει τέτοιου είδους συγκρίσεις-, ισχυρίζεται ότι τα σφάλματα που οφείλονται στην επιθυμία είναι βαρύτερα από τα σφάλματα που οφείλονται σε θυμό. Γιατί ο θυμωμένος, προφανώς, όταν στρέφει τα νώτα του στη λογική το κάνει με κάποιο πόνο και με κρυφούς ενδοιασμούς. Ε νώ αυτός που σφάλλει από επιθυμία, νικημένος καθώς είναι από την ηδονή, δείχνει πιο ακόλαστος και θηλυπρεπής. Σωστά λοιπόν, και με τρόπο αντάξιο της φιλοσοφίας, είπε ο Θεόφραστος ότι το σφάλμα που διαπράττεται με ευχαρίστηση αρμόζει να το καταδικάζουμε πιο αυστηρά απ ό,τι το σφάλμα που διαπράττεται με λύπη. Γ ενικά, ως ήδη αδικημένος και στενοχωρημένος, ο ένας αναγκαστικά θα νιώσει θυμό' ενώ ο άλλος από μόνος του κατευθύνεται προς την αδικία, παρασυρμένος από μιαν επιθυμία του Σαν να πρόκειται τώρα αμέσως να φύγεις από τη ζωή, έτσι να πράττεις κάθε φορά, έτσι να μιλάς, έτσι να σκέφτεσαι. Το να ε γκαταλείψεις την ανθρωπότητα, αν υπάρχουν θεοί δεν είναι διόλου φοβερό, γιατί οι θεοί δεν πρόκειται να σε ρίξουν στο κακό. Αν πάλι δεν υπάρχουν θεοί ή δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει για σένα το να ζεις σ ένα κόσμο όπου απουσιάζουν οι θεοί και η πρόνοια; Ό μως υπάρχουν θεοί και νοιάζονται για τ ανθρώπινα, και χάρισαν στον άνθρωπο όλες τις δυνατότητες να αποφεύγει τις πραγματικές συμφορές. Όσο για τ άλλα, αν υπήρχε σ αυτά κάτι το κακό, θα πρόβλεπαν ώστε να μπορεί ο άνθρωπος 79

8 Μ άρκος Α υρηλιος πτειν αύτώ. (ό δε χείρω μή ποιεί άνθρωπον, πώς άν τοΰτο βίον άνθρωπον χείρω ποιήσειεν;) ούτε δε κ α τ άγνοιαν ούτε είδυΐα μέν, μή δυναμένη δε προφυλάξασθαι ή δωρθώσασθαι ταΰτα ή τών ό λων φύσις παρεϊδεν άν, ουτ άν τηλικοΰτον ήμαρτεν ήτοι παρ ά- δυναμίαν ή παρ άτεχνίαν, ϊνα τά άγαθά και τά κακά επίσης τοϊς τε άγαθοίς άνθρώποις και τοϊς κακοίς πεφυρμένως συμβαίνη. θάνατος δέ γε και ζωή, δόξα και άδοξία, πόνος και ήδονή, πλοΰτος και πενία, πάντα ταΰτα επίσης συμβαίνει άνθρώπων το~ις τε άγαθοτς και τοϊς κακοίς, ουτε καλά όντα ουτε αισχρά, ούτ άρ άγαθά ούτε κακά έστι. 2 ΐ2 Π ώς πάντα ταχέως εναφανίζεται, τώ μ'εν κόσμω αυτά τά σώματα, τώ δε α ιώνι αί μνήμαι αυτώ ν οΐά εστι τά αισθητά πάντα και μάλιστα τά ήδονή δελεάζοντα ή τώ πόνω φοβοΰντα ή τώ τύφω διαβεβοημένα, πώς ευτελή και ευκαταφρόνητα και ρυπαρά και εύφθαρτα και νεκρά' - νοεράς δυνάμεως έφιστάναι. τί ε ισιν ούτοι, ών αί ύπολήφεις και αί φωναί τήν ευδοξίαν <και τήν άδοξίαν παρεχουσι>. τί εστι το άποθανειν, και ότι, εάν τις αυτό μόνον ϊδη και τώ μερισμώ τής έννοιας διάλυση τά εμφανταζόμενα αύτώ, ούκέτι άλλο τι ΰπολήφεται αυτό είναι ή φύσεως εργον' φύσεως δέ έργον εϊ τις φοβείται, παιδίον έστί' τοΰτο μέντοι οϋ μόνον φύσεως έργον έστίν, άλλά και συμφέρον αυτή. πώς άπτεται θεοΰ άνθρωπος και κατά τί έαυτοΰ μέρος και όταν πώς [έχη] διακέηται τό τοΰ ανθρώπου τοΰτο μόριον. 2 ΐ3 Ούδέν άθλιώτερον τοΰ πάντα κύκλω έκπεριερχομένου και τά νέρθεν γά ς, φησιν έρευνώντος και τά έν τάίς φυχαϊς τών πλησίον διά τεκμάρσεως ζητοΰντος, μή αισθομένου δέ, ότι άρκεϊ προς μόνω τώ ένδον έαυτοΰ δαίμονι είναι καί τοΰτον γνησίως θεραπεύειν. θεραπεία δέ αύτοΰ, καθαρόν πάθους διατηρεΐν καϊ είκαιό-. τητος καί δυσαρεστήσεως τής προς τά έκ θεών καί άνθρώπων γι- 80

9 Ε ις Εαυτόν β' να τ αποφεύγει. (Ό μω ς κάτι που δεν σε κάνει χειρότερο άνθρωπο, πώς μπορεί να σου κάνει χειρότερη τη ζωή;). Δεν είναι αλήθεια ότι τα παράβλεψε αυτά η Φύση του παντός, είτε από άγνοια είτε επειδή τάχα δεν μπόρεσε να τα προλάβει ή να τα διορθώσει. Ούτε πάλι θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλο σφάλμα, είτε από αδυναμία είτε από αδεξιότητα, ώστε τα καλά και τα κακά να συμβαίνουν και στους καλούς και στους κακούς, αδιακρίτως. Θάνατος και ζωή λοιπόν, δόξα και μη δόξα, πόνος και ηδονή, πλούτος και φτώχεια, όλ αυτά τυχαίνουν και στους καλούς και στους κακούς, χωρίς να είναι ούτε ωραία ούτε άσχημα. Άρα ούτε καλά είναι ούτε κακά Πόσο γοργά αφανίζονται όλα - μες στον κόσμο τα ίδια τα σώματα, και μες στην αιωνιότητα η μνήμη τους. Τ ι λογής είναι ό λα τα αισθητά πράγματα, και κυρίως εκείνα που μας δελεάζουν με την ηδονή ή μας φοβίζουν με τον πόνο ή τα κάνει η κενοδοξία μας διαβόητα, πόσο ευτελή και ευκαταφρόνητα, βρώμικα και φθαρτά και πεθαμένα - το μαθαίνουμε με τη δύναμη του νου. Τ ι είναι στ αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που οι απόψεις τους κι οι κουβέντες τους [εξασφαλίζουν την κακή και την] καλή φήμη. Τ ι σημαίνει θάνατος, που αν τον εξετάσεις μεμονωμένα, και ορίσεις την έννοιά του και τον διαχωρίσεις από τους συνειρμούς που μας προκαλεί, δεν θα τον θεωρείς πια τίποτε άλλο παρά μια λειτουργία της φύσης- κι αν κάποιος φοβάται μια λειτουργία της φύσης, έχει μυαλό μικρού παιδιού. Κ ι όχι μόνο είναι λειτουργία της φύσης αλλά και προς το συμφέρον της. Πώς έρχεται σε επαφή με τον θεό ο άνθρωπος, και με ποιο μέρος του εαυτού του, και σε τι διάθεση βρίσκεται τούτο το μέρος του ανθρώπου. Ι3 Τίποτε αθλιώτερο από εκείνον που περιδιαβαίνει τον κύκλο των πραγμάτων και «ανασκαλεύει τα υποκάτω της γης», που λέει ο ποιητής,19 και ζητά να μάθει τι κρύβεται μες στις ψυχές των άλλων, συμπεραίνοντας από κάποια σημάδια, και δεν αντιλαμβάνεται ότι το μόνο που του χρειάζεται είναι να σχετιστεί με τον δαίμονα που ζει εντός του και να τον λατρέψει με ειλικρίνεια. Και λατρεία θα πει να τον διατηρήσει αμόλυντο από πάθη και ματαιότητα και δυσαρέσκεια γ ια τα όσα πράττονται από θεούς και ανθρώπους. 8ΐ

10 Μ άρκος Α υρηλιος νόμενα. τά μέν γάρ έκ θεών α'ιδέσιμα δι άρετήν' τά δέ έζ ανθρώπων φίλα διά συγγένειαν, έστι δέ δτε και τρόπον τινά ελεεινά δ ι άγνοιαν άγαθών και κακώ ν ούκ έλάττων ή πήρωσις αΰτη τής στερισκούσης του διακρίνειν τά λευκά και μέλανα Καν τρις χίλια έτη βιώσεσθαι μέλλης, και τοσαυτάκις μύρια, ό μως μέμνησο ότι ούδεις άλλον άποβάλλει βίον ή τούτον δν ζή, ουδέ άλλον ζή ή δν άποβάλλει. εις ταύτόν ούν καθίσταται τό μήκιστον τώ βραχυτάτφ. τό γάρ παρόν πάσιν ίσον και τό άπολλύμενον ούκ ίδιον1 και τό άποβαλλόμενον ούτως άκαριαΐον άναφαίνεται. ούτε γάρ τό παρωχηκός ούτε τό μέλλον άποβάλοι άν τις' δ γάρ ούκ έχει, πώς άν τις τούτο αύτοΰ άφέλοιτο; τούτων ούν τών δύο άε'ι μεμνήσθαι' ενός μέν, ότι πάντα έζ άιδίου όμοειδή και άνακυκλούμενα και ούδέν διαφέρει, πότερον έν εκατόν έτεσιν ή έν διακοσίοις ή έν τώ άπείρω χρόνω τά αύτά τις όφεται' ετέρου δέ, ότι και ό πολυχρονιώτατος και ό τάχιστα τεθνηξόμενος τό ίσον άποβάλλει. τό γάρ παρόν έστι μόνον ού στερίσκεσθαι μέλλει, είπερ γε έχει και τούτο μόνον και δ μή έχει τις ούκ άποβάλλει. 2.ι5 Οτι πάν ύπόληφις. δήλα μέν γάρ τά πρός τον Κυνικόν Μ όνιμον λεγόμενα' δήλον δέ και τό χρήσιμον τού λεγομένου, έάν τις αύτοΰ τό νόστιμον μέχρι τού άληθοΰς δέχηται. 2.ι 6 Υβρίζει έαυτήν ή τού ανθρώπου φυχή μάλιστα μέν, όταν άπόστημα και ο'ιον φΰμα τού κόσμου, όσον έφ έαυτή, γένηται' τό γάρ δυσχεραίνειν τινι τών γινομένων άπόστασίς έστι τής φύσεως, <ύφ > ής έν μέρει έκασται τών λοιπών φύσεις περιέχονται. έπειτα δέ, όταν άνθρωπόν τινα άποστραφή ή και έναντία φέρηται ώς βλάφουσα, οίαί είσιν αί τών όργιζομένων. τρίτον υβρίζει έαυτήν, όταν ήσσάται ήδονής ή πόνου, τέταρτον, όταν ύποκρίνηται και έ- πιπλάστως και άναλήθως τι ποιή ή λέγη. πέμπτον, όταν πράξίν I. ή:...ουν Ισον (= αυτό που χάνεται είναι ίσης διάρκειας). 82

11 Ε ις Ε αυτόν β- Όσα προέρχονται από τους θεούς είναι σεβαστά λόγω της αρετής τους- όσα πάλι προέρχονται από τους ανθρώπους είναι αγαπητά ως συγγενικά μας. Κάποτε μάλιστα είναι και αξιολύπητα γιατί ο- φείλονται σε άγνοια του καλού και του κακού: μια αναπηρία όχι μικρότερη από το να μη μπορείς να διακρίνεις το άσπρο και το μαύρο. Ι4 Ακόμη κι αν πρόκειται να ζήσεις τρεις χιλιάδες χρόνια ή και τριάντα χιλιάδες, να θυμάσαι πως κανείς δεν χάνει ζωή άλλη από αυτή που ζει, ούτε ζει άλλη ζωή από αυτή την οποία χάνει. Έ τσι, η μεγαλύτερη μακροβιότητα κι η πιο σύντομη ζωή καταλήγουν να είναι το ίδιο πράγμα, αφού το παρόν είναι ίσης διάρκειας για όλους, και ό,τι έχει χαθεί δεν μας ανήκει πια' οπότε, αυτό που χάνεται είναι προφανώς ακαριαίο. Δηλαδή, ούτε το παρελθόν μπορεί να χάσει κανείς ούτε το μέλλον. Πώς γίνεται να στερηθεί αυτό που δεν έχει; Τούτα τα δυο να θυμάσαι πάντα: πρώτον, ότι τα πάντα, ανέκαθεν, είναι ίδιας λογής και ανακυκλώνονται, και δεν έχει καμιά διαφορά το να βλέπεις τα ίδια πράγματα επί εκατό ή διακόσια χρόνια ή επί μια αιωνιότητα. Και δεύτερον, ότι ο μακροβιότερος άνθρωπος και αυτός που θα πεθάνει πολύ νωρίς, το ίδιο πράγμα χάνουν: μόνο το παρόν θα στερηθούν -α ν πούμε πως κι αυτό δικό τους είναι-, ενώ ό,τι δεν έχεις, δεν μπορείς να το χάσεις. Ι5 Ότι όλα είναι η ιδέα που έχουμε γ ι αυτά. Είναι προφανές ότι ισχύει τούτη η φράση που αποδίδεται στον Μόνιμο τον Κυνικό.20 Προφανής και η χρησιμότητά της, αν δεχτείς το ουσιαστικό της νόημα στο μέτρο που αληθεύει. ι6. Ατιμάζει τον εαυτό της η ανθρώπινη ψυχή, πρώτα και κύρια όταν γίνεται ένα απόστημα, κάτι σαν σπυρί πάνω στο σώμα του κόσμου - εφ όσον η ευθύνη βαραίνει την ίδια. Βλέπεις, το να δυσανασχετείς με κάτι που συμβαίνει, σημαίνει αποστασία από τη Φ ύ ση*, στην οποία εμπεριέχονται και των άλλων οι φύσεις. Δεύτερον, ατιμάζει τον εαυτό της όταν αποστρέφεται κάποιον άνθρωπο ή όταν κινείται ενάντιά του για να του κάνει κακό' και τέτοιες είναι οι ψυχές όσων οργίζονται. Τρίτον, ατιμάζεται όταν την καταβάλλει η ηδονή ή ο πόνος. Τέταρτον, όταν υποκρίνεται και κάνει ή λέει κάτι προσποιητά και ψεύτικα. Πέμπτον, όταν οι πράξεις κι οι 83

12 Μ άρκο ς Α υρηλιος V* _... '^!5. 54χτίνα εαυχης χαι.ορμήν επ ' ούδένα σχοπόν άφιη, άλλ είχή χαι α- ' ν,.,,. παρακολουθήτως ότιούν ενεργή, δέον και τά μικρότατα κατά την έπι τό τέλος άναφοράν γίνεσθαι' τέλος δέ λογικών ζώων τό επε- σθαι τώ τής πόλεως και πολιτείας τής πρεσβυτάτης λόγω και θε- σμώ Του άνθρωπίνου βίου ό μέν χρόνος στιγμή, ή δέ ουσία ρέουσα, ή δέ αίσθησις άμυδρά, ή δέ όλου του σώματος σύγκρισις ευσηπτος, ή δέ φυχή ρόμβος, ή δέ τύχη δυστέκμαρτον, ή δέ φήμη άκριτον συνελόντι δέ ε ιπέϊν, πάντα τά μέν του σώματος ποταμός, τά δέ τής φυχής όνειρος και τύφος, ό δέ βίος πόλεμος και ξένου έπι- δημία, ή δέ υστεροφημία λήθη. τί ούν τό παραπέμφαι δυνάμενον; εν και μόνον φιλοσοφία' τούτο δέ έν τώ τηρείν τον ένδον δαίμονα άνύβριστον και άσινή, ηδονών και πόνων κρείττονα, μηδέν εΐκή ποιούντα μηδέ διεφευσμένως και μεθ ύποκρίσεως, άνενδεή τού άλλον ποιήσαί τι ή μή ποιήσαι' έτι δέ τά συμβαίνοντα και άπο- νεμόμενα δεχόμενον ώς έκεϊθέν ποθεν έρχόμενα, όθεν αυτός ήλ- θεν' έπι πάσι δέ τον θάνατον ίλεω τή γνώμη περιμένοντα ώς ού- δέν άλλο ή λύσιν τών στοιχείων, έζ ών έκαστον ζώον συγκρίνε- ται. ει δέ αύτοϊς τοϊς στοιχείοις μηδέν δεινόν έν τώ έκαστον διη- νεκώς εις έτερον μεταβάλλειν, διά τί ΰπίδηταί τις τήν πάντων μεταβολήν και διάλυσιν; κατά φύσιν γάρ' ούδέν δέ κακόν κατά φύσιν. 84

13 Ε ις Εαυτόν β' επιθυμίες της δεν κατευθύνονται προς κάποιον σκοπό αλλά γίνονται στην τύχη κι είναι ανακόλουθες, τη στιγμή που θα πρέπει ως και το παραμικρό να γίνεται σύμφωνα με την αναγω γή του στον τελικό σκοπό. Και τελικός σκοπός των έλλογων όντων είναι να ακολουθούν τον λόγο και τον νόμο της πιο σεβάσμιας όλων των πόλεων και πολιτειών. ΐγ. Της ανθρώπινης ζωής ο χρόνος είναι μια στιγμή, η ουσία της ρευστή, οι αισθήσεις αμυδρές, του κορμιού η σύσταση φθαρτή, η ψυχή μια σβούρα, η τύχη ανεξιχνίαστη κι η φήμη προϊόν ακρισίας. Με δυο λόγια, όλα του σώματος είναι ρευστά σαν ποταμός, ενώ της ψυχής είναι όνειρο και ψευδαίσθηση- η ίδια η ζωή είναι πόλεμος και ταξίδι σε ξένο τόπο, κι η υστεροφημία είναι λήθη. Ποιος μπορεί να μας παρασταθεί στο δρόμο; Η φιλοσοφία και μόνον αυτή. Κ αι φιλοσοφία θα πει, να διατηρείς τον δαίμονα που χεις μέσα σου απρόσβλητο, σώο και αβλαβή, υπεράνω πόνων και ηδονών- τίποτα να μην κάνεις στα κουτουρού, τίποτα στα ψεύτικα και με υποκρισίαφιλοσοφία θα πει να μην έχεις ανάγκη από το τι κάνει ή δεν κάνει ο άλλος- κι ακόμη, ό,τι σου προκύψει και ό,τι σου στέλνει η μοίρα ο δαίμονάς σου να τα δέχεται, ως προερχόμενα κάπου από κει, απ όπου προέρχεται κι αυτός. Κ αι πάνω απ όλα, να περιμένεις το θάνατο με γαλήνιο νου, ως κάτι που δεν είναι παρά μια ακόμα διάλυση στοιχείω ν που συνθέτουν κάθε έμβιο ον. Μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία, το καθένα σε κάτι άλλο, και δεν είναι διόλου τρομερό αυτό. Αν είναι έτσι, τι σου κακοφαίνεται αυτή η μεταβολή και διάλυση των πάντων; Αφού γίνεται σύμφωνα με τη Φύση. Και ό,τι είναι σύμφωνο με τη Φύση δεν είναι κακό. 85

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΚΑΣ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ διάλογος-συνέντευξη γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ* Πυθαγόρας, Ευφυής Σχεδιασμός και Μη Γραμμικά Μαθηματικά. Clono

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ

ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ K.Bαλεοντής 1 /Δοτικές/ 20 ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι «δοτικές» (λέξεις σε δοτική πτώση ή φράσεις που περιέχουν τέτοιες λέξεις) που έχουν συγκεντρωθεί στον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ.

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Μελίνα, Ο κόσμος των σκιών Συγγραφέας Σοφία Αποστολίδη Σειρα Ελληνική λογοτεχνία [1358]0512/11 Copyright 2012 Σοφία Αποστολίδη Πρώτη Εκδοση Αθήνα, Μάιος 2012 ISBN 978-960-9607-60-5

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 Σεπτέμβριος 2009

Τεύχος 6 Σεπτέμβριος 2009 Τεύχος 6 Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα 2.Αποσπάσματα 4.Ταξίδι στην Κίνα 6. Η μυστική μέθοδος του Ντόνγκ Γιν Τζιέ 8. Ανανέωση όρων συνδρομής 10. Νέα & ανακοινώσεις 12. Σεμινάρια 1 Αποσπάσματα Τριάντα ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα