ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση."

Transcript

1 Correction To:0002/ / /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Attachments: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30/09/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30/09/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Regulated Publication Date: 29/11/2012

2 C Y P R U S P O P U L A R B A N K P U B L I C C O L T D ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου, 2012, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στη σημερινή συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της ενέκρινε τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Επεξηγηματική Κατάσταση, καθώς και σχετική Παρουσίαση και Δελτίο Τύπου επισυνάπτονται. Στοιχεία και πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ» στην Κύπρο, την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου ( στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Αντίγραφα θα διατίθενται στο Τμήμα Μετοχών και Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών του Ομίλου, Λεωφόρος Στροβόλου 124, 4 ος όροφος, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία. Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου, 2012 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Αρ. Εγγραφής 1. Λεωφ. Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Τ.Θ , 1598 Λευκωσία, Κύπρος

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 8

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία που έληξε Εννιαμηνία που έληξε Έξοδα Έξοδα Πριν από ανα- Πριν από αναέξοδα ανα- διάρθρωσης έξοδα ανα- διάρθρωσης διάρθρωσης και μη διάρθρωσης και μη και μη επαναλαμ- και μη επαναλαμεπαναλαμ- βανόμενα επαναλαμ- βανόμενα βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών 6 ( ) - ( ) Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού ( ) (4.719) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις (36.034) (2.622) (38.656) (41.778) - (41.778) Λειτουργικά έξοδα ( ) (13.908) ( ) ( ) - ( ) Κέρδος πριν από απομειώσεις (21.249) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων 14 ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων 10 ( ) - ( ) Ζημιά πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (21.249) ( ) ( ) - ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (21.249) ( ) ( ) - ( ) Φορολογία Ζημιά περιόδου ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.423) - (2.423) ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Ζημιά ανά μετοχή για την ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Ζημιά ανά μετοχή - σεντ 4 (20,1) (19,0) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 1

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε Έξοδα Έξοδα Πριν από ανα- Πριν από αναέξοδα ανα- διάρθρωσης έξοδα ανα- διάρθρωσης διάρθρωσης και μη διάρθρωσης και μη και μη επαναλαμ- και μη επαναλαμεπαναλαμ- βανόμενα επαναλαμ- βανόμενα βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Ζημιά από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών (11.896) - (11.896) (13.692) - (13.692) Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού (83.823) (4.123) (87.946) (95.190) - (95.190) Αποσβέσεις (8.782) (2.622) (11.404) (14.010) - (14.010) Λειτουργικά έξοδα (42.165) (3.879) (46.044) (49.433) - (49.433) Κέρδος πριν από απομειώσεις (10.624) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα (6.119) - (6.119) ( ) - ( ) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων (488) - (488) Ζημιά πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (10.624) ( ) ( ) - ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (10.624) ( ) ( ) - ( ) Φορολογία (2.434) (816) Ζημιά περιόδου ( ) (9.006) ( ) (87.278) - (87.278) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) (9.006) ( ) (89.115) - (89.115) Δικαιώματα μειοψηφίας ( ) (9.006) ( ) (87.278) - (87.278) Ζημιά ανά μετοχή για την ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Ζημιά ανά μετοχή - σεντ 4 (1,7) (5,5) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 2

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναβαλλόμενη φορολογία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (22.375) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μετά τη φορολογία Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών (2.132) Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο (2.365) (14.129) Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία Συνολική ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.187) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά περιόδου ( ) (87.278) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (4.267) (86.241) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών 964 (873) Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο (2.546) 139 Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (86.278) Συνολική ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.394) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30 Σεπτεμβρίου Σημ Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες Οφειλές από άλλες τράπεζες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Χορηγήσεις Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη Άλλα περιουσιακά στοιχεία 12, Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα και εξοπλισμός Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε Κεντρικές και άλλες τράπεζες Καταθέσεις πελατών Ομολογιακά δάνεια Δανειακό κεφάλαιο Άλλες υποχρεώσεις 12, Σύνολο υποχρεώσεων Κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 22 ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 5

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Αποθεματικά δίκαιης αξίας, συναλλαγματικών διαφορών Μετοχικό Υπέρ το και άλλα Αποθεματικά κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά προσόδου Σημ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Διαγραφή ζημιών 21,22 ( ) ( ) Έκδοση μετοχών από την εθελοντική ανταλλαγή αξιογράφων κεφαλαίου 19, Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 - (38.566) (38.566) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες (1.799) (1.799) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (6.256) (4.858) ( ) Ζημιά περιόδου ( ) (2.423) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία Συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο ( ) (1.187) ( ) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου (24.203) ( ) Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 - (10.127) (10.127) Μέρισμα υπό μορφή μετοχών 21, ( ) - (6.201) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή (68) - (68) Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες (1.790) (1.790) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (41) Λοιπές αλλαγές (50) - (50) ( ) (Ζημιά)/κέρδος περιόδου ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (3.456) Συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Σημ Μετρητά για εργασίες (81.410) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (33.872) (46.585) Καθαρά μετρητά για εργασίες ( ) ( ) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού (6.434) (16.436) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις λογισμικών προγραμμάτων (3.959) (6.463) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (533) (18.818) Εισπράξεις από εξοφλήσεις και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση μείον αγορές Εισπράξεις από εξοφλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη μείον αγορές Εισόδημα από χρηματοοικονομκά περιουσιακά στοιχεία Πώληση επιχειρήσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (6.004) Μεταβολές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (4.210) - Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Άμυνα σε μέρισμα που πληρώθηκε - (6.201) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 (38.566) (10.127) Εισπράξεις από έκδοση ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου ( ) ( ) Τόκοι ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (50.955) (64.146) Μέρισμα που πληρώθηκε από θυγατρικές εταιρείες προς δικαιώματα μειοψηφίας (1.799) (1.790) Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Συναλλαγματικές διαφορές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.219) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών εταιρειών της (ο «Όμιλος»), για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επίσης ο Όμιλος προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της συνδεδεμένης CNP Laiki Insurance Holdings Ltd (πρώην CNP Marfin Insurance Holdings Ltd). Η Τράπεζα συστάθηκε με έδρα την Κύπρο το 1901 με το όνομα «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού». Το 1924 εγγράφηκε ως η πρώτη δημόσια εταιρεία στην Κύπρο με την ονομασία «Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού Λτδ». Το 1967 η Τράπεζα άλλαξε το όνομά της σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ» και στις 26 Μαΐου, 2004 μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ». Στις 31 Οκτωβρίου, 2006 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή του ονόματός της σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Στις 2 Απριλίου, 2012 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η αλλαγή του ονόματός της σε «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd». Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας είναι στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Βάση ετοιμασίας Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας. Όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Ομίλου. 8

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). Κατά την εξέταση της ικανότητας του Ομίλου να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την επίδραση των ακόλουθων. Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της Ελληνικής και Κυπριακής οικονομίας, στις οποίες ο Όμιλος είναι σημαντικά εκτεθειμένος, έχει επηρεάσει αρνητικά τις εργασίες του Ομίλου και παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός σημαντικών οικονομικών, πολιτικών κινδύνων και κινδύνων αγοράς και αβεβαιότητες που επηρεάζουν το Ελληνικό και Κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Οι κυριότεροι κίνδυνοι πηγάζουν από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στην κρίση χρέους των χωρών/κυβερνήσεων της ευρωζώνης και τις επιτυχείς, ή όχι, προσπάθειες για σημαντικές δημοσιονομικές αναπροσαρμογές και τις επιπτώσεις τους στην Ελληνική και Κυπριακή οικονομία. Η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι σήμερα μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από εξωτερικά πλήγματα από την παγκόσμια οικονομία, καθώς και από κινδύνους εφαρμογής, τη μεταρρυθμιστική κόπωση και την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικής συμμετοχής (PSI+), η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν οι βασικές προκλήσεις της Ελληνικής οικονομίας. Το 2011 ο Όμιλος υπέστη σημαντική ζημιά απομείωσης ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI+), όπως και αυξημένη ζημιά απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα. Οι ζημιές αυτές είχαν αντίστοιχο αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος 2011 και στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, τα οποία δεν πληρούσαν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (Σημ. 45 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011). Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ο Όμιλος συνεχίζει να μην πληροί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως εξηγείται πιο κάτω. Όσον αφορά τη ρευστότητά του, ο Όμιλος είχε αυξημένη εξάρτηση από χρηματοδοτικές διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία έχει αυξηθεί περαιτέρω στις 30 Σεπτεμβρίου, Στις 26 Οκτωβρίου, 2011 η κεφαλαιακή άσκηση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτούσε από τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση με τη δημιουργία αποθέματος κεφαλαίου έναντι ανοιγμάτων σε δημόσιο χρέος για να αντικατοπτρίζει τρέχουσες τιμές αγοράς. Επιπρόσθετα, απαιτούσε τη δημιουργία τέτοιου αποθέματος ώστε ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων να φτάσει το 9% μέχρι τις 30 Ιουνίου, Ο Όμιλος έλαβε μέρος στην κεφαλαιακή άσκηση της ΕΑΤ. Το ποσό του κεφαλαιακού ελλείμματος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου, 2011 και το εκτιμημένο κεφαλαιακό έλλειμμα του Ομίλου υπολογίστηκε σε 1,97 δισ. Ο Όμιλος θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανερχόταν στο 9%. Στις 20 Ιανουαρίου, 2012 ο Όμιλος, μέσα στα πλαίσια της κεφαλαιακής άσκησης, κατέθεσε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ένα ολοκληρωμένο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης με το οποίο θα διασφάλιζε την αύξηση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 9%, μετά τη ζημιά που προέκυπτε από την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και τις προβλέψεις για απομείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατατέθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είχε συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούσαν την υλοποίησή του. 9

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που υποβλήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, 2012, περιλάμβανε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων την ανταλλαγή των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, τη μείωση και διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου, 2012, για την υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης (Σημ. 52 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011). Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αξιολόγηση της ικανότητας του Ομίλου να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως δρώσα λειτουργική επιχείρηση, έχει επιπρόσθετα λάβει υπόψη τις επιστολές για δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραχώρηση της αναγκαίας στήριξης προς την Τράπεζα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας ώστε η Τράπεζα να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα λειτουργική επιχείρηση. Ακολούθως, και στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας περί στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων με έκδοση του περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2012 (Κ.Δ.Π. 182/2012) ως τροποποιήθηκε με (1) στις 14 Ιουνίου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 213/2012), (2) στις 23 Ιουλίου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 274/2012) και (3) στις 14 Αυγούστου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 305/2012), μαζί αναφερόμενα ως το «Διάταγμα», ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία λειτούργησε ως ανάδοχος της έκδοσης κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 1,8 δισ. μέσω δικαιωμάτων προτίμησης. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των μετοχών που αναλήφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές, η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε στις 30 Ιουνίου, μετοχές στην Τράπεζα και αποτελεί τώρα τον μεγαλύτερο μέτοχο της Τράπεζας με ποσοστό 84%. Αυτή η απόκτηση μετοχών από την Κυπριακή Δημοκρατία έχει διακανονιστεί μέσω Ομολόγων Κυπριακού Δημοσίου όπως εξηγείται στη Σημείωση 15. Τα ομόλογα αυτά είναι δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Επίσης, κατά την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου με συνήθεις μετοχές, προέκυψαν νέες συνήθεις μετοχές. Σε σχέση με την προσφορά για ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου με Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΑΕΚ), οι αιτήσεις δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσής τους με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου, 2012 και του Πρώτου Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 19 Ιουνίου,

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) Λόγω του περιορισμένου αριθμού της μετατροπής υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου σε συνήθεις μετοχές και του γεγονότος ότι οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν, ο στόχος του Ομίλου για επίτευξη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 9% βάσει των απαιτήσεων της ΕΑΤ δεν έχει επιτευχθεί. Παρόλα αυτά η ΕΑΤ έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με τις συστάσεις της ΕΑΤ, ως αποτέλεσμα της απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποταθεί για στήριξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΤ, είναι πιθανό να απαιτηθούν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για τον Όμιλο μετά από την αξιολόγηση από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης. Στις 3 Οκτωβρίου, 2012 ανακοινώθηκε η τελική αξιολόγηση της κεφαλαιακής άσκησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της η Τράπεζα είχε στις 30 Ιουνίου, 2012 υπολειπόμενο κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους εκ., το οποίο αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή μέτρων στήριξης από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διατάγματος, έχει καταρτιστεί Σχέδιο Αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με τους διορισμένους συμβούλους (KPMG Ηνωμένου Βασιλείου) για το σκοπό αυτό. Στις 28 Αυγούστου, 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και ενέκρινε την υποβολή του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως προβλέπεται στο Διάταγμα, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο με τη σειρά του θα το υποβάλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ο Όμιλος θα επαναπροσδιορίσει και τις κεφαλαιακές του ανάγκες. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, είναι ικανοποιημένοι ότι οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ετοιμαστούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2011, εκτός από την υιοθέτηση από τον Όμιλο όλων των εφαρμόσιμων καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όλων των αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και όλων των νέων και αναθεωρημένων διερμηνειών τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2012 όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: (α) Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Μεταφορές Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Η τροποποίηση στοχεύει στη βελτίωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 11

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) (β) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, Αναβαλλόμενη Φορολογία: Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων Οι τροποποιήσεις υπόκεινται σε υιοθέτηση από την ΕΕ και αφορούν τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας σε επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα Τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα είναι έξοδα τα οποία σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και με άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα του Ομίλου και είναι σημαντικά λόγω φύσης ή μεγέθους. Γνωστοποιούνται ξεχωριστά για καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου (Σημ. 8). 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Εκτός από περιπτώσεις όπου ένα πρότυπο ή μια διερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά όλα τα ποσά παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται με συγκριτικές πληροφορίες. 4. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Εννιαμηνία Εννιαμηνία Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε που έληξε που έληξε Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) ( ) (89.115) Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ζημιά ανά μετοχή (βασικό και μειωμένο) - σεντ (20,1) (19,0) (1,7) (5,5) 12

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, τα αποτελέσματα ανά τομέα που παρουσιάζονται βασίζονται σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση και συμφιλιώνονται με τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος λειτουργεί έξι κύριους επιχειρηματικούς τομείς σε παγκόσμια βάση: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική και επενδυτική τραπεζική εργασία από εταιρικούς πελάτες. Λιανική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική τραπεζική εργασία από λιανικούς πελάτες. Διαχείριση περιουσίας, που περιλαμβάνει όλη την εργασία από εύπορους πελάτες (τραπεζική εργασία και διαχείριση περιουσίας). Διεθνείς επιχειρήσεις και Μονάδα Βελτιστοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που περιλαμβάνει: (i) όλες τις εργασίες από υπηρεσίες που προσφέρονται σε διεθνείς επιχειρήσεις και (ii) η συγκεκριμένη Μονάδα συστάθηκε από τον Όμιλο το Φεβρουάριο 2012 ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης του κεφαλαίου της και εφαρμογής της απομόχλευσης όπως αυτή είχε προγραμματιστεί στο υποβληθέν κεφαλαιακό πλάνο. Διαχείριση διαθεσίμων και αγορών, που περιλαμβάνει όλη τη δραστηριότητα από τη διαχείριση διαθεσίμων και αγορών. Συμμετοχές, επενδύσεις και άλλοι τομείς, που περιλαμβάνει τις διάφορες συμμετοχές και επενδύσεις του Ομίλου και όλες τις άλλες εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους άλλους τομείς, και καμία από τις οποίες δεν αποτελεί ξεχωριστά αναφερόμενο τομέα. Η πληροφόρηση προς τη διεύθυνση του Ομίλου βασίζεται σε επιμέτρηση του κέρδους πριν από τη φορολογία και πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες που αποτελείται από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα, πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων και απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα. Αυτή η βάση επιμέτρησης δεν συμπεριλαμβάνει τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από τους λειτουργικούς τομείς όπως απομειώσεις υπεραξίας όταν η απομείωση είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου, μη επαναλαμβανόμενου γεγονότος, αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα. 13

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Διεθνείς επιχειρήσεις και Μονάδα Επιχειρηματική βελτιστο- Διαχείριση Συμμετοχές, και ποίησης διαθεσίμων επενδύσεις επενδυτική Λιανική Διαχείριση περιουσιακών και και άλλοι τραπεζική τραπεζική περιουσίας στοιχείων αγορών τομείς Σύνολο Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη ( ) Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) ( ) ( ) (57.156) ( ) ( ) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) (21.289) ( ) (96.781) ( ) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών Η συμφιλίωση των εσόδων από εργασίες από τρίτα μέρη με τα έσοδα από εργασίες του Ομίλου για την περίοδο είναι ως ακολούθως: Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Ενοποίηση και αναπροσαρμογές (5.460) (5.236) Έσοδα από εργασίες Ομίλου για την περίοδο

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Συμφιλίωση αποτελεσμάτων ανά τομέα στη ζημιά περιόδου Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) ( ) Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα (πριν από τη φορολογία) (21.249) - Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (11.680) (16.867) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) - Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Φορολογία Ζημιά περιόδου ( ) ( ) 6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επενδύσεις προς εμπορία (1.129) (10.874) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (60.393) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου (2.989) Ζημιά από από-αναγνώριση χορηγήσεων (5.429) - Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών (Ζημιά)/κέρδος από εξόφληση και διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη (26.889) 53 Κέρδος/(ζημιά) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: Επενδύσεις προς εμπορία (10.276) Επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση (1.600) (3.382) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (19.293) ( ) Το κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2012 αντιπροσωπεύει το κέρδος από την πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Marfin Pank Eesti AS στην Εσθονία (30 Σεπτεμβρίου, 2011: κέρδος από πώληση της Λαϊκής Τράπεζας (Αυστραλίας) Λτδ). 15

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Τα «Άλλα έσοδα» περιλαμβάνουν κέρδος ύψους 115,6 εκ. το οποίο προέκυψε από την ανταλλαγή και προσφορά υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II) με κυμαινόμενο επιτόκιο ονομαστικής αξίας 450 εκ. που λήγουν το 2016 (Σημ. 19). 8. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ Τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα είναι σημαντικά στοιχεία μη επαναλαμβανόμενης φύσης, θεωρούνται ουσιώδη λόγω φύσης ή μεγέθους και γνωστοποιούνται ξεχωριστά για καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Παρουσιάζονται σε ξεχωριστή στήλη ως «Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα» στην συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και αφορούν έξοδα προσωπικού, αποσβέσεις και λειτουργικά έξοδα, ως αποτέλεσμα συναλλαγών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αναδιάρθρωση του Ομίλου και με άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. 9. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Στις 24 Φεβρουαρίου, 2012 η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τους τελικούς όρους της προσφοράς του PSI+ για την εθελοντική ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), οι οποίοι περιλάμβαναν τα ακόλουθα: (α) νέους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,5% των ΟΕΔ και ανταλλαγής τους με 20 νέα ομόλογα λήξης από το 2023 έως και το 2042 με κλιμακωτό επιτόκιο, (β) ομόλογα συνδεδεμένα με την πορεία του Ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκδομένα από το Ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο έως και 1% ετησίως του ονομαστικού ποσού σε περίπτωση που το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδας υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, (γ) ομόλογα σταθερού επιτοκίου εκδομένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) σε δύο ισόποσες σειρές, λήξης ενός και δύο ετών αντίστοιχα, ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% των ΟΕΔ που ανταλλάσσονται και (δ) έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας (6 μηνών με μηδενικό τοκομερίδιο zero coupon) του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου, 2012 στα ΟΕΔ που ανταλλάσσονται. Το πρόγραμμα PSI+ υλοποιήθηκε το Μάρτιο Ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά απομείωσης ύψους εκ. όπως εξηγείται στη Σημείωση 45 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, Με βάση τις τιμές αγοράς των νέων ΟΕΔ που προέκυψαν μετά την ανταλλαγή, όπως αυτές απέρρεαν από διάφορες συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ημέρα της ανταλλαγής, η Διεύθυνση αποφάσισε ότι η λογιστική αξία των ΟΕΔ που ανταλλάγηκαν στο πρόγραμμα PSI+ πρέπει να απομειωθεί περαιτέρω ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις τιμές αγοράς κατά την ανταλλαγή. 16

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (συνέχεια) Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος στα αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 αναγνώρισε επιπρόσθετη ζημιά απομείωσης ύψους 85 εκ. αυξάνοντας την συνολική απομείωση των ΟΕΔ λόγω του PSI+ σε εκ., αντιπροσωπεύοντας το 79,2% της ονομαστικής τους αξίας. Η απομείωση αυτή περιλαμβάνει και το σχετικό κόστος αντιστάθμισης των ΟΕΔ μέχρι την ημερομηνία απομείωσής τους, καθώς και τις μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων αντιστάθμισης του επιτοκιακού τους κινδύνου. Η Διεύθυνση αποφάσισε να ταξινομήσει τα νέα ΟΕΔ που προέκυψαν από την ανταλλαγή στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη», με βάση τις αρχές του ΔΛΠ 39, δεδομένου ότι τα νέα ΟΕΔ διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Η ονομαστική αξία των νέων ΟΕΔ (μετά την ανταλλαγή) στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ήταν 965 εκ. και η λογιστική τους αξία 288 εκ. Τα ΟΕΔ τα οποία δεν συμμετείχαν στην ανταλλαγή συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες «Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου» και «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων». Η λογιστική αξία αυτών των ΟΕΔ στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ήταν και αντίστοιχα. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελληνική αγορά και αξιολογεί σε τακτή βάση κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή απομείωση της λογιστικής αξίας των ΟΕΔ. 10. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η συνεχιζόμενη επιδείνωση στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, καθώς και η ζημιά που έχει υποστεί ο Όμιλος ως αποτέλεσμα της απομείωσης των ΟΕΔ που κατείχε, κατά 79,2% της ονομαστικής τους αξίας μετά την εφαρμογή των όρων του PSI+, οδήγησαν σε απομείωση της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η απομείωση που αναγνωρίστηκε για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ήταν 557,4 εκ. Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της Ρουμανίας έχουν προκαλέσει μείωση στην διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της υπεραξίας στην ανακτήσιμη αξία της πιο πάνω μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Η απομείωση που αναγνωρίστηκε για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ήταν 22,7 εκ. Τον Ιούλιο 2012 η Marfin CLR Public Co Ltd μετονομάστηκε σε Laiki Capital Public Co Ltd. Ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά από την απομείωση της εμπορικής επωνυμίας ύψους 0,5 εκ. Αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είχαν αναγνωριστεί σε σχέση με την αγορά της CLR Capital το ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Κατά την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ο Όμιλος αναγνώρισε επιπρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 99,5 εκ., σε σχέση με μελλοντικά φορολογικά οφέλη από τη φοροαπαλλαγή ζημιών της απομείωσης των ΟΕΔ. 17

22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» περιλαμβάνουν παράγωγα για εμπορία με θετική δίκαιη αξία ύψους 49,6 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2011: 129,2 εκ.) και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τη θετική δίκαιη αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, για τα οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης, ύψους 3,9 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2011: 7,1 εκ.). Οι άλλες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν παράγωγα για εμπορία με αρνητική δίκαιη αξία ύψους 40,0 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2011: 133,2 εκ.) και την αρνητική δίκαιη αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, για τα οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης, ύψους 66,2 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2011: 179,5 εκ.). 13. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χορηγήσεις Συμβόλαια ενοικιαγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων (Σημ. 14) ( ) ( )

23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2012 και 30 Σεπτεμβρίου, 2011: Ατομική Συλλογική πρόβλεψη πρόβλεψη Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων για την περίοδο Αναστροφή πρόβλεψης και ανακτήσεις ( ) (8.321) ( ) Διαγραφές χορηγήσεων (29.549) (557) (30.106) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων από πώληση επιχειρήσεων (7.713) (103) (7.816) Συναλλαγματικές διαφορές (3.377) 28 (3.349) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων για την περίοδο Αναστροφή πρόβλεψης και ανακτήσεις (61.003) (21.001) (82.004) Διαγραφές χορηγήσεων ( ) (82.322) ( ) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων από πώληση επιχειρήσεων (34) (114) (148) Συναλλαγματικές διαφορές (549) (301) (850) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τα «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη» περιλαμβάνουν τα Ομόλογα Κυπριακού Δημοσίου που παραχωρήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση το Διάταγμα, για την απόκτηση των μετοχών της Τράπεζας (Σημ. 21) ονομαστικής αξίας 1.888,6 εκ. Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 η λογιστική αξία αυτών των χρεογράφων ήταν 1.819,9 εκ. Τα ομόλογα αυτά είναι διάρκειας ενός έτους, ανανεώνονται αυτόματα στη λήξη τους και έχουν ετήσια απόδοση 5,16%. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ήταν Ba3 (Moody s). 19

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στα «Άλλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνεται ποσό ύψους 662 εκ. το οποίο αφορά αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ποσό ύψους 119 εκ. αφορά τις τραπεζικές εργασίες στη Κύπρο και ποσό ύψους 504 εκ. αφορά τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα, (περιλαμβάνεται η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από την απομείωση των ΟΕΔ). Το ποσό που αφορά τις τραπεζικές εργασίες της Κύπρου εκτιμάται ως ανακτήσιμο. Έχοντας υπόψη την αναμενόμενη οριστικοποίηση της σχετικής Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως να έχει επίπτωση στην ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που σχετίζεται με τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα, έχει αποφασιστεί όπως το θέμα επανεξεταστεί στο τέλος του έτους και οποιαδήποτε διαγραφή που ενδεχομένως να προκύψει, να λάβει μέρος τότε. 17. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2012 και 30 Σεπτεμβρίου, 2011: Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου Ακίνητα και εξοπλισμός από πώληση επιχειρήσεων (168) (2.418) Μεταφορά στην κατηγορία «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» (10) (2.054) Μεταφορά στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα» (887) - Προσθήκες μείον πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού Επανεκτίμηση ακινήτων Αποσβέσεις (20.050) (18.299) Συναλλαγματικές διαφορές (121) (587) Καθαρή λογιστική αξία 30 Σεπτεμβρίου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Ομόλογα 2009/ Ομόλογα 2009/ Ομόλογα 2009/ Ομόλογα 2012/ Γραμμάτια

25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 18. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (συνέχεια) Ομόλογα 2009/2012 Το Φεβρουάριο 2012, η Τράπεζα επαναγόρασε και ακύρωσε ομόλογα ονομαστικής αξίας 116,4 εκ. Το σύνολο των ομολόγων αυτών κατεχόταν από εταιρείες του Ομίλου. Το Σεπτέμβριο 2012, τα ομόλογα έληξαν σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους και ποσό ίσον με την ονομαστική αξία των ομολόγων πλέον των δεδουλευμένων τόκων πληρώθηκε στους κατόχους. Ομόλογα 2012/2016 Η Τράπεζα, μέσα στα πλαίσια της ανταλλαγής και προσφοράς των υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 450 εκ. που λήγουν το 2016 (Σημ. 19), εξέδωσε στις 12 Ιουνίου, 2012 νέα ομόλογα ονομαστικής αξίας 96 εκ. σε ευρώ σταθερού επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης λήξης Τα ομόλογα έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους 3 δισ. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 8%. 19. ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ομόλογα 2009/ Ευρωομόλογα λήξης Αξιόγραφα κεφαλαίου Μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης 2004/ Ευρωομόλογα λήξης Τον Ιανουάριο 2012, η Τράπεζα επαναγόρασε και ακύρωσε ομόλογα ονομαστικής αξίας 13,7 εκ. Το σύνολο των ομολόγων αυτών κατεχόταν από εταιρείες του Ομίλου. Η Τράπεζα στα πλαίσια των ενεργειών του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσής της, που υποβλήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και συμφωνήθηκε με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, προχώρησε στην ανταλλαγή και προσφορά των υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο ονομαστικής αξίας 450 εκ. που λήγουν το 2016 ως εξής: (α) ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με ομόλογα σε ευρώ σταθερού επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης λήξης 2016 με αναλογία ανταλλαγής 72,5% και (β) προσφορά των υφιστάμενων ομολόγων για επαναγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών τιμή προσφοράς 55%. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των υφιστάμενων ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή σύμφωνα με την πρόταση ανταλλαγής ήταν Το συνολικό ονομαστικό ποσό των υφιστάμενων ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για επαναγορά σύμφωνα με την πρόταση προσφοράς ήταν και το συνολικό ονομαστικό ποσό νέων ομολόγων τα οποία εκδόθηκαν στις 12 Ιουνίου, 2012 σύμφωνα με την πρόταση ανταλλαγής ήταν (Σημ. 18). Από την ανταλλαγή προέκυψε κέρδος ύψους 115,6 εκ. (Σημ. 7). 21

26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19. ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) Αξιόγραφα κεφαλαίου Στις 30 Ιουνίου, 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008, 2009 και 2010 («Επιλέξιμα Αξιόγραφα»), συνολικής αξίας με νέες συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΑΕΚ). Οι κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιογράφων μπορούσαν να ανταλλάξουν μέρος ή όλα τα αξιόγραφά τους στην ονομαστική τους αξία ( έκαστο) κατ επιλογή τους (i) με ΑΕΚ έναντι αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και/ή (ii) με νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 με τιμή έκδοσης 0,10 η κάθε μία. Από την εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων προέκυψαν νέες συνήθεις μετοχές αξίας (Σημ. 21). Παράλληλα λήφθηκαν αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων με ΑΕΚ, οι οποίες απορρίφθηκαν αφού οι πρόνοιες και οι όροι της έκδοσης, όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου, 2012 και στο Πρώτο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Ιουνίου, 2012, δεν ικανοποιούνταν. Ως εκ τούτου παραμένουν σε ισχύ Επιλέξιμα Αξιόγραφα των πιο πάνω εκδόσεων συνολικού ύψους Στις 14 Σεπτεμβρίου, 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε αναφορικά με τα αξιόγραφα κεφαλαίου έκδοσης 2008 και σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2008 ότι η πληρωμή τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, 2012 αναβάλλεται. Στις 14 Σεπτεμβρίου, 2012 αναφορικά με τα αξιόγραφα κεφαλαίου έκδοσης 2009 και 2010, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Ενημερωτικών Δελτίων ημερομηνίας 3 Ιουλίου, 2009 και 28 Μαΐου, 2010 αντίστοιχα, έχει διενεργηθεί ακύρωση πληρωμής τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, Σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης, η ακυρωθείσα πληρωμή τόκου είναι οριστική και δεν θα είναι πλέον πληρωτέα από την Τράπεζα. Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου Στις 14 Σεπτεμβρίου, 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σε σχέση με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) και με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 19 Μαΐου, 2011, προέβη σε υποχρεωτική ακύρωση πληρωμής τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, 2012, η οποία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των εν λόγω αξιογράφων είναι οριστική και δεν θα είναι πλέον πληρωτέα από την Τράπεζα. 20. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετά την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών για τα έτη , το υφιστάμενο σχέδιο καθορισμένων παροχών μετατράπηκε σε σχέδιο καθορισμένης εισφοράς από 1 Ιανουαρίου, Ο Όμιλος έχει προβεί σε μεταφορά της υποχρέωσης για φιλοδώρημα αφυπηρέτησης σε τραπεζικό λογαριασμό προς όφελος του Ταμείου Προνοίας στις 4 Μαΐου,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 2011 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα