Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013"

Transcript

1 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δσήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ 358 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 180 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία, 130 ζηελ Κύπξν, 42 ζηελ Οπθξαλία, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί 6 θαηαζηήκαηα αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί άηνκα δηεζλώο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε 30,3 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε 2,7 δηο. εκείσζε ζρεηηθά κε ηα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013: Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. ην πιαίζην απηφ, νη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα πσιήζεθαλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΔ, ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Δξγαζηώλ ησλ ελ Διιάδη εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηάηαγκα ηνπ Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνληαη σο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Σξάπεδα απνξξφθεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λατθή Σξάπεδα) ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ηα Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηαηάγκαηα Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζήο ηνπο, ζηηο 29 Μαξηίνπ εκεηψλεηαη φηη ε εχινγε αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο ζπλέλσζεο είλαη πξνθαηαξθηηθή, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Λόγσ ησλ αλσηέξσ, ε ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο δελ είλαη δπλαηή. 1

2 A. ύλνςε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Ιζνινγηζκόο Ο δείθηεο θύξησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 δηαηεξήζεθε ζην 10,2%, ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο 30 επηεκβξίνπ Παξόιν πνπ ν δείθηεο απηόο επεξεάζηεθε δπζκελώο από ηε κείσζε ύςνπο 2% ζηα θύξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο (κείσζε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο), δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα ιόγσ ηεο κείσζεο θαηά 2% ζηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αύμεζε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο). ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηα δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο δηακνξθώζεθαλ ζε 26,7 δηο θαη 15,0 δηο αληίζηνηρα θαη ν δείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο ζε 145% (ζε ζύγθξηζε κε 146% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013). Ο δαλεηζκόο από ην Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA) έρεη κεησζεί ζε 9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, από 9,86 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ Ο δαλεηζκόο από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα αλήιζε ζε 1,4 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Με ην ξπζκό αύμεζήο ηνπο λα πεξηνξίδεηαη ζην 0,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ 1 αλήιζαλ ζε εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζε ζύγθξηζε κε εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, αληηπξνζσπεύνληαο ην 49% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο απμήζεθε ζε 38% έλαληη 37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, ελώ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ην 2014, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ λα ζηαζεξνπνηνύληαη, ελώ ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα κε βάζε ηε λέα νδεγία 2 ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη. Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε εθαη., κε ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε 999 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζε 3,62%. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 314 εθαη. κε ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε 274 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζην 3,87%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 552 εθαη. θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα ζην 47%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 130 εθαη. κεησκέλα θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Σα θέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 622 εθαη., ελώ ηα θέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 184 εθαη. 1 Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ κε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαη δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠXΑ. 2 Όπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λέα Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ κε ηίηιν Οδεγία πξνο ηα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα γηα ηνλ Οξηζκό ησλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ θαη ησλ Ρπζκηδόκελσλ Χνξεγήζεσλ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1 Ηνπιίνπ Ζ Οδεγία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. 2

3 Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε εθαη., κε ηε ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζην 3,9%. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 268 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε 261 εθαη. ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Οη δεκηέο από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (πνπ νξίδνληαη σο δεκηέο πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο δεκηέο από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Διιάδα) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα 426 εθαη. Οη δεκηέο από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 77 εθαη. Οη ζπλνιηθέο δεκηέο από ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Διιάδα θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 θαη από ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, αλήιζαλ ζε εθαη. Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 168 εθαη., από ηα νπνία 121 εθαη. αθνξνύλ ηα δύν ρέδηα Δζεινύζηαο Δμόδνπ πνπ εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρνληαη ζηα εθαη. Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλέξρνληαη ζηα 103 εθαη. Β. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Β.1 Κύξηεο Δμειίμεηο Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2013 αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup. ηηο 25 Μαξηίνπ 2013, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε θαη ην Eurogroup θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα παθέην ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Κχπξνπ χςνπο 10 δηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Σν Μλεκφλην πλαληίιεςεο (Μ) πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξφηθαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, κέηξα ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, δηαξζξσηηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα, κέηξα κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. ηηο 25 Μαξηίνπ 2013, ην Eurogroup ζε δήισζή ηνπ 3, ζεκείσζε ηελ απφθαζε γηα δηάιπζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Κχπξνπ) θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ (Σξάπεδα) κε ηε ζπλεηζθνξά θαηαζεηψλ (bail-in of depositors), ρσξίο ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο απφ ην πξφγξακκα. Ζ Σξάπεδα ηεινχζε ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ ηνπ

4 Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε επηηεχρζεθε κε ηε ζπλεηζθνξά θαηαζεηψλ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 47,5% ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην. Δπηπξφζζεηα, νη θαηά ηελ 29 Μαξηίνπ 2013 θάηνρνη ζπλήζσλ κεηνρψλ θαη ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ε Σξάπεδα: Πψιεζε δάλεηα, αθίλεηα θαη θαηαζέζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο 7,9 δηο θαη ππνρξεψζεηο χςνπο 7,7 δηο. Σν πγθξφηεκα πξνέβε ζε πιεξσκή κεηξεηψλ χςνπο 1,2 δηο πξνο ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο θαηαγξάθεθε δεκηά χςνπο 1,4 δηο. Απέθηεζε απφ ηε Λατθή Σξάπεδα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο 15,1 δηο θαη ππνρξεψζεηο χςνπο 14,6 δηο, θπξίσο ηηο αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο χςνπο 4,2 δηο, θαζψο θαη ην δαλεηζκφ απφ ηνλ Μεραληζκφ Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηφηεηαο (ELA) χςνπο 9 δηο. 4 Απέθηεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πψιεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαζέζεσλ θαη κέξνο ησλ δαλείσλ (θπξίσο δάλεηα ιηαληθήο) ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Ρνπκαλίαο ζηε Marfin Bank (Romania) S.A. Μεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ έμνδφ ηεο απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ε Σξάπεδα πξνρψξεζε κε απνθαζηζηηθά κέηξα πξνο ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζηελ Κχπξν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ηεο ζέζεο. Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, ε ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε απνξξφθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο. ηηο 10 επηεκβξίνπ 2013 δηεμήρζε ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ λέσλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο θαη εμέιεμε ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί ηε λέα κεηνρηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2013, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε αξηζκφ αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απινπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ απηψλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηέζζεξεηο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ: Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, Δγρψξηεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γηεζλείο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Αλαδηάξζξσζε. Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ πνπ ζα απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα αλαδηάξζξσζε θαη αλάθηεζε ρξεψλ. Ζ Γηεχζπλζε ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηνπο πειάηεο κε ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο πέξαλ ησλ 100 εθαη., γηα ηηο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θαη γηα εηζπξάμεηο θαη αλάθηεζε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. B.2 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ B.2.1 Κεθαιαηαθή Βάζε Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε εθαη. ελψ ν δείθηεο θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηαηεξήζεθε ζην 10,2%, ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο 30 επηεκβξίνπ Παξφιν πνπ ν δείθηεο απηφο επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηε κείσζε χςνπο 2% ζηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 2% ζηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ κείσζε ησλ θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δεκηέο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην 4 εκεηψλεηαη φηη ε εχινγε αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο ζπλέλσζεο είλαη πξνθαηαξθηηθή, ζχκθσλα κε ηα ΓΥΠΑ. 4

5 ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 χςνπο 103 εθαη. (κείσζε ηνπ δείθηε θαηά 0,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) πνπ αληηζηαζκίζηεθαλ απφ θέξδε θαη άιια ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ απ επζείαο ζηα απνζεκαηηθά χςνπο 58 εθαη. (αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο). Ζ κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) νθείιεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο απνκφριεπζεο. Σν πγθξφηεκα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο κέζσ ηεο κε δηαλνκήο θεξδψλ ελψ, παξάιιεια, ε αλαδηάξζξσζε θαη πψιεζε κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο θεθαιαηαθήο ζέζεο θαη κείσζεο θηλδχλσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ αχμεζε ην ειάρηζην φξην ηνπ δείθηε θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (core tier 1) απφ 8% ζε 9% ρσξίο λα νξίδεηαη ειάρηζηνο δείθηεο γηα ηα βαζηθά θαη ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, ηζρχνπλ νη λένη Καλνληζκνί Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ (CRR) θαη ε ηξνπνπνηεκέλε νδεγία γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ (CRD IV). Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ δείθηε Κεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (Common Equity Tier 1 capital). ηε βάζε απηήο ηεο αμηνιφγεζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζα νξίζεη ηνπο λένπο ειάρηζηνπο δείθηεο, ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο παξακέηξνπο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Παλεπξσπαηθήο Άζθεζεο Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξφηθα θαη ελεκεξψλνληαο ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο. Β.2.2 Καηαζέζεηο θαη Γάλεηα Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζηα 15,0 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζε ζχγθξηζε κε 15,5 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, 17,0 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013 θαη κε 28,4 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ζ κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηαμχ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 30 Ηνπλίνπ 2013 νθείιεηαη θπξίσο α) ζηελ πψιεζε θαηαζέζεσλ χςνπο 7,7 δηο ζηελ Διιάδα, β) ζηελ απφθηεζε θαηαζέζεσλ χςνπο 4,5 δηο απφ ηελ Λατθή Σξάπεδα (ζε Κχπξν θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), γ) ζηε κεηαηξνπή θαηαζέζεσλ χςνπο 3,8 δηο ζε κεηνρέο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο θαη δ) ζηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ Οη πειαηεηαθέο εθξνέο 5 πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. Καηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013, παξαηεξήζεθε κείσζε χςνπο 10% ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ πξνεμφθιεζε δαλείσλ θαη ηελ άλνδν ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γνιαξίνπ πνπ επεξέαζε ηνλ φγθν ησλ θαηαζέζεσλ ζε Ακεξηθάληθν Γνιάξην. Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, νη Κππξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ πειαηεηαθέο εηζξνέο, ελψ ε θαηαζεηηθή βάζε παξνπζίαζε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο κε ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 2% ζε ζρέζε κε κείσζε 10% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ζ ζπλερηδφκελε άλνδνο ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γνιαξίνπ επέθεξε κείσζε 0,4% ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ζηελ Κχπξν ζε ζρέζε κε ηηο 30 επηεκβξίνπ Οη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν απνηεινχλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ ζε Ρσζία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην αλέξρνληαη ζε 6% θαη 8% αληίζηνηρα. Ζ Σξάπεδα θαηείρε κεξίδην αγνξάο 27,5% ζηηο θαηαζέζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έλαληη 27,9% ζηηο 30 επηεκβξίνπ Οη θαηαζέζεηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη αλαινγνχζαλ ζην 49% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζην 145%, ζε ζχγθξηζε κε 146% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 5 Οη πειαηεηαθέο ξνέο νξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηηο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη ησλ αιιαγψλ ζηα κεηθηά δάλεηα πειαηψλ. 5

6 2013. Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηεο απφ ηνλ ELA χςνπο 9,0 δηο, ν δαλεηζκφο απφ ηνλ ELA αλήιζε ζηα 11,11 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ Μεηά ηελ έμνδφ ηεο απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο θαη αθνχ έγηλε απνδεθηφ αληηζπκβαιιφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα έρεη αληιήζεη ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1,4 δηο απφ ηελ ΔΚΣ θαη έρεη κεηψζεη ην δαλεηζκφ απφ ηνλ ELA ζε 9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ πλνιηθά, κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2013, ε Σξάπεδα θαηφξζσζε λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα (ΔΚΣ θαη ELA) θαηά πεξίπνπ 450 εθαη. απφ 11,4 δηο (πνπ απνηειείην εμ νινθιήξνπ απφ ELA) ζε 10,96 δηο θαη ηαπηφρξνλα πέηπρε λα απνξξνθήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο κείσζεο ησλ θαηαζέζεψλ ηεο. Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ζηνλ Κππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ην Μάξηην ηνπ 2013, νη Κππξηαθέο Αξρέο λα επηβάινπλ πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα πεξηνξηζκφ ησλ εθξνψλ ζηηο θαηαζέζεηο θαη δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ησλ Κππξηαθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα πεξηιάκβαλαλ πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ, ππνρξεσηηθή αλαλέσζε γξακκαηίσλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη παξαθνινπζνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Σα πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ν έιεγρνο ησλ θεθαιαίσλ, επηηξέπνπλ ζηελ Σξάπεδα λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν ζεκαληηθήο εθξνήο θαηαζέζεσλ. Δθηφο απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζην επξχηεξν Κππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ππάξρνπλ επηπξφζζεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαηάγκαηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο 6. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαηαζέζεηο χςνπο 3,0 δηο (πεξίπνπ ην 37,4% ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ 7 ) παξέκελαλ δεζκεπκέλεο ζε ηξείο ηζάμηεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο κε δηάξθεηα 6, 9 θαη 12 κελψλ αληηζηνίρσο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1 Απγνχζηνπ Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθφκα κία θνξά κε δηάξθεηα θαη επηηφθην ίζν ηεο πξνεγνχκελεο. Όηαλ απηέο νη θαηαζέζεηο απνδεζκεπηνχλ, ηα θεθάιαηα ζα ππφθεηληαη ζηα γεληθφηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή ηεο λα κελ εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα αλαλέσζε γηα άιινπο 6 κήλεο ησλ εμακεληαίσλ θαηαζέζεσλ πνπ έιεγαλ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 χςνπο πεξίπνπ 940 εθαη. Οη θαηαζέηεο κε απνδεζκεπκέλα θεθάιαηα γεληθά παξέκεηλαλ κε ηελ Σξάπεδα θαη ε δηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ έρεη μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηα δάλεηα αλήιζαλ ζε 26,7 δηο (ζε ζχγθξηζε κε 27,4 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ θαη 28,3 δηο ηνλ Ηνχλην 2013), κε ηα δάλεηα ζηελ Κχπξν λα αλέξρνληαη ζηα 22,9 δηο θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% ηνπ ζπλφινπ. Ζ κείσζε ζηα δάλεηα νθείιεηαη ζηελ πξνεμφθιεζε δαλείσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ, ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα απνκφριεπζε. Σα δάλεηα παξνπζηάδνληαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, χςνπο 1,9 δηο. Σα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή Σξάπεδα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα 9,7 δηο. Με ηελ απνξξφθεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, ε Σξάπεδα είλαη ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κχπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζην 39% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ωο εθ ηνχηνπ, νη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη αιιειέλδεηεο κε ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. Σα δάλεηα ζηε Ρσζία ( 1,4 δηο) θαη ηα δάλεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ( 1,3 δηο) αληηπξνζσπεχνπλ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ έθαζην. Όζνλ αθνξά ζηα δάλεηα θαηά είδνο πειάηε, ηα δάλεηα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο 8 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αληηπξνζσπεχνπλ ην 46% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, ηα δάλεηα ζε κηθξνκεζαίεο 6 Σν Πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο Ληδ Γηάηαγκα ηεο 30 Ινπιίνπ ηνπ Όπσο νξίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013 πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. 8 Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ην Κππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο πέξαλ ησλ 4 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πέξαλ ησλ 2 εθαη. 6

7 επηρεηξήζεηο 9 αληηπξνζσπεχνπλ ην 23% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα νηθηζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% θαη ην 11% ηνπ ζπλφινπ, αληηζηνίρσο. εκεηψλεηαη φηη ηα δάλεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ηα δάλεηα ζηνλ ηνκέα αθηλήησλ θαη αλάπηπμεο γεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ έθαζηνο. B.2.3 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ Ζ ζπλερηδφκελε χθεζε, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ πνπ επεξεάδεη ηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ θαηέρεη ην πγθξφηεκα, εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλήιζαλ ζε εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ζε ζρέζε κε εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013) θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 49% ησλ δαλείσλ. Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ πεξηνξίζηεθε ζε κφιηο 0,2% ζε ζρέζε κε αχμεζε 18% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο 10 απμήζεθε ζην 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε 37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαιχπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (ΜΔΓ) κε βάζε ην λέν νξηζκφ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ αλήιζαλ ζε εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ζε ζχγθξηζε κε εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013) θαη απνηεινχζαλ ην 53% ησλ δαλείσλ. Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ζην 7% ζε ζρέζε κε ξπζκφ αχμεζεο 29% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κε πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζην 35% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε 37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα ΜΔΓ θαιχπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην 2014, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ λα δείρλνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο, ελψ ηα ΜΔΓ κε βάζε ηελ λέα νδεγία ηεο ΚΣΚ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ξπζκηζκέλα δάλεηα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΜΔΓ θαη ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν δείθηεο ΜΔΓ απνηειείηαη απφ Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 6% ησλ δαλείσλ) θαη Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 47% ησλ δαλείσλ). 9 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ην Κππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο θάησ ησλ 4 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θάησ ησλ 2 εθαη. 10 Πνζνζηφ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ κε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ. 11 Νένο νξηζκφο Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ (ΜΔΓ) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: χκθσλα κε ηε λέα νδεγία, έλα δάλεην ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνύκελν όηαλ παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή αλ έρεη ηύρεη ξύζκηζεο θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ξύζκηζεο παξνπζίαδε θαζπζηεξήζεηο γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ, αλεμαξηήησο εκπξάγκαησλ ή άιισλ εμαζθαιίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα δάλεην νξίδεηαη σο ΜΔΓ όηαλ παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο (ηόθνπο, θεθάιαην ή ρξεώζεηο) γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ινγαξηαζκόο παξαηξαβήγκαηνο κε ρξεσζηηθό ππόινηπν κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ νξίνπ ζε ζπλερή βάζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, (ην όξην ηνπ 5% θαηαξγείηαη από ηελ 1/1/2014) θαη ρνξήγεζε πνπ έηπρε ξύζκηζεο θαη ε νπνία ηελ εκέξα ηεο ξύζκηζεο ήηαλ ηαμηλνκεκέλε σο κε εμππεξεηνύκελε ή παξνπζίαδε θαζπζηέξεζε/ππέξβαζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ. Χνξεγήζεηο πνπ έηπραλ ξύζκηζεο παξακέλνπλ σο ΜΔΓ γηα 6 κήλεο από ηελ έλαξμε θαηαβνιήο δόζεσλ θεθαιαίνπ βάζεη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο αύμεζεο ηεο δόζεο 6 κήλεο κεηά ηνλ πξώην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ε πςειόηεξε δόζε έρεη νξηζηεί ζην λέν πξόγξακκα απνπιεξσκήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηξνπνπνηεκέλν πξόγξακκα απνπιεξσκήο πξνβιέπεη θαηαβνιή εθ άπαμ πνζνύ ζηε ιήμε ηεο ρνξήγεζεο, ηόηε ε ρνξήγεζε παξακέλεη σο κε εμππεξεηνύκελε κέρξη ηε ιήμε ηεο. 7

8 % επί ηνπ % επί ηνπ εθαη. ζπλφινπ εθαη. ζπλφινπ Αλάιπζε ΜΔΓ (βάζεη λένπ νξηζκνύ) Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγφηεξε ησλ 90 εκεξψλ % 955 4% Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ή Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ % % Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα % % Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (βάζεη ΓΠΧΑ) % % B.3 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ B.3.1 Αλάιπζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην ηφθσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα 999 εθαη. θαη 3,62% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, φζν θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν θαη απφ ηελ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, φπνπ πνζνζηφ 36% ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ απφ ην Δπξσζχζηεκα. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 274 εθαη. θαη 3,87%, αληίζηνηρα. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε εθαη. θαη επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηηο δεκηέο απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (θπξίσο απφ αλαθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) χςνπο 78 εθαη., ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα άιια έζνδα. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 552 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ην 58% αθνξά θφζηνο πξνζσπηθνχ ( 322 εθαη.) θαη ην 42% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ( 230 εθαη.). Με ηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, ε Σξάπεδα πξνρψξεζε ζε πξφγξακκα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο, ηα νπνία κεηψζεθαλ απφ 203 ηνλ Μάην ηνπ 2013 ζε 130 ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 (36% κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ). Πεξαηηέξσ, ην πγθξφηεκα πξνζέθεξε ρέδην Δζεινχζηαο Δμφδνπ (ΔΔ) ζηελ Κχπξν, πνπ καδί κε ηηο κεηψζεηο απνιαβψλ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, είραλ σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν θαηά 35% ζε εηήζηα βάζε. Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζε ζε 47%, ελψ ν δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε 41%. B.3.2 Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ Ζ ζπλερηδφκελε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο αληαλαθιάηαη ζηε ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ χςνπο εθαη. γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ελψ ε ρξέσζε γηα απνκείσζε δαλείσλ αλήιζε ζε 3,9% ησλ κεηθηψλ δαλείσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο αλέξρνληαλ ζε εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013), θαη αληηζηνηρνχλ ζε 18,6% επί ησλ κεηθηψλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζε ζχγθξηζε κε 17,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013). 8

9 Οη δείθηεο ππνινγίζηεθαλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε απφ ηε Λατθή Σξάπεδα, χςνπο 1,9 δηο. B.3.3 Εεκηέο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Οη δεκηέο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο (πνπ νξίδνληαη σο δεκηέο πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 426 εθαη. Οη δεκηέο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 77 εθαη. B.3.4 Έμνδα Αλαδηάξζξσζεο Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 168 εθαη., θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηνπ ΔΔ χςνπο 22 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη ην θφζηνο ηνπ ΔΔ ην νπνίν πξνζθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 χςνπο 99 εθαη. Σν κε επαλαιακβαλφκελν θφζηνο ηνπ ΔΔ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013 επεξέαζε αξλεηηθά ηνλ δείθηε θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. B.3.5 Απόθιηζε κεηαμύ Διεγκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Πξνθαηαξθηηθώλ Απνηειεζκάησλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 Σα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ θαηά 10 εθαη. ζηηο Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία απφ ηα Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014, θπξίσο ιφγσ απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Οπθξαλία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο θαηερφκελε πξνο πψιεζε. Μεηά ηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ σο νκάδα εθπνίεζεο θαηερφκελε πξνο πψιεζε, αλαγλσξίζηεθε απνκείσζε χςνπο 10 εθαη. γηα λα κεηψζεη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5, δειαδή ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο εθπνίεζεο ζε εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ζ απνκείσζε αλαγλσξίζηεθε ζην βαζκφ πνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηψζεθε ζην κεδέλ. Ωο απνηέιεζκα, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε απμήζεθαλ ζε 168 εθαη. απφ 158 εθαη. ζχκθσλα κε ηα Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο κεηά ηελ θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε εθαη., ζε ζχγθξηζε κε εθαη. ζχκθσλα κε ηα Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα. Γ. Πξννπηηθέο Σν πγθξφηεκα εθπφλεζε ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ην Ννέκβξην ηνπ Με βάζε ην Μ κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξφηθαο, ε Σξάπεδα νθείιεη λα δεκνζηνπνηήζεη επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη Κχξηνπο Γείθηεο Απφδνζεο, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζνχληαη απφ ηηο Αξρέο ζε ηξηκεληαία βάζε. Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Σξάπεδα ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιή, κηθξόηεξν, ζηνρεπκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο: 9

10 Αλάθηεζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. Γηαηήξεζεο ηεο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηα λνηθνθπξηά θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Γεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνύ νξγαληζκνύ ηθαλνχ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία κέζα ζε αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη λα αληεπεμέιζεη ζε πεξαηηέξσ αξλεηηθά εμσγελή γεγνλφηα θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. Οκαιήο απνξξόθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξώελ Λατθήο Σξάπεδαο, δεκηνπξγψληαο ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δλίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηελ νξγαληθή δεκηνπξγία θεθαιαίνπ κέζσ θεξδνθνξίαο, απνκφριεπζεο θαη πψιεζεο κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε αδπλακία εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαη/ή λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εθηακίεπζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Κχπξν, βαζχηεξε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ξαγδαία κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εχζξαπζηε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% ησλ δαλείσλ θαη ην 85% ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν. Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε, ε νηθνλνκία απνδεηθλχεηαη ζρεηηθά αλζεθηηθή. Ζ ηξίηε απνζηνιή αμηνιφγεζεο ηεο Σξφηθαο έρεη ζπκπεξάλεη φηη ην Κππξηαθφ πξφγξακκα πξνζαξκνγήο εμειίζζεηαη βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ, νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη έρνπλ εθπιεξσζεί κε ζεκαληηθφ πεξηζψξην, ε νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε είλαη ιηγφηεξν έληνλε απ φηη αξρηθά εθηηκήζεθε θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δείρλεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Οη εμειίμεηο απηέο ππνδειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαη ε ζπλέρηζε ησλ ηάζεσλ απηψλ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ αλάθακςε ηεο Σξάπεδαο. Ζ δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ηεο πξψελ Λατθήο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζε θαιφ ζηάδην κε ηα θαηαζηήκαηα ζηελ Κχπξν λα έρνπλ κεησζεί ζε 130 απφ 203 ην Μάην Δπηπιένλ, αθφκα 3 θαηαζηήκαηα αλακέλεηαη λα θιείζνπλ ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο γηα λα θηάζνπλ ην ζηφρν ησλ 127 θαηαζηεκάησλ. Σν επφκελν νξφζεκν φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ηεο πξψελ Λατθήο Σξάπεδαο είλαη ε ελνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ Ζ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ζα δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ απνκεησκέλσλ δαλείσλ θαη απφ πηζαλέο επηπξφζζεηεο κεηψζεηο ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ. Γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ε Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζην δαλεηαθφ ηεο ραξηνθπιάθην. ηνρεπκέλα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ πξφζθαηα απνδίδνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα, κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ λα πεξηνξίδεηαη ζε 0,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, ζε ζρέζε κε ξπζκφ αχμεζεο 18% θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Παξφια απηά, είλαη λσξίο λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ. Δπηπιένλ, κε ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία λα αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ θαηά ην 2014 θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν ηνκέαο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, λα ζπλερίδνπλ λα είλαη ππνηνληθνί, ε δπλαηφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο ζα ζπλερίζεη λα πηέδεηαη, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Σα ΜΔΓ κε βάζε ηε λέα νδεγία ηεο ΚΣΚ αλακέλνληαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, θαζψο ηα αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 10

11 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ, σο κέξνο ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζε φια ηα ραξηνθπιάθηα. ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ζε θαζπζηέξεζε, ε Γηεχζπλζε ζα είλαη ππεχζπλε γηα φια ηα δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα σο θεληξηθή δηαρείξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ιεηηνπξγψληαο κε κηα πην νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε. Ζ δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο ε ηαρεία θαη επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. Ζ Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαζεηψλ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο σο απνδεθηφ αληηζπκβαιιφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα αληηθαηέζηεζε κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηνλ ELA κε δαλεηζκφ απφ ηελ ΔΚΣ. Δπηπξφζζεηα, απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2013 κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 2013, ε Σξάπεδα θαηάθεξε λα δηαρεηξηζηεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα θαηά 450 εθαη. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ θαη γηα λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο. Σνλ Οθηψβξην 2013, ε Σξάπεδα πξνψζεζε έλα λέν θαηαζεηηθφ πξντφλ κέζσ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κε ην 59% ησλ λέσλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ λα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ, θαηαδεηθλχνληαο φηη νη πειάηεο εκπηζηεχνληαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπξφζζεηα, νη πξαγκαηηθέο αλαλεψζεηο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ παξακέλνπλ ςειφηεξεο απφ ην ειάρηζην φξην αλαλέσζεο ζχκθσλα κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη ηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο λα κελ εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα αλαλέσζε γηα αθφκα έλα εμάκελν ησλ εμακεληαίσλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απνκφριεπζήο ηεο, ε Σξάπεδα έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Οπθξαλία ζηελ ABH Ukraine Ltd, κέινο ηνπ Alfa Group 12. Σν ηίκεκα ηεο πψιεζεο είλαη 225 εθαη. 13 θαη αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Ζ ινγηζηηθή δεκηά είλαη πεξίπνπ 126 εθαη. 14 θαη ε αξλεηηθή επίπησζε ζηα θεθάιαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο εθηηκάηαη ζηα 49 εθαη. ή 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηνπο θεθαιαηαθνχο δείθηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ πψιεζε εκπίπηεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζε ζε θχξηεο αγνξέο θαη ηελ πψιεζε κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πινπνηείηαη ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη αλακελφηαλ απφ ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο. Σν πγθξφηεκα πξνρψξεζε ζε απηφ πνπ ζεσξεί σο θαιή ζπλαιιαγή πεηπραίλνληαο ηελ απνκφριεπζε θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμάιεηςε πηζαλψλ κειινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ζηελ Οπθξαλία, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Οπθξαλία. 12 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαιιαγή δείηε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ζχλδεζκν: 13 Τπφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγέο πνπ ζα γίλνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε νπνία εθηηκάηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξί ηα ηέιε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ Βαζίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Γεθέκβξε ηνπ

12 εκεηώζεηο ζηα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα: Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο: 1) Πψιεζε εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Δξγαζηώλ ησλ ελ Διιάδη εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηάηαγκα ηνπ ) Δμαγνξά εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηαηάγκαηα ) Απνδεκίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμαγνξάζζεθαλ απφ ηελ Λατθή ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Έθδνζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ πξνο Απνδεκίσζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Γηάηαγκα ) Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηα Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) ηνπ Ο ππνινγηζκφο ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ έγηλε βάζεη ησλ Γηαηαγκάησλ. 5) Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα ηνπ ) Πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρνπκαλία ζηελ Marfin Romania ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζηε Ρνπκαλία ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο Ληδ, Γηάηαγκα ηνπ Ζ Δηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηα δηαηάγκαηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο κε ίδηα κέζα, θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ σο ηίκεκα γηα ηελ απφθηεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd φπσο πξνλνείηαη απφ ηα ΓΠΥΑ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ αβεβαηνηήησλ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Σα ίδηα θεθάιαηα θαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο πην πάλσ ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. Οη Eιεγκέλεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 είλαη δηαζέζηκεο ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ ζηελ Οδφ ηαζίλνπ (51, Αγ. Παξαζθεπή, ηξφβνινο, Σ.Θ , 1398 Λεπθσζία, Κχπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο ( Ζ αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο (Investor Relations) 12

13 Γ. Παξάξηεκα 1 Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ πγθξνηήκαηνο εθαη Δηήζηα Μεηαβνιή +% Γ Σξίκελν 2013 Γ Σξίκελν 2013 Σξηκεληαία Μεηαβνιή +% Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο % % Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο % % Κέξδε απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξέο δεκηέο απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο 5 (3) % % % Λνηπά (έμνδα)/έζνδα (64) (15) 326% (40) 3 - ύλνιν εζόδσλ % % Κφζηνο πξνζσπηθνχ (322) (294) +10% (66) (83) -21% Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (230) (251) -8% (64) (54) +18% ύλνιν εμόδσλ (552) (545) +2% (130) (137) -5% Κέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο % % Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ (1.067) (1.339) -20% (268) (261) +3% Μεξίδην ζηα θέξδε/(δεκηέο) ζπγγελψλ εηαηξηψλ (1) - Εεκηέο πξηλ ηε θνξνινγία, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (443) (964) -54% (84) (38) +122% Φνξνινγία Εεκηέο πνπ αλαινγεί ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία θαη πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (426) (912) -53% (77) (35) +118% Έμνδα αλαδηάξζξσζεο (168) (10) - (26) (107) - Εεκηέο απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (90) (789) Εεκηέο απφ ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα (1.366) Απνκείσζε ΟΔΓ πξηλ ηελ θνξνινγία θαη απνκείσζε ππεξαμίαο - (503) Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία (2.050) (2.214) -7% (103) (142) -28% Πεξίιεςε απόδνζεο Δηήζηα Μεηαβνιή +% Γ Σξίκελν 2013 Γ Σξίκελν 2013 Σξηκεληαία Μεηαβνιή +% Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην 3,62% 2,94% +68 κ.β.* 3,87% 4,02% -15 κ.β.* Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα 47% 59% -12 ε.κ.* 41% 38% +3 ε.κ.* Γείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ % 48% -10 ε.κ.* 38% 37% +1 ε.κ.* εκεξψλ κε πξνβιέςεηο Βαζηθέο δεκηέο αλά κεηνρή (ζελη) (57,8) (14.345,9) - (3,1) (5,3) - * κ.β. = κνλάδεο βάζεο, ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα 13

14 ύλνςε Ιζνινγηζκνύ εθαη % Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο % Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο % Οκφινγα, θξαηηθά αμηφγξαθα θαη κεηνρέο % Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο % Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία % ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ % Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο % Υξεκαηνδφηεζε απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο πκθσλίεο Δπαλαγνξάο % Καηαζέζεηο πειαηψλ % Οκνινγηαθά δάλεηα % Άιιεο ππνρξεψζεηο % Γαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο % ύλνιν ππνρξεώζεσλ % Μεηνρηθφ θεθάιαην % Μεηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά πζζσξεπκέλεο δεκηέο (2.152) (2.500) - Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο % Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο % ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ % ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ % 14

15 Βαζηθνί Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ % Γάλεηα ( δηο) 26,7 28,1-5% Καηαζέζεηο πειαηψλ ( δηο) 15,0 28,4-47% Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο 145% 86% +59 ε.κ.* Πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ 49% 27% +22 ε.κ.* Κεθάιαηα Γείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 10,2% -1,9% +12,1 ε.κ.* Γείθηεο βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 10,2% 0,6% +9,6 ε.κ.* πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 10,5% 0,9% +9,6 ε.κ.* ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( εθαη.) % * ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 1 εθαηνζηηαία κνλάδα = 1%, εκ. 1 Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δελ είλαη δπλαηή. εκ. 2: Οη δείθηεο πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ θαη θάιπςεο κε πξνβιέςεηο ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ κεηθηψλ δαλείσλ. 15

16 Bank of Cyprus Group Audited Financial Results for the year ended 31 December 2013 Financial Results FY2013 Highlights Income Statement Review Balance Sheet Review Restructuring Appendices 27 March

17 Disclaimer Certain statements, beliefs and opinions in this presentation are forward-looking. Such statements can be generally identified by the use of terms such as believes, expects, may, will, should, would, could, plans, anticipates and comparable terms and the negatives of such terms. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties and assumptions about the Group that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by such forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. We have based these forwardlooking statements on our current expectations and projections about future events. Any statements regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which are based on facts known to and/ or assumptions made by the Group only as of the date of this presentation. We assume no obligation to update such forward -looking statements or to update the reasons that actual results could differ materially from those anticipated in such forward-looking statements. This presentation does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any security in any jurisdiction in the United States, to United States Domiciles or otherwise. The delivery of this presentation shall under no circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Group or that the information set forth herein is complete or correct as of any date. This presentation shall not be used in connection with any investment decision regarding any of our securities, which should only be made based on expressly authorised materials from us identified as such, nor in connection with any decision whether or how to vote on any matter submitted to our stockholders. The securities issued by Bank of Cyprus Public Company Ltd have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933 ( the Securities Act ), or under the applicable securities laws of Canada, Australia or Japan. Following the Eurogroup decisions to recapitalise Bank of Cyprus (Bank) via a bail-in of depositors, the Bank was placed under resolution from 25 March 2013 until 30 July 2013, a period during which it was recapitalised and restructured in accordance with the decrees issued by the Central Bank of Cyprus in its capacity as Resolution Authority. In this context, the banking and leasing operations of the Bank in Greece were sold to Piraeus Bank S.A. as per the Sale of Greek Operations of Bank of Cyprus Public Company Ltd Decree of Hence, the financial results of the Greek operations are presented as discontinued operations. The Bank acquired the operations of Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Laiki Bank) in Cyprus as per the Sale of certain operations of Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Decree of Hence the financial results of Laiki Bank are fully consolidated as from the date of the transfer, 29 March It is noted that the fair value of the transferred assets and liabilities for the purposes of accounting for the business combination of the Group is provisional in accordance with IFRSs. 2

18 Financial Results FY2013 Highlights Financial Results FY2013 Highlights Income Statement Review Balance Sheet Review Restructuring Appendices Following the Eurogroup decisions to recapitalise Bank of Cyprus via a bail-in of depositors, the Bank was placed under resolution from 25 March 2013 until 30 July 2013, a period during which it was recapitalised and restructured in accordance with the decrees issued by the Central Bank of Cyprus in its capacity as Resolution Authority. Due to the corporate actions that took place during this period, it is not possible to compare figures and results of the Group with past financial periods. 3

19 Financial Results FY2013 Highlights Loss from continuing operations 77 mn for 4Q2013; including restructuring costs of 26 mn, loss attributable to shareholders 103 mn Loss from continuing operations 426 mn for FY2013; including restructuring costs of 168 mn and mn losses from discontinued operations and from disposal of Greek operations, loss attributable to shareholders mn Profit before impairments, restructuring costs and discontinued operations 184 mn for 4Q2013 ( 622 mn for FY2013) Net interest income 274 mn for 4Q2013 ( 999 mn for FY2013) and Net Interest Margin 3,87% for 4Q2013 (3,62% for FY2013) Cost to income ratio at 47% for FY2013 Deposit base showing signs of stabilisation during 4Q2013, with deposits in Cyprus reduced by 2% (compared to a 10% reduction during 3Q2013) ELA funding reduced to 9,56 bn; ECB funding at 1,40 bn 90+ DPD* showing signs of stabilisation, with growth rate contained to 0,2% for 4Q2013 (compared to growth rate of 18% during 3Q2013) Core tier 1 capital ratio sustained at 10,2%; Ratio affected negatively by a 2% reduction in core tier 1 capital (a negative impact of 0,2 percentage points) and benefited by a 2% reduction in RWA (a positive impact of 0,2 percentage points) * 90+ DPD are loans with a specific provision (i.e. impaired loans) and loans past-due for more than 90 days as per IFRS. 4

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Mr. John Patrick Hourican Group Chief Executive Officer 29/11/2013 1 Πρόοδος μέχρι σήμερα - Progress so far Ανακεφαλαιοποίηση Recapitalisation Αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011

Αλαθνίλσζε. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 Κεξδνθνξία εμαηξνπκέλεο ηεο απνκείσζεο Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ o Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο 377 εθαη., αύμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 Λεπθσζία, 29 Μαΐνπ 2015 Κύξηα εκεία Οη πειαηεηαθέο εηζξνέο ζπλερίζηεθαλ ην 2015. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 Λεπθσζία, 31 Μαΐνπ 2016 Κύξηα Σεκεία Σα πξνβιεκαηηθά δάλεηα (δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ) κεηώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Υπογεγραμμένη) 0001/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Correction To:0001/

Πλήρως Υπογεγραμμένη) 0001/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Correction To:0001/ Correction To:0001/00017203 0001/00017384/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2016 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ Λεπθσζία, 15 Ννεκβξίνπ Κύξηα Σεκεία Ζ ζεηηθή δπλακηθή ζπλερίζηεθε θαηά ην γ ηξίκελν Σα πξνβιεκαηηθά δάλεηα

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Correction To:0001/

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Correction To:0001/ Correction To:0001/00017921 0001/00017938/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ηo ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014

Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ηo ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ηo ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 Λεπθσζία, 30 Μαΐνπ 2014 Γήισζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ: «Καηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡIΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Δλόηεηα Β Δθδόηεο

ΠΔΡIΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Δλόηεηα Β Δθδόηεο ΠΔΡIΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Τα πεπιληπηικά ζημειώμαηα αποηελούνηαι από απαιηήζειρ γνωζηοποίηζηρ γνωζηέρ ωρ "Σηοισεία". Τα ζηοισεία αςηά απιθμούνηαι ζηιρ ενόηηηερ Α-Ε (Α.1-Ε.7). Το παπόν πεπιληπηικό ζημείωμα πεπιέσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00005253/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η π έ σ ο ς ζ α δ ι ά π θ π ω ζ η η ο ς Δ ι ο ι κ η η ι κ ο ύ Σ ς μ β ο ς λ ί ο ς η ο ς Τ α σ ς δ π ο μ ι κ ο ύ Τ α μ ι ε ς η η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ της περιόδοσ από1 η Ιανοσαρίοσ έως 30 η Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα