Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων"

Transcript

1 Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως". 2. Τις διατάξεις των 1 και 4 της Π. 2771/80 (ΦΕΚ 491, τ. Β` της κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων "περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων". 3. Την πράξη 20/1981 του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε. ), στην οποία διατυπώθηκε η σχετική γνώµη του σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 186/ Τη σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου της `Επικρατείας, η οποία περιέχεται στην 467/1981 πράξη του, µε πρόταση του αρµόδιου Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε : Άρθρο 1 Χαρακτηρισµός Μαθηµάτων που διδάσκονται στο Γυµνάσιο Παρ. 1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο, δηµόσιο και ιδιωτικό, ηµερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δυο οµάδες ως εξής : Μαθήµατα Α` οµάδας (Βασικά) : α) Η Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, γ) τα Μαθηµατικά, δ) τα Θρησκευτικά, ε) η Ιστορία, στ) τα Στοιχεία. Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος, ζ) η Φυσική, η) η Χηµεία, θ) η Γεωγραφία - Γεωλογία. ι) η Ανθρωπολογία -- Υγιεινή, ια) η Βιολογία, ιβ) η Ξένη γλώσσα. Μαθήµατα Β` οµάδας (µη Βασικά ) : α) ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, β) η Φυσική Αγωγή, γ) η Μουσική, δ) τα Καλλιτεχνικά, ε) τα µαθήµατα Τεχνολογίας, στ) η Οικιακή Οικονοµία. Άρθρο 2 Βαθµολογική κλίµακα αξιολογήσεως 1

2 Παρ. 1. Η βαθµολογική κλίµακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των µαθητών σε κάθε µάθηµα είναι : Παρ. 2. Κατώτατο βαθµολογικό όριο προαγωγής ή απολύσεως για κάθε µάθηµα και κατά την εξαγωγή του ετησίου αποτελέσµατος είναι ο βαθµός δέκα ( 10 ). Παρ. 3. `Η βαθµολόγηση της επιδόσεως των µαθητών γίνεται µε ακέραιους αριθµούς. Κατά την εξαγωγή όµως των µέσων όρων το τυχόν κλασµατικό µέρος του βαθµού, εφόσον είναι ίσο η µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, λογίζεται ως ακέραιη µονάδα και προστίθεται στο ακέραιο µέρος του, αλλιώς παραλείπεται. Παρ. 4. Ο γενικός βαθµός ετήσιας προόδου είναι ο µέσος όρος των βαθµών των µαθηµάτων των δυο οµάδων του προηγούµενου άρθρου, ο όποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία. έντυπα και τίτλους µε το τυχόν Κλασµατικό του µέρος. Ο βαθµός αυτός επισηµαίνεται µε τους χαρακτηρισµούς : "Ανεπαρκώς" "Μέτρια", "Καλά", "Πολύ Καλά", "Άριστα". Το κατώτατο βαθµολογικό όριο του κάθε χαρακτηρισµού ορίζεται ως εξής : α) "Ανεπαρκώς" 01 β) "Μέτρια" 10 γ) "Καλά" 12 1/2 δ )"Πολύ καλά" 15 1/2 ε) "Άριστα" 18 1/2 Άρθρο 3 Έλεγχος της προόδου των µαθητών Γενική Διάταξη Η πρόοδος των µαθητών στα διδασκόµενα µαθήµατα ελέγχεται µε προφορικές και γραπτές ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιµασίες κατά τη διάρκεια του έτους προκειµένου να διαπιστωθεί η κατάρτιση των µαθητών σε κάθε µάθηµα, η κριτική αφοµοίωση των διδασκοµένων και γενικά η επιδιωκόµενη κατά το αναλυτικό πρόγραµµα πρόοδος αυτών. Με βάση τα αποτελέσµατα, που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν, καθορίζεται η προαγωγική εξέλιξη των µαθητών. Παρ. 1. Κατά την προφορική δοκιµασία αξιολογούνται και βαθµολογούνται : α ) η επιµέλεια των µαθητών, β ) η ειδική επίδοσή τους στο µάθηµα της ηµέρας και γ) ή ενεργητική συµµετοχή τους σ` όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του µαθήµατος. 2

3 Οι διδάσκοντες οφείλουν µε προσωπική τους ευθύνη να µεριµνούν ώστε στις προφορικές δοκιµασίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε τριµήνου σ` όλα τα µαθήµατα όλοι οι µαθητές χωρίς εξαίρεση. Κάθε παράλειψη στο σηµείο αυτό ελέγχεται επιµελώς από το Δ/ντη του Σχολείου και τα αρµό-δια για το σκοπό αυτόν εποπτικά όργανα. Παρ. 2. Για τον έλεγχο της επιµέλειας και της επιδόσεως των µαθητών σε κάθε µάθηµα ή κλάδο µαθήµατος κατά τη διάρκεια κάθε τριµήνου, εκτός από την καθηµερινή εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας, που µπορεί να είναι προφορική ή ολιγόλεπτη (10-15) γραπτή εξέταση, διενεργούνται και ωριαίες γραπτές δοκιµασίες, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις επόµενες παραγράφους, Παρ. 3. Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέµατα που λαµβάνονται από την ύλη του µαθήµατος της ηµέρας και προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες µπορούν οι µαθητές να διατυπώνουν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση αυτή. Οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις(tests) διεξάγονται χωρίς περιορισµό κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το µάθηµα ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: (Το εδάφιο αυτό 3 παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε, µε την 1 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82). Παρ. 4. Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες διεξάγονται χωρίς καµιά προειδοποίηση των µαθητών στην ύλη του µαθήµατος της ηµέρας που προορίζεται για εξέταση. Οι δοκιµασίες αυτές διεξάγονται σε όλα τα µαθήµατα της Α` οµάδας, καθώς και στην Οικιακή Οικονοµία και στο Σχέδιο του µαθήµατος των Καλλιτεχνικών της Β` οµάδας, υποχρεωτικά δύο φορές µέσα στο διδακτικό έτος, τη µία οπωσδήποτε στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου και την άλλη στη διάρκεια του δευτέρου {(ή του τρίτου τριµήνου κατά την κρίση του καθηγητή, που διδάσκει το µάθηµα)}. Αν ένα µάθηµα διδάσκεται σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα επί ένα και µισό τρίµηνο και βαθµολογείται αυτοτελώς, τότε διεξάγεται τουλάχιστον µία γραπτή δοκιµασία του τύπου αυτού σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. ( Όπως αντικαταστάθηκει µε την 2 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82). Παρ. 5. Στις ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και στις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες µετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι µαθητές της τάξεως ή του τµήµατος. Μαθητής που απέχει αδικαιολόγητα από τις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες θεωρείται ότι εξετάστηκε και βαθµολογήθηκε µε τον κατώτατο βαθµό επιδόσεως. Μαθητής που απέχει δικαιολογηµένα από τη διενέργεια ωριαίας γραπτής δοκιµασίας καλείται να υποστεί τη γραπτή αυτή δοκιµασία σε πρώτη ευκαιρία κατά την κρίση του καθηγητή πού διδάσκει το µάθηµα. (Όπως διαµορφώθηκε µε την 3 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82). Παρ. 6. Για τις τάξεις ή τα τµήµατα τάξεων, στις οποίες λόγω του µεγάλου αριθµού µαθητών οι δυνατότητες επιτηρήσεως των µαθητών για την αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής δοκιµασίας είναι περιορισµένες, ορίζονται διαφορετικά αλλά ισοδύναµα κατά το δυνατό θέµατα, τα οποία 3

4 κατανέµονται κατά τέτοιο τρόπο, που οι µαθητές που κάθονται στο ίδιο θρανίο να διαπραγµατεύονται διαφορετικά θέµατα. Παρ. 7. Για τη διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκιµασιών απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση του Διευθυντή του Γυµνασίου από τον διδάσκοντα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση πολλών τέτοιων δοκιµασιών κατά την ίδια εβδοµάδα ή κατά το τέλος κάθε τριµήνου. Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από µια γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου διδακτικού προγράµµατος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου διδακτικού προγράµµατος για τους ίδιους µαθητές. ( Όπως διαµορφώθηκε µε την 4 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82). Παρ. 8. Τα γραπτά δοκίµια των ανωτέρω γραπτών εξετάσεων και δοκιµασιών διορθώνονται από τον διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των µαθητών για να ενηµερωθούν ως προς την επιτυχή ή όχι ανάπτυξη του θέµατος και παραδίδονται στο Διευθυντή του Γυµνασίου για φύλαξη µέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Επίσης τίθενται υπόψη των γονέων, εφόσον το ζητήσουν. Άρθρο 4 Τριµηνιαίοι βαθµοί επιδόσεως των µαθητών Παρ. 1. Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιµέλεια και την επίδοση των µαθητών του στο µάθηµα που διδάσκει, αφού συνεκτιµήσει το βαθµό της ενεργητικής και θετικής συµµετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του µαθήµατος στο σχολείο και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεών τους για εργασίες στο σπίτι, σχετικά µε το συγκεκριµένο µάθηµα, την προφορική επίδοσή τους που προκύπτει από τις προφορικές εξετάσεις και τις ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και την επίδοσή τους στις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες. Σε περίπτωση που ελλείπει ένα από τα ανωτέρω στοιχεία, ο βαθµός τριµηνιαίας επιδόσεως του µαθητή για το µάθηµα αυτό διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των λοιπών στοιχείων. Παρ. 2. Πέντε µέρες το αργότερο µετά τη λήξη κάθε τριµήνου ο αρµόδιος καθηγητής καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τάξη ή τµήµα τάξεως µε τους τριµηνιαίους βαθµούς επιδόσεως των µαθητών του, για το τρίµηνο που έληξε. Στην περίπτωση που από την ονοµαστική κατάσταση λείπει ο βαθµός µαθητή, ο καθηγητής δικαιολογεί στην κατάσταση την έλλειψη αυτή. Παρ. 3. Για µάθηµα που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λιγότερο από ένα πλήρες και συνεχές τρίµηνο δεν κατατίθεται βαθµολογία. Παρ. 4. Για µάθηµα που διδάσκεται επί ένα και µισό τρίµηνο κατατίθεται τριµηνιαίος βαθµός του και για το µισό τρίµηνο διδασκαλίας του. Παρ. 5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου η βαθµολογία των µαθητών, η οποία περιλαµβάνεται στις ανωτέρω καταστάσεις, καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση και µε ιδιαίτερη 4

5 προσοχή στο ατοµικό δελτίο των µαθητών και απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε µεταβολή της. Παρ. 6. Ο τριµηνιαίος βαθµός της Εκθέσεως, που αποτελεί κλάδο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των βαθµών όλων των εκθέσεων, τις οποίες έγραφε ο µαθητής κατά τη διάρκεια του τριµήνου που έληξε. Μία από τις εκθέσεις κάθε τριµήνου γράφεται σε ιδιαίτερο φύλλο χάρτου και µετά τη διόρθωσή της κατατίθεται στο Διευθυντή του Γυµνασίου, για να φυλαχτεί µαζί µε τα γραπτά δοκίµια των άλλων µαθηµάτων. (Όπως αντικαταστάθηκε µε την 2 του άρ. 2 του Π.Δ. 268/82.) Παρ. 7. Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από µόνιµη ή παροδική σωµατική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία ) αποδεικνυόµενα, όταν δεν είναι προφανή, από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται µε βάση ένα από τα δύο προβλεπόµενα είδη δοκιµασίας και µόνο. Παρ. 8. Η εκτίµηση τη επιδόσεως των µαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία της Αλλοδαπής ή της ηµεδαπής ή σχολεία στα οποία εφαρµόζεται δίγλωσσο πρόγραµµα διδασκαλίας στο εξωτερικό βασίζεται : α) Στο βαθµό της ενεργητικής συµµετοχής τους στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας του µαθήµατος στο σχολείο. β) Στην προφορική τους εξέταση. Για την εκτίµηση της επιδόσεως των µαθητών αυτών λαµβάνεται υπόψη και η τυχόν συµµετοχή τους σε γραπτή δοκιµασία που γι` αυτούς ορίζεται προαιρετική. Άρθρο 5 Ενηµέρωση των κηδεµόνων για την τριµηνιαία επίδοση των µαθητών Στο τέλος του Α` και Β` τριµήνου και µετά την καταχώριση των βαθµών στα Ατοµικά Δελτία των µαθητών καλούνται οι κηδεµόνες τους προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά µε όλα τα στοιχεία της σχολικής καταστάσεως των µαθητών και να τεθεί υπόψη τους ενηµερωµένος ο σχετικός ετήσιος ατοµικός έλεγχος. Άρθρο 6 Βαθµός ετήσιας προόδου των µαθητών κατά µάθηµα Οι Παρ. 1 και 2 καταργήθηκαν µε το άρθρο 5 του Π.Δ. 429/91 (ΦΕΚ 156 Α`). Παρ. 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριµηνιαίους βαθµούς επιµέλειας και επιδόσεως σε ένα µάθηµα, ο βαθµός ετήσιας προόδου του µαθήµατος αυτού είναι ο µέσος όρος των δυο άλλων τριµηνιαίων βαθµών του µαθητή. Αν υπάρχει ένας µόνον τριµηνιαίος βαθµός επιµέλειας και επιδόσεως για ένα µαθητή σε κάποιο 5

6 µάθηµα, ως βαθµός ετήσιας προόδου του στο µάθηµα αυτό θεωρείται ο τριµηνιαίος αυτός βαθµός. Παρ. 4. Αν δεν κατατέθηκε τριµηνιαίος βαθµός σε κάποιο µάθηµα και στα τρία τρίµηνα χωρίς υπαιτιότητα του µαθητή και η φοίτησή του έχει χαρακτηρισθεί επαρκής, ο Δ/ντης του Σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριµελή επιτροπή από δυο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το µάθηµα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του µαθητή στην ύλη του τρίτου τριµήνου του οικείου µαθήµατος, το αποτέλεσµα της οποίας αποτελεί τον ετήσιο βαθµό επιδόσεως του µαθήµατος. Αν ο µαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή µέχρι τη λήξη της προθεσµίας διεξαγωγής των παραπεµπτικών εξετάσεων, βαθµολογείται. µε µονάδα και εξάγεται το αποτέλεσµα µε ειδική πράξη του Συλλόγου. Άρθρο 7 Εξαγωγή αποτελέσµατος ετήσιας προόδου των µαθητών Η εξαγωγή του τελικού ετήσιου αποτελέσµατος των µαθητών του Γυµνασίου ενεργείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Παρ. 1. Ο µαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως: α) Όταν έχει σε κάθε µάθηµα των οµάδων Α` και Β` ετήσιο βαθµό τουλάχιστον δέκα (10). β) Όταν υστερεί σε 1 ως 4 οποιαδήποτε µαθήµατα και έχει Μ.Ο. των µαθηµάτων της Α` µόνο οµάδας τουλάχιστον πλήρες δεκατρία (13 ). Παρ. 2. Ο µαθητής παραπέµπεται σε γραπτή ή προφορική κατά περίπτωση εξέταση στα µαθήµατα που δεν επέτυχε βαθµό προαγωγής ή απολύσεως, όταν υστερεί σε ένα ως τέσσερα (4) το πολύ οποιαδήποτε µαθήµατα και δεν πληρούται ο όρος που προβλέπουν οι διατάξεις του Εδαφίου β της προηγουµένης παραγράφου. Παρ. 3. Μαθητής που δεν εµπίπτει σε καµιά από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος Π. Δ/τος. Παρ. 4. Παραποµπή, µε οποιαδήποτε µορφή, των αποτελεσµάτων ετήσιας προόδου των µαθητών σε δευτεροβάθµια κρίση, δεν επιτρέπεται. Παρ. 5. Η παραπεµπτική εξέταση µαθητών σε µαθήµατα της Β` οµάδας γίνεται προφορικά από Επιτροπή δυο καθηγητών της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας υπό την προεδρία του Δ/ντή του Σχολείου, η οποία συγκροτείται από τον ίδιο. 6

7 Παρ. 6. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσµατος παραπεµπτικής εξετάσεως νέα παραποµπή δεν επιτρέπεται µε παράλληλη τήρηση των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ. Άρθρο 8 Παραπεµπτικές, Επαναληπτικές Κατατακτήριες Εξετάσεις Οι Παρ. 1-7 τροποποιήθησαν µε το Π.Δ. 182/1984 Παρ. 8. Τα θέµατα, που δίνονται για διαπραγµάτευση στους µαθητές υπαγορεύονται και γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του Δ/ντή του Σχολείου. Παρ. 9. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεµάτων κείµενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέµονται φωτοτυπηµένα ή πολυγραφηµένα στους µαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αµέσως µετά τη λήξη της εξετάσεως. Παρ. 10. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών αµέσως µετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο Διευθυντή του Γυµνασίου, ο οποίος ορίζει ηµέρα και ώρα βαθµολογήσεώς τους, η οποία πραγµατοποιείται απαραίτητα στο σχολείο µόνο. Κατά την ηµέρα αυτή τα γραπτά βαθµολογούνται από τους εισηγητές καθηγητές της παρ. 7 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθµό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυµµένος και παραδίνονται στο Διευθυντή. Ο ένας από τους δύο εισηγητές, κατά τις γραπτές εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάσκων το οικείο µάθηµα κατά το διδακτικό έτος που λήγει εφόσον τούτο είναι δυνατό. Παρ. 11. Ο Μ.O. των δυο βαθµών, µε τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίµιο από τους βαθµολογητές, αποτελεί το βαθµό του µαθήµατος και καταχωρίζεται στο Ατοµικό Δελτίο του µαθητή και το Μητρώο.Μαθητών. Σε περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας των δυο (2 ) βαθµολογητών είναι µεγαλύτερη από τρεις (3) µονάδες το θέµα παραπέµπεται στην επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό µέσο όρο του γραπτού δοκιµίου. Παρ. 12. Σε κοινή συνέδρια της εξεταστικής επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξάγεται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ/τος το ετήσιο αποτέλεσµα του εξεταζόµενου µαθητή και καταχωρίζονται τα βαθµολογικά στοιχεία της εξετάσεως στα οικεία βιβλία. Παρ. 13. Δευτεροβάθµια κρίση αποτελέσµατος γραπτής εξετάσεως, που έγινε από εξεταστική επιτροπή, απαγορεύεται. 7

8 Παρ. 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε προφορική εξέταση που γίνεται για ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξετάσεως, µε την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος. Άρθρο 9 Παραπεµπτική εξέταση Παρ. 1. Η κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος παραπεµπτική εξέταση γίνεται στο σχολείο, στο οποίο φοίτησε ο µαθητής. Η 2 τροποποιήθηκε µε τα Π.Δ. 580/1982 και Π.Δ. 123/1987 Η 3 καταργήθηκε µε το άρ. 5 του Π.Δ. 429/91 Παρ. 4. Βαθµός της κατά την προηγούµενη παράγραφο εξετάσεως για κάθε µάθηµα είναι ο προβλεπόµενος από την παράγραφο 11 του προηγούµενου άρθρου. Παρ. 5. Μαθητής που υπόκειται σε παραπεµπτική εξέταση και δεν προσέρχεται, χωρίς επαρκή δικαιολογία, να υποστεί την εξέταση αυτήν κατά την καθορισµένη από το σχετικό πρόγραµµα ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της, θεωρείται ότι έλαβε µέρος στην εξέταση αυτή και βαθµολογείται µε τη µονάδα. Αν ο µαθητής δεν προσέρχεται στην ανωτέρω παραπεµπτική εξέταση από λόγους ανωτέρας βίας επαρκώς αποδεικνυόµενους, διατηρεί το δικαίωµα προσελεύσεως στα πλαίσια της ίδιας ή άλλης Εξεταστικής περιόδου. Παρ. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π. Δ/τος. Άρθρο 10 Επιλογή θεµάτων των γραπτών εξετάσεων Παρ. 1. Για όλα τα µαθήµατα της Α` οµάδας εκτός από το µάθηµα της ξένης γλώσσας για το οποίο έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων επιλέγονται σύµφωνα µε τις σχετικές δια-τάξεις του Π.Δ. 508/77, όπως αυτές συµπληρώθηκαν από το Π.Δ. 294/80. Παρ. 2. Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους µαθητές : α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχοµένου διδαγµένου κειµένου, που δίνεται πολυγραφηµένο ή Γραµµένο στον πίνακα και αποτελείται από λέξεις στην Α` τάξη και από λέξεις στις Β` και Γ` τάξεις. β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, µέσα ή έξω από το κείµενο, σχετικές µε τη γραµµατική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραµµατικό ή συντακτικό φαινόµενο, µπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συµπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή µικρών παραγράφων αντικατάσταση 8

9 λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις. Οι ερωτήσεις - παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των µαθητών και διανέµονται σ` αυτούς πολυγραφηµένες ή αναγράφονται στον πίνακα. γ) Από τους µαθητές της Β` και Γ` τάξεως στη γραπτή αυτή ανεξέταση ζητείται επιπλέον η γραφή καθ` υπαγόρευση διδαγµένου κειµένου λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείµενα της ανεξετάσεως η κάθε ερώτηση - παρατήρηση στην Α` τάξη βαθµολογείται µε µονάδες 0-2 1/2. Στις Β` και Γ` τάξεις κάθε ερώτηση - παρατήρηση βαθµολογείται µε µονάδες 0-2 και η ορθογραφία µε µονάδες 1-4. Κανένα γραπτό δε βαθµολογείται µε βαθµό κάτω από το 1. Παρ. 3. Στο µάθηµα του Σχεδίου η εξέταση συνίσταται σε ιχνογράφηση ή σχεδίαση ενός αντικειµένου ή θέµατος ανάλογου µε αυτά που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη. Η βαθµολόγηση του µαθητή, που παραπέµπεται στα Καλλιτεχνικά, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ/τος : Άρθρο 11 Μαθήµατα στα οποία δε γίνονται γραπτές εξετάσεις Παρ. 1. Δε γίνεται γραπτή εξέταση στα µαθήµατα της Β` οµάδας εκτός του Σχεδίου στο µάθηµα των Καλλιτεχνικών. Η παραπεµπτική εξέταση των µαθητών στα µαθήµατα αυτά ενεργείται ενώπιον της κατά τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ/τος Επιτροπής. Συνίσταται σε ερωτήσεις επάνω στην κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ/τος εξεταζόµενη ύλη καθώς και ασκήσεις και πρακτικές εφαρµογές σχετικές µε τα αντικείµενα, που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη. Ο µέσος όρος των βαθµών των τριών µελών της Επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το βαθµό ετήσιας προόδου του παραπεµπόµενου µαθητή στα µαθήµατα αυτά. Παρ. 2. Παρ. 3. Τα µαθήµατα του Σχολικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ) και τα µαθήµατα Τεχνολογίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν εξετάζονται ούτε βαθµολογούνται. Άρθρο 12 Επαναληπτικές εξετάσεις των µαθητών της τελευταίας τάξεως 1. Μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυµνασίου µε ετήσιο αποτέλεσµα παραπεµπτικό, προσερχόµενοι στην παραπεµπτική εξέταση απολύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7, αλλιώς δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως και υποχρεώνονται να προσέλθουν σε επαναληπτική εξέταση. 9

10 2. Η εξέταση των µαθητών της προηγούµενης παραγράφου γίνεται στο σχολείο όπου φοίτησαν ή και σε άλλο σχολείο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία µετεγγραφής. 3.(Όπως αντικαταστάθηκε µε την 2 Αρ.2 Π.Δ.580/82) Στους µαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυµνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως ή παραπέµπονται, επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση στις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις εξεταστικές περιόδους κάθε σχολικού έτους -εκτός από την περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή- και µέχρι να αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν ξανά 4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται γραπτώς έκτος αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τις κείµενες διατάξεις, στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξετάσεως οι µαθητές της Τρίτης (Γ`) τάξεως του Γυµνασίου, όπου γίνεται ή εξέταση. 5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να προσέλθουν οι µαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυµνασίου, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωµα πού έχουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη. Άρθρο 13 Το άρθρο 13 καταργήθηκε µε το άρθρο 5 του Π.Δ. 429/91 (ΦΕΚ 156 Α`). Άρθρο 14 Για κάθε σχετικό θέµα, που δε ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. Στον ίδιο Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. 10

Π.Δ. 465 της 11/ : Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129).

Π.Δ. 465 της 11/ : Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129). Π.Δ. 465 της 11/15.5.81: Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129). Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 129 15 Μαΐου 1981 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Π. Δ. 465 της 11/15.5.81.- (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους Φοίτηση Απουσίες και δικαιολόγησή τους 1. Ενημέρωση του κηδεμόνα Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος, για την παρακολούθηση της φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ. 5. Τα θέµατα να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να µην δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να απαντά µονολεκτικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ. 5. Τα θέµατα να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να µην δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να απαντά µονολεκτικά. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Α. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Οι καθηγητές που δίδαξαν το ίδιο µάθηµα στην ίδια τάξη πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να ετοιµάσουν κοινά θέµατα. Ως προς τη διατύπωση να χρησιµοποιείται η εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σχολικό και διδακτικό έτος. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος 2016-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΕΣΥΠ ΣΑΜΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 145329/Δ2/8-9-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-2017 ΣΧΟΛΙΚΟ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας T Ι Ι Σ Χ Υ Ε Ι Σχολικό έτος 2016-2017 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Διευθύνσεις και Γραφεία Ε.Ε. όλης της χώρας Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας(μέσω Γραφείων Ε.Ε.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Διευθύνσεις και Γραφεία Ε.Ε. όλης της χώρας Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας(μέσω Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β Διαδικασία αξιολόγησης 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 1. Πολύ λιγότερες εξετάσεις Highlights 2. Μεγαλύτερη σχολική χρονιά (περισσότερα μαθήματα στην τάξη) 3. ΔΕΝ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο Τετράμηνα 1ο τετράμηνο : από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου 2ο τετράμηνο : από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο Ομάδα Α : 1) Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978. Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ.

Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978. Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978 Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ.182/84) Παρ. 1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 20162017) Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Υπενθύμιση για τις ομάδες μαθημάτων Ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται με γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις τον Ιούνιο Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 2 τετράμηνα 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Α ομάδα 3 ομάδες μαθημάτων 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3)Φυσική, 4) Ιστορία.

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3)Φυσική, 4) Ιστορία. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Διάρκεια διδακτικού έτους Ωρολόγιο πρόγραμμα Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο τετράμηνα αντί των τριών τριμήνων που

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος :

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος : 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Σχολ. Έτος : 2016-17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1/9/2016-30/6/2017 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 11 Σεπτ. 20 Ιαν. 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 21 Ιαν. 31 Μαϊου Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξεις Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το νέο Λύκειο Το Σεπτέµβριο του 2013 ψηφίστηκε ο νόµος 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-9-2013) που προβλέπει τις αλλαγές για το Νέο Λύκειο και ρυθµίζει το νέο σύστηµα πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις:

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2013 Γιάννης Βλυσσίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη: 1. Έχουμε μαθήματα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολ. Έτος 2012-2013 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. 3475/2006 αρθρ. 3 ( ΦΕΚ 146Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 60/2006) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Φ.253/120785/Β6/1-11-05 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.12.09/3 6 Σεπτεμβρίου 2017 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Χρονοδιαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 25 Απριλίου 2017 ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιωάννινα: 25 Απριλίου 2017 ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή Ακρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1 Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. 1 Η Γ τάξη περιλαμβάνει 3 Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣΣ Πότε προάγεται ένας μαθητής με βάση τον βαθμό του: 1) Oταν έχει σε όλα τα μαθήματα την βάση (10)(τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Προς ενημέρωση των μαθητών και των γονέων-κηδεμόνων τους δίνουμε κάποιες βασικές πληροφορίες που αφορούν τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 ΑΡΧΑΙΑ 5 3 ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ 2 4 ΝΕΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 5 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 6 ΑΛΓΕΒΡΑ 3 7 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 8 ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου. Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου. Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Α Τάξη Εννιά μαθήματα Γενικής Παιδείας που όμως είναι 14 και ένα μάθημα επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά»

Θέμα: «Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά» Πολύγυρος, 27/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία.

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία. Tα μαθήματα της Γ τάξης κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες: α) Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο:«νεοελληνική Γλώσσα» σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 30/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας  30/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος

Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2016-17 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 91 46 45 4 Β 92 51 41 4 Γ 98 50 48 4 ΣΥΝΟΛΟ 281 147 134 12 Σχολικό Έτος 2015-16: Μαθητές 263,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει

Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει Κατατακτήριες στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Τι ισχύει ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr Από το έτος 2005 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω:

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω: ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με το νόμο 4186/013 αλλάζει το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης,αφού ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα,μαθήματα,τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη αλλά,παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα