Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης"

Transcript

1 Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες ιατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000) και ιδίως το άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχεία (κστ') και (κη'), β. το Προεδρικό ιάταγµα 150/2001 "Προσαρµογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές" (ΦΕΚ125/Α/2001), και ιδίως το άρθρο 4, παράγραφοι 2, 5 και 8, γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 248/71/2002 "Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής" (ΦΕΚ 603/Β/2002), δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 295/63/2003 "Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης", ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 295/64/2003 "Κανονισµός για τον Έλεγχο Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων", Σελίδα 1

2 στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει: Εκδίδει Κανονισµό για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο Εφαρµογής Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο προσδιορισµός κανόνων σχετικά µε τα κριτήρια και τη διαδικασία της Εθελοντικής ιαπίστευσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Εθελοντική ιαπίστευση: Η ιαπίστευση του άρθρου 2 παράγραφος 13 του Π.. 150/2001 που χορηγείται από την ΕΕΤΤ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά. 2. Βασικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Εθελοντικής ιαπίστευσης: α) εγγραφή συνδροµητών, β) δηµιουργία πιστοποιητικών, γ) υπηρεσίες καταλόγου και δ) υπηρεσίες ανάκλησης πιστοποιητικών. 3. Ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης: Η ατοµική διοικητική πράξη µε την οποία η ΕΕΤΤ µε αιτιολογηµένη απόφαση και κατόπιν ακρόασης του Εθελοντικά ιαπιστευµένου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης ανακαλεί την Εθελοντική ιαπίστευση. 4. Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση: Ο αρµόδιος φορέας για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, ο οποίος ορίσθηκε σύµφωνα µε Σελίδα 2

3 τη διαδικασία που προβλέπεται στην Απόφαση 295/63/2003 της ΕΕΤΤ. 5. Φορέας για Ασφαλείς ιατάξεις ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλείς Κρυπτογραφικές Μονάδες ή Φορέας για Προϊόντα: Ο αρµόδιος φορέας για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής µε το Παράρτηµα III του Π.. 150/2001 και των Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ' αριθ. 295/64/2003 απόφασης της ΕΕΤΤ, ο οποίος ορίστηκε σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 295/63/2003 "Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης" διαδικασία. 6. Έλεγχος Συµµόρφωσης για Εθελοντική ιαπίστευση ή Έλεγχος Συµµόρφωσης: Η εξέταση από ένα Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση της υποδοµής, των υπηρεσιών και διαδικασιών των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης και προσδιορισµός της συµµόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις για την Εθελοντική ιαπίστευση. 7. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης: Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. 8. Έκθεση: Η έκθεση που υποβάλλει ο αιτών τον Έλεγχο Συµµόρφωσης προς τα κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης στον Φορέα για την Εθελοντική ιαπίστευση και στην ΕΕΤΤ, και η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 β) του παρόντος Κανονισµού. 9. Έκθεση Αξιολόγησης Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή Έκθεση Αξιολόγησης: Το έγγραφο που περιέχει το σύνολο των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των σχετικών µε την Εθελοντική ιαπίστευση υπηρεσιών ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. Σελίδα 3

4 10. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Προεδρικό ιάταγµα 150/2001, στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 248/71/2002, στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 295/63/2003 "Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης", στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 295/64/2003 "Κανονισµός για τον Έλεγχο Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων" ή σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτά, την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν. 2867/2000 ή σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτόν, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 3 ικαιούχοι - ικαίωµα Χορήγησης Εθελοντικής ιαπίστευσης Εθελοντική ιαπίστευση χορηγείται στους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά, έχουν προηγουµένως γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002 "Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής" (ΦΕΚ 603/Β/2002), παρέχουν τουλάχιστον τις Βασικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 4 Κριτήρια για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης που αιτούνται την Εθελοντική ιαπίστευση πρέπει να αποδεικνύουν τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του Π 150/2001 και της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002 και µε κάθε άλλη ρύθµιση που αφορά στην έκδοση Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών. 2. Οι δικαιούχοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ασφαλών Σελίδα 4

5 Κρυπτογραφικών Μονάδων ή Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης ΑΠ 295/64/2003 της ΕΕΤΤ "Κανονισµός για τον Έλεγχο Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων", οφείλουν να µεριµνούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων περιβάλλοντος χώρου ώστε να διασφαλίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες: α) παραγωγή των εδοµένων ηµιουργίας Υπογραφής που χρησιµοποιούν για την υπογραφή των Αναγνωρισµένων Π ιστοποιητικών των δικαιούχων και για την υπογραφή της πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση των Πιστοποιητικών, β) παραγωγή των εδοµένων ηµιουργίας Υπογραφής των δικαιούχων Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, γ) υπογραφή των Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών των δικαιούχων, δ) υπογραφή της πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση των Πιστοποιητικών. 3. Η ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών των δικαιούχων πρέπει να έχει διαπιστωθεί από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισµού. 4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης που αιτείται την Εθελοντική ιαπίστευση και δηλώνει προς τους δικαιούχους Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, στην ΕΕΤΤ ή σε τρίτους ότι τα εδοµένα ηµιουργίας Υπογραφής των δικαιούχων Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών παράγονται ή αποθηκεύονται σε ή εφαρµόζονται µε Ασφαλή ιάταξη ηµιουργίας Υπογραφής, οφείλει να είναι σε θέση να τεκµηριώνει, όποτε του ζητηθεί από την ΕΕΤΤ ή οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, πώς διασφαλίζει το γεγονός αυτό. Προς το σκοπό αυτό, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο την µέθοδο µε την οποία θεωρεί ότι διασφαλίζει τα ανωτέρω. Σελίδα 5

6 Άρθρο 5 ιαδικασία ιαπίστωσης Συµµόρφωσης για το Σκοπό της Εθελοντικής ιαπίστευσης Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση ελέγχει την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών του ως άνω ενδιαφεροµένου όσον αφορά στην καταλληλότητα των µέτρων ασφάλειας και της υλοποίησης αυτών στην πράξη. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στο Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση τα ακόλουθα έγγραφα: α) Τα Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που χορηγήθηκαν από Φορέα για Προϊόντα, τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν στα προϊόντα που χρησιµοποιεί ο ενδιαφερόµενος και να περιγράφονται στην 'Εκθεση που συνυποβάλλει σύµφωνα µε το στοιχείο β' του παρόντος. Ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση ελέγχει ιδίως την ισχύ των ως άνω Πιστοποιητικών και εάν οι απαιτήσεις περιβάλλοντος χώρου που αναφέρονται σε αυτά υλοποιούνται αποτελεσµατικά από τον ενδιαφερόµενο. β) Έκθεση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: ί) περιγραφή των εγκαταστάσεων και όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφάλειας και της καταλληλότητάς τους, ii) iii) ίν) τον κατάλογο των προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία Προηγµένων Ηλεκτρονικών Υπογραφών, τα προβλεπόµενα µέτρα ασφάλειας προκειµένου να διατηρηθούν σε αδιάλειπτη λειτουργία οι παρεχόµενες υπηρεσίες, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα µέτρα προστασίας αρχείων και δεδοµένων, ν) περιγραφή των διαδικασιών εξασφάλισης της αξιοπιστίας του Σελίδα 6

7 απασχολούµενου προσωπικού, νί) τα κείµενα τα οποία περιγράφουν την Πολιτική Πιστοποίησης και τη ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Η ήλωση Πρακτικής θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002, όπως ισχύει. 2. Ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση ελέγχει, διεξάγοντας προς τούτο αυτοψία, την υλοποίηση στην πράξη των περιγραφόµενων στην Έκθεση µέτρων ασφάλειας. 3. Ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση εκδίδει, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, απόφαση που περιλαµβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης και το πόρισµα του ελέγχου που εκπονήθηκε βάσει των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση διαπίστωσης συµµόρφωσης του ενδιαφεροµένου, ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση χορηγεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. 4. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Τα στοιχεία του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (επωνυµία, διακριτικό τίτλο, έδρα, ΑΦΜ, νόµιµους εκπροσώπους), β) Τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης που άπτονται της έκδοσης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών στο πλαίσιο της Εθελοντικής ιαπίστευσης, γ) Βεβαίωση ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του Π 150/2001, της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002 και των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Κανονισµού, δ) Τις τυχόν απαιτήσεις περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ε) Στην περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης παρέχει µέρος των Σελίδα 7

8 υπηρεσιών του σε άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή εάν αναθέτει σε τρίτους µέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, την περιγραφή των υπηρεσιών αυτών. 5. Η αξιολόγηση του Εθελοντικά ιαπιστευµένου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης για τη διαπίστωση της συµµόρφωσής του επαναλαµβάνεται κάθε τρία (3) έτη. Άρθρο 6 ιαδικασία Εθελοντικής ιαπίστευσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Η ΕΕΤΤ χορηγεί Εθελοντική ιαπίστευση στους ενδιαφεροµένους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 2. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρει την κατηγορία υπηρεσιών για Εθελοντική ιαπίστευση καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Επικυρωµένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης που εξέδωσε ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση και της απόφασής του που περιλαµβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης και το σχετικό πόρισµα, β) Την Έκθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχ. β' του παρόντος Κανονισµού, γ) Αντίγραφο της τυποποιηµένης σύµβασης την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης συνάπτει µε τους δικαιούχους Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που διέπει τη Σύµβαση, δ) Αντίγραφο του εγγράφου µε το οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης εκπληρώνει την υποχρέωση του άρθρου 8 (υποχρέωση ενηµέρωσης) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002. ε) Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν έχει επέλθει ουδεµία τροποποίηση στην κατάσταση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από την ηµεροµηνία χορήγησής του. 3. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, Σελίδα 8

9 να επιβεβαιώσει ότι η αίτηση περιλαµβάνει το σύνολο των εγγράφων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή ειδικώς να προσδιορίσει ποιο έγγραφο υπολείπεται και να το ζητήσει εγγράφως από τον αιτούντα την Εθελοντική ιαπίστευση. Ο αιτών οφείλει να προσκοµίσει κάθε έγγραφο που τυχόν ζητηθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής των στοιχείων από τον αιτούντα η αίτηση απορρίπτεται. 4. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την προσήκουσα κατάθεση της αίτησης, η ΕΕΤΤ δύναται να ζητεί κάθε αναγκαία διευκρίνιση για τον έλεγχο της συνδροµής των κριτηρίων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού που βασίζονται στα προσκοµισθέντα έγγραφα. 5. Η ΕΕΤΤ αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της για την Εθελοντική ιαπίστευση του αιτούντα εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την επιβεβαίωση ότι η αίτηση περιλαµβάνει το σύνολο των εγγράφων ή από την παρέλευση των προθεσµιών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος. 6. Η αίτηση, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, απορρίπτεται στις εξής, περιοριστικά αναφερόµενες, περιπτώσεις: α) µη παροχής των απαραίτητων διευκρινίσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος, β) µη επαρκούς τεκµηρίωσης της πλήρωσης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων του άρθρου 4 του παρόντος βάσει των προσκοµισθέντων εγγράφων, ή γ) µη πλήρωσης των απαιτήσεων που επιβάλλονται µε βάση το Π 150/2001 και την Απόφαση της ΕΕΤΤ 248/71/2002 στους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά. 7. Στον ενδιαφερόµενο του οποίου η αίτηση έγινε δεκτή χορηγείται Εθελοντική ιαπίστευση για τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκε και στην οποία περιλαµβάνονται και τυχόν όροι για την ασφαλή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως οι απαιτήσεις Σελίδα 9

10 περιβάλλοντος χώρου που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του άρθρου 5 παράγραφος 4 δ' του παρόντος Κανονισµού. 8. Πριν τη χορήγηση Εθελοντικής ιαπίστευσης και την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Μητρώο του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισµού, απαγορεύεται η παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης µε αναφορά στην Εθελοντική ιαπίστευση. Άρθρο 7 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των αιτούντων την Εθελοντική ιαπίστευση και των ιαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης διατηρεί στη διάθεση των ενδιαφερόµενων Αρχών, τα σχετικά έγγραφα µε τον Έλεγχο Συµµόρφωσης που διενεργήθηκε από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την ηµεροµηνία διενέργειας του Ελέγχου Συµµόρφωσης. 2. Ο αιτών προς το σκοπό της διενέργειας του Ελέγχου Συµµόρφωσης από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση και ο ιαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς το σκοπό των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος ή κατόπιν παραγγελίας της ΕΕΤΤ σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος, υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τον Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση και να του παρέχουν κάθε διευκόλυνση. 3. Ο αιτών προς το σκοπό της διενέργειας του Ελέγχου Συµµόρφωσης από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση και ο ιαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς το σκοπό των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, υποχρεούνται να καταβάλουν στον Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση αµοιβή για την εκτέλεση των υπηρεσιών του είτε κατά την αίτηση της διαπίστωσης συµµόρφωσης είτε κατά την χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης είτε κατά τη διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Σελίδα 10

11 4. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις του Π 150/2001, της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002 και του άρθρου 4 του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Εθελοντικής ιαπίστευσης. 5. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να υποβάλει σε Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση και στην ΕΕΤΤ, χωρίς καµία καθυστέρηση, κάθε τροποποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στην Έκθεση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχ. β του παρόντος. Ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση ελέγχει τις εν λόγω τροποποιήσεις, διενεργεί εάν κρίνει απαραίτητο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του διαπιστευµένου Παρόχου και αποφασίζει αιτιολογηµένα µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα ως προς την τροποποίηση του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος στη συνέχεια την υποβάλλει µαζί µε το τυχόν τροποποιηθέν Πιστοποιητικό στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ εγκρίνει ή απορρίπτει εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή των παραπάνω εγγράφων τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Ο διαπιστευµένος Πάροχος απαγορεύεται να υλοποιήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις πριν από την έκδοση της απόφασης του Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση, την τυχόν τροποποίηση του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, καθώς και την έγκριση της ΕΕΤΤ. 6. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να µεριµνά εγκαίρως για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης και να υποβάλει στην ΕΕΤΤ χωρίς καθυστέρηση επικυρωµένο αντίγραφο αυτού. 7. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δύναται να επικαλείται την Εθελοντική ιαπίστευση ως προς τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει διαπιστευθεί και υποχρεούται να αποφεύγει κάθε παραπλανητική αναφορά σε αυτήν. Με την ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης διακόπτει αµέσως κάθε σχετική αναφορά. Σελίδα 11

12 Άρθρο 8 Άσκηση Εποπτείας 1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει τους διαπιστευµένους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ ή τα οριζόµενα από την ΕΕΤΤ πρόσωπα έχουν το δικαίωµα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας να ζητούν στοιχεία και να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις στους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας των διαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 2. Ο διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην ΕΕΤΤ κάθε ενδεχόµενο πρόβληµα και κάθε σηµαντικό περιστατικό σχετικά µε την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών. 3. Η ΕΕΤΤ, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ζητεί από τον διαπιστευµένο Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης την τροποποίηση των πρακτικών πιστοποίησής του, την υποβολή επικαιροποιηµένης έκδοσης της Έκθεσης του άρθρου 5 παρ. 1, στοιχείο β' του παρόντος καθώς και την υποβολή τροποποιηµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, χορηγούµενου από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση. Η ΕΕΤΤ δύναται επίσης να παραγγείλει τη διενέργεια ελέγχου από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση, ο οποίος θα προτείνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 4. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι τα µέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος δεν είναι ικανά να αποτρέψουν αποτελεσµατικά τον κίνδυνο ως προς την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών πιστοποίησης, η ΕΕΤΤ µέχρι την τροποποίηση των πρακτικών πιστοποίησης του Παρόχου δύναται να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισµού. Η ΕΕΤΤ δύναται να ειδοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά καθώς και οποιοδήποτε θιγόµενο πρόσωπο σχετικά µε το ενδεχόµενο πρόβληµα ασφάλειας ή το περιστατικό που ανέκυψε. Σελίδα 12

13 5. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σεβόµενη την αρχή της αναλογικότητας και το επαγγελµατικό απόρρητο. Άρθρο 9 Ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει την Εθελοντική ιαπίστευση µε αιτιολογηµένη απόφασή της, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, στην περίπτωση που α) ο Εθελοντικά ιαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δεν πληροί πλέον ή δεν πληρούσε τα κριτήρια για την Εθελοντική ιαπίστευσή του κατά το χρόνο χορήγησης της Εθελοντικής ιαπίστευσης, σε περίπτωση που β) παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, γ) παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους γνωστοποιηµένους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά σύµφωνα µε το Π 150/2001 και την Απόφαση της ΕΕΤΤ 248/71/2002, δ) τα µέτρα του άρθρου 8 παράγραφοι 3 και 4 δεν κρίνονται επαρκή, ε) περιέλθει σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση ή έχει κινηθεί εναντίον του ανάλογη διαδικασία ή σε περίπτωση παύσης των εργασιών του για οποιονδήποτε λόγο. 2. Η απόφαση µε την οποία ανακαλείται η Εθελοντική ιαπίστευση ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης δηµοσιεύεται άµεσα στο Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης το οποίο διατηρεί η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισµού. Σελίδα 13

14 Άρθρο 10 Αναστολή Παροχής Υπηρεσιών Εθελοντικής ιαπίστευσης 1. Η ΕΕΤΤ δύναται, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά µε την ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης ή την επιβολή κυρώσεως στον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, να διατάξει την αναστολή της παροχής υπηρεσιών Εθελοντικής ιαπίστευσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Πιθανολογείται ότι ο εθελοντικά διαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δεν τηρεί τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Εθελοντικής ιαπίστευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, β) Η αναστολή είναι αναγκαία για την αποφυγή άµεσα επικείµενου και άλλως αναπότρεπτου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης, ιδίως στο δηµόσιο συµφέρον. γ) Εκκινεί σχετική διαδικασία είτε αυτεπαγγέλτως από την ΕΕΤΤ είτε κατόπιν καταγγελίας. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αναφορικά µε τις προθεσµίες, τηρούνται αναλογικά οι διατάξεις του "Κανονισµού σχετικού µε τη ιαδικασία Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 2867/2000, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο δωδέκατο, παρ. 2 του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002)", (ΦΕΚ 158/Β/2003). 2. Η ΕΕΤΤ δύναται να εκδίδει προσωρινή διαταγή, κατ' αναλογία των διατάξεων του "Κανονισµού σχετικού µε τη ιαδικασία Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 2867/2000, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο δωδέκατο, παρ. 2 του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ316/Α/2002)", (ΦΕΚ 158/Β/2003). 3. Με την έκδοση προσωρινής διαταγής ή απόφασης περί αναστολής των παρεχόµενων υπηρεσιών Εθελοντικής ιαπίστευσης, και µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά µε την ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης, ο ιαπιστευµένος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε παραπλανητική Σελίδα 14

15 αναφορά στην Εθελοντική ιαπίστευση. Άρθρο 11 ιεθνείς πτυχές 1. Τα Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διαπιστευθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού είναι νοµικώς ισοδύναµα µε τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, διαπιστευµένου σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία εάν η ασφάλεια των παρεχόµενων Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι αποδεδειγµένα ισοδύναµη µε τις απαιτήσεις τις κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. Η ΕΕΤΤ προς το σκοπό της διαπίστωσης της ισοδυναµίας, όπως ορίζεται ανωτέρω, δύναται να συµφωνεί µε την αρµόδια Αρχή της χώρας εγκατάστασης ή διαπίστευσης του διαπιστευµένου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης τη διαδικασία αναγνώρισης της ισοδυναµίας, εκτός και αν ισχύουν διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες. 2. Στην περίπτωση Εθελοντικά ιαπιστευµένου Παρόχου ο οποίος έχει διαπιστευθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕΤΤ ή τα οριζόµενα από την ΕΕΤΤ πρόσωπα εξετάζουν εάν α) οι απαιτήσεις σύµφωνα µε τις οποίες διαπιστεύθηκε εθελοντικά ο ανωτέρω Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, β) τα Προϊόντα Ηλεκτρονικής Υπογραφής που χρησιµοποιεί, γ) οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου συµµόρφωσης των εν λόγω προϊόντων και Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, δ) οι κανόνες που ισχύουν για τους Φορείς Ελέγχου Συµµόρφωσης καθώς και ε) το σύστηµα διαπίστευσης και εποπτείας του κράτους αυτού, διασφαλίζουν την ισοδυναµία ως προς την ασφάλεια των παρεχόµενων Υπηρεσιών Σελίδα 15

16 Πιστοποίησης. Εναλλακτικά, τα Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης αναγνωρίζονται βάσει διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της ΕΕΤΤ και Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών ή ιεθνών Οργανισµών. Άρθρο 12 ηµοσιότητα αποφάσεων και πιστοποιητικών 1. Η ΕΕΤΤ τηρεί Μητρώο των διαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Στο Μητρώο, εκτός των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 248/71/2002, αναγράφονται τα στοιχεία της Εθελοντικής ιαπίστευσης, συµπεριλαµβανοµένου του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης που χορηγήθηκε από Φορέα για Εθελοντική ιαπίστευση. Στο ίδιο Μητρώο αναγράφεται η παύση των εργασιών των Εθελοντικά ιαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, κάθε τροποποίηση των προαναφερόµενων στοιχείων καθώς και η αναστολή των παρεχόµενων υπηρεσιών και η ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης. Επίσης αναγράφονται τα στοιχεία των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, (επωνυµία, διακριτικός τίτλος, έδρα, ΑΦΜ, νόµιµοι εκπρόσωποι) των οποίων η Εθελοντική ιαπίστευση αναγνωρίσθηκε ως ισοδύναµη από την ΕΕΤΤ. 2. Στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ δηµοσιεύονται τα στοιχεία της παραγράφου 1. Άρθρο 13 Κυρώσεις - Καταγγελίες 1. Καταγγελίες κατά των Φορέων για Εθελοντική ιαπίστευση ή των διαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης πρέπει να κατατίθενται στην ΕΕΤΤ, η οποία τις εξετάζει και δύναται να επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 9, παράγραφος 1, της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 295/63/2003 "Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Σελίδα 16

17 των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης" καθώς και τις κυρώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδοντας ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων. 2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, η παράβαση των υποχρεώσεων του διαπιστευµένου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 12, παράγραφος 1, του Ν. 2867/2000 σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 της Απόφασης ΑΠ 295/63/2003 της ΕΕΤΤ "Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ιαπίστωση Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ιαπίστευσης". Άρθρο 14 Τέλη 1. Τα τέλη ανταποκρίνονται στο κόστος που προκύπτει από τη διαδικασία χορήγησης της Εθελοντικής ιαπίστευσης και την εποπτεία των διαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 2. Με την κατάθεση της αίτησης οι αιτούντες τη χορήγηση Εθελοντικής ιαπίστευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υποχρεούνται να καταβάλουν ανταποδοτικό τέλος στην ΕΕΤΤ, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο του κόστους χορήγησης της Εθελοντικής ιαπίστευσης. Το επιβαλλόµενο τέλος ορίζεται σε 600, Για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους καταβάλλεται ετήσιο τέλος εποπτείας των Εθελοντικά ιαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. 4. Για κάθε γνωστοποίηση τροποποίησης στοιχείων των Εθελοντικά ιαπιστευµένων Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης καταβάλλεται τέλος ίσο µε 100,00. Σελίδα 17

18 5. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου εκ µέρους της ΕΕΤΤ για την ανάκληση της Εθελοντικής ιαπίστευσης σύµφωνα µε το άρθρο 9, καταβάλλεται τέλος, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. 6. Η ΕΕΤΤ δύναται µε Απόφασή της να αναπροσαρµόζει τα εν λόγω τέλη. Άρθρο 15 Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία όλων των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, στους οποίους χορηγείται Εθελοντική ιαπίστευση, καθώς και τα κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις που συνοδεύουν τις σχετικές πράξεις Εθελοντικής ιαπίστευσης. 2. Η ως άνω υποχρέωση ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισχύει και σε περίπτωση αναστολής των παρεχόµενων υπηρεσιών ή ανάκλησης της Εθελοντικής ιαπίστευσης. Άρθρο 16 Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Οκτωβρίου 2003 Ο Πρόεδρος ΕΜΜ.Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σελίδα 18

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ),

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ), 1 Aριθμ. ΠΟΛ. 1126/2013-ΦΕΚ 1420Β/12.6.2013 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. (ΦΕΚ Α 125/25.6.2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α /25-6- 2001) Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές σε θέµατα που άπτονται της Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης και της Εθελοντικής ιαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν κείµενο καταρτίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα