Α Σ Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Σ. 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Α Σ. Σ Γ Κακολύρης 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ Σύμφωνα με τον Jacques Derrida (Ζακ Ντεριντά, ), η ιστορία της μεταφυσικής ίναι σιε νά συνδεδεμένη με τη συσιη ματική «απώθηση [refouiement] και ιστορικ11 καταστολή [repression historique] της γραφής» (Γ Δ, σ. 297), Ο Derrida αναφέρεται σε ένα «λογοκεντρισμό» ή «φωνοκεντρισμό», ο οποίος «από τον Πλάτωνα ως το Χέγκελ (περνιδντας μάλισcα από το Λάιμπνιτς), αλλά επίσης, πέρα από τα φαινομενικά όρια της ιστορίας της μεταφυσικής, από τους προσωκρατικούς ως το Χάιντεγκερ - απέδωσε πάντα στο λόγο την καταγωγή της αλήθειας εν γένει» (ΠΓ, σ 14). Εντός αυτής της ιστορίας, η γραφή συστηματικά υποβιβάζεται και απωθείται έξω από τη «ζώσα» φωνή. Για τον Derrida J ο οποίος σε αυτό το σημείο ακολουθεί τον Μartίn Heidegger (Μάρτιν Χάιντεγκερ), αυτή η λουόκεντρική ή φωνοκεντρική μεταφυσική συνέχεται με τον ιστορικό καθορισμό του νοήματος του Είναι ως παρουσίας. Σύμφωνα με τον Heidegger, από τον Παρμενίδη, τον Πλάτωνα και μετά, το Είναι νοείται ως μια απλή ενότητα, μια πλήρως παρούσα στον εαυτό της καταγωγή ή ένα θεμέλιο. Ι Συστηματικές μορφές αυτού του καθορισμού είναι «η παρουσία του πράγματος απέναντι στο βλέμμα ως είδος», 11 παρουσία ως «υπόσταση» ή «ύπαρξη», η «χρονική παρουσί,α ως σημείο του τώρα ή της στιγμής», η «παρουσία του cogito στον εαυτό του», η συνείδηση 'ή η υποκειμενικότητα (ΠΓ, σ ). "Έννοιες, όπως ουσία, αλήθεια, καταγωγή, συνδέονται και θεμελιώνονται στην αντίληψη μιας άμεσης παρουσίας. Η αναζήτηση της αλήθειας (συμπεριλαμβανομένης της αλήθειας της ιιπορίας) δεν αποτελεί παρά σύνολο ελιγμών που «αποβλέπουν στην επανάκτηση της παρουσίας»' το «τέλος» αυτής της αναζήτησης ήταν πάντα η παρουσία (ΠΓ, σ. 26, 93). Η ιστορία της μεταφυσικής, σύμφωνα με τον Derrida, δεν αντιλαμβάνεται το Βλ. το Κf'~llΞνο του Π Θ<J.νUΓfu., «Heidegger: Ία Είνω, ο xρ~5ν()ς, η ισr()ρ[ιι» στον παρόντα τόμο. 227

2 Ι ~ι.., ιj νόημα παρά μόνο βάσει τη ς παρουσίας. Γι' αυτή την παράδοση, κάθε νόημα έ χει ε:να θεμέλιο, το οποίο αποτελεί μια άμ ε σ η παρουσία. Για τον Πλάτωνα, για παράδειγμα, αυτό το θεμέλιο είναι οι Ι δέες, για τον Jean-Jacques Rousseau '( Ζαν -Ζακ Ρουσώ) είνα ι τα πάθη, ενώ γ ια τον Edmund Husserl (Έντμουντ Χούσερλ ), είναι η συνείδηση. Αυτή 11 " παρούσα» στον εαυτό της καταγωγή νοήμα ' τος συγκ~oτεί αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε μ έ σω της γλωσσ ι κ,ί ς μας εκφοράς κά~κατά αυτό τον τρόπο δίνει νόημα σε αυτή την εκφορά άμεσα και δια ισθητικά, χωρίς να προϋποθέτει κάτι άλλο πέρα από αυτή (και συνεπώς α.foriio/7 χωρίς να προϋποθέτει ένα σύστημα από σημεία ). Για την ιστορία της μ ε ταφυσικής, η "ζώσα φωνή» βρίσκεται πιο κον τ ά σε αυτή την παρούσα στον. εαυτό της καταγωγή νοήματος σε σχέση μ ε τη γραφή. Η φωνή φέρεται να εξασφαλίζει την εγγύτητα του ομιλούντος υποκειμένου στον εαυτό του, την άμεση και πλήρη παρουσία της συνείδησης στην ίδια τη συνείδηση. Όπως γλαφυρά περιγράφει αυτή την αντίληψη ο ΚωσηΊς Παπαγι ώργης, "ό, τι στο λόγο είναι ήχος, φωνή, λαλιά, πνοή, όταν παίρνει τη μορφι] της γραπτής παράστασης, όταν μεταφέρεται στη σκηνή της γραμμένης σελίδας, στο χώρο της εγγραφ'ίς των λέξεων, μεταλλάσσεται σε νεκρό γράμμα, μελάνι, σιω πή» (Παπαγιώργης, 1975, σ. 133). Για τον Αριστοτέλη, παρατηρεί ο Derrida, ο ι,ίχοι που παράγονται από τη φωνι] (τα εν τη φωνιί) είναι τα σύμβολα των ψυχικών καταστάσεων (παθήματα της ψυχής), ενώ Οι γρα μμένε ς λέξεις είναι τα σύμβολα των λέξεων που εκπέμπονται (ή προφέροντα ι σιωπηλά) από τη φωνή (IlΓ, σ. 27-8).' Άρα η φωνή, ως παραγωγός των πρώτων συμβόλων, έχει μια σχέση ουσιώδους και άμεσης εγγύτητας με την ψυχ ή. Για τον Derrida, αυτή η εγγύτητα, η παρουσία της συνε ί δησ ης στ ον εαυτό τη ς, που στη φαινομενολογία του Hussel'l συγκροτεί τη δομή τη ς αυτοπάθειας (το "ακούω -τον-εαυτό-μου -να-μιλάει» ),' εξηγεί για τί όλοι οι μ εταφυσ ικοί καθορισμοί της αλήθειας, "ακόμα κα ι εκείνος που μα ς θυμίζει ο Heidegger πέρα από τη μεταφυσ ικ ή οντοθεολογία», είναι αξεχώριστοι από το λόγο (ΠΓ, σ. 27). Η γραφή έχει υποτιμηθεί από το σύνολο τ ης φιλοσοφικής παράδοσης λόγω της "εξωτερ ικότητάς» της ως προς το νόημα που εκφράζεται. Σε αντίθεση με το σ ημασιογραφικό σύστημα γραφής, στο οποίο τα γραφήματα δεν εκπροσωπούν «ήχους» αλλά λέξεις (π.χ. ιερογλυφικά), στο φωνογραφικό σύστημα γραφή ς (το οποίο περιλαμβάνει την αλφαβητική και συλλαβική γραφ,υ, ο ρόλος των γραπτών ση με ίων παραδοσιακά θεωρείται να π ερ ιορίζεται στην απεικόνιση του λόγου με γραπτά σημεία: Η γραφή, εξ ορισμού, δεν μπορεί να προ- ~ «' E<Ttt μεν τα εν τη ΙPΙrMl των εν τη ψυχή παθημάτων σύμβολα, και τα γρuφ(iμενα των εν τη qxj.jvή» Αριστοτ έλης, Περί ερμη'l lείας, 16a3-5. j Ο Dc:rrίda αναλαμ~άνε ι την α..--τσδ6μηση της χουσει>λ ιανή ς οο μή ς της αυ τοπάοειας στο f-i φωνι, και το "",ν6μ ενο (1967a). ~ Σύμφωνα με τον D cπίda, το φιονογραφικ6 σύστημα γ ραφής. «ε (να ι εκείνο, μέσα στο οποίο γεννή Ωηκε η λογοκεντρική μεταφυσιυ;ή που καωιψίζει το ν6ημα τ ου είναι ως παρυυσίω) (ΠΤ, ο. 79) Ι

3 Ι - Κ Ε ΦΑΛ Α Ι Ο σφ έρει τις εγ'(υήσε ις της πλήρους παρουσίας, μι α και χωρισμένη όπως είναι από τον συ γ γρ αφέ α ή από Τ Ον γράφ οντα, είναι μοιραία συνδεδ εμέ νη με την ερμηνεία. Παρόλα αυτά, η αν αγω γή από τ ον Derrida φαινομενικά διαφορετικών φιλοσοφικών θέσεων σε μια μον αδική ομο ιογενή ιστορία, μια «ιστ ορικ ή ολό τητα» (ΠΓ, σ. 10), έχε ι εγείρει σοβαρές αντιρρήσεις (πρβλ. Abe11974, Wood 1989). Η ολ ο ποιητική μετα χείρ ι σ η τη ς ιστορ ίας της φιλο σοφίας από τον Derrida ως μια «μετ αφυσική της παρουσίας» θα μπο ρούσε ν α κ ατανοη θεί η ίδια ως μέρ ος αυτή ς της <<μετα φυσική ς της παρουσίας». Π ράγ μα, που φαίνε τ αι, σύμφωνα με τον David Wood (Ντέιβιντ Γουντ), να ευθυγραμ μίζει τον Derrida «από λυτα με τη λογοκεντρ ι κή π αράδοση που κριτ ικ άρε ι» (Wood, 1989, σ. 280). Εντούτο ις, ενώ κάποιοι διαγ ιγνώσκουν στην ντεριντιανή ερμηνεία της ιστορίας τη ς φιλοσοφίας μια αντί φασ η, κ άπ οιο ι άλλο ι θα δια γίγν ωσκαν, συμ περι λαμβανομέν ου τ ου ιδίου του Derrida, μια απλή αναγκαιότητα: δηλαδή, ότι η αποδόμη ση είναι υποχρ εωμένη να χ ρησιμ οποιεί τα εργαλεία του λογοκε ντρισμού, καθώς και rv(j) ασκεί κριτική στο λογοκεντρισμό. Γ ια να απο καλύψει κα ι να αμφισβητήσει τον υποβιβασμό τη ς γρα φή ς σε σχέσ η με την ομι λ ία, ο Derrida αφιερώθηκ ε στη δεκαετία του 1960 σε μια σειρά από εσωτερικές αναγν(j)σεις στοχαστών, όπω ς ο Π λάτωνα ς (Derrida, 1968), ο Roussea u, ο Sa usstlre (Σωσύρ), ο Levi-Strauss (Λεβί-Στρως) (Derrida, 1967) και ο Husserl (Χ ούσερ λ ) (Derrida 1967a). Σε αυτές τις α ν αγν ώσεις, ο Derrida θα δείξε ι ότι κάθε προσπ άθεια υποταγής της γραφής στην άμεση εκφρ αστικότ ητα και την π λήρη παρουσία της ομιλίας στο ν εαυτό της κα ταλή γε ι πάντα στη δ ι απίστωση, διαπίστ ωση η οποία έρχ εται σε δ ιάστασ η με τη δεδηλωμένη πρ όθεσ η του σ υγ γραφέα, ό τι στην πραγματικότητα αυτό που αποκαλού με γλώ σσα ε ν γέν ει είν αι ένα είδος γρα φής (ΠΓ, σ. 23). Γιατί ; Επειδή ο προφορικός λόγος δ ιέπ εται από όλα αυτά τα χαρακτη ριστικά που αποδίδο νται από τη μεταφυσικι1 στη γ ραφή και αποτελούν το λόγο του υπ οβιβασμού της δηλαδή χαι ο προφ ορικός λόγ ος - όπως ο γρα πτός - είναι ήδη πάντα δομη μένος μ έσω διαφοράς και μη παρουσίας. Ως εκ τ. ούτου, αυτό που ισχύει για το γραπτό σημ είο ισχύει επίσης γ ια την προφορικ ή γλώσσα' γεν ι κότερα αποτε λ εί όρο δυν ατότητας οπ οιουδήπ οτε γ λω σσικο ύ σημείου. Ο ισχυ ρισμός του Derrida είναι ότι η παρ ουσ ία, η ομιλία, το νόημα εμπερ ι έ χου ν ακριβώς όλα αυτά που προσπα θούν συστηματικά να αποκλείσο υν, πράγμα που καθιστά τη ν προτεραιότητα αυτών των φαιν ομέν ων κα ι ολό κληρ ο το σύστημ α του λο γ οκεντρ ισμο ύ αδύνατο Η «DIl?J?ERANCE» Οι δια πιστ ώσεις του Derrida γύρω από το νόημα, τη γλώσσα, την παρουσία, τη ν καταγωγ ή, συμπυκνώ νονται σ το νεολ ογισμ ό ή ορθότε ρα νεο γ ραφισμό Ι 229

4 .... _...- «differance» (Derrida, 1968a). Ο Derrida παράγει το νεογραφισμό dίffeγonce' από τη μετοχή ενεστώτα dίf(eγαnl του γαλλικού ρήματος cii[fiii-eγ, το οποίο έχει δύο διαφορετικές σημασίες, αυτές του «διαφέρω» και του «αναβάλλω», που τις αντλεί από το λατινικό ρήμα ci,f(eι-e. Η ciiftei-al1c'e απoκρυσταλλcίjνει το γεγονός ότι αυτό που τελικά αφήνεται να διαφανεί από τα ίδια τα κείμενα της μεταφυσικής μέσω 'της αποδόμησής τους, είναι ότι, ενάντια στις ανέλπιδες προσπάθειες των μεταφυσικών συ~;(ραφέων τους να θεμελιώσουν το νόημα στην παρουσία, το νόημα διέπεται απ? διαφορά και απουσία. Η σκέψη της «differance», όπως και η χα'ί.ντεγκεριανή σκέψη του Είναι, αποβλέπει στο να υπογραμμίσει ότι υπάρχει κάτι πρότερο από την παρουσία που παραμένει άσκεπτο από τη μεταφυσική' ότι η απουσία και η διαφορci όχι μόνο δεν συνιστούν απλές παρεκκλίσεις από την παρουσία και την ταυτότητα αλλά αποτελούν όρους δυνατότητάς τους όπως, επίσης, και όρους μη δυνατότητας μιας απόλυτης παρουσίας ή ταυτότητας. Παράλληλα η differaι,ce έρχεται να ονομάσει και να καταστήσει περισσότερο ριζοσπαστικές μια σειρά από χειρονομίες, όπως είναι αυτές του Nietzsche (Νίτσε), του Freud (Φρόυντ), του Husserl, του ΗeίdeggeΓ, ή του Levinas (Λεβινάς), των οποίων η ντεριντιανή αποδόμηση υπήρξε κληρονόμος, και οι οποίες ήρθαν εν μέρει σε διάσταση με την αξία της παρουσίας. Ένας τρόπος να επεξηγήσουμε τη dijjcl'al1c'e κάνοντας χρήση της σημειολογικής προβληματικής είναι μέσω της ντεριντιανής ριζοσπαστικοποίησης της δομικής γλωσσολογίας του Ferdinand de Saussure (Φερντινάν ντε Σωσύρ) ( ) και ιδιαίτερα του καθορισμού του σημείου ως αυθαίρετου και διαφορικοιl. Για τον Saussure, το γλωσσικό σημείο «ενώνει όχι ένα πράγμα και ένα όνομα, αλλά μια ιδέα και μια ακουστική εικόνα» ή αντίστοιχα ένα «σημαινόμενο» (signifie) και ένα «σημαίνον» (signifiant) (Saussure, 1916, σ. 100,101). Διαρρηγνύοντας το δεσμό ανάμεσα στη σημασία και το αναφερόμενο, ο Saussure απομακρύνεται από την κλασική θεωρία του σημείου που θεωρεί ότι η ιδέα, η έννοια, το νόημα υπάρχουν ανεξάρτητα από τις λέξεις. Τα σημεία δεν σημαίνουν μέσω της εγγενούς τους σχέσης με ένα αναφερόμενο (ένα αντικείμενο, ένα ον, ένα συμβάν, κλπ.), αλλά λαμβάνουν τη σημασία τους διαφορικά, δηλαδή μέσω της θέσης τους σε μια αλυσίδα νοηματικών και φωνητικών διαφορών (π.χ. το Ε(μαι λαμβάνει τη σημασία του από τη διαφορά του από το Είσαι, Είναι, Είμαστε, Είσαστε ή το κόκ- 5 Η dif/erana έχει μεταφραστεί στα ελληνικά απ(; τον Κωστή ΙΙαπαγιώργη ως διαφωρύ., ()που το «Ο» έχει αντικατασταθεί από το «ω» κατά τον ίδιο τρόπο που το e της di:πin1nce έχει α1 1τικατασταθεί από το α της {ii!jei'an.ce, μι.α ιηιτ/κατάσταση η οποία μόνο ()ιαβάζετω αλλ.ci δεν ακούγεται. Παρόλα αυτά, η μικρή αυτή «(ψθρογραφική αταξία» που εισάγει ο Παπαγιώργης (πην ελληνική γλώσσα δεν είναι αρκετή, γlcl1)α αναδείξει τη δε1!τερη σημασία τηζ(iufι/rαn(;e, αυτή της «αl/αβoλής». () Γιώργος Φαράκλας μεταφράζει την ψ/τerαnc'e ως «αναβαλλδμενη διαφορά» ή <λιaπάμενο»). Λόγω του ότι εκλείπει από την ελληνική γλώσσα εκείνη η λέξη που θα ενσωμάτωνε και τις δύο σημασίες της duterunce, καθώς και τη μη ακουόμενη γραφική διαφορά ανάμεσα στο e της dω-ί!rence και το a της dzr{eranι:e, επιλέξαμε να αφήσουμε τη λέξη αμετάφραστη. 230

5 11 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ κινο από τη διαφορά του με το μαύρο. πρ ά σινο, κ ίτρινο, κ.λπ.). Όπως ο ίδιο ς ο Saussure αναφέρει, «στη γλώ σσα δε ν υπάρχουν παρά μόνο διαφορές» (Saussure, 1916, σ. 159). Επιπλέον, αυτές οι διαφορές δεν αποτελούν διαφορές ανάμεσα σε θετικούς όρους, δηλαδή ανάμεσα σε προϋπάρχουσες ταυτότητες, διότι «στη γλώσσα υπάρχουν διαφορές χωρ {ς όρους θετικο'ιjς» (Ibid.). Η γλώσσα δεν έχει ούτε ιδέες αλλά ούτε και ήχους που θα προϋπήρχαν στο γλωσσικό σύστημα, αλλά μόνο διαφορές νοηματικές και διαφορές φωνητικές που προέρχονται από αυτό το σύστημα και έχουν νόημα μόνο σε αυτό. Αν όμως μια σημαινόμενη έννοια σημαίνει μόνο στο βαθμό που εγγράφεται σε μια αλυσίδα ή συστηματικό παιχνίδι διαφορών, τότε, για τον Deuida, δεν είναι ποτέ παρούσα στον εαυτό της και για τον εαυτό της, δεν συνιστά μια επαρκή παρουσία, η οποία θα παρέπεμπε μόνο στον εαυτό της (Θ, σ. 44). Ως εκ τούτου, η δομή του σημείου είναι πάντα σημαδεμένη από διαφορά και μη-παρουσία. Αυτό το παιχνίδι των διαφορών που συγκρατεί τη νοηματική ταυτότητα ενός σημείου εγγράφοντας ταυτόχρονα στο εσωtερικό της τη διαφορά και τη μη-παρουσία (έτσι ώστε να καθίσταται δυσχερές να μιλάμε πλέον για ταυτότητα με την παραδοσιακή έννοια του όρου ), περιγράφε ται από τον Derήda με τον νεογραφισμό differαnce, όπου το «e» της difference έχ ει αντικατασταθεί από το «a». Η differαnce είναι η αναγκαία συνθήκη της εννοιολόγη ση ς και της ύπαρξης των λέξεων ως τέτοιων. Όπως ο Derrida δηλώνει, «είναι λόγω της differαnce που η κίνηση της σημασιολόγησης είναι εφικτή» (ΜΡ, σ. 75). Κάθε «παρόν» στοιχείο σε ένα γλωσσικό σύστημα σημαίνει με το να αναφέρεται διαφορικά σε ένα άλλο στοιχείο και, ως εκ τούτου, δεν είναι ποτέ το ίδιο παρόν. Με αυτή την έννοια, το σημ είο είναι αυτό που ο Derridaδανειζόμενος τον όρο από τον Emmanuel Levinas - ονομάζει «ίχνος» (<<trace»), ένα παρόν, το οποίο δεν έχει υπάρξει παρά μόνο ως ένα ίχνος παρόντος' Το παρόν συγκροτείται από ένα διαφορικό δίκτυο από ίχνη, όπου το διάστημα ανάμεσα στα στοιχεία περιγράφεται ως «κατανομή στο χώρο», «δ ιαχώ,ριση» (espαcemeni) και η χρονική διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία ως «χρονοποίηση» (IemporίlisaIion). Αυτές τις δύο διαφορετικές διαστάσεις της σημασιολό γ ησης, δηλαδή αυτή της «διαχώρισης» και αυτή της «χρονοποίησης» έρχεται να συστεγάσει η diffirαnce. Έτσι, differance, με την έννοια του διαφέρειν, σημαίνει ότι κάτι είναι διαφορετικό από κάτι άλλο, και κατ' αυτό τον τρόπο εμπεριέχει μια χωρική διάσταση που αναφέρεται τόσο στο διάστημα που χωρίζει τα διαφέροντα σημεία μεταξύ τους όσο και στο διάστημα που διανοίγεται εντός του σημείου, καθώς αυτό δεν ταυτίζεται με τον εαυτό του ( αφού το ίδιο καθορίζεται μέσω της διαφοράς από ένα άλλο σημείο). Η differance ως αναβ6λλ ω, επιβραδύνω, μεταθέτω χρονικά, έχει μια χρονική διάσταση που αναφέρεται σε μια συνε χώς αναβαλλόμενη εκπλήρωση ή πλήρωση παρουσίας. Ως εκ τούτου, κάθε σημείο δομείται από differαnce, η οποία τα~όχρo- ' ~! 6 {/ερισσ6τερα γι.α την (VΝOια του [χνους στον Levinas και [)errida, πρβ)~ Πρώιμος, 2003, σ Ι 231

6 ,_~" ~ ιr. _. ","Ι _101&Ι ΒΙΙ' - - να π ροωθεί και αναβάλλει την παρουσία. Ως τέτοια, δη λαδιl ως διαφορά και ανα β ολή, η dίfjeι-αnc:e καθιστά δυνατή τη ν παραγ ωγή των διαφορ ())ν ενώ αποτρ έπει αυ τές τις δ ια φορές από το να μπ ορούν να είναι απόλυ τα π αρού σες (πον εαυτό τους. ί~ σημ(ισία δεν είναι πουθενά απόλυτα παρούσα ιπη γ λά)σσα αλλά πάντα υπόκε ι τ αι σε.ένα είδος σημ ασιολογική ς δ ιο λίσθ ηση ς (ή ανα βολ lίς) που παρ εμποδίζει το. ι σημ είο αn;ό τ ο να συμπέσει με τον ε αυτό του σε μια στιγμή απόλυτη ς ταύτισης. Η dijferα l1cr;: ' ε'ινα ι η π ροίίπόθεση τη ς εννο ιολόγ η ση ς, η προϋπόθεση του παιχνι δ ι ού ανά με σα.σε αυτές τις δια φο ρές χωρίς θε τικούς όρους. Παρόλα αυτά, η differα nce δεν μπο ρε( να θεωρη θε ί καταγωγ ή αυτ ιδν των διαφοριί!ν ε πειδή η ίδια η ένν οια τη ς καταγ ωγ ή ς υποδη λώνε ι μια μορφή παρουσίας. Ωστ όσο, όχ ι μόνο φιλόσοφο ι από την αναλυτ ικιj πα ράδοση ( π,χ, Tallis, 1988) αλλά και κάπο ιοι που δ ιάκειντα ι φ ι λικά προς τον Derrida θεωρούν σήμε ρα τη δο μι κ ή γλωσσολογία τ ου Saussure ως μια βα θ ι ά προ β ληματική προσέγγ ιση σ τη γλι!)σ σα, το ν όη μα καθώ ς και τη σχέσ η τ ους μ ε τον κόσ μ ο (π, χ, Critchley, 2005, σ, 25), Η δ ομικ1] γλωσσολο γ ία του Sa ussure υπή ρξε σημαντική, ιδ ιαίτερ α γ ια την αν θρω π ολογία του C1ande Levi-Stranss, τ ην ανάγν ωση τ ου Freud από το ν Jacques Lacan (Ζακ Λα κάν) κ αι τις εξαιρ ετικές λογοτεχνικέ ς κ αι πολιτισ μικ ές αναλύσεις του Roland Barthes ( Ρ ολάντ Μπαρτ), Αλλά η γ όνιμη πρόσληψη τη ς δο μική ς γλω σ σολογίας απ ό τ ους παραπάνω <ποχαιπές δεν ο δ η γεί αναγ καστικά στη ν παρ αδο χή ότι η θέ ση του Saussure πως το νό ημα στη γλώσσα είναι αποκλε ιστικά θέμα δ ια φοράς είναι ορθή ' ότ ι τ ο «κόκκ ινο» ε ίναι «κόκκ ιν ο» επ ειδ ή δεν είναι «μ πλε», ή «π ράσινο» ή «καφ έ», ' Συν ή θως, όταν κά πο ι ος λέει ότι δύο πράγ ματα είναι με ταξυ τ ους δ ιαφορετικά ενν οεί ότι ένα από αυ τά έχε ι τουλάχιιπ ον μι α ιδιότητ α πο υ το άλλο δεν έχε ι ή ότι ενώ μοι ρ άζονται ακρ ι β ά)ς τι ς ίδιες ιδ ιότητε ς είνα ι αριθμ ητικ ά ξέχωρα ( π,χ, δι,ο ίδια μεταξυ τ ους β άζα), Στη ν περίπτωσ η τ ου Sa uss ure, είνα ι προφανές ότι από τη στ ιγμή που <<στη γλώσσα υπάρχο υ ν διαφορέ ς χωρ ίς όρους θετικούς», ο ι έννοι ες δεν μπορούν να διαφέρουν με ταξύ τους μ ε κ ανένα α π ό τους παραπάνω δ,ύο τρ όπο υς, Ό μως, εν(ίj ο Saussure λ έε ι ότι ο ι έννοιες σημαίνουν μ ε το να δ ιαφέρου ν μ ε ταξύ τ ους, δεν λέ ει πώς δ ια φέρουν, Ως αποτ έλεσμα αυ ηίς τη ς ασάφε ι ας, είν αι λογ ικό ν α υπά ρχουν κά ποιοι που θεωρο ύν π ροβλη ματικιj τη ν πρόσδεση της d ίfjίira n ce απ ό τ ον Derrida στο άρ μα τη ς δο μ ικής γλωσσολο γ ίας του Saussure, Η αποδομητική ανάγνωση Σ ε αντί θεση μ ε κάπο ιους α γγλο - α μ ερ ικ ανούς αναλυ τικούς φ ι λ ο σόφους που φα ίνε τ αι να π ι ιπ ε ύου ν ιπη δυνατό τητα ύ παρξη ς μ ι ας τυπ ική ς γλώ σσας π ου θα 7 Βέβωα. θα πρέπ ε ι 1)(1 crιιμφωvrjσ01ψε μ ε ταν $an,\'8ui "e 6n r:o κ6κκινο δεν αντ:πτροαωπε 1; ει μω ι Δέα δοσμ{ν'l απ6 πριν, ()τι δεν ο..ποr:ελrί το αμετάβλητο εκτι'πωμα μιας αμε τ(ζβλητης πραγμa τ/ κ(}τητας, πο, ι τη βλiπ ουν με ['Ον ίδιο τ(!6πο <)λες οι ΥλΙι)(1σες, καθώς και Ο ΤΙ () εν μπ ορεί Y.Χlπoloς να συλλύβει τι ε ίναι τ ο κ όκκ ι νο, ανδεν 011λλ(ιβει τη διαφορά του κ6κχιιιov απ6 τα (iλλα χρώματα. 232 Ι

7 "".. --_... - ΚΕ ΦΑ Λ ΑΙΟ μπορούσε να απαλλάξει τη φιλοσοφ ία από τα δεινά της μεταφυσικής, ο DelTίda Θεωρεί ότι μια τέτοια απόδραση από τη μεταφυσική δεν είναι εφικτή α φού δεν διαθέτουμε μια γλώσσα, η οποία θα ήταν απαλλαγμένη από μεταφυσικές προϋπο Θέσεις. και εντός της οποίας θα μπορο1jσε να αρ θρωθεί ένας μη μεταφυσικός λόγος (Θ, σ. 34). Ο Derricla συμφωνεί τόσο με τον.ludwig Wittgens!ein (Λού ντβιχ Βιτ γκενστά ιν), ο οποίος γράφει, «Μια εικόνα μας κρατο ύσε αιχμάλωτους. Και δεν μπ ορούσαμε να βγούμε έξω από αυτήν, γιατί βρισκόταν μέσα στη γλώσσα μας και η γλώσσα έμοιαζε να μας την επαναλαμβάνει αδυσώπητcί>' (Wittgens!ein, 1953, 115, σ. 76) όσο και με τον Nietzsche, ο οποίος υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε ν α αλλάξουμε τα μέσα έκφρασής μας κατά βούλησψ> (Nietzsche, 1911, 62..\ σ. 296). Ω ς εκ τούτου, όπως ο Derrida παρατηρεί στο «Η δομή, το σημε ίο και το παιχνίδ ι μέσα στο λόγο των επιστημών του ανθριόπου» (1966), «δεν έχει κανένα νόημα ν ' αποφεύγουμε τις έννο ιες τη ς μεταφυσικής, για να κλονίσου μ ε τη μεταφυσική' δεν διαθέτουμε καμία γλώσσα - καμία σύνταξη και κανένα λεξιλόγιοξένη προς αυτή την ιστορία' δεν είναι δυνατόν να εκ φέ ρουμε καμία αποκατασκευαστικ'l [clestruct.ricej πρόταση που να μη ν είνα ι αναγκαστικά ενταγμένη στη μορφή, τη λογική και τα υπόρρητα αιτήματα α υτού ακριβώς που προτίθεται να αμφισβητήσει.» (IΔ, σ. 436).' Έτσι, στον ισχυρισμό του Michel Foucault (Μισ έλ Φουκώ), στο Η ιστορία της τρfλας (1961), ότι επιχειρεί να γράψ ει την ιστορία τη ς τρέλας, όχι στη γλώσσα της λογι κή ς, στη γλώσσα τη ς ψυχιατρικής που οδήγησε την τρέλα στη σιωπή, αλλά αφήνοντας την τρέλα να μιλή σε ι για τον εαυτό της (Foucault , σ. νίί). ο Derrida θα αντιτ είνει στο «Το Cogit.o και η ιστορία της τρέ λας» (J 963) ότ ι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε ιστορικό να απ οδ ράσει από τον κλειστό, μεταφυσικό κύκλο της τάξης του λόγου. Για τον Derrida, «δεν υπάρχει Δούρε ιος Ίππος που να μην κρύβει στα σωθικά το υ το Λόγο (εν γένει)>> (ΓΔ, σ. 20). Μ όνο μέσα «στο λόγο μπορούμε να διαμαρτυρηθοvμε ενάντια στο Λόγο» (ibid) (Καραχάλιος, 2001), (Κακο λύρης, 2005). Εντούτοις, παρά την αιχμαλωσία της γλώσσας από τη μ εταφυσικ ή, ο Derrida βρίσκει εντός των κειμένων της μεταφυσική ς παράδοσης τα στίγματα, τα ίχνη μιας μη αναγώγιμης στη μεταφυσική ετερότητας που «δεν είναι πλέον αυτή της παρουσίας αλλά αυτή της difftrance» (Derrida, 1968a, σ. 202). Η αποδόμηση δείχνε ι στη βάση του «συστήματος των θεμελιακών εξαναγκασμών και εννοιο λ ογικών αντιθέσεων» της μεταφυσ ικής υπάρχε ι, ως ο μη υπερβατολογικός ή <<οιονεί-υπ ε ρ βατολογικός» όρος δυνατότητάς του (αλλά και όρος μη δυνατότητάς του), ένα ετερογενές πλέγμα από μη-αντιθετι κές διαφορές και αναβολές, μια differance, μ ια αρχιγραφή, που η μεταφυσική έχει κατ.αστείλει. Έτσι, για τον Derrida, «" αποδο- ότι 8 Παρόλα aljrrl, ο Derrida, πέρα από την uae' εα υτήν αποδ6μηση των ισχυρισμών ro~} μετ.,α φ Ι lσαών κειμένων. κα τα φεύγε ι σε μια σειρύ. από «στρατηγήματ α uat (Πρατηγικ ές», για να υπο(fiό.ψε ι τη γλ(/)ασα της μεταφυσικ ής, 6πως, για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός τω ν μ εταφορώlf, η ~υ τ()βroγρα φια, η πυ.ρ{ι)lηλη παράθεση δ"ο κε ιμένων όπως στο Clus (1974), 6που η α ρι στερή στήλη ειναι υ.φιt: ρωμένη στην ανά γνωση τ ον Hege/ κω η δεξια στην ανάγνωση του Γάλλο υ συ γγρυ.φέμ1eαn GeneI (Ζαν Ζενέ), u.ά.! ι 233

8 --- - μώ" τη φιλοσοφί,α σημαίνει ό τι στοχάζομαι τ η δο μημ έν η γε νεαλογ ία των εννοιι;)ν της μ ε τον πλ έον πιστό και τον πλέ ον εσωτερικό τρόπο, και ότι ταυτόχρονα διακρίνω, από ένα έξω, το οποίο είναι ά τοπο κ ι ανείπωτο για τη φιλοσοφία, καθετί 'που αιrέκρυψε ή απαγόρευσε αυη) η ιστορία, καθώς γινό ταν ι στορία μέσω αυη Ί ς τη ς κατά τόπους ι δ ιοτελούς κα ταστολή ς» (Θ, σ. 17), Ο ίδιο$: ο Derrida έχει δη λώσει ότι, όταν ει.σή γ αγε αρχ ικά τη λέξη dricoi1!ili'uciion (απo δό μήci'η ) το 1967, α πέβ λεπε στη μετάφραση των όρων De,l'lnlcliol1 (αποκ ατασκευή)' ~αιa Maιι (α ποδι άρθρωση) του Heidegger (Derrida, 1979, σ, 116-9), Ο Heidegger είχ ε χ ρ η σ ιμοποιήσει τον όρο De,I'lnιklion στο Ε/ναι και χρόνος το 1927 {στο υπ οκεφάλαιο με τίτλο (Πο μέλημα μια ς αποκατασκευής [Destruktion] της ιστορίας της Ο ν το λογ ίας») όχι μ ε το λατ ινογ ενές του νόημα της κατα στρ οφής ή της εκμη δένισης, αλ λά μ ε την έννοια του διαμελισμού, τη ς αποσυναρμολόγηση ς, της διάλυση ς των ιζηματοποιημ ένων στρωμάτων και προ σφύσεων που επισωρεύτηκ αν από τη μετα φυσ ική παράδοση «πάνω στις αρχέγονες εμπ ειρίες, χά ρη στις οποίες κ ατορθώθη καν οι πρώτοι κι εφ εξής οδηγητικοί καθορισ μοί του Είνα ι» (Heidegger, 1927, σ, 22), Το νόημα όχ ι της κατ αστροφής ή του εκμη δεν ισμού, αλλά της αποσυναρ μολ όγ η ση ς, του δι αμελισμού, δ ι.ατη ρ είται και στο ν ντεριντι ανό όρο τη ς deωιηιnιcιiοn, όπου με την εισαγωγή της συλλαβιίς -con- στον χα 'ίντεγκε ριαν ό όρο DeslnIklion εκφράζεται καλύ τ ερα, τουλ άχ ιστ ον στα γ αλλικά, η πρόθεση του Heidegger (πρ βλ, Derrida, 1987, σ, ), Ό μω ς, γ ια τ ον Denida, η χα'ίντε γκεριανή «υπέρβαση της μ εταφυσ ικ ής», όπω ς αυτ ή αποκρυσταλλών εται στις έννοι ες της DeslrιIktiol1 κ αι τη ς ΑΜ α ιι, διατρέχει τον κ ίνδυ νο τελικά να ε πικυ ρώσε ι αυτό που πρόκειται ν α α πο δομηθεί, Όπως ο Derrida παρατηρεί στο «Τα τέλη του ανθρώπο υ» «<Les fins de ΙΊΙ0mme» ) (1968), η χα 'ίντεγκεριανι1 στρ ατηγική παραμένει ελλιπής, στ ο βαθμό που επιχειρεί μια έξοδο από τη μεταφυσ ική κ αι μια αποδόμηση της μεταφυσικής χωρίς ουσ ι α στικά να αλλάζει περιοχή, «επαναλαμβάνοντας αυτό που είναι υπονοού μενο στις θεμελιώδε ις έννοι ες και την αρχική προβληματική, χρη σιμοποιώντα ς ενάντια στο οικοδόμημα τα εργαλεία ή τους λί θους που είναι διαθέσιμα στο οίκημ α, δ η λαδή, αντίστοιχα, στη γλώσσα» (ΜΓ, σ, 162), Έτσι, στο «Ουσία και γραμμή" (<< Οωία et gγammi,,), κε ίμενο το οποίο ασχολείται με την αν άγν ωση του Αριστοτέλη από τον Heidegger, ο Derrida π αρ ατη ρεί ότι «υπό μια ορ ισμ έν η ένν ο ια, η αποκατασκευή [destruction] της μετ αφυσικής πα ρα μ ένε ι μέ σα στη μεταφυσική, καθιστώντας απλώ ς πιο ρητές τ ις αρχές της " (ΜΡ, σ, 54), Πιο συγκ εκριμ ένα, ο Derrida υποστη ρ ίζε ι ότι η έν νοι α του χρόνο υ πο υ ο Heidegger επιθυμεί να αντιτ άξε ι στην α ντίστο ιχη αφελή έννοια που προκρίνεται από τη μετα φυσική παραμένει μ ε ταφυσικ Ι1, 9 Πυ.ρόλο π,ου ο Πυ.ναγιώτης Θυνιιaάς υ.;τ.οδ(δ ει στον πυρ6γτυ. τόμο τον χυ. ϊντ εγκ ε ριανό όρο D~.'ilruk{i ()rι ως αποδ (>μηση, θf'ωροuμι:: /:' ;rιβtβλημέvη τη μετύ.φρύ.σιj του ως aho'fotuaxrvrj. γω νιι τον δω.χρίνο '/,!, ι:: (J,πό τ ο ντ ε ρι ντι ανύ του υ ντιστο ιχ ο. Ο Κ(ι)οτ 'ιίς ΠαπαγιώΡΥης μπυ.φρύ.ζε ι τ ο Destfukf;On ως κ < ιτα στ(}οφή ενώ ο Γι ώργος ΦυράΥλω; ως αποσύνθεση. 234

9 .. ~ _-ι. ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ δι6τι η ιδέα μια ς πιο θεμελιώδους, πιο καθο λ ικlίς, ριζικ6τερης έννοιας χρ6νου ανήκει στους καθ 'εαυτό π6ρους και τις δυνατότ ητες της μεταφυσικής εννοιολόγησης: «Στην προσπάθεια να παράξει αυτή την άλλη έν νοια, κάποιος γρήγορα θα διαπίστωνε ότι αυη) δομείται από άλλα μεταφυσικά ή οντο-θεολογικά κατηγορήματω>. Κατά συνέπεια, «Ο ασυνήθιστος κλονισμός στον οποίο υπόκειται η κλασική οντολογία... [η αποκατασκευή αυτής τη ς παράδοση ς ] παραμένει ακόμη εντ6ς της γραμματικής και του λεξικού της μεταφυσική ς» (ΜΡ, σ. 73). Ε\'Τούτοις, ο Derrida θεωρεί εξίσου ανεπαρκή εκείνη τη στρατηγική υπέρβασης της μετα φυσικής, στρατηγι "ή την ο ποία ταυτίζει με τους Γάλλους φιλοσόφους και ιδιαίτερα με τον Levinas, η οποία συνίσταται στο «να αποφασίσουμε να αλλάξουμε περιοχή, με έναν διακεκομμένο και διαρρηγνύοντα τρόπο, θέτοντας του ς εαυτού ς μας βιαίως εκτός και καταφάσκοντας την απόλυτη ρήξη και διαφορά» (ΜΡ, σ. 162). Αυτή η στρατηγική είναι ανεπαρκ'ίς, εφόσον «η απλή πρακτικι) της γλώσσας επανεγκαθιστά αέναα τη " νέα" περιοχή στο πλέον παλαιό έδαφος».. Ετσι, ενώ η πρώτη «στρατηγική», αυτή του Heidegger, ορ θά αναγνωρίζει ότι κανείς είναι αναγκασμένος να αντ λήσει τα μέσα για την αποδόμηση ενός ορισμένου εννοιολογικού οικοδομιjματος από το ίδιο το οικοδόμημα, κάτι που παραβλέπει η δεύτερη στρατηγική, παρόλα αυτά αποτυγχάνει να αντιληφθεί «την αναγκαιότητα της "αλλαγής περιοχής", πράγμα που ορ θά προβάλλεται ως κάτι επιτακτικό από τη δεύτερη στρατηγική. Ως εκ τούτου, «η επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές αποδόμησης δεν μπορεί να είναι απλή και μοναδ ική». Ο Derrida προτάσσει μια «νέα γραφή», η οποία θα πρέπει να «υφάνει και να συνυφάνει αυτά Τα δύο μοτίβα αποδόμηmις» (ΜΡ, σ. 163). Η μη δυνατότητα μιας ιδεώδους απόδρασης από τη μεταφυσ ική μας υποχρεώνει, σύμφωνα με τον Derrida, σε μια επίμονη διαμονή εντός της, σε μια κριτική επανεξέταση της ιστο ρίας της μετα φυ σιχής, σε ένα συνεχές ξαναδιάβασμά της (ΓΔ, σ. 447), πρακτιχή που, όπως έχει λεχθεί, ο Derrida ονομάζει «αποδό μηση». Ο Derrida αναλαμβάνει να αναμετρηθεί με την παρά δοση της δυτικιjς μεταφυσικής στο δικό της πεδίο, με το δικό τη ς λ όγ ο, αλλά διαμέσου μιας διευρυμένης και ριζοσπαστιχοποιημένης έννο ιας γραφής που η μεταφυσική δεν μπορεί να ελέγξει' μιας γραφής που «δεν εχπηγάζει πια από ένα λόγο και εγχαινιάζει την αποκατασκευή [destruction], όχι την κατεδάφιση, αλλά την αποστρωμάτωση, την αποδόμηση όλων των σημασιών που πηγή τους είναι ο λόγος» (ΠΓ, σ. 27). Σκοπός της αποδομητιχής ανάγνωσης είναι, αρχικά, να καταστήσει εμφανή τη μεταφυσικιj δο μή ενός κειμένου. Στις avayv(1jael; που αναλαμβάνει χατά τη δεκαετία του 1960 χαι 1970, ο Derrida δείχνει ότι το φιλοσοφικό κείμενο συγκροτείται από ιεραρχιχ ές δυαδικές αντιθέσεις (π.χ. ταυτότητα/διαφορά, ομιλία/γραφή, εντός/ατός, άνδρας/γυναίχα, φύση /πολιτισμός, καλό /χαχό κ.λπ.), όπου δ'ίνεται' προνόμιο στον έναν όρ ο της αντίθεσης (αυτού που σχετίζεται με μια κω;.αγωγική «παρουσία»). ενώ ο άλλος όρος νοείται ως παράγωγος του πρώτου, ως το ij:ποδεέστερο, έκπτωτο μέλος του αντιθετιχού ζεύγου ς. Στη συνέχεια, η αποδομητική ανάγνωση επικεντρώνεται σε εκείνα τα σημεία του χειμένου που δ εν μπορούγ να Ι ενσωματωθούν στη <<μεταφυσική της παρουσίας)., αλλά δείχνουν να την αποδιορ

10 _ ~ιl...,._ -.ι 1111 _ - Ι nnιιιι.ι,... _,... rιqι:a..;:ιιιt1ιπτji.-τ,,..., γανώνουν, αναδεικνύοντας μια άλλη λογική, η οποία δεν είναι αυτή της παραδοσιακής μεταφυσικής. Σύμφωνα με τον Derrida, ένα μεταφυσικό κείμενο δεν είναι ποτέ <<ομοιογενές», «ταυτόσημο με τον εαυτό του» ή «ποτέ δεν κυριαρχείται απόλυτα ωι.ό μεταφυσικές υποθέσεις»' εν ολίγοις, ένα κείμενο δεν συμπίπτει πάντα με τις δηλωμένες προθέσεις του. Μαζί με το «κυρίαρχο μεταφυσικό μοντέλο» 'υπάρχουψ«αντιδυνάμεις, οι οποίες απειλούν 1] υποσκάπτουν αυη] την εξουσία» '. (Derrida,T992, σ. 53). Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρισμός του Derrida είναι ότι το μεταφυσικό κείμενο δεν μπορεί να διατηρήσει το φαινομενικό σύνορο ανάμεσα., σε' κάθε ζέυγάρι αντιθετικών όρων (π.χ. ίαμα/δηλητήριο, εντός/εκτός, κ.λπ.) ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η γλωσσική σημασία διέπεται από διαφορά και αναβολή (diffeωπce). Κάθε φορά που ένας μεταφυσικός συγγραφέας αποπειράται να χρησιμοποιήσει μια αμφίσημη έννοια (π.χ. το φάρμακον ή το αναπλήρωμα) ή μια δυαδικ1] αντίθεση (π.χ. ομιλία/γραφή) μόνο από τον ένα σημασιακό της πόλο, αργά ή γρήγορα. λόγω της «διαφορικής» συγκρότησης των αντιθετικών όρων, δηλαδή της παρουσίας του ίχνους του ενός όρου στον άλλον, και η άλλη σημασία της θα εμφανιστεί στο προσκήνιο, για να στοιχειιόσει το κείμενο, παρά τις αντίθετες προθέσεις του συγγραφέα του. Η αρχή της differαnce παρουσιάζεται να εργάζεται ακάματα από μόνη της στα κείμενα της φιλοσοφικής παράδοσης ενάντια στις ρητά εκπεφρασμένες προθέσεις των συγγραφέων τους. Στο ΠερίγραμματολσΥίας, στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Υπερβολή. Ζήτημα Μεθόδου», ο Derrίda παρατηρεί ότι η αποδομητική ανάγνωση εγκαθίσταται ανάμεσα σε αυτό που ο συγγραφέας προτίθεται ή «θέλει-να-πει» «<vouloir-dire»), δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που «κατευθύνει» μέσα στο κείμενό του και σε αυτό που δεν κατευθύνει, δηλαδή σε αυτό που προκύπτει από το κείμενο παρά τη θέλησή του. Αυτή η απόσταση, η ρωγμή, το άνοιγμα, είναι κάτι που η αποδομητική ανάγνωση πρέπει να «παράγει» (ΠΓ, σ ). Για να μπορέσει, όμως, να το παράγει, η αποδομητική ανάγνωση θα πρέπει πρώτα να αναπαράγει αυτό που ο συγγραφέας «θέλει-να-πει», πράγμα που απαιτεί την υποταγή της σε κλασικές αναπαραγωγικές αναγνωστικές πρακτικές. Στη συνέχεια, η παραδοσιακή ή αποκρυπτογραφική ανάγνωση (δηλαδή η αναπαραγωγή ή ο «αναδιπλασιασμός» της συγγραφικής ή κειμενικής πρόθεσης) αποσταθεροποιείται μέσω της επιστράτευσης εκείνων των στοιχείων που αδυνατούν να ενσωματωθούν σε αυτή, με αποτέλεσμα το κείμενο να καταλήγει να λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που ο συγγραφέας του στην πραγματικότητα θέλει να πει. Στο Περί γραμματολογίας, για παράδειγμα, διαβάζουμε: «Η δεδηλωμένη πρόθεση [intention declαree] του Rousseau είναι να μιλήσει για καταγωγή και για βαθμό μηδέν [... ] Αλλά στο πείσμα αυτής της δεδηλωμένης πρόθεσης ο λόγος του Rousseau αφήνεται σων καταναγκασμό μιας περιπλοκότητας που έχει πάντα τη μορφή του καταγωγικού αναπληρώματος. Η δεδηλωμένη του πρόθεση δεν εκμηδενίζεται αλλά εγγρcιφεται [znscrite] μέσα σε ένα σύστημα. το οποίο δεν ελέγχει πια» (ΠΓ, σ ). Αν όμως η γενική θέση της αποδόμησης είναι ότι η ανάγνωση ή η ερμηνεία αδυνατεί να ακινητοποιήσει το διαφορικό παιχνίδι της γλώσσας, αν. όπως γράφει ο Simon Glendinning, «η αναγκαιότητα του "παιχνιδιού" εγγυάται ότι κάθε υποτι- 236 Ι

11 - - ΚΕΦΑΛ Α Ι Ο θέ με νη "ενότητα σημασίας " ε ίναι a priol"i διασκορπισμένη εκ των προτέρων» (Glendinning σ. 81), τότε, ενώ μια τέτοια αvtίλη ψη καθ ιστ ά εφικτή την αποδό μηση της συγγραφ ική ς ή κειμενι κή ς πρόθεσης, καθιστά ανέφιχτη τη διαδ ικα σία του ερ μην ευτικού της προσδιορισμού. Μ ολονότι ο Derrida πιστεύει ότ ι κανένας ερμηνευτικός καθορισμός δε ν μπορεί να α ιχμα λ ωτ ίσει τη διασπορά (dissefn irιacion) της σημασίας - μια δια σπορά. η οποία είναι <<μη αναγυ)γιμ η στην πολυσημία» (ΜΙ>, σ. 392) - ή, μ ε όρ ου ς της δομικής γλωσσολογίας του Saussure, παρότι «η ταυτότητα του σημαινόμενου με τον εαυτό του αποκρύπτεται και μετατοπίζεται αδιάκοπα» (ΠΓ, σ. 89), ο ίδιος μεταχ ε ιρίζ εται στην πράξη τη συγγραφική ή κε ιμε νική πρ όθεση (το «θέλω - να -πω " του κειμένου) ως κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί μ ε σα φ ήνεια. Συνεπώς. η αποδόμηση φαίνεται να διέ πεται από την παράδ οξ η και α vtι φατική δομική αναγκαιότητα ότι ο καθορισμός της σημ ασίας ενός κειμένου θα πρ έπ ει να είναι ταυτόχρονα σταθερός (εφόσον χω ρίς τη δυν α τότητα ύπαρξης μιας σταθερής σημασίας δεν Θα υπή ρχε κάτι συγκεκριμένο, για να αποδομηθεί) και αcπα θή ς (για να μπορεί να υπάρξει αποδόμηση). Αν, όμως, ένα κείμ εν ο είναι «πάvtα ήδη» διερρηγμένο από τη dίf!έι'αf1 ce. τότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα τα κε ίμε να και όλη η σκέψη είναι εξαρχής «αποσταθ εροπο ιημένα», παρά να επιμένουμε στη σταθερότητά τους, για να τα «αποσταθ εροποιήσουμε" κατόπιν (Κακολύρ η ς, 2004); '" Ο Derrida χωρίζε ι το δεύτερο επίπ εδ ο ή μοτίβ ο τη ς αποδομητικής ανάγνωσης -την «ενεργό ε ρμηνεία" ή την αποδόμηση της κειμενικής ή συγγραφ ική ς πρόθεσης - σε δύο φ ά σε ι ς. Στην πρώτ η φάση δίνει τ ο όνομα «α ντ ιστ ροφή " [renver.,ement]. Έτσι, αν, παραδείγματος χάριν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κείμενο που το πρ οτιθ έμενο επ ιχείρημά του προωθεί την ομιλία, λειτουργώντας στο πλαίσιο της ιερ αρχική ς δυαδικής αντίθεσης ανάμεσα στην ομιλία και τη γραφή, η πρώτη κίνηση θα εί να ι να αντιστρέψουμε αυτή την ιεραρχία, να βρο ύμε εκείνα τα σημεία στο κείμενο που ενάvt ια στην π ρόθε ση του συγγραφέα του υποστηρίζουν το προβάδισμα τη ς γραφής. Ο σκοπός τη ς δεύτερ η ς φάσ η ς - πο υ ο D errida ονομάζει «με τατόπισ η» [deplacemerι f] - είν αι να εμποδίσει την παλ ιά αντ ίθ εση να εγκατασταθεί πά λ ι, έcπω και με μια ανεcπ ρα μμ ένη μορφή. Σκοπός τη ς αποδόμησης είναι να πάει πέρα από το μεταφυσικό σύστημα εννο ιολόγ η σης και αυτό πρ οiίποθέτει μια ρ ιζικ ή αν αδ ιοργάνωσ η του εννοιολογικού πεδίου μέσω της επανεγγραφής του νέου (πρ ονομιούχου) όρου, μ ε τη νέα διευ ρυμένη του μορφή σ το σώ μα του συ σ τήματος. Αυτός ο νέ ος όρος είναι «μη απ ο φασίσ ιμο ς " 10 Εκ πρώ τη ς όψι:ως, θα μπ(}ρoύσ~ κα νε!ς να συμφωνήσει με Τον Denida ότι μιυ. ορισμ{νη κ ε;με1 ι ι κή ; ()ομ ή, παρό τι σταθερή, ε{ναι εν δ 1ΙVάμει υ.ποσταθερηπαιήaιμη: «μ ια (Παθερmητα δεν απ{jτελεί μω μονιμότητα» (DeITilla. 1990, u. 279). Φυaικά, ε(ιιω πά ντα δυιιατόν να βρεθα 15ν (Παιχε (υ. οε οδνυ. Y.ει'~ μ ενα που να (1ποοταθε ΡΟΠDl οιjν τα προτιθέμενο επιχει:ρημ ιi ταυ. Παρόλα ωιτ(l, η (lvτι'ψiση (J1ην πε ρ(πτωοη της α.τroδ6μησης εντοπ ι'ζ,ε τυ.ι στο γηονι5ς ότι ο Dt!nida επι κυλείται τους ίι)ω -υς αυ.ρ ιβώς λδυους γω την 11.Ποδ όμηση μιας ορισμένης κυμ ενι κ,jς δομής που θα υ.πέκλειυ. ν τη" όποω στ,,:θ.,ερo~ τηn; της. Ι 237

12 .- (<<indecidable») ή «ανεπ. ίκριτας (κατά μια άλλη μεταφραστική εκδοχιί) από τη σκοπιά του παλιού πεδίου των δυαδικών αντιθέσεων έτσι (δστε να μη μπ ορεί να ωτορροφηθεί πλέον από αυτό (π.χ. το «ίχνο ς», το οποίο είναι και παρόν και απόν'. το «φάρμακον», το οπο(ο είναι και ίαμα και δηλητήριο' το «αναπλιίρωμα», το οποίο είναι και πλεόνασμα και έλλειψη ή ο «υ μ ένας», ο οποίος είναι και τ ο μέσα.και τ~ έξ~;). Aυτέ~ όι «νέες μη αποφασίσιμες "έννοιες"» αντιστέκονται στη συμμετρική, τυπική δομή που επιβάλλεται από τη ν ιεραρχική δυαδική λογική της φιλοσοφικής αντίθεσής, επιδεικνύοντας μια άλλη «λογική», η οποία έχει καταπιεστεί και αποκλειστεί από τη ν ιστορία τη ς μεταφυσικής και την οποία ο Derrida ονομάζει «λο. γικ ή τη ς άναπλη ρω ματι κότητας [logique de la suppementarite]» (ΠΓ, σ. 369)." Ενώ η δυαδική λογ ική λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα όρια ενός διαζευκτικού «εί - τ ε... είτο», η <<μη αποφασίσιμη» λογική της αναπληρωματικότητας αποτ ε λεί τη συζευκτική λογική του «και... και», η οποία, όχι μόνο αρνείται, αλλά και αποδιοργαν())νει την κλασική δυαδική σκέψη. Οι θεμελιώδε ις νόμοι της δυαδική ς λογικής είναι η «αρχή της ταυτότητας» (Α=Α) και η «αρχή τη ς μη αντίφασης» (όχι [Α κα ι Α]). Η κίνηση των <<μη αποφασίσιμων» εκθέτει μια διαφορετική «αρχή»: (και Α και -Α). Το φάρμακον, για παράδειγμα, είναι «ίαμα κα ι δηλητήριο, συνάμα... κα λό και κακό». ΤΟ φάρμακον «παίζε ι» ανάμεσα στους πόλους του ιάματος και του δηλητηρίου κα ι συνεπώς η απόδοσή του είτε ως ιάματος ε(τε ως δηλητηρίου, όπως η μεταφυσική δυαδική σκέψη επιτάσσει, ακυρώνει τα αποθέματα σημασίας που φυλάσσονται σε αυτή τη λέξη. Ο Derrida αρνείται να καθορίσει μια κατηγορηματική, μη αμφίσημη σημασία για το φάρμακον 11 για τα άλλα «μη αποφασίσιμα»' αντίθετα δίνει έμφαση στην ένταση και την ταλάντευση που καθοδηγεί τη χριίση τους (Θ, σ. 66-7). Η ντεριντιανή έ ννοια της «γραφής» αποτελεί ένα καλό παράδει γ μα, γ ια να επεξηγήσουμε τα παραπάνω. Έχοντας καταδείξει ότι η ολότητα της δυτικής φιλοσοφίας δίνει προνόμιο στην ομιλία σε σχέση με τη γραφή -ταυτίζοντας τη ν ομιλία με την αναπνοή και την αναπνοή με τη συνείδηση ή το πνεύμα και περιορίζοντας τη γραφή σε μια ανεπαρκή μεταγραφή τη ς ομιλίας - ο Derrida αποφαίνεται ότ ι γραφή, ως ένα καθολικό σύστημα από διαφορές, αποτελεί προϋπόθεση τ6σο για την ομιλ ία όσο και γ ια τη συγκεκριμένη μορ φή γραφής που παραδοσιακά φέρεται να τη μ εταγράφε ι. Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Derrida, ταυτόχρονα με τις αποδομητικές αναγνώσεις φιλοσόφων όπως ο Πλάτωνας, ο Rousseau, ο Hegel. ο Husserl ή ο Levi-Strauss, γράφει κείμενα περισσότερο παιγνιώδη ( π.χ. G/αs ). Σκοπός του είναι να δείξει ότι κάθε εξαντλητικός ερμηνευτικός καθορισμός ενός κε ιμένου είναι άτοπος, γιατί η γ λώσσα δεν αντλεί τη «σημασία» τη ς από κά ποιο βαθύτ ερο η 1i Στα γαλλι.κά η λέξη sl.ιpplemenf σημα/ι/ει τ6σο το ιιuνυ. πλ,jρωμα» όσο και το (ισ1ψπλήρ ωμα». Ο Deπίdo τονι:ζ ι:( άτt ('J αναy ~'ώστης δ~>ν πρέπει να ξ εχνά κατά την ω)άγνωση την «ειjπλαοτη ε ι ι 6τητ(). αυπίς της έt '1l0( Ιις>ι (Dcπidα, 1968, σ. 76,86). Για ΤΙ.ς δtίο σημασίες της έννοιας βλ. ΠΓ, σ Ι

13 f ΚΕΦΑΛ ΑΙ Ο νοηματικό στρώμα, ένα «υπερβατικό σημαινόμενο», το οποίο θα υπ,jρχε έξω από κάθε σύστημα σημείων και, το οποίο, κάποια στιγμή, «θα έθετε ένα καθησυχαστικό τέρμα στην παραπομπή από σημείο σε σημείο» (Derι-ida, 1967, σ. 88), δηλαδή θα έθετε ένα τέρμα στην αναζ,jτηση του αληθινού νοήματος, Αυτός, λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι ο ορθός τρόπος γ ια να κατανοήσουμε την καταταλαιπωρημένη από τους «κακο,jς» αναγνώστες του ρήση του Derrida «Δεν υπάρχει τίποτα εκτός κειμένου» (17Γ, σ. 274). Σύμφωνα με τον Derrida, η συγκεκριμένη φράση «δεν σημαίνει ότι όλα τα αναφερόμενα αναστέλλονται, τα αρνούμαστε ή εγκλείονται σε ένα βιβλίο, όπως πολλοί έχουν ισχυριστεί ή έχουν υπάρξει αρκετά αφελείς να πιστεύουν ή με έχουν κατηγορήσει ότι πιστεύω. Αλλά ότι κάθε αναφερόμενο, όλη η πραγματικότητα έχει τη δομή ενός διαφορικού ίχνους, και ότι κάποιος δεν μπορεί να αναφέρεται σε αυτό το "πραγματικό " παρά μόνο εντός μιας ερμη νευτ ικής εμπειρίας. Η τελευταία ούτε αποφέρει σημασία ούτε την υποθέτει παρά μόνο σε μια κίνηση διαφορικής αναφορικότητας.» (Derrida, 1990, σ. 273). Σε με γάλ ο μέρο ς του πιο πρόσφατου έργου του, βρίσκουμε τον Derrida να ανασύρει έννοιες, όπως η φιλία, ο νόμος, η δικαιοσύνη, το δώρο, η φιλοξενία, ο κοσμοπολιτισμός και η συγχώρηση, για να αναφερθεί κριτικά σε συγκεκριμένα πο λ ιτικοκοινω ν ικά πλαίσια. Η αποκάλυψη τη ς λογ ικής δομής που διέπει τις υπό δ ιερεύνηση έννοιες συνήθως μας φέρνει αντιμέτωπου ς με μη αποφ ασίσιμες δυαδικότη τες ή διπλά κατηγορούμενα Στο Le "'iicle ει lε Pardon, ο Derrida διερωτάτ αι «Τι σημαίνει όταν η κληρονομιά εμπεριέχει μια εντολή ταυτόχρο να διπλή και αντιφατική ;». Η α ντίφα ση έγκειται στο ότι συνυπάρ χουν ταυτόχρο να η απαίτηση για μια άνευ όρων συγχώρηση του ενόχου ως ενόχου και η κοινή αντίληψη ότι η συίχιδρηση θα πρέπει να δίνεται εφόσον ζητείται και υπό όρο υς μεταμέλειας και αναγνώρισης του λάθους εκ μέρους του ενόχου. Η θέση του Derrida, η οποία αντηχούσε όλο και πιο δυνατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόν ια τη ς ζωής του, είναι ότι η υπεύθυνη πολιτική δράση και από φαση συνίσταται στη διαπραγμάτευση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ασυμβίβαστες αλλά και αδιαχώρι (JrfC aitatt1jafl;' 239

14 ψ...-., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝ1'ΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΔ J. αerrida, 11 γραφή και η διαφορά, μτφρ. Κ. Παπαγι(ι'Jργης, Εκδόσεις Καirroνιάnη, AGljva, Θ J. Derrida, Θέσεις, μτφρ. Τ. Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα, 2006, ΜΡ J, Derrida, Marge;' de Ιa philosophie, Les EditiOIlS de Miouit, Παρίσι, ΠΓ J. Denida, Περ[γραμματολογ[ας, μτφρ. Κ. Παπαγιά)ργης, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Abel, L" «Jacques Derrida: His "Dijference"with Metaphysics», Salmagundi, ΧειμάΝας 1974, σ. 3-21, (~ritchley, S" «Derrida's loflueoce 00 Philosophy... Aod Οη ΜΥ Work», GeIΊ77an Lαw JouInal, τομ. 6, αρ. 1, σ , Derrida, J., (1979) L 'OI'eille de l'αuιγε: Texte; ei dιibats avec Jacques DeITida, επιμ., C. Levesque and C. V. McDonald, Vlb Editeur, Μόντρεαλ, Derrida, J., Psychi, Παρίσι: Εκδόσεις Galilee, Derrida, J., Limited 1m'., Εκδόσεις Galilee, Παρίσι, Derήda, J.,Acts of I~iteι-ature, Rouιledge, Λονδίνο, Foucault, Μ., }'οlίε el,ιeγαisοιι: Ηι,ιοί,'ε de laιοlίε ιι l'ιzge culssiqιle, Ploo, Παρίσι, Tallis, R., (1988), Nol SαU.Ι SUΓe. Λ Cιitiq"e ο{ροst-scιιιssιιγeαn Lileraιy TheoIY, β' έκδοση, MacMillao, Λονδίνο, Wood, Ο., Deconstmction oftiine, Humaoities Press International, Tnc., Ν. Τζέρσε'ί,1989. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Derrida, J., (1967a), Η φωνή και το φαινόμενο, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Εκδόσεις Ολκός/Μικρή Άρκτος, Αθήνα, Derrida, J., Πλάτωνος φαρμακε[α, μτφρ. Χ. Γ. Λάζος, Εκδόσεις Άγρα, ΑθιΊνα, Derrida, J., (1968a), «Η Differance», Περιοδικό Πο[ηση, τεύχ. 27, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2006, σ (α' μέρος) & τεύχ. 28, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2006, σ (β' μέρος), Derrida, J., (1972), Θέσεις, μτφρ. Τ. Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα, de Saussure, F., (1916), Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, μτφρ, Φ. Δ. Αποοτολόπουλος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Κακολύρης, Γ., Ο Ζακ Ντεριντά και η αποδομητικ1! ανάγνωση, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, ~

15 ,. ΚΕΦΑΛΑ!Ο ΚαΚΟλύρης, Γ" "Φου κώ και Ντερριντά: Η αν cίγνωση ως αρχαιολογία ή ως αποδό μη ση;», Περιοδικ ό Ποίηση, τεύχ. 25, Άνοιξη - Καλοκαίρι σ Καραχ άλιος, Μ., "Μ. Fouca ult.. 1. Derrid H: Cogito και./στορία της τρέλας» στο Έρl. δ εςμεταφιλοσοφία ς, R ίcσ:ιι.ι; Fοuωιιiι, υεπίlια..1ankejel irch, ΡΟΡΡeΓ, Ha beπnαs, Π λέθρον, Αθήνα, 200[, Μαυρίδη ς, Η., «Απορία και. νόμος στη σκέψ η του Ζακ Ντερρ ιντά», Νέα Εστ (α, τεύ χ. 1713, Ι ούνιος σ ,1999. Μπαλτάς, Α., Φιλοξενώ vr:ας τον Ζακ Ντεριντά... Στο περιθqjρω επισniμης και πολιτικ ής, Εκ δόσ εις Εκκρεμές, Αθήνα, Μπιτσώρης, Β., Ζακ ΝτερριντιΙ. Ζω ή, θάνατος, επιβ(ωση, Εκδόσεις Νεφέ λη, Αθήνα, Νίτ σε, Φ., Η Θέληση για Δύναμη, μτφρ. Ζ. Σ αρίκας, Εκδόσεις Νησίδες, Σκόπε λος, ]911. Παπαγ ιώργης, Κ., (1975), «Η παρουσία κα ι το ίχνος» στο Σιαμαία και ετεροθαλή, Εκδόσεις Kαστανι(JJτη, Αθήνα, 1990 σ Ηρώ ιμος, Κ., Στα όρια της αισθητικής. Ο ρόλος της τέχνη ς στα κείμε να του Μ. Heidegger και του.1. Deπίda, Εκδ όσεις Κριτική, Αθήνα, Χάιντεγγερ, Μ" (1927), Είναι και χρόνος, 2ττ.. πρόλ.-μτφρ.-σχόλ. Γ. Τζαβάρας, Εκδόσ εις «Δωδώνη», Αθήνα \Vittgenstein, L., (1953), Φιλοσοφ ι κές Έρωνες, μτφρ. Π. Χρ ιστοδουλίδ ης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟ ΙΚ ΤΟ nanenirthm I O Φιλοσοφία στπν Ευρώπ π Κείμενα ΝεώτεΡns και ΣύγΧΡοvns Φιλοσοφίαs

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Κακολύρης Ο ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. Εκδόσεις ΕΚΚΡΕΜΕΣ - Χριστίνα Ζήση. Ιουλιανού 41~43, Αθήνα 104 33. Τηλ.!

Γεράσιμος Κακολύρης Ο ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. Εκδόσεις ΕΚΚΡΕΜΕΣ - Χριστίνα Ζήση. Ιουλιανού 41~43, Αθήνα 104 33. Τηλ.! Γεράσιμος Κακολύρης Ο ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Εκδόσεις ΕΚΚΡΕΜΕΣ - Χριστίνα Ζήση Ιουλιανού 41~43, Αθήνα 104 33 Τηλ.!Fax: 2108220006 Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα 105 64 τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα