Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 449 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Γιάννης Μεσσήνης Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τάσος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Παναγιώτης Πιντέλας Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πανεπιστήµιο Πατρών Περίληψη Η ανάγκη για τη βίωση καταστάσεων κινδύνου µέσα από ασφαλή περιβάλλοντα σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε να γίνεται όσο το δυνατό αµεσότερα η µεταφορά σε πραγµατικές αντίστοιχες καταστάσεις οδηγεί στην υλοποίηση κατάλληλων εικονικών περιβαλλόντων. Σηµαντικό παράγοντα αποτελεί η αίσθηση της παρουσίας των συµµετεχόντων σε τέτοια συνθετικά περιβάλλοντα. Η εργασία αφορά στην εκτίµηση παραγόντων που συνεισφέρουν στην αίσθηση της παρουσίας συµµετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον καταστάσεων σεισµού. Μελετώνται οι παράγοντες της νοητικής µεταφοράς, η συνεισφορά εξωτερικών αισθητηρίων ερεθισµάτων και της ρεαλιστικής απόδοσης του εικονικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αίσθηση της παρουσίας εξαρτάται από την απόδοση του περιεχοµένου του εικονικού περιβάλλοντος και από τον εµπλουτισµό του και µε εξωτερικά αισθητήρια ερεθίσµατα. Ενδεικνυόµενα εικονικά περιβάλλοντα είναι αυτά που υπερβαίνουν τις προσοµοιώσεις και προσεγγίζουν συστήµατα εξοµοίωσης. Χαρακτηριστικά για την απόδοση σεισµικών γεγονότων είναι η ταυτόχρονη δόνηση των συµµετεχόντων παράλληλα µε την αλληλεπίδρασή τους µε την οπτική αναπαράσταση του εικονικού συµβάντος. Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, παρουσία, σεισµός. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αίσθηση της παρουσίας σε εικονικά περιβάλλοντα (ΕΠ) θεωρείται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγµατικό-

2 450 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ τητας. Αν και η συνεισφορά της έχει φανεί σε ποικίλα πεδία όπως η ψυχολογία, η ιατρική, η επικοινωνία και η ψυχαγωγία, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες αναφορές για την αξία της στην εκπαίδευση (Mikropoulos and Strouboulis 2004). Για την παρουσία υπάρχουν αρκετοί ορισµοί, συγκλίνοντας όλοι στην περιγραφή της αίσθησης του να είσαι εκεί (the sense of being there), µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον ως ξεχωριστή οντότητα. Αν και προτείνονται αρκετά θεωρητικά µοντέλα για την αίσθηση της παρουσίας (Schuemie et al. 2001), ακολουθούµε τέσσερα που θεωρούµε ότι είναι συµπληρωµατικά και καλύπτουν και τα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι η παρουσία ως µεταφορά, δηλώνοντας την αίσθηση ότι ο χρήστης, που πλέον ονοµάζεται συµµετέχων, βρίσκεται σε έναν διαφορετικό από τον πραγµατικό κόσµο. Το δεύτερο είναι η µη διαµεσολαβού- µενη παρουσία, που αφορά στην αντιληπτική ψευδαίσθηση του συµµετέχοντα της απουσίας του τεχνολογικού µέσου. Το τρίτο µοντέλο είναι η αποκλειστική παρουσία, που αναφέρεται στην αίσθηση της παρουσίας µόνο σε ένα εικονικό περιβάλλον για ορισµένες τουλάχιστον χρονικές περιόδους. Τέλος, το τέταρτο µοντέλο είναι η ενσωµατωµένη παρουσία, που δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση του συµµετέχοντα µε οντότητες του εικονικού περιβάλλοντος. Τα θεωρητικά µοντέλα οδηγούν στις διαστάσεις της παρουσίας, για τις οποίες ακολουθούµε την προσωπική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική παρουσία, όπως έχουν προταθεί από τη Heeter (1992). Τα µοντέλα και οι διαστάσεις της παρουσίας οδηγούν στα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες, τα αποτελέσµατα και τις συνέπειές της, αυτά που αξιολογούνται και συνεισφέρουν στους σκοπούς και τους στόχους των εφαρµογών εικονικής πραγµατικότητας. Παρότι υπάρχουν ποικίλες και διαφορετικές προσεγγίσεις, προτείνουµε την κατηγοριοποίηση σε παράγοντες µορφής, περιεχοµένου και χαρακτηριστικών του συµµετέχοντα. Οι πρώτοι αφορούν στις ιδιότητες του συστήµατος, όπως η εµβύθιση, η πλοήγηση, η αλληλεπίδραση, η ανάδραση και η συµµετοχή όλων των αισθήσεων του συµµετέχοντα. Οι παράγοντες περιεχοµένου αφορούν στις δραστηριότητες που περιλαµβάνει το εικονικό περιβάλλον και τις ενέργειες του συµµετέχοντα. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του συµµετέχοντα αφορούν την πρότερη εµπειρία, το φύλλο, την ηλικία, κλπ. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εκτίµηση της αίσθησης της παρουσίας συµµετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον που αφορά σε θέµατα άµεσης αντίδρασης σε κατάσταση σεισµού. Στόχος της είναι η επιλογή εκείνων των αισθητήριων ερεθισµάτων που προκαλούν τη βέλτιστη αίσθηση της παρουσίας µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους σε ένα ολοκληρωµένο σύστη- µα για την προφύλαξη µαθητών σε σχολικό περιβάλλον κατά και αµέσως µετά από έναν σεισµό. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Τα τελευταία 15 χρόνια κατά τα οποία εµφανίζονται εφαρµογές της εικονικής πραγµατικότητας έχουν δηµοσιευθεί πολλά εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, λίγα όµως είναι αυτά που περιλαµβάνουν εµπειρικές µελέτες και αξιολόγηση της συµβολής τους. Ακόµη λιγότερα είναι αυτά που δίνουν έµφαση στην επίδραση των χαρακτηριστικών της εικονικής πραγµατικότητας και ιδιαίτερα της παρουσίας. Αρκετά άρθρα κάνουν απλά αναφορά στην αίσθη-

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 451 ση της παρουσίας των µαθητών κατά την αλληλεπίδρασή τους µε το εικονικό περιβάλλον χωρίς να τη συνδέουν άµεσα µε τα ευρήµατά τους (Salzman et al. 1999, Crosier et al. 2002). Έρευνες της οµάδας µας έχουν δείξει τη συνεισφορά της παρουσίας παράλληλα µε θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Kameas et al. 2000, Bakas and Mikropoulos 2003, Mikropoulos et al. 2003). Πρόσφατά η διεθνής επιστηµονική κοινότητα ενδιαφέρεται για την επίδραση της παρουσίας σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και γίνονται προτάσεις, χωρίς όµως εµπειρικά δεδοµένα (Whitelock et al. 2000, Ijsselsteijn 2004). Όσον αφορά σε µη θεσµοθετηµένα γνωστικά αντικείµενα που όµως πραγ- µατεύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ελάχιστες είναι οι αναφορές σε σχέση µε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Ένα τέτοιο σηµαντικό και πάντα επίκαιρο θέµα είναι τα µέτρα προφύλαξης από άµεσες καταστάσεις κινδύνου, όπως αυτές των σεισµών. Οδηγίες για την προφύλαξη από σεισµούς δίνονται συνήθως σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή και γίνονται ασκήσεις σε σχολικό περιβάλλον. Εκπαιδευτικού τύπου λογισµικό µε στόχο την ενεργό συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών σε καταστάσεις σεισµού δεν έχει εµφανισθεί, εκτός από απλού τύπου υπερµεσικές εφαρµογές (EPPO 2005). Θεωρούµε ότι µία κατάσταση σεισµού αποτελεί ένα πρόσφορο θέµα για την προσοµοίωσή του σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιου τύπου περιβάλλον οι συµµετέχοντες µαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν έναν σεισµό σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ενεργήσουν κατάλληλα και να αποκτήσουν εµπειρίες χρήσιµες σε πραγµατικές καταστάσεις. Η αίσθηση της παρουσίας των συµµετεχόντων σε τέτοια εικονικά περιβάλλοντα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους και συνεισφέρει στη µεταφορά γνώσης και εµπειρίας σε καταστάσεις πραγµατικού κινδύνου. Ένα τέτοιου τύπου εικονικό περιβάλλον έχει αναπτυχθεί από την οµάδα µας και προσοµοιώνει µεταξύ άλλων καταστάσεις όπου οι συµµετέχοντες καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριµένες οδηγίες, να βγουν από τις τάξεις και το κτίριο, να µην προσεγγίσουν επικίνδυνα σηµεία και να µεταβούν σε ασφαλές µέρος (Mikropoulos et al. 2005). Η µελέτη αυτή ανέδειξε τη σηµασία της παρουσίας και οδήγησε στην περαιτέρω µελέτη της σε εικονικά περιβάλλοντα προσοµοίωσης σεισµού σε σχολικό περιβάλλον, µέρος της οποίας παρουσιάζει αυτή η εργασία. Από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, επιλέγονται προς µελέτη αυτοί που αφορούν στη νοητική µεταφορά του συµµετέχοντα στο εικονικό περιβάλλον, σε αποτελέσµατα αισθητήριων ερεθισµάτων και στη ρεαλιστική απόδοση του εικονικού περιβάλλοντος. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επιλογή του τύπου των αισθητήριων ερεθισµάτων που ενδείκνυνται για την αύξηση της αίσθησης της παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον σεισµού. Για το λόγο αυτό σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε το εικονικό περιβάλλον σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, πέρα από την οπτική αναπαράσταση. Στην πρώτη η αίσθηση του σεισµού από το χαρακτηριστικό ήχο του όπως αποδίδεται από ηχεία. Στη δεύτερη το περιβάλλον εµπλουτίζεται από δονήσεις που βιώνει ο συµµετέχων στο σώµα του από ένα ειδικό σύστηµα. Στην τρίτη το εικονικό περιβάλλον εµπλουτίζεται και µε δονήσεις του καθίσµατος στο οποίο κάθεται ο συµµετέχων.

4 452 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Το εικονικό περιβάλλον Το εικονικό περιβάλλον αναπαριστά µια αίθουσα ενός σχολικού συγκροτή- µατος που σχεδιάστηκε σε κλίµακα µιας πραγµατικής τάξης (Σχήµα 1). Τα εικονικά αντικείµενα κατασκευάστηκαν µε το λογισµικό 3D Studio Max και εισήχθησαν στο λογισµικό ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων VIRTools. Χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλες τεχνικές για την προσθήκη χρωµάτων, υφής και φωτισµού ώστε να γίνει η οπτική αναπαράσταση της σχολικής τάξης µε το µεγαλύτερο δυνατό ρεαλισµό. Ο ήχος και η οπτική αναπαράσταση της σεισµικής δόνησης αποδόθηκαν µε τη χρήση κατάλληλου κώδικα. Σχήµα 1. Μία άποψη της εικονικής τάξης. είγµα Το δείγµα της εµπειρικής µελέτης ήταν 51 φοιτητές Παιδαγωγικού Τµήµατος που χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες των 17 ατόµων. Η κάθε οµάδα βίωσε διαφορετική έκδοση του εικονικού σεισµού και συµµετείχε διαφορετική ηµέρα για να αποφευχθεί η επαφή µεταξύ των µελών των διαφορετικών οµάδων. Επίσης τα άτοµα κάθε οµάδας δεν ήρθαν σε επαφή µεταξύ τους µετά τη συµµετοχή τους. Οι συµµετέχοντες δε γνώριζαν εκ των προτέρων ούτε το θέµα αλλά ούτε και την τεχνολογία της εφαρµογής. ιαδικασία Η εµπειρική µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε αποµονωµένη και σκοτεινή αίθουσα. Για την παρουσίαση του εικονικού περιβάλλοντος χρησιµοποιήθηκε υπολογιστής µε στερεοσκοπική κάρτα οθόνης σε συνδυασµό µε στερεοσκοπικά γυαλιά και ηχεία. Η πρώτη οµάδα των δεκαεπτά φοιτητών αλληλεπίδρασε µε το σύστηµα ως έχει (ΕΠ1). Κάθε φοιτητής της δεύτερης οµάδας αλληλεπίδρασε φορώντας επιπλέον το ειδικό τζάκετ δόνησης που παρήγαγε τις δονήσεις µέσω υπόηχων (ΕΠ2). Τέλος, κάθε φοιτητής της τρίτης οµάδας κάθονταν σε κάθισµα µετασκευασµένο ώστε να εξοµοιώνει τις δονήσεις του σεισµού (ΕΠ3). Για την εκτίµηση της αίσθησης της παρουσίας κάθε φοιτητής µετά την αλληλεπίδρασή του µε το εικονικό περιβάλλον συµπλήρωσε ερωτηµατολό-

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 453 γιο κλειστού τύπου µε ερωτήσεις σχετικές µε την αίσθηση της παρουσίας και κλίµακα απαντήσεων από 1 ως 7. Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν από σχετικά ερωτηµατολόγια όπως εµφανίζονται στη διεθνή πρακτική. Παράλληλα καταγράφονταν οι αντιδράσεις των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους µε το εικονικό περιβάλλον του σεισµού. Η πρώτη ερώτηση η αίθουσα σου φάνηκε σαν µία σειρά από εικόνες ή σαν ένα µέρος που επισκέφθηκες αποτελεί την κλασική ερώτηση για την εκτίµηση της παρουσίας και απορρέει από τον ορισµό της (Slater 1999). Οι ερωτήσεις 2 και 3 αναφέρονται στον παράγοντα της νοητικής µεταφοράς (Πίνακας 1). Οι ερωτήσεις 4 και 5 αφορούν τον παράγοντα των αισθητηρίων ερεθισµάτων. Τέλος, οι ερωτήσεις 6, 7 και 8 αναφέρονται στον παράγοντα του ρεαλισµού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους µέσους όρους των απαντήσεων των φοιτητών για κάθε µία από τις τρεις εκδοχές του εικονικού περιβάλλοντος. Σχεδόν όλες οι τιµές είναι πάνω από το µέσο της κλίµακας και παρατηρείται αύξησή τους µε τον εµπλουτισµό της σεισµικής εµπειρίας µε όλο και περισσότερα αισθητηριακά ερεθίσµατα. Αυτό οδήγησε στην περαιτέρω στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Πίνακας 1. Μέσοι όροι απαντήσεων για τις τρεις εκδοχές των εικονικών περιβαλλόντων. Ερωτήσεις ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 1. Η αίθουσα σου φάνηκε σαν µία σειρά από εικόνες ή σαν ένα µέρος που επισκέφθηκες; 2. Υπήρχαν στιγµές που ξεχνούσες ότι το σώµα σου ήταν στο εργαστήριο και νόµιζες ότι βρισκόσουν στην αίθουσα; 3. Υπήρχαν στιγµές που η αίθουσα σου φάνηκε περισσότερο πραγµατική σε σύγκριση µε τον πραγµατικό κόσµο; 4. Σε ποιο βαθµό αισθάνθηκες την επιθυµία να σηκωθείς από τη θέση σου και να τρέξεις; 5. Σε ποιο βαθµό αφοσιώθηκες στο γεγονός που εκδηλώθηκε µέσα στο περιβάλλον; 6. Σε ποιο βαθµό είχες την αίσθηση ότι συνέβαινε σεισµός στην πραγµατικότητα;

6 454 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ερωτήσεις ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 7. Σε ποιο βαθµό είχες την εντύπωση ότι τα αντικείµενα µέσα στο περιβάλλον µπορεί να έπεφταν απ τη θέση τους; 8. Πόσο έµοιαζε ο εικονικός σεισµός µε έναν πραγµατικό σεισµό που έχεις βιώσει; Ο έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov Smirnov έδειξε ότι όλες οι µεταβλητές παρουσιάζουν κανονική κατανοµή. Όλες οι απαντήσεις της πρώτης ερώτησης παρουσιάζουν τιµές πάνω από το 4.5 και για τις τρεις περιπτώσεις. Αυτό δείχνει ότι οι συµµετέχοντες είχαν την αίσθηση της παρουσίας και στις τρεις εκδοχές του ΕΠ ανεξάρτητα από το βαθµό εµπλουτισµού του σε αισθητηριακά ερεθίσµατα. Ο στατιστικός έλεγχος δεν έδειξε σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών εικονικών περιβαλλόντων (p>0.05). Εφαρµόζοντας το t-test για τις ερωτήσεις που αφορούν στη νοητική µεταφορά (2 και 3) βρέθηκε p=.109>0.05 που σηµαίνει ότι οι ερωτήσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα µέτρο σύγκρισης γι αυτόν τον παράγοντα. Τα τεστ Post Hoc έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των ΕΠ1 και ΕΠ2 (p=1.000>0.05), ενώ αντίθετα βρέθηκε ση- µαντική διαφορά κατά τη σύγκριση του παράγοντα στην περίπτωση του µέγιστου εµπλουτισµού του ΕΠ σε σχέση µε τις δύο άλλες εκδόσεις (p=.009<0.05). Φαίνεται ότι ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντος έχει σηµαντική επίδραση για τη νοητική µεταφορά του συµµετέχοντα στο εικονικό περιβάλλον. Οι ερωτήσεις που αφορούν τα αισθητήρια ερεθίσµατα δεν µπορούν να οµαδοποιηθούν (p=.000<0.05) και εξετάζονται χωριστά. Στην τέταρτη ερώτηση δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο πρώτων εικονικών περιβαλλόντων (p=.386>0.05). Αντίθετα, οι συµµετέχοντες αισθάνθηκαν την επιθυµία να σηκωθούν από τη θέση τους και να τρέξουν κατά την περίπτωση των υπόηχων και της δόνησης του καθίσµατος (p=.000<0.05) σε σχέση µε τα ΕΠ1 και ΕΠ2. Όσον αφορά στο βαθµό αφοσίωσης των συµµετεχόντων στο συµβάν του εικονικού σεισµού βρέθηκε σηµαντική διαφορά κατά τη σύγκριση του πρώτου και µε τα ΕΠ2 και ΕΠ3 (p=.008<0.05 και p=.001<0.05 αντίστοιχα), ενώ δε σηµειώθηκε διαφορά µεταξύ των ΕΠ2 και ΕΠ3 (p=.713>0.05). Φαίνεται ότι και ο ένας τρόπος δόνησης των συµµετεχόντων ήταν αρκετός για την αφοσίωσή τους στον σεισµό. Για τον παράγοντα του ρεαλισµού, ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι οι τρεις ερωτήσεις (6, 7 και 8) µπορούν να οµαδοποιηθούν και να δώσουν µία συνολική εκτίµηση. Ο παράγοντας του ρεαλισµού φαίνεται να µην επηρέασε την αίσθηση της παρουσίας µεταξύ των ΕΠ1 και ΕΠ2 (p=.381>0.05). Αντίθετα, ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντος επηρέασε την παρουσία κατά τη σύγκριση των ΕΠ1 και ΕΠ3 (p=.001<0.05) και ΕΠ2 ΕΠ3 (p=.046<0.05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη παραγόντων που αυξάνουν την αίσθηση της παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον σεισµού µε στόχο την εφαρµογή

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 455 του σε σχολικό περιβάλλον για την αντιµετώπιση πραγµατικών ανάλογων καταστάσεων. Οι παράγοντες που διερευνώνται είναι η νοητική µεταφορά, τα αισθητήρια ερεθίσµατα και ο ρεαλισµός του εικονικού περιβάλλοντος. Όλοι οι συµµετέχοντες αισθάνθηκαν παρόντες και στις τρεις εκδοχές του εικονικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την πρώτη ερώτηση που αποτελεί για πολλούς ερευνητές το κύριο κριτήριο για την παρουσία (Slater 1999). Πιθανώς να συνεισφέρει η εµβύθιση που δήλωσαν οι συµµετέχοντες εξαιτίας κυρίως της στερεοσκοπικής προβολής. Ως προς τη νοητική µεταφορά, οι συµµετέχοντες αισθάνθηκαν περισσότερο έντονα παρόντες στις δύο εµπλουτισµένες εκδοχές, µε εντονότερη την τρίτη που πλησιάζει περισσότερο ένα περιβάλλον εξοµοίωσης παρά προσο- µοίωσης. Στην πλειονότητά τους δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν σα να βρίσκονταν σε µια πραγµατική σχολική αίθουσα και αποτελούσαν οι ίδιοι µέρος του συνθετικού κόσµου. Τα αποτελέσµατα που αφορούν στα αισθητήρια ερεθίσµατα είναι ίσως αναµενόµενα, µε το περισσότερο εµπλουτισµένο περιβάλλον να επιδρά θετικότερα στην αίσθηση της παρουσίας και να προκαλεί αίσθηµα πανικού, όπως ανέφεραν οι συµµετέχοντες. Ως προς τη ρεαλιστική απόδοση, οι συµµετέχοντες είχαν σε πολύ µεγάλο βαθµό την εντύπωση ότι συνέβαινε σεισµός στην πραγµατικότητα και ότι το εικονικό περιβάλλον επηρεαζόταν άµεσα από τα γεγονότα, στο περισσότερο εµπλουτισµένο εικονικό περιβάλλον. Στην παρούσα µελέτη λείπει ένα κύριο χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων, αυτό της αλληλεπίδρασης του συµµετέχοντα µε τα δρώµενα. Ο βαθµός και ο τρόπος αλληλεπίδρασης αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην αίσθηση της παρουσίας και απαλείφθηκαν επί τούτου για την εξαγωγή συµπερασµάτων µόνο από τους υπό µελέτη παράγοντες. Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας συµφωνούν µε τις προτάσεις και τα ευρήµατα άλλων ερευνητών που αναφέρονται σε θέµατα ποσότητας και ποιότητας των αισθητήριων πληροφοριών, καθώς και στην αντιστοιχία των προσφερόµενων ερεθισµάτων µε το περιεχόµενο του εικονικού περιβάλλοντος (Lee 2004). Ως γενικά συµπεράσµατα της µελέτης αναφέρονται ότι η αίσθηση της παρουσίας εξαρτάται από την απόδοση του περιεχοµένου των εικονικών περιβαλλόντων και από τον εµπλουτισµό τους και µε εξωτερικά αισθητήρια ερεθίσµατα. Επόµενο στάδιο της έρευνας είναι ο εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος µε τα κατάλληλα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσµατα για τη βέλτιστη αίσθηση της παρουσίας, καθώς και η κοινωνικοποίησή του µε την εισαγωγή εικονικών χαρακτήρων (avatars). Στόχος είναι η υλοποίηση ενός αλληλεπιδραστικού ασφαλούς περιβάλλοντος για την εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτικών σε θέµατα προφύλαξης σεισµού, µε τη µεγαλύτερη δυνατή µεταφορά της µάθησης στον πραγµατικό κόσµο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bakas Ch, Mikropoulos T. A. (2003), Design of virtual environments for the comprehension of planetary phenomena based on students ideas, International Journal of Science Education, 25(8), Crosier J. K., Cobb S., Wilson J. R. (2002), Key lessons for the design and interaction of virtual environments in secondary science, Computers & Education, 38, 77-94

8 456 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ EPPO, Earthquake Planning and Protection Organisation (2005), Kids, τελευταία πρόσβαση 27 Ιανουαρίου 2005, ιστοχώρος on Heeter C. (1992), Being There: The Subjective Experience of Presence, Presence, 1(2), Ijsselsteijn W. A. (2004), Presence in Depth, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven Kameas A., Mikropoulos T. A., Katsikis A., Emvalotis A., Pintelas P. (2000), EIKON: Teaching a high-school technology course with the aid of virtual reality, Education and Information Technologies, 5(4), Lee K. M. (2004), Why Presence Occurs: Evolutionary Psychology, Media Equation, and Presence, Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 13(4), Mikropoulos T. A., Katsikis A., Nikolou E., Tsakalis P. (2003), Virtual environments in biology teaching, Journal of Biological Education, 37(4), Mikropoulos T.A,. Strouboulis V. (2004), Factors that Influence Presence in Educational Virtual Environments, Cyberpsychology & Behavior, 7(5), Mikropoulos T. A., Chalkidis A., Koutsikos El., Strouboulis V., Vrellis J. (2005), Educational virtual environments for earthquake precaution, In R. Pinto and D. Couso (Eds.) Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students Interest in Learning Science, , Barcelona Salzman M. C., Dede C., Loftin R. B., Chen J. (1999), A Model for Understanding How Virtual Reality Aids Complex Conceptual Learning, Presence, 8(3), Schuemie M. J., Straaten P. Van Der, Krijn M., Mast C. Van Der, (2001), Research on Presence in VR: a Survey, Cyberpsychology and Behavior, 4 (2), Slater M. (1999), Measuring Presence: A Response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 8(5), Whitelock D., Romano D., Jelfs A., Brna P. (2000), Perfect presence: What does this mean for the design of virtual learning environments? Education and Information Technologies, 5(4),

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρακτηριστικών της Εικονικής Πραγματικότητας και των Χρηστών σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Μελέτη Χαρακτηριστικών της Εικονικής Πραγματικότητας και των Χρηστών σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Μελέτη Χαρακτηριστικών της Εικονικής Πραγματικότητας και των Χρηστών σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Α. Νάτσης 1, Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, anatsis@cc.uoi.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Κβαντικό Άτομο»: Ένα Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον

«Το Κβαντικό Άτομο»: Ένα Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον «Το Κβαντικό Άτομο»: Ένα Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου 1, Κωνσταντίνος Κώτσης 2, Τάσος Α. Μικρόπουλος 3 1 Σχολική Σύμβουλος Ν. Λάρισας kontogeorgiou@grads.uoi.gr 2 Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης

Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης 21. 97 p 145_152 8/30/08 9:55 PM Page 145 Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης Αντώνης Νάτσης, Γιώργος Ζαχαρής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων anatsis@cc.uoi.gr, gzaharis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ «Η εικονική πραγματικότητα ορίζεται ως ένα 3D περιβάλλον αλληλεπίδρασης, κατασκευασμένο από υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί».

Διαβάστε περισσότερα

Η Αίσθηση της Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα

Η Αίσθηση της Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα Η Αίσθηση της Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα Βασίλης Στρουμπούλης Υπ. Διδάκτορας me00298@cc.uoi.gr Τάσος Μικρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής amikrop@cc.uoi.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοιώσεις και Οπτικοποιήσεις στην Οικοδόµηση της Γνώσης στις Φυσικές Επιστήµες

Προσοµοιώσεις και Οπτικοποιήσεις στην Οικοδόµηση της Γνώσης στις Φυσικές Επιστήµες Προσοµοιώσεις και Οπτικοποιήσεις στην Οικοδόµηση της Γνώσης στις Φυσικές Επιστήµες Τ. Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τµήµα. Ε., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, amikrop@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Πιντέλας 1, Α. Μικρόπουλος 2, Α. Κατσίκης 2, Α. Καμέας 1, Α. Τριάντης 1, Ε. Νικολού 2, Σ. Βάθης 1, Γ. Κουταλιέρης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Μαθησιακές δραστηριότητες με προσομοιώσεις Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρµογών ΤΠΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Παιδαγωγικό Τµήµα. Ε. Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία

Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία Ιωάννης Μπήτρος, Λουκάς Δημητρόπουλος, Ιωάννης Βρέλλης, Μαρία Βέρρα, Χρήστος Σιντόρης, Νικόλαος Αβούρης ibitros@upnet.gr, loukisdim@yahoo.gr, berra@upatras.gr, sintoris@ece.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οκτώµβριος 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλ. + 357 25 002710/11, 25002412, Fax + 357 25 002760 www.cut.ac.cy/studies ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Εισαγωγή Eκπαιδευτική τεχνολογία Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33

Πρόλογος Εισαγωγή Eκπαιδευτική τεχνολογία Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Εισαγωγή... 17 1. Eκπαιδευτική τεχνολογία... 23 2. Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33 3. Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού... 41 4. Εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων...

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser 382 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser Τάσος Α. Μικρόπουλος, amikrop@cc.uoi.gr Βασίλης Στρουµπούλης, me00298@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 180 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αλέκος Μπάρµπας ευτεροβάθµια Εκπαίδευση albarbas@otenet.gr ηµήτρης Ψύλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: EΝΑ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: EΝΑ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: EΝΑ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ *Χατζηλεοντιάδου Σοφία ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΣΕΠ, ΕΑΠ Λεωφόρος Μάκρης 11, Αλεξανδρούπολη 68100 2551020283,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων

Η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων Η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων Τ. Α. Μικρόπουλος, Ε. Τζίµας, Γ. Ηλ. ήµου Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Παναγιώτης Κωστάκης, Σοφία Βούρη, Aναστάσιος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Aναπαραστάσεις και πόστερ. Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Οπτικές Aναπαραστάσεις και πόστερ. Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Οπτικές Aναπαραστάσεις και πόστερ Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Το περιβάλλον της διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών Μέσα εργαλεία της διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών Το γνωστικό και αισθητικό περιβάλλον των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτικό Σενάριο. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΠΑΙΚ Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πολυμέσα Εργασία Χειμερινού εξαμήνου Διδακτικό Σενάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελένη Κολοβού ΜΑΑ, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Υπεύθυνη Τεχνολογιών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να...

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να... Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Εμπειρίες εμβύθισης και Εικονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: Σοφία Γεωργάκη, Μαρία Παπουλάκου, Ιωάννης Φούφουλας Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ALMA

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση. Παρακαλούμε για την υποβολή των παρατηρήσεών σας έως 04.04.2008

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση. Παρακαλούμε για την υποβολή των παρατηρήσεών σας έως 04.04.2008 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση Παρακαλούμε για την υποβολή των παρατηρήσεών σας έως 04.04.2008 στην ηλεκτρονική διεύθυνση laptop@infosoc.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικός Συλλογισµός και Λήψη Ιατρικής Απόφασης

ιαγνωστικός Συλλογισµός και Λήψη Ιατρικής Απόφασης ιαγνωστικός Συλλογισµός και Λήψη Ιατρικής Απόφασης ρ. Βασίλης Σπυρόπουλος Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Αθήνας 1 Η αφετηρία του διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής

Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΙΤΥΕ Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα Κεφάλαιο 7 Έλεγχος Υποθέσεων 1 Ένα παράδειγµα Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η από απόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου

Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου Κωνσταντίνα Τάτση 1, Ελένη Σεραλίδου 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, αποσπασμένη στο ΕΕΕΕΚ Αγ.Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Χρήστος Μπάκας Υπ. ιδάκτορας, καθηγητής ΠΕ19, Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 4: Η Αλληλεπίδραση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 9 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν τι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα