ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα τη νοµική κατάσταση των αλλοδαπών φοιτητών τρίτων χωρών, που σπουδάζουν σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι ο νόµος 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων και 43 αυτού) και τα Προεδρικά ιατάγµατα 101/2008 και 128/2008. Ο νόµος 3386/2005 αναφέρεται στην είσοδο διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ενώ το µεν Π.. 101/2008 αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία, το δε Π.. 128/2008 αναφέρεται στη διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας. 1. Νόµος 3386/2005 Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ Α 212) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57), το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42), το Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α 263), το Ν. 3649/2008 (ΦΕΚ Α 39), το Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263), το Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α 112), το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163) και το Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49)) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Άρθρο 28 Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών 1. Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για σπουδές σε Πανεπιστήµια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες, Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων του Ε.Ο.Τ. και σε Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) επιτρέπεται εφόσον προηγουµένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Στις σπουδές περιλαµβάνονται και οι µεταπτυχιακές. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιµασίας, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως τµήµα των σπουδών αυτών. 2. Υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, µπορεί να ζητήσει άδεια διαµονής για το σκοπό αυτόν, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις: α. Έχει εγγραφεί στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή. β. ιαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαµονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαµονής και γ. Έχει καταβάλει τα απαιτούµενα τέλη εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

2 Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. 3. εν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπουδών στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στη Χώρα ως εργαζόµενοι ή ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, µε εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Άρθρο 29 ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής 1. Η άδεια διαµονής για σπουδές ισχύει για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον ο κάτοχός της εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου. Αν η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών. Ο συνολικός χρόνος διαµονής δεν µπορεί να υπερβεί την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις συνολική διάρκεια σπουδών προσαυξηµένη κατά το ήµισυ 1. Στο χρόνο αυτόν προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι µετά το πέρας των σπουδών τους έγιναν δεκτοί από ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας για µεταπτυχιακές σπουδές µπορούν να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης αντίστοιχης ειδικής θεώρησης εισόδου. 2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο δήµο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του που συνοδεύεται από βεβαίωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του και συµµετοχή του στις εξετάσεις, καθώς και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας από το οποίο προκύπτει η γενικότερη πρόοδος των σπουδών του. Άρθρο 30 Επαγγελµατική κατάρτιση 1. Επαγγελµατική κατάρτιση, για την εφαρµογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α ) όπως κάθε φορά ισχύει. Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να προηγείται, όπου απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών της απαιτούµενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. 2. Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ επιτρέπεται, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.E.E.K.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ύστερα από γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης της γλωσσοµάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή. 3. Στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου αυτού επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση αδιαβάθµητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραµµάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράµµατα απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση. Η σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός, καθώς και η διάρκεια των σχετικών προγραµµάτων θεωρείται από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Η οικεία ειδική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη άδεια διαµονής, καθώς και η ανανέωσή της χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του νόµου αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως. Άρθρο 31 Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών

3 Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής για σπουδές ή για επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, µπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης, µόνο µία φορά και εντός του πρώτου έτους σπουδών του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου διαµονής, που προβλεπόταν για τις αρχικές σπουδές. Άρθρο 32 Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ' εξαίρεση, άδεια διαµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. Άρθρο 33 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας 1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου και χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας άδεια διαµονής διάρκειας ενός έτους, η οποία µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και µέχρι την απόκτησή της. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυµα που, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της. 2. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων. Άρθρο 34 Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα 2 1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών. σε προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων και του I.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαµονή στη Χώρα, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος ή χορήγησης της υποτροφίας. 2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα εκτέλεσης του προγράµµατος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της προηγούµενης παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. 3. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας σε υπηκόους τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους, έναντι αποζηµίωσης, χορηγείται άδεια διαµονής, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστηµα έως έξι µηνών, µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουµένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν και µε την προϋπόθεση ότι υφίσταται βεβαίωση του αρµόδιου κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραµµα για πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών του σε συγκεκριµένη επιχείρηση και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Άρθρο 35 Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων xωρών

4 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 30, 32 και 34 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας νοµοθεσίας. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική έγκριση από την Περιφέρεια µε την επίδειξη της άδειας διαµονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη µε την άδεια διαµονής και µπορεί να ανανεώνεται παράλληλα µε αυτήν. Άρθρο 43 3 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος 1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας που επιθυµεί να διαµείνει στην Ελλάδα, µε σκοπό τη συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα σε δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό ή άλλους αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Ι.. που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, χορηγείται άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του νόµου αυτού και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον ερευνητικό οργανισµό, στην οποία αναγράφονται οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής της, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαµονής και επιστροφής του από τον αυτό οργανισµό. 2. Ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας, αφού προηγουµένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, καταθέτει αίτηση στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, είναι ετήσιας διάρκειας και µπορεί να ανανεώνεται κατ' έτος και για τον ίδιο λόγο, µέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράµµατος. 3. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων. 2. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 101/ 2008 (ΦΕΚ Α 157) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 (άρθρο 1 της Οδηγίας) Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης εκεµβρίου 2004 «σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία» (ΕΕ L 375/12 της ). 2. Με το παρόν καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για χρονική περίοδο άνω των τριών µηνών, µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, καθώς και οι κανόνες που αφορούν τις διαδικασίες εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για τους σκοπούς αυτούς. Άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισµοί

5 Για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος, νοούνται ως : 1. «Υπήκοος τρίτης χώρας»: το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. 2. «Σπουδαστής»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαµονή στην ελληνική επικράτεια, προκειµένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης, µε σκοπό την απόκτηση πτυχίου, µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώµατος που χορηγεί το ίδρυµα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιµασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως τµήµα των σπουδών αυτών. 3. «Ίδρυµα»: ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, νοµίµως συστηµένο, του οποίου το πρόγραµµα σπουδών είναι αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 4. «Πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας»: πρόγραµµα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραµµα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος. 5. «Άδεια διαµονής»: κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, «για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/ ). Άρθρο 3 (άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας) Πεδίο Εφαρµογής 1. Το παρόν εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό να διαµείνουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία. 2. Το παρόν Προεδρικό ιάταγµα δεν εφαρµόζεται: α. στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο, ή στο πλαίσιο επικουρικών µορφών προστασίας ή συστηµάτων προσωρινής προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νοµοθεσία ή ζητούν να διαµείνουν για τους λόγους αυτούς και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους, β. στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί, γ. στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δ. στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται την είσοδο και διαµονή τους στην Ελλάδα σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχεία γ και δ του άρθρου 13 του π.δ. 150/2006 (Α 160) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες», ε. στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής για εργασία ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια» (Α 212), όπως ισχύει. 3. Το παρόν Προεδρικό ιάταγµα δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις: α. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών µελών της, και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών, β. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και τρίτων χωρών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ

6 Άρθρο 4 (άρθρα 5, 6 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας) Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία 1. Η είσοδος και διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των επόµενων άρθρων. 2. Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται οι εξής γενικές προϋποθέσεις: α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον µήνες µετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας, β. προσκοµίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη διαµονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών, γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ηµεδαπούς, δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία, ε. έχουν καταβάλλει παράβολο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. 3. Ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή εντός αυτής και οι οποίοι, στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, επιθυµούν την είσοδο και διαµονή τους στην ελληνική επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειµένου για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούµενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαµονής. 4. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτοµάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ηµεδαποί λόγω της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από το ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Άρθρο 5 (άρθρα 7 και 20 της Οδηγίας) Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών 1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση στην κατά την παράγραφο 4 του προηγούµενου άρθρου του παρόντος αρµόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 4, συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις: α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα για να παρακολουθήσει πρόγραµµα σπουδών, β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής, γ. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και εξόδων επιστροφής του, δ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου απαιτούνται. 2. Όταν το πρόγραµµα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α του άρθρου 17 της απόφασης υπ αριθµ /550/ΑΣ 4000

7 του Υπουργού Εξωτερικών "Καθορισµός προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου" (Β 1912), για τη χορήγηση της αντίστοιχης εθνικής θεώρησης εισόδου, όπως ισχύει. 3. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α. ακριβές φωτοαντίγραφο, όλων των σελίδων, ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα µε την εθνική θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται. β. πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, γ. βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός προς εγγραφή σε αυτό και, όπου απαιτούνται τέλη εγγραφής βεβαίωση καταβολής τους, δ. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθµ. 4415/2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005» (Β 398), όπως ισχύει, ε. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτά καθορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και ηµόσιας Τάξης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α 42), στ. βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας εάν έχει εκδοθεί, ζ. συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη διαµονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, η. απόδειξη καταβολής παραβόλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, θ. τρεις (3) έγχρωµες φωτογραφίες. 4. Η αίτηση µαζί µε το σχετικό φάκελο ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν. Κατά την υποβολή της αίτησης και εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας σχετική βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, έως ότου η ιοίκηση αποφανθεί επί του αιτήµατός του. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, αφού λάβει υπόψη της τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 και του παρόντος άρθρου και εκδίδει σχετική απόφαση µε την οποία χορηγεί την άδεια διαµονής για σπουδές ή απορρίπτει την αίτηση. Άρθρο 6 (άρθρα 12 και 20 Οδηγίας) ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής για λόγους σπουδών 1. Η άδεια διαµονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών.

8 2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον υπήκοο τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαµονής για σπουδές µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκοµίζει συµπληρωµατικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράµµατος που πρόκειται να παρακολουθήσει. β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαµονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαµονής µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών για το ίδιο διάστηµα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτοµερής έκθεση προόδου από αρµόδιο όργανο, σε περίπτωση µεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαµονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 3. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής των προηγούµενων παραγράφων, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 αρµόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α. ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη Χώρα µας και της προηγούµενης άδειας διαµονής για σπουδές, β. βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, γ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτοµερής έκθεση προόδου από αρµόδιο όργανο, σε περίπτωση µεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δ. βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, ε. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθµ. 4415/2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005», όπως ισχύει, στ. απόδειξη καταβολής του παραβόλου του στοιχείου β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, ζ. τρεις (3) έγχρωµες φωτογραφίες. 4. Η αίτηση µαζί µε το σχετικό φάκελο ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής. Κατά την υποβολή της αίτησης και εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας σχετική βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, έως ότου η ιοίκηση αποφανθεί επί του αιτήµατός του. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας εξετάζει το αίτηµα και εκδίδει σχετική απόφαση µε την οποία χορηγεί την άδεια διαµονής για σπουδές ή απορρίπτει την αίτηση. 5. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαµονής δεν µπορεί να υπερβεί την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις ανώτατη διάρκεια φοίτησης, προσαυξηµένη κατά 100% για τους προπτυχιακούς σπουδαστές και κατά το ήµισυ για τους σπουδαστές µεταπτυχιακών

9 σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Άρθρο 7 (άρθρο 8 Οδηγίας) Κινητικότητα σπουδαστών 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14, ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει µέρος του προγράµµατος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συµπληρώσει µε συναφές πρόγραµµα σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριµένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρµόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον: α. πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος, πλην της προϋπόθεσης ειδικής θεώρησης εισόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται µόνο θεώρηση εισόδου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2001, όπως ισχύει, β. υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει επίσης, ο συναφής και συµπληρωµατικός χαρακτήρας µεταξύ των δύο προγραµµάτων σπουδών, γ. συµµετέχει σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο κράτος µέλος για τουλάχιστον δύο έτη. 2. Η άδεια διαµονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος, αντίστοιχα. 3. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο σπουδαστής υποβάλλει συµπληρωµατικά τα εξής δικαιολογητικά: α. ακριβές αντίγραφο της άδειας διαµονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συµπληρωµατικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών µε το πρόγραµµα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα, γ. βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος για τη συµµετοχή του στο κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρµόδιων αρχών κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών. 4. Η προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή, η υπό στοιχείο γ της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση αντικαθίσταται από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση µέρους του προγράµµατος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα. 5. Στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος µέλος, δυνάµει του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, µετά από αίτηµα του κράτους µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις δέουσες πληροφορίες όσον αφορά στη διαµονή του σπουδαστή στην ελληνική επικράτεια. Άρθρο 8 (άρθρο 17 Οδηγίας) Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών

10 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των ωρών εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδοµάδα ή το αντίστοιχό τους σε ηµέρες ή µήνες κατ έτος. Για το σκοπό αυτό χορηγείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική έγκριση από την Περιφέρεια µε την επίδειξη της άδειας διαµονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη µε την άδεια διαµονής και µπορεί να ανανεώνεται παράλληλα µε αυτή. Άρθρο 9 (άρθρο 19 της Οδηγία) Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές 1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Χώρας, στα οποία λειτουργούν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις για τη δηµιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών, µε το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους: α. Η διάρκεια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) µηνών. β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, για τη χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων συµβάσεων. Στις συµβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαµβάνεται ο ακριβής τίτλος του µεταπτυχιακού προγράµµατος και µνηµονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. 2.α. Για τη σύναψη συµβάσεων ταχείας διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα από νόµιµο εκπρόσωπό του. β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές άδειες χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Υπουργού, γ. Η αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαµονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης µε τα πλήρη δικαιολογητικά. 3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο υπήκοος τρίτης χώρας για την σύµβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύµφωνα µε τα παραπάνω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 12 (άρθρα 12 και 16 Οδηγίας) Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία 1. Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση και κατά την ανανέωση των αδειών διαµονής. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εξέταση των αιτήσεων υποχρεούνται, στο τέλος κάθε µήνα, να αποστέλλουν στις κατά τόπους

11 αστυνοµικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας καταστάσεις µε τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν οι άδειες διαµονής. Η συνδροµή των λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, που ανακύπτουν µετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της, συνιστούν αιτία ανάκλησής της, β. συντρέχουν λόγοι δηµόσιας υγείας. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Η διαπίστωση, µετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από ασθένεια, από την οποίαν προσεβλήθη µετά την είσοδό του στη Χώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη µη ανανέωση της άδειας διαµονής του ή την αποµάκρυνσή του από το έδαφος της Χώρας, γ. δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι όροι που ορίζονται στο παρόν, δ. αποδειχθεί, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα. 2. Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, η άδεια διαµονής για λόγους σπουδών µπορεί να µην ανανεωθεί ή να ανακληθεί στις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος: α. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νοµοθεσία για το καθεστώς µερικής απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονοµικών του δραστηριοτήτων, β. δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του. Άρθρο 13 (άρθρο 24 Οδηγίας) ικαιώµατα και υποχρεώσεις 1. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία. 2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Προεδρικού ιατάγµατος 150/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες», το χρονικό διάστηµα διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει στην ελληνική επικράτεια µε την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη προκειµένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωµάτων. 3. Οι κάτοχοι αδειών διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται στα γενικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως αυτά ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. 4. Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών, χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής µε την ιδιότητά τους ως µελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών. Για την ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3536/2007. Άρθρο 14 (άρθρο 18 Οδηγίας) ιαδικαστικές εγγυήσεις - ικαίωµα προσφυγής 1. Κάθε απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, δυνάµει του παρόντος, εκδίδεται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 16, 17 και 19 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει. 2. Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής, που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

12 3. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. 4. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής, ανάκλησης ή µη ανανέωσής της, που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α 274), όπως ισχύει. 3. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 128 / 2008 (ΦΕΚ Α 190) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας) Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 «σχετικά µε ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας» (ΕΕ L 289 της ), η οποία ορίζει τους όρους εισόδου και διαµονής ερευνητών από τρίτες χώρες στα κράτη µέλη για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, µε σκοπό να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο συµβάσεων υποδοχής µε ερευνητικούς οργανισµούς. Άρθρο 2 (άρθρο 2 Οδηγίας) Ορισµοί Για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος, νοούνται ως: α) «υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης, β) «έρευνα», η πρωτότυπη εργασία που αναλαµβάνεται µε συστηµατικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιµοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρµογές, γ) «ερευνητικός οργανισµός», κάθε ιδιωτικός ή δηµόσιος οργανισµός που πραγµατοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, δ) «ερευνητής», ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράµµατα, και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισµό για να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος, ε) «άδεια διαµονής», κάθε άδεια που φέρει τη µνεία «ερευνητής», η οποία εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές και επιτρέπει τη νόµιµη διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/ ). Άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας) Πεδίο Εφαρµογής

13 1. Το παρόν εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια προκειµένου να πραγµατοποιήσουν έρευνα. 2. Το παρόν δεν εφαρµόζεται: α) στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή προστασία ή στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας, β) στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να διαµείνουν στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειµένου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, γ) στους υπηκόους τρίτων χωρών, η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί, δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό οργανισµό κράτους µέλους της Ένωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα. Άρθρο 4 (άρθρο 4 Οδηγίας) Ευνοϊκότερες διατάξεις 1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν: α) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου, β) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών. 2. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 5 (άρθρα 5 και 7 Οδηγίας) Έγκριση ερευνητικού οργανισµού 1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύµφωνα µε τη διαδικασία εισόδου και διαµονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουµένως εγκριθεί για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισµού χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ). 3. ηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα, ή τα ν.π.ι.δ. που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριµένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος. 4. Ιδιωτικοί φορείς προκειµένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: i) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκµηριώνεται η ύπαρξη Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης ii) Τεκµηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήµατα του φορέα για εφαρµογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύµφωνα µε το ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253/ ). iii) Επαρκή τεκµηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών τρίτων χωρών. 5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών. 6. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραµείνει παρανόµως στην Ελληνική Επικράτεια µετά τη λήξη της σύµβασής του, ο ερευνητικός οργανισµός ευθύνεται για την πληρωµή των εξόδων διαµονής

14 ή/και επιστροφής που βαρύνουν το ηµόσιο. Η ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής στη ιεύθυνση Αλλοδαπών της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης. Η οικονοµική ευθύνη του ερευνητικού οργανισµού λήγει έξι µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης υποδοχής κάθε ερευνητή. 7. Οι ερευνητικοί οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών σηµειωµάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσµα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο (δ). 8. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συµβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των εν λόγω συµβάσεων. 9. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για την τήρηση και έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις παρ. 4 και 6 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί µη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισµός έχει υπογράψει σύµβαση υποδοχής µε υπήκοο τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, η έγκριση ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, µπορεί να απαγορευθεί στο συγκεκριµένο οργανισµό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή µη ανανέωσης. Η ανάκληση ή µη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στη /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) καθώς και στις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών. 10. Η ΓΓΕΤ δηµοσιεύει και ενηµερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισµών που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άµεσα κάθε µεταβολή στη /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ καθώς και στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών. Άρθρο 6 (άρθρα 6 και 5 [7] Οδηγίας) Σύµβαση υποδοχής 1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός που επιθυµεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει µαζί του σύµβαση υποδοχής µε την οποία ο ερευνητής αναλαµβάνει τη δέσµευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραµµα και ο οργανισµός αναλαµβάνει τη δέσµευση να υποδεχθεί τον ερευνητή για τον σκοπό αυτό, υπό την επιφύλαξη του άρθρου Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις υποδοχής µόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι: α) το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα: i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιµότητα των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών πόρων για τη διεξαγωγή της, ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειµένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου του σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο (δ). β) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν µπορεί να είναι κατώτεροι των 900 µηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του καθώς και τα έξοδα ταξιδιού επιστροφής, όπως τα τελευταία καθορίζονται σύµφωνα µε την Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2, του άρθρου 90, του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Το ποσόν των επαρκών πόρων του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. γ) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δ) η σύµβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νοµική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

15 3. Μόλις υπογραφεί η σύµβαση υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισµός χορηγεί στον ερευνητή ατοµική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονοµική ευθύνη για τα έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος Ο ερευνητικός οργανισµός ειδοποιεί αµέσως την αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος, αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για κάθε γεγονός το οποίο εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης υποδοχής. 5. Συµβάσεις υποδοχής µε ερευνητικούς οργανισµούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί παύουν να ισχύουν. Οµοίως, η σύµβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαµονής καθώς και όταν η σχέση µεταξύ ερευνητή και ερευνητικού οργανισµού λήξει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Άρθρο 7 (άρθρα 7, 14 και 15 Οδηγίας) Χορήγηση άδειας διαµονής ερευνητή 1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής στο κατά το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α' 212) όπως ισχύει αρµόδιο όργανο, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό, β) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες, γ) παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, όπως ισχύει, δ) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, ε) ακριβές αντίγραφο της σύµβασης υποδοχής υπογεγραµµένη µε ερευνητικό οργανισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαµονής και διαβίωσης στην Ελλάδα, στ) ατοµική δήλωση ανάληψης οικονοµικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος, ζ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αιτούντος. Οι δήµοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζουν κατά προτεραιότητα το σχετικό φάκελο στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση της αίτησης χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος. 3. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τον αιτούντα για τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία. 4. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, αφού ζητήσει τη γνώµη της αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και λάβει αυτήν υπόψη της, εξετάζει την αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά προτεραιότητα και, εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδει σχετική απόφαση, µε την οποία κάνει δεκτό το αίτηµα, άλλως το απορρίπτει. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας αντίστοιχη άδεια διαµονής. 5. Οι ερευνητές, υπήκοοι τρίτων χωρών, µπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από:

16 α) την/τον σύζυγο τους που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί, β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών άγαµα τέκνα τους ή της/του συζύγου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας. Άρθρο 8 (άρθρο 8 Οδηγίας) ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής ερευνητή 1. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της σύµβασης υποδοχής. Σε περίπτωση που παρατείνεται η σύµβαση υποδοχής η άδεια διαµονής ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα. 2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε το ν. 3386/2005, όπως ισχύει, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη Χώρα µας και της προηγούµενης άδειας διαµονής ερευνητή, β) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες, γ) παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, δ) ακριβές αντίγραφο της σύµβασης περί παράτασης της υποδοχής υπογεγραµµένη µε ερευνητικό οργανισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαµονής και διαβίωσης στην Ελλάδα, ε) βεβαίωση ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 3. Το αρµόδιο όργανο για την παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει κατά προτεραιότητα το φάκελο στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. 4. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 11 του παρόντος, εκδίδει απόφαση µε την οποία ανανεώνεται η άδεια διαµονής ερευνητή. Άρθρο 9 (άρθρο 9 Οδηγίας) Άδεια διαµονής µελών οικογενείας ερευνητή 1. Στα µέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαµονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του ερευνητή. 2. Το µέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά: α) επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό γ) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες, δ) παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, ε) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο υπήκοος τρίτης χώρας από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Νοµοθεσία Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 289, 3.11.2005, σ. 15 L 57, 1.3.2008, σ. 38. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (άρθρο 10, Ν.3386/2005) 3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0114 EL 12.01.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων Β. Μετάκληση αλιεργατών (Άρθρο 6) Γ. Κοινές ρυθμίσεις. Δ. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 7 παρ.7) Ε. Διαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ---- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΚ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2910/2001 Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Ορισµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 18-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8554 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 17-02-2015 Αρ. πρωτ. 531 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακινήτων ή στρατηγικής επένδυσης

Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακινήτων ή στρατηγικής επένδυσης Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακινήτων ή στρατηγικής επένδυσης ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 / 21 Χορήγηση αδειών παραμονής στο πλαίσιο ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος Αγορά ακινήτου Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα