Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς"

Transcript

1 Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Φυριππής Εµµανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Περίληψη: Η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µε τις επί µέρους συνιστώσες της, την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας, καθιερώθηκε νοµοθετικά στο ελληνικό Πανεπιστήµιο µε τις ιδρυτικές οργανικές διατάξεις του το Έκτοτε, σε µια πανεπιστηµιακή πορεία 170 και πλέον ετών, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και πολλοί προβληµατισµοί έχουν διατυπωθεί για τα θέµατα αυτά, τόσο από µέλη και φορείς τη πανεπιστηµιακής κοινότητας, όσο και από µέλη και φορείς της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου µας. Οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί για τις ανωτέρω ακαδηµαϊκές αρχές είναι βέβαιο, ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει ως στόχο αφενός µεν να προσδιορίσει (;) τα όρια της ελευθερίας της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, αφετέρου δε να αναδείξει µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό θεσµικό πλαίσιο της αρχής της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και παράλληλα αναδεικνύονται οι διαχρονικές αδυναµίες της παραδοσιακής πανεπιστηµιακής διδασκαλίας (από καθέδρας διδασκαλία). Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται και αναλύονται οι πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης που εφαρµόζονται από τον συγγραφέα της µελέτης αυτής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος "Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρακτικές διδασκαλίας που έχουν ως στόχο τη µετατόπιση του πυρήνα της µάθησης από την κλασική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Πρακτικές διδασκαλίες που δεν περιορίζονται µόνο στην απλή µετάδοση γνώσεων, αλλά στην εκπαίδευση φοιτητών που διδάσκονται κυρίως "πως πρέπει να µαθαίνουν". 1. Εισαγωγή Η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µε τις επί µέρους συνιστώσες της, την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας, καθιερώθηκε νοµοθετικά στο ελληνικό Πανεπιστήµιο µε τις ιδρυτικές οργανικές διατάξεις του το Έκτοτε, σε µια πανεπιστηµιακή πορεία 170 και πλέον ετών, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και πολλοί προβληµατισµοί έχουν διατυπωθεί για τα θέµατα αυτά, τόσο από µέλη και φορείς τη πανεπιστηµιακής κοινότητας, όσο και από µέλη και φορείς της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου µας. Οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί για τις ανωτέρω ακαδηµαϊκές αρχές είναι βέβαιο, ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει ως στόχο αφενός µεν να προσδιορίσει (;) τα όρια της ελευθερίας της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, αφετέρου δε να αναδείξει µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής, γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό θεσµικό πλαίσιο της αρχής της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και παράλληλα αναδεικνύονται οι διαχρονικές αδυναµίες της παραδοσιακής ISSN

2 πανεπιστηµιακής διδασκαλίας (από καθέδρας διδασκαλία). Στο δεύτερο µέρος, καταγράφονται και αναλύονται οι πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης που εφαρµόζονται από τον συγγραφέα της µελέτης αυτής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος "Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρακτικές διδασκαλίας που έχουν ως στόχο τη µετατόπιση του πυρήνα της µάθησης από την κλασική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Πρακτικές διδασκαλίες που δεν περιορίζονται µόνο στην απλή µετάδοση γνώσεων, αλλά στην εκπαίδευση φοιτητών που διδάσκονται κυρίως "πως πρέπει να µαθαίνουν". 2. Η πανεπιστηµιακή διδασκαλία ως αντικείµενο διαχρονικού προβληµατισµού Στις διατάξεις του Προσωρινού Κανονισµού του Οθώνειου Πανεπιστηµίου ο νοµοθέτης προέβλεπε για τη διδασκαλία των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων τα ακόλουθα: "Η διδασκαλία θέλει είσθαι ακροαµατική µετά διαλογικών γυµνασµάτων, γινοµένη συνήθως εις την καθοµιλουµένην ελληνικήν, και ελεύθερον µένει εις έκαστον καθηγητήν να κανονίζη τα κατ αυτήν, ως προς το ίδιον µάθηµα" (άρθρο 5 διατάγµατος της 14 ης /26 ης Απριλίου 1837). Με τη διάταξη αυτή θεσµοθετήθηκε στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, στο πλαίσιο της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, µια αρχή η οποία στη θεωρητική της βάση επέτρεπε στους καθηγητές να διδάσκουν και να ερευνούν οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε το γνωστικό τους αντικείµενο, µε οποιοδήποτε τρόπο επιθυµούσαν. Η αρχή αυτή η οποία αποτελούσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του "γερµανικού" ιδεατού πανεπιστηµιακού προτύπου (Φυριππής, 2007, σ. 45) (χουµπολτιανό) είναι βέβαιο ότι εντασσόταν σε µια προσπάθεια χειραφέτησης της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας από τους περιορισµούς που έθετε στο παρελθόν κυρίως η εξουσία της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα "αποτελούσε ευθεία προέκταση και θεσµική έκφραση της νέας επιστηµολογικής θεώρησης που έφερνε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της αναζήτησης της αλήθειας, κάτι που προϋπέθετε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών ανάµεσα στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και την ευχέρεια της ελεύθερης διερεύνησης των γνωστικών πεδίων, χωρίς τους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις της όποιας εξουσίας ή της επιταγής κάποιας κοινωνικής σκοπιµότητας" (Ματθαίου, 2001, σ. 42). Με το άρθρο 20 του παραπάνω οργανισµού ρυθµιζόταν και η διαδικασία εξέτασης των φοιτητών από τους καθηγητές ως ακολούθως: "Οι φοιτηταί καθυποβάλλονται εις µίαν και µόνην εξέτασιν κατά την έξοδόν των από το Πανεπιστήµιον. Κατά την εξέτασιν ταύτην γενοµένην ενώπιον των συνελθόντων καθηγητών της ανηκούσης σχολής εξετάζονται οι φοιτηταί εις όλα τα αντικείµενα τα απαρτίζοντα τον κλάδον " Οι πρώτοι προβληµατισµοί και αµφισβητήσεις των διατάξεων που είχε καθιερώσει ο οργανισµός του 1837 σχετικά µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία της διδασκαλίας των µαθηµάτων, δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, φοιτητές της Ιατρικής σχολής υπέγραψαν διαµαρτυρία-αναφορά προς τον Πρύτανη για τον τρόπο διδασκαλίας του 27χρονου τότε καθηγητή τους. Μαυροκορδάτου. Οι φοιτητές ζητούσαν από τον καθηγητή να τους υπαγορεύει το µάθηµα ή να τους παραδίδει τις σηµειώσεις του για να τις αντιγράφουν. Ο καθηγητής δεν δεχόταν και οι φοιτητές σε ένδειξη διαµαρτυρίας αποχώρησαν από την αίθουσα διδασκαλίας. Ακολούθησε κατάληψη της αίθουσας για τρεις µέρες. Ήταν η πρώτη διαµαρτυρία-κινητοποίηση και κατάληψη ISSN

3 πανεπιστηµιακών χώρων από φοιτητές στην ιστορία του ελληνικού Πανεπιστηµίου (Γιάνναρης, 1993, σ ). Στον οργανισµό του 1911 στα τµήµατα "περί διδασκαλίας" και "περί εξετάσεων" ο νοµοθέτης προέβλεπε: «Έκαστος τακτικός καθηγητής ή έκτακτος αυτοτελούς έδρας οφείλει να διδάσκη τέσσαρας τουλάχιστον ώρας καθ εβδοµάδα, εξ ών την µίαν φροντιστηριακώς, έκαστος δε έκτακτος επικουρικής έδρας άπαξ µεν της εβδοµάδος ασκεί εν φροντιστηρίοις τους φοιτητάς εις τα υπό των τακτικών καθηγητών διδαχθέντα µαθήµατα, δις δε διδάσκει κλάδον τινά ειδικόν του κυρίου µαθήµατος και άπαξ της εβδοµάδος ασκεί αυτούς φροντιστηριακώς εις τούτο Οι φοιτηταί µετά φοίτησιν δύο εξαµήνων εν τη οικεία Σχολή οφείλουσιν εντός των δύο πρώτων µηνών του αρχοµένου χειµερινού εξαµήνου να προσέλθωσιν εις εξέτασιν των µαθηµάτων, άτινα διήκουσαν κατά τα δύο εξάµηνα Αι εξετάσεις διενεργούνται εγγράφως και προφορικώς». Με τον οργανισµό του 1922 άλλαξε το ισχύον σύστηµα εξετάσεων στο Πανεπιστήµιο και καθιερώθηκαν τρεις (αντί µίας µέχρι τώρα) τµηµατικές εξεταστικές περίοδοι. Στην τρίτη περίοδο είχαν δικαίωµα να δώσουν εξετάσεις, ενώπιον τριµελούς επιτροπής από καθηγητές, οι φοιτητές που είχαν αποτύχει σε ένα µόνο µάθηµα κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο. Το εξεταστικό σύστηµα φαίνεται να απασχολεί στη συνέχεια και το ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του Ν της 12/5/1926 "περί τροποποιήσεως του οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου" ΦΕΚ Α 195. Στην εισηγητική έκθεση κατακρίνεται το εφαρµοζόµενο σύστηµα εξετάσεων ως ακολούθως: «το σφαλερόν και ελλιπές σύστηµα εξετάσεων, καθ ό βαθµολογείται και βραβεύεται η µνήµη και η τύχη, αλλά δεν λαµβάνεται κυρίως υπ όψιν ή δεν εκδηλούται επαρκώς ή και νεκρούται ενίοτε η κρίσις η πρωτοβουλία και η ιδιοφυία, αντιθέτως προς τον πρωτεύοντα σκοπόν της εκπαιδεύσεως εν γένει, ήτις προτίθεται την ανάπτυξιν των τελευταίων τούτων, αι οποίαι και είναι σχεδόν το παν». Για την θεραπεία των αδυναµιών του εξεταστικού συστήµατος αλλά και για τις πρακτικές που εφαρµόζοντο κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων, το ν/δ προέβλεπε: Βελτίωση της διδασκαλίας των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων «δια της διοργανώσεως πλήρους συστήµατος πρακτικής εις πάντα τα µαθήµατα ασκήσεως και άλλης σχετικής επιστηµονικής υπό την άµεσον εποπτείαν και τας οδηγίας των καθηγητών, εργασίας και ερεύνης εν Φροντιστηρίοις, Εργαστηρίοις, Σπουδαστηρίοις, Κλινικαίς, Μουσείοις, Εργοστασίοις και εκδροµαίς µεθ όλων των αναγκαίων οργάνων, βιβλιοθηκών, εκµαγείων, συλλογών, κτιρίων και λοιπών χρησίµων προς τούτο µέσων». Πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών και κατάλληλο σύστηµα εξετάσεων. «Έκαστος φοιτητής θα είχεν το βιβλιάριον σπουδών αυτού, όµοιον περίπου προς το των σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων εν αυτώ θα εικονίζετο η εργασία, η επιµέλεια και αυτή η ιδιοφυία ή η πρακτική δεξιότης και καθόλου η ανικανότης του φοιτητού δια βαθµολογίας και άλλων σχετικών σηµειώσεων εν εκάστω µαθήµατι υπό του οικείου καθηγητού κατά την διάρκειαν των πρακτικών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Ούτως εν τω βιβλιαρίω σπουδών εκάστου φοιτητού θα υπήρχε µετά της φωτογραφίας αυτού και πλήρης η εικών των σπουδών, των ιδιοτήτων και της ικανότητος αυτού, ήν ευκόλως θα ηδύνατο και αυτός, εν πάση στιγµή να επιδείξη και το Κράτος ή άλλαι υπηρεσίαι, παρά ταις οποίαις ήθελε κληθή, αµέσως να συµβουλευθώσιν.η επιτυχής βαθµολογία και η επιµελής φοίτησις εις τας ασκήσεις ού µόνον θα ήσαν απαραίτητοι όροι προς παραδοχήν εις τας θεωρητικάς, τµηµατικάς και πτυχιακάς εξετάσεις, αλλά και θα ελαµβάνοντο αµφότεραι αριθµητικώς υπ όψιν κατά την βαθµολογίαν τούτων. Ούτως ο φοιτητής ευρισκόµενος υπό την άµεσον εποπτείαν και τον διαρκή έλεγχον του καθηγητού ή και του επιµελητού και αδυνατών να προαχθή, ή και να εξετασθή καν, άνευ τακτικής φοιτήσεως και επιµελούς σπουδής, ως συνέβαινεν ISSN

4 ως επί τω πλείστον τότε, θα εφοίτα τακτικώς και θα ειργάζετο σοβαρώς καθ όλην την διάρκειαν των σπουδών του, ήτοι θα εσπούδαζε πράγµατι την επιστήµην του αντί να αποστηθίζη µόνον επιπολαίως και τροχάδην κατά τας παραµονάς των εξετάσεων, χάριν αυτών και µόνων αχρήστους περιλήψεις της διδασκαλίας. Προς δε κατά το σύστηµα τούτο, ού µόνον η πρακτική ασκησις θα ελάµβανε την αρµόζουσαν πρωτεύουσαν σηµασίαν και σπουδαιότητα, αλλά και η βαθµολογία του φοιτητού κατά τας θεωρητικάς εξετάσεις δεν θα εξηρτάτο εκ της τύχης και της µνήµης, αλλ εκ της πραγµατικής αυτού αξίας, εργασίας και επιµελείας, ής θα είχε πλήρη γνώσιν και ασφαλή εκ του πρό των οφθαλµών του βιβλιαρίου σπουδών του φοιτητού ο εξετάζων καθηγητής». Ακόµα µια προσπάθεια αλλαγών στα θέµατα που έχουµε προαναφέρει γίνεται το 1930 από τον καθηγητή Κ. Καραθεοδωρή στην έκθεσή του για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Κ. Καραθεοδωρής αφού επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών οφείλονται κατά κύριο λόγο στην από καθέδρας διδασκαλία και στο πολύπλοκο εξεταστικό σύστηµα, µεταξύ άλλων επισηµαίνει: «Σήµερον οι δυστυχείς φοιτηταί φορτώνονται µε τόσην ύλην ώστε να είναι αδύνατον δι αυτούς να εµβαθύνουν εις τας προσκτωµένας γνώσεις» και προτείνει τη µείωση στο ήµισυ τουλάχιστον του χρόνου διδασκαλίας µε αντίστοιχη αύξηση των φροντιστηριακών και των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες θα βαθµολογούνται συνεχώς. Η επιτυχής βαθµολογία των φοιτητών στις ασκήσεις µπορούσε να είναι απαλλακτική για τις τµηµατικές εξετάσεις των. Οι προτάσεις για αλλαγές συνεχίζονται το 1932 κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Στην εισηγητική έκθεση µεταξύ άλλων αναφέρεται: «ορίζεται ανώτατος αριθµός ωρών ακροάσεως των φοιτητών, ίνα λήξει η υπέρµετρος αυτών καταπόνησις. Τονίζεται περισσότερον η σηµασία των φροντιστηριακών και κλινικών εργασιών, βαθµολογουµένων ιδιαιτέρως και αποτελουσών την βάσιν της µορφώσεως του φοιτητού, εν αντιθέσει προς την µέχρι τούδε κρατήσασαν ακροαµατικήν µόνον διδασκαλίαν». Για το ίδιο θέµα, ο υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, στην αγόρευσή του κατά τη συζήτηση στη Βουλή τονίζει µε έµφαση ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου οργανισµού που αφορά τη διδασκαλία των φοιτητών. Με το νέο οργανισµό «µετατοπίζεται το κέντρο του βάρους από την ακροαµατικήν διδασκαλίαν εις την επιστηµονικήν διδασκαλίαν των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων και κλινικών. Αναγνωρίζεται εις τους καθηγητάς το δικαίωµα να βαθµολογούν µόνον εις τα φροντιστήρια και να εγκαταλείπωσι τας προφορικάς εξετάσεις. Ο βαθµός επίσης ακόµα και των προφορικών εξετάσεων, είναι άθροισµα της επιδόσεως εις τας προφορικάς αυτών εξετάσεις και εις τα φροντιστήρια εις τρόπον ώστε η τύχη ενός φοιτητού να µην είναι εξαρτηµένη από το τυχαίον µηχανικόν γεγονός των προφορικών εξετάσεων, αλλά να βασίζεται εις την θετικήν επιστηµονικήν επίδοσιν των φροντιστηρίων και τας εργαστηριακάς ασκήσεις». Παρά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των υπό εξέταση θεµάτων που έγιναν µε τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ν. 5343/32) φαίνεται ότι τα προβλήµατα που είχαν σχέση µε τη διδασκαλία και τις εξετάσεις των φοιτητών διαιωνίζοντο. Στο Παν-σπουδαστικό Συνέδριο που έγινε το 1964 και ήταν αφιερωµένο στην «Αναγέννηση της Παιδείας» οι φοιτητές µεταξύ άλλων πρότειναν: «Να καταργηθεί το αντιεπιστηµονικό σύστηµα της από καθέδρας διδασκαλίας, και να καθιερωθεί µεικτό σύστηµα µε σεµινάρια, συζητήσεις κ.λ.π.». Λίγο αργότερα στις 30 Ιανουαρίου του 1965 ο Γ. Παπανδρέου σε οµιλία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για την αναµόρφωση των Α.Ε.Ι. τόνιζε µεταξύ άλλων: «Σήµερον οι φοιτηταί µας, κατά κανόνα, απλώς «ακούουν» τους καθηγητάς των εις µεγάλα ακροατήρια, δεν τους «ζούν» εις τα εργαστήρια, τας βιβλιοθήκας, τους τόπους ISSN

5 της ερεύνης. Και αυτό είναι ζηµία ανυπολόγιστος δια την επιστηµονικήν κατάρτισιν και την ηθικήν αγωγήν των. Πώς θα τους φέρωµεν κοντά τον ένα εις τον άλλον, δια να γίνη η πνευµατική µετάγγισις-ιδού το πρόβληµα, το οποίον έχουν να λύσουν οι πανεπιστηµιακοί µας διδάσκαλοι. Βαθείαι και γενναίαι µεταβολαί πρέπει να γίνουν εις το πρόγραµµα των µαθηµάτων και εις το σύστηµα των εξετάσεων. Σήµερον ο πολύτιµος χρόνος του φοιτητού αναλίσκεται εις παρακολούθησιν πλήθους ακροαµατικών µαθηµάτων από πρωίας µέχρι νυκτός. εν µένουν εις αυτόν ώραι και δυνάµεις δια µελέτην και περισυλλογήν, ή δι αναστροφήν µετά των συναδέλφων του και δια την απαραίτητον εις την ηλικίαν του ψυχαγωγίαν. Εξ άλλου φοιτηταί και καθηγηταί καταπονούνται δι όλου του έτους εις εξετάσεις επαναλαµβανοµένας και ουδέποτε περατουµένας, εις τας οποίας συνήθως ελέγχεται όχι η δηµιουργική φαντασία και κρίσις, αλλά η ικανότης της µνήµης να σηκώνει φορτία δυσβάστακτα. Έχει κανείς την εντύπωσιν ότι εις την εποχήν της εξειδικεύσεως και της εµβαθύνσεως ηµείς εξακολουθούµεν να επιµένωµεν εις τον αβαθή εγκυκλοπαιδισµόν, ο οποίος δυνατόν να προµηθεύη γνώσεις, αλλά όχι γνώσιν ουσιαστικήν και ενεργόν. Και εις το τέλος νεκρώνει το πνεύµα, αντί να το διατηρή άγρυπνον και ακµαίον». Το 1966, στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του Ν/ «περί οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και επιστηµονικής ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυµάτων ανωτάτης παιδείας» που υπέγραφαν οι τότε υπουργοί Συντονισµού Κ. Μητσοτάκης και Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων Σ. Αλλαµανής και ειδικότερα στο τµήµα της µε τίτλο: «Μέθοδοι διδασκαλίας» µεταξύ άλλων αναφέροντο: «Η συζήτησις κατά µικράς οµάδας αναγνωρίζεται διεθνώς ως η βασική µέθοδος διδασκαλίας. Ούτω επιτυγχάνεται η στενή επαφή και συνεργασία διδάσκοντος και διδασκοµένων µέσω ενός µηχανισµού ερωτήσεων, διερευνήσεων, ανταποκρίσεων και ανακαλύψεων. Η εφαρµογή της διδασκαλίας καθ οµάδας, εκτός των ανωτέρω, προωθεί την περιέργειαν, ενθαρρύνει την διανόησιν και αναγνωρίζει τα επιτεύγµατα των σπουδαστών. Η σύγχρονος Ανωτάτη Παιδεία χρησιµοποιεί την έρευναν ως βασικό µέσον εκπαιδεύσεως. Ωσαύτως δίδεται έµφασις εις τας κατ οίκον ασκήσεις και εις την ενηµέρωσιν των φοιτητών εις την βιβλιογραφίαν». Ο νοµοθέτης του 1982 (ν. 1268) ασχολήθηκε επισταµένως µε τα θέµατα αυτά. Με στόχο να γίνουν τα ελληνικά Πανεπιστήµια «κύτταρα δηµιουργικής και συλλογικής δηµοκρατικής σύνθεσης και αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής δουλειάς µε ενεργό και ουσιαστική τη συµµετοχή των πανεπιστηµιακών δασκάλων και των φοιτητών» (βλέπε εισηγητική έκθεση του νόµου 1268/82) προέβλεψε τα ακόλουθα σχετικά µε τις προπτυχιακές σπουδές και το διδακτικό έργο (άρθρο 23) «Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει: ί) την αυτοτελή διδασκαλία ενός µαθήµατος, ίί) τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, ίίί) τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και ίν) την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών». Παρά τη συνεχή επιβεβαίωση-διαπίστωση των προβληµάτων της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας και παρά τις προσπάθειες και τις νοµοθετικές παρεµβάσεις της πολιτείας για την επίλυσή των, σήµερα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι πολλές από τις πρακτικές που εφαρµόζονται στον ελληνικό πανεπιστηµιακό χώρο, δεν συµβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. ISSN

6 3. Η διδασκαλία του µαθήµατος "Πολιτική ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές 3.1. Η στοχοθεσία και το περιεχόµενο διδασκαλίας-έρευνας του µαθήµατος Στόχος του ανωτέρω µαθήµατος είναι να διερευνηθούν και να αναδειχθούν οι επιδράσεις που έχει δεχθεί και δέχεται ακόµα και σήµερα ο ευρωπαϊκός χώρος της εκπαίδευσης, στα πλαίσια των συνόρων µιας κρατικής συλλογικότητας, από τις εκάστοτε πολιτικές, πολιτειακές και κοινωνικές εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, τα δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη θεσµοθετήθηκαν τον 19ο αιώνα και εξελίχθηκαν στη συνέχεια κατά τον 20ο αιώνα. Μέχρι τον 19ο αιώνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η εκπαίδευση ήταν αποκλειστικότητα της Εκκλησίας, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε σιγάσιγά η ανάµειξη του κράτους στην εκπαίδευση και έτσι είχαµε και τα πρώτα θεσµοθετηµένα δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα (Πρωσία Βαυαρία Γαλλία Ελλάδα κ.α.). Σε κάθε οργανωµένο κράτος, αναπτυγµένο ή αναπτυσσόµενο, η εκπαιδευτική του πολιτική χαράζεται και υιοθετείται από τους φορείς που ασκούν εξουσία και νοµοθετούν. Σ αυτούς περιλαµβάνονται βεβαίως τα θεσµοθετηµένα όργανα της κρατικής εξουσίας χωρίς εντούτοις να παραγνωρίζεται η πολύ σηµαντική όσο και πολύπλευρη επιρροή που µπορούν να ασκήσουν ισχυρές κοινωνικές οµάδες που προασπίζονται η κάθε µία ιδιαίτερα συµφέροντα και επιδιώξεις. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών επηρεάζονται από τις εκάστοτε πολιτικές, πολιτειακές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, δεδοµένου ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την πολιτική στοχοθεσία της εκάστοτε εξουσίας και την ιδεολογία της. Επίσης, µεγάλα πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα είναι φυσικό να επηρεάζουν καταστάσεις και να διαµορφώνουν πολιτικές, τόσο στα πλαίσια των συνόρων µιας κρατικής συλλογικότητας, όσο και στα πλαίσια της παγκόσµιας κοινωνίας. Στο µάθηµα αναλύονται και διερευνώνται ειδικότερα: Τα ιστορικά γεγονότα της Γαλλικής και Βιοµηχανικής επανάστασης και οι επιδράσεις τους στην εξελικτική πορεία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής των κρατών της Ευρώπης. Τα σηµαντικότερα ιδεολογικά ρεύµατα στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο και 20ο αιώνα (Συντηρητισµός Φιλελευθερισµός Μαρξισµός Σοσιαλισµός). Τα κυριότερα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα (Οµόσπονδων κρατιδίων Γερµανίας Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας Γερµανίας Λαϊκής ηµοκρατίας Γερµανίας Αγγλίας Γαλλίας Ελλάδας). Οι επιδράσεις των ιδεολογικών ρευµάτων στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών θεσµών συστηµάτων. Η εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την περίοδο της µετανεωτερικότητας. Η διακήρυξη της Μπολώνιας (1999) και τα ανακοινωθέντα της Πράγας (2001), του Βερολίνου (2003), του Μπέργκεν (2005), του Λονδίνου (2007) και της Λουβέν (2009) Η διδακτική και η ερευνητική µεθοδολογία Με γνώµονα την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας αλλά και της υπευθυνότητας του πανεπιστηµιακού καθηγητή για τον καθορισµό των θεµατικών του µαθήµατος, το σχεδιασµό της διδασκαλίας, την ISSN

7 αξιολόγηση των φοιτητών κ.α. (Schlosser and Anderson, 1994), η διδασκαλία του ανωτέρω µαθήµατος, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές στην πλειονότητά τους από το 4 ο εξάµηνο και άνω, έχει οργανωθεί σε δεκατρία εβδοµαδιαία τρίωρα ως ακολούθως: 1 ο και 2 ο τρίωρο Στις δύο πρώτες συναντήσεις µε τους φοιτητές γίνεται: (1) περιληπτική παρουσίαση (και µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας) της στοχοθεσίας και των θεµατικών ενοτήτων του µαθήµατος. (2) ανάλυση του τρόπου και των µεθόδων διδασκαλίας (διάλογος, επικοινωνία, αλληλοεπίδραση). (3) Σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων των φοιτητών (παρακολούθηση µαθηµάτων, συµµετοχή σε εργασίες (ατοµικές ή συλλογικές). (4) Ενηµέρωση των φοιτητών για την πρόσβαση στην ύλη του µαθήµατος, για τη βιβλιογραφία των θεµατικών και για τους τρόπους επικοινωνίας µε τον διδάσκοντα (στο γραφείο του σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα, µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών µηνυµάτων). (5) Αναφορά στον τρόπο αξιολόγησής τους ο οποίος θα είναι το αποτέλεσµα επί µέρους αξιολογήσεών τους που έχουν σχέση: µε την παρουσία τους στο µάθηµα, µε την συµµετοχή τους στις εργασίες, µε την παρουσίαση των εργασιών τους, τη συµµετοχή τους στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων κ.α. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρώτο µάθηµα στη λήψη από τους φοιτητές ερευνητικών εργασιών (σχετικών µε επί µέρους θεµατικές του µαθήµατος) και την παρουσίασή τους στο τέλος της περιόδου διδασκαλίας του µαθήµατος. Τονίζεται ιδιαίτερα η συµβολή των εργασιών αυτών τόσο στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης όσο και στην τελική αξιολόγησή τους στο µάθηµα. Παράλληλα δίνονται οι θεαµατικές για εργασία µε σκοπό να τις µελετήσουν και να τις συζητήσουν µεταξύ τους, ώστε στο επόµενο µάθηµα να οριστικοποιηθεί η ανάθεση. Οι προς διερεύνηση θεµατικές έχουν σχέση: (1) µε τις πολιτικές ιδεολογίες Εδώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για διερεύνηση, καταγραφή ή και παρουσίαση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις βασικές παραδοχές, την ιστορική εξέλιξη κ.α. των παρακάτω πολιτικών ιδεολογιών: - Συντηρητισµός - Φιλελευθερισµός - Σοσιαλισµός - Κοµµουνισµός κ.α. (2) µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα κρατών του ευρωπαϊκού χώρου κατά τον 19 ο και 20 ο αιώνα Στη θεµατική αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προς διερεύνηση, καταγραφή ή και παρουσίαση θεµάτων που έχουν σχέση µε τα ανωτέρω εκπαιδευτικά συστήµατα, την ιστορία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα (Γαλλίας, Γερµανίας, Αγγλίας, Ρωσίας, Ελλάδας, κ.α.). ISSN

8 3 ο τρίωρο Γίνεται η ανάθεση των εργασιών (ατοµικά ή οµαδικά µέχρι 3 άτοµα) και στη συνέχεια για κάθε ερευνητική εργασία δίνεται στους φοιτητές ενδεικτική βιβλιογραφία µε την παρότρυνση να ερευνήσουν και να την εµπλουτίσουν και οι ίδιοι, είτε µέσω του διαδικτύου είτε µέσω άλλων σχετικών ερευνητικών πηγών. Επειδή τα περισσότερα θέµατα έχουν σχέση µε την ιστορία (πολιτικών, ιδεολογιών και εκπαίδευσης) γίνεται στους φοιτητές µία αναλυτική παρουσίαση του ιστορικοερµηνευτικού προτύπου (Carr, 1983 Πυργιωτάκης, & Παπαδάκης, 1999 Πυργιωτάκης, 2004, σ Μπουζάκης, 2006, σ ), ως µεθοδολογικού ερευνητικού εργαλείου, προκειµένου να το χρησιµοποιήσουν στην ανάλυση και την ερµηνεία των υπό διερεύνηση θεµάτων. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παραδώσουν τις εργασίες τους το αργότερο ένα µήνα πριν από το τέλος της διδακτικής περιόδου. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εργασιακής ενασχόλησής τους έχουν τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να παρουσιάζονται στο γραφείο του διδάσκοντα σε συγκεκριµένες µέρες και ώρες εκτός των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος, προκειµένου να τον ενηµερώνουν για την πορεία των εργασιών τους, να ζητούν περαιτέρω οδηγίες κ.α. Μετά το πέρας και την παράδοση των εργασιών και αφού δοθεί η σχετική έγκριση από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διανείµουν στους συµφοιτητές τους που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το µάθηµα, τις εργασίες τους για µελέτη. Παράλληλα επιλέγονται οι καλλίτερες εργασίες και ενηµερώνονται οι φοιτητές που τις έχουν συγγράψει για την παρουσίασή των ενώπιον των άλλων φοιτητών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων διδακτικών τρίωρων του µαθήµατος. 4ο-9ο τρίωρο Στα τρίωρα αυτά γίνεται διδασκαλία όλων των θεµατικών του µαθήµατος, όπως έχουν αναπτυχθεί στην υποενότητα 3.1. Παραλείπονται οι θεµατικές για τις οποίες έχουν αναλάβει εργασία οι φοιτητές (για το λόγο ότι αυτές θα αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας, µε την συµµετοχή των ίδιων των φοιτητών, τα τέσσερα τελευταία τρίωρα). Η διδασκαλία γίνεται µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων (επικοινωνία, διάλογος, αλληλοεπίδραση) και µε την χρήση οπτικού υλικού, πάντα µέσα στα πλαίσια των µορφωτικών στόχων του µαθήµατος. 10ο-13ο τρίωρο Παρουσιάζονται οι εργασίες των φοιτητών. Με τη χρήση και του κοµπιούτερ (power point) από δω και πέρα οι φοιτητές-µελλοντικοί δάσκαλοι-αναλαµβάνουν τη διδασκαλία της θεµατικής που έχουν επιλέξει για παρουσίαση-διδασκαλία στους συµφοιτητές τους. Με προσεκτικές παρεµβάσεις του καθηγητού- από τούδε και συντονιστού- ενθαρρύνονται και βοηθώνται οι διδάσκοντες φοιτητές στα νέα τους καθήκοντα. Σηµειώνουµε ιδιαιτέρως ότι, µε την άµεση συµµετοχή των φοιτητών στο διδακτικό έργο, ο καθηγητής από µεταδότης της γνώσης γίνεται και καθοδηγητής τους (Beaudion, 1990, σ ). Παράλληλα καλλιεργούνται µέθοδοι επικοινωνίας και διαλόγου µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων φοιτητών, µε βασικό στόχο οι δεύτεροι να µεταβληθούν από παθητικοί δέκτες σε ενεργητικά µέλη της µαθησιακής διαδικασίας. Η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης µε πρωτοβουλία και παρεµβάσεις του καθηγητού, επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήµατα που αφορούν ISSN

9 σχέσεις, επιδράσεις, επιρροές κ.α. των πολιτικών ιδεολογιών που αναλύονται, σε εκπαιδευτικούς θεσµούς και πρακτικές (αταξικό σχολείο, δωρεάν εκπαίδευση, δίδακτρα, εξεταστικό σύστηµα κ.α.) των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών του ευρωπαϊκού χώρου που παρουσιάζονται. 4. Επίλογος Κες Κοι Όταν πριν από µερικά χρόνια ξεκίνησα την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία διδασκαλίας του µαθήµατός µου στους προπτυχιακούς φοιτητές, πολύ λίγοι (περίπου το 1/10 των παρακολουθούντων) ήταν εκείνοι που συµφωνούσαν να αναλάβουν εργασίες και να τις παρουσιάσουν στη συνέχεια στους συµφοιτητές τους (οι περισσότεροι µάλιστα από αυτούς µε αρκετή φοβία και επιφυλακτικότητα). Σήµερα, µετά από περίπου τρία χρόνια εµµονής στο εγχείρηµά µου αυτό, οι φοιτητές που επιλέγουν το µάθηµά µου, όχι µόνο έχουν τριπλασιαστεί αριθµητικά, αλλά και µε µεγάλη προθυµία, σχεδόν στο σύνολό τους (περίπου τα 9/10) αναλαµβάνουν τη συγγραφή και την παρουσίαση εργασίας, την οποία θεωρούν πλέον αναπόσπαστο τµήµα της µαθησιακής και αξιολογικής τους διαδικασίας. Σήµερα, µετά από δέκα περίπου χρόνια πανεπιστηµιακής διδασκαλίας πιστεύω ότι: Η από καθέδρας διδασκαλία, τα γεµάτα αµφιθέατρα, η αποστήθιση των γνώσεων για τις εξετάσεις κ.ά. είναι πρακτικές που πρέπει να εκλείψουν σύντοµα από το ελληνικό πανεπιστήµιο. Όσοι ακόµα πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι εµµένουν στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, οφείλουν πάραυτα να αλλάξουν και να µετατοπίσουν τον πυρήνα της διδασκαλίας τους από την κλασσική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Στην εκπαίδευση φοιτητών που θα διδάσκονται κυρίως πως πρέπει να µαθαίνουν µε ταυτόχρονη καλλιέργεια και της κριτικής τους σκέψης. Κείµενα Νοµοθετικού Περιεχοµένου /γµα «περί κανονισµού του εν Αθήναις συστηθησοµένου Παν/µίου» της 14ης/26ης Απριλίου 1837 Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου». Αθήνα 23 Μαρτίου Νόµος ΓΩΓΚ «περί οργανισµού του εθνικού Παν/µίου». Αθήνα 11 Ιουλίου 1911 Νόµος ΓΩΚΕ «περί Καποδιστριακού Παν/µίου». Αθήνα 17 Ιουλίου 1911 Νόµος 2905 «περί οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου». Αθήνα 23 Ιουλίου 1922 Εισηγητική έκθεση επί του ν.δ. «περί τροποποιήσεως του οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µίου». Αθήνα 12 Μαΐου 1926 Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Αθήνα 13 Ιανουαρίου 1931 Αγόρευση του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Παν/µίου Αθηνών». Αθήνα 1932 Νόµος 5343 «περί οργανισµού του Παν/µίου Αθηνών». Αθήνα 23 Μαρτίου 1932 Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόµου «περί οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και επιστηµονικής ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυµάτων ανωτάτης παιδείας». Αθήνα 7 Ιουλίου 1966 ISSN

10 Εισηγητική έκθεση για το σχέδιο νόµου «για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 20 Μαΐου 1982 Νόµος 1268 «για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 16 Ιουλίου 1982 ιάφορα κείµενα Έκθεση του καθηγητή Κ. Καραθεοδωρή «Η αναδιοργάνωσις του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Αθήνα 1930 Απόφαση του Πανσπουδαστικού Συνεδρίου µε θέµα: «Αναγέννηση της παιδείας». Αθήνα 1964 Οµιλία του Γ. Παπανδρέου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε θέµα: «Αναµόρφωση των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 30 Ιανουαρίου 1965 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Beaudion, M. (1990). The instructor s changing role in distance education. The American Journal of Distance Education. Carr, E.H. (1983). Τι είναι ιστορία. Αθήνα: Πλανήτης. Jarausch Konrad, H. (1982). Students, Society and Politics in Imperial Germany. The rise of Academic Ιlliberalism. Princeton, New Jersey. McClelland Charles, E. (1980). State, Society, and University in Germany, Cambridge University Press. Renaut, Al. (2002). Οι επαναστάσεις των Πανεπιστηµίων. Aθήνα: Gutenberg. Schlosser, C., & Anderson, M. (1994). Distance education-review of the literatute. In M.Simonson, C.Schlosser & M.Anderson, (Eds.), Encyclopedia of distance education research in Iowa. Ames, IA: Research Institute for Studies in Education. Iowa State University. Γιάνναρης, Γ. (1993). Φοιτητικά κινήµατα και ελληνική παιδεία (τ. Α ). Αθήνα: το Ποντίκι. Ματθαίου,. (2001). Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της ύστερης Νεωτερικότητας. Αθήνα. Μπουζάκης, Σ. (2006). Η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα ( ), Τεκµήρια Ιστορίας. Αθήνα: Gutenberg. Πυργιωτάκης, Ι., & Παπαδάκης, Ν. (1999). Ερµηνευτική µέθοδος και έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική πολιτική και µεταρρύθµιση. Ζητήµατα αλήθειας και µεθόδου, στο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός. Πυργιωτάκης, Ι. (2004). Ερµηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικών νόµων και νοµοσχεδίων: Μια απόπειρα διαµόρφωσης ενός σχεδίου εργασίας. Στο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Ρήγος, Αλ. (2000). Πανεπιστήµιο ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από το µεσαίωνα στην νεωτερικότητα. Αθήνα: Παπαζήση. Φυριππής, Ε. (2007). Το Αθήνησι Ελληνικόν Πανδιδακτήριον (Οθώνειο Πανεπιστήµιο). Μονογραφία. ISSN

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών «Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των φοιτητών του το ελληνικό πανεπιστήμιο;» Εκατόν εξήντα οκτώ και πλέον χρόνια έχουν περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό (executive MBA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας>

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας> Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Οµάδα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 82% (114) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΕΙ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ) 8.2.2017 Τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 915 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2305515 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2201203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 3. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 3. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8091 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πέμπτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ (ερμηνευτικές οδηγίες βάσει του εσωτερικού κανονισμού) Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Αγγλική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0360 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλική Ορολογία Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα (Ν. 3549/2007, αρ.15, 4) 1. Σε τι αναφέρεται το μάθημα 2. Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 995165 Fax: 2310 99 5165

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα