Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011"

Transcript

1 Αθήνα, ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα» Σασ. Γ/νζη : ίνα 2-4 Σασ. Κώδικαρ: ΑΘΗΝΑ Πληποθοπίερ : Κων. ηαςποπούλος Φωη. Αθαναζάκη Σηλέθωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Θέμα: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66/Α/ ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο αγξνηψλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Κνηλνπνηνχκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. Παπάγπαθορ 12.α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.α) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3943/11, ε νπνία ηζρχεη απφ αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα κε ηελ αληηθαηάζηαζε απηή επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 1. χκθσλα κε ηε λέα δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 41, απφ , νη αγξφηεο νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην λ.3874/2010 (Α 151) θαη αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έσο 100 KW ή ηε ιεηηνπξγία αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη δηθαηνχληαη επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ κε ηνλ θαη απνθνπή ζπληειεζηή (11%) γηα ηηο παξαδφζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη παξνρέο αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν. 2. Οη αλσηέξσ αγξφηεο γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη ζηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 1

2 2 ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-1Γ δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ (Π.Γ. 186/92) θαη θαηά ζπλέπεηα ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ. Παξάιιεια φκσο ζπλερίδνπλ λα εληάζζνληαη θαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο αγξνηψλ θαη κε ζθνπφ ηελ επρεξή δηάθξηζή ηνπο απφ άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 100 KW ή ηεο ιεηηνπξγία αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξνο Κσδηθφο ζην ζχζηεκα TAXIS (Κσδ.126), φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο αγξφηεο πνπ πσινχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή ζε ιατθέο αγνξέο. 3. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, νη αγξφηεο πνπ πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 100 KW ή ηελ εθκεηάιιεπζε αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, δήισζε κεηαβνιήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Με ηε δήισζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε: α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη 100 KW απφ ηε ΓΔΗ. β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο αγξνηνηνπξηζηηθήο κνλάδαο κέρξη 10 δσκαηίσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΟΣ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθδνζεί ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο 3 μηνών απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έλαξμεο. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ε δήισζε κεηαβνιήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη Αγξφηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ή εθκεηάιιεπζεο αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κέρξη 10 δσκαηίσλ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 41, κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα ππνβάινπλ δήισζε κεηαβνιήο κέρξη , πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ εθ λένπ θαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνζθνκίδνληαο ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηηο , ε δήισζε κεηαβνιήο ηζρχεη απφ , ψζηε λα έρνπλ δηθαίσκα θαη απνθνπή επηζηξνθήο γηα ηηο παξαδφζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο αγξφηεο πνπ κε αθνξκή ηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη 100 KW ή εθκεηάιιεπζε αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κέρξη 10 δσκαηίσλ, «ππνρξεψζεθαλ» γηα ηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη ηεο αγξνηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ απνιέζνπλ ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ηνπο, επηζεκαίλνληαο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί θνξνινγηθά παξαζηαηηθά ππφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο, ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζε απηά θαη δελ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο γηα ηα ελ ιφγσ παξαζηαηηθά. 5. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αγξφηεο πνπ γηα νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, εθηφο απφ απηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 4.γ) ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ππνρξενχληαη ζηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη έρνπλ ππνβάιεη δήισζε έλαξμεο ή

3 κεηαβνιήο γηα ην ζθνπφ απηφ, δελ εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο. Οη ελ ιφγσ αγξφηεο, κπνξνχλ βέβαηα λα εληάμνπλ θαη ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη λα ηεξνχλ ην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή εθφζνλ ην επηζπκνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ έρνπλ δηθαίσκα επηζηξνθήο κε ηνπο θαη απνθνπή ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ απφ ιάζνο ζεσξείηαη φηη νη αγξφηεο πνπ αζθνχλ θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ ππνβάιεη δήισζε κεηάηαμεο θαη λα έρνπλ εθδψζεη θνξνινγηθά παξαζηαηηθά γηα ηελ πψιεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, νη αγξφηεο απηνί κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ δήισζε κεηαβνιήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη κφλν ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππνρξεσηηθά εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, κε εκεξνκελία κεηαβνιήο ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκνχλ λα επέιζεη ε ελ ιφγσ αιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε νξζήο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο. Παπάγπαθορ 12.β) Με ηελ παξάγξαθν 12.β) ηνπ άξζξνπ 27 νξίδεηαη φηη δελ αλαδεηνχληαη απφ ην δεκφζην επηζηξνθέο ΦΠΑ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41, νη νπνίεο αθνξνχλ επηδνηήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν πξνθχπηεη φηη ζε αηηήζεηο επηζηξνθήο ΦΠΑ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην παξειζφλ, ζηελ αμία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ηα πνζά ησλ επηδνηήζεσλ πνπ είραλ εηζπξαρζεί απφ ηνπο αγξφηεο, θαη νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. πξαγκαηνπνίεζαλ επηζηξνθή ΦΠΑ θαη επί ησλ πνζψλ ησλ επηδνηήζεσλ, ε ελ ιφγσ επηζηξνθή ζεσξείηαη νξηζηηθή θαη δελ θαηαινγίδεηαη ζηνπο αγξφηεο ην πνζφ ΦΠΑ πνπ έρεη επηζηξαθεί επί ησλ επηδνηήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφβιεκα πθίζηαηαη γηα αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ρξήζεηο κέρξη θαη ην έηνο 2005, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Κνηλνηηθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο νη επηδνηήζεηο έρνπλ πιήξσο απνζπλδεζεί απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνπο αγξφηεο σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ηηο λφκηκεο επηδνηήζεηο πνπ έρνπλ πξάγκαηη θαηαβιεζεί ζηνπο αγξφηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απνδεηθλχεηαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζηξνθή κε βάζε πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ηα πνζά πνπ επεζηξάθεζαλ θαηαινγίδνληαη ζηνπο αγξφηεο ή ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα έιαβαλ ηηο ελ ιφγσ επηζηξνθέο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. ΙΙ. Γιεςκπινίζειρ για ηην εθαπμογή ηηρ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1051/2011 (ΦΔΚ ) 466/Β/ ρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ην έηνο 2011 εθδφζεθε ε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ. 1051/2011, γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο νπνίαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο: 1. Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ξπζκίδνληαη νξηζκέλα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη παξνρέο αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ ΑΤΟ απηή ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη βαζηθά κε ηελ Α.Τ.Ο. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/ ή άιιεο ΑΤΟ, θαζψο θαη νη δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί κε εγθπθιίνπο δηαηαγέο. εκεηψλεηαη φηη νη αηηήζεηο επηζηξνθήο 3

4 ζα ππνβιεζνχλ απφ έσο Όζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1045/ Αηηήζεηο επηζηξνθήο ζηηο νπνίεο ην αηηνχκελν πνζφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 20 εςπώ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απεπζείαο απφ ηνπο αγξφηεο ή κέζσ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο αηηήζεηο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν κεηαγξαθήο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη αηηήζεηο απηέο ζα δηαγξάθνληαη θαη, απηνλφεην είλαη φηη γηα ηηο αηηήζεηο απηέο δελ ζα θαηαβάιιεηαη ακνηβή ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο. 3. Γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ησλ αγξνηψλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο Γ.Ο.Τ. καδί κε ην Βηβιίν κεηαγξαθήο (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή), ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ζε έληππε κνξθή (αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ ζπληαρζεί κεραλνγξαθηθά), θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο αηηήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θνξνινγηθά ζηνηρεία κε ιάζνο ελδείμεηο ή παξαιήςεηο, ηζρχνπλ νη δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1108/ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1γ ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΒ (Π.Γ. 186/92), φπσο ηζρχνπλ, πξνθχπηεη φηη απφ ν επηηεδεπκαηίαο πνπ αγνξάδεη αγξνηηθά πξντφληα απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ην ζπλελσκέλν ζηνηρείν δειηίν απνζηνιήο- ηηκνιφγην. Γεδνκέλνπ φηη αξθεηνί αγνξαζηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζπλέρηδαλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή λα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα αγνξάο θαη φρη δειηία απνζηνιήο - ηηκνιφγην, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη αγξφηεο σο ιήπηεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ππνρξεψζεηο ησλ εθδνηψλ ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, ηα ηηκνιφγηα απηά γίλνληαη δεθηά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ. 5. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο, είηε απηέο έρνπλ ππνβιεζεί απφ κεκνλσκέλνπο αγξφηεο είηε κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα δηελεξγνχλ ζχληνκν πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ: α) Τπάξρνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εθδφηεο ή ιήπηεο εηθνληθψλ ή πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δηαζέηνπλ (πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο, ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ άιιεο ειεγθηηθέο αξρέο, θιπ.). β) Γεκηνπξγνχληαη βάζηκεο ππφλνηεο φηη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ αθνξνχλ πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δηαζέηεη ε Γ.Ο.Τ., φπσο θαιιηεξγνχκελε έθηαζε πνπ δειψλεηαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη ζηελ ίδηα Γ.Ο.Τ., χςνο ζπλαιιαγήο, πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγξφηε, θιπ. 6. Δάλ απφ ηνλ πξνιεπηηθφ απηφ έιεγρν δηαπηζησζεί ε χπαξμε «χπνπησλ» θαηά ηα αλσηέξσ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία αθαηξνχληαη απφ ηελ αίηεζε επηζηξνθήο θαη ε επηζηξνθή ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, ζχκθσλα κε ηελ ΑΤΟ Π.953/88. εκεηψλεηαη φηη, ε αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ πνζψλ δελ είλαη νξηζηηθή, αιιά ην νξηζηηθφ δηθαίσκα ή κε ηεο επηζηξνθήο ζα θξηζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 4

5 5 ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-1Γ 7. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πξνθχπηεη φηη ζηελ αίηεζε γηα ηελ επηζηξνθή πεξηιακβάλνληαη εηθνληθά ή πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο εθδίδεηαη εληνιή γηα λα δηελεξγεζεί άκεζα θνξνινγηθφο έιεγρνο. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο, δειαδή θαη απηψλ γηα ηα νπνία έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζηξνθή ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (6). Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Γ.Ο.Τ., φπσο: α) Σε δήισζε Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα ην έηνο 2011, ζχκθσλα κε ην λ. 3877/2010. Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ δήισζε αθνξά ηεθκαηξφκελα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2011, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο δήισζεο απηήο θαη ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, πξέπεη λα δεηνχληαη απνδείμεηο πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε. β) Σε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην κέγεζνο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε επηζηξνθήο δελ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ αγξφηε Γ.Ο.Τ. θαη εθφζνλ ηα ακθηζβεηνχκελα πνζά είλαη ζεκαληηθά, δεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ αγξφηε. Γηα ηε ζπληφκεπζε ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα δεηείηαη ε απνζηνιή ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο ή ησλ ζηνηρείσλ απηήο κε θάμ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε δε απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή ζα εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Η ελ ιφγσ επηζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη κεραλνγξαθηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ κε ηνλ νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε αίηεζε επηζηξνθήο πξνζζέηνληαο δχν ςεθία (20, 21, 22, θιπ.), αλάινγα κε ην εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο επηζηξνθέο ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ ειέγρνπ. 8. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ, νη αγξφηεο ππνρξενχληαη κέρξη ηηο λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε επηζηξνθήο αληίγξαθν ηεο δήισζεο Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο ηνπ έηνπο Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ Γ.Ο.Τ., ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί κέζσ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νξγαλψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο θαη λα ηηο πξνζθνκίζνπλ ζηηο Γ.Ο.Τ., δηαθεθξηκέλα γηα θάζε ζπγθεληξσηηθή αίηεζε επηζηξνθήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, επηζεκαίλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο. Δάλ ε δήισζε Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία ή κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ή ηξνπνηεηηθή δήισζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αληίγξαθν ησλ δειψζεσλ απηψλ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε ππνβνιή ηεο δήισζεο Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο δελ ζπληζηά ιφγν κε απνδνρήο ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ή ιφγν άξλεζεο ηεο επηζηξνθήο ζηνπο αγξφηεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηνηρείν ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε βαζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο επηζηξνθήο. Καηά ζπλέπεηα νη Γ.Ο.Τ. δελ πξέπεη λα δεηνχλ καδηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο δήισζεο θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο ηνπ έηνπο 2011, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ ηελ επηζηξνθή, δεδνκέλνπ φηη νη αγξφηεο έρνπλ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δήισζεο κέρξη , νχηε λα δεηνχλ καδηθά ηε δήισζε θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο ηνπ έηνπο 2010, δεδνκέλνπ φηη θαηά ην έηνο απηφ δελ ππήξρε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο απφ ην ζχλνιν ησλ αγξνηψλ. Καηά ηνλ έιεγρν βεβαίσο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν, νη Γ.Ο.Τ. κπνξνχλ λα δεηνχλ

6 νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο. 9. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ζηνπο αγξφηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θνξνινγηθφο έιεγρνο. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο αηηήζεηο αγξνηψλ κε ηα πςειφηεξα πνζά επηζηξνθήο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο αηηήζεηο κε πνζά επηζηξνθήο αλψηεξα ησλ επξψ. Δμππαθνχεηαη φηη, ζηε ζπλέρεηα, έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί θαη ζηηο αηηήζεηο κε πνζά κηθξφηεξα ησλ επξψ. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ πξνζθνκηζηεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. είηε απεπζείαο απφ ηνπο αγξφηεο, είηε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, επηζηξέθνληαη ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη ηα δηαθπιάζζνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία. 10. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα είλαη δπλαηή ε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο (αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ λέα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρηθή αίηεζε). Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο αηηήζεηο επηζηξνθήο απφ θαη κε μερσξηζηφ βηβιίν κεηαγξαθήο πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπκπιεξσκαηηθέο αηηήζεηο, ην νπνίν πξέπεη λα ππνβιεζεί κφλν ρεηξφγξαθα (φρη κε δηζθέηα). Αληίζεηα νη ηξνπνπνηεηηθέο αηηήζεηο επηζηξνθήο (ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ ηεο αξρηθήο αίηεζεο) ζα επεμεξγάδνληαη ρεηξφγξαθα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή πξνθχπηεη πνζφ κηθξφηεξν ηεο αξρηθήο θαη εθφζνλ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζηξνθή, κε ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαηαβάιιεηαη ν αδηθαηνιφγεηα επηζηξαθείο θφξνο, κε ηελ ππνβνιή έθηαθηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1080/ Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ ην ηξέρνλ έηνο ην ππνζχζηεκα ΦΠΑ/TAXIS ζα πξαγκαηνπνηεί θεληξηθά έιεγρν θαη ζα απνξξίπηνληαη αηηήζεηο επηζηξνθήο κε πνζφ επηζηξνθήο θάησ ησλ 20 εςπώ, θαζψο θαη αξρηθψλ αηηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί αίηεζε επηζηξνθήο ζε δηαθνξεηηθή Γ.Ο.Τ. 12. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηε 14 ε Γ/λζε ΦΠΑ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θαζηεξψλεηαη γηα ην έηνο 2011, κε βάζε εγθχθιην πνπ ζα απνζηαιεί πξνζερψο. III. Λοιπέρ διεςκπινίζειρ α) Πωλήζειρ αγποηικών πποϊόνηων από ζςνεηαιπιζμούρ για λογαπιαζμό ηων αγποηών. 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000), ε επηζηξνθή κε ηνλ θαη απνθνπή ζπληειεζηή (11% απφ ) πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο αμίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ ηξίηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, γηα ινγαξηαζκφ ησλ αγξνηψλ, ρσξίο θφξν θαη πξνκήζεηα. 2. Με ηελ ΔΓΤΟ Π. 2955/88/1254/ΠΟΛ. 149/ δηεπθξηλίζηεθε φηη, ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηα αθαζάξηζηα έζνδα πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ αγξφηε δελ πεξηιακβάλεηαη 6

7 7 ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-1Γ ν θφξνο, ε πξνκήζεηα, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη ζην φλνκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ αγξφηε. 3. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 2 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζηελ πεξίπησζε παξαγγειηνδνρηθήο παξάδνζεο αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ αγξνηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη δχν παξαδφζεηο αγαζψλ, ήηνη ε πξαγκαηηθή παξάδνζε κεηαμχ ηνπ παξαγγειηνδφρνπ θαη ηνπ ηειηθνχ πειάηε θαη ε πιαζκαηηθή παξάδνζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ αγξφηε (εληνιέα) θαη ηνπ παξαγγειηνδφρνπ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο παξάδνζεο απφ ηνλ παξαγγειέα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ ΑΤΟ Π.2070/87, ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ, ε πξνκήζεηα θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ν νπνίνο επηβαξχλεη ηνπο αγξφηεο. 4. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ε πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ πξνκήζεηα απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ αγξνηψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ν πξνο επηζηξνθή θφξνο, θαζψο ε πξνκήζεηα απηή απνηειεί ηελ ακνηβή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηε κεζνιάβεζή ηνπο ζηε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, φπσο κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ακνηβέο ινγηζηψλ, ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κηζζψκαηα, γξαθηθή χιε θαη ινηπά παξφκνηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Αληίζεηα, ινηπά έμνδα, φπσο κεηαθνξηθά, θνξηνεθθνξησηηθά, έμνδα ζπζθεπαζίαο θαη ινηπά παξφκνηα, δειαδή έμνδα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο αγξφηεο ζε άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν θαη δεδνκέλνπ φηη ηα έμνδα απηά επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ, ζπληζηνχλ έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αθαηξνχληαη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε θαη απνθνπή επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ. 5. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ζηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (εθθαζάξηζε ή δηαθεθξηκέλν ηηκνιφγην). 6. Απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα επί ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη απνθνπή επηζηξνθή δελ αθαηξνχληαη επίζεο πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο σο εηζθνξέο ή ζπλδξνκέο πξνο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηακεηαθφ ζπκςεθηζκφ νθεηιψλ ησλ αγξνηψλ πξνο ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο. β) Αλιείρ καη αποκοπή καθεζηώηορ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1320/98 1. Με ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1320/98 θαζηεξψζεθε εηδηθφ θαζεζηψο θαη απνθνπή θαηαβνιήο ΦΠΑ γηα ηνπο αιηείο παξάθηηαο αιηείαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη, είηε αηνκηθά, είηε κε ηε κνξθή ζπκπινηνθηεζίαο ή θνηλσλίαο αζηηθνχ δηθαίνπ, ζθάθε κέρξη 12 κέηξσλ κεηαμχ θαζέησλ, νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ΚΒ. Μεηά ηελ θαζνιηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ γηα ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ιατθέο αγνξέο, φπσο νξίζηεθε κε ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1065/ , απφ , νη ελ ιφγσ αιηείο πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηεο αιηεπηηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο ζε ιατθέο αγνξέο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ. 2. Καηά ζπλέπεηα νη αλσηέξσ αιηείο πνπ πσινχλ ηα αιηεχκαηά ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο δελ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαη απνθνπή θαζεζηψο θαη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιία εζφδσλ εμφδσλ γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο (πσιήζεηο ιηαληθά θαη

8 ρνλδξηθά), φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αιηείο πνπ πσινχλ ηα αιηεχκαηά ηνπο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο ελφο κφλν ζθάθνπο θάησ ησλ 6 κέηξσλ. Οη ελ ιφγσ αιηείο πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο θαηά πεξίπησζε. Γεδνκέλεο ηεο ζρεηηθήο αζάθεηαο, φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αιηέσλ απηψλ, ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη ε ηήξεζε βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν ηελ Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1065/ ην εηδηθφ θαη απνθνπή θαζεζηψο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ κφλν νη αιηείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ιηαληθέο ηνπο πσιήζεηο απνθιεηζηηθά πιαλνδίσο. 4. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αιηείο πνπ εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, νθείινπλ κέρξη ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή θαζεζηψηνο λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θαη απνθνπή θφξν, γηα φζνπο κήλεο παξέκεηλαλ ζην θαη απνθνπή θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΤΟ ΠΟΛ.1120/ εκεηψλεηαη φηη ηα θαη απνθνπή πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ην δηάζηεκα πνπ νη αιηείο ππάγνληαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο δελ θαηαρσξνχληαη ζηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ππφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο, θαζψο ηα πνζά απηά δελ αθνξνχλ ην θαλνληθφ θαζεζηψο. ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ζα πξέπεη λα δεηείηαη βνήζεηα απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ TAXIS (ηει , 67). ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΗΜ. ΚΟΤΔΛΑ 8

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκνηηθνχ θφξνπ.... 2 ΘΔΜΑ: Καη νίθνλ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ Σήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β..... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α/12-11-12) : Έγκπιζη Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2013-2016 Επείγονηα Μέηπα Εθαπμογήρ ηος ν. 4046/12 και ηος Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2013-2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές».

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές». ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 01.02.11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 36 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992 Άρζρο 1 ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ. 186 Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1989/1991 «Γηαξξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ. «Καηαγξαθή Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ - Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηία Αγξφηε» Άξζξν 1

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ. «Καηαγξαθή Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ - Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηία Αγξφηε» Άξζξν 1 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Καηαγξαθή Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ - Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηία Αγξφηε» Άξζξν 1 Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, δεκηνπξγείηαη Μεηξψν Αγξνηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α). ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ Αθήνα, 21 επηεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς»

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Γ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α-Β-Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ-Φ.Π.Α Πηςσιακή επγαζία ησλ ΒΑΛΚΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα