Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996"

Transcript

1 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: Fax: Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου για την τεκµηρίωση και τη δηµιουργία επιστηµονικών Ληµµάτων του Αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκµηρίωση, µετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» µε κωδικό ΟΠΣ Έχοντας υπ όψιν: 1. To θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας το οποίο καθορίζεται από τον οργανισµό, και τον οδηγό χρηµατοδότησης και διαχείρισης έργων όπως αυτός έχει εγκριθεί µε βάση την µε αριθ. απόφασης διαχειριστικής επάρκειας /ΨΣ967-Γ της ΕΥΔ. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 2. Την υπ' αρ. 1 της 28ης Νοεµβρίου 2011 Συνεδρίας του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισµού µε την οποία ορίζεται πρόεδρος και νόµιµος εκπρόσωπος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ο κος Επαµεινώνδας Σπηλιωτόπουλος. 3. την υπ αριθµόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 4. Την υπ. αριθµ /ΨΣ6778-Α2/ , Απόφαση Ένταξης του έργου «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» και MIS στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των συνηµµένων αυτής 5. Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισµού για τον ορισµό του υπεύθυνου έργου της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» µε κωδικό ΟΠΣ Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισµού για την έγκριση και υποβολή του τεύχους αυτεπιστασίας της εγκεκριµένης Πράξης και της απασχόλησης προσωπικού. 7. Tην υπ. αριθµ /ΨΣ5028-B της Διατύπωση Σύµφωνης γνώµης/σύµφωνης γνώµης µε προϋποθέσεις για το σχέδιο της παρούσας από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

2 8. Το θεσµικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από την ΥΠΑΣΥΔ 5058/ΦΕΚ 292/ και την αντίστοιχη εγκύκλιο 16137/ΕΥΘΥ 293/ Τις σχετικές οδηγίες για προσαρµογή των συµβάσεων ιδίων µέσων µε βάση τα προβλεπόµενα στην τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 5058/ΦΕΚ 292/ και την αντίστοιχη εγκύκλιο 16137/ΕΥΘΥ 293/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την τεκµηρίωση και συγγραφή επιστηµονικών ληµµάτων του αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας και για χρονικό διάστηµα έως 15 µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι την λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου. α/α Ειδικότητα Εργασίες - Καθήκοντα 1 7 Αρχαιολόγοι ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 2 7 Αρχαιολόγοι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΗΜΜΑΤΩΝ Τα άτοµα που θα προσληφθούν µε την παρούσα προκήρυξη θα ενταχθούν στην Οµάδα υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκµηρίωση, µετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» µε κωδικό ΟΠΣ από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία. (Δικαιούχο) και θα απασχοληθούν στην επιστηµονική τεκµηρίωση και δηµιουργία Επιστηµονικών Ληµµάτων και συγκεκριµένα στα εξής αντικείµενα: 1. Το αρχείο των φωτογραφιών, των αρνητικών και των διαφανειών της. Το αρχείο αυτό, ειδικά των παλαιότερων ανασκαφών είναι ιδιαίτερα πολύτιµο, αφού οι φωτογραφίες δεν διασώζουν µόνο τη µορφή των µνηµείων αλλά και των τόπων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις στις µεταγενέστερες δεκαετίες υπέστησαν µεταβολή. 2. Το αρχείο σχεδίων της. Πρόκειται για τοπογραφικά σχέδια, διαγράµµατα, οριζόντιες και κάθετες στρωµατογραφίες, σχέδια ακίνητων και κινητών ευρηµάτων. 3. Το αρχείο των ανασκαφικών ηµερολογίων της. Για τις πληροφορίες που περιέχουν τα ανασκαφικά ηµερολόγια της Αρχαιολογικής Εταιρείας βλ. παρακάτω στην περιγραφή των σταδίων της ανασκαφής. 4. Το αρχείο των αρχαιολογικών εγγράφων και καταλοίπων της. Εδώ πρόκειται για αρχεία από δωρεές και κατάλοιπα αρχαιολόγων όπως τα κατάλοιπα του Βασίλειου Λεονάρδου, τα έργα του Στεφάνου και Αθανάσιου Κουµανούδη καθώς και χειρόγραφα βιβλία των Σελίδα 2 από 8

3 πρακτικών της Εφορείας, του Συµβουλίου και του Αρχαιολογικού Συλλόγου, της πρώτης Ακαδηµίας στην ελευθερωµένη Ελλάδα ( ). 5. Το συνολικό περιεχόµενο των έντυπων δηµοσιευµάτων της, τα οποία συνίστανται σε προκαταρκτικές και τελικές δηµοσιεύσεις των αρχαιολογικών ανασκαφών της. 6. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια προέρχονται από το Γενικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας και από επιµέρους κατάλοιπα αρχαιολόγων. Το λοιπό αρχειακό υλικό (αρχαιολογικά έγγραφα, ηµερολόγια ανασκαφών κλπ) προέρχονται από τα επιµέρους αρχεία κατάλοιπα αρχαιολόγων. Αναλυτικότερα: Αρχείο Παναγιώτη Ευστρατιάδη, Αρχείο Ιωάννου Τραυλού, Αρχείο Ιωάννου Παπαδηµητρίου, Αρχείο Αναστασίου Ορλάνδου, Αρχείο Γεωργίου Οικονόµου, Αρχείο Στεφάνου Κουµανούδη, Αρχείο Βασιλείου Λεωνάρδου Κατάλογος αρχαιολογικών συλλογών Αρχαιολογικής Εταιρείας. 7. Στη συνέχεια, στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα τεκµήρια /αρχειακές πηγές που διαθέτει η Αρχαιολογική Εταιρεία καθώς και τι ακριβώς αφορούν. 8. Αριθµός των αρχαιολογικών τόπων των οποίων τα αρχεία θα τεκµηριωθούν: Ο τελικός αριθµός των αρχαιολογικών θέσεων ή τόπων των οποίων τα αρχεία θα τεκµηριωθούν είναι 277. Τα 277 λήµµατα τεκµηρίωσης (ανασκαφικές θέσεις) αφορούν: 12 θέσεις την Ήπειρο 65 θέσεις την Μακεδονία 16 θέσεις την Θράκη Σελίδα 3 από 8

4 120 θέσεις τα νησιά του Αιγαίου 40 θέσεις την Κρήτη 24 θέσεις τα νησιά του Ιονίου ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, εντός της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της καταχώρησής της στον διαδικτυακό κόµβο της ( δηλαδή την 20/01/2014. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 23/12/2013 έως και 20/01/2014 κατά τις ώρες 9:00 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ Αθήνα, 5ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και στον διαδικτυακό κόµβο της ( ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει : α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Αθήνα, τηλ και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ , των κατωτέρω επιπέδων: Γ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ. 310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. δ) Να µην έχουν νοµικό κώλυµα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). Σελίδα 4 από 8

5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα ή ερευνητικά προγράµµατα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, δηλ. την τεκµηρίωση σε αρχαιολογικά ή ιστορικά τεκµήρια. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Δεδοµένων των ιδιαίτερων αναγκών του υποέργου και λόγω του µεγάλου γεωγραφικού και χρονολογικού εύρους του υλικού που πρέπει να τεκµηριωθεί και για την άρτια εκτέλεσή του στο προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο, απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε αποδεδειγµένη γνώση, εµπειρία και ικανότητα διαπραγµάτευσης θεµάτων που σχετίζονται µε τις ανωτέρω γεωγραφικές και χρονολογικές ενότητες. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α) Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα των ενδιαφεροµένων: 1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία, πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών απαιτείται η προσκόµιση αναλυτικής κατάστασης βαθµολογίας από την οποία να προκύπτει η ειδίκευση στην Αρχαιολογία. 2. Εµπειρία στην συγγραφή αρχαιολογικών ληµµάτων καθώς και στην καταγραφή αρχαιολογικών ευρηµάτων. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται από την σχετική αίτηση του υποψηφίου αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία (τουλάχιστον 6 µηνών) συναφή µε το φυσικό αντικείµενο του παρόντος Υποέργου, δηλαδή σε έργα ψηφιακής τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχαιολογικού ή πολιτισµικού εν γένει υλικού. 3. Καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά. Β) Επιθυµητά προσόντα των ενδιαφεροµένων που θα ληφθούν υπόψη: 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίµηση κατοχή διδακτορικού τίτλου). 5. Εξοικείωση σε ψηφιακά συστήµατα πληροφόρησης και εµπειρία στην παραγωγή αρχαιολογικού περιεχοµένου για ψηφιακές εφαρµογές. Τα προσόντα των περιπτώσεων 1, 3 και 4 θα διαπιστωθούν από αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτηση. Τα προσόντα των περιπτώσεων 2 και 5 αποδεικνύονται είτε από σχετικές σπουδές ή από ανάλογη επιµόρφωση ή από επαγγελµατική ερευνητική πείρα ή από συνδυασµό αυτών. Γ) Πρόσθετα προσόντα τα οποία αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά θα συνεκτιµηθούν κατά την επιλογή των υποψηφίων. Σελίδα 5 από 8

6 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Στην διαδικασία της επιλογής δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην κατηγορία «Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα των ενδιαφεροµένων». Καθίσταται σαφές, ότι τα κριτήρια επιλογής είναι ποιοτικά και σε κάθε περίπτωση θα προτιµηθούν υποψήφιοι που κατέχουν διδακτορικό ή άλλους ισότιµους µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από αυτούς, καλύπτονται οι θέσεις από υποψηφίους κατόχους κάποιου από τους επικουρικούς τίτλους σπουδών. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως αυτή ορίζεται στην υπ αρ Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια Μέσα της 19/12/2013 της Αναθέτουσας Αρχής. Τα κριτήρια επιλογής για όσους πληρούν τον όρο των ελαχίστων απαιτουµένων προσόντων θα είναι µε βάση τις 50 µονάδες και µε: 1. Επαύξηση κατά ανώτατο έως 3 µονάδες ανά κριτήριο που εντάσσεται στην κατηγορία των επιθυµητών προσόντων. 2. Επαύξηση κατά ανώτατο έως 5 µονάδες για την περίπτωση ένταξης στην κατηγορία των πρόσθετων προσόντων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της πρόσληψης για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Για την κατανοµή των προκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνεται υπόψη ότι για κλάσµα µισής µονάδας και πάνω διατίθεται µια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εµπειρία. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθµολογούµενων τίτλων τους, συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία, µε ατοµική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούµενα προσόντα για την προκηρυσσόµενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/ Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει κώλυµα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση. Σελίδα 6 από 8

7 δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η προσκόµιση: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα να προσκοµίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της απασχόλησης. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας Υποβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. ε) Βιογραφικό Σηµείωµα ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, η οποία θα εξετάσει την ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, που λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δηµόσιο Ταµείο είκοσι (20) ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται µε τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κ.λπ. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού θα είναι για 15 µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι την λήξη του έργου και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδοµάδα. Η µισθοδοσία των προσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί από τη ΣΑΕ 0148 µε κωδικό αριθµό (ενάριθµο) 2012ΣΕ για τις ανάγκες υλοποίησης του Σελίδα 7 από 8

8 Υποέργου 1 «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκµηρίωση, µετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» µε κωδικό ΟΠΣ το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της ( ), για διάστηµα τουλάχιστον 20 ηµερολογιακών ηµερών. Πρόεδρος Δ.Σ ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ: 1. Παράρτηµα Α1 Απόδειξη Γνώσης Χειρισµού Η/Υ 2. Παράρτηµα Α2 Απόδειξη Γλωσσοµάθειας Σελίδα 8 από 8

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42 Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/4/4.6.205 Θεσσαλονίκη, 4.6.205 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 0 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα