ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν / και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ /34/63 Εγκ-34/63)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61 [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν / και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ /34/63 Εγκ-34/63) "Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών σχεδίων". ΚΕΙΜΕΝΟ Προς τους κ.κ. Νοµάρχας και Επάρχους του Κράτους Αφορµήν λαβόντες εκ της υποβολής ηµίν, παρά των ήµων και Κοινοτήτων, προτάσεων εγκρίσεως νέων ή τροποποιήσεως υπαρχόντων πολεοδοµικών σχεδίων, ελλιπών κατά το πλείστον από απόψεως πληρότητος και σαφηνείας δικαιολογητικών, µε συνέπειαν να καθίσταται αδύνατος η λήψις αποφάσεως επί της προτάσεως και να δηµιουργήται καθυστέρησις, ταλαιπωρούσα τους ενδιαφεροµένους ακόµη δε και να παρασύρεται πολλάκις η καθ' ηµάς Υπηρεσία εις εγκρίσεις υποκειµένας εις ακυρώσεις παρά του Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω µη τηρήσεως επί όλων των σηµείων της νοµίµου διαδικασίας, καθορίζοµεν εν συνεχεία τα δικαιολογητικά άτινα δέον να συνυποβάλωνται ηµίν, ως και τον τρόπον καθ' ον δέον να ώσιν ταύτα συντεταγµένα, ίνα η πρότασις είναι πλήρης και σύµφωνος προς τους ορισµούς του Ν / "περί σχεδίων πόλεων κλπ." (ειδικώτερον του Αρθ-3) και του Κεφ.ΙΙ του από / "περί ΓΟΚ/29 του Κράτους" διατηρηθέντος εν ισχύϊ υπό των διατάξεων της παρ.3 του Αρθ-81 του Β / "περί Γεν. Οικοδοµικού Κανονισµού του Κράτους" ΓΟΚ/55 (ΦΕΚ-266/Α). Ταύτα έχοµεν την τιµήν να παρακαλέσωµεν όπως έχητε υπ' όψιν σας και συγχρόνως γνωστοποιήσετε εις τους υφ' υµάς ήµους και Κοινότητας, γνωρίζοντες άµα αυτοίς ότι, του λοιπού, προτάσεις υποβαλλόµεναι ηµίν άνευ των δικαιολογητικών αυτών ή µετά δικαιολογητικών µη συντεταγµένων κατά τα εν τη παρούση οριζόµενα ουδόλως θα εξετάζωνται. Τα κατά τα ανωτέρω υποβλητέα στοιχεία εισίν. 1) Αι προκαλέσασαι την πρότασιν αιτήσεις ενδιαφεροµένων µετά των συνυποβληθέντων τυχόν δικαιολογητικών. 2) Πράξις του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εις διπλούν, εν η να αιτιολογήται πλήρως η προτεινόµενη έγκρισις ή επέκτασις πολεοδοµικού σχεδίου ή τροποποίησις υπάρχοντος τοιούτου, εν δε τω αποφατικώ αυτής να καθορίζεται σαφώς αύτη. 3) Αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως της πράξεως µετά του συνοδεύοντος ταύτην σχεδίου εις το ηµοτικόν ή Κοινοτικόν Κατάστηµα και τα δηµοσιώτερα µέρη και προκειµένου περί οικισµών 5000 κατοίκων και άνω δυο (2) φύλλα τοπικών εφηµερίδων, µιας πρωϊνής και µιας απογευµατινής, ή τοιούτων µη υφισταµένων των περισσοτέρων κυκλοφορουσών εις τον τόπον, ενώ το υπό τροποποίησιν ή επέκτασιν ή έγκρισιν σχέδιον, εκάστης δις εν συνεχεία, εις ο να έχη δηµοσιευθή εν περιλήψει η πράξις αύτη. Επί πλέον, εις περιπτώσεις τροποποιήσεως τοπικής σηµασίας (πχ. µετατόπισις ή

2 κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού εις οικοδοµικόν τετράγωνον κλπ.) αποδεικτικά κοινοποιήσεως, κατά τους ορισµούς της Πολιτικής ικονοµίας προσωπικώς εις τους θιγοµένους εκ της τροποποιήσεως αµέσως ή εµµέσως. 4) Αι τυχόν υποβληθείσαι κατά της πράξεως αυτής ενστάσεις. 5) Νέα πράξις του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, δι' ης ν' αποφαίνεται τούτο ητιολογηµένως επί των ενστάσεων. 6) Σχέδιον εις διπλούν, συντεταγµένον, προκειµένου µεν περί τροποποιήσεως εγκεκριµένου τοιούτου, εις κλίµακα 1:500, προκειµένου δε περί επεκτάσεως εγκεκριµένου σχεδίου εις την ιδίαν µε αυτό κλίµακα, και προκειµένου περί εγκρίσεως νέου σχεδίου εις µεµονωµένην περιοχήν, εις κλίµακα 1:2000 ή 1:1000. Τα σχέδια ταύτα δέον να περιλαµβάνωσι πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, ώστε ν' απεικονίζεται εν αυτοίς µετ' ακριβείας η φυσική µορφή του εδάφους και αι επ' αυτού κατασκευαί, ήτοι: Χωροσταθµικάς καµπύλας, ρεύµατα, εκχώσεις, λατοµεία, πάσης φύσεως υπαρχούσας οδούς (δηµοσίας και ιδιωτικάς), οικοδοµάς, περιτοιχίσµατα και όρια ιδιοκτησιών, να σηµειούνται δε ιδιαιτέρως, τα ακίνητα ων οι ιδιοκτήται υπέβαλον ενστάσεις, είτε επί των ιδιοκτησιών είτε εν υποµνήµατι. Η εν τοις σχεδίοις τούτοις διατυπουµένη ρυµοτοµία δέον να η σύµφωνος προς την δια της τελικής πράξεως του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου προκριθείσαν, να βεβαιούται δε τούτο δια θεωρήσεως των σχεδίων υπό του ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος. Επί των σχεδίων τούτων θα σηµειούνται αι ρυµοτοµικαί και οικοδοµικαί γραµµαί, οι κοινόχρηστοι χώροι, αι θέσεις προς ανέγερσιν δηµοσίων, δηµοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, αι βιοµηχανικαί τυχόν ζώναι, τα άλση κλπ. Αι ήδη εγκεκριµέναι και µη θιγόµεναι ρυµοτοµικαί και οικοδοµικαί γραµµαί θα σηµειούνται δια µελαίνης συνεχούς γραµµής και αι ων προτείνεται η κατάργησις δια µελαίνης διακεκοµένης γραµµής, εν ω αι προτεινόµεναι προς έγκρισιν, δια συνεχούς γραµµής ερυθράς µεν αι οικοδοµικαί, πρασίνης δε αι ρυµοτοµικαί τοιαύται. 7) Προκειµένου περί τροποποιήσεως εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου, βεβαίωσις του κ. ηµάρχου ή κ. Προέδρου της Κοινότητος, εν η ν' αναφέρεται αν οικόπεδα άρτια καθίστανται δια τροποποιήσεως µη άρτια, ως και αν κτίρια ανεγερθέντα νοµίµως και συµφώνως προς το ισχύον σχέδιον ρυµοτοµίας ή οικόπεδα τακτοποιηθέντα βάσει του ιδίου σχεδίου θίγονται δια της προτεινοµένης τροποποιήσεως. Εν τη βεβαιώσει αυτή δέον να καθορίζωνται τα ως άνω καθιστάµενα µη άρτια οικόπεδα και επίσης τα ως άνω θιγόµενα τακτοποιηθέντα οικόπεδα ή κτίρια µετά µνείας της αδείας βάσει της οποίας ανηγέρθησαν. Τέλος, να επιστηθή η προσοχή των ήµων και Κοινοτήτων επί της ανάγκης όπως κατά την µελέτην του πολεοδοµικού σχεδίου νέου οικισµού, είτε αυτοτελούς, είτε κατ' επέκτασιν υπάρχοντος τοιούτου, λαµβάνει ιδιαιτέρα πρόνοια δια κοινοχρήστους χώρους (πλατείας, κήπους, άλση) και προς

3 κοινωφελείς σκοπούς αναγκαιούντας χώρους και δια χώρους ανεγέρσεως ηµοσίων και ηµοτικών ή Κοινοτικών κτιρίων, ως και Ναών, Σχολείων και λοιπών αναγκαίων κτιρίων, κοινωφελούς σκοπού. ια την διασφάλισιν των χώρων τούτων, οίτινες θα σηµειούνται εν τω υποβαλλοµένω σχεδίω, δέον όπως γίνεται ιδιαιτέρα µνεία εν τη οικεία πράξει του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Εν ουδεµιά περιπτώσει θα υποβάλλεται πρότασις τοιαύτης εγκρίσεως, αν δεν δικαιολογήται πλήρως κατά τους ορισµούς του Νόµου, η ανάγκη της τροποποιήσεως ή επεκτάσεως σχεδίου ή της ιδρύσεως νέου τοιούτου. Εν τη δικαιολογητική εκθέσει θα περιγράφωνται µεταξύ των άλλων αι τοπικαί συνθήκαι εργασίας και διαίτης των κατοίκων, τα της εξωτερικής µεθ' ετέρων πόλεων, λιµένων σιδηροδροµικών σταθµών κλπ. συγκοινωνίας, η οικονοµική κατάστασις του ήµου ή Κοινότητος και αι προβλέψεις δηµιουργίας νέων αυτών πόρων προς αντιµετώπισιν των προς εφαρµογήν του σχεδίου απαιτουµένων δαπανών, αι προβλέψεις περί αναπτύξεως της πόλεως ή κώµης, αι αναλογίαι µεταξύ οικοδοµησίµων και κοινοχρήστων χώρων, βάσει του µελετηθέντος σχεδίου και προ αυτού η κατά κάτοικον αλογούσα επιφάνεια της πόλεως ή κώµης και επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων, βάσει του µελετηθέντος σχεδίου και προ αυτού, το υφιστάµενον σύστηµα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των ακαθαρσιών, ο προβλεπόµενος τρόπος βελτιώσεως της υδρεύσεως και εξυγιάνσεως, η περιοχή του κεντρικού (εµπορικού) τµήµατος, η επάρκεια ή µη αυτού και η προβλεποµένη τυχόν προέκτασίς του, αι πρωτεύουσαι οδοί και λεπτοµερώς ή µάλλον επικρατούσα κατάστασις εις τας ιδιοκτησίας από απόψεως εµβαδού και διαστάσεων πλευρών εν εκάστω τµήµατι. Η εφ' εκάστης µελέτη έκτασις της εκθέσεως πρέπει να είναι ανάλογος προς την σηµασίαν της πόλεως ή κώµης ην αφορά, πάντως όµως εις εκάστην πείπτωσιν να εξαντλούνται πλήρως τα άνω θέµατα. Προκειµένου περί µερικής τροποποιήσεως υφισταµένων σχεδίων, η έκθεσις θα περιορίζηται µόνον εις τα προς αυτήν απολύτως σχετικά ζητήµατα και προ παντός θα δικαιολογή ταύτην εµπεριστατωµένως. Ολοκληρωµένου κατά τ' ανωτέρω του φακέλλου της προτάσεως δέον όπως ούτος υποβάληται παρά του ήµου ή της Κοινότητος κατ' αρχήν εις το Πολεοδοµικόν Γραφείον της περιοχής, ή όπου δεν υφίσταται τοιούτον, εις το Γραφείον Νοµοµηχανικού, προς έλεγχον της πληρότητος και ακριβείας των απαρτιζόντων αυτόν στοιχείων, ήτοι προς έλεγχον των τοπογραφικών εν γένει διαγραµµάτων θεώρησιν τούτων, γνωµάτευσιν επί της ορθότητος των προτεινοµένων, των ενστάσεων κλπ. Οι κ.κ. Προϊστάµενοι των Πολεοδοµικών Γραφείων και Νοµοµηχανικοί του Κράτους, προς ους κοινοποιείται η παρούσα, παραγγέλλονται, όπως εις περίπτωσιν καθ' ην τα στοιχεία αυτά δεν είναι σύµφωνα προς την παρούσαν εγκύκλιον επιστρέψωσιν τον φάκελλον εις τον υποβληθέντα ήµον ή Κοινότητα προς ανασύνταξιν ή συµπλήρωσιν. 'Αλλως θα υποβάλλουν τούτους εις την Υπηρεσίαν Οικισµού ( ιεύθυνσιν Ε2 εφόσον πρόκειται περί νέων οικισµών ή επεκτάσεων ή γενικωτέρων τροποποιήσεων, ή περί µεταβολής των όρων δοµήσεως της περιοχής και ιεύθυνσιν Ε3, εφ' όσον πρόκειται περί µεµονωµένων ή εντετοπισµένων τροποποιήσεων). Τούτ' αυτό δε δέον να

4 πράττωσι και αι αρµόδιαι ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Οικισµού, απέχουσαι πάσης εξετάσεως της ελλειπούς προτάσεως. (Σ.Σ. ια της υπ' αρ.εγκ-23074/34/63 της Υπηρεσίας Οικισµού ιευθύνσεως Ε3/β προς άπαντας τους ήµους και τας Κοινότητας της περιοχής Λεκανοπεδίου Αττικής γνωστοποιείται επιπροσθέτως, προκειµένου περί υποβολής προτάσεων σχετικών µε την τροποποίησιν του ρυµοτοµικού σχεδίου, ότι "εφ' όσον το συνοδεύον την πρότασιν διάγραµµα εις διπλούν είναι συντεταγµένον παρ' ιδιώτου Μηχανικού, δέον όπως το εν εκ των δύο αντιτύπων αυτού χαρτοσηµανθή και µηχανοσηµανθή συµφώνως προς τας περί τελών χαρτοσήµου και µηχανοσήµου ισχυούσας διατάξεις. Εφιστώµεν την προσοχήν υµίν επί της ανάγκης της επακριβούς τηρήσεως των ανωτέρω, γνωρίζοµεν υµίν ότι του λοιπού, πάσα πρότασις τροποποιήσεως, ης τα συνοδεύοντα ταύτην δικαιολογητικά δεν θα είναι σύµφωνα προς τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις θα επιστρέφεται ως απαράδεκτος"). Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1961.

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα