ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ ΟΙ ΣΛΆΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΉ ΜΟΝΉ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ ΟΙ ΣΛΆΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΉ ΜΟΝΉ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ"

Transcript

1 ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ ΟΙ ΣΛΆΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΉ ΜΟΝΉ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ Ή σλαβική παρουσία στο παραδοσιακά ρωσικό αγιορείτικο καθίδρυμα τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος εξακολουθεί να περιβάλλεται άπο αρκετή ασάφεια. Ή παρούσα μελέτη σκοπον έχει να παρουσιάσει στο επιστημονικό κοινό τις διαθέσιμες μαρτυρίες σχετικά μέ τους σλαβόφωνους τοϋ Ρώσικου κατά τους μέσους καί υστέρους βυζαντινούς χρόνους. Ή ιστορία της μονής έχει παρουσιασθεί λεπτομερώς άπό το G. Dagron στην εισαγωγή τής έκδοσης του βυζαντινού αρχείου της 1 καί οί προγενέστερες μελέτες τοϋ Α. Soloviev 2, V. Mosin 3 καί I. Smolic 4 σχετικά μέ το θέμα είναι πλέον περιορισμένης μόνο αξίας. Πρόκειται για ενα ίδρυμα πού προέκυψε άπο τήν ένωση τής αρχικής ρωσικής μονής τοϋ Ξυλουργού ή των Ρώσων, ή οποία μαρτυρεϊται άπο το 1016 ώς καί το , μέ τή μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος τοϋ Σφρεντζή 6 ή τοϋ 1. Archives de l'athos XII, Actes de Saint-Pantéléèmôn, εκδ. P. LEMERLE, G. DAGRON καί S. CIRKOVIC, Παρίσι 1982, A. SOLOVIEV, Histoire du monastère russe au Mont Athos, Byzantion 8, 1933, V. MOSIN, Russkie na Afone i russko-vizantijskie otnosenija ν XI-XII vv., BS19, , I. SMOLITSCH, Le Mont Athos et la Russie, Le Millénaire du Mont Athos Études et Mélanges, I, Chevetogne 1963, Πρβλ. συμπληρωματικά D. NASTASE, Les débuts de la communauté œcuménique du Mont Athos, Σύμμεικτα 6, 1985, Archives de l'athos V, Actes de Lavra Ι, εκδ. P. LEMERLE, A. GUILLOU καί Ν. SVORONOS μέ τήν συνεργασία της Denise PAPACHRYSSANTHOU, Παρίσι 1970, αρ. 19, στ. 37, δπου απαντάται ή πρώτη γνωστή υπογραφή ηγουμένου των Ρώς: Γεράσιμος μοναχός ελέω Θεοΰ πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονής τοϋ Ρος μαρτύρων υπέγραψα Πρβλ. Archives de l'athos III, Actes du Xéropotamou, εκδ. J. BOMPAIRE, Παρίσι 1964, άρ. 6 (1081), στ. 68, δπου καί το σίγνον Κυριακού μοναχού Pantéléèmôn, 4-5 καί 18. τού Ρώς. Βλ. επίσης 6. Pantéléèmôn, άρ. 3, στ. 8 και 29. Πρβλ. V. LAURENT, Σφραντζης et non Φραντζής, BZ 44, 1951,

2 264 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ Θεσσαλονικέως, περί τής οποίας έχουμε ειδήσεις άπο το 998 έως καί το Ή ενοποίηση τών δύο Ιδρυμάτων έ'λαβε χώρα το 1169, όταν ό πρώτος 'Ιωάννης καί οί λοιποί άθωνίτες ηγούμενοι παραχώρησαν στο Λαυρέντιο, προκαθήμενο τής μονής τοϋ Ξυλουργού, το ερειπωμένο μονύδριο τοΰ Θεσσαλονικέως, για να εγκαταστήσει εκεί τή συνοδεία του. Μέ τήν πράξη αυτή ή μονή Ξυλουργού δέν εγκαταλείφθηκε πλήρως, αλλά υποβαθμίσθηκε σε παραμοναστήριον 8. Το πρώτο αδιάψευστο τεκμήριο σχετικά μέ τήν παρουσία Σλάβων ρωσικής καταγωγής στο καθίδρυμα χρονολογείται στο Πρόκειται για τή συχνά παρατιθέμενη εϊδηση ενός απογραφικού καταλόγου τής μονής Ξυλουργού, οπού μνημονεύεται ή ύπαρξη 49 ρούσικων βιβλίων στο σκευοφυλάκιο τού Ιδρύματος: βιβλία ρούσικα απόστολοι ε', παρακλητικοί β', όκταήχοι ε', είμολόγια ε', συναξάρια δ', παροιμίαι μία, μηναία ιβ\ πατερικά β', ψαλτήρια ε', ό άγιος Έφραίμ, ό άγιος Παγκράτιος, ωρολόγια ε', νομοκάνων α' 9. "Ολοι οί μελετητές πού έ'χουν ασχοληθεί μέ το θέμα τείνουν προς το να αποδεχθούν αναντίρρητα τή δήλωση τού κειμένου δτι πρόκειται για χειρόγραφα ρωσικής προελεύσεως 10 καί αυτό είναι λογικό, διότι άπο τους 49 κώδικες πού απαριθμούνται οί 47 περιέχουν λειτουργικά κείμενα, οί συγκεκριμένες μεταφράσεις τών οποίων είναι φύσει αδύνατο να ταυτισθούν μέ γνωστά έργα τών μαθητών καί τών διαδόχων τοϋ Κυρίλλου καί τοϋ Μεθοδίου. Τή μόνη εξαίρεση, ή οποία μάλιστα υποδεικνύει δτι υπό τή γενική επικεφαλίδα βιβλία ρούσικα λανθάνουν καί μερικά έργα μεταφρασμένα στή Βουλγαρία, αποτελεί το βιβλίο τοΰ αγίου Παγκρατίου, δηλαδή τού Παγκρατίου, επισκόπου Ταυρομενίου 11. Είναι γνωστό οτι στα τέλη τοϋ Γ ή στίς αρχές τοϋ ΙΑ' αϊώνα ένας Βούλγαρος λόγιος ονόματι 'Ιωάννης Πρεσβύτερος είχε μεταφράσει τον ελληνικό Βίο τοϋ έν λόγω αγίου στα σλαβικά καί κατά συνέπεια θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε δτι ή μονή Ξυλουργού κατείχε αντίγραφο τής πρώιμης αυτής μετάφρασης. Ή εικασία αυτή επιβεβαιώνεται καί άπο το γεγονός οτι άπο τήν προ τού έτους Archives de l'athos IV, Actes de Dionysiou, έ'κδ. Ν. OIKONOMIDÈS, Παρίσι 1968, άρ. 1, στ Πρβλ. Pantéléèmôn, 6-8 καί Pantéléèmôn, 8-10 καί 76-86, καί δή άρ. 8, στ Πρβλ. ODB III, [F. TERNOVSKIJ], Akty russkago na svjatom Adone monastyrja sv. velikomucenika i cêlitelja Panteleimona (Acta praesertim Graeca, Rossici in monte Athos monasterii), Kiev 1873, 50-54, άρ. 6" Pantéléèmôn, 3-12 καί 65-76, άρ. 7, στ SoLOViEV, Histoire, Mosin, Russkie na Afone, SMOLITSCH, Athos et la Russie, ' NASTASE, La communauté œcuménique, ' P. SCHREINER, Slavisches in den griechischen Athosurkunden, «Tgoli choie Mêstro», Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln-Wien 1990, Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΆΔΗς, Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 'Αθήναι 1960, 370' F. HALKIN, Bibliotheca hagiographica graeca, Βρυξέλλες , άρ Πρβλ. ODB III,

3 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 265 εποχή δέν έχει διασωθεί καμία είδηση για τήν ύπαρξη ρωσικής απόδοσης τοϋ Βίου άσχετης καί ανεξάρτητης άπο εκείνη τοΰ Βούλγαρου 'Ιωάννη. Ό 'Ιωάννης Πρεσβύτερος είναι ένα πρόσωπο ελάχιστα γνωστό, το όποιο όμως φέρεται ως μεταφραστής δύο βίων, τού 'Αντωνίου τοϋ Μεγάλου καί τοϋ επισκόπου Ταυρομενίου Παγκρατίου. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε δτι το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο πού περιέχει το Βίο τού Παγκρατίου είναι ένας σερβικός κώδικας τοϋ ΙΓ' αΐώνα προερχόμενος από τή Χιλανδαρίου καί γραμμένος μέ βάση βουλγαρικό πρότυπο 12. Δέν αποκλείεται, λοιπόν, τό πρώιμο καί άρχάί'ζον χιλανδαρινό αντίγραφο τοϋ Βίου, πού σήμερα απόκειται στή Sankt-Peterburg, να είχε κάποια σχέση μέ τό αντίτυπο πού τό 1142 άνηκε στή μονή Ξυλουργού καί ή υπόθεση αυτή ενισχύεται άπο τό γεγονός οτι, σύμφωνα μέ τους βιογράφους του Δομεντιανό καί Θεοδόσιο, κατά τό τελευταίο τέταρτο τού IB' αιώνος, ό δεύτερος ιδρυτής της Χιλανδαρίου καί μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Σερβίας, άγιος Σάββας, έ'λαβε τήν κουρά στή μονή τών Ρώσων 13. Τό μόνο συμπέρασμα πού συνάγεται άπο τα ως άνω δεδομένα είναι οτι κατά πάσα πιθανότητα ένα άπο τα βιβλία πού περιγράφονται ως ρούσικα ήταν στην ουσία βουλγαρικής προελεύσεως. 'Επομένως, στην πρόσληψη τοϋ ελληνόφωνου απογραφέα ή φράση βιβλία ρούσικα δέν δήλωνε τον ορθογραφικό κανόνα πού ακολουθούσαν οί κώδικες παρά μόνο τή διαφορετικότητα τους άπο τα ελληνικά χειρόγραφα καί, αν κρίνουμε άπό τους χαρακτηρισμούς έπιτραχήλιον χρυσοϋν ρούσι- KOV U η έγχείριν εν της Θεοτόκου βλάτιον ρούσικον 15, τή ξενική προέλευση τους. Κατά συνέπεια, στα 1142 οί περισσότεροι αγιορείτες δέν πρέπει να είχαν καμμιά αμφιβολία σχετικά μέ τό ρωσικό χαρακτήρα τής μονής Ξυλουργού. Οί Ρώσοι ερευνητές συμφωνούν στο οτι ή κυριώτερη ένδειξη για τον εθνικό χαρακτήρα τού Ιδρύματος περιέχεται στο χαρακτηρισμό ή μονή τών Ρώσων, ό όποιος εμφανίζεται στα ελληνικά έγγραφα τού "Αθω ήδη άπό τα μέσα τοϋ IB' αϊώνα 16. Ή πρώτη σχετική πληροφορία ανάγεται στο 1142 καί προέρχεται άπό ένα συμφωνητικό μεταξύ τών μονών Ξυλουργού καί Φαλακρού, όπου γίνεται μνεία τοϋ Β. ANGELOV, ΙΖ starata bûlgarska, ruska i srübska literature, Sofia 1967, II, καί SOLOVIEV, Histoire, Pantéléèmôn, άρ. 7, στ Pantéléèmôn, άρ. 7, στ SOLOVIEV, Histoire, MOSIN, Russkie na Afone, SMOLITSCH, Athos et la Russie,

4 266 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ καθηγουμένου της μονής Ξυλουργού μοναχού Βασιλείου τών Ρωσών 17. Ή επόμενη αναφορά χρονολογείται στο 1169 καί εντοπίζεται στην πράξη τής ένωσης τών μονών Ξυλουργού καί Θεσσαλονικέως: ό τιμιώτατος μοναχός κΰρ Λαυρέντιος καί καθηγούμενος τής τοΰ Ξυλουργού ήτοι τών Ρούσων 18. Ή διατύπωση αυτή επανεμφανίζεται τό 1271«, τό , στά !, τό , τό , περί τό , τό , τό , τό , τό , τό , τό , στ ά , τό , τό , στά , στά , τό , τό 17. Archives de l'athos XVII, Actes du Pantocrator, έ'κδ. V. KRAVARI, Παρίσι 1991, άρ. 3, στ Pantéléèmôn, άρ. 8, στ. 10 καί Pantéléèmôn, άρ. 9, στ Pantéléèmôn, άρ. 10, στ. 18, 34 καί Xéropotamou, άρ. 20, στ Archives de l'athos II 2, Actes de Kutlumus, εκδ. P. LEMERLE, Παρίσι 1988, άρ. 15, στ. 6 καί Archives de l'athos XIII, Actes de Docheiariou, εκδ. Ν. OIKONOMIDÈS, Παρίσι 1984, άρ. 20, στ. 6, 13 καί Archives de l'athos X, Actes de Lavra III, εκδ. P. LEMERLE, A. GUILLOU, N. SVORONOS καί Denise PAPACHRYSSANTHOU, Παρίσι 1979, άρ. 129, στ Pantéléèmôn, άρ. 11, στ. 7, 21 καί Pantéléèmôn, άρ. 13, στ. 4, 10 καί Actes de l'athos V, Actes de Chilandar, I. Actes grecs, έ'κδ. L. PETIT, Viz. Vrem. 17, 1911, Prilozenie 1, άρ. 151, στ. 53' Pantéléèmôn, άρ. 14, στ. 11 καί Kutlumus, άρ. 26, στ Chilandar Ι, άρ. 153, στ. 5, 11 καί V. MosiN-A. SOVRE, Supplementa ad acta graeca Chilandarii, Ljubljana 1948, άρ. 8, στ Acta Rossici, 375, άρ. 53. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 6, καί πίνακες XLIX-L. 32. Pantéléèmôn, άρ. 15, στ Actes de l'athos V, Actes de Chilandar, II. Actes slaves, εκδ. L. PETIT, Viz. Vrem. 19, 1915, Prilozenie 1, άρ. 59, στ Acta Rossici, 371, άρ. 52. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 7, σ καί πίναξ XLV1II. 35. Acta Rossici, , άρ. 54. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 8, σ καί πίναξ LI Acta Rossici, 381, άρ. 55. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο αρ. 9, σ καί πίναξ LII. 36. Lavra 111, άρ. 154, στ. 138

5 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ S7, τό , τό τό ο, τό , στά , τό , τό , στά , τό , τό , τό , τό 1452*9 τ ο , τό , το ; στα , στά στά , τό , τό καί τέλος τό Ή συχνότητα της εικονογραφεί ανάγλυφα τήν προσήλωση τών άθωνιτών στο τύπο μονή τών Ρώσων, ακόμη καί κατά τή διάρκεια τού δεύτερου μισού τοϋ ΙΔ' αιώνα, όταν ή μονή είχε περιέλθει υπό τήν έντονη επιρροή τών Σέρβων ηγεμόνων 59. Γίνεται λοιπόν σαφές, οτι οί τυχόν διακυμάνσεις στίς εθνικές ισορροπίες μέσα στο καθίδρυμα δέν έθιγαν καθόλου τήν προσωνυμία του. Ή πρώτη σλαβική υπογραφή ηγουμένου τών Ρώσων εμφανίζεται τό 1262, σε πράξη τοϋ πρώτου 'Αρσενίου φυλασσόμενη στή Δοχειαρίου: Me A M e ΜΓ<Μ Λ\6Ν<Χ 37. Aera Rossici, , άρ. 58. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 12, σ καί πίναξ LIV. 38. Lavra 111, άρ. 158, στ Pantéléèmôn, άρ. 16, στ Pantéléèmôn, άρ. 17, στ. 1, 10, 16, 40 καί Pantéléèmôn, άρ. 18, στ. 2 καί Aera Rossici, 407, άρ. 60. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 14, σ καί πίναξ LVI. 43. Pantéléèmôn, άρ. 19, στ. 2 καί Docheiariou, άρ. 59, στ Aera Rossici, 409, άρ. 61. Πρβλ. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 15, σ και πίναξ LVI. 46. Pantéléèmôn, άρ. 20, στ. 1, 2, 13, 21, 23, 33, 34, 39 καί Kutlumus, άρ. 46, στ. 14, 15, 17, 19, 30, L. MAVROMMATIS, Une acte slave de Vatopedi, Hilandarski Zbornik 4, 1978, , στ. 1 καί Archives de l'athos XV, Actes du Xénophon, έκδ. Denise PAPACHRYSSANTHOU, Παρίσι 1986, άρ. 33, στ Ν. DYLEVSKIJ, Dogovor 1466 goda mezdu bolgarskim Rylïskim monastyrem i obitelju Panteleimona - Russikom na Afone, Études balkaniques 2, 1969, 81-99, στ. 27' Chilandar, άρ. 12, στ Dionysiou, άρ. 31, στ Dionysiou, άρ. 34, στ Pantocrator, άρ. 28, στ Dionysiou, άρ. 36, στ Docheiariou, άρ. 61, στ. 12 καί Dionysiou, άρ. 39, στ Dionysiou, άρ. 42, στ Kutlumus, άρ. 59, στ Aera Rossici, 416, άρ Aera Rossici, 375. Πρβλ. Pantéléèmôn,

6 268 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ TON Po\fC 60. Ή γραφή της χαρακτηρίζεται άπό έντονες σλαβικές επιδράσεις καί τό όνομα τοϋ Μεθοδίου φέρει τήν τυπική για τα σερβικά κατάληξη ne. 'Ωστόσο, ή γλώσσα πού χρησιμοποεϊται είναι ή ελληνική, οπότε κάθε εικασία σχετικά μέ τήν καταγωγή του θα ήταν επισφαλής. Τό 1316, σε πράξη τού πρώτου 'Ισαάκ φυλασσόμενη στή Βατοπεδίου, συναντά κανείς τήν υπογραφή τοϋ μοναχού καί δικαίου τής ρωσικής μονής Μακαρίου: Λ\ΛΚΛρΜ6 ΜΟΝΛχ M A MK 6VV /WApTMCO\fe povfckcto Λ\(ΛΝ)ACThlpH ΠΟΤΠΜΟΛ 61. ΌμΟΙΟ δείγμα τής ϊδιας υπογραφής υπάρχει καί στο ζωγραφίτικο αντίτυπο τού ϊδιου έγγραφου: Λ\ΛΚΛρΗ6 Λ\ΟΝΛ^ Η AHK6 ρογεκογο <v\c>iwrhip'fc Λ\ΛριΐΑ ΠΗΟΛ^62. Ή τελευταία περίπτωση όμως παρουσιάζει κάποια προβλήματα, διότι, σύμφωνα μέ τήν ερμηνεία τού V. Mosïn, φαίνεται να περιέχει τό όνομα Μαρία σε μια αρχαΐζουσα γενική πτώση (A\ t \piia), ή οποία vai μέν τηρεί τον γραμματικό κανόνα τών σλαβικών τής εποχής τών αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, άλλα στά ρωσικά θα προφερόταν πανομοιότυπα μέ τήν ονομαστική πτώση Mapiiia, λόγω τής χαρακτηριστικής για τή ρωσική γλώσσα πρώιμης σύγχυσης μεταξύ τών φθόγγων Β καί Α 63. Ό τύπος Λ\ΛριΐΑ θά είχε φωνητική αξία γενικής πτώσεως κυρίως για τους βουλγαρόφωνους, ένω για έναν Ρώσο θά ταυτιζόταν μέ τήν ονομαστική καί στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί οτι ή παράθεση τού ονόματος τοϋ προστάτη αγίου τής μονής vai μέν απαιτεί γενική πτώση, άλλα ουδέποτε θά παρέλειπε τό επίθετο άγιος, δπως συμβαίνει έν προκειμένω. Κατά συνέπεια, είναι μάλλον απίθανο ή φράση να περιείχε τό όνομα της Θεοτόκου άπηλλαγμένο άπό κάθε τιμητικό προσδιορισμό, όπως τό εξέλαβε ό V. Mosin, διότι τότε ή ελληνική απόδοση της θά ήταν Μακάριος μοναχός καί δίκαιος τής ρωσικής μονής (τής) Μαρίας έγραψα. 'Επί πλέον, τό 1316 ή μονή τών Ρώσων αναμφίβολα έτιμάτο στο όνομα τού αγίου Παντελεήμονος 64, οπότε 60. Docheiariou, άρ. 7, στ. 44. Πρβλ. Pantéléèmôn, 10 καί Μ. ΓΕΔΕΏΝ, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 9, 1889, Γ. EMYPNAKHÇ, Τό Άγιον "Ορος, 'Αθήναι 1903, 83-85' Acres de l'athos III, Actes d'esphigménou, έκδ. L. PETIT καί W. REGEL, Viz. Vrem. 12, 1906, Prilozenie 1, 14-22, άρ. VII' Archives de l'athos VI, Actes d'esphigménou (στο έξης Esphigménou), έκδ. J. LEFORT, Παρίσι 1973, 83-95, άρ. 12, στ Ευχαριστώ τον κ. Κρ. Χρυσοχοΐδη καί τον π. 'Αρσένιο Βατοπεδινο που μέ διευκόλυναν στην αποδελτίωση τής υπογραφής άπό τό πρωτότυπο πού απόκειται στή Βατοπεδίου. Πρόκειται για τό 14 ω έγγραφο του Α' τετραγώνου του βατοπεδινοϋ αρχείου. Πρβλ. Pantéléèmôn, 11 καί V. MOSIN, Akti iz svetogorskih arhiva, Spomenik Srpske Kraljevske Akademije 91, 1939, 189 (άρ. 6). 63. A.-M. TOTOMANOVA, Redakcii na starobülgarskija ezik, lzsledvanija pò Kirilometodievistika, Σόφια 1985, Πρβλ. Pantéléèmôn, 10 καί άρ. 10 (1311), στ : οί έν τη κατά το Άγιον "Ορος διακείμενη σεβασμίφ τών Ρώσων μονή τή είς όνομα τιμώμενη τού 'Αγίου Παντελεήμονος.

7 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 269 είναι εμφανές οτι ή υπογραφή δέν περιλαμβάνει τό όνομα τής Θεοτόκου, άλλα πιθανότατα τήν ελληνική λέξη μάρτυς, ή οποία άλλωστε απαντάται καί στά υπόλοιπα δείγματα τής υπογραφής τοϋ Μακαρίου υπό τον ρηματικό τύπο ΜΛρτΜεογε (μαρτύρων) 65. Ή γλωσσική ταυτότητα τού Μακαρίου ορίζεται ως ρωσική μέ αρκετή βεβαιότητα, λόγω τής αντικατάστασης τού λογικά αναμενόμενου ia μέ % αφού ή ορθή γραφή είναι iwondcthpia καί όχι MONdCTHpt. Στις αρχές τοϋ ΙΔ' αιώνα τό φαινόμενο αυτό, μετά άπό μαλακό ρ ή Ν, προσιδιάζει κυρίως στην ορθογραφία τών ρωσικών 66. Στο ί'διο έγγραφο τού πρώτου 'Ισαάκ, στο αντίτυπο τής μονής Βατοπεδίου, σώζεται ή υπογραφή τού Συμεών τοϋ Βερροιώτου, πνευματικού τών Ρώσων: GHfWew(N) KpWfWWN^WC MONHC ΤΟγ EepHWTC>Y ΠΝ6ΒΛ\ΛΤΗΚννθ TWN Ρογονν ΜρΛρτΜρνν Κ6 νπ( e) rpa( ψ Α) 67. αρχή τής λέξης Ιερομόναχος Ή παρουσία τού κυριλλικού συμπλέγματος κ στην υποδεικνύει πώς ή υπογραφή είναι επηρεασμένη άπό τή γραφή τών σλαβικών. Σημειωτέον μάλιστα δτι, σύμφωνα μέ τό V. Mosin, ό Συμεών υπογράφει τό ζωγραφίτικο αντίτυπο τοϋ ίδιου εγγράφου μέ κυριλλικούς χαρακτήρες: Cv/wewN κρ«>λ\(ο)νλ)(«>ο MONMC τογ ΒερΜνντογ (nn)ev<v\dthkoe TWN POCO(N) MdpThipON K6n6rpd\ rd 68. Οί δύο αυτές υπογραφές φανερώνουν πώς ένας σλαβόφωνος ιερομόναχος τής μονής τού Βερροιώτου ήταν πνευματικός τής μονής τών Ρώσων, άλλα δυστυχώς δέν μας προσφέρουν κανένα απολύτως στοιχείο σχετικά μέ τήν καταγωγή του. Τό 1322, σέ πράξη τού πρώτου 'Ισαάκ πού διευθετεί εδαφική διένεξη μεταξύ τών μονών Έσφιγμένου καί Χιλανδαρίου απαντάται ή υπογραφή τού ηγουμένου τών Ρώσων Λουκά: ΛογκΛ ΗθροΜΟΝΛχίί ΗΓογΜεΝΐ» ρογοκμπ»γ«> «ΝΛΟΤΗρΐ 69. Τό ιδίωμα τοϋ Λουκά αντικαθιστά τό λογικά αναμενόμενο ia μέ "b (rwonacthp'fe) καί, όπως ήδη τονίσαμε, τό φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα άπό τα γνωρίσματα τών μεσαιωνικών ρωσικών. Τό 1325, σέ ανέκδοτο έγγραφο τής Βατοπεδίου, τό όποιο αποτύχαμε να εντοπίσουμε, συναντά κανείς τή σλαβική υπογραφή τού ηγουμένου τής μονής τού 'Αγίου Παντελεήμονος Ιωάννη 70. Ή εξακρίβωση τής καταγωγής αύτοϋ τού άτομου είναι έκ τών πραγμάτων αδύνατη. 65. Πρβλ. Pantéléèmôn, Totomanova, Redakcii, Ή αποδελτίωση της υπογραφής έγινε άπό τό πρωτότυπο. Βλ. Esphigménou, άρ. 12, στ. 168: Σημεάν ίερόμόνάχως μονής τοϋ Βερηώτου πνεβματικως των Ρούσων μραρτψων καί υπέγραψα. Πρβλ. Pantéléèmôn, 11 καί MOSIN, Akti, 188 καί 190 (άρ. 6). 69. Chilandar Ι, άρ. 77, στ. 73. Πρβλ. Pantéléèmôn, 11 καί Φωτογραφία στο Collège de France. Πρβλ. καί Pantéléèmôn, καί 18.

8 270 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ Σέ πλαστό έγγραφο τής Σύναξης πού επιλύει διαφορά μεταξύ τών μονών Βατοπεδίου καί Χιλανδαρίου καί φέρει χρονολογία 1338, εμφανίζεται ή υπογραφή τού ηγουμένου 'Ιωσήφ: ΜΓθγ<\\6Ν ρβγιιικπ περομοναχ ΜννΧΜψτι 71. Τό Ιδίωμα καί πάλι δέν είναι πολύ διαφωτιστικό, έάν εξαιρέσει κανείς τον αύτοχαρακτηρισμό ΗΓογ<ν\6Ν ρογωκη, ό όποιος μπορεί νά αποδοθεί καί ώς ηγούμενος τών Ρώσων καί ως ό Ρώσος ηγούμενος. Δέν είναι βέβαιο αν ό τύπος αυτός σχετίζεται μέ τήν γλωσσική ταυτότητα τού 'Ιωσήφ, ή οποία παραμένει άδηλη. Ό ηγούμενος αυτός δέν μνημονεύεται στην προσωπογραφική συγκεφαλαίωση τών ηγουμένων τού Ρωσικού, ένφ ή πλαστότητα τής πράξεως έχει συζητηθεί καί αποδειχθεί άπό τό L. Petit 72. Σέ πλαστό παραχωρητήριο έγγραφο τής Συνάξεως προς τή Χιλανδαρίου μέ χρονολογία 1347 εντοπίζεται ό ηγούμενος τών Ρώσων 'Ιωακείμ: ρογιιικααγ«monacthpa C( Be) ΤΑΓΟ ΠΑΝΤ6Λ6ΜΛ\ννΝΑ HWAKMMb ΜβρΟΜΟΝΑ^ Μ ΜΓ0γΛ\6ΝΙι noanmca^ti 73. Τήν ϊδια χρονιά ό 'Ιωακείμ αναφέρεται ώς μάρτυρας καί σέ παραχωρητήριο έγγραφο τού Στεφάνου Dushan προς τή Χιλανδαρίου: ρογιιικπ ΗΓογΜεΝΐ» HwAKVMh M6prv\0NA)(h 74. Μνημονεύεται επίσης σέ ύποπτη χιλανδαρινή πράξη μέ χρονολογία 1348: poyujckbim ΜΓγιννβΝΐι HwAKvmb MeprwoNA^b 75, καί υπογράφει στά ελληνικά ένα ακόμη έγγραφο τής σερβικής μονής πού φέρει χρονολογία Δυστυχώς όμως, όλα τα έγγραφα στά όποια εμφανίζεται δέν είναι τίποτε άλλο άπό πολύ μεταγενέστερα καί μάλιστα αδέξια χιλανδαρινά πλαστογραφήματα 76. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι στά μέσα τού ΙΔ' αϊώνα μάλλον δέν ύφίστατο κανένας ηγούμενος τών Ρώσων ονόματι 'Ιωακείμ. Ή επόμενη άμεση ένδειξη για παρουσία σλαβόφωνων στή ρωσική μονή προέρχεται άπό σλαβικό Τετραευάγγελο τής Χιλανδαρίου γραμμένο περί τα μέσα τού ΙΔ' αϊώνα άπό τον μοναχό Γρηγόριο στή μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος, κατόπιν παραινέσεως τοϋ ηγουμένου 'Ησαΐα: ΓρΗΓορΗβ HAU-IK-IY\L Λ\ΜΙΙ\Έ Λ Ne A'tftOMb, HCnilCd)(L CHK> ΚΝΜΗΪΗΙ^γ ΟΒβΤΦΛΛΟγ Β6ΛΗΚ«>ΛΛ0γΗ6ΝΗΚ0γ ΧρΜΟΤΟΒΟγ ΠΛΝΤβΛΘΗ- 71. Chilandar Ι, άρ. 128, στ Chilandar Ι, 266 (σημείωση). Πρβλ. Pantéléèmôn, Chilandar 1, άρ. 136, στ Chilandar II, άρ. 37, στ Chilandar II, άρ. 40, στ Chilandar Ι, άρ. 137, στ Ή πλαστότητα τών έγγραφων πού αναφέραμε προκύπτει άπό τή μνεία του Διονυσιάτη ηγουμένου Θεοδοσίου, ή οποία εμφανίζεται στερεότυπη καί στις τέσσερις πράξεις (Chilandar Ι, άρ. 136, στ άρ. 137, στ. 133 Chilandar II, άρ. 37, στ ' άρ. 40, στ ). Πρόκειται περί αναχρονισμού, διότι μονή Διονυσίου αποδεδειγμένα ιδρύθηκε δύο δεκαετίες αργότερα, περί το Πρβλ. Dionysiou, 5-13.

9 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 271 ΛΛΟΝΟγ, IlC>B6A'ENH6<V\b TOCilOAHNd Η WTblid ΛΛΗ BbCeibCTNdrO CTAfSU,A HCAH6 77. TÒ κωδικογραφικό σημείωμα καταδεικνύει οτι ό Γρηγόριος χρησιμοποιεί τις κτητικές αντωνυμίες κατά τρόπο έκδηλα σλαβοβαλκανικό, διότι ένας Ρώσος ουδέποτε θά εγκατέλειπε τον ορθό τύπο WTbi^ iwoero προς όφελος τής συντετμημένης παραλλαγής του νντέμλ Λ\Μ, δπου ή προσωπική αντωνυμία λαμβάνει τήν κατάληξη δοτικής πτώσεως, ακριβώς όπως συμβαίνει στά σύγχρονα βουλγαρικά καί έν μέρει στά σερβικά. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό ό Γρηγόριος να ήταν σερβόφωνος, μια καί ή ορθογραφία του είναι σερβική της Ράσκας. Δυστυχώς όμως, αναφορικά μέ τήν καταγωγή τού ηγουμένου 'Ησαΐα πάσα εικασία θά ήταν παρακινδυνευμένη. Σέ χιλανδαρινό έγγραφο τοϋ 1366 εμφανίζεται ή υπογραφή τού προηγουμένου τών Ρώσων Ευθυμίου: προμγογλαβντ» ρογωκμ κρολλονλχ H>BTbi<v\H6 78. Δυστυχώς, τα ορθογραφικά γνωρίσματα της είναι αρκετά δυσπροσδιόριστα καί δέν είμαστε σέ θέση να προσδιορίσουμε τήν καταγωγή τοϋ υπογράφοντος. Στά , σέ σερβικό έγγραφο τής ρωσικής μονής, ώς ηγούμενος τού ιδρύματος μνημονεύεται κάποιος Νικόδημος: CfwfcpeNbi MrY<weNb Ο(ΒΑ)Τ(Λ)ΓΟ ΠΛΝΤ6Λ6ΜΛ\ΦΝΑ HnK«>AH<Y\b 79. Της υπογραφής του προτάσσεται κατάλογος 38 μοναχών τού Ρωσικού, μεταξύ τών οποίων Ίσως λανθάνουν καί αρκετοί ελληνόφωνοι. Τό Ιδίωμα τού Νικόδημου δέν διασαφηνίζει επαρκώς τήν καταγωγή του, ένω ώς προς τους άλλους κάθε υπόθεση θά ήταν παρακινδυνευμένη, μέ μόνη εξαίρεση έναν ανώνυμο πνευματικό πού προσδιορίζεται ώς netpbinbi, δηλαδή ώς Πετριτσιώτης. Σχετικά μέ τό άτομο αυτό μπορούμε να υποθέσουμε δτι είχε μονάσει για κάποιο χρονικό διάστημα στή μονή της Θεοτόκου Πετριτζιώτισσας στο Backovo, ή οποία ήδη άπό τό 1344 είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο τοΰ Βούλγαρου τσάρου 'Ιωάννη 'Αλεξάνδρου καί στή συνέχεια είχε αποτελέσει πόλο έλξεως για τους βουλγαρόφωνους μοναχούς 80. Δέν αποκλείεται λοιπόν ό ανώνυμος Πετριτσιώτης πνευματικός τοϋ Ρώσικου να ήταν στην ουσία βουλγαρικής καταγωγής. Σέ πλαστό έγγραφο τού πρώτου 'Ισαάκ μέ χρονολογία 1399 απαντάται ή υπογραφή τοϋ ηγουμένου τών Ρώσων Δανιήλ: ΑΑΝΪΜΛ ïeprv\c>na)( MroYiweNb ρογιιικμ 81. Τό ιδίωμα τής υπογραφής είναι τόσο ουδέτερο, ώστε ό γλωσσικός προσδιορισμός αποβαίνει αδύνατος. Τό έγγραφο, όμως, είναι αναμφίβολα πλαστό καί έτσι δέν 77. Lj. STOJANOVIC, Stari srpski zapisi i natpisi, Ι, Βελιγράδι 1902, άρ. 99 D. BOGDANOVIC, Katalog cirilskih rukopisa manastira Hilandara, Βελιγράδι 1978, άρ. 11. Ή μνεία εντοπίζεται στο φ. 278 του κωδικός. 78. Chilandar Ι, άρ. 152, στ Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 12, σ καί πίναξ LIV. 80. ODB III, Docheiariou, Appendice VI, στ. 142.

10 272 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ μπορούμε νά εϊμαστε βέβαιοι οτι ό Δανιήλ υπήρξε πραγματικό πρόσωπο καί δέν επινοήθηκε άπό τον πλαστογράφο. Στην περίοδο ανάγεται τό κωδικογραφικό σημείωμα ενός χιλανδαρινοϋ σύμμεικτου τόμου, πού περιέχει αγιογραφικά κείμενα καί διάφορες ομιλίες σχετικές μέ τό ήσυχασπκό κίνημα. Τό σημείωμα αυτό αναφέρει δτι ή αντιγραφή τού χειρογράφου περατώθηκε άπό τον ΐερέα Νείλο στή ρωσική μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος μέ δικές του δαπάνες. Ή μόνη ένδειξη για τήν καταγωγή τοϋ Νείλου είναι ή ορθογραφία του, ή οποία φαίνεται νά ακολουθεί τον σερβικό κανόνα τής Ράσκας καί τον ορίζει ώς άτομο μέ σερβική βασική παιδεία: CHK> ΚΝΜΓογ CLINICA noilb HHAb Ογ Pc»YC(6)(b) τ(ρ)θγα*λ\ Η νντκγπομ CBOHMh Eörb ΑΛ ΓΑ npoctm Bb AbNb CTpAUlNArO ClMfAA XpMCTOBA WT B6MNM<( /VK>YKb 82. Στά τέλη τοϋ ΙΔ' αϊώνα, στο Χιλανδαρινό ησυχαστήριο τοϋ αγίου Νικολάου καί στή μονή Παντελεήμονος, δύο ανώνυμοι γραφείς αντέγραψαν τό κείμενο ενός Τυπικού, αφήνοντας σύντομα κωδικογραφικά σημειώματα, στά όποια δηλώνουν μόνο τον τόπο όπου εργάσθηκαν: OnenMCAXb ογ Ο(Β6)ΤΟΓΟ ΠΑΝΤ6Λ6ΗΜΟΝΛ... GHK IIMCA^ Ογ 0(Β6)ΤΙ»ΓΟ UHKC \6 Ογ CM^ACTApMM Πρ4ΐ(^0ΤΜΚ Β( ΟΓΟρΟΑΜ) μ6 XHAANAApcKbiK 83. Τό ίδίωμα τού αντιγραφέα πού έδρασε στο Ρωσικό φαίνεται νά έχει κάποια σερβική απόχρωση, αλλά τό στοιχείο αυτό δέν επαρκεί για νά προδιορίσουμε τήν καταγωγή του μέ βεβαιότητα. Τό 1405, σέ έγγραφο τής Μεγίστης Λαύρας εντοπίζεται ή ελληνική υπογραφή ενός έκκλησιάρχη τού Ρώσικου: Ίωβάνης ιερομόναχος καί έκκλησιάρχης τών Ρωσών 84. Στην περίπτωση αυτή ή βασική ένδειξη οτι πρόκειται περί Σλάβου είναι ή αναμφίβολα σερβική εκφορά τοϋ ονόματος 'Ιωάννης ώς Ίωβάννης, γεγονός πού υποδεικνύει δτι πρόκειται για σερβόφωνο άτομο, τό όποιο, αν κρίνει κανείς άπό τό ductus τής υπογραφής του, πρέπει νά είχε αρκετή εξοικείωση μέ τήν χρήση τών ελληνικών. Μεταξύ τών ετών 1402 καί 1422, σέ σερβικό έγγραφο τής ρωσικής μονής ώς ηγούμενος τού ιδρύματος εμφανίζεται ό ιερομόναχος Ίλαρίων: ΜΓθγ/weNb <:(ΒΑ)Τ(Λ)Γ ΠΛΝΑ6Λ6Λ\ΟΝΛ lepofwona^ HAApiwN 85. Στο τέλος τοϋ εγγράφου καί πρίν άπό τήν υπογραφή του παρατίθεται κατάλογος 37 Παντελεημονιτών μοναχών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ό ήδη αναφερθείς προηγούμενος Νικόδημος καί 82. BOGDANOVIC, Katalog Hilandara, άρ Ή μνεία εντοπίζεται στο φ. 313 του κωδικός. 83. Η. KODOV, Opis na slavjanskite rükopisi ν bibliotekata na ΒΑΝ, Σόφια 1969, άρ. 67. Ή μνεία εντοπίζεται στο φ. 59ν τοϋ κωδικός. 84. Lavra III, άρ. 158, στ. 19 καί πίναξ CCIII. 85. Pantéléèmôn, σερβικό έγγραφο άρ. 14, σ καί πίναξ LVI.

11 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 273 ίσως λανθάνουν αρκετοί ελληνόφωνοι. Τό γλωσσικό Ιδίωμα τού Ίλαρίωνος δέν φωτίζει επαρκώς τήν καταγωγή του, ένω όσον άφορα τους υπόλοιπους κάθε εικασία θά ήταν επισφαλής. Τό 1423, σέ πράξη τού πρώτου Μαλαχία άποκείμενη στην 'Αγίου Παύλου απαντάται ή υπογραφή τού ηγουμένου τών Ρώσων Χαρίτωνος: nr«yiv\emb HKCTNKIK Η c(ba)ljjennblk ΕΜΤ"ΕΛΜ Lj( A)p(c) KbIK ρογίιικιικ? XApHTONTi ΙβρΟΜΟΝΛχΤ» 86. TÒ 1449 ό ϊδιος προσυπογράφει ώς ηγούμενος καί ένα ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου: θ(βα)ψ6ννη6 WEMT"EAM Ο(ΒΑ)Τ(Λ)ΓΟ Β6ΛΗΚ0Λ\(«)Η(6)Ν(Η)ΚΛ ΠΑΝΑΕΛ6ΗΛΛ0ΝΑ ΗΓογΛΛβΗ Μ6ρ0Λ\0ΝΑχ XApMTWN 87, ένω τό 1469 μνημονεύεται ώς προηγούμενος στο κείμενο ενός συμφωνητικού πού συνήφθη μεταξύ τών μονών τού 'Αγίου Παντελεήμονος καί τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη στο όρος Rila τής Βουλγαρίας: προηγγμβν ρογωκμ XApHTWN 88. Ή παρατεταμένη αυτή παρουσία, ή οποία καλύπτει ολόκληρη πεντηκονταετία ( ), είναι αρκετά ασυνήθιστη για τα δεδομένα τού ΙΕ' αϊώνα, άλλα οπωσδήποτε ή περίοδος τής ένεργοϋ ήγουμενίας τοϋ Χαρίτωνος θά διήρκεσε πολύ λιγότερο, άπό τό 1423 ώς τό Έκ πρώτης όψεως, είναι πολύ πιθανό νά πρόκειται για ένα μόνο άτομο, άλλα δέν μπορούμε νά αποκλείσουμε τό ενδεχόμενο νά έχουμε μπροστά μας σειρά άπό γέροντες καί υποτακτικούς, οί όποιοι προσπάθησαν νά διαιωνίσουν τή μεταξύ τους πνευματική σχέση, υιοθετώντας τό ϊδιο μοναστικό όνομα. Τα γλωσσικά δεδομένα τών υπογραφών, ϊδίως οί τυπικά σερβικές καταλήξεις τής σύνθετης γενικής πτώσεως ενικού τών θηλυκών επιθέτων ΗΚ καί bik, οί όποιες απαντούν σχεδόν πανομοιότυπες στίς υπογραφές τών ετών 1423 καί 1449, συνηγορούν, ωστόσο, στην υπόθεση ότι μάλλον δέν πρόκειται για συνονόματους, άλλα για ένα μόνο, μάλλον σερβόφωνο, άτομο. Τό 1424, σέ έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου εντοπίζεται ή υπογραφή τοϋ προηγουμένου τών Ρώσων Δωροθέου: ό προηγούμενος τών Ρουσών Δωρόθεος ιερομόναχος καί δικαίου τοΰ Έσφιγμένοιβ 9. Δέν είναι βέβαιο αν ό Δωρόθεος υπήρξε όντως ελληνόφωνος, διότι ή πράξη σώζεται σέ αντίγραφο τού ΙΕ' ή τοϋ IÇ" αιώνα, άλλα ό παράξενος συνδυασμός τής ιδιότητος τού προηγουμένου τοϋ Ρωσικού μέ τήν Ιδιότητα τοϋ δικαίου τής Έσφιγμένου θυμίζει έντονα τήν περίπτωση τού Συμεών τής μονής Βερροιώτου, πνευματικού τών Ρώσων (1316), πού ήδη άναφέ- 86. Κρ. ΧΡΥΣΟΧΟίΔΗς, 'Ιερά μονή 'Αγίου Παύλου. Κατάλογος τοϋ αρχείου, Σύμμεικτα 4, 1981, 271, άρ. 20 καί 273, πίναξ Πρόκειται για τό 25 ω έγγραφο τοϋ Α' τετραγώνου τοϋ βατοπεδινοϋ αρχείου. Ή υπογραφή σώζεται στους στίχους DYLEVSKIJ, Dogovor 1466 goda, 81-99, στ Docheiariou, άρ. 59, στ. 80.

12 274 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ ραμε 90. Τό 1469, στο κείμενο ενός συμφωνητικού, τό όποιο ρύθμιζε τήν αποδοχή κοινού λειτουργικού τυπικού άπό τις μονές τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος καί τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη τής Rila, μνημονεύεται ό ηγούμενος τών Ρώσων Άβέρκιος: ΗΓογ<ν\6Ν ΟΒΗΊ"ΕΛΗ Ο(ΒΑ)Τ Γ Β6ΛΗΚ0Λ\(Μ)Μ(6) ΝΗΚΛ XpHCTOBA Η LVEAhENHKA ΠΑΗΤ6Λ6ΗΛΛ0ΝΛ ΙθρΟΜΟΝΛχ flb6pkï6 Η ΗΓ0γΛ\6Ν <>ΕΜΤ"ΕΛΜ ilp(e) Πθ( Α*) ΕΝΑΓΟ Η ΕΟΓΟΝΟΟΝΛΓ WTllA IwANNA ΡΜΛΟΚΑΓΟ ιερομοναχ A^BMAb Μ KpcxwoNA^ 06w<JiANb 91. Τό σλαβικό κείμενο τής συμφωνίας αποδεικνύει δτι οί ηγούμενοι τών συμβαλλόμενων Ιδρυμάτων ήσαν σλαβόφωνοι, άλλα δυστυχώς κάθε περαιτέρω εικασία σχετικά μέ τήν καταγωγή τού Άβερκίου θά ήταν ανυπόστατη. Τό 1483, σέ έγγραφο τής μονής Ζωγράφου απαντάται ή υπογραφή τοϋ γέροντος τών Ρώσων Σεραπίωνος: νντ ΡογοΜ CTApeivh GepAiiMWN 92. Κύριο γνώρισμα της υπογραφής του είναι ή λανθασμένη χρήση τών πτώσεων, καθώς ή πρόθεση νντ απαιτεί γενική πτώση, ένω ή λέξη ΡογοΗ λαμβάνει κατάληξη ονομαστικής πληθυντικού. Ή αχρήστευση τών πτώσεων στά βουλγαρικά συντελείται κατά κύριο λόγο στή διάρκεια τού ΙΕ' αιώνα, οπότε δέν αποκλείεται ό Σεραπίων νά ήταν βουλγαρόφωνος. Στά , σέ μή πρωτότυπο έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου μαρτυρεΐται ό Ευθύμιος (μον)αχ(ός) άπό τω μοναστήρην τών Ρουσών 93, ό οποίος, κατά τα φαινόμενα, πρέπει νά ήταν ελληνόφωνος. Ή αμέσως επόμενη ελληνική υπογραφή τής ϊδιας πράξεως ανήκει στο μοναχό Βαβύλα άπό τό Ρωσικό: Βαβυλάς άπό το αύτ(ον) μοναστήρην ηγ(ουν) τον Ρουσών 9^. Στά ένας Παντελεημονίτης μοναχός ονόματι Βαβύλας υπογράφει ανέκδοτη πράξη τής Δοχειαρίου σλαβιστί: νντ Ρογωι BABHAA CTApeixb 95, οπότε ή υπόθεση δτι ό Ευθύμιος ήταν ελληνόφωνος δέν πείθει Ιδιαίτερα. 'Αντιθέτως, ό Βαβύλας πρέπει νά ήταν Βούλγαρος, διότι ή σύνταξη τής 90. Σχετικά μέ τα μοναστηριακά αξιώματα βλ. Διονυσία ΠΑΠΑΧΡΥΣΆΝΘΟΥ, Ό 'Αθωνικός μοναχισμός, 'Αθήνα 1992, DYLEVSKIJ, Dogovor 1466 goda 81-99, στ Acres de l'athos IV, Actes de Zographou, έκδ. W. REGEL, E. KURTZ καί Β. KORABLEV, Viz. Vrem. 13, 1907, Prilozenie 1, άρ. 55, στ. 24' Archives de l'athos IX, Actes de Kastamonitou, έκδ. Ν. OIKONOMIDÈS, Παρίσι 1978, Appendice III, στ Docheiariou, άρ. 61, στ Docheiariou, άρ. 61, στ Ή αποδελτίωση τών ανέκδοτων μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Δοχειαρίου έγινε άπό τις μικροταινίες τοϋ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Πρβλ. Ν. ΟικοΝΟΜΊΔΗς, 'Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Κατάλογος τοϋ αρχείου ( ), Σύμμεικτα 3, 1979, 225, άρ. 72' Χρ. KTENAÇ, Ό Πρώτος τοϋ αγίου όρους "Αθω καί ή μεγάλη μέση ή Σύναξις, ΕΕΒΣ 6, 1929, , άρ. 28.

13 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 275 προθέσεως WT με ονομαστική (POYCH) αποτελεί σήμα κατατεθέν τών βουλγαρικών διαλέκτων. Στά , δπως προκύπτει άπό δύο έγγραφα τής μονής Δοχειαρίου, ό ηγούμενος τών Ρώσων έφερε τό όνομα Ευφρόσυνος: ΜΓ0γι\\6Ν ρογιιικιι 6ΦΡ»Ο[Μ]Ν % καί WT Ρογο(ο) MroYiweNb 6BpecnNb 97. Ή πρώτη υπογραφή, λόγω τού επιθετικού προσδιορισμού πού περιέχει, δέν διασαφηνίζει καθόλου τήν καταγωγή του, διότι οί τύποι τών επιθέτων, έτσι όπως χρησιμοποιούνται στά σερβικά, στά βουλγαρικά καί στά ρωσικά, δέν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. 'Αντιθέτως, στή δεύτερη υπογραφή ή πρόθεση WT συντάσσεται κανονικά μέ γενική πληθυντικού, τοϋ τύπου πού προσιδιάζει στά ουσιαστικά αρσενικού γένους, οπότε σίγουρα πρόκειται για άτομο πού διατηρούσε επαρκώς τή συνήθεια νά μιλά μέ πτώσεις. Ό τύπος P«YC σχηματίζεται μέ αποκοπή τής κατάληξης καί είναι ό αρχαϊκός τύπος γενικής πού απαντάται στά κλασσικά σλαβικά γραπτά τού Μεσαίωνα. Σήμερα διασώζεται μόνο στά ρωσικά, ένφ στά σερβικά έχει αντικατασταθεί άπό μια γενική πληθυντικού πού λήγει σέ a Κατά συνέπεια, είναι πιθανό νά πρόκειται για Ρώσο, χωρίς, ωστόσο, νά αποκλείεται τό ενδεχόμενο νά έχουμε μπροστά μας λόγιο Βούλγαρο ή Σέρβο. Τό 1496, σέ έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου εντοπίζεται ή υπογραφή τού γέροντα τών Ρώσων 'Ιωσήφ: CTApAiVb ρογιιικπ IWC(M)^98. Λίγο αργότερα, τό 1503, ό 'ίδιος προσυπογράφει καί μια πράξη άποκείμενη στην Διονυσίου: IwcM< >b ρογιυκμμ CTApi^ iwaptmc". Οί φωνητικές ιδιομορφίες τής πρώτης υπογραφής καταδεικνύουν οτι ό 'Ιωσήφ ήταν σερβόφωνος, διότι κατά τον ύστερο Μεσαίωνα ή παλαιοσλαβική λέξη CTApbijb απαντάται στά βουλγαρικά καί τα ρωσικά ώς CTApeub, ένω ό τύπος CTApAiiTi είναι αποκλειστικά σερβικός. Τό 1506, σέ μή πρωτότυπο έγγραφο τής Κουτλουμουσίου εμφανίζεται ή υπογραφή τού Ιερομόναχου Μωϋσέως άπό τό Ρωσικό: A\WMCC>Y ιβρολλονλχ ρογωκιε ΟΕΠ"ΕΛΗ 100. Ή γενική πτώση ρογωκιε, ή οποία διαφέρει σημαντικά άπό τον αναμενόμενο στά ρωσικά τύπο ρογ[ιιι]οκομ, δημιουργεί υποψίες πώς τό σύμπλεγμα ie εκφερόταν ώς μια συλλαβή καί ϊσως προφερόταν ώς κ. Τό φαινόμενο αυτό προσιδιάζει κυρίως στά ιδιώματα σερβικού τύπου. Τό 1507 μαρτυρεΐται ό ηγούμενος τών Ρώσων Παΐσιος: πρννηγογ<ν\λν* ρογιιική 96. Dionysiou, άρ. 37, στ Dionysiou, άρ. 38, στ Docheiariou, άρ. 62, στ Dionysiou, άρ. 42, στ Kutlumus, άρ. 50, στ. 25.

14 276 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ riamcïe cîbejuxejnnomnwk 101. Ή υπογραφή αυτή εμφανίζεται σέ έγγραφο τής Παντοκράτορος, δέν είναι ιδιόχειρη, άλλα διαφέρει ελάχιστα άπό τή δεύτερη σωζόμενη υπογραφή τού Ιδίου, ή οποία εντοπίζεται στο αρχείο τής μονής Βατοπεδίου: πρννηγογμλν 1 ρογιιικμ ΠΛΙΚ'ΪΛ C( Be) Ψ(6)ΝΝΟΜΝΟΚΤΙ 102. Στην περίπτωση αυτή τό καθοριστικής σημασίας στοιχείο είναι ή απόδοση τής ελληνικής λέξεως προηγούμενος φωνηεντικά αλλοιωμένη ώς πρννμγθγ/wan. Ό τύπος ΜΓθγ<\\ΑΝ είναι αποκλειστικά σερβικός, δέν απαντάται στά βουλγαρικά καί στά ρωσικά, καί καθιστά σαφές δτι ό Παΐσιος ήταν σερβόφωνος. Τό 1513, σέ διπλότυπο έγγραφο τής μονής Ζωγράφου εντοπίζεται ή υπογραφή τού γέροντος τοϋ Ρωσικού Συμεών: WT Ρογοπ CTApAU, GviwewN Λ\(ΟΝΑ)Χ 103. ΣΤΟ πρώτο αντίτυπο ή καίρια για τον προσδιορισμό τής γλωσσικής ταυτότητος τού Συμεών λέξη CTApbu,b απαντάται μέ τό σερβικό τύπο CTApAU,, ένω στο δεύτερο ακολουθεί τή ρωσοβουλγαρική εκφορά CTApeii, οπότε ή αποδεικτική ϊσχύς αυτού τοϋ στοιχείου κυριολεκτικά εκμηδενίζεται. Ή επόμενη υπογραφή τοϋ ιδίου εμφανίζεται πάλι τό 1513, σέ πράξη τής μονής Κασταμονίτου: WT P<»YCb CTApu,b CïiwwNb KOBAHb 104. Γίνεται σαφές δτι δέν πρόκειται για Ρώσο, άλλα για άτομο νοτιοσλαβικής καταγωγής καί τό συμπέρασμα αυτό προκύπτει άπό τή χρήση τού δρου KOBAMb (σιδηρουργός), ό όποιος vai μέν προσιδιάζει στά σερβικά καί στά βουλγαρικά, άλλα διαφέρει σημαντικά άπό τό αναμενόμενο στά ρωσικά κογ^νβμτι. Ό εμπρόθετος προσδιορισμός όπα τών Ρώσων πού περιέχεται στίς υπογραφές δέν διασαφηνίζει επαρκώς τό Ιδίωμα τοΰ Συμεών, άφοΰ στην πρώτη περίπτωση ή φράση φαίνεται νά καταργεί τις πτώσεις (WT Ρογοπ), ένφ στή δεύτερη νά τις τηρεί (WT Pc>YCb). 'Ωστόσο, βασιζόμενοι στην καινοφανή για τήν εποχή σύνταξη τοϋ WT μέ ονομαστική, θά μπορούσαμε νά υποθέσουμε δτι Ίσως πρόκειται για μοναχό βουλγαρικής καταγωγής. Τό 1526 ό ηγούμενος τών Ρώσων Νικόδημος προσυπογράφει έγγραφο τής μονής Κουτλουμουσίου: ΜΓθγ<\\6Ν WT ΡογοΜ ΝΜΚΟΑΜΜ κροι\\ο( ΝΑ)χ 105 καί ή σύνταξη τής πρόθεσης WT με ονομαστική (ρογομ) υποδεικνύει δτι τό ίδίωμά του ήταν 101. Ή αποδελτίωση τών ανέκδοτων μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Παντοκράτορος έγινε άπό τ'ις μικροταινίες τού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών καί στο σημείο αυτό ευχαριστώ τον κ. Ά. Πάρδο, ό όποιος διευκόλυνε τήν έρευνα μου. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο 19 της πράξεως Πρόκειται για τό 32 ω έγγραφο τοΰ Α' τετραγώνου τοΰ βατοπεδινού αρχείου. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο Kastamonitou, Appendice III, στ. 27 καί πίνακες XV-XVI' Zographou, άρ. 55, στ Kastamonitou, άρ. 8, στ. 32. Πρβλ. Zographou, άρ. 56, στ Kutlumus, άρ. 52, στ. 21.

15 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 277 βουλγαρικού τύπου. Τό 1535, σημείωμα σέ χιλανδαρινό χειρόγραφο τονίζει δτι ανήμερα τής εορτής της απότομης τής κεφαλής τοϋ 'Ιωάννη Βαπτιστοϋ ό κωδικογράφος παρευρέθηκε στην τράπεζα τής ρωσικής μονής Παντελεήμονος, δπου είχαν παρακαθήσει Σέρβοι καί Γραικοί καλόγεροι: Gué HÎMTM6 HhCTNAro Μ ΟΑΑΒΝΑΓΟ προροκα M npeateid H κροτμτβλα ΓΟΟΠΟΑΝΑ HWAHHA OÜHCANO EbiCTh Bh GßeTOH Γορΐ fläonckoh Eli A^TC» 7043 <WECeU,A ΛΒΓΟγΟΤΛ 29 Η Bh Ν6Α6ΛΚ» ΝΑ TC»H npa^anhkh θγ0ϊκνοβ6νη6 HbCTNbirA Πρ6ΑΤ6Η6 ΓΛΛΒΙιΙ Ebl^MO Bb GB6T0H Γθρΐ fïâonckom Bb A\0llrtCThipil pc^ckcxw CB6TArC> Β6ΛΜΚ0Μ0γΜ6ΝΜΚΑ ΠΑΝΤ6Λ6ΜΜ0ΝΑ, Μ ΙΑΑΟχΟΛΛ ΝΑ Ί'ρΛΙΙβ'/,Ί; pbibbl Η Cblpb. H ΠΜ^ΟΜ ΒΝΝΟ Bb ΟΛΑΒΟγ GCOKMW, A BbllilA '/,Λ ΤρΑΠ6!ζ Κ> KAAorepH cepebi H rpeu,h 106. Δέν είναι σαφές αν ό γραφέας άνηκε στην αδελφότητα τής ρωσικής μονής, άλλα τό ίδίωμά του περιέχει έκδηλα ρωσικά στοιχεία, κυρίως στίς καταλλήξεις τής γενικής ενικού τών αρσενικών ονομάτων (KPCTHTCAA rocnoana). Προκαλεί εντύπωση δτι ή Παντελεήμονος vai μέν αποκαλείται ρωσικό ίδρυμα, άλλα δέν γίνεται καμμία μνεία Ρώσων μοναχών παρά μόνο Σέρβων καί Γραικών. Θά ήταν, λοιπόν, εύλογο νά υποθέσουμε δτι τήν εποχή εκείνη ή συμμετοχή τών ρωσοφώνων στην επάνδρωση τής μονής πρέπει νά ήταν πλέον αρκετά περιορισμένη. Τό 1541 ό ηγούμενος τών Ρώσων φέρει τό όνομα Γεννάδιος: ΜΓθγι\\6Ν Γ6ΝΛΑΪ6 WT ΡογοΗ. Ή υπογραφή του εντοπίζεται πανομοιότυπη σέ δύο έγγραφα - ένα σταυρονικητιανό καί ένα παντοκρατορινό, άλλα καί στίς δύο περιπτώσεις δέν είναι ιδιόχειρη 107. Παρά ταύτα, ή επαναλαμβανόμενη σύνταξη τής προθέσεως WT με ονομαστική (Ρογοπ) υποδεικνύει δτι μάλλον πρόκειται γιά Βούλγαρο. Τό 1553, σέ έγγραφο τής μονής Παντοκρατορος απαντάται ή υπογραφή τού Παντελεημονίτη ηγουμένου Μαρτυρίου: WT Ρογοπ ΝΓθγ/weN MApTMpïe 108. Kai σέ αυτή τήν περίπτωση ή πρόθεση WT συντάσσεται με ονομαστική (Ρογοπ), άλλα ή 106. Lj. STOJANOVIC, Stari srpski zapisi i natpisi, IV, Sremski Karlovci 1923, άρ Ή αποδελτίωση τών ανέκδοτων μεταβυζαντινών έγγραφων τών μονών Σταυρονικήτα καί Παντοκράτορος έγινε άπό τις μικροταινίες τού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο 42 της παντοκρατορινης καί στο στίχο 41 της σταυρονικητιανης πράξεως. Σχετικά μέ τήν τελευταία πρβλ. Ν. ΟικΟΝΟΜΊΔΗς, 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοϋ αρχείου ( ), Σύμμεικτα 2, 1970, σ. 445, άρ. 9a, φωτογραφία Ή αποδελτίωση τών ανέκδοτων μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Παντοκράτορος έγινε άπό τις μικροταινίες τοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος "Ερευνών. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο 10. Πρβλ. Ά. ΠΑΡΔΟς, 'Αρχείο τής Ί. Μ. Παντοκράτορος. 'Επιτομές έγγραφων , Ι, 'Αθωνικά Σύμμεικτα 5, 'Αθήνα 1998, , άρ. 42, δπου διαβάζουμε: ό ηγούμενος Μαρτυρίας άπό [τή μονή] τών 'Ρώσων ['Αγίου Παντελεήμονος] (σλαβ.).

16 278 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ υπογραφή δέν είναι Ιδιόχειρη καί ώς έκ τούτου δέν μπορούμε νά εϊμαστε βέβαιοι δτι Μαρτύριος ήταν όντως βουλγαρόφωνος. Τό 1561, σέ έγγραφο τής μονής Χιλανδαρίου εμφανίζεται ή υπογραφή τού γέροντα τοϋ Ρωσικού Σάββα CTApu,b CABA WT ΡογοΗ(κΛ) 109. Δυστυχώς, ή συντομογραφημένη κατάληξη τής λέξεως ΡογοΗ(κΛ) καί ό ουδέτερος τύπο CTApu,b καθιστούν τό γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Σάββα άκρως δυσπροσδιόριστο. Τό 1597, σέ ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου εντοπίζεται ή υπογραφή ενός μοναχού πού πρέπει νά άνηκε στο πλήρωμα τού Ρωσικού: Δηονοίσης μονάχα Ρουσόν 110. Ή κατάληξη τής λέξεως μοναχός vai μέν αποτελεί απαράδεκτο λάθος στά ελληνικά, άλλα είναι τυπική για τή γενική ενικού τών αρσενικών ονομάτων στά σλαβικά καί ώς έκ τούτου είναι μάλλον βέβαιο δτι δέν πρόκειται για ελληνόφωνο άτομο. Σέ σημείωμα ενός Μηναίου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης στή Σόφια σώζεται ή πληροφορία δτι τό 1618, όταν ό κωδικογράφος φιλοτεχνούσε τό ζωγραφικό διάκοσμο στο νάρθηκα τού κυρίως ναοϋ τής Ζωγράφου, κάποιες τουρκικές επιδρομές οδήγησαν τις μονές Κασταμονίτου καί Παντελεήμονος σέ παντελή ερήμωση: O-bBpTililM C6 CHH Λ\ΗΝ6Η Eli Λ^ΤΟ ΠρΜ ΛΛΗΤρΦΠΟΛΗΤΛ KMpli Hl-pl-lV\IU\. Che ΑΪΤΟ ΠΗΟΛχίι γ 0(Β6)Τ^Η Γορΐ «γ MONACTHpii Η^ΟγΓρΛφίι ΠρΗΠρΛΤΤι μρ(τ«)κφβνμμ... Eli TC Λ ΕΤ«> Eb^CTTi) CKplsBb ΒΕΛΗΑ Ογ C( Be) T'EN ΓΟρΊί, ΓΛΚΟΪΚΙί EblfCTTi) ^ΛΠΟγΟΤ^ΝΗε Μ,ρΚΒΑΛΛ WT ΛΓΛρβΝΤι ARQÌW MONACTHpWiW KACTAMONHTb Η ΡογιυκΜ 111. Τό 1620, σέ ανέκδοτη πράξη τής Δοχειαρίου εμφανίζεται μοναχός ονόματι Κυπριανός Ρούσος 112, ό όποιος μάλλον πρέπει νά συγκαταλεγόταν στο πλήρωμα τής μονής Παντελεήμονος. Καθώς δμως δέν είναι σαφές άν ό προσδιορισμός Ροΰσος παραπέμπει στή μονή τής μετανοίας ή στην καταγωγή τού Κυπριανού, δέν αποκλείεται νά πρόκειται ακόμη καί για ελληνόφωνο άτομο. Τό 1661, σέ ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Σιμωνόπετρας μαρτυρεΐται ό δίκαιος 109. Chilandar Ι, άρ. 162, στ Πρόκειται για τό 39β ω έγγραφο τού Α' τετραγώνου τοΰ βατοπεδινοΰ αρχείου. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο Β. CONEV, Opis na rûkopisite i staropechatnite knigi na Narodnata biblioteka ν Sofija, II, Σόφια 1923, άρ. 534 J. IVANOV, Bülgarski starmi iz Makedonija, Σόφια 1912 (ανατύπωση 1970), 248, άρ. 42. Ή μνεία εντοπίζεται στο τελευταίο φύλλο τοΰ κωδικός Ή αποδελτίωση τών ανέκδοτων μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Δοχειαρίου έγινε άπό τις μικροταινίες τοϋ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ 'Εθνικού Ιδρύματος 'Ερευνών. Πρβλ. Οικο- ΝΟΜΊΔΗς, 'Ιερά Μονή Δοχειαρίου,. 229, άρ. 86' ΚτΕΝΑς, Ό Πρώτος τού αγίου όρους Άθω, , άρ. 30.

17 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 279 τών Ρώσων 'Αρσένιος: δικ[α]ίου τ(ών) Ρουσών 'Αρσένιος μοναχός 113, ό όποιος, κατά τα φαινόμενα, πρέπει νά ήταν ελληνικής καταγωγής. Τό κυριώτερο συμπέρασμα πού προκύπτει άπό όσα εκθέσαμε είναι ότι ή μονή τού Ξυλουργού είχε διαμορφώσει τό ρωσικό γλωσσικό χαρακτήρα της οπωσδήποτε δύο μέ τρεϊς δεκαετίες πρίν άπό τήν εμφάνιση τής μαρτυρίας για τήν ύπαρξη 49 ρωσικών βιβλίων στο σκευοφυλάκιό της. "Οπως καί στην περίπτωση τής μονής Ζωγράφου, οί ειδήσεις περί Σλάβων στο Ρωσικό πυκνώνουν κατά τις πρώτες δεκαετίες τού ΙΔ' αϊώνα καί ή διαρκώς επαναλαμβανόμενη φράση μονή τών Ρώσων αποδεικνύει ανάγλυφα δτι μετά τό 1271 οί άθωνίτες ήδη θεωρούσαν τήν Παντελεήμονος αποκλειστικά ρωσικό καθίδρυμα. Άπό τους 36 μοναχούς τής μονής Παντελεήμονος πού παρουσιάσαμε οί ηγούμενοι 'Ιωσήφ (1338), 'Ιωακείμ (1348) καί Δανιήλ (1399) μάλλον αποτελούν επινόηση μεταγενέστερων πλαστογράφων, ένφ ό προηγούμενος Δωρόθεος (1424), ό μοναχός Ευθύμιος ( ) καί ό δίκαιος 'Αρσένιος δέν αποκλείεται νά ήσαν ελληνόφωνοι. Ώς ρωσόφωνοι μπορούν νά χαρακτηρισθούν τρία μόνο άτομα - ό ηγούμενος Μακάριος ( ), ό ηγούμενος Λουκάς (1322) καί ό ανώνυμος γραφεύς τοϋ 1535, ένφ για άλλους δεκατρείς σλαβόφωνους δέν εϊμαστε σέ θέση νά προσκομίσουμε κανένα γλωσσικό στοιχείο πού νά διευκρινίζει τήν καταγωγή τους. Πρόκειται περί τού ηγουμένου Μεθοδίου (1262), τοϋ πνευματικού Συμεών (1316), τού ηγουμένου 'Ιωάννη (1325), τοϋ ηγουμένου 'Ησαΐα (μέσα τού ΙΔ' αϊώνα), τοϋ προηγουμένου Ευθυμίου (1366), τοϋ ηγουμένου Νικόδημου ( ), τοϋ ανώνυμου γραφέα τών τελών τού ΙΔ' αϊώνα, τοϋ ηγουμένου Ίλαρίωνος ( ), τοΰ ηγουμένου Άβερκίου (1469), τοΰ ηγουμένου Ευφρόσυνου ( ), τού γέροντα Σάββα (1561), τοϋ μοναχού Διονυσίου (1597) καί τού μοναχού Κυπριανού Ρούσου (1620). Ώς Σέρβοι μπορούν νά προσδιορισθούν επτά άτομα: ό αντιγραφέας Γρηγόριος (μέσα τού ΙΔ' αϊώνα), ό Ιερέας Νείλος ( ), ό έκκλησιάρχης Ίωβάνης (1405), ό ηγούμενος Χαρίτων ( ), ό γέρων 'Ιωσήφ (1496), ό μοναχός Μωϋσής (1506) καί ό προηγούμενος Παΐσιος (1507). Οί βουλγαρόφωνοι είναι επίσης επτά: ό ανώνυμος Πετριτσιώτης πνευματικός ( ), ό γέροντας Σεραπίων (1483), ό μοναχός Βαβύλας ( ), ό γέροντας Συμεών (1513), ό ηγούμενος Νικόδημος (1526), ό ηγούμενος Γεννάδιος (1541) καί ό ηγούμενος Μαρτύριος (1553). Τό κυριώτερο συμπέρασμα πού εξάγεται άπό τα ώς άνω δεδομένα είναι δτι, 113. Ευχαριστώ τον τον π. Ίουστϊνο Σιμωνοπετρίτη ποΰ μέ διευκόλυνε στην αποδελτίωση τών ανέκδοτων έγγραφων της μονής Σιμωνόπετρας άπό τά πρωτότυπα. Πρβλ. Δ. ΒΑΜΒΑΚΑς, 'Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος τοΰ αρχείου, 'Αθωνικά σύμμεικτα 1, "Αθήνα 1985, , άρ. 26. Ή υπογραφή σώζεται στο στίχο 25.

18 280 ΚΎΡΙΛΛΟς ΠΑΥΛΙΚΙΆΝΩΦ μετά τους Σλάβους μοναχούς άδηλου καταγωγής, οϊ όποιοι αντιπροσωπεύουν τα 39.3% τοϋ συνόλου, έρχονται οί Βούλγαροι καί οί Σέρβοι μέ Ίσα ποσοστά παρουσίας (21%), ακολουθούμενοι άπό τους Ρώσους (9%). Φαίνεται δτι οί Ρώσοι υπερτερούσαν κατά τήν πρώιμη περίοδο, ένω μετά τα μέσα τοϋ ΙΔ' αϊώνα βαθμιαία εκτοπίσθηκαν άπό Βούλγαρους καί Σέρβους. Οί Βούλγαροι τού Ρωσικού, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τών ετών καί 1469, διατηρούσαν κάποιες επαφές μέ τις περιώνυμες βουλγαρικές μονές στο Backovo καί στο όρος Rila, ένω οϊ Σέρβοι, όπως προκύπτει άπό τό σημείωμα τοϋ 1535, Ίσως αποτελούσαν τό κυρίαρχο στοιχείο στή μονή κατά τα μέσα τού IÇ" αϊώνα. Είναι, λοιπόν, πρόδηλο ότι κατά τους πρώτους μεταβυζαντινούς αιώνες ή μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος είχε περιέλθει στά χέρια τών Σλάβων τής Βαλκανικής χερσονήσου, διατηρώντας, ωστόσο, ανελλιπώς τήν προσωνυμία μονή τών Ρώσων, ακόμη καί κατά τήν διάρκεια τοϋ ΙΖ' αϊώνα, όταν οϊ τουρκικές επιδρομές (1618) μάλλον οδήγησαν τό σλαβικό στοιχείο στο 'ίδρυμα σέ εμφανή μαρασμό.

19 ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 281 CYRIL PAVLIKIANOV, The Slavs in the Athonite Monastery of Saint Panteleimon The article analyzes the prosopographical data concerning the presence of Slavs in the athonite monastery of Saint Panteleimon. The chronological frame of the survey extends from 998 to During the period thirty-six monks of Slavic origin are identified. Thirteen of them (39.3%) appear as lingually neutral, three can be described as Russians (9%), seven use Bulgarian vernacular (21%), and seven seem to be Serbs (21%). It is obvious that the Russian-speaking monks prevailed during the earlier period, whereas the Serbs and the Bulgarians took their place after the middle of the 14th century. According to the evidence available, in and 1469, the monastery of Saint Panteleimon had some contacts with the Bulgarian monasteries of Rila and Backovo. It is clear that in the 16th centuty the monastery was strongly influenced by the Serbs, so one may state that after the Turkish conquest the connection with the Russian lands was gradually lost in favour of the Balkan Slavs. However, Saint Panteleimon continued being perceived by the other athonite monks as a Russian monastery, even during the 17th century when the Turkish raids (1618) diminished its Slavic population.

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (1999). Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Byzantina Symmeikta, 13,

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (1999). Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Byzantina Symmeikta, 13, Byzantina Symmeikta Vol. 13, 1999 Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ Κύριλλος http://dx.doi.org/10.12681/byzsym.870 Copyright 1999 Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!'

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!' Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!' Η Διονυσία Παπαχρυσάνθου στη μελέτη της για τον μοναχισμό στο Άγιον Όρος έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο στην ίδρυση της μονής του Ξηροποτάμου 1. Τα όσα ακολουθούν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (1998). Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου. Byzantina Symmeikta, 12,

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (1998). Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου. Byzantina Symmeikta, 12, Byzantina Symmeikta Vol. 12, 1998 Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ Κύριλλος 10.12681/byzsym.851 Copyright 1998 Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ To cite this article: ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ (1998). Οἱ Σλάβοι στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Το Άγιον Όρος στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του υπήρξε πάντα το άοκνο εργαστήρι της σοφίας και της αρετής με εξέχουσες μορφές λογίων κι εναρέτων ανθρώπων. «Στο πρόσωπο των λίγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους σίου Νείλου το Μυροβλύτου διδαχαί: Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους πό τίς διδαχές το σίου Νείλου το Μυροβλύτου T ό παρόν κείμενο ε ναι πόσπασμα ξ ντιγραφ ς λοκληρωθείσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΝΟΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ»

«ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΝΟΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 2 ο ΕΡΑΛ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΝΟΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ» ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά το διάστημα //0 έως 0/0/05 στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» ασκήθηκαν συνολικά 5 φοιτητές/τριες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους. Κωνσταντίνος Χρήστος Πουρνάρας

Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους. Κωνσταντίνος Χρήστος Πουρνάρας Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους Κωνσταντίνος Χρήστος Πουρνάρας Βασιλεία Μιχαήλ Γ (842-867) Αισθητή πρόοδος: - στην παιδεία, - στην οικονομία, - σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες κατά των Αράβων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ Μοναστήρια του Αγίου Όρους Υπεύθυνες καθηγήτριες προγράμματος: Μαρία Παπαγεωργίου, Πόπη Καραμπελιά Μέλη ομάδας: Νίκος Μπρόζος, Αλέξανδρος Μπρόζος, Παύλος Κολτσιάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 8: Οι Νεοµάρτυρες της (17ος-19ος αι.) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών Σύνολο διαφορετικών λαών ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, στους οποίους ανήκουν οι Ρώσοι, οι Πολωνοί, οι Πομεριανοί, οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι και οι Βούλγαροι.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

«Νους Υγιής και Σώμα Υγιές»

«Νους Υγιής και Σώμα Υγιές» «Νους Υγιής και Σώμα Υγιές» Νους Υγιής και Σώμα Υγιές 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου ΣΤ Τάξη Σχολικό Έτος 2014-2015 Ασυνάνογλου Μαρία Γκουγκουλιάνα Στέλλα Νους Υγιής και Σώμα Υγιές ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 10: Η Νεοµαρτυρολογική Γραµµατεία του 18ου αιώνα Συµεών Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι. Ενότητα 1: Παράδοση του 1 Κεφαλαίου. Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι. Ενότητα 1: Παράδοση του 1 Κεφαλαίου. Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι Ενότητα 1: Παράδοση του 1 Κεφαλαίου Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύοντας» στα 17 μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO) της χώρας μου

«Ταξιδεύοντας» στα 17 μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO) της χώρας μου «Ταξιδεύοντας» στα 17 μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO) της χώρας μου Β Τετράμηνο 2016-2017 οι Αρχαιολόγοι Συμμετέχοντες: Μαρία Ιτστέν Ισμήνη Αντωνιάδη Σάρρα Δραγκιώτη Μαρία Γιαννούλα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι.

Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι. Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι. Κωνσταντίνος ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Τόμος ΚΕ (2004) Σελ. 37-56 ΑΘΗΝΑ 2004 Κωνσταντίνος Μ. Βαφειάδης ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό βιογραφικό σηµείωµα για το Θουκυδίδη, που θα µπορούσε να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Οι Βούλγαροι Οι Ονογούροι Βούλγαροι. Οι πρώτες Βουλγαρικές φυλές πρέπει να έφθασαν στην περιοχή ανάμεσα στον Καύκασο και την Αζοφική Θάλασσα στα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ * * * ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ Χειρόγραφο Athens-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ενότητα 9η: Βουλγαρική και εσθονική νομοθεσία Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 8: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας A) (1 από 4) Μαρτύριο Πολυκάρπου (2 ος αι.): η αρχαιότερη μαρτυρία για την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού της μνήμης των μαρτύρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

και Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο

και Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Ο ναός του Πρωτάτου και ο ζωγράφος του: Έργα συντήρησης και νέα δεδομένα». ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 Α1. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς λες εσύ, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής ή ικανός σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία δεν είναι,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων Α ΕΞΑΜΗΝΟ 711001 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 05/09/2016 Δευτέρα 14:00 16:00 κ α. Τζόλλου Σβετλάνα 436 Ποσνακίδου Όλγα Γιουσούποβα Καμίλλα 711104 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 15/09/2016 Πέμπτη 09:00 11:00 Καθηγητής Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ Ενημερωτικό δελτίο της Αποκατάστασης της Ιεράς Βασιλικής Μονής Χιλανδαρίου στο Αγιον Ορος, Ελληνική Δημοκρατία Ι. Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΩΝ Μάιος 2012, ειδική έκδοση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΠΕΛΛΑΣ

Η ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΠΕΛΛΑΣ Η ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΠΕΛΛΑΣ 9:47 Π.Μ. ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ NO COMMENTS ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ Το µοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ αποτελεί ένα πολύτιµο και ανεκτίµητο στολίδι όλης της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την πρώιμη αυτή εποχή ο μοναχικός βίος στον Άθω δεν είχε ακόμα οργανωθεί σε μονές, υπήρχαν όμως πολυάριθμοι ασκητές που ζούσαν είτε τελείως

Κατά την πρώιμη αυτή εποχή ο μοναχικός βίος στον Άθω δεν είχε ακόμα οργανωθεί σε μονές, υπήρχαν όμως πολυάριθμοι ασκητές που ζούσαν είτε τελείως Ένας μεγάλος ασκητής. Ο όσιος Ευθύμιος ο Νέος (824-898) και η συμβολή του στην ανασυγκρότηση και στη διαμόρφωση του μοναχικού βίου κατά τον 9ο αιώνα. Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2013 Κατηγορίες: Άγιοι -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατηγορίες ιστορικών πηγών Όταν μιλάμε για πηγές στην ιστορία, εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας παρέχουν πληροφορίες για την ανάλυση και την κατανόηση του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 2 Ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Υπατία Τετάρτη20 Νοεµβρίου 2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Τµήµα Β1 Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας 12 Στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Β (8 ος -15 ος αἰώνας) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα