«Εἰς τήν Πόλιν ἡ ψαλτική τέχνη»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εἰς τήν Πόλιν ἡ ψαλτική τέχνη»"

Transcript

1 IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ «Εἰς τήν Πόλιν ἡ ψαλτική τέχνη» «Ἡ μεταρρυθμιστική αὕτη ἀπόπειρα τοῦ ἔτους 2014 ἐπέτυχεν ἀκριβῶς διότι, κινουμένη ἐν τῇ ὑπό τῶν Πατέρων ὑποδεικνυομένη μέσῃ ὁδῷ, συνεδύαζεν ἁρμονικώς δύο στοιχεῖα, ἤτοι παράδοσιν καί ἐκσυγχρονισμόν, πρόοδον καί συντηρητισμόν. Ἀντιθέτως, αἱ προηγούμεναι μεταρρυθμιστικαί προσπάθειαι ἀπέτυχον, ἀκριβῶς εἴτε διότι ἀπεμακρύνοντό τελείως τῆς παραδόσεως, εἴτε διότι διηώνιζον τήν παραδοσιακήν ἀσάφειαν καί περιπλοκότητα. Οἱ τρεῖς Πατριαρχικοί Διδάσκαλοι ἐπροίκισαν τήν Νέαν Μέθοδον μέ ἁπλότητα, σαφήνειαν καί οἰκονομίαν». Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Ἡμερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔτους 2014, Ἔκδοσις Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 2014, σελ.13. ΠΟΛΙΣ 2014

2 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ 1814 Προκήρυξις Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Κωνσταντινούπολις, τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 1815, Ἑλληνικός Τηλέγραφος, Πολιτική,Φιλολογική τε καί Ἐμπορική Ἐφημερίς, , Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀούστριας, σελ «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖν τόν Θεόν, καί ψαλμικοῖς ὕμνοις τάς εὐχάς καί δεήσεις τῷ Κυρίῳ προσφέρειν ἄνωθεν ὑπό τοῦ Προφήτου δεδιδαγμένοι, ἐξ ἔθους παλαιοῦ τῇ Ἐκκλησιαστική ἡμῶν καταστάσει κεκρατηκότος καλῶς παρελάβομεν. Οὐδέν γάρ οὕτω διανίστησι τήν ψυχήν, καί πρός τά θεῖα κάλλη ἀναπτεροῖ, τῶν βιωτικῶν δεσμῶν ἀπολύον, ὡς ἡ ἀπό τῶν Ἱερών Ψαλμῶν ἐμμέλεια, καί τό ρυθμῷ συγκείμενον ἆσμα, αὕτη καί γάρ οἵα τις πνευματική Κιθάρα τούς οὐρανίους ἀποδίδωσι φθόγγους καί τῶν Ἀγγέλων ἐπί γῆς ἐκμιμεῖται τήν μελωδίαν, οὐκ ἀκοάς μόνον θέλγουσα, ἀλλά καί ψυχάς ἐκπαιδεύουσα, καί τόν Θεῖον αὐταῖς ὑπαγορεύουσα νόμον, εἴς τε τόν τῆς προσευχῆς κάματον τῇ ποικιλίᾳ καί ἡδονῇ οἵᾳ τινί πνευματικῇ Ἴυγγι κηλούσα, καί διεγείρουσα, καί τῶν πόνων τήν αἴσθησιν ὑποτεμνομένη, καί ἑνί λόγῳ ἡ Ἱερά τῶν Ἐκκλησιαστικών ἀσμάτων μελωδία, ἐπῳδή τις ἐστίν ἁγία κατά τόν Χρυσορρήμονα, ὥσπερ θηρία πονηρά, τάς ἀλόγους ἐπιθυμίας κοιμίζουσα, καί πᾶν ψυχικόν καταστέλλουσα πάθος ἀλλά τοιαύτης οὔσης τῆς Ἀγγελομιμήτου ταύτης ἀσματικῆς, καί τοῖς εὐσεβέσιν ἡμίν καθ ὑπέρτερον οὕτω λόγον ἀναγκαιοτάτης, οὐδενί πάντως ἠγνόηται τῶν ὁμογενῶν, ὁπόσα τοῖς προσερχομένοις, καί μαθεῖν ἱμειρομένοις τά χαλεπά καί ἐργώδη συνέβαινε, πάντα γάρ σχεδόν τά οἰκεῖα συστατικά, καί τόν χρόνον αὐτόν ἐσχάτως ἀποβαλούσα ἐδόκει, πάσάν τε πρός τούτοις ἑρμηνευτικήν μέθοδον, καί ἔντεχνον καί κανονικήν θεωρίαν, καί κατ ἐπιστήμονα λόγον τῶν ἀπορουμένων λύσιν συναπολέσασα, μιμήσει μόλις καί ἀκοή ἐγένετό μαθητή τοῖς ὀξυτέροις καί φιλοπονωτέροις, δι ἅπερ οἱ πλείους οὐ δ ἀντιβλέψαι ὅλως ἠξίωσαν, φρίττοντες πρός τόν ἐπικεχυμένον τῆς ἀκαταληψίας γνόφον ἕνιοι δε, καίτοι ἐν μέσῳ γενόμενοι τῆς ὁδοῦ, πρύμναν ἐφάνησαν κρούοντες, ἵνα μή τῆς ἠλαίας τό ἐγκαρπότατον καί πρός ἄλλας ἐνωρον μαθήσεις καταδαπανῶντες, οὐ δ ὡς ἔχουσι πρός τό τέλος ἀφικέσθαι τοῦ σκοπού, ἀλλά καί τοῦτό θεραπείας ἠξίωται νῦν τῇ Θεία φιλανθρωπία καί χάριτι, ἀφ ἧς πᾶν ἀγαθόν ἀγαθύνεται, καί πᾶν δυσχερές εἰς ὁδούς λείας μεταβάλλεται τρεῖς γάρ τῶν ἐν Βασιλευούσῃ ἐξ ἐπαγγέλματος Μουσικῶν, ὅ,τε Ἱερολογιώτατος ἐν διακόνοις κύρ Χρύσανθος, ὁ Μουσικολογιώτατος Λαμπαδάριος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κύρ Γρηγόριος, καί ὁ Μουσικολογιώτατος κύρ Χουρμούζιος, ὁ μέν πρῶτος περί τό θεωρητικόν τῆς Μουσικῆς μέρος, εἴπέρ τις ἄλλος, διά μακροῦ χρόνου καί πόνων πολλῶν ἐνασχοληθείς, καί ἐπιστημονικῶν ἰδεῶν ἐγκρατής, Εὐρωπαίοις τε Μουσικοῖς ὁμιλήσας δασκάλοις, καί ἐκ τούτων, ὅσα τῷ εἰσαγωγικῷ συμβάλλεται μέρει, συλλεξάμενος, οἱ δε περί τό πρακτικόν, τήν παράδοσιν φαμέν τῆς καθ ἡμᾶς ἀσματικῆς τέχνης, καλῶς ἠσκημένοι, καί ἰδίᾳ φιλοπόνῳ σπουδῇ ἀξιολόγους προσθήκας ταῖς μουσικαῖς αὐτῶν κτησάμενοι ἐπιδόσεσιν, ὁμοῦ συνελθόντες, θεωρητικήν ἄμα καί πρακτικήν τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μουσικῆς διδασκαλίας συνέταξαν, καί μέθοδον παραδόσεως νέαν ἐξεύρον, τό μέν σεμνοπρεπές ἐκεῖνο, καί ἀξιωματικόν ὕφος, τό ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ ἀρχήθεν ψαλλόμενον, οὐδαμῆ οὐδαμῶς παραχαράττουσαν, ἤ λυμαινομένην, οὐδέ πρός βραχύ ἐκπίπτουσαν τούτου, καί ἀποκλίνουσαν, μάλλον δέ καί πρεσβεύουσαν αυτό, καί ἐκ παντός κρατύνουσαν τρόπου, σημείοις δέ τισι καί γραμμαῖς ἐπιτηδείοις τάς μουσικάς φωνάς χαρακτηρίζουσαν, τά τε διαστήματα τοῦ χρόνου παρεισάγουσαν, καί ἀποταμιεύουσαν, τῇ ἀναμνήσει, κανόνας τε, καί ἀναλογίας, καί πᾶντα τά οἰκειότατα τῇ Μουσικῇ ἐκδιδάσκουσαν, ὥστε τόν προσερχόμενον, καί μαθητιῶντα μηδέν ἀπαντᾶν ἐργώδες, ἤ ἀσαφές, καί διοξύοτον, ἀλλά προάγεσθαι καί ἀπροσκόπτως χωρεῖν, τῇ ἀκραιφνεστάτῃ ἑρμηνείᾳ καί παραδόσει φωταγωγούμενον καπειδάν ὁ τοιοῦτος ἐν διαστήματι χρόνου ἑνός ἐγκρατής γένηται τῆς μεθόδου, ἱκανῶς ἔχει λοιπόν πᾶν τό προτιθέμενον νεοφανές καί ἀνέκδοτον μάθημα, τό κατ αὐτή γεγραμμένον τήν μέθοδον, διά βραχείας τινός καί συντόμου ἰδίας μελέτης

3 ἀποδιδόναι, καί ψάλλειν ἀπαραλλάκτως τῷ ἀσματογραφήσαντι. Πέρας γοῦν τῷ ἐγχειρήματι αἴσιον ἐπιθέντες οἱ εἰρημένοι φιλόπονοι καί ἀξιέπαινοι ἄνδρες, παρέστησαν τῇ τε Ἱερᾷ συνόδω, καί τοῖς ἐνταῦθα περιφανεστάτοις Προύχουσι καί Φιλογενέσει, καί τό ἔργον ἐκοίνωσα, ἐγγράφως διαβεβαιώσαντες τήν ἐπαγγελίαν καί περί μεν τῆς παραδόσεως τοῦ συστήματος αὐτῶν ἕνα καί μόνον ἱκανόν ἀπεφήναντο χρόνον, περί δέ τῆς τῶν σῳζομένων μουσικῶν βιβλίων ἀναγκαιοτάτης μεταγραφῆς δέκα προσεδιωρίσαντο χρόνους, ὡς ἄν πᾶντα τά μέχρι τοῦδε ἀσματογραφηθέντα παλαιῶν τε καί νέων πονήματα, ἀπό τοῦ ἀσαφοῦς ἐπί τό σαφές μετενεχθέντα, καί οἷον εἰπεῖν μεταφρασθέντα, εὐανάγνωστα εἴη καί εὔληπτα τοῖς τῇ νέᾳ μεθόδῳ κατηρτισμένοις. πρός ταῦτα Συνελεύσεως γενικῆς ἅπαξ καί δίς ἀποδοθείσης, καί ἀκριβοῦς ἐπεξεργασίας γενομένης ἐπί τῷ πράγματι, ἐπειδή ἀνυστόν εἰς τε ὠφέλειαν τῶν Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν τά μέγιστα συμβαλλόμενον, καί μεγίστης εὐκλείας τῷ Γένει περιποιητικόν, ἐγένοντο αἱ προσήκουσαι τῶν ἐτησίων συντάξεων συμφωνίαι, καί τῶν ἐπί τῇ μεταγραφῇ τῶν βιβλίων προσφόρων μισθῶν, καί διά φιλοτίμου συνδρομῆς ἁπάσης τῆς ἐνδημούσης Ἱερᾶς Ἀδελφότητος καί Ἁγίας Συνόδου, τῆς τε χορείας τῶν περιφανεστάτων τοῦ Γένους Προὐχόντων, καί πάντων τῶν ἐν Βασιλευούσῃ φιλομούσων καί φιλοκάλων, συνεκροτήθη Σχολεῖον κοινόν Μουσικῆς, ἕτοιμον πρός ὑποδοχήν οὐ μόνον τῶν αὐτοχθόνων, ἀλλά καί τῶν ἀλλαχόθεν χάριν ἀκροάσεως προσφοιτόντων ὁμογενών, ἐν ᾧ ἀδιακόπως ἐνεργεῖται ἡ εὐμέθοδος παρά τῶν ἐφευρετῶν τριῶν διδασκάλων παράδοσις καί ἔφοροι δέ καί ἐπίτροποι τῇ Σχολῇ κατά κοινήν ἐκλογήν καί ἀξίωσιν διωρίσθησαν, καί ἐτάχθησαν οἱ φιλογενέστατοι, καί τῆς κοινῆς ἐπιδόσεως ἐρασταί, ἐκ μέν τῆς ἐνδημούσης Ἱεραρχικῆς ὁμηγύρεως, οἱ Πανιερώτατοι καί Θεοπρόβλητοι ὁ, τε Ἐφέσου κύριος Διονύσιος, καί ὁ Ἡρακλείας κύριος Μελέτιος, ἐκ δέ τοῦ Ἀρχοντικοῦ καταλόγου ὁ Εὐγενέστατος Ἄρχων Πάνος κύριος Γεώργιος Μαυροκορδάτος, ἐκ δέ τοῦ ἐμπορικοῦ συστήματος ὁ τιμιώτατος καί χρησιμώτατος κύριος Μιχαήλ Βασιλείου, ἐπιστατοῦντες ἀγρύπνως, καί διά τοῦ ἐνόντος ζήλου ἐπωφελώς τά τῆς Σχολῆς διεξάγοντες, ἥ τις, οὐδεμία προκύπτει ἀμφιβολία, ὅτι τῆς θείας συνεφαπτομένης δυνάμεως, ὡς ἄμπελος εὐθηνούσα ὀφθήσεται, γενναῖον τε καί πολύχουν καρποφορήσει τόν καρπόν, ὅτι καί τήν πεῖραν ἐχέγγυον τοῖς λεγομένοις προβάλλεται μήπω γάρ τοῦ τετάρτου διαδραμόντος μηνός, ἐξ οὗ τά τῆς μεθόδου διδάσκεται, ἀνεφάνησαν οὐ μόνον οἱ τῶν παλαιών παραδόσεων ἄκρῳ γεγευμένοι δακτύλῳ, γιγαντιαίοις τοῖς ἅλμασιν ἐπί τά πρόσω χωροῦντες, ἀλλά καί αὐτοί οἱ πρωτόπειροι, θᾶττον ἤ κατ ἐλπίδας προαγόμενοί τε, καί ανατρέχοντες, ένθεν τοι καί εὐστόχως συνάγεται η κατά τήν συμπλήρωσιν τοῦ χρόνου τελειοτάτη επίδοσις αλλ ἐπειδή τά πρός κοινήν ὠφέλειαν ἀφορῶντα καλά κοινῆς δέονται καί τῆς βοηθείας καί ἀντιλήψεως, ἄλλως τε καί ἐπί δέκα χρόνους ἀλληλοδιαδόχως παραταθήσεται ἡ παράδοσις τῶν εἰρημένων τριῶν διδασκάλων, οὕτω κριθέν κοινῇ τοῦ γένους προμηθείᾳ εἰς πολλαπλασιασμόν καί πληθυσμόν τοῦ ἐπωφελοῦς χρήματος, μετά τήν γενομένην φιλότιμον καί ἀδροτάτην τῶν ἐνταῦθα φιλομούσων διά καταστίχου συνεισφοράν, κέκριται ἀναγκαία καί ἡ παρά τῶν ἑκασταχόσε διατελούντων λοιπῶν ὁμογενῶν φιλότιμος καί δαψιλής χορηγία καί συναντίληψις καί δη καί ἡ παροῦσα διακήρυξις ἐπί χρησταῖς ταῖς ἐλπίσιν ἐξεδόθη, ἥτις ὑψηλῷ τῷ κηρύγματι εὐαγγελιζομένη τήν συγκρότησιν τοῦ νέου Σχολείου τῆς Εκκλησιαστικής Μουσικής, καί τήν εξ αυτού πηγάζουσαν μεγίστην όσην ὠφέλειαν, οἷς ἔρως ἐνέστακται ἀκροάσεων Μουσικῶν ἐπί προόδῳ, προσκαλεῖται ἕκαστον τῶν ὁμογενῶν, ἵνα τό φιλογενές τοῦ τρόπου καί πρόθυμον περί τά θεάρεστα καί κοινωφελῆ τῶν σπουδασμάτων παραστήσας ἐν δέοντι, τήν δυνατήν συνεισενέγκη ἀντίληψιν καί βοήθειαν, ἀπευθυνόμενος πρός τό παράδειγμα τῶν ἐνταῦθα φιλογενῶν, ἥν καί καταγράψας ἐν τῷ τέλει τῆς διακηρύξεως, ἀποστελεί τοῖς ἐνταῦθα ἐξονομασθεῖσιν ἐφόροις καί ἐπιτρόποις διά τοῦ κατά τόπον Ἀρχιερέως τοῦ τήν προκήρυξιν ἐπίτηδες ἐμφανίζοντος, καταγράφων ὁμοῦ καί τό τίμιον αὐτοῦ ὄνομα πρός τήν τῶν Συνοδικῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν καί εὐλογιῶν ἐπιτυχίαν, λόγῴ τε καί ἔργῳ καί τούς λοιπούς τῶν δυναμένων διεγείρων εἰς μίμησιν, ὅπως διά τῆς κοινῆς ταύτης συνδρομῆς καί δαψιλοῦς χορηγίας, τά μέν ὑπέρογκα καί βαρύτατα ἔξοδα, ὅσα περί τάς ἐτησίους τῶν διδασκάλων συντάξεις, καί ὅσα περί τήν μεταγραφήν τῶν σῳζομένων Μουσικῶν Βιβλίων, τῆς ἀφύκτου τύχωσιν οἰκονομίας, ἡ δέ ἀρτισύστατος αὕτη Σχολή κρατυνομένη, προάγηται τῇ Θείᾳ συναντιλήψει, τῇ τε φιλοπόνῳ τῶν διδασκάλων ἐπιμελείᾳ, καί ταῖς τῶν ζηλωτῶν ἐφόρων φιλοτίμοις ἐπαγρυπνήσεσιν ἀρδευομένη καί καλλιεργουμένη, ὡς ἀρχικλεής τις ρίζα, καί κλάδους ἀναβλαστήσῃ κατά μέρος εὐθαλεῖς, ὡραίοις τε καί γενναίοις καρποῖς βρίθοντας, εἰς εὐπρέπειαν τῶν ἁπανταχοῦ Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν, καί κοινήν τοῦ Γένους ὠφέλειάν τε καί εὐκλειαν οἱ δέ φιλόμουσοι συνδρομηταί πρός τοῖς παρ ἀνθρώπων ἐπαίνοις, καί τῶν θεόθεν ἐπαγγελλομένων ἀντιδόσεων ἀξιωθῶσι, τῆς ἀθανάτου, φημί, Δόξης καί αἰωνίου Μακαριότητος γένοιτο γένοιτο».

4 Ἐγκύκλιος Ἐπιστολή, Κύριλλος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἑλληνικός Τηλέγραφος, Πολιτική Φιλολογική τε καί Ἐμπορική Ἐφημερίς, , Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀούστριας, σελ (Κοινοποιήθηκε στούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου στίς μαζί μέ τήν παραπάνω διακήρυξη). Ὁποῖαι καί πόσαι δυσκολίαι συνέβαινον ἄχρι τοῦ νῦν εἰς τάς προόδους τῶν Μουσικῶν μαθημάτων, δέν λανθάνει βέβαια τούτο μήτε τήν γνῶσιν τῆς Ἀρχιεροσύνης σου ἡ ἀσάφεια τῶν παραδόσεων, ἡ ἔλλειψις μίας καλῆς μεθόδου, διδακτικῆςς τοῦ ποσοῦ τῶν διαστημάτων τοῦ χρόνου, τό ἀκανόνιστον τῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῆς σημείων, καί τῶν ἄλλων προσόντων, ὅσα ἡ καιρική περιπέτεια συγκατέχωσεν εἰς τόν βυθόν τῆς φθορᾶς καί τῆς λήθης, κατέστησαν ἐξίτηλον σχεδόν τήν ἱεράν ἀσματικήν αὐτήν τέχνην, καί μόλις εἰς δύω ἤ τό πολύ τρία τῶν ἐνταῦθα Μουσικῶν πρόσωπα σῳζόμενον τό ἐπί τοσοῦτον ψυχοφελέστατον εἰς ὅλον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα καί εἰς εὐπρέπειαν τῶν ἁπανταχοῦ ἱερῶν Ἐκκλησιῶν ἀναγκαιότατον χρῆμα, ὥστε διά τάς μεσολαβούσας τοσαύτας δυσκολίας καί ἀκαταληψίας, ἤ διόλου ἀπεμακρύνοντο οἱ φιλομαθείς τῶν μουσικῶν ἀκροάσεων, ἤ προσερχόμενοι, προσώχθιζον εἰς τούς κόπους καί τήν ἐπί ματαίω δαπάνην τοῦ καιροῦ καί τῶν ὑπερμέτρων ἐξόδων καί ὑπέστρεφον μεταμελούμενοι καί τοῦτο εἶναι τό αἴτιον, διά τό ὁποῖον αἱ λοιπαί τῶν ἱερῶν Ἐκκλησιῶν ἐκτός μόνον τοῦ καθ ἡμᾶς Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τόσον ἐνταῦθα ἐν Βασιλευούσῃ, ὅσον καί εἰς τά λοιπά μέρη, ἀμοιροῦσι Μουσικῶν ἐντέχνων διδασκάλων, ταὐτόν εἰπεῖν ὑστεροῦνται τῆς ἀναγκαιοτάτης εὐκοσμίας αὐτῆς ἀλλ ὁ χρόνος, ὅστις καθώς ἰξεύρει νά κρύπτῃ τά φανέντα, οὕτως ἰξεύρει νά ἀνακαλύπτῃ καί τά ἀφανῆ κατά τόν εἰπόντα σοφόν, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν ἡ Θεία πρόνοια, καί χάρις, καί δύναμις, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα, καί τά ἀλλείποντα ἀναπληροῦσα, ηὐδόκησε τήν κατόρθωσιν καί τελειοποίησιν καί τούτου τοῦ ἱεροῦ χρήματος ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, μέ τόν τρόπον καί τήν διδακτικήν μέθοδον, τήν ὁποίαν βλέπεις, καί πληροφορεῖσαι ἐκ τῆς περικλειομένης τετυπωμένης ὡσαύτως διακηρύξεως. Ἡ μέθοδος αὐτή, τήν ὁποίαν ἐφεύρον, καί ἐπενόησαν οἱ διαλαμβανόμενοι τρεῖς ἀξιέπαινοι ἄνδρες, ὑπερβαίνει τάς τῶν παλαιῶν παραδόσεων, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν εἶναι ἥ μόνον ἀκριβής, καί φωτιστική, καί ἀρίστη ἐξηγοῦσα θεωρητικῶς ἄμα καί πρακτικῶς τά μέλη καί σχήματα τῶν φωνῶν, καί δεικνύουσα καλῶς τά σημεῖα τῶν χρόνων, καί ἑνί λόγῳ, ὅσα αἱ μέθοδοι τῶν παλαιῶν παραδόσεων δέν ἠδύναντο νά κατορθώσωσιν ἐπί δέκα καί εἴκοσι χρόνους, αὐτή ὑπόσχεται νά κατορθώσῃ ἐν διαστήματι χρόνου ἑνός, καί νά ἀναδείξῃ τόν οἰκεῖον της μαθητήν ἱκανόν, ὥστε ἕκαστον μάθημα, κατ αὐτήν γεγραμμένον, νά δύναται μέ μικράν τινα καί ὀλίγην καθ ἑαυτόν μελέτην νά τό ψάλλῃ ἀπαραλλάκτως μέ τόν ἀσματογράφον καί ποιητήν, χωρίς νά τό διδαχθῇ ὑπ αὐτοῦ πρότερον, καί αὐτά ὅλα, χωρίς ὅλως νά παρεκτρέπηται ἡ μέθοδος ἀπό τό σεμνόν ἐκεῖνο καί ἐναρμόνιον μέλος, τό πρός κατάνυξιν καί συντριβήν καρδίας ἐντέχνως πεποιημένον, καί παρά τῶν πρώτων ἐκείνων ἱερῶν μελωδῶν καί διδασκάλων παραδεδομένον, καί χωρίς νά παρεισάγῃ φωνῶν καί σχημάτων νεωτερίσματα. Ταῦτα τοίνυν προηγουμένως πληροφορούμενος ἐκ τῆς περικλειομένης διακηρύξεως, πληροφορεῖσαι ἑξῆς καί ὅσην φιλοτιμίαν καί προθυμίαν ἐπεδειξόμεθα, τόσον ἡμεῖς μετά τῆς περί ἡμᾶς ἱερᾶς ἀδελφότητος, καί Ἁγίας Συνόδου, ὅσον καί οἱ φιλόκαλοι καί φιλόμουσοι προὔχοντες τοῦ ἡμετέρου γένους εἰς τήν συγκρότησιν κοινοῦ Σχολείου τῶν Μουσικῶν παραδόσεων, εἰς τό ὁποῖον οἱ τῆς νέας μεθόδου διδάσκαλοι εἰσαχθέντες, παραδιδόασι μέ φιλοπονίαν ἄκραν καί ἐπιμέλειαν ὑπερβάλλουσαν, καί πληθύνεται καθ ἑκάστην ὁ ἀριθμός τῶν ἁπανταχόθεν προσερχομένων μαθητῶν, καντεύθεν ἀληθεστάτη καί ἀναμφίβολος ἡ ἔκβασις τῆς ὑποσχέσεως τῶν διδασκάλων καί ἡ πείρα δέ προσέτι, καί ἡ διά τῆς πείρας φανεῖσα ἀνωτέρα τῶν κοινῶν ἐλπίδων πρόοδος τῶν μαθητῶν ἐν διαστήματι τετραμηνιαίῳ βεβαιοῖ τῆς ὑποσχέσεως αὐτῆς τήν ἀλήθειαν. Τούτων οὕτως ἐχόντων, περιττόν κρίνομεν νά ἀποτείνωμεν λόγους μακρούς εἰς τό νά ἀποδείξωμεν τῇ Ἀρχιεροσύνη σου, πόση ἡ ἐκ τούτου πηγάζουσα ὠφέλεια, καί πόσον προσγίνεται κλέος εἰς ὅλον τό Γένος ἡμῶν, καί πόση ἰδίως ὠφέλεια, καί εὐπρέπεια εἰς ὅλας τάς κατά μέρος ἱεράς Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἐξ αὐτοῦ τοῦ Σχολείου τοῦ Μουσικοῦ, ὡς ἀπό τινος πηγῆς πολυκρούνου καί πολυχεύμονος θέλει προχέωνται ἀφθόνως τά ζωήρρυτα τῆς ἀγγελομιμήτου ἀσματικῆς νάματα, καί θέλει μετοχε-

5 τεύωνται εἰς ὅλας τάς κατά μέρος ἐπαρχίας, καθώς βέβαια καί εἰς τήν Ἐπαρχίαν τῆς Ἀρχιεροσύνης σου εἰς στολισμόν καί τῶν ἱερῶν αὐτόθι Ἐκκλησιῶν διά τοῦτο καί ὅλοι οἱ ἐνταῦθα ὁμογενεῖς κοινῶς τε καί κατά μέρος συνέδραμον φιλοτίμως, καί ἐβοήθησαν τῷ Μουσικῷ τούτῳ Σχολείῳ, τοῦ ὁποίου αἱ κατ ἔτος δαπάναι, τόσον εἰς μισθούς τῶν διδασκάλων, ὅσον καί εἰς μεταγραφήν τῶν σῳζομένων παλαιῶν Μουσικῶν βιβλίων, εἶναι ὑπέρογκοι καί κοινῆς χρήζουσι τῆς βοηθείας πρός οἰκονομίαν. Προσκαλεῖται δέ καί ἡ Ἀρχιεροσύνη σου, καί μετά Σοῦ πᾶντες οἱ φιλόμουσοι ἐπαρχιώται σου εὐσεβεῖς εἰς τόν ἐπωφελῆ ἐρανον τοῦτον, ἐφ ᾧ καί ἐντελλόμεθά σοι διά τῆς δε τοῖς ἐν τύποις ἐγκυκλίου Πατριαρχικῆς ἡμῶν καί Συνοδικῆς ἐπιστολής, ὅπως μετά τήν πληροφορίαν τῶν ἀνωτέρω, ἐνδειξάμενος πραγματικῶς τῶν ὑπέρ τῶν καλῶν ζήλον σου, νά καταγραφῇς πρῶτος ἡ Ἀρχιεροσύνη σου συνδρομητής εἰς τό τέλος τῆς περικλειομένης διακηρύξεως, πλουσιοπάροχος καί φιλότιμος, εἶτα δέ νά προσκαλέσῃς καί ὅλους ἁπλῶς τούς φιλομούσους εὐκαταστάτους ἐπαρχιώτας σου, καί διά τοῦ γενναίου παραδείγματός σου καί τῶν προτρεπτικῶν λόγων σου καί πνευματικῶν συμβουλῶν νά καταστήσῃς παρομοίως συνδρομητάς, καί νά συγκροτήσῃς παρά τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ σου ἔτι σῳζομένων ἱερῶν Ἐκκλησιῶν μίαν ἁδράν καί ἀξιόλογον βοήθειαν, καί νά καταγράψῃς αὐτήν ἐν τῷ τέλει τῆς διακηρύξεως, καί νά βεβαιώσῃς μέ τήν ὑπογραφήν σου καί με τάς ὑπογραφάς τῶν προκριτωτέρων ἐπαρχιωτῶν σου, καί διά τοῦ ἐνθέρμου ἐφόρου σου νά προφθάσῃς εἰς χείρας τῶν ἐφόρων καί ἐπιτρόπων τοῦ Σχολείου τῆς Μουσικῆς, διδούς εἴδησιν εἰς ὅλους τούς ἐπαρχιώτας σου διά νά ἔλθῃ, ὅς τις ἐξ αὐτῶν διψαλαῖος, εἰς τήν ἀένναον ταύτην πηγήν, καί νά κορεσθῇ τῶν ναμάτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μᾶλλον δέ ἡ Ἀρχιεροσύνη σου κατά χρέος Ἀρχιερατικῆς σου προνοίας εὑρών δύω ἤ τρεῖς ἐξ αὐτῶν δεξιούς καί καλλιφώνους νά ἐξαποστείλῃς εἰς τήν Σχολήν, φροντίζων μόνον περί τῶν ἐξόδων τῆς ἐνδυμασίας καί ζῳοτροφίας των, διά νά διδαχθῶσιν ἀνεξόδως τήν μέθοδον, καί ἐν διαστήματι χρόνου ἑνός ἐπιστρέψαντες, νά μεταδώσωσι καί ἄλλοις τήν τέχνην, καί νά κοσμήσωσι τάς ἱεράς Ἐκκλησίας τῆς Ἐπαρχίας σου ἔσο δέ πεπληροφορημένος, ἀγαπητέ, ὅτι ἡ φιλότιμος αὕτη συνδρομή σου καί ἡ βοήθεια θέλει σε ἀναδείξῃ καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς ὅλον τό Γένος φιλόμουσον, καί τῶν καθηκόντων τῷ ἐπαγγέλματί σου τελεσιουργόν πρόθυμον καί ἐκπληρωτήν, θέλει λογισθῇ μία ἐξαίρετος δούλευσίς σου, καί θέλει σέ καταπλουτίσῃ με τούς κοινούς ἐπαίνους καί τά ἐγκώμια, καταστέφουσά σε καί μέ τάς ἀφθόνους ἐκκλησιαστικάς εὐχάς καί εὐλογίας. Διό καί περιμένομεν μετά πόθου τάς ἀποτελεσματικάς ἀποκρίσεις σου, δηλωτικάς ὁμοῦ καί τῆς ἐφετῆς ἡμῖν ἀγαθῆς ὑγείας σου, ἥν δώῃ σοι μετά τῶν σωτηριωδῶν αἰτημάτων ἀμετάπτωτον διά βίου ὁ Κύριος, οὗ ἡ χάρις εἴη μετά τῆς Ἀρχιεροσύνης σου. Ὁ Καισαρείας Φιλόθεος Ὁ Ἡρακλείας Μελέτιος Ὁ Νικομηδείας Ἀθανάσιος Ὁ Χαλκηδόνος Γεράσιμος Ὁ Τορνόβου Μακάριος Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός Ὁ Σοφίας Θεοφάνης Ὁ Πόσνας Καλλίνικος Ὁ Ἐφέσου Διονύσιος Ὁ Κυζίκου Κωνστάντιος Ὁ Νικαίας Ἰωαννίκιος Ὁ Δέρκων Γρηγόριος Ὁ Νεοκαισαρείας Μελέτιος Ὁ Παροναξίας Ἱερόθεος Ὁ Βάρνης Χρύσανθος Ὁ Σάμου Κύριλλος Καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Σφραγίδα τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου 1793

6 «Οἱ κατά καιρούς Πατριάρχαι μεγάλως ἐφρόντιζον περί τῆς συντηρήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς». Χρυσάνθου Ἀρχιεπισκόπου Διρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικής, Ἐκ τῆς τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς, Ἐν Τεργέστῃ, σελ. LII Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, Ὁ Χριστός, κληρικοί καί ψάλτες, ἑλληνικό χειρόγραφο, 14ος-15ος αἰ. Escorial Μαδρίτης, Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, «Οἱ Μεγάλοι Δημιουργοί, ἀπό τούς ὕστερους βυζαντινούς χρόνους ἑώς τή μεγάλη μεταρρύθμιση τοῦ 19 ου αἰῶνα», Καθημερινή, Ἑπτά Ἡμέρες, 16/4/1995, σελ. 11.

7 Τρεῖς ψάλτες, 16ος αι. ιδιωτ. Συλλογή, Ἀθήνα, N. Zias, Some representations of Byzantine Cantors, Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν, τόμ. ΙΙ τεῦχ. 2, Ἀθήνα 1969 σελ. 237 Δύο ψάλτες, 16ος αι., ἰδιωτ. συλλογή, ΑΘήνα, N.Zias, Some representations of Byzantine Cantors, Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν, τόμ. ΙΙ τεύχ. 2, Αθήνα 1969 σελ.235

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935)

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) 2 Σεπτεμβρίου 2010 Papadopulos Hrisostomos Στα πρώτα χρόνια της τουρκικής δουλείας, στους Έλληνες δεν επιτρεπόταν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. ἀγάπῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τῆς Μεσσηνίας δέχεται ἐν θείᾳ ἱερουργίᾳ τοῦ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. ἀγάπῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τῆς Μεσσηνίας δέχεται ἐν θείᾳ ἱερουργίᾳ τοῦ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 2-2-2010 Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης καί Οἰκουµενικέ Πατριάρχα κ. Βαρθολοµαῖε, Ἐν πνευµατικῇ χαρᾷ, βαθυτάτῃ συγκινήσει καί ἀδόλῳ ἀγάπῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου Εyθυμίου Τρικαμηνa Iερομονάχου Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15 ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» - 1 - Ἐπισκόπου Σεραφείμ Μητροπολίτου Πειραιῶς «ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;» «ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;» Δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας

ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας ΠΟΣΟΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ 3 Ι ΑΣΚΑΛΩΝ; υπό Ιωάννου Πλεµµένου καθηγ. Εθνοµουσικολογίας Το παρόν άρθρον εγεννήθη εξ αφορµής ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων εν τη φιλοξένω ιστοσελίδι του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

θεμέλιον οἰκοδόμημα αὐτοῦ

θεμέλιον οἰκοδόμημα αὐτοῦ Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Σμύρνη, 6 Φεβρουαρίου 2015) Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Ὁσιολογιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ. Συντεθείς τε καὶ τύποις ἐκδοθεὶς ἰδίοις ἀναλώμασι πρὸς ὠφέλειαν τῶν Ἑλλήνων ΠΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ Ἐν Ἰταλίᾳ. 1806.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ. Συντεθείς τε καὶ τύποις ἐκδοθεὶς ἰδίοις ἀναλώμασι πρὸς ὠφέλειαν τῶν Ἑλλήνων ΠΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ Ἐν Ἰταλίᾳ. 1806. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δι οὗ ἀποδεικνύεται, πόσον εἶναι καλλιωτέρα ἡ Νομαρχικὴ Διοίκησις ἀπὸ τὰς λοιπάς, ὅτι εἰς αὐτὴν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τί ἐστὶ Ἐλευθερία, ὁπόσων μεγάλων κατορθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του Cπυρίδωνος Β. Cτολίγκα Θεολόγου Κοινωνιολόγου (Τh.M) τ.πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής -Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ. Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου,

Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ. Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου, Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Χαλκίδος (20.5.2015, Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ I. ΕΝΑΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1836-1846 Ή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΥΓΗ ΆΝΝΑ ΜΑΓΓΕΛ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΥΓΗ ΆΝΝΑ ΜΑΓΓΕΛ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα