ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά"

Transcript

1 Μαρούσι, 03/06/2010 Αριθ. ΑΠ.: 566/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 12, εδάφια ιβ, κβ και μα, 17 και 59 αυτού, β. το Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α/2006), γ. το Ν.2251/1994 «Περί προστασίας καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2251/94 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE Λ 149)» (ΦΕΚ 152/A/2007), δ. το Ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α/ ), ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ , «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/2006), στ. την υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), όπως ισχύει, ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 442/068/ , (ΦΕΚ 1279/Β/2007) ΑΠ 513/014/ (ΦΕΚ 492/Β/2009), 1

2 η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως ισχύει, θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 524/059/ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά», ι. τη διεξαχθείσα Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά που διεξήχθη στο διάστημα 1/6/2009 έως 15/7/2009 ια. ιβ. ιγ. τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση όπως περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα : Α/Α Εταιρεία Αριθμός πρωτοκόλλου 1 COSMOTE 35040/ , 35035/ CYTA 31935/ FORTHNET 35038/ HOL 35037/ NETONE 34720/ ON TELECOMS 31821/ OTE 34985/ REALIZE 31939/ TELECOM REVOLUTION 31918/ , 32049/ VIVODI 31892/ VODAFONE L1089/MY WIND 34758/ , 35036/ την υπ αριθ. πρωτ / εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Αποφασίζει : Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής 1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικών με την παροχή της φορητότητας αριθμών στην Ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2

3 2. α. Απαγορεύεται η φορητότητα αριθμών μεταξύ υπηρεσιών που είναι ουσιωδώς διαφορετικές, ιδίως η μεταφορά αριθμών μεταξύ δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του μεταφερθέντος αριθμού υπόκειται στις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης ( Ε.Σ.Α). β. Στον ανωτέρω απαγορευτικό κανόνα δεν εμπίπτει η φορητότητα αριθμού κινητής τηλεφωνίας μεταξύ κινητών υπηρεσιών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Για την περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Γεωγραφική περιοχή : η περιοχή του Ελληνικού γεωγραφικού χώρου όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι της υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 768/Β/2007), όπως ισχύει και αντιστοιχεί σε έναν Εθνικό Κωδικό Προορισμού. Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) : Η κεντρική Βάση Δεδομένων που εγκαθίσταται και λειτουργεί για τη διευκόλυνση της παροχής της φορητότητας αριθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Πάροχος-δέκτης : ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού. Πάροχος-δότης : ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού. Τέλος : το ποσό που καταβάλλεται για υπηρεσίες φορητότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Φορητότητα Αριθμού Κλήσης : η δυνατότητα των συνδρομητών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή μη αριθμούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας. 2. Επιπλέον ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν.3431/2006, του άρθρου 2 της υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του άρθρου 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 390/03/2006 (ΦΕΚ 748/Β/2006) και του άρθρου 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/ (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως ισχύουν. 3. Στο πλαίσιο του παρόντος, ισχύουν τα εξής : 3

4 α. η έννοια «συνδρομητής» περιλαμβάνει όλους τους χρήστες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και τους χρήστες υπηρεσιών προπληρωμένου χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας. β. η έννοια «πάροχος» περιλαμβάνει και τους εικονικούς παρόχους. Διευκρινίζεται ότι ο εικονικός πάροχος δύναται είτε να χρησιμοποιεί δικό του πρόθεμα φορητότητας είτε να εξυπηρετείται μέσω διμερούς συμφωνίας από άλλο πάροχο δικτύου. Άρθρο 3 Φορητότητα Γεωγραφικών Αριθμών 1. Οι πάροχοι σταθερών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη φορητότητα γεωγραφικών αριθμών, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς αριθμούς τους εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής όταν αλλάζουν πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών. 2. Όλοι οι πάροχοι σταθερών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες με χρήση γεωγραφικών αριθμών είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής γεωγραφικών αριθμών στο δίκτυό τους ώστε να είναι διαθέσιμη η φορητότητα γεωγραφικών αριθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Οι εκάστοτε νεοεισερχόμενοι στην αγορά πάροχοι σταθερών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν φορητότητα γεωγραφικών αριθμών σε μια γεωγραφική περιοχή το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών στο κοινό στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με χρήση γεωγραφικών αριθμών. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν περιορίζουν τις υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με την εκχώρηση αριθμών. 4. Η διαδικασία φορητότητας γεωγραφικών αριθμών αρχίζει μετά από αίτηση συνδρομητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας Απόφασης. Στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι αριθμοί σταθερής τηλεφωνίας ανήκουν σε ομάδα αριθμών, είναι δηλαδή διαδοχικοί και ο συνδρομητής χρειάζεται περισσότερους αριθμούς, συνεχόμενους αυτών που διαθέτει, τότε έχει το δικαίωμα να αιτηθεί, οποτεδήποτε, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, και τη μεταφορά αυτών των συνεχόμενων αριθμών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν εκχωρηθεί με προγενέστερη σχετική πράξη σε άλλους συνδρομητές. 4

5 Άρθρο 4 Φορητότητα Αριθμών Κινητής Τηλεφωνίας 1. Οι πάροχοι κινητών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν τη φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους όταν αλλάζουν πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών. 2. Όλοι οι πάροχοι κινητών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες με χρήση αριθμών κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής αριθμών κινητής τηλεφωνίας στο δίκτυό τους ώστε να είναι διαθέσιμη η φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Οι εκάστοτε νεοεισερχόμενοι στην αγορά πάροχοι κινητών δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν περιορίζουν τις υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με την εκχώρηση αριθμών. 4. Η διαδικασία φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας αρχίζει μετά από αίτηση συνδρομητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας Απόφασης. Στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας ανήκουν σε ομάδα αριθμών, είναι δηλαδή διαδοχικοί και ο συνδρομητής χρειάζεται περισσότερους αριθμούς, συνεχόμενους αυτών που διαθέτει, τότε έχει το δικαίωμα να αιτηθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, και τη μεταφορά αυτών των συνεχόμενων αριθμών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν εκχωρηθεί με προγενέστερη σχετική πράξη σε άλλους συνδρομητές. Άρθρο 5 Φορητότητα Μη Γεωγραφικών Αριθμών 1. Οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν τη φορητότητα μη γεωγραφικών αριθμών, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους όταν αλλάζουν πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών. 2. Όλοι οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες με χρήση μη γεωγραφικών αριθμών είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής μη γεωγραφικών αριθμών στο δίκτυό τους, ώστε να 5

6 είναι διαθέσιμη η φορητότητα μη γεωγραφικών αριθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Οι εκάστοτε νεοεισερχόμενοι στην αγορά πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες με χρήση μη γεωγραφικών αριθμών υποχρεούνται να παρέχουν φορητότητα μη γεωγραφικών αριθμών το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στο κοινό. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν περιορίζουν τις υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με την εκχώρηση αριθμών. 4. Η διαδικασία φορητότητας μη γεωγραφικών αριθμών αρχίζει μετά από αίτηση συνδρομητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας Απόφασης. Στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι μη γεωγραφικοί αριθμοί ανήκουν σε ομάδα αριθμών, είναι δηλαδή διαδοχικοί και ο συνδρομητής χρειάζεται περισσότερους αριθμούς, συνεχόμενους αυτών που διαθέτει, τότε έχει το δικαίωμα να αιτηθεί, οποτεδήποτε, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, και τη μεταφορά αυτών των συνεχόμενων αριθμών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν εκχωρηθεί με προγενέστερη σχετική πράξη σε άλλους συνδρομητές 5. Οι κατηγορίες μη γεωγραφικών αριθμών για τους οποίους εφαρμόζεται η υποχρέωση φορητότητας αριθμών είναι οι ακόλουθες : α) οι εταιρικοί αριθμοί και αριθμοί πρόσβασης σε VPN (σειρά 50) β) οι προσωπικοί αριθμοί (σειρά 70) γ) οι αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800) δ) οι αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801) ε) οι αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (σειρά 807) στ) οι αριθμοί των σειρών 806, 812 και 825 ζ) οι αριθμοί των σειρών 896 και 899 η) οι αριθμοί πρόσθετης χρέωσης (σειρά 90) Η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη Απόφασή της να άρει ή να επεκτείνει κατά περίπτωση και σε άλλες σειρές ή/και κατηγορίες μη γεωγραφικών αριθμών την υποχρέωση φορητότητας αριθμού. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις δρομολόγησης κλήσεων προς αριθμούς που έχουν μεταφερθεί 1. Κάθε πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το δίκτυο του οποίου γίνεται η εκκίνηση της κλήσης (συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων/προεπιλεγμένων παρόχων σε περίπτωση επιλογής/προεπιλογής φορέα) έχει την υποχρέωση και την ευθύνη της δρομολόγησής της στο δίκτυο του καλούμενου, ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ η αντίστοιχη ομάδα αριθμών. 6

7 Ειδικότερα: α. Η υποχρέωση της ορθής δρομολόγησης στο δίκτυο του καλούμενου των κλήσεων που εκκινούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας βαρύνει τον πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον οποίο εκκινεί η κλήση. β. Η υποχρέωση της ορθής δρομολόγησης στο δίκτυο του καλούμενου των κλήσεων που προέρχονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας, βαρύνει τον πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το δίκτυο του οποίου παραλαμβάνεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας αρχικά η κλήση. 2. Κάθε πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει την υποχρέωση της ορθής δρομολόγησης των κλήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται : α) είτε να προβεί ο ίδιος στην ορθή δρομολόγηση των κλήσεων στο δίκτυο του καλούμενου, β) είτε να δρομολογήσει τις κλήσεις προς άλλον πάροχο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με αυτόν και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες δρομολόγησης του παρόχου αυτού. 3. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή δρομολόγηση των κλήσεων λαμβάνονται από την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Απόφασης. Όλοι οι υπόχρεοι, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, τα σχετικά στοιχεία της ανωτέρω βάσης, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν, σύμφωνα με την παρούσα, για την ορθή δρομολόγηση των κλήσεων. 4. Ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ενέργειες ανάκτησης στοιχείων από την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα έχει ως εξής: α. Κάθε εργάσιμη ημέρα, όλοι οι πάροχοι (σταθερών και κινητών δικτύων) υποχρεούνται να ενημερώνουν μέσα σε τρεις (3) ώρες από την παραλαβή σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης μεταφοράς αριθμού από την ΕΒΔΑΦ (RFS broadcast) τους πίνακες δρομολόγησης των κλήσεων με τα στοιχεία της ΕΒΔΑΦ προκειμένου να επιτυγχάνουν τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων. Επιπρόσθετα, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πίνακες δρομολόγησης των κλήσεων και στις μμ. κάθε εργάσιμης ημέρας. β. Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες, όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν τους σχετικούς πίνακες δρομολόγησης μέσα σε 3 ώρες από την παραλαβή σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης μεταφοράς αριθμού από την ΕΒΔΑΦ (RFS broadcast). 7

8 5. Οι υποχρεώσεις δρομολόγησης των κλήσεων που ορίζονται από το παρόν άρθρο ισχύουν για κλήσεις τόσο προς γεωγραφικούς αριθμούς όσο και προς μη γεωγραφικούς αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 7 Προθέματα δρομολόγησης κλήσεων προς αριθμούς που έχουν μεταφερθεί 1. Ο πάροχος -δέκτης ταυτοποιείται με το πρόθεμα δρομολόγησης. Η δομή των προθεμάτων και ο τρόπος εκχώρησής τους καθορίζονται από την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/ (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως ισχύει. 2. Τα προθέματα δρομολόγησης εφαρμόζονται τόσο για τους γεωγραφικούς όσο και για τους μη γεωγραφικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κινητής τηλεφωνίας. Άρθρο 8 Τέλη παροχής της Φορητότητας Αριθμών Τμήμα Α : Τέλη υπηρεσιών χονδρικής 1. Τα τέλη που αφορούν την παροχή υπηρεσιών φορητότητας αριθμών, είναι τα ακόλουθα : α. Τέλος αίτησης φορητότητας β. Τέλος υπηρεσιών πληροφοριών δρομολόγησης γ. Τέλος υπέρ της ΕΒΔΑΦ 2. Για καθένα από τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα ακόλουθα : α. Τέλος αίτησης φορητότητας i. Ο πάροχος-δότης δύναται να αιτηθεί από τον πάροχο-δέκτη την καταβολή τέλους αίτησης φορητότητας που αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας αίτησης συνδρομητή για φορητότητα αριθμού(ών). Το εν λόγω τέλος αφορά στις περιπτώσεις της αποδοχής και της απόρριψης της αίτησης φορητότητας και προσδιορίζεται με βάση την αρχή της κοστοστρέφειας. ii. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τον πάροχο-δότη για την εξέταση της αίτησης φορητότητας μέχρι την αποδοχή ή απόρριψή της. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την αποσύνδεση του 8

9 συνδρομητή ούτε οι διαδικασίες αλλαγών στις πληροφορίες δρομολόγησης. iii. Το μοναδιαίο τέλος αίτησης φορητότητας υπόκειται σε έγκριση από την ΕΕΤΤ. Για τον υπολογισμό του τέλους δύναται να χρησιμοποιηθεί Bottom-Up μοντέλο υπολογισμού. Οι πάροχοι-δότες υποβάλουν προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους που ορίζει η παρούσα σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη παροχής επαρκών κοστολογικών στοιχείων από τους υπόχρεους παρόχους, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για την ανάλυση του κόστους δικό της Bottom-Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών (benchmarking). β. Τέλος υπηρεσιών πληροφοριών δρομολόγησης i. Το τέλος υπηρεσιών πληροφοριών δρομολόγησης αφορά στη λήψη υπηρεσιών από τρίτο πάροχο με αντικείμενο τις πληροφορίες για την ταυτότητα του παρόχου-δέκτη. ii. Το εν λόγω τέλος καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των παρόχων. γ. Τέλος υπέρ της ΕΒΔΑΦ i. Κάθε πάροχος που συνδέεται με την ΕΒΔΑΦ καταβάλει στο διαχειριστή της τέλος, σύμφωνα με οριζόμενα στη μεταξύ τους συναφθείσα σχετική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. ii. Τα μοναδιαία τέλη της ΕΒΔΑΦ υπόκεινται σε πρότερη έγκριση από την ΕΕΤΤ. Τμήμα Β : Τέλη υπηρεσιών λιανικής 1. Οι συνδρομητές του παρόχου-δότη δεν επιβαρύνονται άμεσα από αυτόν για την παροχή της φορητότητας των αριθμών τους. 2. α. Το τυχόν τέλος που χρεώνουν οι πάροχοι-δέκτες στους συνδρομητές για την παροχή της φορητότητας των αριθμών τους, δεν πρέπει να αποτρέπει τη χρήση της φορητότητας αριθμού. β. Δεν επιτρέπεται η επιβολή τέλους για την παροχή της φορητότητας αριθμού από τους παρόχους-δέκτες κατά την αποσύνδεση των συνδρομητών από το δίκτυό τους. Άρθρο 9 Διαδικασία Παροχής της Φορητότητας Αριθμών 9

10 1. Η διαδικασία παροχής της φορητότητας αριθμών είναι μονοαπευθυντική. Ο συνδρομητής που επιθυμεί να μεταφέρει τον αριθμό του, απευθύνεται μόνο στον πάροχο-δέκτη και υποβάλλει σε αυτόν, με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τη σχετική αίτηση φορητότητας αριθμού. Ο πάροχος-δέκτης μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αίτησης φορητότητας σύμφωνα με την παρούσα. 2. Ο πάροχος-δέκτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους συνδρομητές που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τον αριθμό τους σχετικά με την τιμολόγηση και τη χρέωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 3. Οι πάροχοι δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιορίζουν καθ οιονδήποτε τρόπο την παροχή και προώθηση της φορητότητας αριθμών στην Ελληνική αγορά προς τους συνδρομητές. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες δυνατότητες εξυπηρέτησης ή/και οι όροι παροχής νέων συνδέσεων δεν διαφοροποιούνται ούτε περιορίζονται στο ελάχιστο σε περίπτωση που ο συνδρομητής αιτείται τη νέα σύνδεση με φορητότητα του αριθμού του. Οι πάροχοι δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξασφαλίζουν ιδίως ότι οι αιτήσεις φορητότητας υποβάλλονται σε όλα τα σημεία υποβολής αιτήσεων νέων συνδέσεων. 4. α) Οι αιτήσεις φορητότητας αριθμού υποβάλλονται από το συνδρομητή στον πάροχο-δέκτη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (1) έντυπα, με την προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας, (2) με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας, (3) ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον πάροχο-δέκτη, (4) τηλεφωνικά μέσω κλήσεων, οι οποίες κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συναίνεσης του συνδρομητή, δύνανται να μαγνητοφωνούνται. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α) ως ισχύει τροποποιηθείς περί σύναψης Σύμβασης από απόσταση, και της, σύμφωνα με αυτές, ενημέρωσης του συνδρομητή επί των όρων της προς σύναψη Σύμβασης. β) Οι ακυρώσεις αίτησης φορητότητας αριθμού υποβάλλονται από το συνδρομητή στον πάροχο-δέκτη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (1) έντυπα, με την προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας, (2) με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας, (3) ηλεκτρονικά, μόνο με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον πάροχο-δέκτη. 10

11 γ) Η αίτηση φορητότητας αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόμενων από τον πάροχο-δότη υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με τον (τους) μεταφερόμενο (-ους) αριθμό (-ους). 5. α) Οι πάροχοι-δέκτες που είναι αποδέκτες των αντίστοιχων ως άνω αιτήσεων, οφείλουν να τηρούν αρχείο με τις πρωτότυπες και αυθεντικές αιτήσεις καθώς και όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, σε όποια μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή ηχητική) έχουν υποβληθεί ή καταγραφεί αντίστοιχα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή κάθε ως άνω αίτησης. Εάν στο ανωτέρω διάστημα ανακύψουν διαφορές ενώπιον οιασδήποτε αρμόδιας Αρχής ή Δικαστηρίου, τα αρχεία που αφορούν στις διαφορές αυτές πρέπει να διατηρούνται με ευθύνη του παρόχου μέχρι την αμετάκλητη επίλυση των ως άνω διαφορών. β) Οι πάροχοι-δέκτες δεν υποχρεούται στην αποστολή των αντίστοιχων ως άνω πρωτότυπων αιτήσεων φορητότητας αριθμού καθώς και των ενδεχόμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στους παρόχους-δότες. Σε περίπτωση που πάροχος-δότης υποβάλλει εύλογο αίτημα υποβολής ακριβών αντιγράφων των αιτήσεων φορητότητας καθώς και των ενδεχόμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών, ο πάροχος-δέκτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα εν λόγω αιτηθέντα στοιχεία στον πάροχοδότη εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 6. α) Οι αιτήσεις φορητότητας προωθούνται από τον πάροχο-δέκτη μέσω της ΕΒΔΑΦ στον πάροχο-δότη εντός το πολύ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή τους από το συνδρομητή. β) Στην περίπτωση που η αίτηση φορητότητας αριθμού συνοδεύεται από αίτηση πλήρους αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου, τότε οι δύο αιτήσεις συνυποβάλλονται από τον πάροχο-δέκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα. Στην υποβαλλόμενη αίτηση φορητότητας αριθμού υπάρχει σχετική ένδειξη η οποία συμπληρώνεται από τον πάροχο-δέκτη, σύμφωνα με την οποία, η ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλεται με αίτηση πλήρους αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου. 7. α) Στην περίπτωση που η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται από συνδρομητή του οποίου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον πάροχο-δότη τότε στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: i. Επώνυμο και Όνομα (Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου), ii. ΑΦΜ (εφόσον είναι κάτοχος ΑΦΜ), iii. αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ, και iv. αριθμός (ή ομάδα αριθμών) τηλεφώνου και είδος σύνδεσης, 11

12 β) Τα ανωτέρω στοιχεία ελέγχονται και πιστοποιούνται από τον πάροχοδέκτη. γ) Η απαρίθμηση των ανωτέρω στοιχείων είναι περιοριστική. δ) Η μη διάθεση από τον πάροχο δότη κάποιας από τις ανωτέρω απαιτούμενες πληροφορίες δεν δύναται να αποτελέσει λόγο απόρριψης της αίτησης φορητότητας του συνδρομητή. 8. Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για συνδρομητές προπληρωμένου χρόνου στην κινητή τηλεφωνία, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στον πάροχο-δότη και με την επιφύλαξη του Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α), ισχύουν τα ακόλουθα : α) Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : i) Τον αριθμό τηλεφώνου του οποίου ζητείται η φορητότητα ii) Τον κωδικό της κάρτας SIM που αναγράφεται στο εξωτερικό μέρος της κάρτας β) Η απαρίθμηση των ανωτέρω στοιχείων είναι περιοριστική. Η ακρίβεια τους ελέγχεται και πιστοποιείται από τον πάροχο-δέκτη. 9. Ο πάροχος-δότης που λαμβάνει μέσω της ΕΒΔΑΦ την αίτηση φορητότητας από τον πάροχο-δέκτη οφείλει να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης και την τροποποίηση /λύση της σύμβασης με το συνδρομητή στο μέτρο που αφορά το μεταφερόμενο αριθμό, εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις : Α. Στην περίπτωση αιτήσεων φορητότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας: Α1. Τα στοιχεία του αιτούντος συνδρομητή, ήτοι για τα φυσικά πρόσωπα επώνυμο και όνομα και για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. Α2. Το Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, οπότε και απόρριψης της αίτησης από τον πάροχο-δότη λόγω μη συμφωνίας του αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή του αριθμ. Διαβατηρίου, ο συνδρομητής δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση επισυνάπτοντας αντίγραφο του ισχύοντος αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Το ανωτέρω αντίγραφο του Α.Δ.Τ. ή του Διαβατηρίου κοινοποιείται από τον πάροχο-δέκτη στον πάροχο-δότη, ο 12

13 οποίος οφείλει να ενημερώσει τα στοιχεία που τηρεί και να προβεί σε αποδοχή της αίτησης. Α3. Ο αριθμός τηλεφώνου διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του (περιλαμβάνοντας και το είδος της σύνδεσης π.χ. ISDN, PSTN). Α4. Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για ομάδα αριθμών, τα στοιχεία της ομάδας αυτής διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του (ενδεικτικά MSN αριθμοί που δεν περιλαμβάνονται ή κάποιοι εκ των αριθμών της ομάδας είναι απενεργοποιημένοι) Α5. Αν ο συνδρομητής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης φορητότητας, βρίσκεται νομίμως σε διακοπή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον αιτούμενο αριθμό λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του στο δίκτυο του παρόχου-δότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Μόλις η σχετική οικονομική εκκρεμότητα διευθετηθεί αίρεται ο λόγος άρνησης του παρόχου-δότη. Β. Στην περίπτωση αιτούντος συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας, του οποίου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον πάροχο-δότη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή του: Β1. Τα στοιχεία του αιτούντος συνδρομητή, ήτοι για τα φυσικά πρόσωπα επώνυμο και όνομα και για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. Β2. Το Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, οπότε και απόρριψης της αίτησης από τον πάροχο-δότη λόγω μη συμφωνίας του αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή του αριθμ. Διαβατηρίου, ο συνδρομητής δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση επισυνάπτοντας αντίγραφο του ισχύοντος Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου. Το ανωτέρω αντίγραφο του Α.Δ.Τ. ή του Διαβατηρίου κοινοποιείται από τον πάροχο-δέκτη στον πάροχο-δότη, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει τα στοιχεία που τηρεί και να προβεί σε αποδοχή της αίτησης. Β3. Ο αριθμός τηλεφώνου, διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. 13

14 Β4. Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για ομάδα αριθμών, τα στοιχεία της ομάδας αυτής διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του (ενδεικτικά κάποιοι εκ των αριθμών της ομάδας είναι απενεργοποιημένοι). Β6. Αν ο συνδρομητής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης φορητότητας, βρίσκεται νομίμως σε διακοπή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον αιτούμενο αριθμό λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του στο δίκτυο του παρόχου-δότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Μόλις η σχετική οικονομική εκκρεμότητα διευθετηθεί, αίρεται ο λόγος άρνησης του παρόχου-δότη. Γ. Στην περίπτωση αιτούντων συνδρομητών προπληρωμένου χρόνου στην κινητή τηλεφωνία, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στον πάροχο-δότη και με την επιφύλαξη του Ν. 3783/2009: Γ1. Ο κωδικός της κάρτας SIM που αναγράφεται στο εξωτερικό μέρος της κάρτας SIM διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. Γ2. Ο αριθμός τηλεφώνου διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. 10. Ο πάροχος-δότης στις ανωτέρω περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης φορητότητας οφείλει μέσω της ΕΒΔΑΦ να γνωστοποιήσει την αρνητική του απάντηση στον πάροχο-δέκτη αναλύοντας τους λόγους απόρριψης, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο πάροχος-δότης απάντησε θετικά στην αίτηση διακοπής. Ο πάροχος-δέκτης υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησης μέσω της ΕΒΔΑΦ να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο το συνδρομητή για τον ακριβή λόγο απόρριψης της αίτησής του και να τον πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησής του. 11. Οποιαδήποτε έγγραφη επικοινωνία του παρόχου-δότη με το συνδρομητή που έχει αιτηθεί τη φορητότητα του αριθμού περιορίζεται σε ενημέρωση ως προς την τροποποίηση/λύση της μεταξύ τους σύμβασης και τις εκκρεμότητες για το κλείσιμο του λογαριασμού. Η ανωτέρω έγγραφη επικοινωνία δεν πρέπει να επιχειρεί να παραπλανήσει το συνδρομητή και δεν πρέπει να δρα αποτρεπτικά της χρήσης της υπηρεσίας φορητότητας αριθμών. 14

15 12. Ο συνδρομητής έχει δικαίωμα φορητότητας αριθμού ακόμη και αν συνδέεται με τον πάροχο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις του συνδρομητή που απορρέουν από τη συγκεκριμένη σύμβαση. 13. Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει ακύρωση της αίτησης φορητότητας οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ενεργοποίηση της νέας του κάρτας SIM εάν πρόκειται για συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας, ή αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας γραμμής εάν πρόκειται για συνδρομητή σταθερής τηλεφωνίας, με την επιφύλαξη των σχετικών χρονικών περιορισμών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 14. α. Η ακύρωση της αίτησης φορητότητας υποβάλλεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 4, εδάφιο β της παρούσας. Ο πάροχος-δέκτης υποβάλλει τις ακυρώσεις αίτησης φορητότητας αριθμού στον πάροχο-δότη εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη τους, μέσω της ΕΒΔΑΦ. β. Εάν στην περίπτωση της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου όπως ορίζει η παρ. 6 εδάφιο β, ο τοπικός βρόχος δεν είναι επιλέξιμος και ακυρωθεί το αίτημα του βρόχου, τότε ο πάροχος-δέκτης οφείλει να ακυρώσει την αίτηση φορητότητας μέσω της ΕΒΔΑΦ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που ενημερώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΤΕ για τη μη επιλεξιμότητα και την ακύρωση του αιτήματος του τοπικού βρόχου. 15. Για το κλείσιμο του λογαριασμού, ο πάροχος-δότης εισπράττει τα οφειλόμενα απευθείας από το συνδρομητή. Η καταβολή των οφειλομένων δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διακοπή της σύνδεσης και τη μεταφορά του αριθμού. 16. Στην περίπτωση που γίνεται η εγκατάσταση νέας γραμμής από τον πάροχο-δέκτη, τότε πρέπει να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή εξερχομένων κλήσεων και η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε διακοπής εισερχομένων κλήσεων. Ο πάροχος-δέκτης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με τη μεταφορά του αριθμού. 17. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της μεταφοράς αριθμού δεν δύναται να υπερβαίνει : α) τη μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση του συνδρομητή για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας γίνει αποδεκτή από τον πάροχο-δότη ή, εάν δεν υπάρξει απάντηση από τον πάροχο-δότη, από την ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι ο πάροχοςδότης απάντησε θετικά στην αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διεκπεραίωσης της μεταφοράς αριθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 15

16 ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του συνδρομητή στον πάροχο-δέκτη για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας, β) τη μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση του συνδρομητή για μεταφορά αριθμών σταθερής τηλεφωνίας ή μη γεωγραφικών αριθμών γίνει αποδεκτή από τον πάροχο-δότη ή, εάν δεν υπάρξει απάντηση από τον πάροχο-δότη, από την ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι ο πάροχος-δότης απάντησε θετικά στην αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 6, εδάφιο β. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διεκπεραίωσης της μεταφοράς αριθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του συνδρομητή στον πάροχο-δέκτη για μεταφορά αριθμών σταθερής τηλεφωνίας ή μη γεωγραφικών αριθμών, με την επιφύλαξη της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 6, εδάφιο β. Στην περίπτωση της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, η μεταφορά αριθμού διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, για την οποία ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 18. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση φορητότητας αριθμού που δεν έχει υλοποιηθεί με την παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της στον πάροχοδέκτη από το συνδρομητή, ακυρώνεται αυτοδικαίως. 19. Η διαδικασία ενεργοποίησης της φορητότητας αριθμού πρέπει να εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατόν αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στο συνδρομητή. Ειδικότερα : α. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα κατά τη διαδικασία μεταφοράς ενός αριθμού και πριν την ολοκλήρωσή της, θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια αυτά να λύνονται εντός 24 ωρών. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει, εάν χρειαστεί, και την αποκατάσταση της αρχικής υπηρεσίας από τον πάροχο-δότη. Για αυτό, ο πάροχος-δότης πρέπει να διατηρεί τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορεί να αποκαταστήσει την αρχική υπηρεσία μέσα σε 24 ώρες μετά από σχετική αίτηση του παρόχου-δέκτη. β. Ο πάροχος-δότης και ο πάροχος-δέκτης μεριμνούν ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε περιπτώσεις όπου εξυπηρετείται ιδιαίτερη κοινωνική ανάγκη, όπως στα νοσοκομεία. γ. Σε περίπτωση ανάγκης συγχρονισμού αίτησης φορητότητας με άλλη μορφή πρόσβασης από την υφιστάμενη, αποτελεί ευθύνη τόσο του 16

17 παρόχου δέκτη όσο και του παρόχου δότη, η κατά το δυνατόν αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας 20. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις φορητότητας αριθμών συνοδεύονται με αιτήσεις αποδεσμοποίησης τοπικών βρόχων, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να μεριμνούν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου μη παροχής υπηρεσιών στους συνδρομητές λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να συγχρονιστεί η παροχή των δύο αυτών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 10 Εθνική Βάση Δεδομένων Φορητότητας 1. Για τη διευκόλυνση παροχής της φορητότητας αριθμών συνιστάται Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ). Η ΕΒΔΑΦ χρησιμοποιείται για τη φορητότητα όλων των αριθμών για τους οποίους η φορητότητα είναι υποχρεωτική (γεωγραφικών και μη γεωγραφικών αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας). 2. Η ΕΒΔΑΦ συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων όλων των παρόχων χρησιμοποιώντας τυποποιημένη υποδομή επικοινωνίας, η οποία υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του παρόχου-δότη και του παρόχου-δέκτη και τη μαζική αποστολή προς όλους τους παρόχους των αλλαγών σχετικά με τη δρομολόγηση ως αποτέλεσμα της μεταφοράς αριθμών. 3. α. Η επιλογή του διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ γίνεται από την ΕΕΤΤ με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία και διαχείριση της ΕΒΔΑΦ ανατίθεται από την ΕΕΤΤ για μία πενταετία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να είναι είτε ένας ανεξάρτητος των παρόχων οργανισμός είτε κοινοπραξία όλων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. β. Ο διαχειριστής της ΕΒΔΑΦ λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΕΤΤ, παρέχοντας στην ΕΕΤΤ πλήρη οn-line πρόσβαση και αντίγραφα του περιεχομένου της ΕΒΔΑΦ, κατόπιν αιτήματός της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΕΤΤ. Το περιεχόμενο της ΕΒΔΑΦ ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΕΤΤ. Ο διαχειριστής της ΕΒΔΑΦ διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις δραηριότητες που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων αναφοράς και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλους ανεξαιρέτως τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με ίσους όρους, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις. 4. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το κόστος αυτό κατανέμεται μεταξύ των παρόχων λαμβάνοντας υπόψη: α. το πλήθος των αριθμών που μεταφέρονται στο δίκτυο κάθε παρόχου καθώς και 17

18 β. το γεγονός ότι όλοι οι πάροχοι, άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιούν την περιεχόμενη στην ΕΒΔΑΦ πληροφορία. 5. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναλαμβάνουν το κόστος σύνδεσής τους με την ΕΒΔΑΦ. Το κόστος αυτό βαρύνει καθέναν από τους παρόχους για το δίκτυό του. Άρθρο 11 Προστασία Καταναλωτή 1. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναπτύσσουν συστήματα ατελούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των καταναλωτών και διαδικασίες προστασίας τους ώστε το κοινό να κατανοήσει, ιδίως τις επιλογές που έχει και τον τρόπο λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών φορητότητας. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα αριθμών σε όλα τα σημεία παροχής νέων συνδέσεων. 2. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα ατελούς πληροφόρησης των συνδρομητών τους σχετικά με τη χρέωση των κλήσεων προς τους μεταφερθέντες αριθμούς. 3. Η ίδρυση και η λειτουργία της ΕΒΔΑΦ καθώς και η διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4. Οι παραπάνω διατάξεις δεν περιορίζουν τα δικαιώματα των συνδρομητών με βάση το Ν.2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α) και το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α) 5. Εάν κάποιος πάροχος ή προστηθείς του δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία κάποιου προσώπου ως συμφωνούντος με την ενεργοποίηση ή/ και ακύρωση φορητότητας και παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται στον πάροχο αυτόν διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 12 Διαχείριση Αριθμών που έχουν Μεταφερθεί 1. α. Επιτρέπεται στον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ ομάδα αριθμών που είναι ενεργοποιημένη, να παραιτηθεί από τα δικαιώματα χρήσης της και να αιτηθεί την κατάργηση της πρωτογενούς εκχώρησής της από την ΕΕΤΤ, μόνον όταν όλοι οι ενεργοποιημένοι αριθμοί της ομάδας έχουν μεταφερθεί σε άλλους παρόχους. 18

19 β. Η ομάδα αριθμών που καταργείται σύμφωνα με το εδάφιο α μεταφέρεται άμεσα με απόφαση της ΕΕΤΤ υποχρεωτικά στον πάροχοδέκτη στον οποίο έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι από τους ενεργοποιημένους αριθμούς της ομάδας. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πάροχοι ικανοποιούν το τελευταίο κριτήριο τότε η μεταφορά πραγματοποιείται σε εκείνον τον πάροχο-δέκτη από αυτούς, ο οποίος έχει μεταφέρει στο δίκτυό του πρώτος αριθμό από την εν λόγω ομάδα. γ. Ο πάροχος στον οποίο γίνεται η μεταφορά της ομάδας αριθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β δεν οφείλει τέλη εκχώρησης στην ΕΕΤΤ αλλά μόνο τα τέλη χρήσης για την ομάδα αριθμών αυτή. Επίσης, ο παροχος αυτός υπέχει για την εν λόγω ομάδα όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τους εκδοχείς πρωτογενών εκχωρήσεων. δ. Τα εδάφια β και γ εφαρμόζονται και στην περίπτωση που πάροχος στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ ομάδα αριθμών παύσει τη λειτουργία του. 2. Σε περίπτωση παραίτησης από τη σύνδεση συνδρομητή που έχει μεταφέρει τη σύνδεσή του σε άλλον πάροχο, ο αριθμός του επιστρέφει στον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ η ομάδα αριθμών στην οποία ο αριθμός ανήκει. 3. Κάθε πάροχος-δέκτης καταβάλει ετησίως, μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, στους παρόχους στους οποίους έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ οι ομάδες αριθμών που ανήκουν οι αριθμοί που έχουν μεταφερθεί σε αυτόν, ποσό που αντιστοιχεί στα ετήσια τέλη χρήσης των εν λόγω αριθμών. Ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται με βάση τα ισχύοντα τέλη χρήσης αριθμών, όπως καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ και αφορά τους μεταφερμένους αριθμούς στον πάροχο-δέκτη την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Άρθρο 13 Καταγγελίες και κυρώσεις Οι καταγγελίες για μη συμμόρφωση των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, η οποία τις εξετάζει και δύναται να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Νόμου 3431/2006, εκδίδοντας ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων. Άρθρο 14 Καταργούμενες Διατάξεις 19

20 1. Καταργούνται οι ακόλουθες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ : α. ΑΠ.254/71/ «Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/2002). β. ΑΠ. 300/23/ «Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/ Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά (ΦΕΚ 791/Β/2002)» (ΦΕΚ 1915/Β/2003) γ. ΑΠ. 351/075/ «Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/ Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ αριθμ. 300/23/ Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1915/Β/2003)» (ΦΕΚ 717/Β/2005) δ. ΑΠ.305/39/ ««Προσδιορισμός των χρόνων ενημέρωσης των πινάκων δρομολόγησης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στα πλαίσια της υλοποίησης της φορητότητας στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 415/Β/2004) 2. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο όσα ρυθμίζονται από την παρούσα. Άρθρο 15 Μεταβατική Διάταξη Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν μέχρι την 1 η Δεκεμβρίου 2010 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές των πληροφοριακών συστημάτων τους, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Εξαιρούνται τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν τη φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας και τα οποία οφείλουν να συμμορφωθούν μέχρι την 1η Απριλίου 2011 με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.[το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/05/2010 «Τροποποίηση της Α.Π. 566/016/ απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όσον αφορά στη φορητότητα σταθερών αριθμών.» (ΦΕΚ 2052/Β/2010)] Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές των πληροφοριακών συστημάτων τους, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Εξαιρούνται τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν τη φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, ως προς τα οποία οφείλουν να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση μέχρι την 2α Μαΐου [Τα ανωτέρω εδάφια προστέθηκαν με την ΑΠ. ΕΕΤΤ Αριθμ. 598/010/2011 «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΠ. ΕΕΤΤ 566/016/ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Φορητότητας αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/06/ (ΦΕΚ 2052/Β/ ).» (ΦΕΚ 987/Β/2011)] 20

21 Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Τα άρθρα 1 έως και11 και 13 έως και 14 της παρούσας Απόφασης τίθενται σε ισχύ την 1 η Δεκεμβρίου 2010, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής. Στις περιπτώσεις αριθμών σταθερής τηλεφωνίας τα παραπάνω άρθρα τίθενται αντίστοιχα σε ισχύ την 1 η Απριλίου 2011, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής. [Το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/05/2010 «Τροποποίηση της Α.Π. 566/016/ απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όσον αφορά στη φορητότητα σταθερών αριθμών.» (ΦΕΚ 2052/Β/2010)] Τα άρθρα 1 έως και 11 και 13 έως και 14 της παρούσας απόφασης τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2010, εκτός από τις περιπτώσεις αριθμών σταθερής τηλεφωνίας όπου τίθενται αντίστοιχα σε ισχύ την 2α Μαΐου 2011, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής. [Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με την ΑΠ. ΕΕΤΤ Αριθμ. 598/010/2011 «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΠ. ΕΕΤΤ 566/016/ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Φορητότητας αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/06/ (ΦΕΚ 2052/Β/ ).» (ΦΕΚ 987/Β/2011)] Τα άρθρα 12 και 15 της παρούσας Απόφασης τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Κωδικοποιημένο κείμενο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/2014) και ΑΠ. 735/006/9-10- 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά Μαρούσι, 8-12-2005 AΠ. : 366/48 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-7-2008 ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 2-2-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Μαρούσι, Μάιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 8/1/2013 ΑΡΙΘ. AΠ: 677/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ),

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ), Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και προς κάθε συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 3431/2006 με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ A)ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Μαρούσι, 21-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 441/121 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 7/6/2017 ΑΠ.: 813/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 806/04/6-4- 2017 «Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Κωδικοποιηµένο κείµενο «Κανονισµού ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 (ΦΕΚ 170/Β/31-1-2013), 685/16/12-3-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 677/03/2013 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 28/9/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 578/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε την Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/ «Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε την Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/ «Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε την Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 «Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Με το παρόν, η Εταιρεία μας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 Κύρωση της τροποποίησης της υπ αριθ. 3/2014 υπογραφείσας Σύµβασης µεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

9 Σχόλια Παραρτήματος...7

9 Σχόλια Παραρτήματος...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Καθορισμό της μορφής των Καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα