ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 579 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : Θεζζαινλίθε Σειέθωλν : ΦΑΞ : ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έρνληαο ππ' φςε: 1. Σηο δηαηάμεηο : α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α 170). β. Σεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4331/2015 (ΦΔΚ Α 69). γ. Σνπ άξζξνπ 59 ηνπ π.δ. 111/2014 (Α 178) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». δ. Σεο αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2013/ Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β 1893) «Καζνξηζκφο ηεο δηάξζξσζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαζψο θαη απαξαίηεησλ ιεπηνκεξεηψλ ιεηηνπξγίαο απηήο». ε. Σεο αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2013/ Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β 3367) «Μεηνλνκαζία θαη αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». ζη. Σεο αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α ΔΞ2014 Απφθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β3250/ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. Γ6Α ΔΞ2014/ απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ. Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, σο πξνο ηηο Γηεπζχλζεηο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο». δ. Σεο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ. Α ΔΞ2014 (ΦΔΚ Β 165/ ) Απφθαζεο ηεο Γ.Γ.Γ. Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Αλαθαζνξηζκφο ηεο θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 1

2 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπαλεμέηαζεο, Ννκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο θαη ηεο θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ Δπαλεμέηαζεο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο». ε. Σεο αξηζ. Γ.Δ.Γ. Β ΔΞ2015/ (ΦΔΚ Β 815/ ) Απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. Β ΔΞ2016/ (ΦΔΚ Β 748/ ) Απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. ζ. Σεο ΠΟΛ 1002/ Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ Β 55/ ). 2. Σελ ΠΟΛ 1069/ Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 3. Σελ απφ θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο, ΑΦΜ, θαηά ησλ ππ αξηζ. θαη νξηζηηθψλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009 αληίζηνηρα θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα. 4. Σηο ππ αξηζ. θαη νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2007, 2008 θαη 2009 αληίζηνηρα ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθχξσζε, θαζψο θαη ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ. 5. Σηο απφςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο. 6. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπαλεμέηαζεο φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. Δπί ηεο απφ θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο, ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: Με ηελ ππ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2007 επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο θφξνο πνζνχ ,75, πιένλ ,50 (πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο), ζχλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,25. Η δηαθνξά θφξνπ πξνέθπςε ιφγσ θαηαρψξεζεο κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ, αλαθξηβνχο απνηίκεζεο θαη θαηαρψξηζεο απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θ.ιπ. νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο απφ ηνλ έιεγρν ζηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο. Με ηελ ππ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2008 επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο θφξνο πνζνχ ,74, πιένλ ,69 (πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο), ζχλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,43. Η δηαθνξά θφξνπ πξνέθπςε ιφγσ 2

3 έθδνζεο ηξηάληα πέληε (35) παξαζηαηηθψλ εηθνληθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπλνιηθήο αμίαο ,86 θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο αλαθξηβή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Π.Γ. 186/1992 θαη επεηδή νη παξαιείςεηο απηέο είλαη κεγάιεο έθηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο πξνζδηνξίζηεθαλ εμσινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 θαη 32 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηελ ππ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο θφξνο πνζνχ ,32, πιένλ ,98 (πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο), ζχλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,30. Η δηαθνξά θφξνπ πξνέθπςε ιφγσ έθδνζεο εμαθνζίσλ νγδφληα ελλέα (689) παξαζηαηηθψλ εηθνληθψλ, ζπλνιηθήο αμίαο ,45, έθδνζεο πελήληα ηεζζάξσλ (54) παξαζηαηηθψλ εηθνληθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπλνιηθήο αμίαο ,70, ιφγσ έθδνζεο έμη (6) κεξηθψο εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ θαη γηα κεξηθή εηθνληθή αμία ,30, ιφγσ ιήςεο νγδφληα ηξηψλ (83) παξαζηαζηηθψλ εηθνληθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο αμίαο ,68, θαζψο θαη ηεζζάξσλ (4) κεξηθψο εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ θαη γηα κεξηθή εηθνληθή αμία ,00, ιήςεο εβδνκήληα έλα (71) παξαζηαηηθψλ εηθνληθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, αμίαο ,60, ιήςεο δηαθνζίσλ ηεζζάξσλ (204) παξαζηαηηθψλ εηθνληθψλ σο πξνο ην πξφζσπν αμίαο ,92 θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο αλαθξηβή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Π.Γ. 186/1992 θαη επεηδή νη παξαιείςεηο απηέο είλαη κεγάιεο έθηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο πξνζδηνξίζηεθαλ εμσινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 θαη 32 ηνπ λ. 2238/1994. Η πξνζθεχγνπζα, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή, δεηά ηελ αθχξσζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 1) Ο ινγαξηαζκφο (επηηαγέο εηζπξαθηέεο) ρξενπηζηψλεηαη, αλάινγα κε ηελ ιήςε ηεο επηηαγήο, ηελ εμφθιεζε απηήο, ηελ θαζπζηέξεζε απηήο θαη ηελ εθρψξεζε. Δπνκέλσο ν έιεγρνο είηε παξέιεηςε ηελ παξαθνινχζεζε θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, είηε έθαλε πιεκκειή ιήςε ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.90, είηε αθφκε ζηνλ ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαλ θαη ν ινγαξηαζκφο ησλ «επηηαγψλ πιεξσηέσλ» κεηαρξνλνινγεκέλσλ. 2) Η επηρείξεζή ηνπο ηεξεί ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θαη νη κηθξέο απηέο απνθιίζεηο πνπ δηαπίζησζε ν έιεγρνο νθείινληαη ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ κέζνπ φξνπ, πνπ, ζπλήζσο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, γηαηί, σο γλσζηφλ, ε απνγξαθή ηέινπο απνηειεί θαη απνγξαθή έλαξμεο θαη επνκέλσο ε ειάρηζηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε, ππνηηζέκελν ιάζνο απνηίκεζεο, ζα επεξεάζεη ην επφκελν δηαρεηξηζηηθφ έηνο. Η θαηαρψξεζε δελ ήηαλ αλαθξηβήο σο πξνο ηα εκπνξεχκαηα, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, αιιά ε δηαθνξά πξνέθπςε ζηελ αμία ησλ απνγξαθεκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 3) ηα βηβιία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζή ηνπο (Γ Καηεγνξίαο) δηπινγξαθηθή κέζνδνο, θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο είραλ εθδνζεί ηα λφκηκα παξαζηαηηθά. Οη 3

4 δαπάλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είραλ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά. 4) Οη παξαβάζεηο ηεο εθπξφζεζκεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζή ηνπο, θαζψο θαη ε κε ηήξεζε ηεο εληαίαο αξίζκεζεο δειηίσλ απνζηνιήο, απνηεινχλ ηππηθέο παξαβάζεηο θαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 5) Καηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2007 θαη 2008 εμέδσζαλ παξαζηαηηθά ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ ζε Βνπιγαξηθέο θαη Ρνπκάληθεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο δειψζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζή ηνπο ζηνπο πίλαθεο αλαθεθαιαησηηθψλ παξαδφζεσλ. Η κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ έδξα ηεο επηρεηξήζεψο ηνπο θαη απφ ηελ - ηξηγσληθή πψιεζε, γηλφηαλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ Βνπιγαξία θαη ζηε Ρνπκαλία, κε Γεκνζίαο Υξήζεσο απηνθίλεηα πξνεξρφκελα απφ ηε Βνπιγαξία θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ βάξπλαλ ηνπο αγνξαζηέο - πειάηεο ηνπο θαη ηα παξαζηαηηθά ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο εθδίδνληαλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζηε δαπάλε. Παξ φηη ν έιεγρνο αλαγλσξίδεη ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ επίδεημε ησλ CMR, ακθηζβεηεί ηε κεηαθνξά κε ηελ ηνπνζέηεζε ζθξαγίδαο ζην ζηέιερνο θαη κε ην πεξίεξγν ζθεπηηθφ, ην πψο βξέζεθε ε ζθξαγίδα. Όκσο, ε επηρείξεζή ηνπο, ηα εκπνξεχκαηα ηα έζηειλε ζηνπο πειάηεο ηεο κε κεηαθνξηθά κέζα θαη ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο ηελ είρε ν αγνξαζηήο θαη επνκέλσο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο. Γελ είραλ αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ ηα παξαζηαηηθά ησλ κεηαθνξέσλ επηδίδνληαλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη θαη θαηέβαιαλ ηα θφκηζηξα. Η επαθή ηεο επηρεηξήζεψο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηφζν ζηελ Βνπιγαξία, φζν θαη ζηελ Ρνπκαλία γίλνληαλ κέζσ ηνπ, επηρεηξεκαηίαο κε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, κε έδξα ζηελ Διιάδα. Απηφο κεζνιαβνχζε γηα ηελ αλεχξεζε πειαηψλ ηφζν ζηε Βνπιγαξία, φζν θαη ζηε Ρνπκαλία. Η ζπκθσλία κε ηνπο πειάηεο ήηαλ ε θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ λα γίλεηαη κεηξεηνίο θαη γη απηφ νη ηηκέο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή γηα ηνπο πειάηεο. Γελ αλαξσηήζεθε ν έιεγρνο, αλ δελ πσιήζεθαλ ηα εκπνξεχκαηα ζηελ Βνπιγαξία θαη ζηελ Ρνπκαλία ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλέξρνληαη ζε ,86 επξψ, ην έηνο 2007 θαη ,85 επξψ ην έηνο 2008, πνπ πνπιήζεθαλ; Καη ελ ηέιεη πνηα ζα ήηαλ ε σθέιεηά ηνπο, αθνχ ν ζπληειεζηήο θφξνπ επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ Α.Δ., ηα νπνία δειψζεθαλ απφ ηηο αλσηέξσ πσιήζεηο, γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 αλέξρνληαλ ζε 25% θαη ζηελ αιινδαπή ν ζπληειεζηήο θφξνπ επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αλέξρνληαλ ζε 10%. 6) Ο έιεγρνο πξέπεη λα αηηηνινγήζεη ην ιφγν πνπ δεηνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ λα κεηαθεξζνχλ γηα έιεγρν ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ, άιισο ε επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ηε κε πξνζθφκηζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ είλαη άθπξε. Η επηρείξεζή ηνπο ηεξνχζε ινγηζηηθφ γξαθείν ζηελ έδξα ηεο επηρεηξήζεσο κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ελφο ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο παξ φηη φθεηιε εθ ηνπ 4

5 λφκνπ λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζηελ έδξα ηεο επηρεηξήζεσο, πξνέβε ζηελ θαηάζρεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, ρσξίο πξνο ηνχην λα αηηηνινγεί ηε ελέξγεηα απηή. Ο έιεγρνο, κε ηνλ επηθαλεηαθφ έιεγρν, ρσξίο λα δηεηζδχζεη ζε νπζηαζηηθφ έιεγρν γηα λα αλεχξεη ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα ησλ ζπλαιιαγψλ καο κε ηηο αλσηέξσ ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο, πξνέβε ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Ωο πξνο ηνλ πξώην πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, ζηνλ ινγαξηαζκφ «33.90» παξαθνινπζνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο απφ αμηφγξαθα, δειαδή νη επηηαγέο εηζπξαθηέεο, ν ινγαξηαζκφο απηφο απφ ηε θχζε ηνπ δελ κπνξεί λα εκθαλίδεη αξλεηηθφ ππφινηπν. Δπηπξνζζέησο, ν ινγαξηαζκφο «επηηαγέο πιεξσηέεο» πνπ αλαθέξεη ε πξνζθεχγνπζα παξαθνινπζείηαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ θαη δε ηνλ ινγαξηαζκφ «53.90». πλεπψο, ν πξνβαιιφκελνο ιφγνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξέπεη λα απνξξηθζεί, δηφηη ε εκθάληζε αξλεηηθνχ ππνινίπνπ ζην ινγαξηαζκφ «33.90» δελ δηθαηνινγείηαη, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ην ππφινηπφ ηνπ, πξέπεη λα είλαη ίζν κε κεδέλ ή κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο. Ωο πξνο ηνλ δεύηεξν πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, νη απνθιίζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη κεγάιεο θαη δελ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη: α) γηα ηε ρξήζε 2006 γηα ην είδνο ε κέζε ηηκή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν έιεγρνο είλαη 13,33, ελψ ε επηρείξεζε 18,70 θαη γηα ην είδνο ε δηαθνξά ζηελ αμία απνηίκεζεο είλαη ,06, β) γηα ηε ρξήζε 2007 γηα ην είδνο ε κέζε ηηκή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν έιεγρνο είλαη 0,30, ελψ ε επηρείξεζε 0,5737 θαη ε δηαθνξά ζηελ αμία απνηίκεζεο είλαη 1.912,25 θαη γ) γηα ηε ρξήζε 2008 γηα ην είδνο ε κέζε ηηκή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν έιεγρνο είλαη 18,41, ελψ ε επηρείξεζε 18,82 θαη ε δηαθνξά ζηελ αμία απνηίκεζεο είλαη 44,90, ζπλεπψο ν πξνβαιιφκελνο ιφγνο είλαη απνξξηπηένο. Ωο πξνο ηνλ ηξίην πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, ε πξνζθεχγνπζα θαηαρψξεζε: α) ηε ρξήζε 2006 ζηα βηβιία ηεο έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο παξαζηαηηθά χςνπο 734,75 (θαηαρψξεζε δχν θνξέο ησλ ίδησλ παξαζηαηηθψλ) θαη θαηαρψξεζε αλαθξηβψο, ζε δχν πεξηπηψζεηο, δαπάλεο αλαθξηβνχο αμίαο χςνπο 1.396,56, β) ηε ρξήζε 2007 ζηα βηβιία ηεο έμνδα ρσξίο παξαζηαηηθά χςνπο 261,15 (θαηαρψξεζε δχν θνξέο ησλ ίδησλ παξαζηαηηθψλ) θαη γ) ηε ρξήζε 2008 ζηα βηβιία ηεο έμνδα ρσξίο παξαζηαηηθά χςνπο 905,66 (θαηαρψξεζε δχν θνξέο ησλ ίδησλ παξαζηαηηθψλ) ζπλεπψο ν πξνβαιιφκελνο ιφγνο είλαη απνξξηπηένο. 5

6 Ωο πξνο ηνλ ηέηαξην πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, ε επηβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζηίκνπ δελ επηβιήζεθε κε ηηο πξάμεηο πνπ πξνζβάιινληαη ζηελ παξνχζα πξνζθπγή, ζπλεπψο ν πξναλαθεξζείο ιφγνο αιπζηηειψο πξνβάιιεηαη. Ωο πξνο ηνλ πέκπην πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, ε πξνζθεχγνπζα θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2007, εμέδσζε παξαζηαηηθά ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ ζε Βνπιγάξηθεο επηρεηξήζεηο φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΥΩΡΑ ΑΦΜ ΑΞΙΑ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,88. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,70. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,59. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,42. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,70. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,67 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,86 ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ δήισζε ην ζχλνιν απηψλ, β) ε Βνπιγάξηθε κεηαθνξηθή εηαηξεία, ε νπνία θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζε ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., αξλείηαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ δήισζε ην ζχλνιν απηψλ, β) ε Βνπιγάξηθε κεηαθνξηθή εηαηξεία, ε νπνία θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζε ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., αξλείηαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ 6

7 δήισζε ην ζχλνιν απηψλ, β) ε. δελ επέδεημε ζηνλ έιεγρν θαλέλα ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ (CMR, ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά θιπ.) θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ δήισζε ην ζχλνιν απηψλ, β) ε Βνπιγάξηθε κεηαθνξηθή εηαηξεία, ε νπνία θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζε ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., αξλείηαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ ζπλεξγάζηεθε κε ηηο Βνπιγαξηθέο αξρέο, β) ε. δελ επέδεημε ζηνλ έιεγρν θαλέλα ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο (CMR, ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά θιπ.), ελψ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθε δηνηθεηηθή ζπλδξνκή, νη κεηαθνξηθέο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ δήισζε ην ζχλνιν απηψλ, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., ε κία αξλείηαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ ε άιιε δελ ηηο επηβεβαηψλεη θαη γ) νη πιεξσκέο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ. θαη κάιηζηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ 7

8 πξνθχπηεη ε επίζεκε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ. φζν θαη κε ηε Βνπιγάξηθε εηαηξεία, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Επεηδή, ε πξνζθεχγνπζα θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2008, εμέδσζε παξαζηαηηθά ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ ζε Βνπιγάξηθεο θαη Ρνπκάληθεο επηρεηξήζεηο φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΥΩΡΑ ΑΦΜ ΑΞΙΑ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,18. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,27. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,98. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,40. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,64. ΡΟΤΜΑΝΙΑ ,66. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,18. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,86. ΡΟΤΜΑΝΙΑ ,30. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,12. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,60. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,06 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,45 ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη δελ έρεη δειψζεη ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηα κέιε ηνπ Γ... θαη Ω ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη ηξηάληα ηξία (33) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,35 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη εθαηφλ είθνζη επηά (127) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,63. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη δελ έρεη δειψζεη ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε 8

9 δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ... ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη είθνζη νθηψ (28) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,84 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη είθνζη επηά (27) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,80. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη δελ έρεη δειψζεη ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα θαη β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη ηξία (3) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,75 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη δέθα επηά (17) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,65. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη β) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ... ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., θαζψο θαη ν ζπκςεθηζκφο πιεξσκψλ άιιεο εηαηξείαο (.) ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη είθνζη έλα (21) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,95 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη δηαθφζηα ηξηάληα επηά (237) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,23. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη δελ έρεη δειψζεη ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ δελ πξνθχπηεη λα έρεη εμνθιεζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζθφκηζε ε πξνζθεχγνπζα, ελψ πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 9

10 θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ... ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη είθνζη ηέζζεξα (24) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,85 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη εμήληα δχν (62) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,01. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. έρεη ην πξνθίι κηαο «εμαθαληζκέλεο» επηρείξεζεο θαη δελ έρεη δειψζεη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηα κέιε ηνπ Γ... θαη., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη πέληε (5) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,18 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη είθνζη (20) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,88. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηφζν ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ φζν θαη ηξφπν πιεξσκήο θαζψο θαη φηη δελ δήισζε ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ..., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη δχν (5) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,97 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη δέθα επηά (17) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,23. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θέξεηαη λα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ., νξηζκέλεο αξλνχληαη πιήξσο ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ελψ νη άιιεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο 10

11 κεηαθνξάο, ήηνη έλα (1) παξαζηαηηθφ ζπλνιηθήο αμίαο ,55 ελψ είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη ηξία (3) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,75. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ πξνζθφκηζε θαλέλα ζηνηρείν ζηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηελ δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη δελ δήισζε θακία ζπλαιιαγή κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ..., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. δελ έρεη δειψζεηο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ..., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλε» θαη δελ έρεη δειψζεηο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νη Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζην ηακείν ηεο πξνζθεχγνπζαο, ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. αξλείηαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νξηζκέλεο απφ ηηο Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ..., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη πέληε (5) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,27 θαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη έλα (1) παξαζηαηηθφ αμίαο ,00. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε. είλαη «εμαθαληζκέλνο» έκπνξνο θαη δελ έρεη δειψζεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα, β) νξηζκέλεο απφ ηηο 11

12 Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη νη ινηπέο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ε. θαη γ) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ην κέινο ηνπ Γ..., ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ., ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη δέθα ηξία (13) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,38 θαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη είθνζη δχν (22) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,74. Επεηδή, ηε ρξήζε 2008 ε πξνζθεχγνπζα πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο. πξνο ηελ. γηα ηηο νπνίεο νη αγνξέο θέξεηαη λα πξνέξρνληαη απφ Βνπιγάξηθεο επηρεηξήζεηο (ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο). Η δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηξηγσληθά κε απνζηνιή ησλ αγαζψλ απ επζείαο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε Βνχιγαξνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηνλ πειάηε ηεο ζηνλ Βφιν (.). ε φιεο ηηο αλσηέξσ πσιήζεηο ε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ θέξεηαη λα δηελεξγήζεθε απφ Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ δηελεξγήζεθαλ ακνηβαίεο δηνηθεηηθέο ζπλδξνκέο απφ ηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηηο Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε κε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ. Γηα ηηο ηξηγσληθέο απηέο ζπλαιιαγέο νη Βνπιγάξηθεο επηρεηξήζεηο εμέδσζαλ ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ πξνο ηελ. θαη ελ ζπλέρεηα ε. εμέδσζε ηηκνιφγηα πψιεζεο πξνο ηελ.. Δπνκέλσο ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία εμέδσζε ε εηαηξεία. πξνο ηελ. γηα ηηο παξαπάλσ ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο (γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε κε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ) είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο ζε πελήληα ηέζζεξεηο (54) πεξηπηψζεηο ζπλνιηθήο αμίαο ,70 θαη κεξηθψο εηθνληθέο σο πξνο ηελ αμία ζε έμη (6) πεξηπηψζεηο ζπλνιηθήο κεξηθήο εηθνληθήο αμίαο ,30. Επεηδή, ηε ρξήζε 2008 ε πξνζθεχγνπζα πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο νηθνδνκηθνχ ζηδήξνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ζηνλ Βφιν. ηνλ νπνίν ελ ζπλερεία θέξεηαη λα πνχιεζε ζε Βνπιγάξηθεο θαη Ρνπκάληθεο επηρεηξήζεηο (ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο). Η δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κε απνζηνιέο απφ ηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο είηε ηξηγσληθά κε απνζηνιή ησλ αγαζψλ απ επζείαο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηνλ Βφιν (.) πξνο ηηο Βνπιγάξηθεο θαη Ρνπκάληθεο επηρεηξήζεηο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο ε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ θέξεηαη λα δηελεξγήζεθε απφ Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ δηελεξγήζεθαλ ακνηβαίεο δηνηθεηηθέο ζπλδξνκέο απφ ηηο Βνπιγάξηθεο θνξνινγηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηηο Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, νη νπνίεο αξλνχληαη ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ. Γηα ηηο ηξηγσληθέο απηέο ζπλαιιαγέο ε. εμέδσζε ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ πξνο ηελ. θαη ελ ζπλερεία ε. εμέδσζε ηηκνιφγηα πψιεζεο πξνο 12

13 ηηο θαηά πεξίπησζε Βνπιγάξηθεο εηαηξείεο. Δπνκέλσο ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία εμέδσζε ε εηαηξεία. πξνο ηελ. γηα ηηο παξαπάλσ ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο (γηα ηηο νπνίεο αξλνχληαη ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο νη θεξφκελεο Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο) είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο ζε νγδφληα ηξείο (83) πεξηπηψζεηο ζπλνιηθήο αμίαο ,68 θαη κεξηθψο εηθνληθέο σο πξνο ηελ αμία ζε ηέζζεξεηο (4) πεξηπηψζεηο ζπλνιηθήο κεξηθήο εηθνληθήο αμίαο ,00. Επεηδή, ε πξνζθεχγνπζα θαηά ην έηνο 2008 έιαβε παξαζηαηηθά ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ απφ Βνπιγάξηθεο επηρεηξήζεηο φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΥΩΡΑ ΑΦΜ ΑΞΙΑ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,02. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,68. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,68. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,24. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,75 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,37 ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) νξηζκέλεο απφ ηηο Βνπιγάξηθεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη β) νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ελψ ην ππφινηπν θέξεηαη λα είλαη αλεμφθιεην, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη πιήξσο ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο, ήηνη πελήληα έμη (56) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,88 θαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη εμήληα επηά (67) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,14. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ηφζν ε Βνπιγάξηθε εηαηξεία φζν θαη ε. δελ παξείραλ θαλέλα ζηνηρείν γηα ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο θέξεηαη λα δηελήξγεζαλ ηηο κεηαθνξέο, β) ε. θαη ε Βνπιγάξηθε εηαηξεία παξείραλ αληηθξνπφκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ην νπνίν επηβαξχλζεθε ην θφζηνο κεηαθνξάο, απνθξχπηνληαο ηνλ πξαγκαηηθφ απνζηνιέο ησλ αγαζψλ θαη γ) νη θεξφκελεο πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά θαη κάιηζηα κε κεγάιε ρξνληθή πζηέξεζε, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε Βνπιγάξηθε εηαηξεία δελ παξείρε θαλέλα ζηνηρείν ην νπνίν λα επηβεβαηψλεη ηελ δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, β) ε Βνπιγάξηθε εηαηξεία ε νπνία θέξεηαη ε ίδηα λα είλαη ν κεηαθνξέαο ησλ αγαζψλ δελ παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ, γ) ην πξφζσπν ην νπνίν είρε πξνζιεθζεί γηα λα ππνβάιιεη δειψζεηο γηα ηελ Βνπιγάξηθε εηαηξεία θαη κάιηζηα κεδεληθέο δελ είρε πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, απνζθνπνχζε ζην λα πξνζδψζεη λνκηκνθάλεηα αλαθνξηθά κε ηελ ππφζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Βνπιγάξηθεο εηαηξείαο 13

14 θαη δ) νη θεξφκελεο πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεηξεηά θαη κάιηζηα κε κεγάιε ρξνληθή πζηέξεζε, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη: α) ε Βνπιγάξηθε εηαηξεία δελ παξείρε θαλέλα ζηνηρείν ην νπνίν λα επηβεβαηψλεη ηελ δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, β) απφ νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ζπλδξνκέο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ πξνθχπηεη φηη νη κεηαθνξέο δελ δηελεξγήζεθαλ θαη απφ ηηο ππφινηπεο δηνηθεηηθέο ζπλδξνκέο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ δελ επηβεβαηψλεηαη ν απνζηνιέαο ησλ αγαζψλ θαη γ) δελ δηελεξγήζεθαλ θαζφινπ πιεξσκέο, ζπλεπψο νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κεηαθνξέο δελ δηελεξγήζεθαλ, ήηνη δέθα (10) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,48 θαη εηθνληθέο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ήηνη εθαηφλ ηξηάληα ηέζζεξα (134) παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο ,20. Επεηδή, φζνλ αθνξά ηελ.., νη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αθνξνχλ αγνξά θαξθηψλ θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ δελ πξνέθπςε θάπνηα δηαθνξά, ελψ νη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηηο ινηπέο Βνπιγάξηθεο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ.. Επεηδή, πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα αλαθεξζεί, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, ην γεγνλφο φηη ε πξνζθεχγνπζα αγφξαζε απφ ηελ Βνπιγαξία. αμίαο ,62 θαη ελ ζπλερεία ην πνχιεζε ζηνλ πειάηε ηεο. ζηελ αμία ησλ ,96. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο είλαη αξλεηηθφ (- 927,66 ), ρσξίο λα ζπλππνινγηζηεί ην ελδερφκελν θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο ζπλδξνκέο ην επηβαξχλζεθε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε., θάηη ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηελ ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή. Επεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ, ε πξνζθεχγνπζα: α) ηε ρξήζε 2007 πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο ,99 θαη πιήξσζε αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ,11, δειαδή πνζνζηφ θφξνπ 0,35% θαη β) ηε ρξήζε 2008 πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο ,58 θαη πιήξσζε αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ,73, δειαδή πνζνζηφ θφξνπ 0,43%, ζπλεπψο ην επηρείξεκα ηεο πξνζθεχγνπζαο ηεο πιεξσκήο θφξσλ, κε πνζνζηφ 25%, επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο είλαη αλεδαθηθφ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη αλσηέξσ. Ωο πξνο ηνλ έθην πξνβαιιόκελν ιόγν ηεο πξνζθεύγνπζαο Επεηδή, ε επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ηε κε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ είλαη γηα ηξηάληα νθηψ (38) παξαζηαηηθά ζπλνιηθά θαη γηα ηηο ηξεηο ρξήζεηο (2006, 2007, 2008), ηα νπνία ε πξνζθεχγνπζα δελ έζεζε ζηε δηάζεζε ηνπ ειέγρνπ. Επεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Ο ππάιιεινο πνπ έρεη νξίζεη ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δύλαηαη λα θαηάζρεη βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ή δηαθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε άιια αλεπίζεκα βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή ζηνηρεία, εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνδεηθηηθή αμία απηψλ.» 14

15 Επεηδή, ην αλσηέξσ πξφζηηκν δελ επηβιήζεθε κε ηηο πξάμεηο πνπ πξνζβάιινληαη ζηελ παξνχζα πξνζθπγή, ζπλεπψο ν πξναλαθεξζείο ιφγνο αιπζηηειψο πξνβάιιεηαη. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο νξίδνληαη ξεηά νη δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Επεηδή, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ επί ηεο νπνίαο εδξάδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, θξίλνληαη βάζηκεο, απνδεθηέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο, ε ππφ θξίζε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πξέπεη λα απνξξηθζεί. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Σελ απφξξηςε ηεο ππ αξηζ. ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο, ΑΦΜ:. Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε ηεο ππόρξεεο - θαηαινγηδόκελν πνζό κε βάζε ηελ παξνύζα απόθαζε: Τπ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007 Φφξνο ,75 Πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο ,50 χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,25 Τπ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2008 Φφξνο ,74 Πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο ,69 χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,43 Τπ αξηζ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009 Φφξνο ,32 Πξφζζεηνο θφξνο ιφγσ αλαθξίβεηαο ,98 χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή ,30 15

16 Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα απφθαζε ζηελ ππφρξεε. ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΣΗ Γ/ΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αθξηβέο Αληίγξαθν Η Τπάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΜΑΒΙΝΙΓΟΤ ΚΤΡΑΣΑ ε κ ε ί ω ζ ε : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο κε ππνρξέσζε, επί πνηλή απαξαδέθηνπ άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο, επίδνζεο επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ απηήο ζηελ Τπεξεζία καο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζή ηεο (άξζ. 126 λ. 2717/99). 16

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 580 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σατ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256 ΦΑΞ : 2313-333258 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α5 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 05.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 764 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε,17.03.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 219 Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΜΖΜΑ Α4 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ,ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Γ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 11-12-2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 266 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε, 11.04.2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Καιιηζέα 27/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καιιηζέα 27/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 27/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο:2375 ΣΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 27/01/16 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 39 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν : 2313-333256 ΦΑΞ : 2313-333258 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σατ. Γ/λζε : Δγλαηία 45- Θεζ/ληθε Σατ. Κώδηθας : 54630 Σειέθφλο : 2313-333252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΜΖΜΑ Α4 Σασ. Γ/νζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σασ. Κώδικαρ : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 1210/13-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 07/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο:2054 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α3 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ AYΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 27/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 48 Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 13/09/2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αξηζκόο Απόθαζεο: 998 Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Τπνδ/λζε Δπαλεμέηαζεο θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Σκήκα Α7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 16/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 192 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηίαο 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ : Α7 - Επανεξέηαζερ Σασ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔ/Η ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΘ ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Σκήκα Α7 - Επαλεμέηαζεο Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18.03.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 220 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηίαο 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ,ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Γ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαιολίθε.. Αρηζ. Πρωη.:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαιολίθε.. Αρηζ. Πρωη.:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαιολίθε.. Αρηζ. Πρωη.:. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑNEΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45-Θεζ/ληθε Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 04.08.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκόο απόθαζεο: 2385 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε 9-3-2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 169 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 18-3-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 239 Σατ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδηθας : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθφλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Σαρ. Δ/λζε : Εγλαηία 45, Σαρ.Κώδηθαο: 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2313333260 ΦΑΞ : 2313333258 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18.05.2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 496 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ & ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΣΜΗΜΑ : Α7 - Επανεξέηαζερ Σασ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 231/30-11-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Σαρ. δ/λζε: Δγλαηία 45, Σ.Κ.: 546 30 Θεζζαινλίθε Αξηζ. ηει.: 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 28.11.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1442 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 25.04.2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 379 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ

Θεζζαινλίθε, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Θεζζαινλίθε, 01-09-2016 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 908 ΤΠΟΓ/Ζ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Σκήκα Α8 - Δπαλεμέηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 28-9-2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 117 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45- Θεζ/ληθε Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 24/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 220 Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 15/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1405 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α3 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ).

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 01/04/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 320 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηίαο 45 Σαρ. Κψδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Α8- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 26.02.2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 149 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 12/ 09/ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αξηζκφο Απφθαζεο 3033 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓ/Η ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α. Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19

Διαβάστε περισσότερα

54 παξ.1ζ & 2δ ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά

54 παξ.1ζ & 2δ ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα,19/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 499 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 21/09/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 3876 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20/3/2017 Αξηζκφο απφθαζεο: 785 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ : Α7 - Δπαλεμέηαζεο Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Καιιηζέα 29-09-2014 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 2966 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Α8- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 05-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκόο απόθαζεο:945 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 4/9/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 85 Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Β4 ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18/11/15 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 213 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45- Θεζ/ληθε Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Σειέθσλν : 2313-333252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α4 Σατ. Δ/νζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 04/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 4662 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ).

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 01/04/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 317 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηίαο 45 Σαρ. Κψδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζη: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθωλν : 2310554268 ΦΑΞ : 2313333258 Θεζζαινλίθε,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 19.12.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκόο απόθαζεο: 1591 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 601/7-6-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Απηνηειέο Σκήκα Δπαλεμέηαζεο Σαρ. δ/λζε: Δγλαηία 45, Σ.Κ.: 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 29 / 03 / 2017 Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 29 / 03 / 2017 Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 29 / 03 / 2017 Αξηζκόο Απόθαζεο 2232 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α.. Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓ/Ζ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Σμήμα Α7 - Δπανεξέηαζηρ Σασ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ).

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (Φ.Δ.Κ. 170Α / ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 01/04/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 322 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηίαο 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε Σειέθσλν : 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαχ. Δ/νζη : Δγλαηία 45 Σαχ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σηλέφωνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 01 / 02/ 2017 Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 01 / 02/ 2017 Α Π Ο Φ Α Η Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα 01 / 02/ 2017 Αξηζκόο Απόθαζεο 1015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α.. Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :. Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 21/12/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 4789 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 301 Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 177/11-3-16 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Σαρ. δ/λζε: Δγλαηία 45, Σ.Κ.: 546 30 Θεζζαινλίθε Αξηζ. ηει.: 2310554268

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Θεζζαινλίθε 17-11-2015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 209 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Θεζζαινλίθε 05/04/2016

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Θεζζαινλίθε 05/04/2016 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Θεζζαινλίθε 05/04/2016 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 331 Σασ. Γ/νζε : Δγλαηία 45 - Θεζ/ληθε Σασ. Κώδικαρ : 54630 Σελέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΞΕΛΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45-Θεζ/ληθε Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Σειέθσλν : 2313-333267 Fax : 2313-333258

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ Θεζζαινλίθε, 15/03/16 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 185 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Θεζζαινλίθε, ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 07-10-2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1161 ΤΠΟΓ/Η ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σκήκα Α7 - Δπαλεμέηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 366/20-04-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Απηνηειέο Σκήκα Δπαλεμέηαζεο Δγλαηία 45, Σ.Κ.: 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα