Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : Fax : Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α. (Τπ. Απνθ /1993) θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε κεγαιύηεξε πνζνζηηαία έθπησζε, ε νπνία ζα πξνζθεξζεί επί ηεο Μέζεο Υνλδξηθήο Σηκήο (Μ. Υ. Σ.), φπσο απηή πηζηνπνηείηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νεζηψλ, γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο μερσξηζηά, ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ε «Προμήθεια κασσίμων και Λιπαντικών έτοσς 2013», πξνυπνινγηζκνχ ,21 πιένλ Φ. Π. Α. 23 % ,57 γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ Εαθχλζνπ γηα έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο. Σα ζηνηρεία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2, 5 θαη 6 ηνπ 32 νπ άξζξνπ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII, ηνπ Π. Γ. 60/ΦΔΚ 64 Α / , είλαη ζαξάληα (48) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο κε ειεθηξνληθά κέζα ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαζψο παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Εαθχλζνπ. Αλαζέηνπζα αξρή : ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Εαθύλζνπ. Γ/λζε : δξφκνο Αεξνδξνκίνπ (Σ. Κ ) Σει. : Fax : URL : Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 1.1 Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο : Σνπ Π. Γ. 60/ΦΔΚ 64 Α / «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ Σεο κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)». Σνπ Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α / «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σνπ Ν. 2307/ΦΔΚ 13 Α / «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σνπ Ν. 1797/ΦΔΚ 164 Α /1988 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σνπ N. 3731/ΦΔΚ 263 Α / «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ 13 ε παξάγξαθν ηνπ 20 νπ άξζξνπ. Σνπ Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α / «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 1

2 δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Σνπ Ν. 3852/ΦΔΚ 87 Α / «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σνπ Ν. 3054/Φ.Δ.Κ. Α 230/ «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σεο απνθάζεσο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 355/2000 «Πεηξέιαην θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/ ). Σεο κε αξηζκφ 1450/550/ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Σεο κε αξηζκφ 543/5543/00 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 376 Β /00). Σνπ Π. Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138 Α / ) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α / ) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 1.2 ρεηηθά κε ηα «αξκφδηα φξγαλα» θ.ι.π. ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 2 νπ άξζξνπ ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 1.3 Ζ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ γηα ην έηνο Σελ αξηζκ. 81/2012 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ζπλδέζκνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο 87/2012, ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πίζησζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη : - Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. - Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. - Σν ηηκνιφγην θαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. - Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο θαη - Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Όζνη ζπκκεηέρνπλ, νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα ηε θεξεγγπφηεηα ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπο. Άξζξν 3ν Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ, δξφκνο Αεξνδξνκίνπ, ηελ 29/01/2013 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 έσο 11:30, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : Γξόκνο Αεξνδξνκίνπ, Γξαθείν Πξσηνθόιινπ, 1 νο όξνθνο, Σ. Κ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 4ν Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ - Πιεξνθνξίεο Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ) είλαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην 46 ν άξζξν ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11389/ΦΔΚ 185 Β / «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)» θαη ην Ν. 1797/1988. Ζ κειέηε θαη ε δηαθήξπμε βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε (Σερληθή Τπεξεζία, δξφκνο Αεξνδξνκίνπ 1 νο φξνθνο, ηει , fax , Σ. Κ , θ. Κάξδαξεο Θεφδσξνο). Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ : 2

3 Άξζξν 5ν Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 6) Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ' απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζ' φια ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή. Άξζξν 6ν Γεθηνί ζην δηαγσληζκό ην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε γίλνληαη δεθηά κφλν Ννκηθά Πξφζσπα ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α, δειαδή Ννκηθά Πξφζσπα κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο ή άιιεο αληίζηνηρεο κνξθήο, εθφζνλ ην Ννκηθφ Πξφζσπν εδξεχεη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. θαη άξζξν 6 παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ Ν. 3054/2002). Άξζξν 7ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 7 θαη Ν. 3054/2002, άξζξα 6 θαη 7) Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά (ε κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ απηνδηθαίσο επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο) : α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ 7.1 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ είλαη ην 5 % επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α. 7.2 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 7.3 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 7.4 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 7.5 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 7.6 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 7.3, 7.5 θαη 7.6 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 7.7 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 7.8 α) Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δηεθδηθνύλ ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο ή / θαη ηελ ακόιπβδε βελδίλε : Άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3054/2002 (δεθηή θαη ζε κνξθή επίζεκα επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ). Ζ άδεηα απηή ζα πηζηνπνηεί φηη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ειάρηζην θεθάιαην, 3

4 δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 6 ν άξζξν ηνπ Ν. 3054/2002, ζηηο παξαγξάθνπο 5 (α), (β) θαη (γ), αληίζηνηρα. β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. γ. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ εδαθίνπ 7.5 : Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο. Δ. θαη Δ. Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α. Δ.) θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ. Π. Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. δ. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο σο αλσηέξσ. β) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. γ) Πηζηνπνηεηηθά φπσο ησλ εδαθίσλ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 θαη 7.8 αλσηέξσ. ε. ΟΗ ΔΝΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50 %. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 7.9 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 7.1 σο 7.7 ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν (βι. 6 ε παξάγξαθν ηνπ 7 νπ άξζξνπ ηεο Τπ. Απ /1993) Μαδί κε ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνληαη ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ. Δ. Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θαηαζέζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή φηη δελ απνδέρεηαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο θαη ζα αλαθέξεη. 4

5 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΧΔΗ (νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε) Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή σο θπζηθφ πξφζσπν ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ κφλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Όηαλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν (Α. Δ., Δ. Π. Δ., Ο. Δ. ή Δ. Δ.) θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θ. η. ι.), ψζηε λα είλαη ζσζηέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο ή νη αιινδαπνί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Γηθαηνινγεηηθά ή δειώζεηο Άξζξν δηαθήξπμεο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 7.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 7.2 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 7.3 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα αζθαιηζηηθνχο θνξείο 7.4 Αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο 7.5 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 7.6 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο απφ ην νηθείν επηκειεηήξην 7.7 Άδεηα Δκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α (πεηξέιαην 7.8α θίλεζεο ή/θαη ακφιπβδε βελδίλε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή (πεηξέιαην 7.8β ζέξκαλζεο) Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο 7.9 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 7.11 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο 7.12 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 απνδνρήο φξσλ δηαθήξπμεο 7.13 Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα εκεδαπά ή αιινδαπά Ννκ. Πξόζσπα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Γηθαηνινγεηηθά ή δειώζεηο Άξζξν δηαθήξπμεο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 7.1 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 7.3 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα αζθαιηζηηθνχο θνξείο 7.4 Αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο 7.5 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 7.6 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο απφ ην νηθείν επηκειεηήξην 7.7 Άδεηα Δκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α (πεηξέιαην 7.8α θίλεζεο ή/θαη ακφιπβδε βελδίλε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή (πεηξέιαην 7.8β ζέξκαλζεο) Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο 7.9 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 7.11 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο 7.12 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 απνδνρήο φξσλ δηαθήξπμεο 7.13 Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Γηθαηνινγεηηθά ή δειώζεηο Άξζξν δηαθήξπμεο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 7.1 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 7.3 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα αζθαιηζηηθνχο θνξείο 7.4 Αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο 7.5 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 7.6 Άδεηα Δκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α (πεηξέιαην 7.8α 5

6 θίλεζεο ή/θαη ακφιπβδε βελδίλε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή (πεηξέιαην 7.8β ζέξκαλζεο) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα 7 παξ. δ πεξηπη. β Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο 7.9 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 7.11 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο 7.12 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 απνδνρήο φξσλ δηαθήξπμεο 7.13 Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε κε ηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο (ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 2εο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ 7νπ άξζξνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο έλσζεο) Γηθαηνινγεηηθά ή δειώζεηο Άξζξν δηαθήξπμεο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 7.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (φρη γηα Ννκηθά Πξφζσπα) 7.2 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 7.3 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα αζθαιηζηηθνχο θνξείο 7.4 Αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο 7.5 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 7.6 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο απφ ην νηθείν επηκειεηήξην 7.7 Άδεηα Δκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α (πεηξέιαην 7.8α θίλεζεο ή/θαη ακφιπβδε βελδίλε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο πσιεηή (πεηξέιαην 7.8β ζέξκαλζεο) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ 7 παξ. ε πεξηπη. 2 Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο 7.9 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 7.11 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο 7.12 Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 απνδνρήο φξσλ δηαθήξπμεο 7.13 Άξζξν 8ν Δγγπήζεηο 8.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 26 παξ. 1) α) Ζ εγγχεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία, εθφζνλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23 % θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν γηα δεκφζην δηαγσληζκφ. β) Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο σο ζπλνιηθφο «πξνυπνινγηζκφο» ηεο πξνκήζεηαο λνείηαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο θαη φρη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. γ) Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 5% φρη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. δ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ππνινίπσλ πξνκεζεπηψλ πνχ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο. ε) Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππ' φςηλ. ζη) Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα : 1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 6

7 2. Σνλ εθδφηε. 3. Σνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 7. Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαίξεζεο ή ηεο δηδήζεσο. 9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα. 12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 8.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 26 παξ. 2) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, δειαδή : α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ δηαθήξπμε. β) Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ) Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο (βι. παξάγξαθν 8.1 παξαπάλσ), κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο : 1. Γελ ζα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Θα αλαθέξνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. Άξζξν 9ν Σξόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 11) 9.1 Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε. 9.2 Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 9.3 Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 9.4 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 9.5 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 7

8 Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 9.6 ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : α. H ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Πξνο ην χλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Εαθχλζνπ, Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. γ. Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο. δ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. ε. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ζη. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Άξζξν 10ν Πξνζθνξέο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 12) 10.1 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δύν αληίγξαθα (έλα πξσηόηππν θαη έλα θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ) κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ 9 ν άξζξν ηεο παξνχζεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο (πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή) : ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φια ζε δχν αληίγξαθα. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίγξαθα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 11ν Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 13) 11.1 Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπιάρηζηνλ γηα σο ηελ 31/12/ Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε Ο αλάδνρνο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο απηήο. Άξζξν 12ν Αληηπξνζθνξέο - ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 14) ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνύ αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 13ν Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 15) 13.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο : 8

9 α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 15 παξ. 1α θαη Ν. 2286/1995 άξζξα 2 παξ. 12 θαη 4 παξ. 5). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο εθαξκφδνληαη ηα εμήο, φπσο είλαη νξηδφκελα ζην άξζξν 10 παξ. 3 ηεο Τπ. Απ /1993 : Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζ' απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ επηηξνπή, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ ζην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά (Τπ. Απ /1993 άξζξν 15 παξ. 1β & Ν. 2286/1995 άξζξν 4 παξ. 5) Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπ γεληθά πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 15 παξ. 3) Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη εληόο δύν (2) εκεξώλ ην πνιύ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Άξζξν 14ν Πξνζθεξόκελε ηηκή (Τπ. Απ /1993 άξζξν 16) Δπεηδή ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δελ παξακέλεη ζηαζεξή αιιά αλαπξνζαξκφδεηαη, ζα γίλνπλ δεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ ζα πξνβιέπνπλ αλαπξνζαξκνγέο ηεο ηηκήο, ε νπνία φκσο ζα παξακέλεη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ηε Μέζε Υνλδξηθή Σηκή φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. Μεηνδφηεο γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ αληίζηνηρε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία έθπησζε επί ηεο Μέζεο Υνλδξηθήο Σηκήο ηνπ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ, ηελ εθάζηνηε εκέξα έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δειηίνπ απνζηνιήο. Ζ ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΧ αλά ιίηξν θαη ε ηηκή κνλάδαο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο θαη θάζε έμνδν πνπ έρεη δαπαλεζεί ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα κέρξη ηεο παξάδνζεο, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ πξφζζεην θφξν, ηέινο ή δαζκφ. Ζ δηακνξθνχκελε Μέζε Υνλδξηθή Σηκή (Μ.Υ.Σ.) θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο Μ.Υ.Σ. απφ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε πην πξφζθαηα πηζηνπνηεκέλε Μ.Υ.Σ. ε νπνία δε ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 10 εκέξεο πξν ηεο παξάδνζεο. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θάζε εβδνκάδα πηλάθην κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο, απαξαίηεην γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ. Ζ αλψηαηε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο ζα επηβαξχλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ λνκνζεηεκέλσλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη ππέξ ΣΑΓΚΤ θξαηήζεηο ζα είλαη 2 % γηα ηα θαχζηκα, ν δε θφξνο ζα είλαη 1 %. Οη θξαηήζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. Άξζξν 15ν Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλσζε ηηκώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 19) 9

10 15.1 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία, ε νπνία αθνξά δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά : Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο κέρξη λα θξηζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπξίσο θαθέινπ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία θξίζεθαλ πιήξε θαη ηειηθά απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί αθνχ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη. Άξζξν 16ν Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 20) 16.1 Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο, θξηηήξην είλαη ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία έθπησζε, ε νπνία ζα πξνζθεξζεί επί ηεο αληίζηνηρεο Μέζεο Υνλδξηθήο Σηκήο (Μ.Υ.Σ.), φπσο απηή πηζηνπνηείηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. Σα παξαθάησ ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ : α) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. β) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. γ) Ζ πξνζθεξφκελε πνζνζηηαία έθπησζε ζε ζρέζε κε ηηο πνζνζηηαίεο εθπηψζεηο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππνςήθην πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πιήξεο θαη νηθνλνκηθφηεξε. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο πνζνζηηαία έθπησζε θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο εμεηάδνληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ, ε δε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ πεξηθεξεηάξρε γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. Άξζξν 17ν Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 21 θαη Ν. 2286/1995) 17.1 Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη : α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. 10

11 β. Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. γ. Σελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ηελ πεξίπησζε, πνπ ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα : α. Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ή κέξνο ηεο, β. ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή γ. ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο, ηφηε ηελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ. Άξζξν 18ν πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 22) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Πξνυπφζεζε ν αξρηθφο δηαγσληζκφο λα έρεη απνηχρεη ή λα έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ θαη ε πξνκήζεηα λα θξίλεηαη σο επείγνπζα. Άξζξν 19ν Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ή απεπζείαο αλάζεζε (Τπ. Απ /1993 άξζξν 23 παξ. 1 θαη 2) 19.1 Πξνκήζεηα κε «δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο» ή «απεπζείαο αλάζεζε» κπνξεί λα γίλεη εάλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τπ. Απ /1993 θαη ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1797/ Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή κε απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. Ζ απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Άξζξν 20ν Πξνέιεπζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δειψζεη ηα δηπιηζηήξηα πνπ ζα παξάγνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 21ν Πξνζθόκηζε δείγκαηνο Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δπλαηφ λα δεηήζεη λα δεη δείγκαηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ απηήλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. Όπνηε ε επηηξνπή ην θξίλεη ζθφπηκν, ζα κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε δείγκαηνο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Ζ κε πξνζθφκηζε δείγκαηνο δελ είλαη ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Άξζξν 22ν Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 24) 22.1 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, νπφηε ηνπ επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 11

12 Δθ' φζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θεξχζζεηαη ΔΚΠΣΧΣΟ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηεο Τπ. Απ /1993. Άξζξν 23ν Πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο λνκηκόηεηαο Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ππφθεηηαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κφλν αλ απηφο απνβεί ζεηηθφο ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Δπηπξφζζεηα, ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ππνγξαθεί, πξηλ παξέιζεη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, γηα ηπρφλ αίηεζε άζθεζεο αλάθιεζεο ζχκθσλα κε ην 2 ν άξζξν ηνπ Ν. 3060/2002 «Ρχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο», ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. πλεπψο, ε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν αθνχ παξέιζεη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ζηνλ χλδεζκν. Άξζξν 24ν ύκβαζε (Τπ. Απ /1993 άξζξν 25 παξ. 1 έσο θαη 2) Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ χλδεζκν, θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : - Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. - Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. - Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. - Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. - Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. - Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. - Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. - Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. - Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. - Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. - Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ χλδεζκν απφ ηνλ Πξφεδξν. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ : α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα. Άξζξν 25ν Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβή εηδώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξα 28 θαη 29) α) Πεηξέιαην θίλεζεο, Super θαη ακφιπβδε βελδίλε 12

13 Σν πεηξέιαην DIESEL θίλεζεο, ε Super θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζα παξαδίδνληαη ζηηο δεμακελέο ηνπ πλδέζκνπ. Σα έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ζα επηβαξχλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ππέξ ησλ νπνίσλ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα γηα θάζε είδνο. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη ν αληίζηνηρνο πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξψλεηαη κία (1) κέξα πξηλ ηελ παξάδνζε θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ χλδεζκν θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο, ηεο Super θαη ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, αληίζηνηρα. β) Ληπαληηθά Σα ιηπαληηθά ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ ζπλδέζκνπ, δξφκνο Αεξνδξνκίνπ. Οη παξαγγειίεο ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη κία (1) εκέξα πξηλ ηελ παξάδνζε γηα ηελ εκέξα θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ, ζηνλ ηφπν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδνπνίεζε. Σα έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ Ληπαληηθψλ κέρξη ηνπο ηφπνπο παξάδνζεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. Ζ παξαιαβή ησλ ιηπαληηθψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ πλδέζκνπ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην 28 ν θαη ην 29 Ο άξζξν ηεο Τπ. Απ /1993 θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηελ ζχκβαζε. Καηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ελππφγξαθν ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα γξάθεηαη αθξηβψο ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο. Καζψο νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ζηελ Σερληθή πεξηγξαθή είλαη νη εθηηκψκελεο σο κέγηζηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο παξάδνζεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 γηα ην χλδεζκν, απηέο νη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο. Γειαδή, θαζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκνχκελε σο κέγηζηε πνζφηεηα ζην χλδεζκν σο θαη ηηο 31/12/2013. πλεπψο, ζε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο αλαγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε πνζφηεηαο ε νπνία είλαη ε εθηηκνύκελε σο κέγηζηε απαξαίηεηε πνζφηεηα, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ επηβάιινπλ φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε φιεο ηεο αληίζηνηρεο εθηηκνχκελεο σο κέγηζηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην χλδεζκν. Άξζξν 26ν Γηαθνξέο δηαθήξπμεο λόκσλ Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ην Π. Γ. 60/2007 θαη ακέζσο κεηά ε Τπ. Απ /1993 (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.). Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρχεη ν Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/1995 θαη Ν. 3463/2006. Άξζξν 27ν Γεκνζίεπζε Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο πνπ έρεη ζπληαρζεί κε ην ππφδεηγκα πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ Τπ. Απ /1993 ζα δεκνζηεπηεί κηα θνξά ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαη κηα ηνπηθή εθεκεξίδα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε δχν εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 5 νπ άξζξνπ ηεο Τπ. Απ /1993, ηνπ Νφκνπ 2741/1999 ηνπ Νφκνπ 3548/2007 θαη ηνπ Νφκνπ 3801/2009, αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ χκθσλα κε ην 46 ν άξζξν ηνπ Ν. 3801/2009 θαη ηελ αληίζηνηρε 3 ε παξάγξαθν ηνπ 4 νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3548/2007, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξύρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 13

14 14 ΑΝΔΡΕΑ ΞΕΝΟ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΚΑ Απφ ην Πξαθηηθφ 1/ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο.

ΑΠΟΠΑΚΑ Απφ ην Πξαθηηθφ 1/ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΙΔΗΑ ΓΖΚΟ ΖΙΗΓΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ Απιθμόρ Απόθαζηρ 7/2012 ΑΠΟΠΑΚΑ Απφ ην Πξαθηηθφ 1/13-01-2012 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Nάουσα 25-11-2015 Αρ.πρωτ.31136 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Έρνληαο ππφςε : 1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004052218-03-22 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πεξηζηέξη: 22/03/ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξωη.: Σ.Σ.10345 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Γιαννιηζά 25-07-2012 Aπιθ. Ππυη. : 197 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2012 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, και λοιπών ζσολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση:

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: 129319 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ,ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΔΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ,ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΔΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ,ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΔΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 138.431,06 ΜΔ ΣΟ ΦΠΑ(23%) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α) Σερληθή Πεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα