Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 7023] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 19 παράγραφοι 4 και 6, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οζώδης δερματίτιδα (LSD) είναι μια ιογενής νόσος των βοοειδών που μεταδίδεται μέσω φορέα. Σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα, η οποία εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 (γνωμοδότηση της EFSA) ( 5 ), μπορεί να παρατηρηθεί άμεση και έμμεση μετάδοση της οζώδους δερματίτιδας. Η οζώδης δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από σημαντικές απώλειες στη ζωική παραγωγή και έχει τη δυνατότητα να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, ιδίως μέσω ζώντων ζώων, φορέων και συγκεκριμένων προϊόντων που λαμβάνονται από μολυσμένα ζώα. (2) Η οδηγία 92/119/ΕΟΚ θεσπίζει γενικά μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας ορισμένων ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της οζώδους δερματίτιδας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται όταν υπάρχει υπόνοια και επιβεβαίωση της παρουσίας οζώδους δερματίτιδας σε μια εκμετάλλευση, όπως ο καθορισμός ζωνών προστασίας και επίβλεψης γύρω από τις εστίες εκδήλωσης, καθώς και άλλα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου και την εξάλειψη της λοίμωξης. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν επίσης εμβολιασμό σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας οζώδους δερματίτιδας ως συμπλήρωμα σε άλλα μέτρα ελέγχου. (3) Οι εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1500 ( 6 ) και (ΕΕ) 2016/645 ( 7 ) θεσπίζουν ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά την επιβεβαίωση κρούσματος οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα το 2015 και στη Βουλγαρία το Τα εν λόγω προστατευτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον καθορισμό προσβληθείσας ζώνης στα εν λόγω κράτη μέλη, η οποία περιγράφεται στο παράρτημα των εν λόγω εκτελεστικών αποφάσεων, και περιλαμβάνει την περιοχή όπου η οζώδης δερματίτιδα επιβεβαιώθηκε και τις ζώνες προστασίας και επίβλεψης που έχουν καθοριστεί δεόντως από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία σύμφωνα με την οδηγία 92/119/ΕΟΚ. Οι εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1500 και (ΕΕ) 2016/645 έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές λόγω της εξέλιξης της κατάστασης της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της προσβληθείσας ζώνης, για να συμπεριληφθούν σ' αυτήν επιπλέον περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι συγκεκριμένες εκτελεστικές αποφάσεις ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου ( 1 ) ΕΕ L 395 της , σ. 13. ( 2 ) ΕΕ L 224 της , σ. 29. ( 3 ) ΕΕ L 62 της , σ. 69. ( 4 ) ΕΕ L 18 της , σ. 11. ( 5 ) Δελτίο EFSA (1): ( 6 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2015, για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1423 (ΕΕ L 234 της , σ. 19). ( 7 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/645 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2016, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στη Βουλγαρία (ΕΕ L 108 της , σ. 61).

2 L 310/ (4) Οι εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2055 ( 1 ) και (ΕΕ) 2016/1183 ( 2 ) προβλέπουν ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μπορούν να διενεργούν επείγοντα εμβολιασμό των βοοειδών που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις στη ζώνη εμβολιασμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα I των εν λόγω εκτελεστικών αποφάσεων. (5) Εκτός από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2016, ένας σημαντικός αριθμός τρίτων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέφερε εστίες εκδήλωσης οζώδους δερματίτιδας για πρώτη φορά στην επικράτειά τους, συγκεκριμένα η Αλβανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κοσσυφοπέδιο ( 3 ), το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Όλες αυτές οι τρίτες χώρες έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι ο εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας έχει συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων μέτρων, στην ισχύουσα πολιτική τους για τον έλεγχο των νόσων. (6) Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EFSA ( 4 ), στο εμπόριο διατίθενται μόνο εμβόλια με ζώντα εξασθενημένο ιό κατά της οζώδους δερματίτιδας. Στη γνωμοδότηση της EFSA περιγράφεται το εμβόλιο Neethling με εξασθενημένο ιό οζώδους δερματίτιδας ως άκρως αποτελεσματικό για την πρόληψη της νοσηρότητας. Επειδή τα ομόλογα εμβόλια κατά της οζώδους δερματίτιδας είναι πιο αποτελεσματικά από τα εμβόλια με βάση εξασθενημένους ιούς ευλογιάς προβάτων, η χρήση τους συνιστάται, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας από παραγωγούς εμβολίων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εκτός της Ένωσης. Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EFSA, ο νοσογόνος παράγοντας της οζώδους δερματίτιδας μπορεί να παραμείνει έως και 92 ημέρες στο δέρμα των προσβληθέντων ζώων ακόμα και χωρίς να υφίστανται ορατές αλλοιώσεις. (7) Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά της οζώδους δερματίτιδας με άδεια κυκλοφορίας στην Ένωση. Ο επείγων εμβολιασμός σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ μπορεί, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ), η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν προσωρινά τη χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων που δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην αγορά σε περίπτωση σοβαρής επιζωοτίας, όπως η οζώδης δερματίτιδα. (8) Σύμφωνα με την επείγουσα σύσταση της EFSA σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιουλίου 2016 ( 6 ), ο εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να μειωθεί η εξάπλωση της εν λόγω νόσου. Για να εκριζωθεί η οζώδης δερματίτιδα πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο ευπαθής πληθυσμός σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου και σε περιοχές που έχουν προσβληθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των εστιών, και θα πρέπει να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό εμβολιασμού σε ζώα και εκμεταλλεύσεις. Συνεπώς, μια «ισχυρή» πολιτική πρόληψης και ελέγχου της οζώδους δερματίτιδας θα πρέπει να προβλέπει εμβολιασμό. (9) Ο κίνδυνος εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας από εμβολιασμένα ζώα και προϊόντα τους είναι διαφορετικός από τους κινδύνους που προκύπτουν από μη εμβολιασμένα ζώα και, ενδεχομένως, ζώα στα οποία επωάζεται η νόσος. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστούν οι όροι αποστολής των εμβολιασμένων βοοειδών και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Επίσης, ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου από ζώα, είτε είναι εμβολιασμένα είτε όχι, τα οποία προέρχονται από περιοχή στην οποία πραγματοποιείται εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας χωρίς όμως να έχουν εκδηλωθεί εστίες της νόσου, διαφέρει από τον κίνδυνο που εγκυμονούν τα εν λόγω ζώα όταν προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από τη νόσο. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν συγκεκριμένοι όροι για τα ζώα αυτά. (10) Οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα είναι ελλιπείς. Τα εμβολιασμένα βοοειδή προστατεύονται από κλινικά συμπτώματα, αλλά όχι απαραιτήτως από τη λοίμωξη, ενώ δεν ανταποκρίνονται με προστατευτική ανοσία όλα τα εμβολιασμένα ζώα. Ως εκ τούτου, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θα πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή εμβολιασμένων ζώων μόνον αφού παρέλθουν τουλάχιστον 28 ημέρες από τον εμβολιασμό, δηλαδή η μέγιστη περίοδος επώασης για την οζώδη δερματίτιδα. (11) Όσον αφορά τον κίνδυνο εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας, τα διάφορα επιμέρους εμπορεύματα παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση της EFSA, η διακίνηση ζώντων βοοειδών, σπέρματος βοοειδών, ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προερχόμενων από μολυσμένα βοοειδή ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ως προς την έκθεση και τις συνέπειες σε σύγκριση με άλλα προϊόντα όπως το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα επεξεργασμένα δέρματα και προβιές ή το νωπό κρέας, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που προέρχονται από βοοειδή. Ωστόσο, τα επιστημονικά ή πειραματικά στοιχεία είναι ελλιπή ως προς τον ρόλο τους στη μετάδοση της οζώδους δερματίτιδας. Ως εκ τούτου, τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι ισορροπημένα και ανάλογα προς τους κινδύνους. Ομοίως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ( 1 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2055 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1500 (ΕΕ L 300 της , σ. 31). ( 2 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1183 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία και για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/645 (ΕΕ L 195 της , σ. 75). ( 3 ) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση αριθ του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. ( 4 ) Δελτίο EFSA (1): 3986 [73 σ.]. ( 5 ) Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της , σ. 1). ( 6 ) Δελτίο EFSA (8): 4573 [27 σ.].

3 L 310/53 μετάδοση της οζώδους δερματίτιδας μέσω του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων βοοειδών. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τα εν λόγω εμπορεύματα βάσει της γνωμοδότησης της EFSA και των σχετικών, πλέον επικαιροποιημένων προτύπων και συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE). (12) Το κρέας που προέρχεται από σκελετικούς μυς βοοειδών θεωρείται ασφαλές προϊόν σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή ζωικών νόσων του ΟΙΕ ( 1 ) και όπως επισημαίνεται στο μέρος Β παράρτημα 36 της έκθεσης της επιτροπής του ΟΙΕ για τα πρότυπα για την υγεία των χερσαίων ζώων, η οποία συνεδρίασε τον Φεβρουάριο του 2016 ( 2 ). Δεν υπάρχουν επιστημονικές ή πειραματικές αποδείξεις σχετικά με τη μετάδοση του ιού της οζώδους δερματίτιδας σε ευπαθή ζώα μέσω νωπού κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος. Παρόλο που στη γνωμοδότηση της EFSA επισημαίνεται ότι ο ιός της οζώδους δερματίτιδας μπορεί να επιβιώσει στο κρέας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, η ισχύουσα απαγόρευση σίτισης των μηρυκαστικών με πρωτεΐνες μηρυκαστικών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), αποκλείει το ενδεχόμενο πιθανής μετάδοσης της νόσου διά στόματος. (13) Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και το πρωτόγαλα, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την εξάπλωση της οζώδους δερματίτιδας μόνον όταν προορίζονται για τη σίτιση ζώων που ανήκουν σε ευπαθή είδη. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα περιορισμού του κινδύνου με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου μέσω προϊόντων που προορίζονται για τη σίτιση των ζώων. (14) Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 5 ) και η απόφαση 93/444/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 6 ) προβλέπουν ότι τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά. Όταν οι παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αποστολής ζώντων ζώων από τις περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε ζώντα ζώα που προορίζονται για ενδοενωσιακές συναλλαγές ή για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, τα εν λόγω υγειονομικά πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα απόφαση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται επαρκείς και ακριβείς υγειονομικές πληροφορίες στα συναφή πιστοποιητικά. (15) Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, οι εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1500, (ΕΕ) 2015/2055, (ΕΕ) 2016/645 και (ΕΕ) 2016/1183 της Επιτροπής θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από την παρούσα απόφαση η οποία εισάγει τροποποιημένα και ενιαία μέτρα για όλα τα κράτη μέλη που πλήττονται από οζώδη δερματίτιδα ή πραγματοποιούν εμβολιασμό κατά της εν λόγω νόσου. (16) Η έγκριση των προγραμμάτων εμβολιασμού που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και περιλαμβάνονται πλέον στις εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2015/2055 και (ΕΕ) 2016/1183 για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα, καθώς και η έγκριση του προγράμματος εμβολιασμού που υποβλήθηκε από την Κροατία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προς έγκριση εκτελεστικής απόφασης. (17) Η Βουλγαρία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο εμβολιασμός όλων των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2016 και ότι το τελευταίο κρούσμα οζώδους δερματίτιδας στην επικράτειά της επιβεβαιώθηκε την 1η Αυγούστου Κατά συνέπεια, ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας όπου δεν εκδηλώθηκε ποτέ οζώδης δερματίτιδα, αλλά όπου είχε γίνει εμβολιασμός κατά της νόσου, θα πρέπει να εγγραφούν στο μέρος I του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης ως «ζώνη απαλλαγμένη με εμβολιασμό», ενώ το υπόλοιπο μέρος του εδάφους του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να καταχωριστεί ως «προσβληθείσα ζώνη». (18) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Η απόφαση θεσπίζει μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων σε σχέση με τη νόσο της οζώδους δερματίτιδας στα κράτη μέλη ή σε τμήματα αυτών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I (τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη), συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων απαιτήσεων για τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή για έγκριση. ( 1 ) (παράρτημα 15 άρθρο bis. Safe commodities). ( 2 ) ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της , σ. 1). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εκρίζωσης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της , σ. 1). ( 5 ) Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ 121 της , σ. 1977/64). ( 6 ) Απόφαση 93/444/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, σχετικά με τις λεπτομέρειες που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες (ΕΕ L 208 της , σ. 34).

4 L 310/ Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «βοοειδή»: τα οπληφόρα ζώα των ειδών Bos taurus, Bos indicus, Bison bison και Bubalus bubalis 2) «αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά»: άγρια μηρυκαστικά ειδών που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στη μετάδοση και εξάπλωση της οζώδους δερματίτιδας σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 3) «προσβληθείσα ζώνη»: τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους, όπως παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε η οζώδης δερματίτιδα, καθώς και κάθε ζώνη προστασίας και επίβλεψης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ και όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας κατόπιν έγκρισης των προγραμμάτων εμβολιασμού από την Επιτροπή 4) «ζώνη απαλλαγμένη με εμβολιασμό»: τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους, όπως παρατίθεται στο μέρος I του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές εκτός της προσβληθείσας με οζώδη δερματίτιδα ζώνης, όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας κατόπιν έγκρισης των προγραμμάτων εμβολιασμού από την Επιτροπή. Άρθρο 3 Περιορισμοί στην αποστολή βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών και ορισμένων ζωικών προϊόντων από τις περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημα I Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη απαγορεύουν την αποστολή των εξής: α) ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I β) σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I γ) πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών που προορίζονται για ζωοτροφή, από τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I δ) ακατέργαστων ζωικών υποπροϊόντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο ε), από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I ε) ακατέργαστων προβιών και δερμάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή ακατέργαστων προβιών και δερμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προέρχονται από βοοειδή και αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I. Άρθρο 4 Παρέκκλιση από την απαγόρευση αποστολής ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών που προέρχονται από τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος I 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος I, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ζώα πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σύνολα προϋποθέσεων: α) τα ζώα αποστέλλονται σε περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I ή ΙΙ του παραρτήματος I του ίδιου ή άλλου κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) τα ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αποστολής και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία παρέμειναν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών και στην οποία όλα τα ευπαθή ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αποστολής ii) όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση καταγωγής υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο την ημέρα της φόρτωσης για την αποστολή και δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα οζώδους δερματίτιδας

5 L 310/55 iii) τα ζώα δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ iv) η αρμόδια αρχή στον τόπο καταγωγής εφαρμόζει πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος εμβολιασμού και v) έχει καθοριστεί διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των ζώων γίνεται με ασφάλεια και ότι στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή β) τα ζώα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε περιοχή του ίδιου ή άλλου κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) τα ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της αποστολής και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία όλα τα ευπαθή ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αποστολής ii) όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση καταγωγής υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο την ημέρα της φόρτωσης για την αποστολή και δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα οζώδους δερματίτιδας iii) τα ζώα δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ iv) τα ζώα παρέμειναν από τη γέννησή τους, ή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών πριν από την ημερομηνία αποστολής τους, σε εκμετάλλευση στην οποία δεν επιβεβαιώθηκε κανένα κρούσμα οζώδους δερματίτιδας κατά τη διάρκεια τριών μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής σε ακτίνα τουλάχιστον 20 km, και πριν από την εν λόγω περίοδο κάθε επιβεβαίωση λοίμωξης από οζώδη δερματίτιδα οδήγησε σε θανάτωση και καταστροφή όλων των ευπαθών ζώων στις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις, η οποία βρίσκεται σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I του παραρτήματος I σε κράτος μέλος στο οποίο όλα τα ζώα σε όλες του τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος I έχουν εμβολιαστεί ή επανεμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας, σύμφωνα με το παράρτημα II, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής τους και παραμένουν εντός της περιόδου ανοσίας που επισημαίνεται από τον παρασκευαστή του εμβολίου στις προδιαγραφές του προϊόντος v) η αρμόδια αρχή στον τόπο καταγωγής εφαρμόζει πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος εμβολιασμού και vi) έχει καθοριστεί διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των ζώων γίνεται με ασφάλεια και ότι στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή γ) τα ζώα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε περιοχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) τα ζώα πληρούν κάθε άλλη κατάλληλη εγγύηση για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας, που απαιτείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι τόποι διαμετακόμισης και προορισμού, πριν από την ημερομηνία αποστολής των εν λόγω ζώων ii) iii) iv) τα ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία όλα τα ευπαθή ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αποστολής όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση καταγωγής υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο την ημέρα της φόρτωσης για την αποστολή και δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα οζώδους δερματίτιδας τα ζώα δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ v) τα ζώα παρέμειναν από τη γέννησή τους, ή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών πριν από την ημερομηνία αποστολής τους, σε εκμετάλλευση στην οποία δεν επιβεβαιώθηκε κανένα κρούσμα οζώδους δερματίτιδας κατά τη διάρκεια τριών μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής σε ακτίνα τουλάχιστον 20 km, και πριν από την εν λόγω περίοδο κάθε επιβεβαίωση λοίμωξης από οζώδη δερματίτιδα οδήγησε σε θανάτωση και καταστροφή όλων των ευπαθών ζώων στις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις

6 L 310/ vi) έχει καθοριστεί διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στο σημείο i), κατά τρόπο ασφαλή, και ότι δεν αποστέλλονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα vii) η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής εφαρμόζει πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος εμβολιασμού και viii) το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, όπως προβλέπεται στο σημείο i). 2. Όταν τα βοοειδή και τα αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρέκκλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό για τα εν λόγω ζώα, όπως ορίζεται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή στην απόφαση 93/444/ΕΟΚ: «Τα... (ζώα) σύμφωνα με το... [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), αναφέρατε το σωστό, ανάλογα με την περίπτωση) της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη». Άρθρο 5 Παρέκκλιση από την απαγόρευση της αποστολής ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I σε οποιαδήποτε περιοχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ζώα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα ζώα πληρούν τις κατάλληλες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας, εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι τόποι διαμετακόμισης και προορισμού, πριν από την ημερομηνία αποστολής των εν λόγω ζώων β) τα ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αποστολής και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία όλα τα ευπαθή ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής γ) όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση καταγωγής υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο την ημέρα της φόρτωσης για την αποστολή και δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα οζώδους δερματίτιδας δ) τα ζώα δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ ε) τα ζώα παρέμειναν από τη γέννησή τους, ή για περίοδο τουλάχιστον 28 ημερών πριν από την ημερομηνία αποστολής τους, σε εκμετάλλευση στην οποία δεν επιβεβαιώθηκε κανένα κρούσμα οζώδους δερματίτιδας κατά τη διάρκεια τριών μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής σε ακτίνα τουλάχιστον 20 km, και πριν από την εν λόγω περίοδο κάθε επιβεβαίωση λοίμωξης από οζώδη δερματίτιδα οδήγησε σε θανάτωση και καταστροφή όλων των ευπαθών ζώων στις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I σε κράτος μέλος στο οποίο όλα τα ζώα σε όλες του τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I έχουν εμβολιαστεί ή επανεμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας, σύμφωνα με το παράρτημα II, εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής τους και παραμένουν εντός της περιόδου ανοσίας που επισημαίνεται από τον παρασκευαστή του εμβολίου στις προδιαγραφές του προϊόντος στ) η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής εφαρμόζει πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος εμβολιασμού σύμφωνα με το παράρτημα II

7 L 310/57 ζ) έχει καθοριστεί διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στο σημείο α), κατά τρόπο ασφαλή, και ότι δεν αποστέλλονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και η) το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). 2. Όταν τα βοοειδή και τα αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό για τα εν λόγω ζώα, όπως ορίζεται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή στην απόφαση 93/444/ΕΟΚ: «Τα... (ζώα) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη». Άρθρο 6 Ειδικές προϋποθέσεις για την αποστολή ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών στις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I του ίδιου κράτους μέλους 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) και εφόσον τηρείται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχή που παρατίθεται: α) στο μέρος I του παραρτήματος I σε προορισμό που βρίσκεται σε άλλη περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I ή στο μέρος II του παραρτήματος I στο ίδιο κράτος μέλος β) στο μέρος II του παραρτήματος I σε προορισμό που βρίσκεται σε άλλη περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I στο ίδιο κράτος μέλος. 2. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις αποστολές ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών με την προϋπόθεση ότι τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα ζώα εμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία όλα τα ευπαθή ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά της οζώδους δερματίτιδας τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής β) τα ζώα, ανεξάρτητα από το μεμονωμένο καθεστώς εμβολιασμού ή τον εμβολιασμό στην εκμετάλλευση καταγωγής τους κατά της οζώδους δερματίτιδας, δύνανται να μετακινηθούν για επείγουσα σφαγή σε σφαγείο, με τον όρο ότι η εκμετάλλευση καταγωγής δεν υπόκειται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα και απαγορεύουν την εν λόγω μετακίνηση γ) τα ζώα είναι μη εμβολιασμένοι απόγονοι ηλικίας κάτω των τεσσάρων μηνών που γεννήθηκαν από αγελάδες οι οποίες εμβολιάστηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από τον τοκετό, και μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη εκμετάλλευση υπό τον όρο ότι όλα τα ευπαθή ζώα στην εκμετάλλευση καταγωγής έχουν εμβολιαστεί ή επανεμβολιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε, τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης μετακίνησης, και η εκμετάλλευση δεν υπόκειται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα και απαγορεύουν την εν λόγω μετακίνηση. Άρθρο 7 Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αποστολής σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος I 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από κέντρα συλλογής σπέρματος ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή που αναφέρεται στο μέρος I ή ΙΙ του παραρτήματος I στο ίδιο ή άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι το ζώο-δότης, καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα ζώα-δότες εμβολιάστηκαν και επανεμβολιάστηκαν κατά της οζώδους δερματίτιδας σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή για το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε, και το πρώτο εμβόλιο χορηγήθηκε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων ή τα ζώα-δότες υποβλήθηκαν σε ορολογική δοκιμασία ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων κατά του ιού της οζώδους δερματίτιδας την ημέρα της συλλογής και τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την περίοδο συλλογής του σπέρματος ή την ημέρα συλλογής των εμβρύων και των ωαρίων, και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά

8 L 310/ β) τα ζώα-δότες παρέμειναν, για χρονικό διάστημα 60 ημερών πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων, σε κέντρο τεχνητής σπερματέγχυσης ή σε άλλη κατάλληλη εγκατάσταση όπου, σε ακτίνα τουλάχιστον 20 km, δεν επιβεβαιώθηκε κρούσμα οζώδους δερματίτιδας κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων, και πριν από την εν λόγω περίοδο κάθε επιβεβαίωση κρούσματος οζώδους δερματίτιδας οδήγησε σε θανάτωση και καταστροφή όλων των ευπαθών ζώων στις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις γ) τα ζώα-δότες υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της περιόδου συλλογής, και δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα οζώδους δερματίτιδας δ) τα ζώα-δότες υποβλήθηκαν σε ανίχνευση του παράγοντα της οζώδους δερματίτιδας μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR), η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν κατά την έναρξη και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε 14 ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής σπέρματος ή κατά την ημέρα συλλογής εμβρύων και ωαρίων, με αρνητικά αποτελέσματα ε) το σπέρμα υποβλήθηκε σε ανίχνευση του παράγοντα της οζώδους δερματίτιδας μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR), με αρνητικά αποτελέσματα και στ) η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής εφαρμόζει πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος εμβολιασμού σύμφωνα με το παράρτημα II. 2. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από κέντρα συλλογής σπέρματος ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα-δότες, καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) β) τα ζώα-δότες πληρούν οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη εγγύηση για την υγεία των ζώων, βάσει θετικού αποτελέσματος εκτίμησης κινδύνου των επιπτώσεων μιας τέτοιας αποστολής και των μέτρων κατά της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας που απαιτείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές των χωρών των τόπων διαμετακόμισης και προορισμού, πριν από την αποστολή του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων και γ) το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών όπως προβλέπεται στο στοιχείο β). 3. Όταν το σπέρμα, τα έμβρυα και τα ωάρια που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, προστίθεται η ακόλουθη διατύπωση στα αντίστοιχα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις οδηγίες 88/407/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ ή την απόφαση 93/444/ΕΟΚ: «... (Σπέρμα, ωάρια και/ή έμβρυα, αναφέρατε καταλλήλως) σύμφωνα με το... (άρθρο 7 παράγραφος 1 ή άρθρο 7 παράγραφος 2, αναφέρατε καταλλήλως) της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη». Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την απαγόρευση αποστολής μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από: α) περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I του παραρτήματος I σε προορισμό που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I ή στο μέρος II του παραρτήματος I σε άλλο κράτος μέλος β) περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I σε προορισμό που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I σε άλλο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι: i) τα μη επεξεργασμένα ζωικά υποπροϊόντα αποστέλλονται υπό την επίσημη επίβλεψη των αρμόδιων αρχών για τη μεταποίηση ή την απόρριψη σε εγκεκριμένη μονάδα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και

9 L 310/59 ii) όταν ο προορισμός βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων γίνεται με ασφάλεια στον τόπο προορισμού και ότι στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Άρθρο 9 Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αποστολής προβιών και δερμάτων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από τις περιοχές που παρατίθενται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήματος I 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή προβιών και δερμάτων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I ή ΙΙ του παραρτήματος I στο ίδιο ή άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι: α) πρόκειται για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που αποστέλλονται υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών για μεταποίηση ή απόρριψη σε εγκεκριμένη μονάδα β) όταν ο προορισμός βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται οι τόποι καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων γίνεται με ασφάλεια στον τόπο προορισμού και ότι στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα προτού γίνει η επεξεργασία τους τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) και γ) οι προβιές και τα δέρματα προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα. 2. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή προβιών και δερμάτων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I ή στο μέρος II του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή του ίδιου ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι: α) πρόκειται για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα β) οι προβιές και τα δέρματα: i) έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 28 στοιχεία β) έως ε) του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής ( 1 ), ή ii) έχουν υποστεί μία από τις επεξεργασίες του σημείου 4 στοιχείο β) σημείο ii) του κεφαλαίου Ι του τμήματος XIV του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) και γ) έχει ληφθεί κάθε προφύλαξη για να αποφευχθεί η μόλυνση των προβιών και των δερμάτων από παθογόνους παράγοντες ύστερα από την επεξεργασία. 3. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή προβιών και δερμάτων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I στο ίδιο ή άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι: α) πρόκειται για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα που αποστέλλονται υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών για μεταποίηση ή απόρριψη σε εγκεκριμένη μονάδα β) όταν ο προορισμός βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών των τόπων καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των προβιών και των δερμάτων γίνεται με ασφάλεια στον τόπο προορισμού και ότι στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος προτού υποστούν επεξεργασία τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) και ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της , σ. 55).

10 L 310/ γ) οι προβιές και τα δέρματα προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα. 4. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή προβιών και δερμάτων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από περιοχή που παρατίθεται στο μέρος I ή ΙΙ του παραρτήματος I σε άλλη περιοχή στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι: α) οι προβιές και τα δέρματα πληρούν κάθε άλλη κατάλληλη εγγύηση για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας, η οποία απαιτείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι τόποι διαμετακόμισης και προορισμού, πριν από την αποστολή των εν λόγω προβιών και δερμάτων β) οι προβιές και τα δέρματα προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα γ) έχει καθοριστεί διαδικασία διοχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών των τόπων καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά των προβιών και των δερμάτων γίνεται σύμφωνα με τις πρόσθετες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, μεταφέρονται με ασφάλεια στον τόπο προορισμού και στη συνέχεια δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος προτού υποστούν μεταποίηση τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) και δ) το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών όπως προβλέπεται στο στοιχείο α). Άρθρο 10 Παρέκκλιση από την απαγόρευση αποστολής πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφή από τις περιοχές που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I 1. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την αποστολή πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφή και προέρχονται από βοοειδή και αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις περιοχών που παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος I, υπό τον όρο ότι το πρωτόγαλα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποστεί επεξεργασία για να διασφαλιστεί η καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού, όπως περιγράφεται στα σημεία 1.1 έως 1.5 του μέρους Α του παραρτήματος IX της οδηγίας 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ) και η αποστολή συμμορφώνεται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2. Η αρμόδια αρχή επιτρέπει την αποστολή πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μόνο όταν οι αποστολές συνοδεύονται από επίσημο υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής ( 2 ), και το μέρος II του εν λόγω υγειονομικού πιστοποιητικού συμπληρώνεται με την ακόλουθη βεβαίωση: «Πρωτόγαλα, γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα που συμμορφώνονται με το άρθρο 10 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής, για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη». Άρθρο 11 Απαιτήσεις σχετικά με τα μεταφορικά οχήματα, τον καθαρισμό και την απολύμανση 1. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι, προτού κάποιο μεταφορικό όχημα που έχει έρθει σε επαφή με ευπαθή ζώα σε περιοχή που παρατίθεται στο μέρος II του παρατήματος Ι εγκαταλείψει την εν λόγω περιοχή, ο χειριστής ή ο οδηγός του προσκομίζει στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται ότι, μετά την τελευταία επαφή του με τα ζώα αυτά, το όχημα έχει υποβληθεί σε καθαρισμό και απολύμανση για να αδρανοποιηθεί ο ιός της οζώδους δερματίτιδας, και έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό εγκεκριμένα εντομοκτόνα με δράση κατά των φορέων της οζώδους δερματίτιδας. ( 1 ) Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (ΕΕ L 306 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση εναρμονισμένου υποδείγματος πιστοποιητικού και απολογισμού επιθεώρησης για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της , σ. 44).

11 L 310/61 2. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλουν ο χειριστής ή ο οδηγός του μεταφορικού οχήματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμός, απολύμανση και απεντόμωση του οχήματος. Άρθρο 12 Διαδικασία διοχέτευσης Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία διοχέτευσης για τη μεταφορά ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών, μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων και μη επεξεργασμένων προβιών και δερμάτων που καλύπτονται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6, 8 και 9 πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εν λόγω ζώντων ζώων, μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων και μη επεξεργασμένων προβιών και δερμάτων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) έχει καταχωριστεί χωριστά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου αποστολής είτε για τον σκοπό της μεταφοράς ζώντων ζώων είτε μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων ή μη επεξεργασμένων προβιών και δερμάτων βάσει της διαδικασίας διοχέτευσης ii) έχει σφραγιστεί από τον επίσημο κτηνίατρο μετά τη φόρτωση για αποστολή η σφραγίδα μπορεί να παραβιαστεί και να αντικατασταθεί με νέα μόνο από υπάλληλο της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού κάθε φορτίο ή κάθε αντικατάσταση σφραγίδων πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού β) η μεταφορά πραγματοποιείται: i) υπό επίσημη επίβλεψη ii) απευθείας, χωρίς στάση εκτός αν υπάρξει περίοδος ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου ( 1 ), σε σημείο ελέγχου. Εφόσον προβλέπεται περίοδος ανάπαυσης μίας ή περισσότερων ημερών σε σημείο ελέγχου κατά τη διάρκεια της μετακίνησης διαμέσου περιοχής που παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος I, τα ζώα προστατεύονται από επιθέσεις φορέων iii) ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στον τόπο καταγωγής γ) η αποστολή περιλαμβάνει μόνο ζώντα ζώα ή μη επεξεργασμένα ζωικά υποπροϊόντα ή μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα του ίδιου υγειονομικού χαρακτηρισμού δ) ο επίσημος κτηνίατρος που είναι αρμόδιος για την εκμετάλλευση του τόπου προορισμού πρέπει να επιβεβαιώσει κάθε άφιξη στην αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης ε) μετά την εκφόρτωση των ζώντων ζώων ή των μη επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων ή των μη επεξεργασμένων προβιών και δερμάτων, το όχημα και κάθε άλλος εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη μεταφορά υποβάλλεται σε καθαρισμό, απολύμανση και απεντόμωση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα που έχουν αποτελεσματική δράση κατά όλων των γνωστών φορέων της οζώδους δερματίτιδας, εντός κλειστής περιοχής στον τόπο προορισμού υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου στ) πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη αποστολή από περιοχές που παρατίθενται στο μέρος I ή ΙΙ του παραρτήματος I για τις οποίες πραγματοποιείται διαδικασία διοχέτευσης, η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής διασφαλίζει ότι ισχύουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις με τις σχετικές αρμόδιες αρχές ώστε να διασφαλιστούν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, η δομή της διοίκησης και η πλήρης συνεργασία των υπηρεσιών σε περίπτωση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, σοβαρής βλάβης του οχήματος ή τυχόν απάτης εκ μέρους του χειριστή ή του οδηγού, καθώς και ότι ο οδηγός ή ο χειριστής του φορτηγού ή άλλου οχήματος θα ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οιοδήποτε ατύχημα ή σοβαρή βλάβη του οχήματος και ζ) όσον αφορά μη επεξεργασμένες προβιές και δέρματα ή μη επεξεργασμένα ζωικά υποπροϊόντα, τα οχήματα πρέπει να είναι πλήρως στεγανοποιημένα από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της πόρτας. Άρθρο 13 Προγράμματα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας Τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή για έγκριση πληρούν τις ελάχιστες απατήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της , σ. 1).

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή :

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3683/128788 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2015 L 300/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.4.2016 L 108/61 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 2016 σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 27 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 12822 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ &ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/08/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2402/88090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Πολύγυρος: 24 Φεβρουαρίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 67100

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 6 Ιουλίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11 4.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 103/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VII και IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ:

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 16 08 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 12109 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Φλώρινα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα της εκτελεστικής απόφασης 2011/630/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση χαρακτηρισμού της Π.Ε. Κοζάνης ως Ζώνης Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού

ΘΕΜΑ: Απόφαση χαρακτηρισμού της Π.Ε. Κοζάνης ως Ζώνης Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Kοζάνη 27/6/2016 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9178/86095 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19/07/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.:189689/10566 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ MΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Τµήµα Κτηνιατρικής : Λ. ηµοκρατίας 46, 431

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση χαρακτηρισμού της Π.Ε. Γρεβενών ως Ζώνης Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού.

ΘΕΜΑ: Απόφαση χαρακτηρισμού της Π.Ε. Γρεβενών ως Ζώνης Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γρεβενά 29.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3429 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών (ΟΔΒ) στην ΠΕ Πιερίας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών (ΟΔΒ) στην ΠΕ Πιερίας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 04.10.2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ. 13388 ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ------------------------- ΤΜΗΜΑ : Κτηνιατρικής Ταχ.Δ/νση : 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12-4-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1252/42113 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες 6. 4. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 86 / 43 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1993 περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. FAX:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 18 Ιουλίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 188369/26416 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Π. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων

Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4151 Κ.Δ.Π.531/2005 Αρ. 4053, 25.11.2005 Αριθμός 531 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 37

Διάταγμα με βάση το άρθρο 37 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1557 Κ.Δ.ΐί. 230/2004 Αρ. 3838,19.4.2004 Αριθμός 230 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/7 31.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 456/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -3 η εγκύκλιος

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -3 η εγκύκλιος ΑΔΑ: 7ΡΗΤΒ-8ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1725/78211 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 9/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4680/137060 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0060 EL 03.09.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/60/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους ερµατίτιδας των Βοοειδών (20/10/2015)

Ενηµέρωση για την εξέλιξη της Οζώδους ερµατίτιδας των Βοοειδών (20/10/2015) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ. 3970/114807 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 20 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32 Mέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ MΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 27/01/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:325/9687 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013. 28.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Κοζάνης λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Κοζάνης λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 26/8/2016 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 11527/114665 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΜΑΤΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Τ Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΜΑΤΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Τ Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 197/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3498 της 11ης ΜΑΤΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Τ Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4701/138084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 02/02/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:398/12333 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελοπόννησο -8 η εγκύκλιος ΣΧΕΤ:

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελοπόννησο -8 η εγκύκλιος ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2768/97528 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2 /12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3847/135537 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2 /12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3852/135577 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.7.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 644/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 29. 3. 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 946/37552 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 2/12/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3850/135552 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 362 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 4092/116279

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 4092/116279 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ. 4092/116279 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3 6.8.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1292/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Διαβάστε περισσότερα