Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρον 22 (Ερευνηταί)."

Transcript

1 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/ τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω υπότροφοι καλούνται ερευνηταί. 2. Οι ερευνηταί είναι πτυχιούχοι ανωτάτου ηµεδαπού ή ισοτίµου αλλοδαπού Ιδρύµατος, Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος, µη έχοντες υπερβή το 35ον έτος της ηλικίας των συµπεπληρωµένον. 3. Ο αριθµός των ερευνητών ορίζεται κατ έτος υπό της Εποπτικής Επιτροπής προτάσει του ιευθυντού. Άρθρον 23 (Πρόσληψις Ερευνητών). 1. ια την πρόσληψιν ερευνητών προκηρύσσεται διαγωνισµός υπό της Εποπτικής Επιτροπής, δι ανακοινώσεως δηµοσιευοµένης αρµοδίως. Ούτος διεξάγεται µερίµνη της Ακαδηµίας Αθηνών δι Επιτροπής υπ αυτής οριζοµένης. 2. Αι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ενός 45θηµέρου από της προκηρύξεως του διαγωνισµού εις την Ακαδηµίαν Αθηνών ή τον ιευθυντήν του Ινστιτούτου. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παρατείνεται δι ένα εισέτι µήνα δι αποφάσεως της Ακαδηµίας Αθηνών. Ο διαγωνισµός διενεργείται εντός 30 ηµερών από της λήξεως προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 3. Αι αιτήσεις δέον να συνοδεύονται υπό των εξής πιστοποιητικών: α) πιστοποιητικόν γεννήσεως, β) πιστοποιητικόν ελληνικής ιθαγενείας, προκειµένου δε περί των Ελλήνων το γένος, σχετική βεβαίωσις ελληνικής προξενικής αρχής, ελλείψει δε ταύτης εκκλησιαστικής αρχής, γ) πτυχίον ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή µονίµως κεκυρωµένον αντίγραφον αυτού, δ) πιστοποιητικόν αρµοδίων γραφείων ποινικού µητρώου εκδιδοµένου εντός των τελευταίων έξ µηνών, ε) πιστοποιητικόν υγείας, στ) δια τους άρρενας υποψηφίου πιστοποιητικόν εκπληρώσεως στρατιωτικών των υποχρεώσεων ή νοµίµου απαλλαγής. Άρθρον 24 (Ύλη διαγωνισµού και τρόπος διεξαγωγής). Ως εξεταστέα ύλη καθορίζεται: 1. ια τους προοριζοµένους δι ερεύνας ιστορικάς και φιλολογικάς, ως και δι ερεύνας θεολογικάς και πολιτικάς: α) Βυζαντινή Ιστορία. β) Βυζαντινή Φιλολογία.

2 2 γ) Στοιχεία ελληνικής, λατινικής και ιταλικής παλαιογραφίας. δ) Ιστορία του τουρκοκρατουµένου και λατινοκρατουµένου ελληνισµού. ε) Γνώσεις ιταλικής γλώσσης. ια τους προοριζοµένους δι ερεύνας ιστορίας των Τεχνών: α) Ιστορία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Τεχνών. β) Στοιχεία ιστορίας του Βυζαντίου και Μεταβυζαντινών χρόνων. γ) Στοιχεία Βυζαντινής Φιλολογίας. δ) Στοιχεία ελληνικής, λατινικής και ιταλικής παλαιογραφίας. ε) Γνώσεις ιταλικής γλώσσης. 2. Η εξέτασις επί της ιταλικής γλώσσης συνίσταται εις την µετάφρασιν απλού ιταλικού κειµένου. Έκαστον µάθηµα βαθµολογείται από 0 έως 10. Οι βαθµοί των µαθηµάτων συµψηφίζονται. Απορρίπτεται ο υποψήφιος ο λαβών συνολικώς κάτω των 30. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού δηµοσιεύονται µερίµνη της Ακαδηµίας Αθηνών. Άρθρον 25 ( ιάρκεια υποτροφίας). Οι ερευνηταί προσλαµβάνονται δι εν ηµερολογιακόν έτος. Κατόπιν προτάσεως του ιευθυντού προς την Εποπτικήν Επιτροπήν και εγκρίσεως αυτής, δύναται να παραταθή η θητεία επί έν εισέτι έτος, εφ όσον η εν των Ιδρύµατι εργασία του ερευνητού υπήρξεν αποδοτική και χρήζει συµπληρώσεως εν Βενετία. Εις όλως εκτάκτους περιστάσεις (π.χ. έργον ερεύνης µακράς διαρκείας, ή ανάθεσις εις τον ερευνητήν εργασίας εν τω Ιδρύµατι, εκτός της ατοµικής του ασχολίας), η υποτροφία δύναται να παραταθή δι εν επιπλέον έτος (3ον έτος). Έκαστος ερευνητής υποχρεούται όπως τη υποδείξει του ιευθυντού συµµετέχη εις τας γενικάς εργασίας του Ινστιτούτου, ως π.χ. αποδελτιώσεις βιβλίων ή αρχείων, τακτοποίησις βιβλιοθήκης, κλπ. Άρθρον 26 (Αποζηµίωσις). 1. Εις τους ερευνητάς καταβάλλεται δαπάνη του Ινστιτούτου µηνιαία αποζηµίωσις, καθοριζοµένη υπό της Εποπτικής Επιτροπής. 2. Οδοιπορικά έξοδα. Εις τους ερευνητάς καταβάλλονται, κατόπιν αποφάσεως της Εποπτικής Επιτροπής, τα οδοιπορικά έξοδα µεταβάσεως εις Βενετίαν και µετά το πέρας της θητείας των, τα έξοδα επιστροφής εις Ελλάδα. Άρθρον 27 (Εργασία ερευνητών). 1. Η όλη εργασία των ερευνητών εν τω Ινστιτούτω τελεί υπό την καθοδήγησιν και την παρακολούθησιν του ιευθυντού υποχρεουµένου να παρέχη εις αυτούς πηγάς, βοηθήµατα και πάσαν επιστηµονικήν συµπαράστασιν. Οι ερευνηταί υποχρεούνται να υποβάλουν ανά τετράµηνον έκθεσιν των υπ αυτών πεπραγµένων. Αντίγραφον της εκθέσεως µετά των παρατηρήσεων του ιευθυντού διαβιβάζεται εις την Εποπτικήν Επιτροπήν.

3 3 2. Αι αναφοραί των ερευνητών προς την Εποπτικήν Επιτροπήν και τα αρµόδια Υπουργεία διαβιβάζονται δια του ιευθυντού του Ινστιτούτου. Άρθρον 28 (Εποπτεία ερευνητών). Ο ιευθυντής ασκεί εποπτείαν επί των ερευνητών προβαίνων εις τας δεούσας παρατηρήσεις. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε σοβαράς παρεκτροπής ή ολιγωρίας περί την εκτέλεσιν των επιστηµονικών αυτών έργων, οι ερευνηταί αποβάλλονται δι αποφάσεως της Εποπτικής Επιτροπής, λαµβανοµένης κατόπιν εισηγήσεως του ιευθυντού και βασιζοµένης επί ητιολογηµένης προτάσεως της ιαχειριστικής Επιτροπής, ενεργούσης εν προκειµένω ανακριτικόν έργον. Άρθρον 29 (Απουσία ερευνητών δια λόγους µελέτης). 1. Τα οδοιπορικά έξοδα των ερευνητών του Ινστιτούτου προς επιστηµονικήν έρευναν εις άλλας πόλεις της Ιταλίας βαρύνουσι κατά το ήµισυ το Ινστιτούτον. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κρινοµένας υπό της Εποπτικής Επιτροπής προτάσει του ιευθυντού, επιτρέπεται η απουσία ερευνητών εις χώρας έξω της Ιταλίας δια χρονικόν διάστηµα ουχί πέραν του µηνός. Εις τούτους καταβάλλεται κατά το διάστηµα της απουσίας των η κεκανονισµένη αποζηµίωσις, ουχί όµως τα οδοιπορικά έξοδα. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1. Οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τους υποτρόφους του Ινστιτούτου περιέχονται στα άρθρα 22 και 29 του Οργανισµού του Ιδρύµατος (Β 720/66 ΦΕΚ Α, 174) 2. Ειδικότερα σχετικά µε το άρθρο 25 διευκρινίζονται τα εξής: α) Παράταση υποτροφίας λόγω αδείας: Στον υπότροφο χορηγείται άδεια ετησίως 20 ηµερών, την οποία λαµβάνει µετά από σύµφωνη γνώµη του διευθυντή κατά τη διάρκεια του χρόνου της υποτροφίας του. Κατά το διάστηµα της απουσίας του δεν του καταβάλλεται αποζηµίωση, αλλά ο χρόνος απουσίας του αναπληρώνεται µετά τη λήξη της υποτροφίας. Αν ο υπότροφος παρατείνει εκτάκτως τον χρόνο της άδειάς του πέραν των 20 ηµερών (και πάντως για διάστηµα όχι µεγαλύτερο συνολικά του ενός µήνα), ο επιπλέον χρόνος δεν αναπληρώνεται µετά τη λήξη της υποτροφίας. β) Παράταση χρόνου υποτροφίας σε περίπτωση απουσίας από τη Βενετία, λόγω σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων: Παρατείνεται µετά από σύµφωνη γνώµη του διευθυντή ο χρόνος υποτροφίας στις περιπτώσεις απουσίας του υποτρόφου για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός µήνα, λόγω αιτιολογηµένων σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων.

4 4 γ) Λήψη άλλης υποτροφίας: Στη διάρκεια της υποτροφίας του ο υπότροφος του Ινστιτούτου δεν µπορεί να λαµβάνει από άλλον φορέα αποζηµίωση µε τη µορφή δεύτερης υποτροφίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο υπότροφος µετά από σύµφωνη γνώµη του διευθυντή και αφού ο τελευταίος ενηµερωθεί σχετικά πριν γίνουν ενέργειες προς τους χρηµατοδοτικούς φορείς, µπορεί να κάνει χρήση άλλης υποτροφίας για έρευνα εκτός Βενετίας για µικρό χρονικό διάστηµα (όχι µεγαλύτερο του ενός µήνα). Κατά το διάστηµα της απουσίας του δεν του καταβάλλεται η κανονική αποζηµίωση από το Ινστιτούτο. εν αναπληρώνεται ο χρόνος απουσίας. 3. Ειδικότερα σχετικά µε το άρθρο 29, διευκρινίζεται ότι: α) Ο υπότροφος µπορεί µε σύµφωνη γνώµη του διευθυντή να πραγµατοποιεί για λόγους µελέτης έρευνα σε άλλες πόλεις της Ιταλίας για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός µήνα. Κατά το διάστηµα της απουσίας του, που δεν αναπληρώνεται, του καταβάλλεται η κανονική αποζηµίωση. Το Ινστιτούτο καλύπτει τις δαπάνες ταξιδιού κατά το ήµισυ και τα έξοδα διαµονής σε ξενοδοχείο Γ Κατηγορίας. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε σύµφωνη γνώµη του διευθυντή και έγκριση της Εποπτικής Επιτροπής, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση έρευνας για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός µήνα σε πόλεις εκτός Ιταλίας µε δαπάνες του ερευνητή. Στον υπότροφο καταβάλλεται η κανονική αποζηµίωση, αλλά ο χρόνος απουσίας του δεν αναπληρώνεται. γ) Ο υπότροφος µπορεί να απουσιάζει, συµµετέχοντας σε συνέδρια εκτός Βενετίας, µετά από σύµφωνη γνώµη του διευθυντή. Ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο του καταβάλλεται κανονική αποζηµίωση από το Ινστιτούτο, δεν αναπληρώνεται. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινή Φιλολογία - Hunger H., Βυζαντινή λογοτεχνία, τ. Α (Αθήνα 1991), τ. Β (Αθήνα 1992). - Beck H. G., Ιστορία της βυζαντινής δηµώδους λογοτεχνίας, Αθήνα Lemerie P., Ο πρώτος βυζαντινός ουµανισµός, Αθήνα Βυζαντινή Ιστορία - Ostrogorsky G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τ. Α - Γ Αθήνα Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία του νέου ελληνισµού, τ. Α, Θεσσαλονίκη Ζακυθηνός., Η βυζαντινή αυτοκρατορία ( ), Αθήνα Βενετοκρατία Τουρκοκρατία - Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία του νέου ελληνισµού, τ. Β -, Θεσσαλονίκη , 1968, Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Ι (Αθήνα 1974), τ. ΙΑ (Αθήνα 1979). - Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούµενου ελληνισµού. Αρχειακά τεκµήρια, επιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα Κρήτη: Ιστορία και πολιτισµός, επιστ. επιµέλεια Νικ. Παναγιωτάκης, τ. Β Κρήτη Λούντζης Ερµ., Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Αθήνα 1856 (ανατύπωση µε τίτλο: Η βενετοκρατία στα Εφτάνησα, Αθήνα 1968).

5 5 Τέχνη - Χατζηδάκης Μ., Έλληνες ζωγράφοι µετά την άλωση ( ), τ. Α - Β, Αθήνα Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Θ Αθήνα 1979 (σσ ), τ. Ι Αθήνα 1974 (σσ ), τ. ΙΑ Αθήνα 1979 (σσ ). - Chatzidakis M., Icones de Saint Georges des Grecs et de la collection de L Intstitut, Βενετία Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούµενου ελληνισµού. Αρχειακά τεκµήρια, επιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα 1993, σσ Παλαιογραφία - Κοµίνης Αθ., Πίνακες χρονολογηµένων πατµιακών κωδίκων, Αθήνα Mioni E., Εισαγωγή στην ελληνική παλιογραφία, Αθήνα Τα δηµοσιευµένα έγγραφα στο περ. Θησαυρίσµατα του Ελλ. Ινστιτούτου Βενετίας και στο βιβλίο Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούµενου ελληνισµού. Αρχειακά τεκµήρια, επιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων : 7/6/2010

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα