Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: ΦΑΞ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 2. Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 3. τον Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 για την τμηματική, ανά δημοτική ενότητα, ανάθεση προμήθειας 4. Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Δήμου, στον Κ.Α στον οποίο θα προβλεφθεί σχετική πίστωση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 5. Την από 43/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας 6. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 7. Την 330/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 8. Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παραπάνω προμήθεια, ποσού ,06 με τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Β) Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του διαγωνισμού ως εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. στο Δημαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα πρέπει να είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 1

2 12 της παρούσας διακήρυξης 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 6) Η οικονομική προσφορά θα συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο έντυπο προσφοράς που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στο Δημαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ Αρμόδιος Υπάλληλος: Γλαράκη Γερακίνα μέχρι την 8/10/2015 ώρα 10:00 π.μ. ( λήξη αποδοχής προσφορών). 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.. 10) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% ανά ομάδα της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 11) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης. 12) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά και μέσα σε διάστημα λιγότερο των 5 ημερών από την έγγραφη εντολή, αρχίζοντας άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. 13) Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 14) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 15) Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο. 16) Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Ο.Ε.. 17) Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο 2

3 που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΆ Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια: 1. πινακίδων σήμανσης οδών, στύλων και αντανακλαστικών καθρεπτών, 2. διαγράμμισης οδοστρώματος, 3. στηθαίων ασφαλείας, του Δήμου Νέας Προποντίδας. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Όσον αφορά τις θέσεις των υπό προμήθεια υλικών (τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης οδών, αντανακλαστικών καθρεπτών και στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις), αυτές ορίζονται αφενός από το τμήμα τροχαίας Ν. Μουδανιών και αφετέρου βάσει των αναγκών που προέκυψαν από τη χρήση των οδών. 2. ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΟΔΏΝ - ΣΤΎΛΟΙ - ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΊ ΚΑΘΡΈΠΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται ο κωδικός και η περιγραφή των πινακίδων που ζητούνται από την προμήθεια. Πίνακας 1: Πινακίδες σήμανσης οδών Α/ Α Κωδικός πινακίδας Περιγραφή 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Πινακίδα 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά 1.3 K-2α Επικίνδυνες δυο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές η πρώτη αριστερά 4

5 .1.4 Κ-2δ Επικίνδυνες δυο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές η πρώτη δεξιά 1.5 Κ-8 Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού 1.6 Κ-9 Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λακκούβες 1.7 Κ-11 Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού 1.8 Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (Σχολεία,γήπεδα κλπ) 1.9 Κ-25 Προσοχή άλλοι κίνδυνοι 5

6 1.1 0 K-27 Διασταύρωση με οδό 2. Πινακίδες Ρυθμιστικές 2.1 Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας 2.2 Ρ-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα 2.3 Ρ-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 2.4 Ρ-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή 2.5 Ρ-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 6

7 2.6 Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 2.7 Ρ-70 Χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ 3. Πινακίδες Πληροφοριακες 3.1 Π-3 Πληροφοριακές πινακίδες ενδεικτικών διαστάσεων 0,50m x 1,00m (Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων) 3.2 Π-23 Μονόδρομος 3.3 Π-25 Οδός αδιέξοδη 3.4 Π-75 Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες Οι προαναφερόμενες πινακίδες θα είναι τύπου 2 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και την τοποθέτησή των, δίδονται στο αντίστοιχο τεύχος. Όσον αφορά τους στύλους στήριξης των πινακίδων, αυτοί θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 7

8 ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,00m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των στύλων. Τέλος και όσον αφορά τους αντανακλαστικούς καθρέπτες, διαμέτρου Φ60cm, αυτοί θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής και θα έχουν κυρτή μορφή ώστε να αποδίδεται η μέγιστη δυνατή, προβαλλόμενη επιφάνεια. Η στήριξή των θα είναι σε μεταλλικό στύλο Φ60mm ή σε κατακόρυφο τοίχο με ειδική μεταλλική κατασκευή. 3. ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗ ΟΔΏΝ Κατά τόπους, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος, πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Η προσφορά αφορά την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (χρώμα και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. 4. ΣΤΗΘΑΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Προβλέπεται η προμήθεια μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1 με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Τα Στηθαία Ασφαλείας Οδού (Σ.Α.Ο.) κατασκευάζονται ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189/Β/6-4-88), την Προδιαγραφή για τα ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας (Δ3γ/Ο/6/181-2/ ) και τους σχετικούς κανονισμούς για κοχλιώσεις, συγκολλήσεις, διάνοιξη οπών, αντισκωριακή προστασία κ.α. Οι γενικές προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας για οδούς αφορούν σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. Στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προδιαγράφονται συγκεκριμένα: Οι ορθοστάτες. Τα παρεμβλήματα (spacers). Η αυλακωτή λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και τα αντανακλαστικά. Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8

9 ΤΠ-1: Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές σήμανσης οδών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των πινακίδων σήμανσης οδών, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα εξής ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΠΕΤΕΠ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ) Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο τμήμα των αναγραφόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν οι ΠΕΤΕΠ , οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα I. 1. Γενικά Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. Κατά τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και για όσα περιγράφονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Αντανακλαστικοί Καθρέπτες Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.5 Κ-8 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.6 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m Α1.8 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m Α1.9 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α1.10 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 6 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 40 9

10 Α2.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m ΤΕΜ 90 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 60 Α2.3 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 20 Α2.4 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 20 Α2.5 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) ΤΕΜ 30 Α2.6 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 40 Α2.7 Ρ-70 τύπου 2, πλευρας 0,60m ΤΕΜ 20 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-3 τύπου 2 Μ2 30 Α3.2 Π-23 τύπου 2 Μ2 20 Α3.3 Π-25 τύπου 2 Μ2 10 Α3.4 Π-75 τύπου 2 Μ Έλασμα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 4. Εγγυήσεις μεμβρανών Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: 1. Για μεμβράνες τύπου I: > 50% στα 7 χρόνια. 2. Για μεμβράνες τύπου II: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 10 χρόνια. 3. Για μεμβράνες τύπου III: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 12 χρόνια. 5. Εξαρτήματα στερέωσης Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 7. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΠ-2: Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στύλων στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ). Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: 10

11 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων στύλων: Α/Α 1 Περιγραφή προϊόντος Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m με τα της τοποθέτησής του Μ. Μ. τεμ 770 Ποσότητ α Ειδικότερα πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,00m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12mm μήκους 0,30m. Για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m και διαμέτρου 0,30m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). ΤΠ-3: Αντανακλαστικοί Καθρέπτες Κυκλοφορίας Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των αντανακλαστικών καθρεπτών κυκλοφορίας. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων αντανακλαστικών καθρεπτών: Μ. Ποσότητ Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. α 1 Αντανακλαστικοί καθρέπτες κυκλοφορίας, διαμέτρου 60cm τεμ 20 Κάθε καθρέπτης θα έχει διάμετρο 60cm, θα είναι εξοπλισμένος με ένα κυρτό ευρυγώνιο κάτοπτρο άθραυστο και κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό ασύγκριτης οπτικής καθαρότητας. Τα πλαίσια για τους οδικούς καθρέπτες, θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ABS το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία UV (ώστε να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει μεγάλο χρόνο ζωής). Το ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης μεταξύ του πλαισίου και της επιφάνειας του κατόπτρου, θα πρέπει να είναι απολύτως αδιάβροχο και συνεπώς ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εξωτερική χρήση. Οι κυρτοί ευρυγώνιοι καθρέπτες δεν θα επιτρέπουν «τυφλά» σημεία, παρέχοντας τη μέγιστη ορατότητα σε διασταυρώσεις και σε άλλες περιοχές με περιορισμένη ορατότητα και να βοηθούν οδηγούς και πεζούς, δίνοντας μία άψογη εικόνα. Οι οδικοί καθρέπτες θα παραδίδονται πλήρεις μαζί με το συνδετικό στέλεχος (ειδικά γαλβανισμένο), για τη στερέωση του καθρέπτη. Επισημαίνεται ότι κάθε αντανακλαστικός καθρέπτης κυκλοφορίας θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τριών (3) ετών. ΤΠ-4: Διαγράμμιση οδοστρώματος Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με γραμμή πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: 11

12 Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m ,00 Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα υλικά (προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού έτοιμο προς χρήση και κατάλληλη ποσότητα υαλοσφαιριδίων) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Η προμήθεια περιλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - φυσικές ιδιότητες και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 1. Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς διαλύτες. 2. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα. 3. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π. Χ-1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος. 4. Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 5. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 6. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 7. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 8. Να έχει περιεκτικότητα σε TiO 2, 13% k.β. To ποσοστό TiO 2 στο χρώμα προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D αναγωγική μέθοδος JONES. 9. Να έχει ιξώδες K.U (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK - UP TIME ) 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) 3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης 50kgr. Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης προσδιορίζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80m πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105 ο C ο C και εν συνέχεια κλιματίζεται επί 30min σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C και σχετική υγρασία 50% ± 12

13 5%. Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D968. Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις απολεπίσεις η απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127m πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5cm x 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1Kg/m 2 καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισής ώρας και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5mm. 14. Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός μίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιμάζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380m σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 15. Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού υμένα περίπου 400m πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιοδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει, ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 16. Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ±6. Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από την ΕΝ 1871 εξοπλισμό για τη δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ως προς τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5/30757/ (ΦΕΚ 799 τ. Β / ) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα έτους Οι επιπλέον ελέγχει που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου ότι δε γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών (τεχνικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ αριθμ /1852/99/ έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση ΑΧΣ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) περί επικινδύνων παρασκευασμάτων, και το Παράρτημα Ι της Απόφασης ΑΧΣ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/ ) περί επικίνδυνων ουσιών, θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους - φράσεις R: R 11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης - φράσεις S: S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγορεύεται το κάπνισμα. S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/ ) Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/ ). ΤΠ-5: Στηθαία ασφαλείας Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στηθαίων ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1, με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Οι απαιτήσεις είναι 13

14 εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 280,00 Τεχνικά χαρακτηριστικά στηθαίων ασφαλείας οδού: Στηθαία Ασφαλείας Οδού (Σ.Α.Ο.) που κατασκευάζονται ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189/Β/6-4-88), την Προδιαγραφή για τα ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας (Δ3γ/Ο/6/181-2/ ) και τους σχετικούς κανονισμούς για κοχλιώσεις, συγκολλήσεις, διάνοιξη οπών, αντισκωριακή προστασία κ.α. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όλων των μεταλλικών τεμαχίων και του γαλβανίσματος, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Οι γενικές προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας για οδούς αφορούν σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. Πλέον συγκεκριμένα προδιαγράφονται: Οι ορθοστάτες. Τα παρεμβλήματα (spacers). Η αυλακωτή λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και τα αντανακλαστικά. Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO Προδιαγραφές στηθαίων ανά τύπο - Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 α. Ορθοστάτες Οι ορθοστάτες στήριξης των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα είναι χαλύβδινοι, διατομής U 120 x 55 x 5 mm και μήκους 1,75m σε απόσταση μεταξύ τους ίση προς 4,00m που πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 1,10m. Η προστασία των ορθοστατών από τη διάβρωση θα γίνει με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνεια τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος. Στην προμήθεια των ορθοστατών περιλαμβάνονται και οι κατάλληλοι γαλβανισμένοι κοχλίες στήριξης του παρεμβλήματος. β. Παρεμβλήματα (spacers) (1) Στα στηθαία ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 θα προβλέπεται κατασκευή παρεμβλημάτων. Τα παρεμβλήματα θα είναι χαλύβδινα, γαλβανισμένα με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειά τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος. (2) Στα μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύποι στηθαίων ΜΣΟ-1 και ΣΤΕ-2) θα χρησιμοποιούνται πρότυπα «παρεμβλήματα ειδικού τύπου» (STANDARD LIGHT TYPE SPACERS). Τα παρεμβλήματα αυτά θα έχουν διατομή U 50 x 65 x 3mm. Το μήκος των παρεμβλημάτων θα είναι ίσο προς 306mm (όσο το ολικό ύψος της αυλακωτής λαμαρίνας του στηθαίου) θα γίνονται όμως δεκτά και παρεμβλήματα με μήκος ίσο μέχρι 320mm. γ. Αυλακωτή λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και αντανακλαστικά (1) Η χαλύβδινη αυλακωτή λαμαρίνα των στηθαίων ασφαλείας («χαλυβδοσανίδα») θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: Η προστασία της χαλυβδοσανίδας από τη διάβρωση θα γίνει με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειας της σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος. Η χαλυβδοσανίδα θα έχει ειδική αυλακωτή διατομή [τύπου ARMCO FLEX BEAM GUARDRAL ή PROFIL «Α» των γερμανικών κανονισμών - Βλέπε TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR STAHLSCHUTZPLANKEN AN BUNDESFERNSTRASSEN (TL-SP 1972). Μετά τη διαμόρφωση (εξέλαση) το έλασμα θα έχει πλάτος 80mm ύψος 306mm και 14

15 πάχος ελάσματος 3,0mm. Οι ανοχές θα είναι αυτές που προβλέπονται από το DIN 1016 (ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο πρόσθετο μήκος για τις επικαλύψεις), αλλά το επιμετρούμενο μήκος, (για τις περιπτώσεις, όπου η προμέτρηση γίνεται με το μέτρο μήκους) θα είναι το ωφέλιμο μήκος, που υπολογίζεται ίσο προς 4,00m. Η κατασκευή της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται από έλασμα βιομηχανικής παραγωγής, αποκλειόμενης της χρήσης χάλυβα που προέρχεται από επανάτηξη. Το έλασμα θα είναι συνεχές χωρίς συγκολλήσεις, και θα προέρχεται από καινούργιο υλικό που ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί. Κάθε τυπικό τεμάχιο θα φέρει προκατασκευασμένες (πριν από το γαλβάνισμα) οπές στερέωσης ανά 2,00m, οι οποίες θα είναι ημικυκλικών καταλήξεων, διατομής 20 x 40mm. Επίσης το τυπικό τεμάχιο θα φέρει προκατασκευασμένες (πριν από το γαλβάνισμα) οπές στερέωσης ανά 2,00m, οι οποίες θα είναι ημικυκλικών καταλήξεων, διατομής 20 x 60mm. (2) Στην προμήθεια της χαλυβδοσανίδας περιλαμβάνονται επιπλέον: α. Η προμήθεια των κατάλληλων γαλβανισμένων κοχλίων σύνδεσης (2 x 4 τεμ. Μ16, ανά τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 4,00m) των τμημάτων της χαλυβδοσανίδας μεταξύ τους. β. Η προμήθεια αντανακλαστικών πάνω σε βάση από γαλβανισμένη λαμαρίνα με μία όψη ερυθρά και μία αργυρόλευκη. Σε κάθε όψη μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας θα προβλέπεται ένα διπλό αντανακλαστικό (μία όψη ερυθρά και μία όψη αργυρόλευκη). Το μεταλλικό έλασμα πάνω στο οποίο στερεώνεται το αντανακλαστικό θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση στερέωσης (εγκοπή αντί για κυκλική οπή) ώστε να στερεώνεται στον κεντρικό κοχλία στερέωσης της χαλυβδοσανίδας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η αντικατάστασή του να μην απαιτεί αφαίρεση του κοχλία αυτού. δ. Αντιδιαβρωτική προστασία Η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών κατασκευών θα γίνει σύμφωνα με το Αγγλικό Πρότυπο BS 5493/1977, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες έκθεσης και ατμοσφαιρικών συνθηκών και ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο μέχρι την πρώτη συντήρηση ως ακολούθως Εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη μεσογειακή ατμόσφαιρα (ΕXTERIOR EXPOSED NON - POLLUTED INLAND ATMOSPHERE) - Προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια) [ Ισχύει ο πίνακας 3 - μέρος 1, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και ειδικότερα το τμήμα του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.] Θερμό βαθύ γαλβάνισμα, στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια, σε συσχετισμό με τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισμού σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ., με ελάχιστο πάχος προστασίας 85μm (600gr/m 2 ). (Σχετικό σύστημα της προδιαγραφής BS 5493/1977 το SB1). Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Επισημαίνεται ότι το γαλβάνισμα των επιμήκων ράβδων, όπως αυλακωτής λαμαρίνας στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά. 15

16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.( ) Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Αντανακλαστικοί Καθρέπτες Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (CPV: ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 20 27,00 540,00 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 20 27,00 540,00 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 20 27,00 540,00 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 20 27,00 540,00 Α1.5 Κ-8 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 6 27,00 162,00 Α1.6 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 30 27,00 810,00 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m ΤΕΜ 30 17,00 510,00 Α1.8 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m ΤΕΜ 30 17,00 510,00 Α1.9 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 50 27, ,00 Α1.1 0 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m ΤΕΜ 40 27, ,00 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές (CPV: ) Α2.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m ΤΕΜ 90 27, ,00 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 60 17, ,00 Α2.3 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 20 17,00 340,00 Α2.4 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 20 17,00 340,00 Α2.5 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) ΤΕΜ 30 27,00 810,00 Α2.6 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m ΤΕΜ 40 17,00 680,00 Α2.7 Ρ-70 τύπου 2, πλευρας 0,60m ΤΕΜ 20 25,00 500,00 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες (CPV: ) Α3.1 Π-3 τύπου 2 Μ ,00 720,00 Α3.2 Π-23 τύπου 2 Μ ,00 400,00 Α3.3 Π-25 τύπου 2 Μ ,00 200,00 Α3.4 Π-75 τύπου 2 Μ ,00 400,00 Α4. Στύλοι (CPV: ) Α4.1 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m με τα της τοποθέτησής του Α5. Αντανακλαστικοί καθρέπτες (CPV: ) Α5.1 Αντανακλαστικοί καθρέπτες κυκλοφορίας, διαμέτρου 60cm ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 20 75, ,00 Σύνολο CPV: : ,00 16

17 Σύνολο CPV: ,00 Σύνολο CPV: : 1.500,00 Σύνολο Ομάδας Α (CPV: , & ) : Ομάδα Β. Διαγράμμιση Οδών (CPV: ) ,00 Β1 Διαγράμμιση οδοστρώματος Μ , ,00 Σύνολο Ομάδας Β (CPV: ) : ,00 Ομάδα Γ. Στηθαία Ασφαλείας (CPV: ) Γ1 Στηθαία ασφαλείας τύπου ΜΣΟ1 Μ.Μ , ,00 Σύνολο Ομάδας Γ (CPV: ): 6.160,00 Άθροισμα : ,00 ΦΠΑ 23% : ,06 Γενικό Σύνολο : ,06 17

18 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης, στύλων στήριξης, αντανακλαστικών καθρεπτών, διαγραμμίσεων και στηθαίων ασφαλείας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και οδική σήμανση των οδών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τα είδη, η ποιότητα και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Άρθρο 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ Τ.Β.). Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3463/2006 περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Η προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό K.A του προυπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 με τίτλο Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, Αντανακλαστικών Καθρεπτών, Διαγραμμίσεων και στηθαίων οδών Δήμου Ν. Προποντίδας. Άρθρο 3 ο - Συμβατικά τεύχη Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία παρατιθέμενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των αντίστοιχων όρων: Διακήρυξη δημοπρασίας. Συγγραφή υποχρεώσεων. Τεχνική περιγραφή. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν ισχύ εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν την εκτέλεση των έργων και προμηθειών. Οι προσφορές που θα κατατεθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα περιλαμβάνουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου. Άρθρο 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Νέας Προποντίδας, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Άρθρο 6 ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 18

19 Άρθρο 7 ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. Άρθρο 8 ο - Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 ο - Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. Άρθρο 10 ο - Ποινικές ρήτρες - Προθεσμίες - Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Ειδικότερα, ως Γενική Προθεσμία αποπεράτωσης του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, κλπ, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται με έγγραφη παραγγελία αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Επιπλέον και για κάθε 15 ημερών υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας εξ υπαιτιότητας του προμηθευτή, αυτός θα καταβάλει αποζημίωση στο Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας 100,00 ημερησίως. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών υπέρβασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις εις βάρος του επιπτώσεις και συνέπειες. Οι λόγω υπερβάσεως προμηθειών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόμενο χρηματικό ποσό του προμηθευτού, προς πληρωμή. Άρθρο 11 ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 12 ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 13 ο - Παραλαβή των υλικών - Χρόνος προσκόμισης των υλικών κατά τμηματικές παραγγελίες Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών ορίζεται σε 2 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία. Άρθρο 14 ο - Πληρωμές αναδόχου Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και όχι πριν την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 19

20 Άρθρο 15 ο - Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις - Ποιότητα Υλικών Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. Η ποιότητα των προσκομιζομένων υλικών θα είναι άριστη και ο Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, δύναται να εξετάζει την ποιότητα και την καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών με αίτησή του στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή σε ανάλογο Δημόσιο Εργαστήριο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι στην πίσω πλευρά των πινακίδων σήμανσης θα αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, τηλεφωνικός αριθμός καθώς και η αναγραφή: ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ (1) ΕΤΟΥΣ. Άρθρο 16 ο - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά και την τοποθέτηση των πινακίδων, τη διαγράμμιση των οδών και των διαβάσεων και την τοποθέτηση των στηθαίων στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται τμηματικά από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00-21

22 Έκδοση Μάιος

23 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Δράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των Δηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. 23

24 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

25 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις Πινακίδες Σταθερού Περιεχοµένου (ΠΣΠ). Ως προς το περιεχόµενό τους οι ΠΣΠ χαρακτηρίζονται ως εξής: α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). β. Ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ). γ. Πληροφοριακές πινακίδες (Π). δ. Πρόσθετες πινακίδες (Πρ.) Ως προς το µέγεθός τους χαρακτηρίζονται ως µικρές/µεσαίες/µεγάλες. Βασικό χαρακτηριστικό των πινακίδων είναι η ανακλαστικότητα. Οι ελάχιστες φωτοτεχνικές απαιτήσεις στα ανακλαστικά υλικά για πινακίδες σήµανσης αυτοκινητοδρόµων καθορίζονται από την ελάχιστη τιµή του ειδικού συντελεστή οπισθοανάκλασης R (retroreflection) 1 Οι πινακίδες διαµορφώνονται µε επικόλληση µεµβρανών αντανακλαστικών και µη ή/και αντιρρυπαντικών επί φύλλου αλουµινίου. Οι Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, επί των οποίων βασίζεται η παρούσα αποσκοπούν στην οµοιοµορφία της σήµανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκδοση του 2003 καθορίζουν συν τοις άλλοις τις απαιτήσεις µε πεζά γράµµατα, τα οποία είναι πιο φιλικά στον χρήστη και διαβάλλονται ευκολότερα. 17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εν :2001 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης. Μέρος 1: Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου. Το µέρος αυτού του ΕΝ καθορίζει τις απαιτήσεις για τις νέες πινακίδες: µη ανακλαστικές και ανακλαστικές πινακίδες σταθερού περιεχοµένου, πινακίδες φωτιζόµενες την νύκτα µε εξωτερικά φωτιστικά σώµατα, διαφωτιστές πινακίδες. Καθορίζει 25

26 επίσης τα όρια επιδόσεων καθώς και κατηγορίες επιδόσεως της τελικής επίστρωσης και των υποκείµενων αυτής στρώσεων. 1 ΦΕΚ 953 Β/ prεν :2002 control. Fixed vertical road traffic signs. Part 14: Factory production Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης. Μέρος 4: Έλεγχος εργοστασιακής παραγωγής. Προδιαγράφονται οι απαιτούµενες δοκιµές πριν από την έναρξη της βιοµηχανικής παραγωγής για την διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΕΝ prεν :2002 Σταθερές Fixed vertical road traffic signs. Part 5: Initial type testing. πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης. Μέρος 5: Αρχικές δοκιµές τύπου. DIN Photometric evaluation, Retro-reflecting materials for traffic safety. Part measurement and characterization of retroflectors and retroflecting sheetings. Οπισθοανακλαστικά υλικά οδικής ασφάλειας. Μέρος 1: φωτοµετρική αξιολόγηση, µέτρηση και κατηγοριοποίηση των οπισθανακλαστικών και οπισθανακλαστικών µεµβρανών. Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for traffic signs. Μέρος 2:Ελάχιστες φωτοµετρικές απαιτήσεις οπισθανακλαστικών µεµβρανών πινακίδων οδοσήµανσης. Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings of microprismatic Μέρος 4:Ελάχιστες φωτοµετρικές constructions. απαιτήσεις µικροπρισµατικών οπισθανακλαστικών µεµβρανών. ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2002 έργων. Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων. Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων Κ.Ο.Κ Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : Ν 2696/

27 2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαµόρφωση, το περιεχόµενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. α. Έλασµα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κράµατα αλουµινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράµατα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, Μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 155 Ν/mm 2 για πινακίδες µε διαµορφωµένα άκρα ή ενισχυµένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200 N/mm 2 για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσµατος θα είναι εν γένει 3,0 mm για τις επίπεδες πινακίδες. Οι διαστάσεις θα είναι οι καθοριζόµενες από την Μελέτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (τυποποιηµένες διαστάσεις). β. Οπισθοανακλαστικές µεµβράνες Οι προσκοµιζόµενες πινακίδες προς τοποθέτηση στο έργο θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6 µήνου) πιστοποιητικά δοκιµής του ελάσµατος και των ανακλαστικών µεµβρανών, εκδόσεως αναγνωρισµένου εργαστηρίου. Υπηρεσία θα αξιολογεί τα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά προκειµένου να εγκρίνει την τοποθέτηση των προτεινόµενων πινακίδων στο έργο. ανακλαστικότητα των πινακίδων θα είναι η προβλεπόµενη από την µελέτη σήµανση της οδού (ανά θέση κατακόρυφης σήµανσης). Ειδικώς για τις πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης καθορίζεται ότι πρέπει να είναι υπέρ υψηλής ανακλαστικότητας (τύπου II). Εάν προβλέπεται η εφαρµογή αντιρρυπαντικής µεµβράνης επί των πινακίδων (για προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών) δεν θα πρέπει να µειώνεται η ονοµαστική ανακλαστικότητά των. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής µεµβράνης. γ. Εγγυήσεις µεµβρανών Οι χρησιµοποιούµενες µεµβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναποµένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων µεµβρανών), η οποία (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: Για µεµβράνες τύπου I: 50% στα 7 χρόνια Για µεµβράνες τύπου II: 80% στα 7 χρόνια 1. 60% στα 10 χρόνια Για µεµβράνες τύπου III: 80% στα 7 χρόνια 1. 60% στα 12 χρόνια δ. Εξαρτήµατα στερέωσης Τα εξαρτήµατα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράµα αλουµινίου. 27

28 Τα χαλύβδινα εξαρτήµατα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισµένα κατά ΕΝ ISO ε. Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαµµένη µε χρώµα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται µε την προστασία τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας (επισήµανση των προβλεποµένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κ.λ.π.). Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και το τρίµηνο και έτος της προµήθειας. στ. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραµµατοσειρές, τα χρώµατα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήµατα και τις ανοχές σχεδιασµού/υλοποίησης έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Οι πινακίδες, µέχρι την τοποθέτησή τους θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές µεµβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους. Κατά τον χειρισµό τους προς τοποθέτηση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εκδορών της ανακλαστικής µεµβράνης ή/και ρύπανση της πινακίδας. Οι πάσης φύσεως πινακίδες θα τοποθετούνται στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις επί των διατάξεων στήριξης που προβλέπονται κατά περίπτωση (η κατασκευή/διαµόρφωση αυτών αποτελεί αντικείµενο άλλων ΠΕΤΕΠ). Η στήριξη θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα κατά τύπο πινακίδες γαλβανισµένα ή από κράµα αλουµινίου εξαρτήµατα µε κοχλίωση. Απαγορεύεται η διάτρηση των πινακίδων επί τόπου του έργου για την διέλευση κοχλιών στερέωσης. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιµοποιούνται µόνον τα τυποποιηµένα εξαρτήµατα στήριξης που παραδίδει το εργοστάσιο κατασκευής. Η σύσφιξη των περικοχλίων θα γίνεται µε δυναµόκλειδο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, για την εξασφάλιση αφ ενός µεν σταθερότητας και αφετέρου ευχερούς αποσυναρµολόγησης (όταν απαιτηθεί). Όταν συντρέχουν λόγοι απόκρυψης του περιεχοµένου της πινακίδας, θα χρησιµοποιείται φύλλο πολυαιθυλενίου µαύρου χρώµατος, πάχους τουλάχιστον 0,1mm (100µm), το οποίο θα στερεώνεται µε κολλητική ταινία στην πίσω πλευρά της πινακίδας. Η κολλητική ταινία θα πρέπει να αφαιρείται ευχερής χωρίς να αφήνει ίχνη στην επιφάνεια της πινακίδας. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Έλεγχος των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεκµηρίωσης που συνοδεύουν τις παραληφθείσες στο εργοτάξιο πινακίδας/ανακλαστικότητα, χαρακτηριστικά µεµβρανών, υλικό κατασκευής, ποιότητα γαλβανίσµατος εξαρτηµάτων κ.λ.π.). 2. Έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι πινακίδες δεν έχουν υποστεί κακώσεις 28

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 /

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και κόμβων» Κ.Α. 30 / 6662.009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 6-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ. 48839 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, για να προβεί στη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά ΤΗΛ.: 2413 500.275 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α Α: ΒΕ277ΛΞ-ΡΤ6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 20/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1261 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310 77940

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 41 222,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 18272/23-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002039238 2014-05-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος 27/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 13009 Αρ. Απόφασης: 112 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΞ-Θ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 03/11/08 Αρ. Πρωτ.: 588 Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ Προμήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 28.505,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 07 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 37953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ ΠΡΟΜ 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE: 34928460-0 34928470-3 34928471-0 34928472-7 34928000-8 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003442778 2015-12-07

15PROC003442778 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07/12/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :407275(13234) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 22-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4976 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 16PROC005440344 2016-11-23 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα