ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού για τα άτοµα µε αναπηρία. Η περίπτωση του ήµου Αθηναίων. Αθήνα

2 2

3 Περιεχόµενα Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι. Ε ι σ α γ ω γ ή, σ. 5 Ι. 1. Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο κ α ι σ τ ό χ ο ι τ η ς έ ρ ε υ ν α ς, σ. 1 4 Ι. 2. Ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ έ ς π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς Α. Α ν α π η ρ ί α, σ. 1 6 Β. Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς, σ. 2 4 Ι. 3. Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς, σ. 2 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι. Ι Ι. 1. Η ι ε θ ν ή ς, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι Ε λ λ η ν ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α γ ι α τ α Α µ ε Α Α. Η ι ε θ ν ή ς κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α, σ. 3 1 Ι Ι. 2. Η Ε λ λ η ν ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α γ ι α τ α Α µ ε Α Α. Η Ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ ε Α ό π ω ς ο ρ ί ζ ε ι τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α, σ. 3 3 Β. Η ν ο µ ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ ε Α σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς ρ υ θ µ ί σ ε ι ς τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς, σ

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι Ι Ι Ι. Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς γ ι α τ α Ά τ ο µ α µ ε Α ν α π η ρ ί α 1. Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς, σ Ο ι ε θ ν ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς σ, Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν, σ. 4 5 α. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, σ Η κ ρ ι τ ι κ ή τ ω ν Α µ έ Α γ ι α τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ, σ. 6 0 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α Ι. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ. 6 4 Ι Ι. Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α, σ. 7 2 Α ν τ ί ε π ι λ ό γ ο υ, σ. 7 7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α, σ. 7 9 A B S T R A C T, σ. 8 2 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α, σ

5 «Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α ν α α π ο λ α µ β ά ν ο υ ν τ ω ν µ έ τ ρ ω ν π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α, τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή έ ν τ α ξ η κ α ι τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή ζ ω ή τ η ς χ ώ ρ α ς» ( Σ ύ ν τ α γ µ α, ά ρ θ ρ ο 2 1, π α ρ. 6 ). 5

6 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ε ι σ α γ ω γ ή Τ ο κ ί ν η τ ρ ο γ ι α τ η ν ε ν α σ χ ό λ η σ η µ ε τ η ν π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α υ π ή ρ ξ ε τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν ο τ η ς µ ε λ έ τ η ς. Η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η α κ ό µ η σ ε θ έ µ α τ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε π ρ ο σ τ α σ ί α ε υ π α θ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ο µ ά δ ω ν, α π ο τ έ λ ε σ ε µ ι α α κ ό µ η α φ ο ρ µ ή γ ι α τ η ν ε κ π ό ν η σ η τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς δ ι π λ ω µ α τ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς. Η ε ν α σ χ ό λ η σ η µ ε τ ο θ έ µ α α π ο τ έ λ ε σ ε τ ο ε φ α λ τ ή ρ ι ο γ ι α µ ι α π ι ο σ τ ε ν ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η κ α ι µ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η α µ ε σ ό τ η τ α µ ε τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς, τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς κ α ι τ α σ χ έ δ ι α τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε τ ο υ ή µ ο υ σ τ ο ν ο π ο ί ο κ α ι δ ι α β ι ο ύ µ ε, τ ο ή µ ο Α θ η ν α ί ω ν. Η π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ α Ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ( Α µ ε Α ), ε ί ν α ι δ ε ί γ µ α δ η µ ο κ ρ α τ ί α ς, µ ι α ς κ α ι σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ ο δ ι κ α ί ω µ α σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α, σ τ η β ά σ η ό τ ι ό λ ο ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι ε ί ν α ι ί σ ο ι κ α ι έ χ ο υ ν ί σ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α. Ο κ α θ έ ν α ς π ρ έ π ε ι ν α µ π ο ρ ε ί ν α β ρ ε ι τ η ν ι σ ό τ ι µ η θ έ σ η τ ο υ σ ε µ ι α κ ο ι ν ω ν ί α π ο υ α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ η ν α ν θ ρ ώ π ι ν η π ο ι κ ι λ ο µ ο ρ φ ί α. Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α έ χ ο υ ν ε ν τ α θ ε ί κ α ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ό σ ο ο ι σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς ό σ ο κ α ι ο ι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν δ ι α β ί ω σ η ς τ ω ν κ ι ν η τ ι κ ά α ν α π ή ρ ω ν. Ο σ χ ε τ ι κ ό ς δ ι ά λ ο γ ο ς ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ ε θ έ µ α τ α π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς κ α ι α π ο δ ο χ ή ς, α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς δ ι α β ί ω σ η ς, 6

7 ε ρ γ α σ ι α κ ή ς α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς. Π α ρ ά λ λ η λ α, Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς ό π ω ς η «Α π α σ χ ό λ η σ η», η «Κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ο υ Α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ α π ό τ η ν Α γ ο ρ ά Ε ρ γ α σ ί α ς» κ α ι τ ο E Q U A L 1 ε π ι δ ι ώ κ ο υ ν τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, τ η ν ε ν δ υ ν ά µ ω σ η κ α ι τ η ν π ρ ο ώ θ η σ ή τ ο υ ς σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Σ η µ α ν τ ι κ έ ς µ ε λ έ τ ε ς κ α ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α έ χ ο υ ν α ρ χ ί σ ε ι ν α ε κ π ο ν ο ύ ν τ α ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς ν α κ α τ α γ ρ ά ψ ο υ ν τ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι ν α κ α τ α θ έ σ ο υ ν σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν π ρ α γ µ α τ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν 2. Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ υ χ ν ά π ρ ο β λ ή µ α τ α κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, σ τ ι γ µ α τ ι σ µ ο ύ κ α ι α δ ι α φ ο ρ ί α ς, ή ά ν ι σ η ς µ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς α π ό τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, ε ξ α ι τ ί α ς π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ν σ ε β ά ρ ο ς τ ο υ ς. Ο µ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί ε ς σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ τ η ς Ε Ε ε ί ν α ι π ε ρ ί π ο υ 1 2 %, ε ν ώ γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο π ο σ ο σ τ ό φ τ ά ν ε ι τ ο 9, 3 % 3. Π α ρ α τ η ρ ο ύ µ ε ό τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α µ ι α σ η µ α ν τ ι κ ή µ ε ρ ί δ α τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ π λ η θ υ σ µ ο ύ, η ο π ο ί α δ ε ν µ π ο ρ ε ί κ α ι δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ω ς µ ε ι ο ψ η φ ί α. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α Α µ ε Α σ τ η ν π ρ ό σ β α σ η τ ο υ ς σ ε δ η µ ό σ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς ή σ ε ν ο σ ο κ ο µ ε ί α. Ό µ ω ς, σ τ η ν π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α ο ι µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ ή µ ε ρ α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν π ο υ σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ε ί ν α ι π ι ο δ ύ σ κ ο λ ο κ α ι ε χ θ ρ ι κ ό 1 Η equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Βλ. περισσότερα, στο 2 Βλ. σχετικά Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α Τα στοιχεία προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7

8 α κ ό µ α κ α ι α π ό τ ι ς ί δ ι ε ς τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς υ γ ε ί α ς κ α ι τ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς. Ό π ω ς θ α δ ο ύ µ ε κ α ι π α ρ α κ ά τ ω, τ α Α µ ε Α θ ε ω ρ ο ύ ν τ ο υ ς ε α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν ο υ ς α π ό ψ υ χ α γ ω γ ι κ έ ς κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Η π ρ ό σ β α σ η τ ο υ ς σ ε θ έ α τ ρ α, µ ο υ σ ι κ έ ς σ κ η ν έ ς κ α ι α θ λ η τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ε ί ν α ι σ υ χ ν ά δ ύ σ κ ο λ η. υ σ κ ο λ ί ε ς υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι σ τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ α δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α, α ν α µ φ ι σ β ή τ η τ α, ό µ ω ς, έ χ ο υ ν σ η µ ε ι ω θ ε ί σ η µ α ν τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ τ η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η τ ω ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ω ν δ η µ ό σ ι ω ν κ τ ι ρ ί ω ν, κ α θ ώ ς κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν χ ώ ρ ω ν γ ι α τ η ν ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν Α µ ε Α σ ε α υ τ ά. Α π ό ο υ σ ι α σ τ ι κ ή ά π ο ψ η, η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ ε Α ε ν τ ά σ σ ε τ α ι σ τ ο δ ι ε θ ν έ ς π λ α ί σ ι ο κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η ς τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν, τ ο ο π ο ί ο ε γ κ α ι ν ι ά σ θ η κ ε µ ε τ η ν Ο ι κ ο υ µ ε ν ι κ ή ι α κ ή ρ υ ξ η τ ο υ Ο Η Ε γ ι α τ α ι κ α ι ώ µ α τ α τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ κ α ι σ υ µ π λ η ρ ώ θ η κ ε µ ε µ ι α σ ε ι ρ ά α π ό δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς κ α ι δ ι ε θ ν ε ί ς σ υ µ β ά σ ε ι ς, ό π ω ς ε ί ν α ι η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ ύ µ β α σ η γ ι α τ η ν Π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α ν θ ρ ω π ί ν ω ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν κ α ι τ ω ν Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν Ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν, η ι α κ ή ρ υ ξ η τ ω ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α τ ο υ Ο Η Ε, ο ι Π ρ ό τ υ π ο ι Κ α ν ό ν ε ς τ ο υ Ο Η Ε γ ι α τ η ν Ε ξ ί σ ω σ η τ ω ν Ε υ κ α ι ρ ι ώ ν γ ι α τ α Α µ ε Α, µ ε α π ο κ ο ρ ύ φ ω µ α τ η θ ε σ µ ο θ έ τ η σ η τ ο υ Χ ά ρ τ η Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς, µ ε τ ο ν ο π ο ί ο η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ι σ έ β ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω µ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α ν α ε π ω φ ε λ ο ύ ν τ α ι µ έ τ ρ ω ν π ο υ θ α τ ο υ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α, τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή έ ν τ α ξ η κ α ι τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ ο ν κ ο ι ν ο τ ι κ ό β ί ο. Τ ο ε ί χ ε α ν α κ η ρ υ χ θ ε ί Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Έ τ ο ς γ ι α τ α Α µ ε Α. Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι ά τ ο υ, έ γ ι ν ε σ η µ α ν τ ι κ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α τ ζ έ ν τ α ς γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α, τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε ν η µ έ ρ ω σ η ς γ ι α τ α θ έ µ α τ α α ν α π η ρ ί α ς, τ η ν π ρ ο α γ ω γ ή τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν Α µ ε Α, τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς σ τ ά σ η ς 8

9 τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν α ν α π η ρ ί α. Π α ρ ά λ λ η λ α, µ ε α φ ο ρ µ ή τ ο ά ρ θ ρ ο 1 3 τ η ς Σ υ ν θ ή κ η ς τ ο υ Ά µ σ τ ε ρ ν τ α µ, τ η Χ ά ρ τ α Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν κ α ι τ η ι α κ ή ρ υ ξ η τ η ς Μ α δ ρ ί τ η ς υ π ή ρ ξ ε π ο λ ι τ ι κ ή δ έ σ µ ε υ σ η α π ό τ ι ς χ ώ ρ ε ς - µ έ λ η τ η ς Ε Ε γ ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α µ έ τ ρ α π ρ ο ώ θ η σ η ς τ ω ν ί σ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν κ α ι τ η ν κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν γ ι α τ α Α µ ε Α. Γ ι α τ α ε π ό µ ε ν α π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ α Α µ ε Α έ χ ε ι ω ς κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς τ η ν κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν, τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ κ α ι τ η ν ε ξ ί σ ω σ η τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η κ α ι τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή α π ό τ α κ ρ ά τ η - µ έ λ η τ η ς ο δ η γ ί α ς κ α τ ά τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν σ τ ο ν ε ρ γ α σ ι α κ ό χ ώ ρ ο τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η κ α ι τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό τ η ς Κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς Ν ο µ ο θ ε σ ί α ς κ α τ ά τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ η ν έ ν τ α ξ η χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ς δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ α Α µ ε Α σ τ α ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ά Τ α µ ε ί α. Σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο η Ε λ λ ά δ α, ε ν ε ρ γ ώ ν τ α ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι τ η ς π ρ α γ µ ά τ ω σ η ς τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς, έ χ ε ι λ ά β ε ι σ η µ α ν τ ι κ ά ν ο µ ο θ ε τ ι κ ά µ έ τ ρ α ά σ κ η σ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς φ ρ ο ν τ ί δ α ς κ α ι µ έ ρ ι µ ν α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α.. Η π ρ ό σ φ α τ η α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς σ υ µ π ε ρ ι έ λ α β ε σ ε α υ τ ό τ η ν π α ρ. 6 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 2 1, η ο π ο ί α α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι σ τ α Α µ ε Α τ ο δ ι κ α ί ω µ α σ τ η ν π λ ή ρ η κ α ι ι σ ό τ ι µ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή τ ο υ ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή, ε ν ώ, κ ρ ί ν ε ι α ν α γ κ α ί α τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π ί τ ε υ ξ η ς σ ύ γ κ λ ι σ η ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς µ ε τ ο µ έ σ ο ό ρ ο τ ω ν χ ω ρ ώ ν τ η ς Ε Ε σ τ α θ έ µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α Α µ ε Α. Α κ ό µ α σ τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α ε ι σ ά γ ε τ α ι µ ί α α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή α ν τ ί λ η ψ η τ ο υ δ ι κ α ί ο υ κ α ι τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, κ α τ ο χ υ ρ ώ ν ο ν τ α ς µ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 4 τ η ν α ρ χ ή τ η ς ι σ ό τ η τ α ς έ ν α ν τ ι τ ο υ ν ό µ ο υ, η ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί τ ο θ ε µ έ λ ι ο λ ί θ ο τ ο υ ρ υ θ µ ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ γ ι α τ α Α µ ε Α κ α ι τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ ή τ ο υ ς α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς, ε ν ώ µ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 θ ε µ ε λ ι ώ ν ε τ α ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ ρ ά τ ο ς δ ι κ α ί ο υ κ α ι η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι ρ η τ ή α ν α φ ο ρ ά σ τ η ν 9

10 α ν α π η ρ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς α π ό τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α, ό π ω ς ε π ί σ η ς µ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 2 θ ε µ ε λ ι ώ ν ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω µ α τ ω ν Α µ ε Α σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι η π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ π α ρ έ χ ο υ ν. Μ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς α υ τ έ ς, τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς ε ν α ρ µ ο ν ί ζ ε τ α ι µ ε τ α π ι ο π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά Σ υ ν τ ά γ µ α τ α ά λ λ ω ν χ ω ρ ώ ν, υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό µ ο ν τ έ λ ο γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α κ α ι σ υ ν ε π ώ ς η Ε λ λ η ν ι κ ή Π ο λ ι τ ε ί α π ρ ο σ π α θ ε ί ν α ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ί σ ε ι τ η ν ο µ ο θ ε σ ί α τ η ς χ ώ ρ α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς, υ π ά ρ χ ο υ ν ε π ί σ η ς µ ι α π λ ε ι ά δ α ν ο µ ο θ ε τ ι κ ώ ν κ α ι κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ώ ν ρ υ θ µ ί σ ε ω ν π ο υ α ί ρ ο υ ν τ ο υ ς α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς, τ α ε µ π ό δ ι α κ α ι τ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς τ ω ν Α µ ε Α κ α ι π α ρ έ χ ο υ ν µ ι α σ ε ι ρ ά α π ό δ ι ε υ κ ο λ ύ ν σ ε ι ς, ό π ω ς σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η τ ω ν Α µ ε Α, η ο π ο ί α π α ρ έ χ ε τ α ι δ ω ρ ε ά ν α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς σ ε δ η µ ό σ ι α σ χ ο λ ε ί α κ α ι η µ ο ρ φ ή τ ω ν σ χ ο λ ε ί ω ν α υ τ ώ ν π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ο ε ί δ ο ς κ α ι τ ο β α θ µ ό τ ω ν ε ι δ ι κ ώ ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν α ν α γ κ ώ ν τ ω ν µ α θ η τ ώ ν α υ τ ώ ν. Τ ο κ ρ ά τ ο ς σ υ ν ο λ ι κ ά α λ λ ά κ α ι ο κ ά θ ε ή µ ο ς ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά, π ρ ο σ π α θ ε ί ν α ά ρ ε ι τ ο ν α π ο κ λ ε ι σ µ ό π ο υ π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Α υ τ ό σ υ µ β α ί ν ε ι σ ε π ο λ λ ο ύ ς τ ο µ ε ί ς, ό π ω ς σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι σ τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν ι σ ό τ ι µ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ η ν ά ρ σ η κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ κ α ι π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ί η σ ή ς τ ο υ ς. Α κ ό µ α σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς Υ γ ε ί α ς κ α ι σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α κ α ι τ η ν α σ φ ά λ ι σ η, π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η ε ν ό ς ε λ ά χ ι σ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν Α µ ε Α, µ ε τ η ν π α ρ ο χ ή δ ω ρ ε ά ν ι α τ ρ ο φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ ή ς π ε ρ ί θ α λ ψ η ς κ α ι τ η θ έ σ π ι σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς ε ν ί σ χ υ σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν ε γ κ α θ ί δ ρ υ σ η κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ι δ ρ υ µ ά τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε π α ν έ ν τ α ξ ή ς. Τ έ λ ο ς, σ τ ι ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν Α µ ε Α σ τ ο φ υ σ ι κ ό κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. 10

11 Ο ι Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ί Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν σ τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ η τ η ς α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν, τ ο υ π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ύ τ η ς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς κ α ι τ η ς π ι ο ε ύ ρ υ θ µ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, έ χ ε ι ε π ι φ ο ρ τ ι σ τ ε ί µ ε α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς, ό π ω ς τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α, τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς υ γ ε ί α ς, τ ι ς α θ λ η τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, τ ο ν π ο λ ι τ ι σ µ ό, τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς κ α ι ά λ λ α. Μ έ σ ω τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ω ν θ ε σ µ ώ ν α υ τ ώ ν α π ό τ ο ε π ί π ε δ ο τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, ο ι τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι π ι ο κ ο ν τ ά σ τ η λ ή ψ η τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν σ ε θ έ µ α τ α π ο υ τ η ν α φ ο ρ ο ύ ν κ α ι µ π ο ρ ε ί ν α ε π η ρ ε ά σ ε ι τ ι ς α π ο φ ά σ ε ι ς π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ζ ω ή τ ο υ ς 4. Έ τ σ ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α π ο δ ε ι χ τ ο ύ ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ο ί κ ρ ί κ ο ι σ τ η χ ά ρ α ξ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η ν ε υ ρ α λ γ ι κ ώ ν τ ο µ έ ω ν σ τ η ζ ω ή τ η ς π ό λ η ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α κ α ι ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α ά τ ο µ α π ο υ χ ρ ή ζ ο υ ν π ρ ο σ τ α σ ί α ς, ό π ω ς ε ί ν α ι κ α ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Μ έ σ α σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, έ χ ο υ ν δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ε ί µ έ σ α σ τ ο υ ς ή µ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν α γ ρ α φ ε ί α γ ι α τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο Σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ ά τ ω α π ό τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Μ έ ρ ι µ ν α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς, έ χ ε ι σ υ σ τ α θ ε ί γ ι α ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι ε ι δ ι κ ά τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν Α µ έ Α, δ ί ν ο ν τ α ς σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, ε ν η µ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς κ α ι α σ κ ώ ν τ α ς κ ά θ ε β ο ή θ ε ι α π ρ ο ς τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Μ ε τ ά α π ό µ ι α π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ σ τ ό χ ο υ κ α ι τ η ς α ν τ ι κ ε ι µ έ ν ο υ τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί, θ α γ ί ν ε ι µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α π ε ρ ι γ ρ α φ ο ύ ν ο ι ό ρ ο ι «α ν α π η ρ ί α» κ α ι «κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς» ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι π ι ο κ α τ α ν ο η τ ό σ τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η τ ο π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν ο τ ω ν ε ν ν ο ι ώ ν κ α ι ν α α π ο σ α φ η ν ι σ τ ο ύ ν τ υ χ ό ν α π ο ρ ί ε ς. Σ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο τ η ς µ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α ς τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ( κ ε φ ά λ α ι ο Ι. 3 ), ε ξ η γ ε ί τ α ι ο τ ρ ό π ο ς π ο υ χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ή θ η κ ε γ ι α 4 Βλ. γενικά Γετίµης Π,

12 τ η ν π ο ρ ε ί α τ η ς µ ε λ έ τ η ς κ α ι γ ι α π ο ι ο λ ό γ ο ε π ι λ έ χ θ η κ α ν ο ι σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς. Α κ ό µ α ε ξ η γ ο ύ ν τ α ι τ α π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α π ο υ θ ε ω ρ ή θ η κ α ν ό τ ι θ α µ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α ε κ µ ε τ α λ λ ε υ τ ο ύ ν γ ι α τ η ν ε ξ α γ ω γ ή τ ω ν τ ε λ ι κ ώ ν σ υ µ π ε ρ α σ µ ά τ ω ν. Μ ε τ ά τ ο κ ε ί µ ε ν ο π ο υ α ν α λ ύ ε ι τ η ι ε θ ν ή, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι Ε θ ν ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α γ ι α τ α Α µ έ α, α κ ο λ ο υ θ ε ί µ ι α π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π ο υ έ χ ο υ ν υ ι ο θ ε τ η θ ε ί τ ό σ ο α π ό τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η ό σ ο κ α ι α π ό τ η ν Ε λ λ ά δ α γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζ ω ή ς τ ω ν α τ ό µ ω ν α υ τ ώ ν. Η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή α ν α ζ ή τ η σ η π ο υ ε κ τ ε ί ν ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς ό λ ο τ ο θ ε ω ρ η τ ι κ ό κ α ι ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό π λ α ί σ ι ο τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς ( π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ α κ ε φ ά λ α ι α Ι. 2 κ α ι ό λ ο τ ο Ι Ι ), α ν α λ ύ ε τ α ι τ ο ν ο µ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς, τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν ώ ς, γ ι α τ α θ έ µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Α ν α λ ύ ο ν τ α ι σ υ ν ο π τ ι κ ά ο ι δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς υ λ ο π ο ί η σ η ς µ ι α ς δ ι ε θ ν ο ύ ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς γ ι α τ α Α µ έ Α κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α γ ί ν ε τ α ι π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ύ ν ο ι σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ι σ τ α θ µ ο ί σ τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η π ρ ο ς τ η ν π ο ρ ε ί α δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ς µ ι α ς σ τ α θ ε ρ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς µ ε π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ό σ τ α Α µ έ Α. Τ ο κ ε φ ά λ α ι ο α υ τ ό ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι µ ε τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς ε θ ν ι κ ή ς ν ο µ ο θ ε σ ί α ς, έ τ σ ι ό π ω ς κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς α λ λ ά κ α ι ό π ω ς ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ε τ α ι σ τ ο υ ς ν ό µ ο υ ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά σ τ ι ς ο δ η γ ί ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς π ο υ ε ν σ ω µ α τ ώ θ η κ α ν σ τ ο ν κ ο ρ µ ό τ ο υ ε θ ν ι κ ο ύ ν ο µ ο θ ε τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Η π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ο υ ν ο µ ο θ ε τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ κ ρ ί ν ε τ α ι α π α ρ α ί τ η τ η π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ο α ν α γ ν ώ σ τ η ς ν α α π ο κ τ ή σ ε ι µ ι α π ι ο σ φ α ι ρ ι κ ή ε ι κ ό ν α γ ι α τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ έ Α α λ λ ά κ α ι ν α κ α τ α λ ά β ε ι π ο ι ε ς ε ί ν α ι ο ι δ ι ε θ ν ε ί ς κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς σ τ ο ν τ ο µ έ α α υ τ ό, ώ σ τ ε κ α τ ό π ι ν κ α ι ν α α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι κ α ι ν α ε κ τ ι µ ή σ ε ι ο ρ θ ό τ ε ρ α τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι α π ό τ ι ς Ε λ λ η ν ι κ έ ς 12

13 κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α α π ό τ η ν Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο θ έ µ α. Α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο κ ε φ ά λ α ι ο Ι Ι Ι, π ο υ ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν ( Ι Ι Ι. 3 ), ό π ο υ κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι α ν α λ υ τ ι κ ά ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ σ τ ο ε υ α ί σ θ η τ ο θ έ µ α τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α, κ α ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι τ α α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α τ η ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς µ ε τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η υ π η ρ ε σ ί α τ ο υ ή µ ο υ. Σ τ ο ί δ ι ο κ ε φ ά λ α ι ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι µ ε ρ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ θ α µ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α φ α ν ο ύ ν χ ρ ή σ ι µ ε ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ α Α µ έ Α. Α κ ο λ ο υ θ ε ί η π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ω ν σ υ µ π ε ρ α σ µ ά τ ω ν ( κ ε φ ά λ α ι ο I V ), σ τ α ο π ο ί α γ ί ν ε τ α ι µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α µ ι α σ υ ν ο λ ι κ ό τ ε ρ η α π ο τ ί µ η σ η τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α µ έ σ α σ τ η ν π ό λ η. Σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι α κ ό µ α ο ι α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο έ ρ γ ο τ ο υ α λ λ ά κ α ι ο ι α π ό ψ ε ι ς τ ω ν σ υ λ λ ό γ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί ώ σ τ ε ν α δ ί ν ε τ α ι µ ι α σ υ ν ο λ ι κ ό τ ε ρ η ε ι κ ό ν α σ τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η. Η π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α κ λ ε ί ν ε ι µ ε τ ι ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς µ έ σ α σ τ ο ο π ο ί ο τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α θ α έ χ ο υ ν ί δ ι α δ ι κ α ι ώ µ α τ α κ α ι ί δ ι ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς µ ε τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς π ο λ ί τ ε ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ ά τ ο υ ς α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π ο κ α τ ά σ τ α σ η, τ η ν ι α τ ρ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ η, τ η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α, τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή α π α σ χ ό λ η σ η, τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ ε ό λ ε ς τ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς, ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς κ α ι δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. 13

14 I. 1. Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο κ α ι σ τ ό χ ο ι τ η ς έ ρ ε υ ν α ς Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς µ ε λ έ τ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι η ζ ω ή τ ο υ ς σ τ η ν π ό λ η τ ω ν Α θ η ν ώ ν. Α φ ο ύ α ρ χ ι κ ά π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί τ ο π λ α ί σ ι ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς π ο υ έ χ ε ι θ ε σ π ι σ τ ε ί γ ι α τ η ν κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ ε ι ε θ ν έ ς, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό κ α ι Ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, θ α γ ί ν ε ι µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ ω ν ό ρ ω ν «κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς» κ α ι «α ν α π η ρ ί α», ό ρ ο ι π ο υ σ υ χ ν ά χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ µ ε σ τ ο ν κ α θ η µ ε ρ ι ν ό µ α ς λ ό γ ο α λ λ ά α γ ν ο ο ύ µ ε ί σ ω ς τ ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν ο. Ο σ τ ό χ ο ς τ η ς έ ρ ε υ ν α ς θ α ε ί ν α ι ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί η Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η γ ι α ν α α µ β λ ύ ν ε ι τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό α π ο κ λ ε ι σ µ ό π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α µ έ σ α σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή, π ο λ ι τ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ζ ω ή τ η ς π ό λ η ς. Η µ ε λ έ τ η ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ τ ο ή µ ο Α θ η ν α ί ω ν, π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ σ χ ε δ ι ά ζ ο ν τ α ι κ α ι υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο υ ς α ρ µ ό δ ι ο υ ς φ ο ρ ε ί ς κ α ι τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ή µ ο υ γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε ξ ά λ ε ι ψ η ς τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ. Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ η ς µ ε λ έ τ η ς ε ί ν α ι κ α ι η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ ω ν α π ό ψ ε ω ν τ ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ τ η ς α ρ µ ό δ ι α ς υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ ή µ ο υ κ α ι η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η φ ι λ ο σ ο φ ί α π ο υ δ ι έ π ε ι τ ο π ν ε ύ µ α τ ο υ ε ν λ ό γ ω ή µ ο υ σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ ν τ α ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ η ν ε ν ε ρ γ ό ζ ω ή τ η ς π ό λ η ς. Ο σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι ν α δ ε ί κ α ν ε ί ς ε ά ν τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ο ή µ ο ς υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ ε ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό β α θ µ ό, ε ά ν τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α τ η ς 14

15 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς σ υ ν ι σ τ ο ύ ν β ο ή θ ε ι α σ η µ α ν τ ι κ ή σ τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι ε ά ν α υ τ ά α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α ο δ η γ ό γ ι α τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί ο ή µ ο ς. Τ έ λ ο ς µ έ σ α σ τ α π λ α ί σ ι α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ε ί ν α ι σ η µ α ν τ ι κ ό ν α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν τ α π α ρ ά π ο ν α, ο ι π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς ή ο ι ε λ π ί δ ε ς α π ό τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς τ ο υ ή µ ο υ π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν κ ι ν η τ ι κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς, γ ι α µ ι α π ό λ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α ν θ ρ ώ π ι ν η κ α ι σ υ µ β α τ ή µ ε τ ι ς δ ι κ έ ς τ ο υ ς α ν ά γ κ ε ς, ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ύ ν α υ τ έ ς σ τ ο β α θ µ ό π ο υ θ α ε ί ν α ι ε φ ι κ τ ό, ώ σ τ ε ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν µ ι α φ ω ν ή δ ι α µ α ρ τ υ ρ ί α ς π ρ ο ς τ ο υ ς α ρ µ ό δ ι ο υ ς φ ο ρ ε ί ς π ο υ α ν α λ α µ β ά ν ο υ ν ν α φ έ ρ ο υ ν ε ι ς π έ ρ α ς τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ ο υ σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ κ α ι τ η ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς µ ι α ς π ό λ η ς α ν θ ρ ώ π ι ν η ς κ α ι π ρ ο σ π ε λ ά σ ι µ η ς γ ι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς. Η α ν τ ι π α ρ α β ο λ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν τ η ς π λ ε ό ν α ρ µ ό δ ι α ς υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ ή µ ο υ µ ε ε κ ε ί ν ε ς τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α ι τ ω ν σ ω µ α τ ε ί ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν π ο λ ι τ ώ ν, ί σ ω ς β ο η θ ή σ ε ι σ τ η ν κ α τ α ν ό η σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ε ι α υ τ ή η ι δ ι α ί τ ε ρ η µ ε ρ ί δ α τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ κ α ι κ α τ α δ ε ί ξ ε ι ε ά ν ο ι α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς έ χ ο υ ν έ ν α κ ο ι ν ό π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ό, ε ά ν π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α λ ύ σ ο υ ν τ α ί δ ι α π ρ ο β λ ή µ α τ α κ α ι ε ά ν τ ε λ ι κ ά µ ο ι ρ ά ζ ο ν τ α ι τ ο ί δ ι ο ό ρ α µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζ ω ή ς σ τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α. Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς π α ρ α π ά ν ω π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς κ α ι σ τ ό χ ο υ ς τ α ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά ε ρ ω τ ή µ α τ α π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ η ν π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ α ε ξ ή ς : α ρ χ ι κ ά σ τ ο ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ µ ε ( ή ν α µ η θ ε ω ρ ή σ ο υ µ ε ) ό τ ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν α ά τ ο µ α κ α ι έ π ε ι τ α ε ά ν η π ό λ η τ ω ν Α θ η ν ώ ν ε ί ν α ι µ ι α π ό λ η π ρ ο σ β ά σ ι µ η γ ι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς. Ε π ι π λ έ ο ν θ α ε ξ ε τ α σ θ ε ί ε ά ν ε ν τ έ λ ε ι ε υ ν ο ε ί τ α ι η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή, κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή ζ ω ή τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Α κ ό µ α θ α ε ξ ε τ α σ θ ε ί π ο ι ό ς ε ί ν α ι ο ρ ό λ ο ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ α ά τ ο µ α α υ τ ά, π ώ ς β ι ώ ν ο υ ν τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό 15

16 α π ο κ λ ε ι σ µ ό τ α Α µ έ Α κ α ι τ έ λ ο ς τ ί θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α γ ί ν ε ι γ ι α τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ο υ ε π ι δ ε ι ν ώ ν ο υ ν τ η θ έ σ η κ α ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Γ ι α τ η δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η τ ω ν π α ρ α π ά ν ω ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν σ ε ε π ί π ε δ ο τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, ε π ι λ έ χ τ η κ ε ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν δ ι ό τ ι α π ο τ ε λ ε ί τ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ή µ ο τ η ς χ ώ ρ α ς σ τ ο ν ο π ο ί ο ε ί ν α ι ε γ κ α τ α σ τ η µ έ ν ο ι ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι µ ε α ν α π η ρ ί ε ς κ α ι µ ε κ ι ν η τ ι κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς. Ε ί ν α ι ά λ λ ω σ τ ε κ α ι ο π ι ο π υ κ ν ο κ α τ ο ι κ η µ έ ν ο ς ή µ ο ς τ η ς χ ώ ρ α ς, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ σ υ ν ι σ τ ά έ ν α α π ό τ ο υ ς β α σ ι κ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς γ ι α τ η ν π α ρ ε µ π ό δ ι σ η τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν σ τ η ν π ό λ η. Έ τ σ ι θ ε ω ρ ή θ η κ ε ό τ ι θ α ε ί ν α ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η η π ρ ό σ β α σ η σ τ η γ ν ώ σ η γ ι α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν α φ ο ύ σ τ η ν π ό λ η τ ω ν Α θ η ν ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι κ α ι ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι σ ύ λ λ ο γ ο ι τ ω ν Α µ έ Α. Ι. 2. Ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ έ ς π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς Α. Α ν α π η ρ ί α Η ύ π α ρ ξ η α ν α π η ρ ι ώ ν α π ό τ η φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή σ ω µ α τ ι κ ή κ α ι ν ο η τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η ε ί ν α ι τ ό σ ο π α λ ι ά ό σ ο κ α ι ε µ φ ά ν ι σ η τ ο υ ί δ ι ο υ τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ, ό µ ω ς π α ρ ά τ η ν ύ π α ρ ξ η τ ο υ φ α ι ν ο µ έ ν ο υ ο ο ρ ι σ µ ό ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν ε ν ν ο ι ώ ν α π ο τ ε λ ε ί α κ ό µ η κ α ι σ ή µ ε ρ α έ ν α δ υ σ ε π ί λ υ τ ο π ρ ό β λ η µ α γ ι α τ η ν ε π ι σ τ ή µ η κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ µ ε σ υ χ ν ά τ ο ν ό ρ ο «ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς» ή «ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς» ό τ α ν α ν α φ ε ρ ό µ α σ τ ε σ ε ά τ ο µ α µ ε χ ρ ό ν ι α β λ ά β η ή α λ λ ο ί ω σ η τ ω ν σ ω µ α τ ι κ ώ ν ψ υ χ ι κ ώ ν κ α ι ν ο η τ ι κ ώ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν. Η Π α γ κ ό σ µ ι α Ο ρ γ ά ν ω σ η Υ γ ε ί α ς 5, έ χ ε ι 5 Βλ. σχετικά στο 16

17 π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι ν α ε ν ο π ο ι ή σ ε ι τ ο υ ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς ο ρ ι σ µ ο ύ ς γ ύ ρ ω α π ό τ ι ς έ ν ν ο ι ε ς «α ν α π η ρ ί α» κ α ι «β λ ά β η. Κ α τ έ λ η ξ ε έ τ σ ι ό τ ι µ ε τ ο ν ό ρ ο «β λ ά β η» ε ν ν ο ο ύ µ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε π α ρ έ κ κ λ ι σ η α π ό τ η φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή δ ο µ ή κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ σ ώ µ α τ ο ς ή τ ο υ π ν ε ύ µ α τ ο ς ε ν ώ µ ε τ ο ν ό ρ ο «α ν α π η ρ ί α» υ π ο δ η λ ώ ν ο υ µ ε τ η ν α π ώ λ ε ι α ή τ η µ ε ί ω σ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ς ι κ α ν ό τ η τ α ς ή τ η ς ι κ α ν ό τ η τ α ς ά σ κ η σ η ς µ ι α ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς λ ό γ ω κ ά π ο ι α ς β λ ά β η ς. Η α ν α π η ρ ί α ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ η ν α δ υ ν α µ ί α τ ο υ α τ ό µ ο υ ν α ε κ τ ε λ ε ί ο ρ ι σ µ έ ν ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς α π α ρ α ί τ η τ ε ς σ τ η ν κ α θ η µ ε ρ ι ν ή ζ ω ή ( ε ρ γ α σ ί α, α υ τ ο φ ρ ο ν τ ί δ α κ λ π ). Τ έ λ ο ς µ ε τ ο ν ό ρ ο «µ ε ι ο ν ε ξ ί α» ή «µ ε ι ο ν έ κ τ η µ α» ε ν ν ο ο ύ µ ε τ η ν ο λ ι κ ή ή µ ε ρ ι κ ή α δ υ ν α µ ί α ε κ π λ ή ρ ω σ η ς µ ι α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς π ο υ κ ρ ί ν ε τ α ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή α π ό έ ν α ά τ ο µ ο κ α ι µ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι α π ο τ έ λ ε σ µ α β λ ά β η ς ή α ν α π η ρ ί α ς. Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η έ χ ε ι α π ο δ ε χ τ ε ί τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω ο ρ ι σ µ ο ύ ς π ο υ υ π ή ρ ξ α ν ο ι β ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν υ π έ ρ τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν. Π α ρ ό λ α υ τ ά ό µ ω ς, η α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν δ ε ν ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε σ τ α ά τ ο µ α α υ τ ά ι σ ό τ η τ α κ α ι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ο υ ς, δ ι ό τ ι η α ν α π η ρ ί α α π ο τ ε λ ε ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο έ ν α κ ο ι ν ω ν ι κ ό ζ ή τ η µ α κ α ι ό χ ι α τ ο µ ι κ ό π ρ ό β λ η µ α. Α κ ό µ α κ α ι η ι α τ ρ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η, ό ρ ι ζ ε ό τ ι η α ν α π η ρ ί α σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ η ν α π ώ λ ε ι α, β λ ά β η ή α π ό κ λ ι σ η α π ό τ ι ς " φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς ", ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς, κ ι ν η τ ι κ έ ς κ α ι β ι ο λ ο γ ι κ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς τ ο υ α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ σ ώ µ α τ ο ς, ο υ σ ι α σ τ ι κ ά, ό µ ω ς, η α ν α π η ρ ί α έ χ ε ι ν α κ ά ν ε ι µ ε τ ο κ ε ν ό µ ε τ α ξ ύ τ ω ν ι κ α ν ο τ ή τ ω ν τ ο υ α τ ό µ ο υ κ α ι τ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς ο π ο ί α ς ο σ χ ε δ ι α σ µ ό ς δ ε ν π ρ ο έ β λ ε ψ ε τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α υ τ ή ς ο µ ά δ α ς 6. Γ ε ν ι κ ά η α ν α π η ρ ί α κ υ ρ ί ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς κ α ι τ ο υ ς ν ό µ ο υ ς τ ο υ κ ά θ ε κ ρ ά τ ο υ ς ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά π ο υ π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο 6 Κρεµαλής Κ. 1991, σ

18 π ο ι ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ε π ι σ ή µ ω ς α ν ά π η ρ ο ς κ α ι σ υ ν ε π ώ ς κ α τ ά λ λ η λ ο ς γ ι α ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς µ ε κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς σ τ ή ρ ι ξ η. Ω σ τ ό σ ο, σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ο ν ό µ ο / 8 5 ά ρ θ ρ ο 3 2, έ χ ε ι ε π ι κ ρ α τ ή σ ε ι σ τ η χ ώ ρ α µ α ς ν α ο ν ο µ ά ζ ο υ µ ε α ν α π η ρ ί α τ ο α π ο τ έ λ ε σ µ α ο ρ γ α ν ι κ ώ ν ή π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ο γ ι κ ώ ν α ι τ ί ω ν, π ο υ δ η µ ι ο υ ρ γ ο ύ ν έ ν α σ ύ ν ο λ ο ε µ π ο δ ί ω ν σ ε σ η µ α ν τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς τ η ς ζ ω ή ς, ό π ω ς η α υ τ ο ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η, η α π α σ χ ό λ η σ η, η ε κ π α ί δ ε υ σ η, η ψ υ χ α γ ω γ ί α κ α ι η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή σ υ µ µ ε τ ο χ ή 7. Έ τ σ ι υ π ά ρ χ ε ι η α π ο δ ο χ ή τ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ Μ ο ν τ έ λ ο υ Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς τ η ς Α ν α π η ρ ί α ς, ό π ο υ σ τ η ν έ ν ν ο ι α τ η ς α ν α π η ρ ί α ς π ρ ο σ δ ί δ ε τ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ό υ π ό β α θ ρ ο, σ υ ν δ έ ο ν τ ά ς τ η ν, ό χ ι µ ε τ η ν φ υ σ ι κ ή τ ο υ κ α τ ά σ τ α σ η, α λ λ ά µ ε τ α ε µ π ό δ ι α π ο υ α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι τ ο ά τ ο µ ο ν α υ π ε ρ β ε ί π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι ι σ ό τ ι µ α σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Τ ο Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Μ ο ν τ έ λ ο ε σ τ ι ά ζ ε ι σ τ η ν α ν ά γ κ η α ν ί χ ν ε υ σ η ς κ α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ύ τ ω ν α ν ά π η ρ ω ν π λ ε υ ρ ώ ν τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι τ ω ν ε µ π ο δ ί ω ν π ο υ α υ τ έ ς σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι γ ι α τ η ν π λ ή ρ η κ α ι ι σ ό τ ι µ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ω ν Α µ Ε Α σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό, π ο λ ι τ ι κ ό κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό γ ί γ ν ε σ θ α ι 8. Σ ύ µ φ ω ν α µ ε µ ι α α κ ό µ α π ρ ο σ έ γ γ ι σ η, ο ό ρ ο ς «α ν ά π η ρ ο ά τ ο µ ο» σ η µ α ί ν ε ι «κ ά θ ε ά τ ο µ ο α ν ί κ α ν ο ν α ε π ι β ε β α ι ώ σ ε ι α π ό µ ό ν ο τ ο υ, ο λ ι κ ά ή µ ε ρ ι κ ά, τ ι ς α ν α γ κ α ι ό τ η τ ε ς γ ι α µ ί α κ α ν ο ν ι κ ή α τ ο µ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή ζ ω ή, ε ξ α ι τ ί α ς µ ε ι ω µ έ ν ω ν σ ω µ α τ ι κ ώ ν ή π ν ε υ µ α τ ι κ ώ ν ι δ ι ο τ ή τ ω ν, π ο υ έ χ ε ι ε κ γ ε ν ε τ ή ς ή ό χ ι» 9. Η α ν α π η ρ ί α σ ή µ ε ρ α θ ε ω ρ ε ί τ α ι τ ο α π ο τ έ λ ε σ µ α τ η ς σ χ έ σ η ς τ ω ν ι κ α ν ο τ ή τ ω ν ε ν ό ς α τ ό µ ο υ κ α ι τ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν τ ο υ 7 B9%CE%B1&hl=el&ct=clnk&cd=10&gl=gr 8 _File_id=221 9 Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, «ιακήρυξη των ικαιωµάτων των Αναπήρων Ατόµων», Αρ. 1, απόφαση 3447/

19 π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς κ α ι ό χ ι κ ά π ο ι α κ α τ ά σ τ α σ η ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ. Α π ο τ ε λ ε ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο έ ν α κ ο ι ν ω ν ι κ ό ζ ή τ η µ α κ α ι ό χ ι α τ ο µ ι κ ό π ρ ό β λ η µ α. Γ ι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό, η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς θ έ σ η ς ε ν ό ς α ν ά π η ρ ο υ δ ε σ η µ α ί ν ε ι κ α ι α π α ρ α ί τ η τ α κ α ι β ε λ τ ί ω σ η σ ε ά λ λ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ. Ε π ο µ έ ν ω ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι α ν α γ κ α ί ο η ί δ ι α η κ ο ι ν ω ν ί α ν α κ α τ α ν ο ή σ ε ι τ α ε µ π ό δ ι α π ο υ σ υ ν α ν τ ο ύ ν τ α α ν ά π η ρ α ά τ ο µ α. Ο ι ο π α δ ο ί τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ µ ο ν τ έ λ ο υ τ η ς α ν α π η ρ ί α ς, α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι γ ι α τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ α ν α π η ρ ί ε ς σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σ τ η ν ά ρ σ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ν κ α ι τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι τ α Α µ ε Α 10. Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ υ χ ν ά π ρ ο β λ ή µ α τ α κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, σ τ ι γ µ α τ ι σ µ ο ύ κ α ι α δ ι α φ ο ρ ί α ς, ή ά ν ι σ η ς µ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς α π ό τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, ε ξ α ι τ ί α ς π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ν σ ε β ά ρ ο ς τ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ο κ ί ν δ υ ν ο ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς φ τ ώ χ ε ι α ς ε ί ν α ι µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, α φ ο ύ ε ί ν α ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ω µ έ ν α σ τ α χ α µ η λ ό τ ε ρ α κ λ ι µ ά κ ι α ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς. Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι σ τ ι ς ο µ ά δ ε ς υ ψ η λ ο ύ κ ι ν δ ύ ν ο υ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ γ ι α υ τ ό κ α ι η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή έ θ ε σ ε τ η ν α ν α π η ρ ί α ω ς ο µ ά δ α π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς σ τ η ν α τ ζ έ ν τ α τ η ς γ ι α τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή 11. Τ α Α µ έ α ω ς γ ν ω σ τ ώ ν δ ε ν α π ο τ ε λ ο ύ ν µ ί α ο µ ο ι ο γ ε ν ή ο µ ά δ α µ ε τ ι ς ί δ ι ε ς α ν ά γ κ ε ς, υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς α ν α π η ρ ί ε ς ε µ φ α ν ε ί ς ή ό χ ι, ε λ α φ ρ ι έ ς ή σ ο β α ρ έ ς, µ ό ν ι µ ε ς ή π ρ ο σ ω ρ ι ν έ ς π ο υ η κ α θ ε µ ι ά έ χ ε ι τ α δ ι κ ά τ η ς ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά. Ο ι α ν ά γ κ ε ς τ ω ν α τ ό µ ω ν α υ τ ώ ν δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α κ α ι τ η β α ρ ύ τ η τ α τ η ς α ν α π η ρ ί α ς κ α ι α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς φ ρ α γ µ ο ύ ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή τ ο υ ς ζ ω ή. Σ υ ν ε π ώ ς η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς θ έ σ η ς τ ο υ ς α π α ι τ ε ί τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η ε π ι π λ έ ο ν π α ρ ε µ β ά σ ε ω ν π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ έ ν ω ν σ τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς κ ά θ ε 10 Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α., σ Βλ. τον Οδηγό του Πολίτη µε Αναπηρία, Αθήνα

20 κ α τ η γ ο ρ ί α ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν κ α τ η γ ο ρ ί ε ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α π ο υ ε ί ν α ι π ρ ό σ θ ε τ α α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν ε ς, ό π ω ς ά τ ο µ α µ ε β α ρ ι έ ς α ν α π η ρ ί ε ς κ α ι π ο λ λ α π λ έ ς α ν ά γ κ ε ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α ά τ ο µ α µ ε α υ τ ι σ µ ό, ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η, π ο λ λ α π λ έ ς α ν α π η ρ ί ε ς ). Ό σ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ε ί ν α ι η σ ο β α ρ ό τ η τ α τ η ς α ν α π η ρ ί α ς τ ό σ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς ε ί ν α ι κ α ι ο β α θ µ ό ς τ ο υ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, ι δ ι α ί τ ε ρ α µ ά λ ι σ τ α ό τ α ν δ ε ν π α ρ έ χ ο ν τ α ι ο ι α π α ι τ ο ύ µ ε ν ε ς υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, Ε π ι π λ έ ο ν, ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α π ο υ ζ ο υ ν σ ε ι δ ρ ύ µ α τ α α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ η ν π ι ο α κ ρ α ί α µ ο ρ φ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, π ο υ ε ί ν α ι ο ε γ κ λ ε ι σ µ ό ς. Τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό α π ο κ λ ε ι σ µ ό ε π ί σ η ς β ι ώ ν ο υ ν κ α ι ο ι α ν ά π η ρ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς α λ λ ά κ α ι ο ι µ η τ έ ρ ε ς τ ω ν π α ι δ ι ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α, π ο υ σ τ η χ ώ ρ α µ α ς ι δ ι α ί τ ε ρ α, έ χ ο υ ν τ η ν κ ύ ρ ι α ε υ θ ύ ν η γ ι α τ η φ ρ ο ν τ ί δ α τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τ ο υ ς. Α κ ό µ α, τ α ά τ ο µ α π ο υ ζ ο υ ν σ ε α γ ρ ο τ ι κ έ ς, ν η σ ι ω τ ι κ έ ς, π α ρ α µ ε θ ό ρ ι ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς π ο υ έ χ ο υ ν λ ι γ ό τ ε ρ ε ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς α π ό τ α ά τ ο µ α ε κ ε ί ν α π ο υ ζ ο υ ν σ τ α µ ε γ ά λ α α σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α. Τ έ λ ο ς κ α ι ο ι µ ε τ α ν ά σ τ ε ς µ ε α ν α π η ρ ί α θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ω ς π ρ ό σ ω π α π ρ ό σ θ ε τ α α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν α 12. Β ά σ ε ι τ η ς α ν ά λ υ σ η ς κ α ι σ ύ ν θ ε σ η ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν α π ό έ ρ ε υ ν ε ς 13, π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι σ τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η, ο α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε 3 7 ε κ α τ ο µ µ ύ ρ ι α ά τ ο µ α, α ρ ι θ µ ό ς π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί π ε ρ ί π ο υ σ τ ο 1 5 % τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, ο α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι π ε ρ ί π ο υ σ τ ο 1 ε κ α τ ο µ µ ύ ρ ι ο. Ε π ί σ η µ η α π ο γ ρ α φ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι, τ α σ τ ο ι χ ε ί α σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε π ο σ ο σ τ ά τ η ς 12 Έκθεση για τη 3η εκέµβρη 2002 «2003 Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία: Πενήντα εκατοµµύρια Ευρωπαίοι µε αναπηρία αρνούνται τον παθητικό ρόλο και διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό - οικονοµικό και πολιτικό στερέωµα της Ευρώπης», ΕΣΑµεΑ, Αθήνα, εκέµβριος 2002, σ Βλ. σχετικά στατιστικά στο 20

21 Π α γ κ ό σ µ ι α ς Ο ρ γ ά ν ω σ η ς Υ γ ε ί α ς, τ η ς Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς Υ π η ρ ε σ ί α ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς κ α ι τ ω ν ε π ί σ η µ ω ν φ ο ρ έ ω ν τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς. Σ η µ α ν τ ι κ ό π ο σ ο σ τ ό α υ τ ο ύ τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ ( 3 5 % ) δ ι α µ έ ν ε ι σ τ η ν Α τ τ ι κ ή. Η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς ε ί ν α ι ά τ ο µ α µ ε ν ο η τ ι κ ή σ τ έ ρ η σ η. Σ τ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ο σ ο σ τ ό τ ο υ ς, µ ε β ά σ η τ α δ ε δ ο µ έ ν α, κ α τ ο ι κ ο ύ ν σ τ ι ς µ ε γ ά λ ε ς α σ τ ι κ έ ς π ό λ ε ι ς, δ ε δ ο µ έ ν ο υ ό τ ι ε κ ε ί λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν Ε ι δ ι κ ά Σ χ ο λ ε ί α ( Ν η π ι α γ ω γ ε ί α, η µ ο τ ι κ ά ), Κ έ ν τ ρ α π ρ ο κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α, Υ π η ρ ε σ ί ε ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Π α ρ ο χ ώ ν, Φ ο ρ ε ί ς Π ρ ό ν ο ι α ς, Ι α τ ρ ο π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, Ν ο σ ο κ ο µ ε ί α κ. λ π. 14. Έ ν α α κ ό µ α β α σ ι κ ό π ρ ό β λ η µ α π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι ε κ ε ί ν ο τ η ς π ρ ο σ π ε λ α σ ι µ ό τ η τ α ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, δ η λ α δ ή η α δ υ ν α µ ί α π ρ ό σ β α σ ή ς τ ο υ ς σ ε κ τ ί ρ ι α κ α ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς κ α ι ε ί ν α ι π ρ ό β λ η µ α ι δ ι α ί τ ε ρ α τ ω ν µ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ω ν ό π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς α ρ ι θ µ ό ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, ε ι δ ι κ ά δ ε τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν ώ ν. Η π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α έ χ ε ι τ α υ τ ι σ τ ε ί µ ε τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, γ ι α τ α ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν α υ τ ό ν ο µ η, α σ φ α λ ή κ α ι α ξ ι ο π ρ ε π ή δ ι α β ί ω σ η. Η έ ν ν ο ι α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α α φ ο ρ ά τ ο δ ι κ α ί ω µ α ό λ ω ν τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς ν α π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο υ ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ ν µ ε α π ό λ υ τ η α υ τ ο ν ο µ ί α κ α ι ά ν ε σ η τ ι ς π α ρ ε ρ χ ό µ ε ν ε ς υ π ο δ ο µ έ ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α θ ώ ς κ α ι τ α κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς α γ α θ ά. Η έ ν ν ο ι α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι τ η ν έ ν ν ο ι α τ η ς φ υ σ ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς, δ η λ α δ ή τ ο ν α µ π ο ρ ε ί έ ν α ά τ ο µ ο ν α π ά ε ι ε κ ε ί π ο ύ θ έ λ ε ι ή ν α φ τ ά σ ε ι α υ τ ό π ο υ θ έ λ ε ι. Ν ο µ ι κ ά, η υ π ο χ ρ έ ω σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α λ ύ π τ ε τ α ι α π ό τ ο Π ρ ο ε δ ρ ι κ ό ι ά τ α γ µ α 1 6 / , τ ο ο π ο ί ο κ α θ ι ε ρ ώ ν ε ι ω ς υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν χ ώ ρ ω ν ε ρ γ α σ ί α ς, κ α ι α π ό τ ο Ν ό µ ο / , µ ε τ ο ν ο π ο ί ο τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ν / τ ο υ Γ Ο Κ. Π ρ έ π ε ι

22 ν α υ π ά ρ ξ ο υ ν υ π ο δ ο µ έ ς, υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι α γ α θ ά τ ο υ ί δ ι ο υ ε π ι π έ δ ο υ π ο ι ό τ η τ α ς κ α τ ά λ λ η λ α σ χ ε δ ι α σ µ έ ν α γ ι α σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς. Ν α δ ι α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι η α σ φ ά λ ε ι α σ τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς κ α θ η µ ε ρ ι ν ή ς δ ι α β ί ω σ η ς κ α ι δ ρ ά σ η ς α λ λ ά κ α ι σ ε σ υ ν θ ή κ ε ς έ κ τ α κ τ η ς α ν ά γ κ η ς. Η θ έ σ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς α π έ ν α ν τ ι σ τ ο θ έ µ α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ α ι µ έ σ α α π ό τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α. Σ τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 6 ο ρ ί ζ ε τ α ι ό τ ι : Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α ν α α π ο λ α µ β ά ν ο υ ν µ έ τ ρ ω ν π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή έ ν τ α ξ η κ α ι τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή ζ ω ή τ η ς χ ώ ρ α ς. Μ ε β ά σ η α υ τ ό τ ο ά ρ θ ρ ο ο π ο ι α δ ή π ο τ ε π α ρ α β ί α σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ η µ α ί ν ε ι ε µ π ο δ ι σ µ ό τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς τ ο υ ς δ ρ ά σ η ς κ α ι ά ρ α τ ο ά τ ο µ ο π ο υ θ ί γ ε τ α ι έ χ ε ι κ ά θ ε ν ό µ ι µ ο δ ι κ α ί ω µ α ν α π ρ ο σ φ ύ γ ε ι σ τ α δ ι κ α σ τ ή ρ ι α γ ι α τ η ν α π ο ν ο µ ή τ η ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς 15. Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α π α λ α ι ό τ ε ρ η ς έ ρ ε υ ν α ς π ο υ δ ι ε ν ε ρ γ ή θ η κ ε τ ο σ τ ο ή µ ο Α θ η ν α ί ω ν 16, π ρ ο έ κ υ ψ ε ό τ ι α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο π ρ ό β λ η µ α π ρ ο σ π ε λ α σ ι µ ό τ η τ α ς σ ε α ρ κ ε τ ά κ τ ί ρ ι α π ο υ σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ι η µ ό σ ι ε ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε σ τ α Υ π ο υ ρ γ ε ί α, τ α Ν ο σ ο κ ο µ ε ί α, Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά Ι δ ρ ύ µ α τ α, σ ε κ έ ν τ ρ α ψ υ χ α γ ω γ ί α ς κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α ( π. χ. κ ι ν η µ α τ ο γ ρ ά φ ο ι ), σ ε µ ο υ σ ε ί α κ α ι σ τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς. Η α ν ά γ κ η α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς τ ω ν η µ ο σ ί ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι η α ν α δ ι α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ω ν υ π α ρ χ ό ν τ ω ν κ τ ι ρ ί ω ν έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι α ν τ ι λ η π τ ά α π ό τ η ν π ο λ ι τ ε ί α π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α υ π ά ρ ξ ε ι µ ί α ν έ α χ ω ρ ο θ έ τ η σ η π ο υ ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α κ α ι π ρ ο ς τ ο σ κ ο π ό α υ τ ό ε κ δ ό θ η κ α ν ε γ κ ύ κ λ ι ο ι Σ.Β. Νικολαίδου, 1996, σ Ενδεικτικά βλ. ΙΑ Π/26534/ , ΙΑ Π/4391/ , ΙΑ Π/Γ2γ/6750/

23 Η τ ε λ ε υ τ α ί α ε γ κ ύ κ λ ι ο ς µ ε θ έ µ α «Π ρ ό γ ρ α µ µ α π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α έ τ ο υ ς » ζ η τ ά τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο ν τ ο µ έ α τ ω ν α ρ µ ο δ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ ς µ ε χ ρ ο ν ο δ ι ά γ ρ α µ µ α ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ ο Σ ύ µ φ ω ν α µ ε α υ τ ή, κ α θ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι η υ π ο χ ρ έ ω σ η τ ω ν δ η µ ό σ ι ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν, τ ω ν Ν. Π... κ α ι τ ω ν Ο. Τ. Α. ν α λ α µ β ά ν ο υ ν ό λ α τ α α ν α γ κ α ί α µ έ τ ρ α γ ι α τ η ν ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς κ α ι τ ω ν λ ο ι π ώ ν δ ι ε υ κ ο λ ύ ν σ ε ω ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς, έ τ σ ι ώ σ τ ε ο ι Υ π η ρ ε σ ί ε ς µ έ σ α σ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η µ α, ν α κ α τ α σ τ ο ύ ν π ρ ο σ β ά σ ι µ ε ς, τ ό σ ο γ ι α τ α ε µ π ο δ ι ζ ό µ ε ν α ά τ ο µ α π ο υ π ρ ο σ έ ρ χ ο ν τ α ι σ α υ τ έ ς, ό σ ο κ α ι γ ι α τ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς µ ε α ν α π η ρ ί α, ο ι ο π ο ί ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ ς. Β α σ ι κ ο ί ά ξ ο ν ε ς τ ω ν ρ υ θ µ ί σ ε ω ν ε ί ν α ι η ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς ο ρ ι ζ ό ν τ ι α ς π ρ ο σ π έ λ α σ η ς ( π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς δ ι α δ ρ ό µ ω ν, θ υ ρ ώ ν, δ α π έ δ ω ν κ λ π. ) κ α ι τ η ς κ α τ α κ ό ρ υ φ η ς π ρ ο σ π έ λ α σ η ς ( π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς ρ ά µ π α ς, ε ι σ ό δ ο υ, α ν α β α τ ο ρ ί ο υ, α ν ε λ κ υ σ τ ή ρ α, χ ε ι ρ ο λ ι σ θ ή ρ ε ς κ λ ι µ α κ ο σ τ α σ ί ω ν κ λ π. ), κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ε ς ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι ς ( W C, τ η λ έ φ ω ν ο, ψ ύ κ τ η ς Α µ ε Α, θ έ σ ε ι ς σ τ ά θ µ ε υ σ η ς κ λ π. ) 18. Γ ε ν ι κ ά έ ν α π ρ ο σ β ά σ ι µ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι ω ς σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α ν ε µ π ό δ ι σ τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή ό λ ω ν σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, τ η ν ε ν η µ έ ρ ω σ η κ α ι γ ε ν ι κ ά σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό γ ί γ ν ε σ θ α ι. Έ τ σ ι ο δ η γ ο ύ µ α σ τ ε σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ί σ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν γ ι α ό λ ο υ ς γ ι α π ρ ο σ ω π ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η

24 Β. Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς Ω ς κ ο ι ν ω ν ι κ ό α π ο κ λ ε ι σ µ ό µ π ο ρ ο ύ µ ε ν α ο ρ ί σ ο υ µ ε γ ε ν ι κ ά τ ο π ο λ ύ π λ ο κ ο ε κ ε ί ν ο φ α ι ν ό µ ε ν ο κ α τ ά τ ο ο π ο ί ο έ ν α ά τ ο µ ο δ ε µ π ο ρ ε ί ν α α π ο λ α µ β ά ν ε ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά κ α ι δ η µ ό σ ι α α γ α θ ά, ό π ω ς γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, υ γ ε ί α, σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι κ ή ζ ω ή τ η ς χ ώ ρ α ς κ λ π 19. Υ π ά ρ χ ε ι α ρ κ ε τ ή α σ ά φ ε ι α ω ς π ρ ο ς τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς έ ν ν ο ι α ς τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ α π ό τ η ν ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ή κ ο ι ν ό τ η τ α γ ι α τ ί ο ι δ ι ά φ ο ρ ο ι φ ο ρ ε ί ς π ο υ α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι µ ε τ ο ζ ή τ η µ α α υ τ ό δ ε σ υ µ φ ω ν ο ύ ν α π ό λ υ τ α γ ι α τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς ο ρ ι σ µ ο ύ τ ο υ 20. Σ υ χ ν ά η έ ν ν ο ι α τ ο υ φ α ι ν ο µ έ ν ο υ α υ τ ο ύ σ υ ν δ έ ε τ α ι µ ε τ η ν έ ν ν ο ι α τ η ς φ τ ώ χ ε ι α ς κ α ι τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς. Ω σ τ ό σ ο, µ ε τ ο ν ό ρ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς α ν α φ ε ρ ό µ α σ τ ε γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α σ τ ο α π ο τ έ λ ε σ µ α τ ο υ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ κ ά π ο ι ο υ α τ ό µ ο υ α π ό µ ι α ο µ ά δ α χ ω ρ ί ς ν α µ α ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ο α π ό π ο ύ κ α ι π ο ι ό ς τ ο υ ς α π ο κ λ ε ί ε ι. Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α, ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο ς ό ρ ο ς ε σ τ ι ά ζ ε ι σ τ ι ς α ν ά γ κ ε ς α τ ό µ ω ν ό π ω ς π α ι δ ι ά κ α ι ν έ ο ι, γ υ ν α ί κ ε ς κ α ι η λ ι κ ι ω µ έ ν ο ι π ο υ ε π ε ι δ ή β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ ε µ ε ι ο ν ε κ τ ι κ ή θ έ σ η π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι α π ό τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α 21. Γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά ο ό ρ ο ς χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ή θ η κ ε α π ό τ ο Γ ά λ λ ο R e n o i r ( ) γ ι α ν α κ α λ ύ ψ ε ι έ ν α µ ε γ ά λ ο ε ύ ρ ο ς ο µ ά δ ω ν π λ η θ υ σ µ ο ύ µ ε ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά, κ ο ι ν ω ν ι κ ά ή ά λ λ ο υ ε ί δ ο υ ς π ρ ο β λ ή µ α τ α, π ο υ δ ε ν ή τ α ν π ρ ο σ τ α τ ε υ µ έ ν ε ς α π ό κ ά π ο ι ο υ ε ί δ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ φ ά λ ι σ η : ά τ ο µ α µ ε φ υ σ ι κ ή α ν α π η ρ ί α κ α ι ν ο η τ ι κ ή σ τ έ ρ η σ η, η λ ι κ ι ω µ έ ν ο ι, κ α κ ο π ο ι η µ έ ν α π α ι δ ι ά, χ ρ ή σ τ ε ς 19 Για ορισµούς του κοινωνικού αποκλεισµού βλ.. Kογκίδου, A. Mαρβάκης, E. Tρέσσου, Γ. Tσιάκαλος, Γενικότερα βλ. Τζ. Καβουνίδη, 1996, τ Λύτρας Α., Σουλιώτης Κ., Γ. Τσιάκαλος, 1998, σ

25 π α ρ α ι σ θ η σ ι ο γ ό ν ω ν ο υ σ ι ώ ν, ε γ κ λ η µ α τ ί ε ς, µ ο ν ο γ ο ν ε ϊ κ έ ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς, π ε ρ ι θ ω ρ ι α κ ο ί. Ω ς τ α τ έ λ η τ η ς δ ε κ α ε τ ί α ς τ ο υ 8 0, ο ό ρ ο ς α π ο κ τ ο ύ σ ε ο λ ο έ ν α κ α ι ν ο ύ ρ ι ε ς έ ν ν ο ι ε ς, ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι ζ ό τ α ν κ α ι σ υ µ π ε ρ ι έ λ α β ε ο µ ά δ ε ς ό π ω ς τ α θ ύ µ α τ α ρ α τ σ ι σ µ ο ύ, κ α τ ο ί κ ο υ ς ε ξ α θ λ ι ω µ έ ν ω ν π ρ ο α σ τ ί ω ν π ό λ ε ω ν κ λ π. Τ ο π ρ ώ τ ο φ λ έ γ ο ν θ έ µ α π ο υ ε γ ε ί ρ ε ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς ε ί ν α ι η ί δ ι α η σ η µ α σ ί α τ ο υ. Κ α τ ά µ ι α ε υ ρ ε ί α έ ν ν ο ι α, δ η λ ώ ν ε ι τ η ν α ν ι κ α ν ό τ η τ α ε ν ό ς α τ ό µ ο υ ν α σ υ µ µ ε τ ά σ χ ε ι σ τ ι ς β α σ ι κ έ ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ α ι π ο λ ι τ ι κ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν ο π ο ί α ζ ε ί. Ο ι µ ε λ ε τ η τ έ ς, µ ο λ ο ν ό τ ι σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ο υ ς δ έ χ ο ν τ α ι ό τ ι π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά φ α ι ν ό µ ε ν α α π ό τ ι η λ έ ξ η «φ τ ώ χ ε ι α» ή η «α ν ι σ ό τ η τ α», δ ε ν έ χ ο υ ν κ α τ α λ ή ξ ε ι ο µ ό φ ω ν α σ ε έ ν α ν κ ο ι ν ό ο ρ ι σ µ ό, σ τ η ν α π ο σ α φ ή ν ι σ η τ ω ν φ α ι ν ο µ έ ν ω ν τ α ο π ο ί α π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι, κ α ι σ τ η ν α π α ρ ί θ µ η σ η τ ω ν ο µ ά δ ω ν τ ι ς ο π ο ί ε ς α π ε ι λ ε ί 22. Ω ς κ ύ ρ ι α α ι τ ί α τ ω ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν σ τ ο ν ό ρ ο, α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ι δ ι α φ ο ρ έ ς π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν µ ε τ α ξ ύ τ ω ν θ ε ω ρ ι ώ ν τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν ε π ι σ τ η µ ώ ν κ α ι τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ι δ ε ο λ ο γ ι ώ ν. Σ ε κ ά θ ε χ ώ ρ α τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς ε ί ν α ι δ ε δ ο µ έ ν ο ό τ ι ο κ ά θ ε π ο λ ί τ η ς έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω µ α σ ε έ ν α ο ρ ι σ µ έ ν ο ε π ί π ε δ ο δ ι α β ί ω σ η ς κ α ι σ τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ ε π ρ ω τ α ρ χ ι κ ο ύ ς θ ε σ µ ο ύ ς κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς ζ ω ή ς. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α α υ τ ά µ π ο ρ ε ί ν α ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι µ έ σ ω τ η ς ν ο µ ο θ ε σ ί α ς, τ ω ν ε θ ί µ ω ν ή κ α ι τ η ς π α ρ ά δ ο σ η ς. Ό τ α ν ο ι π ο λ ί τ ε ς δ ε µ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν τ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά τ ο υ ς δ ι κ α ι ώ µ α τ α θ α υ π ο φ έ ρ ο υ ν κ α ι θ α υ π ο β α θ µ ί ζ ε τ α ι η ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή τ ο υ ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή. Ε ί ν α ι ε π ο µ έ ν ω ς α ν α γ κ α ί ο ν α ε κ τ ι µ η θ ο ύ ν π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ό π ω ς η ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, α π α σ χ ό λ η σ η, σ τ έ γ α σ η, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο ί π ό ρ ο ι, κ α ι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ο ι κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς α ν ι σ ό τ η τ ε ς σ τ η δ ι α ν ο µ ή τ ω ν «ε υ κ α ι ρ ι ώ ν ζ ω ή ς». Ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι 22 Κατσούλης,

26 α κ ό µ α ω ς ε µ π ό δ ι ο σ τ η δ ι ά δ ρ α σ η τ ο υ α τ ό µ ο υ µ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι π α ρ ο µ ο ι ά ζ ε τ α ι µ ε τ α ε µ π ό δ ι α π ο υ θ έ τ ε ι σ τ ο υ ς α ν ά π η ρ ο υ ς η σ ω µ α τ ι κ ή ή δ ι α ν ο η τ ι κ ή α ν α π η ρ ί α, κ α ι τ α ο π ο ί α π ρ έ π ε ι κ α ι σ τ ι ς δ ύ ο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ν α ά ρ ε ι τ ο κ ρ ά τ ο ς 23. Ε ί ν α ι έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ µ ό ς τ η ς έ λ λ ε ι ψ η ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν, τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α π ο µ ό ν ω σ η ς κ α ι τ η ς π ε ρ ι ο ρ ι σ µ έ ν η ς π ρ ό σ β α σ η ς σ ε κ ο ι ν ω ν ι κ ά κ α ι π ο λ ι τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ µ α τ α 24. Τ ο κ ρ ά τ ο ς σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η α υ τ ή έ χ ε ι κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό ρ ό λ ο ω ς ε γ γ υ η τ ή ς κ α ι ω ς κ ύ ρ ι ο ς φ ο ρ έ α ς σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ ά λ υ ψ η ς 25. Μ ε β ά σ η τ α π α ρ α π ά ν ω κ α τ α λ ή γ ο υ µ ε σ τ ο σ υ µ π έ ρ α σ µ α ό τ ι η δ ι α τ ύ π ω σ η ε ν ό ς µ ο ν α δ ι κ ο ύ κ α ι π ε ρ ι ε κ τ ι κ ο ύ ο ρ ι σ µ ο ύ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ φ α ν τ ά ζ ε ι α κ ό µ α α ν έ φ ι κ τ η κ α ι µ π ο ρ ε ί ν α α π ο β ε ί π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ή. Ε ι δ ι κ ά η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ σ ε σ χ έ σ η µ ε τ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ο ν ί ζ ε ι α κ ό µ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ η ν α σ ά φ ε ι α τ ο υ ό ρ ο υ κ α θ ώ ς δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ο µ ο φ ω ν ί α σ ε ό λ ε ς τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς ω ς π ρ ο ς τ ο τ ι ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α α υ τ ά. Έ τ σ ι, α ν α π ό φ ε υ κ τ α σ ε κ ά θ ε χ ώ ρ α α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή κ α ι ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή τ η ς π α ρ ά δ ο σ η ω ς π ρ ο ς τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ π ο λ ί τ η κ α ι τ η ς ε ν σ ω µ ά τ ω σ η ς, δ ί ν ε τ α ι έ µ φ α σ η σ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ό ψ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ. Η έ ν ν ο ι α τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, τ η ς φ τ ώ χ ε ι α ς κ α ι τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς ε ί ν α ι ό ρ ο ι ά µ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε µ έ ν ο ι, ω σ τ ό σ ο θ α π ρ έ π ε ι ν α γ ί ν ε ι µ ι α µ ι κ ρ ή δ ι ά κ ρ ι σ η µ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς. Η φ τ ώ χ ε ι α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ο υ ς α ν ε π α ρ κ ε ί ς ό ρ ο υ ς γ ι α τ η ν ε π ι β ί ω σ η τ ο υ α τ ό µ ο υ, κ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό τ η ς ε ί ν α ι η α δ υ ν α µ ί α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς β α σ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι α γ α θ ά κ α ι π α ρ α µ έ ν ε ι έ ν α µ ο ν ο δ ι ά σ τ α τ ο π ρ ό β λ η µ α τ ο ο π ο ί ο ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ τ ο ά τ ο µ ο ή τ ο ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό. Ό µ ω ς ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς 23 Σακελλαρόπουλος Θ, Στασινοπούλου, 2003, σ

27 ε ί ν α ι π ο λ υ δ ι ά σ τ α τ ο ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο κ λ ε ι σ τ ο ύ ν α π ό τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, τ α κ έ ρ δ η, τ η ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α, τ η σ τ έ γ α σ η, τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν ε λ ά χ ι σ τ η κ α τ α ν ά λ ω σ η, τ ο κ ρ ά τ ο ς π ρ ό ν ο ι α ς, τ η ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ π ο λ ί τ η, τ ι ς π ρ ο σ ω π ι κ έ ς ε π α φ έ ς, τ ο σ ε β α σ µ ό α π ό τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ ν ο λ ο 26. Η α ν ε ρ γ ί α θ ε ω ρ ε ί τ α ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ι κ ό ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς γ ι α τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό α π ο κ λ ε ι σ µ ό. Μ ε τ ο ν ό ρ ο α ν ε ρ γ ί α ε ν ν ο ο ύ µ ε τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η ό τ α ν κ ά π ο ι ο ς σ τ ε ρ ε ί τ α ι έ µ µ ι σ θ η ς ε ρ γ α σ ί α ς σ ε µ ι α δ ε δ ο µ έ ν η χ ρ ο ν ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο τ η ς ε ρ γ α σ ι α κ ή ς ζ ω ή ς τ ο υ. Η κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ο υ φ α ι ν ο µ έ ν ο υ α π ο τ ε λ ε ί σ τ ό χ ο τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ε ν σ ω µ ά τ ω σ η ς σ τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χ ώ ρ ε ς. Ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς δ ε ν ε ί ν α ι µ ό ν ο έ ν α α π ο τ έ λ ε σ µ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν. Τ α α ί τ ι ά τ ο υ µ π ο ρ ο ύ µ ε ν α τ α α ν α ζ η τ ή σ ο υ µ ε σ τ η ν π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η α π ό τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, σ τ η µ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ή µ ό ν ι µ η α ν ε ρ γ ί α, σ τ α χ α µ η λ ά ε ι σ ο δ ή µ α τ α γ ι α µ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α δ ι α σ τ ή µ α τ α, σ τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς δ ο µ ή ς τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς κ α ι σ τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η α λ λ α γ ή σ τ η ν έ ν ν ο ι α τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς, σ τ η ν π ρ ό ω ρ η ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ, σ τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η β ι ο µ η χ α ν ί α π ο υ α π ο κ λ ε ί ε ι τ ο υ ς µ η ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο υ ς ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ο υ ς κ α ι τ έ λ ο ς σ τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η α ύ ξ η σ η τ ο υ α τ ο µ ι κ ι σ µ ο ύ 27. Σ ή µ ε ρ α π λ έ ο ν θ ε ω ρ ε ί τ α ι α ν α γ κ α ί α η σ υ µ π λ ή ρ ω σ η τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς µ ε π ο λ ι τ ι κ έ ς έ ν τ α ξ η ς κ α ι µ έ τ ρ α π ο υ θ α π ρ ο ω θ ο ύ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε έ ν α ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο δ ι α β ί ω σ η ς ό λ ω ν τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν µ έ σ ω τ η ς κ ο ν ω ν ι κ ή ς κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς Καράγιωργας Σ. (1990) Τ. Καβουνίδη, σ

28 Ι. 3. Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς Η έ ρ ε υ ν α δ ι ε ν ε ρ γ ή θ η α π ό τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο έ ω ς κ α ι τ ο Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο τ ο υ Γ ι α τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ε π ι χ ε ι ρ ή θ η κ ε ν α γ ί ν ε ι µ ι α κ α τ α γ ρ α φ ή τ η ς υ φ ι σ τ ά µ ε ν η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η µ α π ο υ δ ι α ν ύ ο υ µ ε. Τ ο π ρ ό β λ η µ α τ ο υ σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ µ ι α ς π ό λ η ς φ ι λ ι κ ή ς π ρ ο ς ό λ ο υ ς τ ο υ ς κ α τ ο ί κ ο υ ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α ι ο ύ τ ε θ α έ π ρ ε π ε ν α ε ί ν α ι ε π ί τ ε υ γ µ α µ ό ν ο µ ι α ς σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η ς ε κ λ ο γ ι κ ή ς θ η τ ε ί α ς ε ν ό ς δ η µ ά ρ χ ο υ α λ λ ά θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί µ ι α π ο λ ι τ ι κ ή µ ε σ υ ν έ π ε ι α κ α ι σ υ ν έ χ ε ι α α π ό κ ά θ ε ή µ α ρ χ ο π ο υ α ν α λ α µ β ά ν ε ι τ η ν δ ι ο ί κ η σ η τ η ς π ό λ η ς. Ο ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς τ η ς ε κ ά σ τ ο τ ε η µ α ρ χ ί α ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τ α Α µ έ Α, θ α π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ο ύ ν δ ε ί κ τ ε ς µ ό ν ο γ ι α ν α δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι τ ι έ χ ε ι γ ί ν ε ι σ τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό τ η ς π ό λ η ς α λ λ ά κ α ι γ ι α ν α ε π ι σ η µ α ί ν ε τ α ι τ ι δ ε ν έ χ ε ι γ ί ν ε ι, ή τ ι α κ ό µ α π ρ ο β λ έ π ε τ α ι γ ι α τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό, π ο ι ε ς ο δ η γ ί ε ς έ χ ο υ ν π ι θ α ν ό τ α τ α α γ ν ο η θ ε ί, π ο ι α ε ί ν α ι τ α π α ρ ά π ο ν α τ ω ν ί δ ι ω ν τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α γ ι α τ η ν π ό λ η σ τ η ν ο π ο ί α ζ ο υ ν κ α ι τ ι π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς θ α υ π ά ρ χ ο υ ν γ ι α τ ο µ έ λ λ ο ν α υ τ ή ς τ η ς π ό λ η ς. Σ τ η ν π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α, έ χ ο υ ν σ υ ν δ υ α σ τ ε ί δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς µ έ θ ο δ ο ι : β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή α ν α ζ ή τ η σ η, α ν α ζ ή τ η σ η π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν µ έ σ ω τ ο υ δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ, ε π ι τ ό π ι α έ ρ ε υ ν α µ έ σ ω σ υ ν τ α χ θ έ ν τ ο ς ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ο γ ί ο υ κ α ι µ ε λ έ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ( c a s e s t u d y) σ ε φ ο ρ έ α α ρ µ ό δ ι ο µ ε τ ο θ έ µ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ( ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν ). Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η ν έ ρ ε υ ν α π ο υ π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε µ έ σ ω τ η ς β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ς α ν α ζ ή τ η σ η ς, α υ τ ή ξ ε κ ί ν η σ ε µ έ σ ω µ ι α ς 28

29 ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή ς β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς π ο υ α φ ο ρ ά σ τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ ρ ά τ ο ς, τ ο κ ρ ά τ ο ς π ρ ό ν ο ι α ς κ α ι σ ε π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς τ ω ν µ ο ρ φ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς σ τ η χ ώ ρ α µ α ς, κ α ι ε π ε κ τ ά θ η κ ε σ ε π ι ο ε ι δ ι κ ά σ υ γ γ ρ ά µ µ α τ α µ ε π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ό σ τ ο π ε δ ί ο τ η ς έ ρ ε υ ν α ς. Υ π ή ρ ξ α ν α κ ό µ α τ ί τ λ ο ι µ ε γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ε ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς, γ ι α τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ η µ ι α ς ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ή ς µ ε λ έ τ η ς ή τ η σ ύ ν τ α ξ η µ ι α ς δ ι π λ ω µ α τ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς ή τ η µ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς. Η ε π ι τ ό π ι α έ ρ ε υ ν α έ γ ι ν ε µ ε τ η χ ρ ή σ η ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ο γ ί ο υ 29 π ο υ σ υ ν τ ά χ θ η κ ε γ ι α τ ο σ κ ο π ό α υ τ ό κ α ι έ χ ε ι σ τ ό χ ο ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ο α π α ι τ ο ύ µ ε ν ο υ λ ι κ ό α π ό τ η ν υ π η ρ ε σ ί α τ ο υ ή µ ο υ. Α φ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ε ί τ ο υ λ ι κ ό α υ τ ό κ α ι κ α τ α γ ρ α φ ο ύ ν ο ι ε π ί σ η µ ε ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ, θ α γ ί ν ε ι µ ι α σ ύ ν τ ο µ η α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η µ ε τ ι ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς α π ό ψ ε ι ς τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν έ τ σ ι ό π ω ς α υ τ έ ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι µ έ σ α α π ό σ χ ε τ ι κ έ ς έ ρ ε υ ν ε ς π ο υ δ ι ε ξ ά γ ο υ ν. Μ ε τ η ν α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η α υ τ ή θ α ε ί ν α ι ε φ ι κ τ ό ν α β γ ο υ ν π ι ο α σ φ α λ ή σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α τ ό σ ο γ ι α τ ο π ρ α γ µ α τ ι κ ό έ ρ γ ο τ ο υ ή µ ο υ σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο θ έ µ α ό σ ο κ α ι γ ι α τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς τ ω ν ί δ ι ω ν τ ω ν α ν ά π η ρ ω ν σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ α ε ν λ ό γ ω π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α. Θ α φ α ν ε ί ε ξ ά λ λ ο υ π ο ι ε ς ε ί ν α ι ο ι π ρ α γ µ α τ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς ε ι δ ι κ ή ς α υ τ ή ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς π ο λ ι τ ώ ν ( π χ π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α, ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε ρ γ α σ ί α κ λ π ) α λ λ ά κ α ι π ο ι ε ς ε ί ν α ι ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς π ο υ ε σ τ ι ά ζ ε ι ο ή µ ο ς π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α α π ο π ε ρ α τ ώ σ ε ι τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο τ ο υ γ ι α τ η ν ά ρ σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ. Η µ έ θ ο δ ο ς µ ε τ η ς ε π ι τ ό π ι α ς έ ρ ε υ ν α ς ε π ι λ έ χ θ η κ ε γ ι α τ ί δ ί ν ε ι µ ι α π ι ο σ α φ ή κ α ι ά µ ε σ η ε ι κ ό ν α τ ι ς κ α τ ά σ τ α σ η ς µ έ σ α σ τ ο ν ί δ ι ο τ ο ή µ ο. Ε π ι π λ έ ο ν, ε φ ό σ ο ν η έ ρ ε υ ν α έ χ ε ι α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο µ ε λ έ τ η ς ( c a s e s t u d y) τ ο ή µ ο Α θ η ν ώ ν, η χ ρ ή σ η ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ο γ ί ο υ ε ί ν α ι η α σ φ α λ έ σ τ ε ρ η µ έ θ ο δ ο ς γ ι α ν α β γ ά λ ε ι κ α ν ε ί ς σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α γ ι α τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό κ α ι τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν 29 Βλ. Παράρτηµα. 29

30 π ο λ ι τ ι κ ώ ν τ ο υ ή µ ο υ σ ε α ν ά λ ο γ α θ έ µ α τ α. Ε π ί σ η ς δ ι α µ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι µ ι α π ι ο υ π ο κ ε ι µ ε ν ι κ ή γ ν ώ µ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο τ ο υ ή µ ο υ ε ν ώ ο ε ρ ε υ ν η τ ή ς έ χ ε ι µ ι α π ι ο ά µ ε σ η ε π α φ ή µ ε τ ο α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ η ς έ ρ ε υ ν α ς τ ο υ, µ π ο ρ ε ί ν α δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ρ η τ ά τ ι ς ε ν σ τ ά σ ε ι ς τ ο υ σ ε ό π ο ι ο θ έ µ α π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι δ ε ν τ α υ τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ ο ν ε ρ ω τ ώ µ ε ν ο κ α ι τ έ λ ο ς µ π ο ρ ε ί ν α δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ε ί τ ο υ λ ι κ ό τ ο υ π ο ι κ ι λ ο τ ρ ό π ω ς. Ό σ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι α ρ χ ι κ ά, έ χ ο υ ν σ τ ό χ ο ν α ε ι σ ά γ ο υ ν τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η σ τ ο ν α ρ χ ι κ ό π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ό τ η ς έ ρ ε υ ν α ς κ α ι ν α τ ο ν π ρ ο ε τ ο ι µ ά σ ο υ ν γ ι α τ ο π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν ο π ο υ θ α ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι. Γ ί ν ε τ α ι σ α φ ή ς ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ό ς τ η ς έ ρ ε υ ν α ς σ τ α Α µ έ Α κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ α ά τ ο µ α π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η ν µ ε τ α κ ί ν η σ ή τ ο υ ς µ έ σ α σ τ η ν π ό λ η. Έ τ σ ι η π ό λ η γ ί ν ε τ α ι τ ο π ε δ ί ο τ η ς έ ρ ε υ ν α ς κ α ι τ ο π ρ ό β λ η µ α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ί ν ε τ α ι έ ν α α κ ό µ α π ε δ ί ο τ η ς έ ρ ε υ ν α ς. Ο ι σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς γ ι α τ η σ υ λ λ ο γ ή τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ ή µ ο υ έ γ ι ν α ν σ τ ο κ τ ί ρ ι ο π ο υ σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι τ ο Γ ρ α φ ε ί ο γ ι α τ α Α µ έ Α, σ τ η ν ο δ ό Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς 7 0 κ α ι Π ε ι ρ α ι ώ ς. Π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς µ ε τ ι ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς, π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α σ υ ζ η τ η θ ο ύ ν ο ι ε ρ ω τ ή σ ε ι ς π ο υ κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ τ ο ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ό γ ι ο ( Β λ. π α ρ ά ρ τ η µ α ). Μ ε β ά σ η τ ι ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς µ ε τ ι ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν τ α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ό σ ο τ ο ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό π ρ ο φ ί λ τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν π ο υ α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι µ ε τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α λ λ ά κ α ι η δ ο µ ή τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν. Έ γ ι ν ε µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α κ α τ α δ ε ι χ θ ε ί α π ό π ό σ α κ α ι π ο ι α ά τ ο µ α σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι η υ π η ρ ε σ ί α, π ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι η έ δ ρ α τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν, α ν ε ί ν α ι π ρ ο σ β ά σ ι µ ε ς σ τ α ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς κ λ π. Α κ ό µ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ φ ο ρ έ α τ η ν α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ κ α ι τ ο έ ρ γ ο τ ο υ µ έ χ ρ ι τ ώ ρ α. 30

31 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ι Ι. Η ι ε θ ν ή ς, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι Ε λ λ η ν ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α γ ι α τ α Α µ ε Α Α. Η ι ε θ ν ή ς κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α Η π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α τ ο χ υ ρ ώ θ η κ ε ε π ί σ η µ α δ ι ε θ ν ώ ς µ ε τ η ν Ο ι κ ο υ µ ε ν ι κ ή ι α κ ή ρ υ ξ η τ ο υ Ο Η Ε γ ι α τ α ι κ α ι ώ µ α τ α τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ 30. Κ α τ ό π ι ν, δ ι ε θ ν ε ί ς σ υ µ β ά σ ε ι ς κ α ι δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς σ υ µ π λ ή ρ ω σ α ν τ α ό π ο ι α κ ε ν ά τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν Α µ ε Α, ό π ω ς έ γ ι ν ε µ ε τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ ύ µ β α σ η γ ι α τ η ν Π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α ν θ ρ ω π ί ν ω ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν κ α ι τ ω ν Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν Ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν, π ο υ δ ι α κ η ρ ύ χ θ η κ ε α π ό τ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ τ η Ρ ώ µ η σ τ ι ς κ α ι κ υ ρ ώ θ η κ ε σ τ η χ ώ ρ α µ α ς µ ε τ ο Ν / κ α ι τ ο Ν / Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ ύ µ β α σ η γ ι α τ η ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α ι Ι α τ ρ ι κ ή Α ν τ ί λ η ψ η 31 π ο υ ή τ α ν µ ι α π α ρ έ µ β α σ η τ ο υ ι ε θ ν ο ύ ς Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ τ ο υ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς κ α ι α φ ο ρ ο ύ σ ε σ τ η ν ί σ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή µ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν τ ω ν σ υ µ β α λ λ ό µ ε ν ω ν κ ρ α τ ώ ν, ε ν ώ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς Χ ά ρ τ η ς 32 π ο υ υ π έ γ ρ α ψ ε ε π ί σ η ς τ ο Σ υ µ β ο ύ λ ι ο τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς τ ο , ο λ ο κ λ ή ρ ω σ ε τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν. Τ ο µ ε τ η ν ι α κ ή ρ υ ξ η τ ω ν 30 Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα. ιακήρυξη 217 Α (ΙΙΙ), Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, 10 εκεµβρίου Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Κοινωνική και Ιατρική Αντίληψη,Συµβούλιο της Ευρώπης,Ρώµη, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Συµβούλιο της Ευρώπης, Τορίνο,

32 ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν Α µ ε Α 33, η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ Ο Η Ε δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ή θ η κ ε σ τ η ν π ρ ο α γ ω γ ή τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ δ ι α β ί ω σ η ς τ ω ν Α µ ε Α. Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν κ α ι ά λ λ ε ς ν ο µ ι θ ε τ ι κ έ ς ρ υ θ µ ί σ ε ι ς γ ι α τ α Α µ ε Α, ό π ω ς η ι α κ ή ρ υ ξ η S U N D B E R G τ ο ο Κ ο ι ν ο τ ι κ ό ς Χ ά ρ τ η ς τ ω ν Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν 35, α λ λ ά κ α ι η Σ υ ν θ ή κ η τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς 36, π ο υ σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 3 α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν «ά ρ σ η τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν σ ε β ά ρ ο ς α τ ό µ ω ν ή ο µ ά δ ω ν λ ό γ ω φ ύ λ ο υ, φ υ λ ε τ ι κ ή ς ή ε θ ν ι κ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς, θ ρ η σ κ ε ί α ς ή π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν, α ν α π η ρ ί α ς, η λ ι κ ί α ς ή γ ε ν ε τ ή σ ι ο υ π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ο ύ». Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά ό µ ω ς η κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν κ α ι η ε ξ ί σ ω σ η τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν τ ω ν Α µ ε Α, ή ρ θ ε µ ε τ η ν κ α τ ά ρ τ η σ η τ ο υ Χ ά ρ τ η Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς τ ο ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή έ ν τ α ξ η τ ω ν α τ ό µ ω ν. Τ ο ο ν ο µ ά σ τ η κ ε Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Έ τ ο ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς κ α ι τ ό τ ε κ α τ α ρ τ ί σ τ η κ ε έ ν α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς 38 γ ι α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο µ ε σ τ ό χ ο τ η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ ε ό λ ε ς τ ι ς ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χ ώ ρ ε ς, π ρ ο ω θ ώ ν τ α ς π α ρ ά λ λ η λ α τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν σ ε σ χ ε τ ι κ ά θ έ µ α τ α. 37, 33 ιακήρυξη των ικαιωµάτων των Αναπήρων Ατόµων. Απόφαση 3447 (XXX), 30, η οποία προκηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στις 9 εκεµβρίου U.N. Doc. A/10034 (1975). 34 ιακήρυξη SUNDBERG. Τελικό κείµενο της ιεθνούς Συνδιάσκεψης της UNESCO και της Ισπανικής Κυβέρνησης. Μάλαγα Ισπανίας, 2-4 Νοεµβρίου ιακήρυξη των ικαιωµάτων των Αναπήρων Ατόµων Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Resolution 3447 (XXX) 9 εκεµβρίου Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνθήκη του Μάαστριχ. 7 Φεβρουαρίου Χάρτης Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκαια Γαλλίας, 7 εκεµβρίου

33 Ι Ι. 2. Η Ε λ λ η ν ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α γ ι α τ α Α µ ε Α Σ ύ ν τ α γ µ α Α. 1. Η Ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ ε Α ό π ω ς ο ρ ί ζ ε ι τ ο Τ ο Ε λ λ η ν ι κ ό Σ ύ ν τ α γ µ α ο ρ ί ζ ε ι σ τ ο ά ρ θ ρ ο 4 ό τ ι ο ι Έ λ λ η ν ε ς ε ί ν α ι ί σ ο ι ε ν ώ π ι ο ν τ ο υ ν ό µ ο υ κ α ι ό τ ι ο ι Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ο ι Ε λ λ η ν ί δ ε ς έ χ ο υ ν ί σ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς. Μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο α υ τ ό κ α θ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι η α ρ χ ή τ η ς ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Α µ ε Α έ ν α ν τ ι τ ο υ ν ό µ ο υ. Η σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ή α υ τ ή κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η τ η ς α ρ χ ή ς τ η ς ι σ ό τ η τ α ς α π ο τ ε λ ε ί τ ο θ ε µ έ λ ι ο λ ί θ ο τ ο υ ρ υ θ µ ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ γ ι α τ α Α µ ε Α κ α ι τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ ή τ ο υ ς α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς 39. Σ ύ µ φ ω ν α α κ ό µ α µ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 π α ρ. 2 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς, ό σ ο ι π ά σ χ ο υ ν α π ό α ν ί α τ η σ ω µ α τ ι κ ή ή π ν ε υ µ α τ ι κ ή ν ό σ ο έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α ε ι δ ι κ ή ς φ ρ ο ν τ ί δ α ς α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς, ε ν ώ, σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3, τ ο κ ρ ά τ ο ς µ ε ρ ι µ ν ά γ ι α τ η ν υ γ ε ί α τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν κ α ι π α ί ρ ν ε ι ε ι δ ι κ ά µ έ τ ρ α γ ι α τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς ν ε ό τ η τ α ς, τ ο υ γ ή ρ α τ ο ς, τ η ς α ν α π η ρ ί α ς κ α ι γ ι α τ η ν π ε ρ ί θ α λ ψ η τ ω ν α π ό ρ ω ν. Σ τ ο ά ρ θ ρ ο α υ τ ό, θ ε µ ε λ ι ώ ν ε τ α ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ ρ ά τ ο ς δ ι κ α ί ο υ κ α ι η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, η ο π ο ί α α σ κ ε ί τ α ι µ έ σ ω τ ω ν ε ι δ ι κ ό τ ε ρ ω ν ν ό µ ω ν π ο υ ε κ τ ε λ ο ύ ν α υ τ ή τ η σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ή ε π ι τ α γ ή. Ε π ί σ η ς, τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 π α ρ. 6, α ν α φ έ ρ ε τ α ι ρ η τ ά σ τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, ο ρ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α ν α α π ο λ α µ β ά ν ο υ ν µ έ τ ρ ω ν π ο υ ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α, τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή έ ν τ α ξ η κ α ι τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή ζ ω ή τ η ς Χ ώ ρ α ς. Μ ε τ η δ ι ά τ α ξ η α υ τ ή, τ ο Σ ύ ν τ α γ µ α τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς 39 Σύνταγµα της Ελλάδας. ΦΕΚ 85/Α/

34 ε ν α ρ µ ο ν ί ζ ε τ α ι µ ε τ α Σ υ ν τ ά γ µ α τ α ά λ λ ω ν χ ω ρ ώ ν κ α ι υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό µ ο ν τ έ λ ο γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α. Μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 2 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς, θ ε µ ε λ ι ώ ν ε τ α ι, ε π ί σ η ς, τ ο δ ι κ α ί ω µ α τ ω ν Α µ ε Α σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι η π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ π α ρ έ χ ο υ ν. Ε ν γ έ ν ε ι, ρ υ θ µ ί ζ ε τ α ι η π α ρ ο χ ή τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς, ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς, η α µ ο ι β ή, ο ι π ρ ο α γ ω γ έ ς, η ε κ π α ί δ ε υ σ η σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι ό λ ο τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς π α ρ ο χ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς α π ό τ α Α µ ε Α, υ π ό τ η ν έ ν ν ο ι α ό τ ι α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς σ τ α π α ρ α π ά ν ω θ έ µ α τ α σ ε β ά ρ ο ς τ ω ν Α µ ε Α ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς α ν α π η ρ ί α ς τ ο υ ς Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, τ ο ά ρ θ ρ ο 2 5 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς α π ο τ ε λ ε ί κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι α α ρ χ ή τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς δ ι κ α ί ο υ π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ς τ α Α µ ε Α. Η τ ε λ ε υ τ α ί α σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ή α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ π ρ ο σ έ θ ε σ ε ε π ί σ η ς έ ν α ν έ ο δ ι κ α ί ω µ α, ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά σ η µ α ν τ ι κ ό α ν α φ ο ρ ι κ ά µ ε τ ο α ί τ η µ α τ η ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς. Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η δ ι ά τ α ξ η τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 5 Α π α ρ. 2 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ µ α τ ο ς κ α θ έ ν α ς έ χ ε ι δ ι κ α ί ω µ α σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς. Η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ δ ι α κ ι ν ο ύ ν τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά, κ α θ ώ ς κ α ι τ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς, α ν τ α λ λ α γ ή ς κ α ι δ ι ά δ ο σ ή ς τ ο υ ς α π ο τ ε λ ε ί π λ έ ο ν υ π ο χ ρ έ ω σ η τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς. 34

35 Β. Η ν ο µ ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν Α µ ε Α σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς ρ υ θ µ ί σ ε ι ς τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς δ ι κ α ί ο υ γ ι α τ η ν µ έ ρ ι µ ν α υ π έ ρ τ ω ν Α µ ε Α, κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν Α µ ε Α α π ό τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Α σ τ ι κ ο ύ κ ώ δ ι κ α 40, τ ο υ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κ ώ δ ι κ α 41, τ ο υ Υ π α λ λ η λ ι κ ο ύ Κ ώ δ ι κ α 42 α λ λ ά κ α ι σ ε π λ ή θ ο ς ά λ λ ω ν ν ό µ ω ν 43, µ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ ε σ µ ο θ ε τ ή θ η κ α ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω α λ λ α γ έ ς γ ι α τ η θ ε σ µ ο θ έ τ η σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν π ρ ο σ τ α σ ί α ς γ ι α τ α Α µ ε Α σ τ α ε π ί π ε δ α τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς ζ ω ή ς. Π ρ ό σ φ α τ α, µ ε τ ο ν ό µ ο / , δ ι α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ι α κ ό µ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν Α µ ε Α µ ε τ η ν ν ο µ ι κ ή κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η τ η ς α ρ χ ή ς τ η ς ί σ η ς µ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς µ ε τ η ν ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν Ο δ η γ ι ώ ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς 44 γ ι α τ η ν κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ω ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν λ ό γ ω θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν ή ά λ λ ω ν π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν, α ν α π η ρ ί α ς, η λ ι κ ί α ς ή γ ε ν ε τ ή σ ι ο υ π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ ο ύ σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α ι τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς. 40 Π / κ α ι τ ρ ο π ο π ο ί η σ η µ ε τ ο Ν / Π / κ α ι τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς 42 ν ό µ ο ς / Βλ. ν ό µ ο ς / , ν ό µ ο ς / , ν ό µ ο ς / , ν ό µ ο ς / , κ α ι ν ό µ ο ς / Ο δ η γ ί α / 4 3 / Ε Κ κ α ι Ο δ η γ ί α / 7 8 / Ε Κ 35

36 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι Ι Ι Ι. Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς γ ι α τ α Ά τ ο µ α µ ε Α ν α π η ρ ί α Ι Ι Ι. 1. Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς Τ ο ά ρ θ ρ ο 2 6 τ ο υ Χ ά ρ τ η Θ ε µ ε λ ι ω δ ώ ν ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι " τ ο δ ι κ α ί ω µ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς ν α ε π ω φ ε λ ο ύ ν τ α ι µ έ τ ρ ω ν π ο υ θ α τ ο υ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α ". Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν σ ή µ ε ρ α π ά ν ω α π ό τ ο 1 5 % τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ τ η ς Ε Ε. Β α σ ι κ ό ς σ τ ό χ ο ς θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι τ α ά τ ο µ α α υ τ ά ν α µ π ο ρ ο ύ ν ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ τ ο ν ρ ό λ ο τ ο υ ς ω ς π ο λ ί τ ε ς κ α ι, σ ε π ρ ο σ ω π ι κ ό ε π ί π ε δ ο, ν α έ χ ο υ ν τ ι ς ί δ ι ε ς ε π ι λ ο γ έ ς κ α ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ρ υ θ µ ί ζ ο υ ν τ η ζ ω ή τ ο υ ς ό π ω ς τ α υ γ ι ή ά τ ο µ α. Η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς ε ύ κ ο λ η ς π ρ ό σ β α σ η ς κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο ν γ ν ώ µ ο ν α τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν δ ρ ά σ ε ω ν. Η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ η µ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α π ε ρ ί θ α λ ψ η κ α ι σ τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς σ τ ή ρ ι ξ η ς σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε τ α ι µ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά µ ε σ ω ν π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν. Ά λ λ ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς π ο υ θ α π ρ έ π ε ι ε π ί σ η ς ν α ε ξ ε τ α σ τ ο ύ ν ε ί ν α ι η µ ε ί ω σ η τ η ς ε π ι β ά ρ υ ν σ η ς π ο υ σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι ο ι α σ θ έ ν ε ι ε ς, η ά µ β λ υ ν σ η τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ ς κ α ι ο π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό ς τ ω ν α ν ι σ ο τ ή τ ω ν σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς υ γ ε ί α ς. Η µ ε ί ω σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, η ε ξ ά λ ε ι ψ η τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ε µ π ο δ ί ω ν, η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο υ ς β α σ ι κ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο τ ο µ έ α. T ο , τ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό έ τ ο ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α π ρ ο β λ η µ ά τ ι σ ε ό λ α τ α κ ρ ά τ η τ η ς έ ν ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ α 36

37 δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς. Τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς υ π ε ύ θ υ ν α γ ι α τ α µ έ τ ρ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν α ν α π η ρ ί α. Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς, η Έ ν ω σ η π α ί ζ ε ι σ η µ α ν τ ι κ ό ρ ό λ ο µ ε τ η σ υ µ π λ ή ρ ω σ η κ α ι ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν µ έ τ ρ ω ν, ε ν ώ π α ρ ά λ λ η λ α δ η µ ι ο υ ρ γ ε ί τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς γ ι α π ε ρ α ι τ έ ρ ω π ρ ό ο δ ο, ό π ω ς ο α ν τ ί κ τ υ π ο ς τ η ς ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς ν ο µ ο θ ε σ ί α ς κ α ι τ ω ν δ ρ ά σ ε ω ν σ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. T ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α 45 π α ρ έ χ ε ι τ ο π λ α ί σ ι ο γ ι α τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς ε ν σ ω µ ά τ ω σ η ς τ ω ν θ ε µ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ε ί δ ι ά φ ο ρ α µ έ σ α π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ κ α λ ύ π τ ο υ ν ε υ ρ ύ φ ά σ µ α θ ε µ ά τ ω ν π ο υ ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν τ α ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς. Μ έ χ ρ ι τ ο , η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ε π ι θ υ µ ε ί ν α δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς σ τ ι ς π ρ ο ο π τ ι κ έ ς α π α σ χ ό λ η σ η ς, τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α γ ι α ό λ ο υ ς κ α ι τ η ν α ν ε ξ ά ρ τ η τ η δ ι α β ί ω σ η. Η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Λ ι σ σ α β ό ν α ς γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η α π ο σ κ ο π ε ί κ υ ρ ί ω ς σ τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά χ α µ η λ ώ ν π ο σ ο σ τ ώ ν σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν Ε υ ρ ω π α ί ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ι ς δ ι κ έ ς τ ο υ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς α π α σ χ ό λ η σ η ς µ ε β ά σ η τ ι ς κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς γ ρ α µ µ έ ς τ η ς ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η ( E Σ Α ). Υ π ο β ά λ λ ο υ ν ε τ ή σ ι ε ς ε κ θ έ σ ε ι ς σ τ η ν Ε Ε σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ι ς ε θ ν ι κ έ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν τ ω ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α. Η π ο λ ι τ ι κ ή τ η ς Ε Ε γ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α κ α ι ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α π α ρ έ χ ε ι σ τ ή ρ ι ξ η σ τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η κ α τ ά τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς τ ο υ ς γ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ή ε ν σ ω µ ά τ ω σ η, υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ η κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, κ α ι ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ α υ ξ ά ν ε ι τ ι ς π ι θ α ν ό τ η τ ε ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α γ ι α ε ξ ε ύ ρ ε σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η ε ρ γ α σ ί α ς

38 Μ ε τ ο σ ύ ν θ η µ α «Ε κ π α ί δ ε υ σ η γ ι α ό λ ο υ ς», η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς E Ε γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α τ ο ν ί ζ ε ι τ η ν ί σ η π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι τ η δ ι ά β ί ο υ µ ά θ η σ η. Α υ τ ο ί ο ι δ ύ ο τ ο µ ε ί ς π α ρ έ χ ο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ν α σ υ µ µ ε τ ά σ χ ο υ ν π λ ή ρ ω ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ η ν π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς τ ο υ ς. ι ά φ ο ρ α κ ο ι ν ο τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α ό π ω ς τ ο «Σ ω κ ρ ά τ η ς», τ ο L e o n a r d o d a V i n c i γ ι α τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή κ α τ ά ρ τ ι σ η, σ υ ν έ β α λ α ν σ τ η ν κ α ν ο ν ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ω ν µ ε ι ο ν ε κ τ ο ύ ν τ ω ν α τ ό µ ω ν. Ε π ι π λ έ ο ν, η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Ε Ε γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α σ τ ο χ ε ύ ε ι ν α π α ρ έ χ ε ι σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α τ ι ς ί δ ι ε ς α τ ο µ ι κ έ ς ε π ι λ ο γ έ ς κ α ι έ λ ε γ χ ο σ τ η ν κ α θ η µ ε ρ ι ν ή τ ο υ ς ζ ω ή ώ σ τ ε ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί η «δ ι α β ί ω σ η χ ω ρ ί ς ε ξ ά ρ τ η σ η». Η ο δ η γ ί α γ ι α τ η ν ι σ ό τ η τ α σ τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η α π α γ ο ρ ε ύ ε ι τ ι ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν π α ρ ε ν ό χ λ η σ η κ α ι τ ι ς ο δ η γ ί ε ς γ ι α δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς. Ό λ ο ι ο ι ε ρ γ ο δ ό τ ε ς π ρ έ π ε ι ν α π α ρ έ χ ο υ ν «κ α τ ά λ λ η λ η υ π ο δ ο µ ή γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς». Π ο λ λ ά κ ρ ά τ η µ έ λ η α ν α γ κ ά σ τ η κ α ν ν α τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ο υ ν κ α τ ά µ ε γ ά λ ο β α θ µ ό τ ο ε θ ν ι κ ό τ ο υ ς δ ί κ α ι ο ώ σ τ ε ν α σ υ µ µ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι µ ε τ ο υ ς κ α ν ο ν ι σ µ ο ύ ς α π α σ χ ό λ η σ η ς. Ο κ α ν ο ν ι σ µ ό ς γ ι α τ ι ς κ ρ α τ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η π ρ ο ω θ ε ί τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η κ α ι α π α σ χ ό λ η σ η ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. ί ν ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά κ ί ν η τ ρ α σ τ ο υ ς ε ρ γ ο δ ό τ ε ς κ α ι π α ρ έ χ ε ι ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α γ ι α τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η κ α ι α π α σ χ ό λ η σ ή τ ο υ ς. Η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α ν ο ι κ τ ή µ έ θ ο δ ο ς σ υ ν τ ο ν ι σ µ ο ύ π ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ ε τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α κ α ι σ τ η ρ ί ζ ε ι τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν τ ο υ ς ε ν τ ό ς ε ν ό ς ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο υ π λ α ι σ ί ο υ. Τ α χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ι κ ά µ έ σ α γ ι α τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν α π ο τ ε λ ο ύ ν ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ά τ α µ ε ί α κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α τ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α µ ε ί ο π ο υ α π ο τ ε λ ε ί έ ν α σ η µ α ν τ ι κ ό µ έ σ ο γ ι α τ η σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς ε ν σ ω µ ά τ ω σ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Τ ο ί δ ι ο τ α µ ε ί ο 38

39 σ υ γ χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ε ί π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ τ α ά τ ο µ α κ α λ ύ τ ε ρ α ε φ ό δ ι α γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η ή π ρ ο σ α ρ µ ό ζ ο υ ν τ ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο δ υ ν α µ ι κ ό σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι ν έ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ο υ α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η δ ι ά κ ρ ι σ η β ά σ ε ι τ η ς α ν α π η ρ ί α ς. Η π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς ε ί ν α ι τ ώ ρ α έ ν α α π ό τ α κ ύ ρ ι α κ ρ ι τ ή ρ ι α π ο υ π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ο ύ ν κ α τ ά τ ο ν ο ρ ι σ µ ό τ ω ν π ρ ο ς χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν. Τ α κ ρ ά τ η µ έ λ η ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν α γ ι α τ η ν α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ ω ν δ ι κ ώ ν τ ο υ ς π ρ ο τ ε ρ α ι ο τ ή τ ω ν ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η κ α ι ε π ι λ ο γ ή σ χ ε δ ί ω ν. Τ έ λ ο ς τ ο τ α µ ε ί ο α υ τ ό π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ά λ λ ε ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς µ ε λ έ τ ε ς, κ ο ι ν ο τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α - π λ α ί σ ι α γ ι α τ η ν έ ρ ε υ ν α κ λ π. Τ ο σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι τ ο β α σ ι κ ό µ έ σ ο π ο λ ι τ ι κ ή ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς. Η µ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Ε Ε γ ι α τ η ν ε ν ε ρ γ ή ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς π ε ρ ι σ τ ρ έ φ ε τ α ι γ ύ ρ ω α π ό τ ο σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α ( Σ Α ) κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή τ η ς Ε Ε γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α ( ), τ α ο π ο ί α π α ρ έ χ ο υ ν τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ η ν Έ ν ω σ η ν α α ν τ ι µ ε τ ω π ί σ ε ι έ ν α σ υ ν ε χ ώ ς µ ε τ α β α λ λ ό µ ε ν ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ α ι ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Τ ο σ χ έ δ ι ο ο ρ γ α ν ώ ν ε ι τ η ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή ε ν σ ω µ ά τ ω σ η τ ω ν θ ε µ ά τ ω ν π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε τ η ν α ν α π η ρ ί α, σ υ γ κ ρ ο τ ώ ν τ α ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς σ τ ο µ ε γ ά λ ο ε ύ ρ ο ς τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς Ε Ε σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς σ τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς κ α ι ν έ ε ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς. Ο ι π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ δ ρ ά σ η ς σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι σ τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ ή τ ο υ ς, τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς γ ι α τ η ν π α ρ ο χ ή δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν σ ε ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ ε π ο ι ο τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι φ ρ ο ν τ ί δ α ς τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ ε α γ α θ ά κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι τ η ν δ ι ε ξ α γ ω γ ή ε ρ ε υ ν ώ ν κ α ι α ν α λ ύ σ ε ω ν τ η ς 39

40 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ι ς σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α 46. Α κ ό µ η, µ έ σ α σ τ ο π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ώ ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς γ ι α τ η ν α ν α π η ρ ί α, τ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α π ρ ο ά γ ε ι τ η ν ι σ ό τ η τ α ε υ κ α ι ρ ι ώ ν θ έ τ ε ι σ ε ε φ α ρ µ ο γ ή τ ο π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ρ α κ τ ι κ ή ς ά σ κ η σ ή ς γ ι α τ α Α µ έ α, ω ς µ έ τ ρ α θ ε τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν ε ι δ ι κ ή α υ τ ή ο µ ά δ α τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ α π ο σ κ ο π ώ ν τ α ς µ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό σ τ η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς έ ν τ α ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο ν χ ώ ρ ο ε ρ γ α σ ί α ς 47. Ε π ι π λ έ ο ν, µ έ σ ω τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς τ η ς σ χ ε δ ι α ζ ό µ ε ν η ς «η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς γ ι α ό λ ο υ ς» π ο υ α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ ε κ ο ι ν ω ν ι κ ά α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν ε ς ο µ ά δ ε ς κ α ι ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α θ α µ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε ρ γ α λ ε ί α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ ο δ ι α µ ο ι ρ α σ µ ό π ρ ο σ β ά σ ι µ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ε ρ ι ε χ ο µ έ ν ο υ κ α ι µ α θ ή µ α τ α η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς δ ι ε θ ν ε ί ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( e - l e a r n i n g ) Βλ.γενικά A8972D42B6BEB4.node1?id=147&pageRank=4&language=EL

41 Ι Ι Ι. 2. Ο ι ε θ ν ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς γ ι α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α Σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, η µ ό σ ι α ς ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς γ ι α τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς ι σ ό τ ι µ η ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η α ν ά γ κ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ς ί σ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν γ ι α τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν σ ε ό λ ε ς τ ι ς µ ο ρ φ έ ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς, ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή ς ζ ω ή ς κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ π ρ ο β λ ή µ α τ ο ς τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ ε δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α. Ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ α π ό τ ο έ ω ς σ ή µ ε ρ α π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν ε ν σ υ ν τ ο µ ί α τ ι ς α κ ό λ ο υ θ ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς 49. Γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ α δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α ζ η τ ή θ η κ ε α ρ χ ι κ ά α π ό ό λ ε ς τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς δ η µ ό σ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς ν α υ π ο β ά λ ο υ ν π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ α κ τ ί ρ ι ά τ ο υ ς. Ε π ί σ η ς, µ ε ε γ κ ύ κ λ ι ο ζ η τ ή θ η κ ε α π ό τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ δ η µ ο σ ί ο υ, τ α Ν Π κ α ι τ ο υ ς Ο Τ Α α κ α ι β β α θ µ ο ύ η π α ρ ο χ ή α ρ ι θ µ η τ ι κ ώ ν κ α ι ά λ λ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς µ ε α ν α π η ρ ί α π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κ α ι τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ τ η ν ά σ κ η σ η τ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν α ξ ι ό π ι σ τ α σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ο υ ς. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ο υ «Ο δ η γ ο ύ τ ο υ Π ο λ ί τ η µ ε Α ν α π η ρ ί α», ε ν ό ς ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ σ τ ο ο π ο ί ο π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε τ α ι ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό υ λ ι κ ό γ ι α τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς δ ρ ά σ η ς τ η ς σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς κ α ι σ τ ι ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι έ ς. Α κ ό µ α, π ρ ο ω θ ή θ η κ α ν ά λ λ ε ς 49 Βλ. αναλυτικότερα στο Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 41

42 δ ρ ά σ ε ι ς ό π ω ς π ρ ο µ ή θ ε ι α ε ι δ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ µ ο ύ, ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν α λ ο γ ι σ µ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α κ α ι ν έ ε ς, η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς, υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι τ ι ς σ υ ν α λ λ α γ έ ς τ ο υ ς µ ε τ η ι ο ί κ η σ η. Α κ ό µ α έ χ ε ι τ ο π ο θ ε τ η θ ε ί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ς ε ξ ο π λ ι σ µ ό ς γ ι α Α µ έ Α σ ε 2 9 δ η µ ο τ ι κ έ ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς τ η ς χ ώ ρ α ς, γ ι α ν α γ ί ν ε ι ε υ χ ε ρ έ σ τ ε ρ η η χ ρ ή σ η τ ω ν β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν α π ό τ α ά τ ο µ α α υ τ ά. Ο ν έ ο ς Υ π α λ λ η λ ι κ ό ς Κ ώ δ ι κ α ς ε π ι π λ έ ο ν π ρ ο β λ έ π ε ι γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η, µ ε π ό ρ ο υ ς κ α ι π ρ ο σ ω π ι κ ό, τ ω ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν «Β ο ή θ ε ι α σ τ ο Σ π ί τ ι» κ α ι τ ω ν δ ο µ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς µ έ ρ ι µ ν α ς, ώ σ τ ε ν α α π ο φ ε ύ γ ο ν τ α ι ο ι π ε ρ ι τ τ έ ς µ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς. Ε π ι π λ έ ο ν, π ρ ο β λ έ π ε τ α ι η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς ε ξ υ π η ρ έ τ η σ ή ς τ ο υ ς α π ό τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, µ έ σ ω Κ Ε Π µ ε τ α δ ε λ τ ί α µ ε τ α κ ί ν η σ η ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί ε ς ή µ ε τ η ν τ η λ ε φ ω ν ι κ ή υ π ο β ο λ ή α ι τ ή σ ε ω ν. Π ρ ο β λ έ π ε τ α ι α κ ό µ α η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς µ ε τ α τ ρ ο π ή ς τ ω ν σ υ µ β ά σ ε ώ ν τ ο υ ς, σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ π. δ / , α π ό ο ρ ι σ µ έ ν ο υ σ ε α ο ρ ί σ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ κ α ι η σ ύ σ τ α σ η ε ι δ ι κ ο ύ Τ µ ή µ α τ ο ς Π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί ε ς σ τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Α π λ ο ύ σ τ ε υ σ η ς ι α δ ι κ α σ ι ώ ν τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Γ ρ α µ µ α τ ε ί α ς η µ ό σ ι α ς ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν. Τ έ λ ο ς, γ ι α τ ο ν έ λ ε γ χ ο κ α ι τ η ν π ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο σ β ά σ ι µ ω ν κ τ ι ρ ί ω ν π ρ ο β λ έ π ε τ α ι η κ α θ ι έ ρ ω σ η «ε ι δ ι κ ο ύ σ ή µ α τ ο ς π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς κ α ι π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς» γ ι α τ α δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α 50. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς «Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς» ε κ τ ε λ ε ί τ α ι τ ο έ ρ γ ο «Π ρ ό σ β α σ η α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς», π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή µ ι α ς τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ η ν

43 υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς κ α ι σ τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό κ α ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η π ρ ο σ β ά σ ι µ ω ν ε φ α ρ µ ο γ ώ ν κ α ι υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο γ ι α τ α Α µ ε Α, ε π ι τ υ γ χ ά ν ο ν τ α ς τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ό λ ω ν τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ η ς η µ ό σ ι α ς ι ο ί κ η σ η ς σ ε µ ί α δ ι κ τ υ α κ ή π ύ λ η κ α ι δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ς έ τ σ ι τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς ν α έ χ ο υ ν τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α π ο υ α ν α ζ η τ ο ύ ν. Η π ρ ώ τ η ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α γ ι α τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, τ ο υ ς σ υ λ λ ό γ ο υ ς τ ο υ ς, τ ο υ ς π ρ ο ν ο ι α κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς κ α ι τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ α ν α π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς, σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς σ ε ό λ ε ς τ ι ς γ ν ω σ τ έ ς α ν α π η ρ ί ε ς. Η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ό λ ω ν τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ ά τ ω α π ό µ ί α κ α ι µ ο ν α δ ι κ ή δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή π ύ λ η 51, κ α θ ί σ τ α τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ε ξ υ π η ρ ε τ ι κ ή η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι τ η σ χ ε τ ι κ ή β ο ή θ ε ι α. Τ ο έ ρ γ ο θ α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι υ π η ρ ε σ ί ε ς ό π ω ς υ π η ρ ε σ ί ε ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ Κ Ε Π γ ι α Α µ ε Α, τ ο ο π ο ί ο θ α δ ι α µ ε σ ο λ α β ε ί µ ε τ α ξ ύ τ η ς η µ ό σ ι α ς ι ο ί κ η σ η ς κ α ι τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, ώ σ τ ε γ ι α τ η ν α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ή δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν, χ ω ρ ί ς ν α α π α ι τ ε ί τ α ι η π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ε ν δ ι α φ ε ρ ό µ ε ν ο υ σ τ η δ η µ ό σ ι α υ π η ρ ε σ ί α κ α ι µ ε ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ο υ χ ρ ό ν ο υ α ν α µ ο ν ή ς. Α κ ό µ η θ α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ η ν α ν ε ξ ά ρ τ η τ η δ ι α β ί ω σ η ( m a k e i t s i m p l e ) µ ε υ π η ρ ε σ ί ε ς ε ν η µ έ ρ ω σ η ς, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς, ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς π ο υ θ α σ τ ο χ ε ύ ο υ ν σ τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η κ α ι σ τ η ν ε ν η µ έ ρ ω σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, µ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς σ τ η δ ι α β ί ω σ ή τ ο υ ς. Ι δ ι α ί τ ε ρ η ς σ η µ α σ ί α ς σ τ ο έ ρ γ ο έ χ ε ι ο τ ο µ έ α ς τ η ς σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς α π ό ο µ ά δ α έ µ π ε ι ρ ω ν σ υ µ β ο ύ λ ω ν κ α ι α φ ο ρ ά σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς δ ι κ τ ύ ο υ σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν ο ι ο π ο ί ο ι θ α λ α µ β ά ν ο υ ν κ α ι θ α δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι α ι τ ή µ α τ α τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν π ο υ θ α ζ η τ ο ύ ν

44 σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η. Α κ ό µ α θ α π α ρ έ χ ο ν τ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς ε ν σ ω µ ά τ ω σ η ς, δ ί ν ο ν τ α ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ί η σ η ς µ έ σ ω τ η ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς ( e - l e a r n i n g ). Τ έ λ ο ς θ α π α ρ έ χ ο ν τ α ι κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς α γ γ ε λ ί ε ς ζ ή τ η σ η ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς ( δ η µ ο σ ί ε υ σ η α γ γ ε λ ι ώ ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς, κ λ π )

45 Ι Ι Ι. 3. Ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν γ ι α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς. Ο ι ό π ο ι ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι α π ό τ η ν Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η δ ε ν έ χ ο υ ν λ ύ σ ε ι τ ο π ρ ό β λ η µ α τ ω ν µ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν τ ο υ ε ι δ ι κ ο ύ α υ τ ο ύ τ µ ή µ α τ ο ς τ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ, ό χ ι γ ι α τ ί α υ τ έ ς κ ρ ί θ η κ α ν α ν ε π α ρ κ ε ί ς, α λ λ ά γ ι α τ ί η ί δ ι α η π ό λ η κ α ι η α ν ά π τ υ ξ ή τ η ς τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε κ α ε τ ί ε ς κ α τ α σ τ ο ύ ν κ ά θ ε σ ύ γ χ ρ ο ν η π ρ ο σ π ά θ ε ι α δ ύ σ κ ο λ η. Ο ι δ ρ ό µ ο ι ε ί ν α ι π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς σ τ ε ν ο ί µ έ σ α σ τ ο κ έ ν τ ρ ο κ α θ ώ ς ο π ο λ ε ο δ ο µ ι κ ό ς ι σ τ ό ς τ η ς π ό λ η ς τ η ν ε π ο χ ή π ο υ δ η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε δ ε ν υ π ο σ τ ή ρ ι ζ ε σ χ ε δ ι α σ µ ό γ ι α ά τ ο µ α µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α µ ε α π ο τ έ λ ε σ µ α τ α ά τ ο µ α ν α ε ξ α ι ρ ε θ ο ύ ν ν ω ρ ί ς α π ό ό π ο ι ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Έ π ε ι τ α, π ο λ λ ά κ τ ί ρ ι α τ η ς π ό λ η ς ε ί ν α ι π α λ ι ά κ α ι ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο σ α υ τ ά ν α π ρ ο σ α ρ µ ο σ τ ο ύ ν µ η χ α ν ι σ µ ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι π ο υ ν α β ο η θ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε π ρ ο β λ ή µ α τ α µ ε τ α κ ί ν η σ η ς. Α κ ό µ α µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ό µ ω ς π ρ ό β λ η µ α α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι ί δ ι ο ι ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς π ό λ η ς π ο υ φ α ί ν ε τ α ι π ω ς δ ε ν έ χ ο υ ν α κ ό µ α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι η θ ε ί σ ε θ έ µ α τ α β ο ή θ ε ι α ς κ α ι ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς τ ω ν σ υ ν α ν θ ρ ώ π ω ν µ α ς π ο υ χ ρ ή ζ ο υ ν β ο ή θ ε ι α ς. Τ ο π ρ ό β λ η µ α α υ τ ό ε ί ν α ι κ α θ η µ ε ρ ι ν ά ο ρ α τ ό µ ε τ ι ς π α ρ ά ν ο µ ε ς κ α τ α λ ή ψ ε ι ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν α π ό α υ τ ο κ ί ν η τ α, µ η χ α ν ά κ ι α α λ λ ά κ α ι α π ό π α ρ ά ν ο µ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν ε σ τ ι α τ ο ρ ί ω ν κ α ι κ α φ ε ν ε ί ω ν π ο υ κ α τ α λ α µ β ά ν ο υ ν π α ρ ά ν ο µ α χ ώ ρ ο υ ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν µ ε τ α τ ρ α π ε ζ ο κ α θ ί σ µ α τ ά τ ο υ ς. Σ τ ο ή µ ο υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι δ ρ ά σ ε ι ς µ ε σ κ ο π ό τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ο υ β α θ µ ο ύ π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ό λ η α λ λ ά κ α ι τ ο ν π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς. Έ ν α α π ό τ α σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α τ ε χ ν ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α σ τ η ν π ό λ η 45

46 α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ν έ α π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α, µ ε α ν τ ι ο λ ι σ θ η τ ι κ ό π λ α κ ά κ ι, ο δ η γ ό τ υ φ λ ώ ν κ α ι ρ ά µ π ε ς π ο υ κ α λ ύ π τ ο υ ν ε π ι φ ά ν ε ι α τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ώ ν χ ι λ ι ο µ έ τ ρ ω ν σ ε δ ρ ό µ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, τ α Κ έ ν τ ρ α Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς Π ο λ ι τ ώ ν τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν π λ η ρ ο ύ ν τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ε ν ώ έ ν α ε ι δ ι κ ό τ ε χ ν ι κ ό π ρ ό γ ρ α µ µ α γ ι α τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ε κ π ο ν ή θ η κ ε κ α ι σ τ ο η µ α ρ χ ι α κ ό Μ έ γ α ρ ο, σ τ η ν ο δ ό Κ ο τ ζ ι ά. Σ τ η ν Α κ α δ η µ ί α Π λ ά τ ω ν ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί η π ρ ώ τ η π α ι δ ι κ ή χ α ρ ά, µ ε ε ι δ ι κ ά ό ρ γ α ν α κ α ι π ρ ό σ β α σ η, γ ι α τ α π α ι δ ι ά µ ε α ν α π η ρ ί α. Τ έ λ ο ς η γ ρ α µ µ ή ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς τ ο υ δ η µ ό τ η " " α λ λ ά κ α ι η ί δ ρ υ σ η τ ω ν ε π τ ά Κ έ ν τ ρ ω ν Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς Π ο λ ι τ ώ ν σ τ ο ν ή µ ο τ η ς Α θ ή ν α ς π ρ ο σ β λ έ π ο υ ν σ τ η ν ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ο υ κ ό π ο υ κ α ι τ ο ν π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν π ε ρ ι τ τ ώ ν µ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν σ ε υ π η ρ ε σ ί ε ς, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν γ ι α τ α Α µ έ Α µ έ χ ρ ι τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ , σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι σ τ α π α ρ α κ ά τ ω : Σ χ ε δ ι ά σ τ η κ α ν κ α ι α ν α κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ή κ α ν µ ε γ ά λ ο ς α ρ ι θ µ ό ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν σ τ η ν π ό λ η κ α ι ε ν σ ω µ α τ ώ θ η κ α ν α π ό τ ι ς τ ε χ ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς. Σ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ά χ ι λ ι ό µ ε τ ρ α ν έ ω ν π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν, σ ε δ ρ ό µ ο υ ς, τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ α ν α ν τ ι ο λ ι σ θ η τ ι κ έ ς π λ ά κ ε ς, ο δ η γ ό ς τ υ φ λ ώ ν κ α ι κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς α π ό ρ ά µ π ε ς σ ε ό λ η τ η ν π ό λ η, ώ σ τ ε ν α δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ο ι β ά σ ε ι ς γ ι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η κ α ι µ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο ν ο µ ί α σ τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν κ ι ν η τ ι κ ά α ν α π ή ρ ω ν σ τ η ν π ό λ η. η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν τ α 7 δ η µ ο τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς Π ο λ ι τ ώ ν σ τ α ι σ ά ρ ι θ µ α η µ ο τ ι κ ά ι α µ ε ρ ί σ µ α τ α, π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ς τ ι ς µ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς κ α ι ε λ α χ ι σ τ ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο ν κ ό π ο κ α ι τ ο ν χ ρ ό ν ο σ τ η ν δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η υ π ο θ έ σ ε ω ν τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε τ ο κ ρ ά τ ο ς. Σ ε έ ν α ν ο δ η γ ό κ α λ ώ ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν γ ι α ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ί ε ς τ η ς π ό λ η ς ο ο π ο ί ο ς ε κ δ ό θ η κ ε κ α ι δ ι α ν ε µ ή θ η κ ε α π ό τ ο ν ή µ ο 46

47 Α θ η ν α ί ω ν, δ ό θ η κ ε τ ο κ ί ν η τ ρ ο τ η ς π ρ ο β ο λ ή ς γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο υ ς ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ί ε ς π ο υ λ α µ β ά ν ο υ ν υ π ό ψ ι ν τ ο υ ς τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν Α µ ε Α. Τ ο γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο π λ α ί σ ι ο α ν α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η ς κ α ι α ν α β ά θ µ ι σ η ς τ η ς η µ ο τ ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο µ ί α ς π ρ ο β λ έ π ε ι α υ ξ η µ έ ν ε ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ ο σ ώ µ α, α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι η π α ρ ά ν ο µ η σ τ ά θ µ ε υ σ η π ρ ο σ β ά λ λ ε ι τ α ά τ ο µ α µ ε κ ι ν η τ ι κ ή α ν α π η ρ ί α. Ο ι δ η µ ο τ ι κ ο ί α σ τ υ ν ό µ ο ι έ χ ο υ ν ρ η τ έ ς ε ν τ ο λ έ ς ν α ε ί ν α ι α υ σ τ η ρ ο ί α π έ ν α ν τ ι σ ε ό σ ο υ ς π α ρ κ ά ρ ο υ ν µ π ρ ο σ τ ά, π ά ν ω ή π ί σ ω α π ό ρ ά µ π ε ς α ν α π ή ρ ω ν 53. Σ τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ υ λ ο π ο ι ε ί ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, ε κ µ ε τ α λ λ ε υ ό µ ε ν ο ς τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ς α π ό ε θ ν ι κ ο ύ ς κ α ι κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ ς π ό ρ ο υ ς, τ α Α µ ε Α α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι ω ς µ ι α α π ό τ ι ς ο µ ά δ ε ς σ τ ό χ ο υ π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η. Τ ο «Π ρ ό γ ρ α µ µ α Β ο ή θ ε ι α σ τ ο Σ π ί τ ι» έ χ ε ι ε ν τ ά ξ ε ι κ α ι ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί Α µ ε Α π ο υ σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς κ α ι ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν. Σ τ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α π α λ λ α γ ή ς ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν, α π ό τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ ο υ ς π α ι δ ι κ ο ύ ς σ τ α θ µ ο ύ ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν, ε ί ν α ι κ α ι ο ι ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς µ ε µ έ λ ο ς Α µ ε Α. Σ τ ι ς κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν, σ τ ο ν Ά γ ι ο Α ν δ ρ έ α, τ α Α Μ Ε Α ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ τ ο γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς α τ ό µ ω ν, π α ι δ ι ώ ν κ α ι φ ο ρ έ ω ν. Ε π ί σ η ς, σ τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Ν ε ο λ α ί α ς κ α ι Ά θ λ η σ η ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν έ χ ε ι σ υ σ τ α θ ε ί κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί, α π ό τ ο , Γ ρ α φ ε ί ο Ε ι δ ι κ ο ύ Α θ λ η τ ι σ µ ο ύ γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η σ χ ε τ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν, τ η ν δ ι ά δ ο σ η τ ο υ α θ λ η τ ι σ µ ο ύ σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι τ η ν δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ ή χ ρ ή σ η τ ο υ ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ο υ ς. Α κ ό µ α κ α ι η π α ι δ ι κ ή χ α ρ ά π ο υ δ η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σ τ η ν Α κ α δ η µ ί α Π λ ά τ ω ν ο ς κ α ι, η ο π ο ί α π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι ε ι δ ι κ ά ό ρ γ α ν α, µ π ο ρ ε ί ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι κ α ι π α ι δ ι ά π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι 53 Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι από την 01/07/2005 µέχρι τις 25/01/2006, έχουν καταγραφεί περισσότερες από παραβάσεις για παράνοµη στάθµευση στις ειδικές ράµπες, βλ. 47

48 Α Μ Ε Α. Ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι α κ ό µ α δ ρ ά σ ε ι ς σ υ λ λ ό γ ω ν κ α ι φ ο ρ έ ω ν Α µ ε Α γ ι α τ η ν δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ ή α π α σ χ ό λ η σ η τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ ς, τ η ν α π ό κ τ η σ η δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν σ υ µ π ο λ ι τ ώ ν µ α ς. Ο ή µ ο ς β ρ ί σ κ ε τ α ι δ ι α ρ κ ώ ς σ ε δ ι ά λ ο γ ο κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι ε ν ώ σ ε ι ς π ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι π ο λ ι τ ι κ έ ς κ α ι ν α ε ι σ α γ ά γ ε ι π ρ α κ τ ι κ έ ς π ο υ θ α σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η ν ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ ς Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν τ ο υ δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν, ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν ε ξ έ δ ω σ ε α κ ό µ α έ ν α ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό β ι β λ ί ο µ ε τ ί τ λ ο Λ ε ύ κ ω µ α Α µ ε Α , α φ ι ε ρ ω µ έ ν ο σ τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς τ ω ν σ υ λ λ ό γ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, ό π ω ς ο ι σ ύ λ λ ο γ ο ι α ν θ ρ ώ π ω ν µ ε κ ι ν η τ ι κ ή α ν α π η ρ ί α κ α ι α ν θ ρ ώ π ω ν µ ε π ρ ο β λ ή µ α τ α α κ ο ή ς κ α ι ό ρ α σ η ς. Σ τ ο β ι β λ ί ο, µ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς ι σ ό τ ι µ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς τ ο υ σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς ο ι υ π ο δ ο µ έ ς κ α ι η κ ο ι ν ω ν ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η. Γ ι α ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ο ή µ ο ς ν α α ν τ α π ο κ ρ ι θ ε ί σ τ ι ς α υ ξ η µ έ ν ε ς, ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς, α π α ι τ ή σ ε ι ς ό λ ω ν τ ω ν π α ρ α π ά ν ω δ ρ ά σ ε ω ν κ α ι π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν, α ξ ι ο π ο ι ε ί τ ο υ ς δ ι α θ έ σ ι µ ο υ ς π ό ρ ο υ ς τ ο υ, τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς ε θ ν ι κ ώ ν κ α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν κ α ι τ η ν ι δ ι ω τ ι κ ή π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α. Ή δ η, α π ό τ ο , τ ο 3 0 % τ ο υ δ η µ ο τ ι κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ π η γ α ί ν ε ι σ ε δ ρ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή µ έ ρ ι µ ν α κ α ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η 54. Σ υ µ π ε ρ α σ µ α τ ι κ ά β α σ ι κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς : η η µ ο τ ι κ ή Α ρ χ ή κ ι ν ε ί τ α ι σ ε τ ρ ε ι ς 54 ndexd7be.html 48

49 α ) τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ µ ό κ α ι τ η σ υ µ π λ ή ρ ω σ η τ ω ν τ ε χ ν ι κ ώ ν υ π ο δ ο µ ώ ν, β ) τ ο ν σ χ ε δ ι α σ µ ό π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν ι σ ό τ ι µ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή σ υ µ µ ε τ ο χ ή κ α ι γ ) τ η ν π α ρ ο χ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν Ι Ι Ι. 3. α. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν 55 υ π ά ρ χ ε ι η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Μ έ ρ ι µ ν α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς π ο υ σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι σ τ η ν ο δ ό Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς 7 0 & Π ε ι ρ α ι ώ ς. Α υ τ ή η υ π η ρ ε σ ί α α π ο τ ε λ ε ί µ ι α α π ό τ ι ς σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς κ α ι π λ έ ο ν ν ε υ ρ α λ γ ι κ έ ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς κ α ι έ χ ε ι ω ς κ ύ ρ ι ο έ ρ γ ο τ η ς τ η ν ά σ κ η σ η τ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς τ ο υ ή µ ο υ. Σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι α π ό ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο π ρ ο σ ω π ι κ ό σ τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς υ γ ε ί α ς κ α ι τ η ς π ρ ό ν ο ι α ς κ α ι µ ε έ µ π ε ι ρ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό, π ο υ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι γ ι α τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν φ α ι ν ο µ έ ν ω ν κ α ι π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν σ τ η ν Α θ ή ν α, τ η ν λ ή ψ η µ έ τ ρ ω ν κ α ι ε φ α ρ µ ο γ ή π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ ή τ ο υ ς. Τ α κ ύ ρ ι α α ν τ ι κ ε ί µ ε ν α τ η ς ι ε ύ θ υ ν σ η ς ε ί ν α ι η µ ε λ έ τ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν, ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ µ ό ς, η π ρ ό ν ο ι α γ ι α ε ι δ ι κ έ ς π λ η θ υ σ µ ι α κ έ ς ο µ ά δ ε ς µ ε τ α ξ ύ τ ω ν ο π ο ί ω ν κ α ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, η π ρ ο α γ ω γ ή, π ρ ό λ η ψ η κ α ι π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς υ γ ε ί α ς 56. Κ ά τ ω α π ό τ η ι ε ύ θ υ ν σ η α υ τ ή, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί τ ο Γ ρ α φ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς π ο υ π α ρ έ χ ε ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ ή µ ο υ γ ι α Ά τ ο µ α µ ε Ε ι δ ι κ έ ς Α ν ά γ κ ε ς κ α ι σ υ σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι µ ε τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Μ έ ρ ι µ ν α ς. Τ ο κ τ ί ρ ι ο 55 Βλ. το οργανόγραµµα του ήµου Αθηναίων στο Παράρτηµα

50 σ τ ο ο π ο ί ο β ρ ί σ κ ε τ α ι η υ π η ρ ε σ ί α ε ί ν α ι έ ν α π α λ ι ό α ν α κ α ι ν ι σ µ έ ν ο ν ε ο κ λ α σ ι κ ό ε ν ώ π α ρ α π λ ε ύ ρ ω ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ο ι χ ώ ρ ο ι σ ί τ ι σ η ς τ ο υ ή µ ο υ γ ι α τ ο υ ς ά σ τ ε γ ο υ ς τ η ς π ό λ η ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν τ ρ ε ί ς α ν α β α θ µ ο ί γ ι α ν α ε ι σ έ λ θ ε ι κ α ν ε ί ς σ τ η ν κ ύ ρ ι α ε ί σ ο δ ο τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ, π ρ ά γ µ α π ο υ κ ά ν ε ι τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο χ ώ ρ ο µ η π ρ ο σ π α λ ά σ ι µ η α π ό ά τ ο µ α µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο α υ τ ό α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι δ ύ ο υ π ά λ λ η λ ο ι τ ο υ ή µ ο υ. Σ τ ο δ ι π λ α ν ό χ ώ ρ ο σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ι α κ ό µ α τ α γ ρ α φ ε ί α τ ο υ ή µ ο υ γ ι α τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α «Β ο ή θ ε ι α σ τ ο σ π ί τ ι» κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α α υ τ ό γ ι α τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α χ ω ρ ί ς π ό ρ ο υ ς κ α ι ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ή υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Η υ π η ρ ε σ ί α α υ τ ή έ χ ε ι σ υ σ τ ή σ ε ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή β ά σ η δ ε δ ο µ έ ν ω ν µ ε σ τ ο ι χ ε ί α φ ο ρ έ ω ν κ α ι υ π η ρ ε σ ι ώ ν, ε ι δ ι κ ώ ν σ χ ο λ ε ί ω ν, κ έ ν τ ρ ω ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, σ υ λ λ ό γ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς. Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς ο ή µ ο ς π ο λ ι τ ι κ έ ς ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η ς τ η ς ι σ ό τ ι µ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς, β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε δ ι ά λ ο γ ο κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι ε ν ώ σ ε ι ς π ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, σ τ α π λ α ί σ ι α ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν, ε θ ν ι κ ώ ν κ α ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν. Η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α α υ τ ή α φ ο ρ ά τ ό σ ο σ τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ό σ ο κ α ι σ τ ο π ο λ ι τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο. Α κ ό µ η, σ τ η ρ ί ζ ε ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σ υ λ λ ό γ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι π ρ ο σ κ α λ ε ί τ α ά τ ο µ α α υ τ ά, µ έ σ ω τ ω ν φ ο ρ έ ω ν τ ο υ ς, ν α µ ε τ έ χ ο υ ν σ ε π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς κ α ι δ ρ ώ µ ε ν α τ η ς π ό λ η ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ο ή µ ο ς ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σ χ έ δ ι ο σ ύ σ τ α σ η ς Κ έ ν τ ρ ο υ ι η µ έ ρ ε υ σ η ς γ ι α ά τ ο µ α µ ε ν ο η τ ι κ ή σ τ έ ρ η σ η µ ε σ τ ό χ ο τ ό σ ο τ η ν ε ξ α σ φ ά λ ι σ η χ ρ ό ν ο υ σ τ ο υ ς γ ο ν ε ί ς τ ω ν π α ι δ ι ώ ν µ ε ν ο η τ ι κ ή σ τ έ ρ η σ η κ α ι ε π ι π λ έ ο ν τ η ν η α ν ά π τ υ ξ η δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ ή α π α σ χ ό λ η σ η π α ι δ ι ώ ν µ ε ν ο η τ ι κ ή σ τ έ ρ η σ η. Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α ρ µ ο δ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ σ τ ή ρ ι ξ η ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζ ω ή ς τ ω ν α τ ό µ ω ν 50

51 α υ τ ώ ν, α ξ ί ζ ε ι ν α σ η µ ε ι ω θ ο ύ ν ο ρ ι σ µ έ ν ε ς ό π ω ς η ε ν α σ χ ό λ η σ η µ ε τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν, η π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ώ σ τ ε ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί τ ο Γ ρ α φ ε ί ο σ α ν Κ έ ν τ ρ ο Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ι ο δ η γ ι ώ ν π α ρ α π ο µ π ή ς π ρ ο ς τ α α ρ µ ό δ ι α ό ρ γ α ν α, η π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν γ ι α σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ ε π ε ρ ι ό δ ο υ ς κ ρ ί σ η ς, η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ο ύ τ ο µ έ α, η υ λ ο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ή µ ο υ π ο υ α σ κ ο ύ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό έ ρ γ ο, η ε ι σ ή γ η σ η σ τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α σ η µ α ν τ ι κ ά θ έ µ α τ α ό π ω ς χ ώ ρ ο ι σ τ ά θ µ ε υ σ η ς κ ο ν τ ά σ ε χ ώ ρ ο υ ς δ η µ ο σ ί α ς χ ρ ή σ ε ω ς γ ι α α υ τ ο κ ί ν η τ α π α ρ α π λ η γ ι κ ώ ν, ε ι δ ι κ ή σ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ή η χ η τ ι κ ή σ ή µ α ν σ η, α ν α γ γ ε λ ί α σ τ ά σ ε ω ν σ τ α µ έ σ α σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς, κ. λ. π. Α κ ό µ α α σ κ ε ί π ί ε σ η π ρ ο ς τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς κ α ι τ α α ρ µ ό δ ι α Υ π ο υ ρ γ ε ί α γ ι α τ η ν π ρ ό σ β α σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς δ ο υ λ ε ι ά ς, α ν τ α λ λ ά σ σ ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς µ ε ά λ λ ε ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, ε ν ι σ χ ύ ε ι τ ι ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς, ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν Α µ ε Α µ ε τ ο υ ς δ η µ ό τ ε ς τ η ς Α θ ή ν α ς, σ χ ε δ ι ά ζ ε ι π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ α Ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς κ α ι τ ι ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι έ ς τ ο υ ς, υ λ ο π ο ι ε ί π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ α τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς κ α ι ά λ λ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α σ ε χ ώ ρ ο υ ς ά θ λ η σ η ς, ψ υ χ α γ ω γ ί α ς κ α ι π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ τ ο υ ή µ ο υ. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο φ ι λ ο δ ο ξ ε ί ν α γ ί ν ε ι έ ν α κ έ ν τ ρ ο π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ι ο δ η γ ι ώ ν τ ω ν α τ ό µ ω ν π ο υ ζ η τ ο ύ ν ε ν η µ έ ρ ω σ η ώ σ τ ε ν α π α ρ α π έ µ π ε ι τ α ά τ ο µ α α υ τ ά π ρ ο ς τ α α ρ µ ό δ ι α ό ρ γ α ν α. Τ έ λ ο ς, τ ο γ ρ α φ ε ί ο έ χ ε ι κ α ι τ η ν α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς δ ι κ τ ύ ο υ µ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι µ ε τ α κ ί ν η σ η ς γ ι α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, π ο υ ό µ ω ς π ρ ο ς τ ο π α ρ ό ν δ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί. Κ α τ ά τ η ν ε π ί σ κ ε ψ η σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο ε ί χ α τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α σ υ ν ο µ ι λ ή σ ω µ ε τ ι ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ ο ι ο π ο ί ε ς µ ο υ έ δ ω σ α ν τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α τ ι ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ 51

52 γ ρ α φ ε ί ο υ π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι π α ρ α π ά ν ω 57. Κ ο ι ν ό ς τ ό π ο ς ή τ α ν η δ ι α π ί σ τ ω σ η τ ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν π ω ς π ο λ λ ά θ α π ρ έ π ε ι ν α γ ί ν ο υ ν α κ ό µ α σ τ η ν π ό λ η γ ι α τ η σ υ ν έ χ ι σ η κ α ι τ η ν ε π έ κ τ α σ η τ ο υ δ ι κ τ ύ ο υ π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ό λ η, µ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ρ ά µ π ε ς γ ι α τ ο υ ς α ν ά π η ρ ο υ ς κ α ι ο δ η γ ο ύ ς σ τ α π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α γ ι α τ η ν α σ φ α λ έ σ τ ε ρ η µ ε τ α κ ί ν η σ η τ ω ν τ υ φ λ ώ ν. Σ τ η ν ε ρ ώ τ η σ ή γ ι α τ ί δ ε ν δ η µ ο σ ι ο π ο ι ε ί τ α ι τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο έ ρ γ ο τ ο υ ή µ ο υ σ τ η σ χ ε τ ι κ ή κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α, π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ α π ω ς α υ τ ό α κ ό µ α δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν α γ ί ν ε ι δ ι ό τ ι α κ ό µ α η σ ε λ ί δ α β ρ ί σ κ ε τ α ι υ π ό κ α τ α σ κ ε υ ή, π ρ ό κ ε ι τ α ι ό µ ω ς σ τ ο µ έ λ λ ο ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι α ν α λ υ τ ι κ ά ο ι α ν α λ η φ θ ε ί σ ε ς δ ρ ά σ ε ι ς. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς α ν α φ ο ρ ι κ ά µ ε τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, ε ί ν α ι έ ν α θ έ µ α π ο υ υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι κ α ι έ γ κ ε ι τ α ι σ τ ι ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν τ ο υ ή µ ο υ, σ κ ο π ό ς τ ω ν ο π ο ί ω ν ε ί ν α ι ο ι κ α ι ν ο τ ό µ ε ς π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς σ τ ο ν α σ τ ι κ ό σ χ ε δ ι α σ µ ό κ α ι τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η, κ α θ ώ ς κ α ι η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η π ο λ ι τ ι κ ώ ν, π ο υ σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν π ό λ ε ω ν κ α ι τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν κ α ι σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή σ υ ν ο χ ή. Ο ι κ ύ ρ ι ο ι τ ο µ ε ί ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς κ α ι δ ρ ά σ η ς τ ω ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν τ ο υ ή µ ο υ ε ί ν α ι µ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν η α σ τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η, η π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή, η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή, ο π ο λ ι τ ι σ µ ό ς, η υ γ ε ί α κ α ι ά λ λ α, ε ν ώ έ ρ γ ο τ η ς ε ί ν α ι α ν ά µ ε σ α σ ε ά λ λ α ν α υ λ ο π ο ι ε ί κ α ι ν α δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς δ ρ ά σ ε ι ς κ α ι π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ τ η ς α ν α τ ί θ ε ν τ α ι κ α ι ν α κ ά ν ε ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς γ ι α τ η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η π ο λ ι τ ι κ ή ς γ ι α τ η ν π ό λ η. Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α ρ µ ο δ ι ο τ ή τ ω ν τ ω ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν ε ί ν α ι κ α ι τ ο έ ρ γ ο τ η ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α ι ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν π ο υ έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η α ν ά µ ε σ α σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς κ α ι τ α Α µ έ Α. Ι δ ι α ί τ ε ρ α γ ι α τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, τ ο γ ρ α φ ε ί ο β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε σ υ ν ε ν ν ό η σ η κ α ι µ ε τ ο ν 57 Βλ. τις ερωτήσεις που συζητήθηκαν στο παράρτηµα. 52

53 Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ υ ν α µ ι κ ο ύ, γ ι α ν α β ο η θ ή σ ε ι σ τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η τ ω ν α τ ό µ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η. Π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ α α κ ό µ α γ ι α τ η ν ί δ ι α τ η ν υ π η ρ ε σ ί α, π ό τ ε σ υ σ τ ά θ η κ ε, π ό σ α ά τ ο µ α α π α σ χ ο λ ε ί κ α ι π ο ι ε ς α ν ά γ κ ε ς ή τ α ν α υ τ έ ς π ο υ ώ θ η σ α ν σ τ η ν ί δ ρ υ σ η τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ, ε ι δ ι κ ά γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Ε ν η µ ε ρ ώ θ η κ α π ω ς η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Μ έ ρ ι µ ν α ς σ τ ο ή µ ο υ π ά ρ χ ε ι ε δ ώ κ α ι π ά ρ α π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α, ό µ ω ς τ ο γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο π λ έ ο ν, υ π ά ρ χ ε ι α π ό τ ο κ α ι σ υ ν ε χ ώ ς ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ί ζ ε τ α ι γ ι α ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Κ ρ ί θ η κ ε τ ό τ ε α π α ρ α ί τ η τ ο α π ό τ ο ή µ ο ν α δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν π ι ο ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ε ς µ ο ρ φ έ ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ τ ο ή µ ο, ό π ω ς κ α ι έ γ ι ν ε µ ε τ ο γ ρ α φ ε ί ο ι σ ό τ η τ α ς, τ ο ν ξ ε ν ώ ν α τ ω ν κ α κ ο π ο ι η µ έ ν ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν, ό π ω ς έ γ ι ν ε µ ε τ ι ς Λ έ σ χ ε ς φ ι λ ί α ς π ο υ δ η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν σ τ ο ή µ ο, έ τ σ ι µ ε τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α π λ έ ο ν α υ τ ώ ν τ ω ν ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν δ η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε κ α ι τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο γ ρ α φ ε ί ο γ ι α τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ω ν Α µ έ Α, τ ό σ ο τ ω ν ί δ ι ω ν ό σ ο κ α ι τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο α ν κ α ι α π α σ χ ο λ ε ί δ υ ο υ π α λ λ ή λ ο υ ς, σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε π ο λ λ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς τ ο υ ή µ ο υ, ό π ω ς γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Ν ε ο λ α ί α ς κ α ι Ά θ λ η σ η ς, µ ε Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ς, µ ε ά λ λ ε ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ό π ω ς τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Ο δ ο π ο ι ί α ς, τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Π ο λ ε ο δ ο µ ί α ς. Α ν γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α χ ρ ε ι α σ τ ε ί ν α γ ί ν ε ι κ ά π ο ι α ε κ δ ή λ ω σ η γ ί ν ε τ α ι η α π α ρ α ί τ η τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο υ ς α θ λ η τ ι κ ο ύ ς σ υ λ λ ό γ ο υ ς γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν. Ο ι δ υ ο υ π ά λ λ η λ ο ι τ ο υ ή µ ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο κ α τ α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό τ η τ α γ ι α τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ω ν Α µ έ α κ α ι δ ε ν έ χ ο υ ν ά λ λ η α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α α π ό α υ τ ή. Ε ν ώ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε τ ο γ ρ α φ ε ί ο µ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι κ α ι κ ά π ο ι α ά λ λ η έ ρ ε υ ν α γ ι α κ ά π ο ι ο π α ι δ ί µ ε α ν α π η ρ ί α, ν α ζ η τ ή σ ε ι κ ά π ο ι α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ε ν ί σ χ υ σ η. Σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι α κ ό µ α µ ε τ ο γ ρ α φ ε ί ο 53

54 Ι σ ό τ η τ α ς, µ ε τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α Β ο ή θ ε ι α σ τ ο Σ π ί τ ι, τ ο ο π ο ί ο ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί η λ ι κ ι ω µ έ ν ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς, α λ λ ά κ α ι γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, ό π ο τ ε ζ ή τ η σ ε β ο ή θ ε ι α τ ο γ ρ α φ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν Α µ έ Α α π ό τ ο ε ν λ ό γ ω π ρ ό γ ρ α µ µ α γ ι α ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι κ ά π ο ι ο ά τ ο µ ο δ ε ν τ ο α ρ ν ή θ η κ α ν, π α ρ ό λ ο τ ο µ ε γ ά λ ο α ρ ι θ µ ό α ν θ ρ ώ π ω ν π ο υ έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η α π ό τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α α υ τ ό. Α ν α φ έ ρ ο ν τ α ς τ ο θ έ µ α τ η ς ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν α π έ ν α ν τ ι σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, ο ι υ π ά λ λ η λ ο ι τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ θ ε ώ ρ η σ α ν π ω ς ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς π ό λ η ς δ ε ν έ χ ο υ ν α κ ό µ α α π ο κ τ ή σ ε ι τ η ν ε υ α ι σ θ η σ ί α π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι α τ ο υ ς σ υ µ π ο λ ί τ ε ς τ ο υ ς µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α κ α ι α υ τ ό φ α ί ν ε τ α ι κ α ι α π ό τ ο ν τ ρ ό π ο π ο υ π α ρ κ ά ρ ο υ ν τ α α υ τ ο κ ί ν η τ ά τ ο υ ς π ά ν ω σ τ ι ς ε ι δ ι κ έ ς ρ ά µ π ε ς χ ω ρ ί ς ν α υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν τ ι ς σ υ ν έ π ε ι ε ς γ ι α τ α ά τ ο µ α π ο υ ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι α π ό α υ τ έ ς. Η υ π η ρ ε σ ί α ά λ λ ω σ τ ε δ έ χ ε τ α ι π ο λ λ ά τ η λ ε φ ω ν ή µ α τ α α π ό τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς τ ο υ ς δ η µ ό τ ε ς π ο υ κ ά ν ο υ ν τ α π α ρ ά π ο ν ά τ ο υ ς γ ι α π α ρ ά ν ο µ η σ τ ά θ µ ε υ σ η τ ω ν ο χ η µ ά τ ω ν π ά ν ω σ τ ι ς ε ι δ ι κ έ ς ρ ά µ π ε ς π ο υ κ ά ν ο υ ν α δ ύ ν α τ η τ η µ ε τ α κ ί ν η σ η τ ό σ ο τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν ό σ ο κ α ι τ ω ν υ π ό λ ο ι π ω ν π ο λ ι τ ώ ν. Ε ί ν α ι µ ι α κ α θ η µ ε ρ ι ν ή κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ τ η β λ έ π ε ι ά λ λ ω σ τ ε ο κ α θ έ ν α ς κ ά ν ο ν τ α ς µ ι α β ό λ τ α σ τ η ν π ό λ η. Η η µ ο τ ι κ ή Α σ τ υ ν ο µ ί α κ ό β ε ι σ υ χ ν ό τ α τ α κ λ ή σ ε ι ς σ τ ο υ ς π α ρ α β ά τ ε ς γ ι α π α ρ ά ν ο µ η σ τ ά θ µ ε υ σ η σ ε δ ι ά β α σ η α ν α π ή ρ ω ν, κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α τ ώ ρ α π ο υ τ α µ έ τ ρ α έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι α υ σ τ η ρ ό τ ε ρ α, τ α π ρ ά γ µ α τ α φ α ί ν ε τ α ι ν α β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ι. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ α ί δ ι α τ α Α µ έ Α, κ α τ ά π ό σ ο δ η λ α δ ή π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α ε ν η µ ε ρ ω θ ο ύ ν γ ι α τ ι ς π α ρ ο χ έ ς τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς κ α ι τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ ά τ ο υ ς, η ά π ο ψ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς ή τ α ν κ α τ η γ ο ρ η µ α τ ι κ ή. Τ α Α µ έ α σ ή µ ε ρ α π ρ ο σ π α θ ο ύ ν π ο λ ύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ ε σ χ έ σ η µ ε τ ο π α ρ ε λ θ ό ν, έ χ ο υ ν κ ά ν ε ι κ α ι σ υ λ λ ό γ ο υ ς, κ ά ν ο υ ν π ο λ λ ά π ρ ά γ µ α τ α, έ χ ο υ ν β γ ε ι έ ξ ω, δ ε ν ε ί ν α ι ά ν θ ρ ω π ο ι κ λ ε ι σ µ έ ν ο ι σ τ ο σ π ί τ ι, ο ύ τ ε ο ι ί δ ι ο ι ο ύ τ ε ο ι γ ο ν ε ί ς 54

55 τ ο υ ς, ε ι δ ι κ ά ό τ α ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α π ε ρ ί π τ ω σ η α υ τ ι σ µ ο ύ ή δ ι α ν ο η τ ι κ ή ς σ τ έ ρ η σ η ς. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Α µ έ α ό π ω ς ο ι τ υ φ λ ο ί κ α ι ο ι π α ρ α π λ η γ ι κ ο ί ξ έ ρ ο υ ν π ά ρ α π ο λ ύ κ α λ ά τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ ά τ ο υ ς, µ π ο ρ ο ύ ν ν α σ π ο υ δ ά σ ο υ ν, ν α β γ ο υ ν έ ξ ω κ α ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ ο υ ν τ α κ ε κ τ η µ έ ν α τ ο υ ς π ο λ ύ δ υ ν α µ ι κ ά, σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν σ ε ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, τ α π ρ ά γ µ α τ α δ ε ν ε ί ν α ι ό π ω ς π α λ ι ά, έ χ ο υ ν α λ λ ά ξ ε ι κ α τ ά π ο λ ύ π ρ ο ς τ ο κ α λ ύ τ ε ρ ο. Σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ε ι ο ή µ ο ς σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ ο υ ν α υ λ ο π ο ι ή σ ε ι τ ι ς σ χ ε δ ι α ζ ό µ ε ν ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς γ ι α τ α Α µ έ Α ( π χ δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ), α ν α φ έ ρ ε τ α ι α π ό τ η ν υ π ε ύ θ υ ν η τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ ό τ ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς υ π ά ρ χ ο υ ν, δ ι ό τ ι κ α ι τ α δ ι α τ ι θ έ µ ε ν α χ ρ ή µ α τ α τ ο υ ή µ ο υ ε ί ν α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α, α λ λ ά ό π ω ς κ α ι σ ε ό λ α τ α ά λ λ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α υ π ά ρ χ ο υ ν δ υ σ κ ο λ ί ε ς έ τ σ ι κ α ι σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο. Ω σ τ ό σ ο, τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α γ ι α τ α Α µ έ Α δ ε ν ε ξ α ν τ λ ο ύ ν τ α ι µ ό ν ο α π ό τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τ ι ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ ο υ ή µ ο υ α λ λ ά υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι ε θ ν ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α κ α ι δ ρ ά σ ε ι ς π ο υ δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α τ ι ς υ λ ο π ο ι ή σ ε ι µ ό ν ο ο ή µ ο ς, α λ λ ά α φ ο ρ ο ύ ν ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ η ς κ ε ν τ ρ ι κ ό τ ε ρ η ς δ ι ο ί κ η σ η ς. Γ ι α τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν Α µ έ Α τ ο γ ρ α φ ε ί ο δ ε ν έ χ ε ι α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς, ο ύ τ ε ο ρ γ α ν ώ ν ε ι τ έ τ ο ι α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, β ρ ί σ κ ε τ α ι ό µ ω ς σ ε σ υ ν ε χ ή δ ι ά λ ο γ ο µ ε τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, ό π ω ς τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Α π α σ χ ό λ η σ η ς Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ υ ν α µ ι κ ο ύ ( Ο Α Ε ), ό π ω ς ε π ί σ η ς κ α ι µ ε τ ο Κ έ ν τ ρ ο Α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν π ο υ α σ χ ο λ ε ί τ α ι µ ε τ η ν π α ρ ο χ ή ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ ε θ έ µ α τ α α π α σ χ ό λ η σ η ς. Τ ο Κ έ ν τ ρ ο Α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς ( Κ Α Ε ) ά λ λ ω σ τ ε α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σ ε ό λ ο υ ς ό σ ο υ ς ψ ά χ ν ο υ ν γ ι α α π α σ χ ό λ η σ η χ ω ρ ί ς π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ύ ς η λ ι κ ί α ς, ε θ ν ι κ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς, ε π ι π έ δ ο υ γ ν ώ σ ε ω ν ή δ ι ά ρ κ ε ι α ς α ν ε ρ γ ί α ς κ α ι ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε ί ν α ι δ ω ρ ε ά ν. Ε π ι π λ έ ο ν, υ π ά ρ χ ε ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι µ ε τ ο Κ έ ν τ ρ ο Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο υ 55

56 ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν ( Κ Ε Κ ) π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η κ α ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή κ α θ ο δ ή γ η σ η α τ ό µ ω ν, π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι α π ο κ λ ε ι σ µ ό α π ό τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ο τ ι δ ή π ο τ ε α φ ο ρ ά σ τ η ν έ ν τ α ξ η σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, γ ί ν ε τ α ι µ έ σ ω τ ω ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν, τ ο Κ Ε Κ κ α ι τ ο Κ Α Ε. Ω σ τ ό σ ο σ τ α π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν α χ ρ ό ν ι α π ο υ δ ε ν υ π ή ρ χ α ν α υ τ έ ς ο ι ε τ α ι ρ ί ε ς, π ρ ί ν δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ο ι α ν α π τ υ ξ ι α κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς κ α ι π ρ ω τ ο ύ α ρ χ ί σ ε ι ο ή µ ο ς ν α σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι σ τ α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, τ ο γ ρ α φ ε ί ο γ ι α τ α Α µ έ Α υ λ ο π ο ι ο ύ σ ε τ έ τ ο ι ο υ ε ί δ ο υ ς π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, τ ώ ρ α ό µ ω ς π ι α κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο γ ί ν ε τ α ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς π ο υ α ν α φ έ ρ θ η κ α ν, ο π ω σ δ ή π ο τ ε ό µ ω ς ό χ ι σ ε ό, τ ι α φ ο ρ ά τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η. Α ν α φ ο ρ ι κ ά µ ε τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α α θ λ η τ ι σ µ ο ύ τ ο υ ή µ ο υ γ ι α τ α Α µ έ Α, α ν α λ α µ β ά ν ε ι ο Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Ν ε ο λ α ί α ς κ α ι Ά θ λ η σ η ς π ο υ ω ς φ ο ρ έ α ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν έ χ ε ι σ τ ό χ ο τ η ν π ρ ο α γ ω γ ή τ η ς ά θ λ η σ η ς κ α ι τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ό λ ω ν τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν κ α ι τ η ς ν ε ο λ α ί α ς, σ ε κ ο ι ν ω ν ι κ ά κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά θ έ µ α τ α. Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α θ λ η τ ι σ µ ό γ ι α ό λ ο υ ς σ τ α κ α τ ά τ ό π ο υ ς α θ λ η τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α µ ε ό λ α τ α ε ί δ η τ ο υ α θ λ η τ ι σ µ ο ύ ( µ π ά σ κ ε τ, β ό λ λ ε ϋ, τ έ ν ν ι ς, π ο δ ό σ φ α ι ρ ο, κ λ ε ι σ τ έ ς α ί θ ο υ σ ε ς γ υ µ ν α σ τ ι κ ή ς κ λ π, µ ε π α ι δ ι κ έ ς Χ α ρ έ ς, κ ο λ υ µ β η τ ή ρ ι α ) π ο υ δ ί ν ο υ ν τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α σ ε κ ά θ ε δ η µ ό τ η ν α α θ λ ε ί τ α ι, ό π ω ς κ α ι σ ε ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς. Σ ε µ ί α κ ρ ι τ ι κ ή γ ι α τ η ν ί δ ι α τ η ν υ π η ρ ε σ ί α, γ ι α τ ο θ έ µ α τ η ς α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ α π έ ν α ν τ ι σ τ ι ς α υ ξ η µ έ ν ε ς α π α ι τ ή σ ε ι ς τ ω ν Α µ έ α, η υ π ε ύ θ υ ν η τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ π α ρ α τ ή ρ η σ ε π ω ς σ α υ τ ά π ο υ τ ο γ ρ α φ ε ί ο µ π ο ρ ε ί ν α α ν τ α π ο κ ρ ι θ ε ί κ α ι σ ε σ χ έ σ η µ ε τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α ι τ ο ε ύ ρ ο υ ς τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ ( υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό µ ό λ ι ς δ ύ ο υ π α λ λ ή λ ο υ ς ), έ χ ε ι π ο λ ύ σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς, κ υ ρ ί ω ς δ ε α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η κ α ι τ η ν ε ν η µ έ ρ ω σ η ε ν ό ς α τ ό µ ο υ ή τ ο υ γ ο ν έ α τ ο υ, τ η ν π α ρ α π ο µ π ή τ ο υ ε ν δ ι α φ ε ρ ό µ ε ν ο υ σ ε κ ά π ο ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η 56

57 υ π η ρ ε σ ί α, τ η σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή, µ π ο ρ ε ί α κ ό µ α ν α π α ρ έ µ β ε ι τ ο γ ρ α φ ε ί ο σ ε κ ά π ο ι ο α ρ µ ό δ ι ο φ ο ρ έ α, δ ε ν α σ χ ο λ ε ί τ α ι ό µ ω ς µ ε θ έ µ α τ α τ ε χ ν ι κ ά, ε ί ν α ι µ ι α κ α θ α ρ ά κ ο ι ν ω ν ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α. Η α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α τ ο υ ή µ ο υ ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς τ α π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α, τ ο γ ρ α φ ε ί ο ό µ ω ς δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α π α ρ έ µ β ε ι ο ύ τ ε µ έ σ α σ ε κ τ ί ρ ι α ο ύ τ ε σ ε ι δ ι ω τ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς, α λ λ ά ο ύ τ ε κ α ι σ τ α µ ο υ σ ε ί α, α υ τ ά ε ί ν α ι α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ, ο ή µ ο ς π ο υ έ χ ε ι τ η ν α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α τ η ς ο δ ο π ο ι ί α ς κ α ι τ α π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α υ λ ο π ο ι ε ί τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ µ έ σ ω τ η ς ι ε ύ θ υ ν σ η ς Τ ε χ ν ι κ ώ ν Έ ρ γ ω ν. Π ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α, η ι ε ύ θ υ ν σ η Ο δ ο π ο ι ί α ς έ χ ε ι ω ς σ κ ο π ό τ η ν µ ε λ έ τ η, κ α τ α σ κ ε υ ή κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ η τ ω ν κ ο ι ν ο χ ρ ή σ τ ω ν χ ώ ρ ω ν τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν ( ο δ ο σ τ ρ ώ µ α τ α, π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α, π ε ζ ο δ ρ ό µ ο υ ς, π λ α τ ε ί ε ς κ α ι κ λ ί µ α κ ε ς ). Η ί δ ι α δ ι ε ύ θ υ ν σ η α κ ό µ α χ ο ρ η γ ε ί ά δ ε ι ε ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν, ά δ ε ι ε ς κ α τ ά λ η ψ η ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν κ α ι ά δ ε ι ε ς θ έ σ ε ω ν σ τ ά θ µ ε υ σ η ς σ ε α υ τ ο ύ ς, π ο υ δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι. Μ έ σ α σ τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η ο δ ο π ο ι ί α ς, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί τ ο τ µ ή µ α µ ε λ ε τ ώ ν ό π ο υ σ τ ι ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ έ ς π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι τ ό σ ο η κ α τ ά ρ τ ι σ η µ ε λ ε τ ώ ν κ α τ α σ κ ε υ ή ς κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ η ς τ ω ν ο δ ώ ν κ α ι π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν α λ λ ά κ α ι η έ κ δ ο σ η α δ ε ι ώ ν κ α τ ά λ η ψ η ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν γ ι α ο ι κ ο δ ο µ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ί ε ς. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο γ ι α τ α Α µ έ α σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς τ ε χ ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ή µ ο υ, ό µ ω ς δ ε ν έ χ ε ι σ χ ε τ ι κ ή α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α. Ω σ τ ό σ ο κ ά ν ε ι π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ κ α ι α θ λ η τ ι σ µ ο ύ, ό χ ι ό µ ω ς σ ε µ ι α µ ό ν ι µ η β ά σ η ό π ω ς κ ά ν ε ι ο Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Ν ε ο λ α ί α ς κ α ι Ά θ λ η σ η ς, α λ λ ά µ έ σ ω τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ο υ ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς α υ τ ο ύ ς κ α ι µ ε ά λ λ ο υ ς σ υ λ λ ό γ ο υ ς. Έ χ ο υ ν π ρ α γ µ α τ ο π ο ι η θ ε ί θ ε α τ ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς, b a z a a r, τ ο π α ν υ γ ή ρ ι τ η ς α γ ά π η ς π ο υ γ ί ν ε τ α ι κ ά θ ε χ ρ ό ν ο τ ο Μ ά ϊ ο µ ε τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α δ ι α φ ό ρ ω ν ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν µ ε π α ι δ ι ά µ ε α ν α π η ρ ί α, γ ι α ν α µ ά θ ε ι ο κ ό σ µ ο ς, ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι η θ ε ί, ν α δ ε ι τ ι γ ί ν ε τ α ι σ τ α κ έ ν τ ρ α 57

58 κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, κ α ι σ τ ο τ έ λ ο ς π ω λ ο ύ ν τ α ι π ο λ λ ά π ρ ά γ µ α τ α α π ό α υ τ ά π ο υ φ τ ι ά χ ν ο υ ν τ α π α ι δ ι ά. Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η µ ε ι ω θ ε ί ό τ ι σ τ ο ί δ ι ο κ τ ί ρ ι ο σ υ σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι κ α ι τ ο Γ ρ α φ ε ί ο Ι σ ό τ η τ α ς, µ ε τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ο ύ σ τ α θ µ ο ύ γ ι α ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ά θ έ µ α τ α, κ α ι τ η ν π α ρ ο χ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς α π ό ε ι δ ι κ ο ύ ς ε π ι σ τ ή µ ο ν ε ς, τ ο ί δ ρ υ µ α α σ τ έ γ ω ν α λ λ ά κ α ι τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α β ο ή θ ε ι α σ τ ο σ π ί τ ι. Η σ υ σ τ έ γ α σ η τ ω ν π α ρ α π ά ν ω υ π η ρ ε σ ι ώ ν β ο η θ ά τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς µ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι α λ λ η λ ο β ο ή θ ε ι α ς κ α ι ε π ι π λ έ ο ν µ ε ι ώ ν ε ι τ η γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α π ο υ π ι θ α ν ό τ α τ α θ α υ π ή ρ χ ε σ τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ω ν φ ο ρ έ ω ν α υ τ ώ ν σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ θ α σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ν σ ε χ ω ρ ι σ τ ά κ τ ί ρ ι α. Έ τ σ ι η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν γ ί ν ε τ α ι π ι ο ά µ ε σ η κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α λ ύ τ ε ρ α η µ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α. Μ ε ρ ι κ έ ς α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς π ο υ υ λ ο π ο ί η σ ε ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α µ έ σ α σ τ α τ έ σ σ ε ρ α π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν α χ ρ ό ν ι α, ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ ο θ έ µ α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε κ ι ν η τ ι κ ή α ν α π η ρ ί α. Έ γ ι ν α ν π ρ ο σ β ά σ ι µ ε ς δ ι α δ ρ ο µ έ ς, ό π ω ς µ ε τ ο ν α δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ε ι δ ι κ έ ς ρ ά µ π ε ς γ ι α κ ι ν η τ ι κ ά α ν α π ή ρ ο υ ς σ ε κ ά θ ε φ α ν ά ρ ι π ο υ υ π ά ρ χ ε ι σ τ η ν Α θ ή ν α κ α ι κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν τ µ 2 π ε ζ ο δ ρ ό µ ι α ό π ο υ σ τ ο κ α θ έ ν α α π ό α υ τ ά τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ α ν δ ι ά δ ρ ο µ ο ι µ ε ο δ η γ ο ύ ς τ υ φ λ ώ ν, σ ε δ ι α φ ό ρ ο υ ς ά ξ ο ν ε ς σ τ η ν Α θ ή ν α. Π α ρ ό λ α υ τ ά σ τ α σ η µ ε ί α ό π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ο ι ρ ά µ π ε ς π α ρ κ ά ρ ο υ ν σ υ χ ν ά τ α α υ τ ο κ ί ν η τ α κ α ι τ α µ ο τ ο π ο δ ή λ α τ α τ ο υ ς ο ι π ο λ ί τ ε ς, µ η ν α φ ή ν ο ν τ α ς ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς τ ι ς δ ι α β ά σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς α ν α π ή ρ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, π ο λ λ έ ς ε κ κ λ η σ ί ε ς σ ε ό λ η τ η ν ε π ι κ ρ ά τ ε ι α ε ί ν α ι π ρ ο σ β ά σ ι µ ε ς κ α ι τ α Α µ ε Α κ α ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α π ά ν ε κ α ι ν α π ρ ο σ ε υ χ η θ ο ύ ν χ ω ρ ί ς ε µ π ό δ ι α. 58

59 Ο ή µ ο ς ε π ι π λ έ ο ν σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι κ α ι υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α «Ε ρ µ ή ς» γ ι α τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν κ α τ α σ τ η µ ά τ ω ν. Γ ι α τ η ν ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν κ α ι τ η ν ε ν ε ρ γ ό σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς, ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν π ρ ο έ β η σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α «Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ο ύ σ π ο τ» π ρ ο β α λ λ ό τ α ν α π ό τ η ν τ η λ ε ό ρ α σ η κ α ι µ ε τ α δ ι δ ό τ α ν σ τ ο υ ς Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ύ ς Σ τ α θ µ ο ύ ς κ α ι σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ η σ ύ σ τ α σ η γ ι α τ η ν µ η π α ρ ε µ π ό δ ι σ η τ η ς Π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί ε ς. Α ρ κ ε τ έ ς θ έ σ ε ι ς π ά ρ κ ι ν γ κ π α ρ α χ ω ρ ή θ η κ α ν σ τ η ν Α θ ή ν α, ε ι δ ι κ ά γ ι α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. η µ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε τ ο τ η λ ε φ ω ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο «1 9 5» ω ς Κ έ ν τ ρ ο α ν α φ ο ρ ά ς τ ω ν η µ ο τ ώ ν γ ι α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ ν σ τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α, µ έ σ α σ τ η ν Α θ ή ν α. Ε κ π ο ν ο ύ ν τ α ι δ ι ά φ ο ρ α Ε θ ν ι κ ά κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α ε ν η µ έ ρ ω σ η ς κ α ι ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο Κ έ ν τ ρ ο Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο υ ή µ ο υ Α θ η ν α ί ω ν ό π ο υ σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν Σ ύ λ λ ο γ ο ι Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α. Τ έ λ ο ς, τ ο Γ ρ α φ ε ί ο τ ω ν Α µ ε Α τ ο υ ή µ ο υ σ υ ν δ έ θ η κ ε µ ε τ ο I n t e r n e t κ α ι α π έ κ τ η σ ε : e - m a i l ( a m e c i t yo f a t h e n s. g r ) γ ι α τ η ν ά µ ε σ η κ α ι α π ρ ό σ κ ο π τ η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν α υ τ ώ ν µ ε τ ο Γ ρ α φ ε ί ο τ ω ν Α µ ε Α τ ο υ ή µ ο υ

60 Ι Ι Ι. 4. Η κ ρ ι τ ι κ ή τ ω ν Α µ έ Α γ ι α τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ Α π ό τ η ν π λ ε υ ρ ά τ ω ν ί δ ι ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, σ ύ µ φ ω ν α µ ε έ ρ ε υ ν α 59 π ο υ έ γ ι ν ε τ ο α π ό τ η ν Ε θ ν ι κ ή Σ υ ν ο µ ο σ π ο ν δ ί α Α µ έ Α σ τ ο π λ α ί σ ι ο π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς τ η ς Κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς «E Q U A L» σ ε δ ε ί γ µ α α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, φ ά ν η κ ε ό τ ι τ ο 8 3, 5 % τ ω ν ε ρ ω τ η θ έ ν τ ω ν δ η λ ώ ν ε ι π ω ς ο β α θ µ ό ς ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς α π ό τ ο υ ς κ ρ α τ ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α µ η λ ό ς, ε ν ώ µ ό λ ι ς τ ο 1 3, 6 % ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς. Α π ό τ η ν έ ρ ε υ ν α α υ τ ή π ρ ο κ ύ π τ ε ι α κ ό µ α ό τ ι τ ο 8 4 % τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι ε κ τ ό ς ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α µ ι κ ο ύ, ε ν ώ τ ο µ έ σ ο ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ε ι σ ό δ η µ α τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν π ο υ έ χ ο υ ν έ ν α µ έ λ ο ς µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι χ α µ η λ ό τ ε ρ ο α π ό τ ω ν ά λ λ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν, κ υ ρ ί ω ς λ ό γ ω τ ω ν χ α µ η λ ώ ν π ρ ο ν ο ι α κ ώ ν ε π ι δ ο µ ά τ ω ν κ α ι σ υ ν τ ά ξ ε ω ν. Έ τ σ ι θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό τ ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α β ι ώ ν ο υ ν τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό α π ο κ λ ε ι σ µ ό σ ε π ο λ λ α π λ ο ύ ς τ ο µ ε ί ς κ α ι π ρ ω τ ί σ τ ω ς σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς µ ε τ ο ν α π ο κ λ ε ι σ µ ό τ ο υ ς α π ό τ η ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. Ε π ι π λ έ ο ν, σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, π ο λ ύ σ υ χ ν ά τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι α π ό υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι α γ α θ ά λ ό γ ω ε µ π ο δ ί ω ν σ τ ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ι σ τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς. Σ τ ο ν τ ο µ έ α τ ο υ π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ κ α ι τ η ς ψ υ χ α γ ω γ ί α ς, τ α ε µ π ό δ ι α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε σ υ ν δ υ α σ µ ό µ ε τ ι ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ β ι ώ ν ο υ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ ε τ έ τ ο ι ο υ ε ί δ ο υ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς υ γ ε ί α ς, α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν 59 S_Document_id=106, σ

61 π ρ ο β λ ή µ α τ α π ρ ό σ β α σ η ς κ α ι ι σ ό τ ι µ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς κ α ι α σ φ ά λ ι σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι π ρ ο β λ ή µ α τ α λ ό γ ω έ λ λ ε ι ψ η ς ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ κ α ι π ο ι ο τ ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν. Σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς π ρ ό ν ο ι α ς κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς φ ρ ο ν τ ί δ α ς, η έ λ λ ε ι ψ η π α ρ ο χ ή ς υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν ο δ η γ ε ί σ τ ο ν α π ο κ λ ε ι σ µ ό α υ τ ώ ν κ α ι τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς, κ α ι σ ε α ρ κ ε τ έ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς σ τ ο ν ε γ κ λ ε ι σ µ ό τ ω ν α τ ό µ ω ν σ τ α σ π ί τ ι α τ ο υ ς. Η ε ι κ ό ν α ε ί ν α ι ε λ α φ ρ ώ ς κ α λ ύ τ ε ρ η γ ι α τ η ν Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η, κ α θ ώ ς π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι τ ο 5 1, 7 % δ η λ ώ ν ε ι π ω ς δ ε ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο α π ό τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, τ ο 2 8, 3 % δ η λ ώ ν ε ι µ έ τ ρ ι α ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο ε ν ώ τ ο 1 0, 2 % δ ή λ ω σ ε π ο λ ύ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο. Λ α µ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ ι ν ό τ ι η τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ε ί ν α ι ο π ι ο κ ο ν τ ι ν ό ς φ ο ρ έ α ς τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς σ τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς, τ α π α ρ α π ά ν ω σ τ ο ι χ ε ί α α ν α δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ η ν υ σ τ έ ρ η σ η π ο υ υ π ά ρ χ ε ι α π ό τ η ν τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν κ α ι τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή τ ο υ ς γ ι α τ η ν ο µ α λ ή έ ν τ α ξ η σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς. Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν α κ ό µ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι υ ψ η λ ό π ο σ ο σ τ ό τ ω ν ε ρ ω τ ώ µ ε ν ω ν δ ή λ ω σ ε ό τ ι ε ί ν α ι µ έ τ ρ ι α ή κ α θ ό λ ο υ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο ι α π ό τ ι ς δ ο µ έ ς σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α 60. Α κ ό µ α, ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ε ρ ω τ η θ έ ν τ ε ς ( 4 5, 2 % ) δ ε ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο ι α π ό τ η ν κ ί ν η σ η µ έ σ α σ τ η ν π ό λ η, ε ν ώ τ ο 3 0 % δ ή λ ω σ ε µ έ τ ρ ι α ι κ α ν ο π ο ί η σ η κ α ι µ ό λ ι ς τ ο 1 3 % δ ή λ ω σ ε π ο λ ύ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο 61. Η ί δ ι α δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ α ι γ ι α τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς κ α ι δ η µ ο τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς λ ό γ ω τ ω ν δ υ σ κ ο λ ι ώ ν π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν κ α ι τ ω ν ε µ π ο δ ί ω ν π ο υ π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ ν τ η ν ε λ ε ύ θ ε ρ η κ ί ν η σ ή τ ο υ ς. υ σ κ ο λ ί ε ς 60 AS_Document_id=106, σ AS_Document_id=106, σ

62 α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ι ε π ί σ η ς κ α ι σ τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο, τ η ν ε ρ γ α σ ί α, τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς, σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ψ υ χ α γ ω γ ί α ς κ α ι π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ 62. Α π ό τ α π α ρ α π ά ν ω δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι ό τ ι π α ρ ά τ ι ς ό π ο ι ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν υ π ο δ ο µ ώ ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς δ η µ ό σ ι ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς, ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α υ π ά ρ χ ο υ ν σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Α ν α φ ο ρ ι κ ά µ ε τ ο θ έ µ α τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ό λ η τ ω ν Α θ η ν ώ ν, π ο λ λ ά ε ί ν α ι τ α π α ρ ά π ο ν α π ο υ ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι α π ό τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α λ λ ά κ α ι α π ό τ ο υ ς σ υ λ λ ο γ ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς α υ τ ο ί δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι. Γ ι α π ο λ λ ο ύ ς, δ ε ν έ χ ε ι ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ η ς π ρ ο σ π ε λ α σ ι µ ό τ η τ α ς τ η ς Α θ ή ν α ς ε ν ώ π ο λ λ έ ς ρ ά µ π ε ς ε ί ν α ι α π ρ ο σ π έ λ α σ τ ε ς λ ό γ ω κ α κ ο τ ε χ ν ι ώ ν, κ ά ν ο ν τ α ς δ ύ σ κ ο λ η τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ ω ν δ ι α δ ρ ο µ ώ ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Α π ό α κ ό µ α µ ι α έ ρ ε υ ν α π ο υ π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε π ρ ό σ φ α τ α 63, π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι ο ι ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς µ ε κ ι ν η τ ι κ ά α ν ά π η ρ α π α ι δ ι ά α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ η µ α ν τ ι κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ η ν κ α τ ο ι κ ί α τ ο υ ς, κ υ ρ ί ω ς α π ό τ η ν κ ε ν τ ρ ι κ ή ε ί σ ο δ ο τ η ς π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς έ ω ς τ η ν ε ί σ ο δ ο τ ο υ δ ι α µ ε ρ ί σ µ α τ ό ς τ ο υ ς κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν σ τ η ν ύ π α ρ ξ η σ κ α λ ο π α τ ι ώ ν ή ε µ π ο δ ί ω ν κ α ι τ η ν α ν ε π ά ρ κ ε ι α ή τ η ν α ν υ π α ρ ξ ί α α ν ε λ κ υ σ τ ή ρ α. Ε π ι π λ έ ο ν τ α µ έ λ η τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ε π ι β α ρ ύ ν ο ν τ α ι α π ό τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς π ο υ θ έ τ ε ι η µ ε τ α κ ί ν η σ η τ ο υ α ν ά π η ρ ο υ π α ι δ ι ο ύ Α π ό τ η ν ά π ο ψ η τ η ς α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η ς τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ( % ) δ ε ν π ρ ο β α ί ν ο υ ν σ ε α λ λ α γ έ ς ή µ ε τ α τ ρ ο π έ ς τ η ς κ α τ ο ι κ ί α ς τ ο υ ς, π ο υ θ α δ ι ε υ κ ό λ υ ν α ν τ ο α ν ά π η ρ ο π α ι δ ί. Α κ ό µ α, π ο λ λ έ ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν σ υ χ ν ή 62 Μαρίνα Βελιώτη-Γεωργακοπούλου, Ειρήνη Τουντασάκη, 1997, σ

63 α λ λ α γ ή κ α τ ο ι κ ί α ς, χ ω ρ ί ς ό µ ω ς α ν α γ κ α σ τ ι κ ά ν α µ ε τ α κ ο µ ί ζ ο υ ν σ ε κ α τ ο ι κ ί ε ς κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ε ς γ ι α τ ο α ν ά π η ρ ο µ έ λ ο ς. Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ( % ) δ ε ν έ χ ο υ ν κ α µ ί α π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν ε ν η µ έ ρ ω σ η ω ς π ρ ο ς τ ι ς ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς κ α ι ά λ λ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς, ο ι ο π ο ί ε ς θ α µ π ο ρ ο ύ σ α ν ί σ ω ς ν α τ ο υ ς β ο η θ ή σ ο υ ν ν α ε π ι λ ύ σ ο υ ν κ ά π ο ι α α π ό τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν. Α ρ κ ε τ ο ί γ ο ν ε ί ς φ ά ν η κ ε π ω ς έ χ ο υ ν π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς ν α σ υ λ λ έ ξ ο υ ν σ χ ε τ ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς, ό µ ω ς κ α τ έ λ η ξ α ν ν α α π ο γ ο η τ ε υ τ ο ύ ν α π ό τ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς τ ο υ ε γ χ ε ι ρ ή µ α τ ο ς. Τ έ λ ο ς, ο ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς τ ω ν γ ο ν έ ω ν γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ η ς κ α τ ο ι κ ί α ς τ ο υ ς σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π α ρ ο χ ή χ α µ η λ ό τ ο κ ω ν δ α ν ε ί ω ν α π ό τ η ν π ο λ ι τ ε ί α ή π α ρ ο χ ή έ τ ο ι µ η ς κ α τ ο ι κ ί α ς. 63

64 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο I V Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α I. Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Η ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ι σ ό τ ι µ η ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι α κ α τ ά θ ε σ η ς ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν π ο λ ι τ ώ ν, α π α σ χ ό λ η σ α ν π ρ ό σ φ α τ α κ α ι τ η Β ο υ λ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν. Η ι α κ ο µ µ α τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ α α ν α π η ρ ι κ ά θ έ µ α τ α ε ξ έ δ ω σ ε µ ι α έ κ θ ε σ η π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ η ν π ρ ώ τ η τ ε κ µ η ρ ι ω µ έ ν η κ α τ α γ ρ α φ ή α π ό τ η ν Β ο υ λ ή τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι 64. Ο ι σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν β α σ ι κ ό σ η µ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς σ τ ο δ η µ ό σ ι ο δ ι ά λ ο γ ο σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ η ν π ρ ο ο π τ ι κ ή β ε λ τ ί ω σ η ς τ ο υ υ φ ι σ τ α µ έ ν ο υ ν ο µ ο θ ε τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ, α λ λ ά κ α ι σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α λ ή ψ η ς ό λ ω ν τ ω ν α ν α γ κ α ί ω ν δ ρ ά σ ε ω ν α π ό τ α α ρ µ ό δ ι α ό ρ γ α ν α τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζ ω ή ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Η Έ κ θ ε σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς π ρ ο τ ε ί ν ε ι µ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η κ α ι α π α σ χ ό λ η σ η α ν α π ή ρ ω ν ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν σ ε ι δ ι ω τ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς, τ η ν α ν α β ά θ µ ι σ η τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν ε ν η µ έ ρ ω σ η ς τ ο υ Ο. Α. Ε.. π ρ ο ς τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α γ ι α τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς, τ η ν α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ Ν / γ ι α τ ι ς π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο δ η µ ό σ ι ο κ α ι ι δ ι ω τ ι κ ό

65 τ ο µ έ α κ α ι τ ο δ ι α χ ω ρ ι σ µ ό τ ω ν δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν π ρ ο σ λ ή ψ ε ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν α π ό τ ι ς υ π ό λ ο ι π ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς π ρ ο σ τ α τ ε υ µ έ ν ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν τ ο υ ν ό µ ο υ. Α κ ό µ α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η σ ύ σ τ α σ η Ε ι δ ι κ ή ς Μ ό ν ι µ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς σ τ η Β ο υ λ ή γ ι α τ α Α ν α π η ρ ι κ ά Θ έ µ α τ α, κ α ι η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α Ε θ ν ι κ ο ύ Π α ρ α τ η ρ η τ η ρ ί ο υ Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί ε ς. Η έ κ θ ε σ η π α ρ έ χ ε ι α κ ό µ α π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς α γ ω γ ή ς π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι σ τ ο υ ς µ α θ η τ έ ς µ ε ε ι δ ι κ έ ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς, τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ τ ο µ έ α τ η ς υ γ ε ί α ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ό ν ο ι α ς, α λ λ ά κ α ι τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ό λ η κ α ι σ τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α γ ι α τ ο ε υ α ί σ θ η τ ο α υ τ ό θ έ µ α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η κ α θ ι έ ρ ω σ η υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ύ µ α θ ή µ α τ ο ς σ τ ι ς α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ έ ς σ χ ο λ έ ς µ ε α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς α ν ά γ κ ε ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε κ ι ν η τ ι κ ή α ν α π η ρ ί α σ τ ο δ ο µ η µ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ι η έ ν τ α ξ η τ ο υ κ ρ ι τ η ρ ί ο υ τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς δ η µ ο σ ί ω ν έ ρ γ ω ν. Α κ ό µ α, η θ έ σ π ι σ η α υ σ τ η ρ ώ ν κ υ ρ ώ σ ε ω ν σ τ ο ν Κ ώ δ ι κ α Ο δ ι κ ή ς Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς γ ι α τ ο υ ς π α ρ α β ά τ ε ς π ο υ π α ρ κ ά ρ ο υ ν σ ε ρ ά µ π ε ς ή χ ώ ρ ο υ ς σ τ ά θ µ ε υ σ η ς γ ι α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α 65. Η ε λ λ ι π ή ς φ ρ ο ν τ ί δ α π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν, τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α σ τ η ν κ α τ α σ κ ε υ ή, σ υ ν τ ή ρ η σ η κ α ι δ ι ό ρ θ ω σ η κ α κ ο τ ε χ ν ι ώ ν τ ω ν π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν η ε κ τ ε τ α µ έ ν η α ν ά π τ υ ξ η ε µ π ο ρ ι κ ώ ν χ ρ ή σ ε ω ν σ α υ τ ά µ α ζ ί µ ε τ ο φ α ι ν ό µ ε ν ο π α ρ ά ν ο µ η ς κ α τ ά λ η ψ η ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν, α π α σ χ ό λ η σ α ν κ α ι τ ο Σ υ ν ή γ ο ρ ο τ ο υ Π ο λ ί τ η, π ο υ µ ε έ κ θ ε σ ή τ ο υ π ρ ο ς τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν η µ ό σ ι α ς ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς, α π ο κ α λ ύ π τ ε ι τ η ν έ λ λ ε ι ψ η α ν α γ κ α ί ω ν π ρ ο σ α ρ µ ο γ ώ ν γ ι α τ η ν α κ ώ λ υ τ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς, π ο υ π ρ ο δ ί δ ο υ ν µ ι α γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η έ λ λ ε ι ψ η σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ τ η ς π ό λ η ς µ ε γ ν ώ µ ο ν α τ ο ν π ε ζ ό. Γ ι α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α α υ τ ά, π ρ ο τ ε ί ν ε ι τ ο ν α υ σ τ η ρ ό έ λ ε γ χ ο τ ω ν ε ρ γ ο λ ά β ω ν γ ι α τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή

66 π ρ ο τ ύ π ω ν κ α τ α σ κ ε υ ή ς, σ υ ν τ ή ρ η σ η ς κ α ι ε π ι σ κ ε υ ή ς π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν, τ η σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή ε π ι β ο λ ή κ υ ρ ώ σ ε ω ν γ ι α π α ρ ά ν ο µ η κ α τ ά λ η ψ η π ε ζ ο δ ρ ο µ ί ω ν κ α ι τ η λ ή ψ η µ έ τ ρ ω ν γ ι α τ η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί ε ς 66. Γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, α κ ό µ α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α χ α ρ α χ θ ε ί µ ι α ε θ ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή π ρ ό λ η ψ η ς τ η ς α ν α π η ρ ί α ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ε ί ν α ι σ α φ έ ς ό τ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α α ξ ι ο π ο ι η θ ε ί ο θ ε τ ι κ ό ς ρ ό λ ο ς τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς σ τ α ά τ ο µ α α υ τ ά ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η η ι σ ό τ ι µ η έ ν τ α ξ η σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν. Η θ έ σ π ι σ η τ η ς υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ω ν π α ι δ ι ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι η ε π έ κ τ α σ η τ ο υ θ ε σ µ ο ύ τ ο υ ο λ ο ή µ ε ρ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ κ α ι σ τ α Ε ι δ ι κ ά Σ χ ο λ ε ί α σ υ ν ι σ τ ά έ ν α β ή µ α π ρ ο ς τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς µ α ς π ο λ ι τ ι κ ή ς. Θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ο θ ε ί ι δ ι α ί τ ε ρ η έ µ φ α σ η σ τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν ι κ α ν ο τ ή τ ω ν κ α ι π ρ ο σ ό ν τ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Π ρ ο ς τ η κ α τ ε ύ θ υ ν σ η α υ τ ή θ α β ο η θ ο ύ σ ε η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η ε ν ό ς ε θ ν ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν µ ε τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ί σ ω ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς κ α ι σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Ν α υ π ά ρ ξ ο υ ν δ ι ε υ κ ο λ ύ ν σ ε ι ς σ τ η ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α, µ ε ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό, π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς κ λ π. Α κ ό µ α ν α υ π ά ρ ξ ε ι ε ν α ρ µ ό ν ι σ η τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ε ρ ι ε χ ο µ έ ν ο υ µ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς, κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α µ ε τ ι ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς ε κ ε ί ν ε ς π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Τ έ λ ο ς ν α δ ι α µ ο ρ φ ω θ ο ύ ν κ ρ ι τ ή ρ ι α σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α κ α τ ά ρ τ ι σ η ς π ο υ ν α µ η ν δ η µ ι ο υ ρ γ ο ύ ν α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς σ τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α

67 Τ α µ έ τ ρ α θ α ή τ α ν ω φ έ λ ι µ ο ν α ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο ν τ α ι α ν ά κ α τ η γ ο ρ ί α α ν α π η ρ ί α ς, ώ σ τ ε ν α α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ι α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ά τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ η ς κ ά θ ε κ α τ η γ ο ρ ί α ς. Η π ο λ ι τ ε ί α θ α π ρ έ π ε ι α κ ό µ α ν α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ α µ έ τ ρ α κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν ώ σ τ ε ν α δ ι ε υ κ ο λ υ ν θ ε ί η ι σ ό τ ι µ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή έ ν τ α ξ ή τ ο υ ς. Ν α γ ί ν ε τ α ι α υ σ τ η ρ ή ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν ν ό µ ω ν π ο υ π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο υ ν τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ ά τ ο υ ς, ν α δ ι α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ι ο ι π ό ρ ο ι π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ι γ ι α τ η φ ρ ο ν τ ί δ α τ ο υ ς, τ η ν α σ φ ά λ ι σ ή τ ο υ ς, τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν ε π ι δ ο µ ά τ ω ν τ ο υ ς κ λ π. Ο ι σ τ ο χ ε υ µ έ ν ε ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς ε λ α φ ρ ύ ν σ ε ι ς γ ι α τ α Α µ ε Α κ α ι τ ι ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς π ο υ έ χ ο υ ν ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α κ α θ ώ ς κ α ι ο ι σ τ ο χ ε υ µ έ ν ε ς α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς ρ υ θ µ ί σ ε ι ς γ ι α τ α Α µ ε Α θ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν θ ε τ ι κ ά π ρ ο ς τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ η α υ τ ή. Ν α α ν α β α θ µ ι σ τ ο ύ ν ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, τ ω ν φ ο ρ έ ω ν τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, κ α ι τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν, κ α θ ώ ς ό π ω ς α ν α φ έ ρ θ η κ ε κ α ι π α ρ α π ά ν ω, ο β α θ µ ό ς ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α µ η λ ό ς α π ό τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς. Γ ι α τ η ν π ρ ό λ η ψ η ε µ φ ά ν ι σ η ς φ α ι ν ο µ έ ν ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ε ί ν α ι σ η µ α ν τ ι κ ή η ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ α π ο κ ε ν τ ρ ω µ έ ν ο υ δ ι κ τ ύ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι κ υ ρ ί ω ς α π ό τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ ω ν δ ο µ ώ ν π ρ ω τ ο β ά θ µ ι α ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς. Θ α π ρ έ π ε ι ν α α ν α β α θ µ ι σ τ ε ί ο γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο ς ρ ό λ ο ς τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς σ τ η χ ά ρ α ξ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς τ ω ν ή µ ω ν τ η ς χ ώ ρ α ς. Σ η µ α ν τ ι κ ή α ρ ω γ ή θ α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι η α π ο ρ ρ ό φ η σ η κ ο ν δ υ λ ί ω ν α π ό τ α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α τ ω ν Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν π λ α ι σ ί ω ν Σ τ ή ρ ι ξ η ς, ε ν ώ χ ρ ή σ ι µ η θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α π ο δ ε ι χ τ ε ί κ α ι η α ν τ α λ λ α γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν, ε µ π ε ι ρ ι ώ ν τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς κ α ι κ α λ ώ ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν α π ό ά λ λ α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά κ ρ ά τ η µ έ λ η. Σ τ ο ν τ ο µ έ α α υ τ ό 67

68 θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α η ε µ π λ ο κ ή κ α ι τ η ς ι δ ι ω τ ι κ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς α λ λ ά κ α ι η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Ο ι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό σ υ ν έ χ ε ι α κ α ι σ υ ν έ π ε ι α κ α ι ν α µ η ν ε ξ α ν τ λ ο ύ ν τ α ι µ ό ν ο σ ε π ε ρ ι σ τ α σ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, ε ν ώ ο ι π α ρ ε µ β ά σ ε ι ς θ α ή τ α ν ω φ έ λ ι µ ο ν α υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι κ α ι ν α α ξ ι ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι σ τ ο τ ο π ι κ ό ε π ί π ε δ ο, µ έ σ ω δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, κ α ι µ ε τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ω ν ί δ ι ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν. Ε π ι π λ έ ο ν, ω φ έ λ ι µ η ε ί ν α ι κ α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν π ο υ σ χ ε δ ι ά ζ ο ν τ α ι γ ι α τ α ά τ ο µ α α υ τ ά, κ α ι η έ ν τ α ξ η σ ε κ ο ι ν ο τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α τ η ς ν έ α ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ Ά λ λ ω σ τ ε η σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η π η γ ή χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ς π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η κ α ι π ρ έ π ε ι - β ά σ ε ι τ ο υ ν έ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς - ν α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ε ί µ ε τ έ τ ο ι ο τ ρ ό π ο ώ σ τ ε ν α α ρ θ ο ύ ν τ α ε µ π ό δ ι α π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ η ν κ α θ η µ ε ρ ι ν ή τ ο υ ς ζ ω ή. Τ α ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ά Τ α µ ε ί α µ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν έ ν α β α σ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο σ τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ ε ο λ ό κ λ η ρ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η δ ι ό τ ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η µ ε ί ω σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι τ ω ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν τ ο υ ς µ έ σ ω τ η ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς µ η - δ ι ά κ ρ ι σ η ς κ α ι τ η ς θ ε τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς π ρ ο ς τ α ά τ ο µ α α υ τ ά σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ ς. Α κ ό µ α θ α σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ρ ο σ ι τ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α µ ε π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί ε ς, τ ο δ ο µ η µ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, τ η ν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή κ λ η ρ ο ν ο µ ι ά κ α ι τ ι ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν. Ε π ι π λ έ ο ν µ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν τ ο ρ ό λ ο τ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ώ ν Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ώ ν Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν γ ι α θ έ µ α τ α 68

69 α ν α π η ρ ί α ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ε τ α ι ό τ ι σ τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ε ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ έ ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς κ α ι , η Ε θ ν ι κ ή Σ υ ν ο µ ο σ π ο ν δ ί α Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α δ ι ε κ δ ί κ η σ ε τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ η ς σ τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ η ς π ο ρ ε ί α ς ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ ω ν Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ώ ν Π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν ( Ε. Π. ) τ ο υ δ ε ύ τ ε ρ ο υ κ α ι τ ρ ί τ ο υ Κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ Π λ α ι σ ί ο υ Σ τ ή ρ ι ξ η ς. Β α σ ι κ ή δ ι α π ί σ τ ω σ η τ ω ν π α ρ α π ά ν ω ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν ή τ α ν ό τ ι τ ο κ ρ ι τ ή ρ ι ο τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, ζ ω τ ι κ ή ς σ η µ α σ ί α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α, δ ε ν ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ν σ ε ό λ α τ α Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ά Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, µ ε α π ο τ έ λ ε σ µ α ν α µ η δ ι α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι η µ έ γ ι σ τ η δ υ ν α τ ή ω φ έ λ ε ι α π ο υ µ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α α π ο κ ο µ ί σ ο υ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α α π ό τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς π ο υ α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ν σ τ ο γ ε ν ι κ ό π λ η θ υ σ µ ό 67. Η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν δ η µ ό σ ι ω ν υ π ο δ ο µ ώ ν ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η, ι δ ι α ί τ ε ρ α σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς, τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ε ρ γ α σ ί α ς, τ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά ι δ ρ ύ µ α τ α, τ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α ψ υ χ α γ ω γ ί α ς, ώ σ τ ε ν α δ ι α µ ο ρ φ ω θ ε ί έ ν α κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν σ τ ο ο π ο ί ο θ α µ π ο ρ ο ύ ν ν α ζ ο υ ν ό λ ο ι χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς. Η τ ή ρ η σ η τ ω ν α ρ χ ώ ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς σ ' ό λ α τ α έ ρ γ α, τ ι ς υ π ο δ ο µ έ ς, τ ι ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς. Ο ι φ ο ρ ε ί ς τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς ε π ί σ η ς θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ι α σ φ α λ ί σ ο υ ν τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι ν α κ α τ α β ά λ λ ο υ ν κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α τ η ν ι σ ό τ ι µ η έ ν τ α ξ ή τ ο υ ς σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ θ α β ο η θ ή σ ε ι ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ ε ρ α τ α ά τ ο µ α α υ τ ά ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν σ τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό ι σ τ ό. Ο σ χ ε δ ι α σ µ ό ς ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς, π ρ ο ο ρ ι σ µ έ ν ω ν ε ι δ ι κ ά γ ι α τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η α υ τ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α τ η γ ο ρ ί α, η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν ε ρ γ ο δ ο τ ώ ν κ α ι τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, η π α ρ ο χ ή ε λ κ υ σ τ ι κ ώ ν pdf 69

70 κ ι ν ή τ ρ ω ν σ τ ο υ ς ε ρ γ ο δ ό τ ε ς γ ι α τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η Α µ ε Α, η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α τ ω ν α τ ό µ ω ν α υ τ ώ ν, η σ υ ν ε χ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ ή τ ο υ ς, ε ί ν α ι µ ε ρ ι κ έ ς α π ό τ ι ς π ι θ α ν έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς π ο υ θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α υ ι ο θ ε τ ή σ ε ι η π ο λ ι τ ε ί α. Θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ψ η φ ι σ τ ε ί α κ ό µ α ε ι δ ι κ ό ς ν ό µ ο ς γ ι α τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η κ α ι τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Π ρ ο ς τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ η α υ τ ή θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α β ο η θ ή σ ο υ ν κ α ι ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ Ο Α Ε µ ε δ ι α ρ κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η π ρ ο ς τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς γ ι α τ η ν κ ά λ υ ψ η ο ρ ι σ µ έ ν ω ν ν έ ω ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς α π ό Α µ ε Α, Η α ν α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή τ ο υ θ ε σ µ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς κ α ι η σ υ µ µ ό ρ φ ω σ η π ρ ο ς τ ι ς ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς ο δ η γ ί ε ς ( π χ / 7 8 ) κ ρ ί ν ε τ α ι σ κ ό π ι µ η. Π ρ έ π ε ι ν α α ν α θ ε ω ρ η θ ε ί κ α ι σ υ µ π λ η ρ ω θ ε ί τ ο ι σ χ ύ ο ν θ ε σ µ ι κ ό π λ α ί σ ι ο σ χ ε τ ι κ ά µ ε θ έ µ α τ α π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε η ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ ι σ χ ύ ο ν τ ο ς θ ε σ µ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ κ α ι η σ υ µ π λ ή ρ ω σ ή τ ο υ ό π ο υ α υ τ ό α π α ι τ ε ί τ α ι ( ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η Κ τ ι ρ ι ο δ ο µ ι κ ο ύ Κ α ν ο ν ι σ µ ο ύ, κ α θ ι έ ρ ω σ η µ ε λ έ τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ι α τ η ν έ κ δ ο σ η ο ι κ ο δ ο µ ι κ ή ς ά δ ε ι α ς, π ι σ τ ο π ο ί η σ η π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς υ π ο δ ο µ ώ ν / υ π η ρ ε σ ι ώ ν / α γ α θ ώ ν, σ υ µ π λ ή ρ ω σ η θ ε σ µ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ µ ε τ α φ ο ρ ώ ν - Κ ώ δ ι κ α Ο δ ι κ ή ς Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς κ λ π ). Α κ ό µ α η θ ε σ µ ο θ έ τ η σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α τ ε π έ κ τ α σ η τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς τ ω ν υ π ο δ ο µ ώ ν. Η δ ι α σ φ ά λ ι σ η α π ό τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς α ρ χ έ ς κ α ι τ ο υ ς δ η µ ό σ ι ο υ ς φ ο ρ ε ί ς ό τ ι κ ρ ι τ ή ρ ι α π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι σ τ ι ς τ ε χ ν ι κ έ ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς ό λ ω ν τ ω ν έ ρ γ ω ν, τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν, τ ω ν π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς Ο δ η γ ί ε ς τ η ς Ε. Ε. γ ι α τ ι ς η µ ό σ ι ε ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε ς. Ε π ι π λ έ ο ν, η κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α σ τ ά σ ε ω ν κ α ι σ υ µ π ε ρ ι φ ο ρ ώ ν τ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν τ η ς δ η µ ό σ ι α ς δ ι ο ί κ η σ η ς π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ µ έ ν ω ν π ρ ο ς τ η µ η δ ι ά κ ρ ι σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν µ ε α ν α π η ρ ί α κ α ι τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ η ς π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α ς 70

71 σ τ ο σ χ ε δ ι α σ µ ό έ ρ γ ω ν, π ο λ ι τ ι κ ώ ν, δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν κ λ π.. Τ έ λ ο ς γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς ε ρ γ α σ ι α κ ή ς ζ ω ή ς τ ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ µ ε α ν α π η ρ ί ε ς θ α ή τ α ν χ ρ ή σ ι µ α µ έ τ ρ α ό π ω ς η δ ι α σ φ ά λ ι σ η ε ύ κ ο λ η ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο χ ώ ρ ο ε ρ γ α σ ί α ς, τ ο ε υ ν ο ϊ κ ό ω ρ ά ρ ι ο ε ρ γ α σ ί α ς, τ ο σ ύ σ τ η µ α α δ ε ι ώ ν κ λ π ) 68. Γ ι α τ η ν σ υ ν ο λ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν Α µ ε Α θ α ή τ α ν ω φ έ λ ι µ η µ ι α σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, π ο υ θ α σ υ µ β ά λ λ ε ι ά λ λ ω σ τ ε κ α ι σ τ ο ν σ ω σ τ ό τ ε ρ ο κ α ι σ υ ν τ ο ν ι σ µ έ ν ο σ χ ε δ ι α σ µ ό τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν. Π ι θ α ν ό τ α τ α θ α ή τ α ν χ ρ ή σ ι µ η η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α µ ι α ς ε ι δ ι κ ή ς Α ρ χ ή ς µ ε β α σ ι κ ό α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η κ α ι τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν γ ι α τ α Α µ ε Α, µ ε π ι θ α ν ό τ η τ ε ς ε µ π λ ο κ ή ς σ τ η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν, τ η ν έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν. Έ τ σ ι ί σ ω ς θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ε ν ι σ χ υ θ ε ί η α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ η τ α τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π α ρ ε µ β ά σ ε ω ν ο σ υ ν τ ο ν ι σ µ ό ς τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν κ α ι η π ι ο σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι σ ω σ τ ό ς σ χ ε δ ι α σ µ ό ς π ο λ ι τ ι κ ή ς κ α ι ν α π ρ ο ω θ η θ ο ύ ν π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α δ ρ ά σ η ς π ο υ θ α σ τ ο χ ε ύ ο υ ν σ τ η ν δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ί σ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν γ ι α τ α Α µ ε Α, π ρ έ π ε ι ν α υ π ά ρ ξ ε ι µ ί α ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν η κ α τ α γ ρ α φ ή τ η ς π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α ς π ο υ θ α σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι α π ό π ο ι ο τ ι κ ή κ α ι π ο σ ο τ ι κ ή α ν ά λ υ σ η τ ω ν υ π α ρ χ ο υ σ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι τ ω ν π ρ α γ µ α τ ι κ ώ ν α ν α γ κ ώ ν τ ω ν Α µ Ε Α σ τ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ό χ ώ ρ ο. Γ ι α ν α π ρ α γ µ α τ ο π ο ι η θ ε ί α υ τ ό, θ α π ρ έ π ε ι ν α α ν α λ υ θ ε ί τ ο σ ύ σ τ η µ α π α ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ ε κ ά θ ε κ α τ η γ ο ρ ί α Α µ Ε Α α λ λ ά κ α ι ν α α ν α λ υ θ ο ύ ν ο ι α ν ά γ κ ε ς τ ω ν Α µ Ε Α, η ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή τ ο υ ς κ α τ ά σ τ α σ η, τ ο ε ί δ ο ς κ α ι ο β α θ µ ό ς α ν α π η ρ ί α ς, η ε κ π α ί δ ε υ σ η, ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή κ α τ ά ρ τ ι σ η, α π α σ χ ό λ η σ η κ λ π pdf 71

72 Τ έ λ ο ς ε ί ν α ι κ α τ α ν ο η τ ό ό τ ι θ α π ρ έ π ε ι ν α α ξ ι ο π ο ι η θ ο ύ ν ο ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς, ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ε κ ε ί ν ε ς τ ο υ Ε Σ Π Α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ δ υ ν α µ ι κ ο ύ κ α ι σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α δ ο µ ώ ν κ α ι υ π ο δ ο µ ώ ν, έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α π ρ ο ω θ η θ ε ί η ο υ σ ι α σ τ ι κ ή ε ξ ί σ ω σ η τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς, η ο π ο ί α θ α τ ο υ ς ε π ι τ ρ έ ψ ε ι ν α σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν ε ν ε ρ γ ά, ω ς ι σ ό τ ι µ ο ι π ο λ ί τ ε ς, σ τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο - κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ α ι π ο λ ι τ ι κ ό γ ί γ ν ε σ θ α ι τ η ς χ ώ ρ α ς. I I. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Μ ε β ά σ η τ α ό σ α π ι ο π ά ν ω π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν, µ π ο ρ ο ύ µ ε ν α κ α τ α λ ή ξ ο υ µ ε σ ε ο ρ ι σ µ έ ν α β α σ ι κ ά σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α γ ι α τ η ν κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α µ έ σ ω τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι τ ω ν δ ρ ά σ ε ω ν π ο υ α ν α λ α µ β ά ν ε ι ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν. Σ ε π ο λ λ ο ύ ς τ ο µ ε ί ς κ α ι π ο λ ύ π λ ε υ ρ α π ρ ο σ π α θ ε ί τ ο κ ρ ά τ ο ς σ υ ν ο λ ι κ ά α λ λ ά κ α ι ο ή µ ο ς ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ν α ά ρ ε ι τ ο ν α π ο κ λ ε ι σ µ ό π ο υ π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν : σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι σ τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σ τ η ν ι σ ό τ ι µ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ τ η ν ά ρ σ η κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ κ α ι π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η ς τ ω ν Α µ έ α, σ τ η ν Υ γ ε ί α, τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α κ α ι τ η ν α σ φ ά λ ι σ η, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σ τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η ε ν ό ς ε λ ά χ ι σ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν Α µ ε Α µ ε τ η ν π α ρ ο χ ή δ ω ρ ε ά ν ι α τ ρ ο φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ ή ς π ε ρ ί θ α λ ψ η ς κ α ι τ η θ έ σ π ι σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς ε ν ί σ χ υ σ η ς κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν ε γ κ α θ ί δ ρ υ σ η κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ι δ ρ υ µ ά τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε π α ν έ ν τ α ξ ή ς, κ α ι τ έ λ ο ς, σ τ ι ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σ τ η ν π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν Α µ ε Α σ τ ο φ υ σ ι κ ό κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. 72

73 Ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν έ χ ε ι ε π ι φ ο ρ τ ι σ τ ε ί µ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν σ τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ η τ η ς α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι τ η ς ε λ λ ά τ ω σ η ς τ η ς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς. Τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α, ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς υ γ ε ί α ς, ο ι α θ λ η τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, ο π ο λ ι τ ι σ µ ό ς, τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς κ α ι ά λ λ α, α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο π ε δ ί ο τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π ο υ σ τ ο χ ε ύ ο υ ν σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α µ ι α ς π ό λ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς κ α ι π ρ ο σ β ά σ ι µ η ς γ ι α κ ά θ ε π ο λ ί τ η. Μ έ σ ω τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ω ν θ ε σ µ ώ ν α υ τ ώ ν α π ό τ ο ε π ί π ε δ ο τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, ο ι τ ο π ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α β ρ ί σ κ ε τ α ι π ι ο κ ο ν τ ά σ τ η λ ή ψ η τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν σ ε θ έ µ α τ α π ο υ τ η ν α φ ο ρ ο ύ ν κ α ι µ π ο ρ ε ί ν α ε π η ρ ε ά σ ε ι τ ι ς α π ο φ ά σ ε ι ς π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ζ ω ή τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν. Έ τ σ ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α γ ί ν ο υ ν π ι ο σ υ ν ε ι δ η τ ά κ α ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά β ή µ α τ α γ ι α τ η χ ά ρ α ξ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η σ η µ α ν τ ι κ ώ ν τ ο µ έ ω ν σ τ η ζ ω ή τ η ς π ό λ η ς, ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ε σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α κ α ι ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α ά τ ο µ α π ο υ χ ρ ή ζ ο υ ν π ρ ο σ τ α σ ί α ς, ό π ω ς ε ί ν α ι κ α ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α. Μ έ σ α σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, έ χ ο υ ν δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ε ί µ έ σ α σ τ ο υ ς ή µ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν α γ ρ α φ ε ί α γ ι α τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο Σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ ά τ ω α π ό τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Μ έ ρ ι µ ν α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς, έ χ ε ι σ υ σ τ α θ ε ί γ ι α ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι ε ι δ ι κ ά τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν Α µ έ Α, δ ί ν ο ν τ α ς σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, ε ν η µ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς κ α ι α σ κ ώ ν τ α ς κ ά θ ε β ο ή θ ε ι α π ρ ο ς τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Ο ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ έ ς τ ο υ σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η ε ν α σ χ ό λ η σ η µ ε τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν, η π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν, η π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν γ ι α σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ ε π ε ρ ι ό δ ο υ ς κ ρ ί σ η ς, η σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή, η υ λ ο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ 73

74 ή µ ο υ π ο υ α σ κ ο ύ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό έ ρ γ ο, η ε ι σ ή γ η σ η σ τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α σ η µ α ν τ ι κ ά θ έ µ α τ α, α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α σ η µ α ν τ ι κ ό β ή µ α γ ι α τ η ν ά ρ σ η τ η ς α π ο µ ό ν ω σ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Σ ε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α µ µ έ ς, η η µ ο τ ι κ ή Α ρ χ ή κ ι ν ε ί τ α ι σ ε τ ρ ε ι ς β α σ ι κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς : α ) τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ µ ό κ α ι τ η σ υ µ π λ ή ρ ω σ η τ ω ν τ ε χ ν ι κ ώ ν υ π ο δ ο µ ώ ν, β ) τ ο ν σ χ ε δ ι α σ µ ό π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν ι σ ό τ ι µ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή σ υ µ µ ε τ ο χ ή κ α ι γ ) τ η ν π α ρ ο χ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν. Η α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ κ ρ ί ν ε τ α ι α π ό τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ έ ς τ ο υ. Σ α υ τ ό α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι µ ό ν ο δ ύ ο υ π ά λ λ η λ ο ι, α λ λ ά ε ί ν α ι σ η µ α ν τ ι κ ή η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς µ ε π ο λ λ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ ο υ ή µ ο υ, ό π ω ς τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Ν ε ο λ α ί α ς κ α ι Ά θ λ η σ η ς, τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Τ ε χ ν ι κ ώ ν Έ ρ γ ω ν, τ ο Γ ρ α φ ε ί ο Ι σ ό τ η τ α ς, τ ο Κ έ ν τ ρ ο Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ς Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, τ ο Κ έ ν τ ρ ο Α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς, τ ο ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ό Α π α σ χ ό λ η σ η ς Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ υ ν α µ ι κ ο ύ τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α Β ο ή θ ε ι α σ τ ο Σ π ί τ ι κ α ι ά λ λ ο υ ς. Ο ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς α υ τ έ ς β ο η θ ο ύ ν τ ο έ ρ γ ο τ ο υ ή µ ο υ κ α ι α ν ο ί γ ο υ ν δ ι ό δ ο υ ς σ τ η ν π ε ρ ά τ ω σ η τ ω ν π ο λ λ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ γ ρ α φ ε ί ο υ. Ω σ τ ό σ ο α π ό τ η ν π λ ε υ ρ ά τ ω ν σ υ λ λ ό γ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ δ ε ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ έ ς. Π ο λ λ ά ε ί ν α ι τ α π α ρ ά π ο ν α π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε τ η ν κ α κ ή π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α σ ε δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α α λ λ ά κ α ι µ ε τ η ν π ρ ο σ π ε λ α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν δ ρ ό µ ω ν τ η ς π ό λ η ς. Π ο λ λ ά ά τ ο µ α β ρ ί σ κ ο ν τ α ι χ ω ρ ί ς ε ρ γ α σ ί α, η π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν α ν ώ τ α τ η ε κ π α ί δ ε υ σ η δ ε ν ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ η, τ α ε ι σ ο δ ή µ α τ α κ α ι τ α π ρ ο ν ο ι α κ ά ε π ι δ ό µ α τ α κ ρ ί ν ο ν τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α µ η λ ά. Λ α µ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ ι ν ό τ ι η τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ε ί ν α ι ο π ι ο κ ο ν τ ι ν ό ς φ ο ρ έ α ς τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς π ρ ο ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς, α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι υ σ τ έ ρ η σ η π ο υ υ π ά ρ χ ε ι α π ό τ η ν τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν κ α ι τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή τ ο υ ς γ ι α τ η ν 74

75 ο µ α λ ή έ ν τ α ξ η σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς. Ε ί ν α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή η π ε ρ ί π τ ω σ η τ η ς έ ρ ε υ ν α ς π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε π α ρ α π ά ν ω κ α ι δ ε ί χ ν ε ι π ω ς υ ψ η λ ό π ο σ ο σ τ ό τ ω ν ε ρ ω τ ώ µ ε ν ω ν δ ή λ ω σ ε ό τ ι ε ί ν α ι µ έ τ ρ ι α ή κ α θ ό λ ο υ ι κ α ν ο π ο ι η µ έ ν ο ι α π ό τ ι ς δ ο µ έ ς σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Α π ό τ α π α ρ α π ά ν ω δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι ό τ ι π α ρ ά τ ι ς ό π ο ι ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν υ π ο δ ο µ ώ ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς δ η µ ό σ ι ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς, ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α υ π ά ρ χ ο υ ν σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ν ι ώ θ ο υ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ά α π ο κ λ ε ι σ µ έ ν α α π ό τ η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή, κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή ζ ω ή τ ο υ τ ό π ο υ π ο υ ζ ο υ ν. Η π ρ ο σ β ά σ ι µ ε ς δ ι α δ ρ ο µ έ ς σ τ η ν π ό λ η ε ί ν α ι έ ν α θ έ µ α π ο υ α π α σ χ ο λ ε ί κ ά θ ε έ ρ ε υ ν α α π ό τ η µ ε ρ ι ά τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν α λ λ ά κ α ι κ ά θ ε δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ ή µ ο υ π ο υ π ρ ο σ π α θ ε ί ν α α ν τ α π ο κ ρ ι θ ε ί µ ε κ ά θ ε µ έ σ ο ε ν ά ν τ ι α σ τ ι ς π α ρ ά ν ο µ ε ς σ τ α θ µ ε ύ σ ε ι ς π ο λ ι τ ώ ν. Ο ι ρ ά µ π ε ς, ο ι δ ι α β ά σ ε ι ς κ α ι ο ι δ ι α δ ρ ο µ έ ς π ο υ σ χ ε δ ι ά ζ ο ν τ α ι κ α ι υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι α π ό τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ή µ ο υ ε ί ν α ι µ ι α σ η µ α ν τ ι κ ή α ρ ω γ ή γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζ ω ή ς τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ η ς π ό λ η ς µ ε κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Ω σ τ ό σ ο ο ι δ υ σ κ ο λ ί ε ς ε ί ν α ι α κ ό µ α π ο λ λ έ ς κ α ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ε π έ κ τ α σ η τ ο υ δ ι κ τ ύ ο υ τ ω ν δ ι α δ ρ ο µ ώ ν σ ε π ο λ λ ο ύ ς α κ ό µ α δ ρ ό µ ο υ ς. Η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν γ ι α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α Α µ έ Α φ α ί ν ε τ α ι π ω ς α κ ό µ α δ ε ν έ χ ε ι φ τ ά σ ε ι σ ε κ ά π ο ι ο ε π ί π ε δ ο ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό ώ σ τ ε ν α µ ι λ ά µ ε α κ ό µ α γ ι α µ ι α µ ε γ ά λ η µ ε ρ ί δ α π ο λ ί τ ώ ν π ο υ α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν γ ι α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν σ υ ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ ο υ ς. Γ ι α ν α µ π ο ρ έ σ ο υ ν ν α ξ ε π ε ρ α σ τ ο ύ ν τ α ε µ π ό δ ι α σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε ξ ά λ ε ι ψ η ς τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, θ α π ρ έ π ε ι π έ ρ α α π ό τ η ν α ν α β ά θ µ ι σ η τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, ν α α ν α β α θ µ ι σ τ ο ύ ν κ α ι ο ι φ ο ρ ε ί ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, µ έ σ ω τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν. Γ ι α τ η ν π ρ ό λ η ψ η ε µ φ ά ν ι σ η ς 75

76 φ α ι ν ο µ έ ν ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ε ί ν α ι σ η µ α ν τ ι κ ή η ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ α π ο κ ε ν τ ρ ω µ έ ν ο υ δ ι κ τ ύ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι κ υ ρ ί ω ς α π ό τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ ω ν δ ο µ ώ ν π ρ ω τ ο β ά θ µ ι α ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς. Θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ο θ ε ί έ µ φ α σ η σ τ η ν α ν α β ά θ µ ι σ η τ ο υ ο γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο υ ρ ό λ ο υ τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς σ τ η χ ά ρ α ξ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς έ ν τ α ξ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν π ο υ π ρ α γ µ α τ ι κ ά τ ο έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η. Τ ο ζ ή τ η µ α τ η ς α ν α π η ρ ί α ς σ υ ν ι σ τ ά έ ν α ζ ή τ η µ α π ο υ α φ ο ρ ά ό λ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς κ α ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς π ο λ ι τ ι κ ή ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Α φ ο ρ ά ό λ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς δ ι ό τ ι η σ τ ά σ η τ ο υ κ ά θ ε α τ ό µ ο υ, ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά α λ λ ά κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ω ς ο ρ γ α ν ω µ έ ν ο σ ύ ν ο λ ο, κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Α φ ο ρ ά ό µ ω ς κ α ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς π ο λ ι τ ι κ ή ς, α φ ο ύ η α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο υ ζ η τ ή µ α τ ο ς α π α ι τ ε ί έ ν α ν ε ν ι α ί ο σ χ ε δ ι α σ µ ό κ α ι δ ι ά χ υ σ η τ η ς δ ι ά σ τ α σ η ς τ η ς α ν α π η ρ ί α ς σ ε ό λ ε ς τ ι ς ε φ α ρ µ ο ζ ό µ ε ν ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς. Ζ η τ ο ύ µ ε ν ο κ α ι σ τ ό χ ο ς π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί γ ι α ό λ ο υ ς µ α ς, ο σ ε β α σ µ ό ς τ ω ν α ν θ ρ ω π ί ν ω ν δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν τ ω ν Α µ ε Α, µ ε τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς µ έ σ α σ τ ο ο π ο ί ο θ α έ χ ο υ ν ί δ ι α δ ι κ α ι ώ µ α τ α κ α ι ί δ ι ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς µ ε τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς π ο λ ί τ ε ς. Ί δ ι α δ ι κ α ι ώ µ α τ α α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π ο κ α τ ά σ τ α σ η, τ η ν ι α τ ρ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ η, τ η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α, τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή α π α σ χ ό λ η σ η, τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ ε ό λ ε ς τ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς, ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς κ α ι δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Α π α ι τ ε ί τ α ι η λ ή ψ η θ ε τ ι κ ώ ν µ έ τ ρ ω ν δ ρ ά σ η ς µ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ ω ν ε µ π ο δ ί ω ν α π ό ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Λ α µ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ η ό τ ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ε ί ν α ι 76

77 σ υ ν έ π ε ι α τ ω ν ε µ π ο δ ί ω ν π ο υ α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ ς ( π. χ. ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, α π α σ χ ό λ η σ η, Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, δ ο µ η µ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς κ τ λ ), η ε λ λ η ν ι κ ή Π ο λ ι τ ε ί α ο φ ε ί λ ε ι ν α κ α τ α ν ο ή σ ε ι ό τ ι π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α π ο λ ε µ ή σ ε ι τ η δ ι ά σ τ α σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο σ ύ ν ο λ ό τ ο υ ς κ α ι ν α π ρ ο ω θ ή σ ε ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή σ υ ν ο χ ή. Α ν τ ί ε π ι λ ό γ ο υ Η π ο λ ι τ ι κ ή γ ι α τ α Ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α ( Α µ ε Α ), ε ί ν α ι δ ε ί γ µ α δ η µ ο κ ρ α τ ί α ς, µ ι α ς κ α ι σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ ο δ ι κ α ί ω µ α σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α, σ τ η β ά σ η ό τ ι ό λ ο ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι ε ί ν α ι ί σ ο ι κ α ι έ χ ο υ ν ί σ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α. Τ ο κ ρ ά τ ο ς σ υ ν ο λ ι κ ά α λ λ ά κ α ι ο ή µ ο ς ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α ά ρ ο υ ν τ ο ν α π ο κ λ ε ι σ µ ό π ο υ π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α, σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι σ τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, σ τ η ν Υ γ ε ί α, τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α κ α ι τ η ν α σ φ ά λ ι σ η, σ τ ι ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς κ α ι τ ι ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς. Ο ή µ ο ς Α θ η ν α ί ω ν σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ν ο ι α, ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς υ γ ε ί α ς, ο ι α θ λ η τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, ο π ο λ ι τ ι σ µ ό ς, τ α µ έ σ α µ α ζ ι κ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά ς κ α ι ά λ λ α, σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α µ ι α ς π ό λ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς κ α ι π ρ ο σ β ά σ ι µ η ς γ ι α κ ά θ ε π ο λ ί τ η. Μ έ σ α σ τ ο ή µ ο έ χ ο υ ν δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ε ί κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν α γ ρ α φ ε ί α γ ι α τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν, ό π ω ς τ ο γ ρ α φ ε ί ο Σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν Α τ ό µ ω ν µ ε Α ν α π η ρ ί α π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ ά τ ω α π ό τ η ι ε ύ θ υ ν σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Μ έ ρ ι µ ν α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς, δ ί ν ο ν τ α ς σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς, ε ν η µ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς κ α ι α σ κ ώ ν τ α ς κ ά θ ε β ο ή θ ε ι α π ρ ο ς τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν α υ τ ώ ν. Ο ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ έ ς τ ο υ σ ε τ ο µ ε ί ς ό π ω ς η ε ν α σ χ ό λ η σ η µ ε τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν, η π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς 77

78 ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν, η π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν γ ι α σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σ ε π ε ρ ι ό δ ο υ ς κ ρ ί σ η ς, η σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή, η υ λ ο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί ε ς σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ή µ ο υ π ο υ α σ κ ο ύ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό έ ρ γ ο, η ε ι σ ή γ η σ η σ τ ι ς α ρ µ ό δ ι ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς γ ι α σ η µ α ν τ ι κ ά θ έ µ α τ α, α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α σ η µ α ν τ ι κ ό β ή µ α γ ι α τ η ν ά ρ σ η τ η ς α π ο µ ό ν ω σ η ς τ ω ν α τ ό µ ω ν µ ε α ν α π η ρ ί α. Ω σ τ ό σ ο α π ό τ η ν π λ ε υ ρ ά τ ω ν σ υ λ λ ό γ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν ο ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ή µ ο υ δ ε ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ έ ς. Π ο λ λ ά ε ί ν α ι τ α π α ρ ά π ο ν α π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε τ η ν κ α κ ή π ρ ο σ β α σ ι µ ό τ η τ α σ ε δ η µ ό σ ι α κ τ ί ρ ι α α λ λ ά κ α ι µ ε τ η ν π ρ ο σ π ε λ α σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν δ ρ ό µ ω ν τ η ς π ό λ η ς. Π ρ ο β λ ή µ α τ α υ π ά ρ χ ο υ ν α κ ό µ α σ τ η ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν Α µ έ Α, τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν α ν ώ τ α τ η ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ α ε ι σ ο δ ή µ α τ α κ α ι τ α π ρ ο ν ο ι α κ ά ε π ι δ ό µ α τ α π ο υ κ ρ ί ν ο ν τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α µ η λ ά. Α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι έ τ σ ι η υ σ τ έ ρ η σ η π ο υ υ π ά ρ χ ε ι α π ό τ η ν τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η γ ι α τ η ν α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν τ ω ν α ν α π ή ρ ω ν κ α ι τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή τ ο υ ς γ ι α τ η ν ο µ α λ ή έ ν τ α ξ η σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ ς. Έ τ σ ι, π α ρ ά τ ι ς ό π ο ι ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν υ π ο δ ο µ ώ ν γ ι α τ α ά τ ο µ α µ ε α ν α π η ρ ί α σ τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς δ η µ ό σ ι ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς, ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α υ π ά ρ χ ο υ ν σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α. Γ ι α ν α µ π ο ρ έ σ ο υ ν ν α ξ ε π ε ρ α σ τ ο ύ ν τ α ε µ π ό δ ι α σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε ξ ά λ ε ι ψ η ς τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ, θ α π ρ έ π ε ι π έ ρ α α π ό τ η ν α ν α β ά θ µ ι σ η τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς, ν α α ν α β α θ µ ι σ τ ο ύ ν κ α ι ο ι φ ο ρ ε ί ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, µ έ σ ω τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν. Ε ί ν α ι σ η µ α ν τ ι κ ή η ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ α π ο κ ε ν τ ρ ω µ έ ν ο υ δ ι κ τ ύ ο υ Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι κ υ ρ ί ω ς α π ό τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ ω ν δ ο µ ώ ν π ρ ω τ ο β ά θ µ ι α ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς. 78

79 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ο ρ γ α ν ό γ ρ α µ µ α τ ο υ ή µ ο υ 79

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α & Φ Ο Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΠΕΜΠΤΗ 28 16.30-18.30 14.00-15.30 15.30-17.00 15.00-16.30 16.30-18.00 17.00-19.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ22 (κ. Τζιμογιάννης) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ βιβλίο περιλήψεων Στρογγυλή Τράπεζα Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος, Παιδοψυχίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα 23-03-2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη ευτέρα 28 Μαρτίου 2005 πανελλαδικά η απογραφή και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Αθ ήνα 2013 Copyright ΕΕΤΑΑ Η Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσει Ανισώσει Θεώρημα 1 i. ii. Προσοχή: Τα αντίστροφα δεν ισχύουν δηλ. Αν i. Αν Θεώρημα Χ ³ ³ Ξ[ ] f d, δεν είναι κατ' ανάγκη f για κάθε, Αν η συνάρτηση f είναι συνεχή στο τότε ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία)

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 4 Ιουλίου 26 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝ Ο ΛΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝ Ο ΛΟ 2 5 3 8 0 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 2492/19.07.2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο { Υ π ό λ ο ιπ α τ έ λ ο υ ς π ε ρ ιό δ ο υ σ ε χ ιλ. ε υ ρ ώ ) 1. Ταμείο & Καταθέσεις 1.1 Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση 57 ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Τάξη Β (Τμήματα Β1-Β2) Μάρτιος-Ιούνιος 2013 Εκπαιδευτικοί: Τζανάτου Γιάννα-Σώζος Βασίλης Η θάλασσα-υπεραλίευση Στόχοι: Συνειδητοποίηση της σχέσης θάλασσαςανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Α. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π. Δ. 164/2004 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 164/2004 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o G G - - -- - W - - - R S - q k RS ˆ W q q k M G W R S L [ RS - q k M S 4 R q k S [ RS [ M L ˆ L [M O S 4] L ˆ ˆ L ˆ [ M ˆ S 4 ] ˆ - O - ˆ q k ˆ RS q k q k M - j [ RS ] [ M - j - L ˆ ˆ ˆ O ˆ [ RS ] [ M

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΕΠ κατά την 3 η εκεµβρίου 2004. Γεώργιος Βέης ΠΡΟΕ ΡΟΣ 2. Νικόλαος Καβαλλιέρος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ 3. Αγησίλαος Μπακόπουλος ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας για εμάς... ΜΕ εμάς. Το δίκαιο της Ε.Ε.

Αποφασίζοντας για εμάς... ΜΕ εμάς. Το δίκαιο της Ε.Ε. Το δίκαιο της Ε.Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Ιδρυτικές συνθήκες Μεταρρυθμιστικές συνθήκες Συνθήκες Προσχώρησης Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Οι ΣΥΝΘΗΚΕΣ είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 11-4-2005 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Η /νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 8 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θεωρία, σελ. 53, σχολικού βιβλίου. Α. Θεωρία, σελ. 9, σχολικού βιβλίου. Α3. Θεωρία, σελ. 58, σχολικού βιβλίου. Α4. α) Σ, β) Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Ι V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ Α. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π. Δ. 164/2004 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 164/2004 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 104/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 10/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος B τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

τ η ς Σ χ ο λ ή ς Ε π ι σ τ η μ ώ ν Υ γ ε ί α ς τ ο υ Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

τ η ς Σ χ ο λ ή ς Ε π ι σ τ η μ ώ ν Υ γ ε ί α ς τ ο υ Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΣΙΣΛΟ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΚ. ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΣΙΣΛΟ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΚ. ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ω Ν ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, 20 Μαϊου 2013 Αρ. πρωτ.: 607 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2012-2013 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ - /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡ.ΠΡΩΤ.: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ A.1.1 ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 129 Α.1.2. ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 175

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα #: Επαγωγική Στατιστική - Δειγματοληψία Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Ευφημία Τάφα

Αξιολόγηση. Ευφημία Τάφα Αξιολόγηση Ευφημία Τάφα Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη και ο βασικός της σκοπός είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης με στόχο τη βελτίωσή της. Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 10-11-2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Μαίου 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Μαίου 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Μαίου 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 10-5-2004 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

α β γ α β γ ( α β )( β γ )( γ α )

α β γ α β γ ( α β )( β γ )( γ α ) Γραµµικά Συστήµατα Να υθούν τα συστήµατα: (α) x+ 4y z= x+ 8y 6z= 9 (β) x+ y 9z= x+ y z= 4x y+ 7z= (γ) y+ z= x ( ) x y = x+ y = 7z ( + ) x+ y 6z= (δ) x+ y+ z= (ε) x+ y+ z= ( + ) x+ (+ ) y= + x+ y= (στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δειγματοληπτική διαδικασία Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο «Αναπλάσεων όψεων κτιρίων»

Γραφείο «Αναπλάσεων όψεων κτιρίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π έ µ π τ η, 1 5 / 0 3 / 2 0 0 7 Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Γραφείο «Αναπλάσεων όψεων κτιρίων» Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 53/2006 απόφαση του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 13/07/2017 Αριθ. πρωτ.: 788 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ «Προμήθεια ετικετών εκτυπωτών, για τις ΠΡΟΫΠ. : 307,50 με το Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λύση i. Είναι PΆ ( t) = -. Αν ολοκληρώσουμε κατά μέλη, θα πάρουμε. e PΆ t dt = e Χdt Ϋ P t = Χ e + c (1)

Λύση i. Είναι PΆ ( t) = -. Αν ολοκληρώσουμε κατά μέλη, θα πάρουμε. e PΆ t dt = e Χdt Ϋ P t = Χ e + c (1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 18. Ο ρυθμό μεταβολή του πληθυσμού μια πόλη είναι P ( ) = άτομα ανά έτο. Αν ο σημερινό πληθυσμό τη πόλη είναι 1. άτομα, να βρεθεί i. Ο πληθυσμό τη πόλη μετά απο έτη ii. Πότε ο πληθυσμό γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ Γ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ω Σ Ε Ι Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Μ Ε «Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α»

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ Γ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ω Σ Ε Ι Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Μ Ε «Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ 799/07-03 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΕ 2688 / 2-10-12 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη 2003-2005 Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί πολυσύνθετο φαινόµενο που δε χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SHIP SECURITY OFFICER - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (SSO-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SHIP SECURITY OFFICER - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (SSO-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) Τμήμα Γραμματείας Σχολής Πλοιάρχων Τηλεφωνικό κέντρο: 210-4823853, -854 Διεύθυνση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 43,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 /

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 / Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Εκ του π ρακ τικού της υπ' αρ. 3 ης /2 0 16 Συνεδρίασης του Διοικ ητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ. Α.ΕΡ ΘΕΜΑ 2 ο : «1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ : 3 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν Δ Ε Π Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ. ( ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν ο έ ω ς 1 7 / 3 / )

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν Δ Ε Π Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ. ( ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν ο έ ω ς 1 7 / 3 / ) 1 Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν Δ Ε Π Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ( ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν ο έ ω ς 1 7 / 3 / 2 0 1 6 ) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 «Πειραματική Πυρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ. ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο )

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ. ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ) ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ) Τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν είναι ενδεικτικά. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα διαµόρφωσής τους σε ενιαία θέµατα, επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-02- 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων

Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων Κατηγορίες τύπων 1. Κατηγορίες τύπων δεδοµένων Τι είναι τύπος δεδοµένων Τιµές µεταβλητών σταθερών και πράξεις Βασικοί τύποι δεδοµένων της Pascal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1999/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1999/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1999/13-7-2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Η πορεία ανάπτυξης κάθε συστήµατος χωρίζεται σε φάσεις ή στάδια. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στάδια αυτά, τα οποία αποτελούν την παραδοσιακή µεθοδολογία του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-οικονοµική Ανάλυση Έργων και Κατασκευών

Τεχνικο-οικονοµική Ανάλυση Έργων και Κατασκευών Τεχνικο-οικονοµική Ανάλυση Έργων και Κατασκευών Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 : Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Η Σ Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ,

Διαβάστε περισσότερα

C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S

C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S Ν ί κ ο ς Κ α τ σ ι α δ ά κ η ς Τ μ. Ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ς Ε θ ν ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ Έ ρ ε υ ν α ς & Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς ( Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι.

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

4. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο, να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση. Αν t = a ή u = x - a και αν t = b ή u = x -b. x ς ς.

4. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο, να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση. Αν t = a ή u = x - a και αν t = b ή u = x -b. x ς ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αν η συνάρτηση f είναι συνεή στο, να αποδειθεί ότι η συνάρτηση Θέτουμε - t = u ή - dt = du ή dt = -du Αν t = ή u = και αν t = ή u = F = + tχf ( -t) Χ dt = + ( -u) Χf ( u) Χ( -du) 5. Αν για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική εποχή. Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία. Η εξάπλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Από την προβιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωση µε τις έννοιες της Προτασιακής Λογικής. Η εργασία πρέπει να γραφεί ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 00- ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.00-.00 6.00-.00.00-6.00 5.00-8.00 5.00-7.00 4.00-6.00.00-.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ4

Διαβάστε περισσότερα