Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις"

Transcript

1 Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις του δικαιώματος Μέρος Τέταρτον o ιατάξεις αφορώσαι εις τους εκλογικούς καταλόγους Yπηρεσία εκλογικών καταλόγων ιαιρέσεις καταλόγων κατά δήμους, περιοχάς βελτιώσεως και χωρία Όροι εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους ημοσίευσις εκλογικού καταλόγου Aιτήσεις δι' εγγραφήν, διά διαγραφήν ή διά διόρθωσιν Oριστικοποίησις καταλόγου Πονικά αδικήματα Kανονισμοί Μέρος Πέμπτον o Προκήρυξις εκλογών Προκήρυξις εκλογών o ιοικητικαί διευθετήσεις ιορισμός Eφόρων Eκλογής Eντάλματα εκλογής o Yποβολή υποψηφιοτήτων και ανακήρυξις υποψηφίων Yποβολή υποψηφιοτήτων ιαδικασία κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων Eνστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος Συνδυασμοί Aποχώρησις υποψηφίου Θάνατος υποψηφίου Oυδείς υποψήφιος o Eκλογή άνευ ψηφοφορίας Eκλογή άνευ ψηφοφορίας o Ψηφοφορία ιευθετήσεις προ της ψηφοφορίας ιαδικασία προ της ψηφοφορίας ιαδικασία κατά την ψηφοφορίαν Περάτωσις ψηφοφορίας ιαλογή ψήφων Πρώτη κατανομή εδρών ευτέρα κατανομή εδρών Aνακήρυξις βουλευτού Πλήρωσις κενωθείσης βουλευτικής έδρας Aναπληρωματική εκλογή Ωρισμένα γεγονότα μη επηρεάζοντα την εγκυρότητα της εκλογής Eιδικά εκλογικά αδικήματα Μέρος 'Εκτον o Πράξεις διαφθοράς και παράνομοι ενέργειαι Πλαστοπροσωπία

2 o Eστίασις Aπρεπής επίδρασις ωροδοκία Ποιναί και ανικανότηται διά πράξεις διαφθοράς Eκλογικοί αντιπρόσωποι, εκλογικά έξοδα και παράνομοι ενέργειαι ιορισμός εκλογικού αντιπροσώπου Σύναψις συμβάσεως Πληρωμή δαπάνης μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου Περίοδος διά απαιτήσεις και πληρωμάς δι' εκλογικάς δαπάνας Aμοιβή εκλογικού αντιπροσώπου Προσωπικά έξοδα του υποψηφίου και μικρά έξοδα απάνη διά περιπλέον ποσόν του ανωτάτου ορίου αποτελεί παράνομον ενέργειαν Ωρισμέναι απασχολήσεις είναι παράνομοι Eπιφύλαξις δανειστού Yποβολή εκθέσεως και δήλωσις δι' εκλογικήν δαπάνην Oι εργοδόται να επιτρέπωσιν εις τους απασχολουμένους να ψηφίσωσιν εντός ευλόγου περιόδου Έτεραι παράνομοι ενέργειαι Ποινή επί καταδίκη διά παράνομον ενέργειαν Μέρος 'Εβδομον o Eκλογικαί Αιτήσεις και ετέρα αστική διαδικασία Aκύρωσις εκλογής επί καταδίκη υποψηφίου Eκλογική Αίτησις Aκύρωσις εκλογής επί εκλογική αιτήσει Έκθεσις απαλλάσσουσα υποψήφιον εις ωρισμένας περιπτώσεις πράξεων διαφθοράς και παρανόμων ενεργειών υπό αντιπροσώπων Έκθεσις Εκλογοδικείου ως προς τας παρανόμους ενεργείας Aπαγόρευσις αποκαλύψεως ψήφου Ψήφος μη υπολογίσιμος κατά την καταμέτρησιν Μέρος 'Ογδοον o o o o Προκήρυξις εκλογών Aπαγόρευσις εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέραν της ψηφοφορίας ή την προηγουμένην ημοσκοπήσεις Kανονισμοί Tύποι Kατάργησις Nόμων Πρώτος Πίναξ εύτερος Πίναξ Τρίτος Πίναξ

3 Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος. 72 του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2001 Ν.209 (Ι) του O παρών Nόμος θα αναφέρηται ως ο περί Eκλογής Mελών της Bουλής των Aντιπροσώπων Nόμος. Ερμηνεία 2. Eν τω παρόντι Nόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια - Κεφ του του του (Ι) του (Ι) του του 73/80 40 του του του 1981 "αναπληρωματική εκλογή" σημαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν κενωθείσης βουλευτικής έδρας. "βουλευτής" σημαίνει Mέλος της Bουλής των Aντιπροσώπων και "βουλευτικός" ερμηνεύεται αναλόγως. "γενική εκλογή" σημαίνει εκλογήν διά πλήρωσιν απασών των βουλευτικών εδρών. "δελτίον ταυτότητος" σημαίνει δελτίον ταυτότητος ως ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί Eγγραφής Kατοίκων Nόμου. "εκλογεύς" σημαίνει πρόσωπον το οποίον έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένον εις τον εκλογικόν κατάλογον και το οποίον δικαιούται να ψηφίση, καθ' οιανδήποτε εκλογήν. "εκλογή" σημαίνει εκλογήν αποσκοπούσαν εις την εκλογήν βουλευτού και περιλαμβάνει αναπληρωματικήν και γενικήν εκλογήν. "Eκλογική Aίτησις" σημαίνει εκλογικήν αίτησιν δυνάμει του άρθρου 57 του παρόντος Nόμου. "εκλογική περιφέρεια" σημαίνει περιφέρειαν καθοριζομένην ως τοιαύτην δυνάμει του άρθρου 3. "εκλογικόν βιβλιάριον" σημαίνει εκλογικόν βιβλιάριον ως προβλέπεται εις το άρθρον 9 του περί Eγγραφής Eκλογέων και Eκλογικού Kαταλόγου Nόμου.

4 "εκλογικός κατάλογος" σημαίνει τον κατάλογον εκλογέων δι' εκλογικήν περιφέρειαν συνταχθέντα δυνάμει του παρόντος Nόμου. "Eκλογοδικείον" σημαίνει το Aνώτατον ικαστήριον και περιλαμβάνει ικαστάς αυτού. "Έπαρχος" σημαίνει τον Έπαρχον της οικείας επαρχίας, περιλαμβάνει δε πάντα επί τούτω προσηκόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ' αυτού λειτουργόν του Eπαρχιακού Γραφείου. "σχετική ημερομηνία" σημαίνει την υπό του Yπουργού οριζομένην ημερομηνίαν συμφώνως προς το άρθρον 5. "Yπουργός" σημαίνει τον Yπουργόν Eσωτερικών και "Yπουργείον" ερμηνεύεται αναλόγως. "υποψήφιος" σημαίνει πρόσωπον το οποίον ανεκηρύχθη ως υποψήφιος δυνάμει του παρόντος Nόμου. Μέρος εύτερον Eκλογικαί περιφέρειαι Εκλογικαί περιφέρειαι. Κατανομή εδρών κατά περιφερείας. Πρώτος Πίναξ. 4 του 124/ ιά τους σκοπούς βουλευτικής εκλογής η Kυπριακή ημοκρατία διαιρείται εις έξ εκλογικάς περιφερείας, η έκτασις και τα σύνορα των οποίων εν εκάστη περιπτώσει αντιστοιχούν προς την έκτασιν και τα σύνορα των έξ διοικητικών επαρχιών ήτοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Aμμοχώστου, Λάρνακος, Πάφου και Kυρηνείας και αι οποίαι θα φέρουν το αυτό όνομα ως και αι διοικητικαί επαρχίαι προς τας οποίας αντιστοιχούν. 4. H κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά εκλογικάς περιφερείας είναι ως εμφαίνεται εις τον Πρώτον Πίνακα, δύναται όμως διά τροποποιητικού Nόμου να γίνη ανακατάταξις τούτων εάν βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστης εκλογικής περιφερείας ως προκύπτει εκ του εκάστοτε ισχύοντος τελευταίου εκλογικού καταλόγου θα εδικαιολογείτο τοιαύτη ενέργεια.

5 Μέρος Τρίτον ικαίωμα του εκλέγειν Κτήσις δικαιώματος Στέρησις του διαιώματος Άσκησις του δικαιώματος 5. ικαίωμα του εκλέγειν έχουσιν οι έχοντες τα υπό του άρθρου 63 του Συντάγματος προνοούμενα προσόντα, ήτοι οι πολίται της ημοκρατίας οι συμπληρώσαντες το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας αυτών οι έχοντες την συνήθη αυτών διαμονήν εν Kύπρω διά περίοδον εξ μηνών (εν τω παρόντι Nόμω αναφερομένην ως "η σχετική περίοδος") ευθύς αμέσως προ της ημερομηνίας της ορισθείσης υπό του Yπουργού, διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον Eφημερίδα της ημοκρατίας, ως ημερομηνίας κτήσεως των εκλογικών προσόντων (εν τω παρόντι Nόμω αναφερομένης ως "η σχετική ημερομηνία"). 6. Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν- (α) ο κατά την διάρκειαν της σχετικής περιόδου στερηθείς της ελευθερίας αυτού συνεπεία νομίμου κρατήσεως ή φυλακίσεως ή ο κηρυχθείς δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ Nόμου ως πρόσωπον μη έχον σώας τας φρένας (β) ο δυνάμει ειδικών διατάξεων στερούμενος του δικαιώματος τούτου. 7.(1) Tο δικαίωμα του εκλέγειν εν εκάστη εκλογική περιφερεία ασκείται μόνον υπό του εγγεγραμμένου εις τον εκλογικόν κατάλογον της περιφερείας ταύτης. (2) H άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Μέρος Τέταρτον ιατάξεις αφορώσαι εις τους εκλογικούς καταλόγους Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων. 8.(1) H επιμέλεια της καταρτίσεως εν γένει των εκλογικών καταλόγων ανήκει εις τον Yπουργόν. (2) Eις το γραφείον του Eπάρχου εκάστης επαρχίας λειτουργεί υπηρεσία εκλογικών καταλόγων έχουσα αρμοδιότητα να συγκεντρώνη άπαντα τα στοιχεία διά τον καταρτισμόν του εκλογικού καταλόγου της εκλογικής περιφερείας και την εις αυτόν καταχώρισιν των εκλογέων και την εξ αυτού διαγραφήν προσώπων μη όντων εκλογέων. (3) O καταρτισμός των εκλογικών καταλόγων ενεργείται ετησίως εντός του μηνός Iανουαρίου, εις ημερμηνίας οριζομένας υπό του Yπουργού. ιαιρέσεις καταλόγων κατά 9.(1) Eις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν ο εκλογικός κατάλογος

6 δήμους, περιοχάς βελτιώσεως και χωρία. καταρτίζεται δι' έκαστον δήμον (και οσάκις ούτος αποτελείται εκ πλειόνων της μιας ενορίας δι' εκάστην ενορίαν αυτού) δι' εκάστην περιοχήν βελτιώσεως και δι' έκαστον χωρίον. (2) O έχων το δικαίωμα του εκλέγειν εγγράφεται εις τον εκλογικόν κατάλογον της εκλογικής περιφερείας ένθα είχε την συνήθη αυτού διαμονήν διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των τεσσάρων μηνών προ της σχετικής ημερομηνίας ή εν περιπτώσει καθ' ήν είχε την συνήθη αυτού διαμονήν εις πλείονας της μιας εκλογικάς περιφερείας εις την εκλογικήν περιφέρειαν εις την οποίαν είχε το πρώτον την συνήθη αυτού διαμονήν διαρκούσης της σχετικής περιόδου. (3) Aι εις το δελτίον ταυτότητος καταχωρίσεις μέχρις αποδείξεως του εναντίου τεκμαίρονται ως ακριβείς. (4) Έκαστος εκλογικός κατάλογος περιέχει τον αριθμόν του δελτίου ταυτότητος, το πλήρες όνομα του εκλογέως και την διεύθυνσιν αυτού και είναι τοιούτου τύπου οίος ορίζεται δι' Aποφάσεως του Yπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας. Όροι εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους. 10.(1) H εγγραφή εις τους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Έκαστος δικαιούται μιας μόνον εγγραφής εις ένα εκλογικόν κατάλογον. (2) H εγγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Eπάρχου ή τη αιτήσει του ενδιαφερομένου. Eις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δέον να συλλεγώσιν ή προσαχθώσι τα αναγκαία στοιχεία τα αφορώντα εις την εγγραφήν. (3) Πας όστις ενώ κέκτηται το δικαίωμα του εκλέγειν δεν επιδιώκει την εγγραφήν αυτού εις τον οικείον εκλογικόν κατάλογον είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται επί τη καταδίκη εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. ημοσίευσις εκλογικού καταλόγου. 11. Eπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου δι' εκλογικήν περιφέρειαν ούτος υπογράφεται υπό του Eπάρχου και εκτίθεται προς επιθεώρησιν επί δέκα ημέρας από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως υπό παντός ενδιαφερομένου εις τοιούτο μέρος και εις τοιαύτας ώρας ως θα ωρίζετο διά γνωστοποιήσεως του Eπάρχου δημοσιευομένης εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας και καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον ο οποίος θα έφερε το περιεχόμενον ταύτης εις γνώσιν παντός ενδιαφερομένου. Αιτήσεις δι εγγραφήν, διά διαγραφήν ή διά διόρθωσιν. 12.(1) ιαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν ο κατάλογος είναι εκτεθειμένος προς επιθεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος του οποίου το όνομα δεν περιελήφθη εις τον εκλογικόν κατάλογον ή του οποίου η περιγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον δεν είναι ακριβής ή ο οποίος ενίσταται διά το ότι πρόσωπον περιελήφθη εις τον εκλογικόν κατάλογον δύναται να υποβάλη αίτησιν προς τον Έπαρχον δι' εγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ως θα ήτο η περίπτωσις, υποστηριζομένην υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων.

7 (2) O Έπαρχος προβαίνει αμελλητί εις την εξέτασιν πάσης αιτήσεως υποβληθείσης βάσει του εδαφίου (1), και αποφασίζει επί ταύτης, δίδει αναγκαίαν γνωστοποίησιν της αποφάσεως αυτού εις πάντα ενδιαφερόμενον και προβαίνει εις τας αναγκαίας διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Πριν ή εκδώση απόφασιν επί οιασδήποτε αιτήσεως ο Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις τοιαύτην έρευναν και υποβάλη σχετικάς ερωτήσεις προς παν πρόσωπον αίτινες θα υπεβοήθουν αυτόν διά την έκδοσιν της αποφάσεώς του. (3) O Έπαρχος κέκτηται εξουσίαν όπως και αυτεπαγγέλτως προβή εις διόρθωσιν γραφικού ή ετέρου λάθους του εκλογικού καταλόγου αφού δώση ειδοποίησιν προς τούτο εις το ενδιαφερόμενον πρόσωπον. Οριστικοποίησις καταλόγου. 13.(1) Eπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου διά των αναγκαίων εγγραφών και διαγραφών ως προνοείται εις το άρθρον 12, ο Έπαρχος υπογράφει τον εκλογικόν κατάλογον διά την εκλογικήν περιφέρειαν και επί τούτω ο εκλογικός κατάλογος καθίσταται ο εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφερείας και η εν αυτώ καταχώρισις του ονόματος προσώπου ως εκλογέως αποτελεί πλήρη απόδειξιν της ιδιότητός του ταύτης και χορηγεί εις αυτόν το δικαίωμα να ψηφίση καθ' οιανδήποτε εκλογήν διαρκούσης της περιόδου ο εκλογικός κατάλογος τελεί εν ισχύϊ. (2) Eπί τη υπογραφή του εκλογικού καταλόγου συμφώνως προς το εδάφιον (1) ο Έπαρχος δημοσιεύει εις την επίσημον εφημερίδα της ημοκρατίας γνωστοποίησιν περί τούτου και ο κατάλογος δύναται να επιθεωρηθή παρ' οιουδήποτε ενδιαφερομένου. Ποινικά αδικήματα. 14. Πας όστις εν γνώσει παρέχει ψευδή πληροφορίαν εν σχέσει προς την σύνταξιν εκλογικού καταλόγου ή καθ' οιανδήποτε έρευναν γενομένην υπό του Eπάρχου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Mέρους ή εσκεμμένως αρνείται να δώση οιασδήποτε τοιαύτας πληροφορίας είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και επί τη καταδίκη του υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. Κανονισμοί 15.(1) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς, δημοσιευομένους εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας, δια την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Mέρους και άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης δύναται να εκδώση Kανονισμούς δι' οιονδήποτε των ακολούθων θεμάτων: (α) Eπιπρόσθετα καθήκοντα και εξουσίαι του Eπάρχου εν σχέσει προς την σύνταξιν και την αναθεώρησιν του εκλογικού καταλόγου και δια πάν θέμα σχετιζόμενον προς αυτάς (β) εξακρίβωσις των προσόντων εκλογέως και τρόποι της τοιαύτης εξακριβώσεως (γ) τύποι δι' οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Mέρους ή εν σχέσει προς τους εκλογικούς καταλόγους (δ) διαδικασία δια την περιοδικήν αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων

8 (ε) καθορισμός παντός θέματος όπερ δύναται ή δέον να καθορισθή (στ) επιβολή ποινής προστίμου μη υπερβαίνοντος τας εκατόν λίρας δι' οιανδήποτε παράβασιν των Kανονισμών. (2) Kανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις την Bουλήν των Aντιπροσώπων. Eάν μετά πάροδον δέκα πέντε ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Bουλή των Aντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Kανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας, εν περιπτώσει δε τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εις την Επίσμον Εφημερίδα της ημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή. Oι Kανονισμοί εν εκατέρα περιπτώσει τίθενται εν ισχύϊ από της ημερομηνίας της εις την Bουλήν των Aντιπροσώπων καταθέσεως αυτών εκτός εάν η Bουλή των Aντιπροσώπων ήθελεν άλλως αποφασίσει, αλλ' εν πάση περιπτώσει εντός της άνω προνοουμένης δεκαπενθημέρου προθεσμίας. Μέρος Πέμπτον Προκήρυξις εκλογών Προκήρυξις εκλογών. 16.-(1) H διενέργεια βουλευτικών εκλογών διατάσσεται διά διατάγματος του Yπουργού, δημοσιευομένου εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας, διά του οποίου ορίζεται η ημέρα της εκλογής συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 66 του Συντάγματος. (2) H διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής διά την κενωθείσαν βουλευτικήν έδραν διατάσσεται δια διατάγματος του Yπουργού, δημοσιευομένου εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας, διά της οποίας ορίζεται ως ημέρα εκλογής η υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων ορισθείσα τοιαύτη συμφώνως προς την παράγραφον 2 του άρθρου 66 του Συντάγματος. ιοικητικαί διευθετήσεις ιορισμός Εφόρων Εκλογής. 3(β) του 16/ Oσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγμα συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 16 ο Yπουργός, εν περιπτώσει γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικόν και ένα Bοηθόν Γενικόν Έφορον των Eκλογών δι' άπασαν την ημοκρατίαν και ανά ένα Έφορον Eκλογής εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν και βοηθούς εφόρους εις εκάστην τοιαύτην περιφέρειαν ως θα απήτουν αι συνθήκαι, και, εν περιπτώσει αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει Έφορον της Eκλογής και βοηθούς εφόρους ως θα απήτουν αι συνθήκαι: Nοείται ότι ο Bοηθός Γενικός Έφορος των Eκλογών και οι Bοηθοί Έφοροι Eκλογής κέκτηνται απάσας τας εξουσίας και δύνανται να εκτελούν

9 οιονδήποτε των καθηκόντων του Γενικού Eφόρου των Eκλογών και των Eφόρων Eκλογής, αντιστοίχως. Εντάλματα εκλογής. 18.-(1) O Yπουργός διά τους σκοπούς γενικής εκλογής ή αναπληρωματικής εκλογής εκδίδει εντάλματα εκλογής απευθυνόμενα μέσω του Γενικού Eφόρου Eκλογής, προς τους Eφόρους Eκλογής των εκλογικών περιφερειών διά τας οποίας θα διενεργηθή η εκλογή. (2) Ένταλμα εκλογής εκδίδεται συμφώνως προς τον Tύπον του ευτέρου Πίνακος και θα ορίζη- (α) την ημερομηνίαν και τον τόπον της υποβολής υποψηφιοτήτων (β) την ημερομηνίαν της ψηφοφορίας εάν πλείονες υποψηφιότητες ήθελον υποβληθή ή αι πληρωθησόμεναι έδραι (γ) την ημερομηνίαν της επιστροφής του εντάλματος εις τον Yπουργόν. (3) H ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι τοιαύτη ώστε να μεσολαβή χρονικόν διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών από της ημερομηνίας των εκλογών ως αύτη ορίζεται εις τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66 του Συντάγματος, ως θα ήτο η περίπτωσις. (4) Eπί τη εκδόσει εντάλματος εκλογής δι' εκλογικήν περιφέρειαν δημοσιεύεται αμέσως υπό του Eφόρου Eκλογής γνωστοποίησις εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας και εις τρεις τουλάχιστον εφημερίδας, κυκλοφορούσας εντός της περιφερείας προ της εκδόσεως του εντάλματος, της ημερομηνίας και του τύπου υποβολής υποψηφιοτήτων και της ημερομηνίας της ψηφοφορίας και ο Έφορος Eκλογής εκδίδει παρομοίαν γνωστοποίησιν τοιχοκολλουμένην εις τοιαύτα μέρη εντός της περιφερείας ως θα έκρινεν εύλογον, τουλάχιστον πέντε ημέρας προς της ορισθείσης διά την υποβολήν υποψηφιοτήτων ημέρας. Yποβολή υποψηφιοτήτων και ανακήρυξις υποψηφίων Υποβολή υποψηφιοτήτων. 19.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται ο έχων τα προσόντα εκλογής συμφώνως προς το Άρθρον 64 του Συντάγματος. (2) Έκαστος υποψήφιος προτείνεται εγγράφως διά χωριστής προτάσεως η οποία περιέχει το όνομα και επώνυμον του υποψηφίου, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα αυτού, υπό τεσσάρων εκλογέων των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα εις τον εκλογικόν κατάλογον της περιφερείας και οι οποίοι υπογράφουν την αίτησιν οι δύο ως προτείνοντες και οι δύο ως υποστηρίζοντες. O υποψήφιος δέον να αποδεχθή την υποψηφιότητα αυτού εγγράφως επί της προτάσεως. (3) Έκαστος υποψήφιος κατά την υποβολήν της υποψηφιότητος αυτού, παραδίδει ή φροντίζει όπως παραδοθή εις τον Έφορον η πρότασις της υποψηφιότητος αυτού ομού μετ' εγγράφου δηλώσεως αυτού,

10 υποστηριζομένης υπό επισήμου διαβεβαιώσεως ή όρκου ο οποίος δύναται να επαχθή υπό του Eφόρου (αμφότεραι των οποίων αποτελούν και καλούνται "τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος'), εν τη οποία δηλούνται τα προσόντα εκλογιμότητος αυτού διά την περί ής πρόκεται εκλογικήν περιφέρειαν. Eάν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν παραδοθώσιν υπό ή εκ μέρους του υποψηφίου κατά τον ορισθέντα προς τούτο χρόνον και τόπον ούτος δεν δύναται να ανακηρυχθή υποψήφιος. (4) O Έφορος καθ' οιανδήποτε εργάσιμον ώραν μεταξύ της εκδόσεως του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας της ορισθείσης προς υποβολήν υποψηφιοτήτων χορηγεί τύπους των εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων εις πάντα αιτούντα. 2 του 11(Ι)/96. (5) Eπί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατίθεται εν περιπτώσει συνδυασμού υποψηφίων υπό ή εκ μέρους του συνδυασμού ποσόν αντιπροσωπεύον διακόσιες πενήντα λίρας δι' έκαστον υποψήφιον του συνδυασμού και εν περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψηφίου υπό ή εκ μέρους του ανεξαρτήτου υποψηφίου ποσόν διακοσίων πενήντα λιρών ή επισυνάπτεται εις την πρότασιν απόδειξις εκδοθείσα υπό ή εκ μέρους του Γενικού Λογιστού περί καταθέσεως υπό ή εκ μέρους του συνδυασμού ή υπό ή εκ μέρους του υποψηφίου, ως θα ήτο η περίπτωσις, του οικείου ποσού, και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν δύνανται να γίνουν δεκτά άνευ της τοιαύτης καταθέσεως ή προσαγωγής της τοιαύτης αποδείξεως. Tο ποσόν τούτο θα επιστραφή εις τον συνδυασμόν υποψηφίων ή εις έκαστον ανεξάρτητον υποψήφιον και εν περιπτώσει θανάτου του εις τους νομίμους αυτού αντιπροσώπους εάν αποσύρουν την υποψηφιότητά των ή εάν δεν χωρήση ψηφοφορία ή εν περιπτώσει ψηφοφορίας εάν ούτοι λάβουν τουλάχιστον το εν τρίτον του εκλογικού μέτρου εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν το ποσόν της καταθέσεως δημεύεται. ιαδικασία κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων. 20.-(1) O Έφορος ή ο βοηθός του κατά την ημέραν της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την ορισθείσαν ώραν και εις τον ορισθέντα τόπον και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος εκάστου υποψηφίου, τα οποία παραδίδει εις αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε οι προτείνοντες ή υποστηρίζοντες αυτόν. (2) Άμα τη λήψει των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος απάντων των υποψηφίων ο Έφορος δημοσιεύει αυθωρεί γνωστοποίησιν, τοιχοκολλουμένην εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονομάτων απάντων των υποψηφίων και των ονομάτων των προτεινόντων και υποστηριζόντων αυτούς. (3) Έκαστος προταθείς υποψήφιος δι' εκάστου εγγράφου υποβολής υποψηφιότητος και οι προτείνοντες και υποστηρίζοντες αυτόν ομού μεθ' ετέρου προς τούτο εγγράφως υπό του υποψηφίου διοριζομένου προσώπου δικαιούνται όπως παρίστανται κατά την διαδικασίαν υποβολής υποψηφιοτήτων και εξετάζουν τα υποβαλλόμενα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος. Oυδείς έτερος πλήν του Eφόρου και του βοηθού αυτού δύναται να παρίσταται κατά την εν λόγω διαδικασίαν. Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής 21.-(1) Ένστασις δύναται να χωρήση καθ' οιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητος υφ' οιουδήποτε εκλογέως του οποίου το όνομα είναι

11 υποψηφιότητος. καταχωρισμένον εις τον εκλογικόν κατάλογον επί τω ότι- (α) η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής δια να αποδείξη την ταυτότητα του υποψηφίου (β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν συμμορφούνται ή δεν παρεδόθησαν συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου (γ) είναι προφανές εκ του περιεχομένου των εγγράφων τούτων ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος δεν δύναται να εκλεγή (δ) ότι η χρηματική κατάθεσις ως προνοείται εις το εδάφιον (5) του άρθρου 19 δεν εγένετο. (2) Eκάστη τοιαύτη ένστασις δέον να είναι έγγραφος και να εξειδικεύη τους λόγους εφ' ων στηρίζεται. H ένστασις παραδίδεται εις τον Έφορον ουχί αργότερον των είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την εκπνοήν του ορισθέντος χρόνου δι' υποβολήν υποψηφιοτήτων. (3) O Έφορος χωρεί αμελλητί εις την εξέτασιν εκάστης ενστάσεως και πληροφορεί τον ενιστάμενον περί της αποφάσεως αυτού. (4) O Έφορος δύναται να κηρύξη ως άκυρα οιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δι' ούς λόγους εκτίθενται εις το εδάφιον (1) και πληροφορεί περί τούτου τον υποψήφιον. (5) Oιαδήποτε απόφασις του Eφόρου δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προσβληθή δι' Eκλογικής Aιτήσεως. Συνδυασμοί. 22.-(1) Oι υποψήφιοι εκτίθενται εις την εκλογήν είτε εν συνδυασμώ είτε μεμονωμένως. (2) Oι συνδυασμοί δύνανται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνον κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων. (3) Oυδείς δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς. 3 του 11(Ι)/96. (4) O συνδυασμός καταρτίζεται δια δηλώσεως υποβαλλομένης εις τον Έφορον την ημέραν της υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου μεν περί συνδυασμού ενός μόνον κόμματος υπό του αρχηγού του κόμματος ή της διοικούσης αρχής αυτού ή του υπ' αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου, προκειμένου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων υπό των αρχηγών τούτων ή των διοικουσών ταύτα αρχών ή υπό του υπ' αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου και προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων υπό των αποτελούντων τον συνδυασμόν υποψηφίων. H δήλωσις εάν μεν πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνον κόμματος δέον να περιέχη το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των αποτελούντων τον συνδυασμόν υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που υποδεικνύεται από τον αρχηγό για τους σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς του συνασπισμού κομμάτων ή αυτούς που υποδεικνύονται από τους αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα ονόματα των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού, αντίστοιχα, εάν δε πρόκειται

12 περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δέον να περιέχη την προσωνυμίαν του συνασπισμού, τα ονόματα των αποτελούντων τον συνασπισμόν κομμάτων και τα ονόματα των ούτω συνεργαζομένων υποψηφίων, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που υποδεικνύεται από τον αρχηγό για τους σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς του συνασπισμού κομμάτων ή αυτούς που υποδεικνύονται από τους αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα ονόματα των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού, αντίστοιχα. 4 (α) του 16/81. (5) Έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εν τη δηλώσει τη αναφερομένη εις το εδάφιον (4) δύναται να αναφέρη και το έμβλημα του κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ενιαίον καθ' όλην την ημοκρατίαν. 4(β) του 16/81. 4(β) του 16/81. 4(β) του 16/81. 4(β) του 16/81. 4(β) του16/81 4(γ) του 16/81. (6) ήλωσιν εμβλήματος δικαιούνται να επιδώσωσι και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, υπογραφομένην υπό πάντων των μελών του συνδυασμού, ως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογραφομένην υφ' εκάστου τούτων. (7) Tο αναφερόμενον εν τοις εδαφίοις (5) και (6) έμβλημα δέον να μη αναφέρηται ή να είναι παρόμοιον ή παρεμφερές προς οιονδήποτε σύμβολον οιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς την σημαίαν ή έτερον έμβλημα της ημοκρατίας ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν οιουδήποτε εκλιπόντος ανωτέρου αξιωματούχου της Kυπριακής ημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνος του Eλληνικού Kυπριακού λαού. (8) O Έφορος Eκλογής αρνείται να δεχθή οιονδήποτε προτεινόμενον έμβλημα κατά παράβασιν του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου. Tου ούτω άπαξ αποδεχθέντος εμβλήματος δικαιούται να ποιήται εφεξής αποκλειστικήν χρήσιν ο επιδούς την συμφώνως προς τας διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του παρόντος άρθρου δήλωσιν συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος. (9) Eις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι του αριθμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας. (10) O Έφορος ανακηρύσσει κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντας συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους διά γνωστοποιήσεως τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων. Αποχώρησις υποψηφίου. 23.-(1) Πας υποψήφιος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ψηφοφορίας, ή εν περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, προ της ανακηρύξεως αυτού ως εκλεγέντος, να αποσύρη την υποψηφιότητα αυτού δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τούτο διδομένης προς τον Έφορον. (2) O Έφορος άμα τη λήψει της γνωστοποιήσεως δυνάμει του εδαφίου (1) φροντίζει ώστε να δοθή γνωστοποίησις της τοιαύτης αποχωρήσεως διά τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων. (3) Oυδέν των εν τω παρόντι άρθρω θα καθιστά άκυρον το ψηφοδέλτιον το οποίον θα περιλαμβάνη το όνομα αποσυρθέντος υποψηφίου, του ψηφοδελτίου παραμένοντος εγκύρου διά τους λοιπούς εν αυτώ υποψηφίους.

13 Θάνατος υποψηφίου. 24.-(1) Eάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς αποθάνη προ της λήξεως της ψηφοφορίας ο Έφορος, επί τη βεβαιώσει του θανάτου, υποβάλλει έκθεσιν περί τούτου εις τον Yπουργόν. (2) Eν πάση περιπτώσει η εκλογή συνεχίζεται εκτός εάν ο αριθμός των παραμενόντων υποψηφίων είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των πληρωθησομένων εδρών οπότε ο Έφορος κηρύσσει τούτους ή τούτον, ως θα ήτο η περίπτωσις, ως εκλεγέντας ή εκλεγέντα, και δημοσιεύει τα ονόματά των εις την Επίσημον Εφημερίδα της ημοκρατίας. (3) O Yπουργός δύναται να ορίση ετέραν κατάλληλον ημέραν διά την πλήρωσιν της κενής θέσεως της μη πληρωθείσης συνεπεία του θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία δια την τοιαύτην αναπληρωματικήν εκλογήν θα αρχίση εκ νέου. Ουδείς υποψήφιος. 25.-(1) Eάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την περίοδον του ορισθέντος προς τούτο χρόνου, ή μετά την ανακήρυξιν υποψηφίου και προς της ημέρας της ψηφοφορίας, ουδείς υφίσταται ή παραμένει ως υποψήφιος εν εκλογική τινι περιφερεία ο Έφορος υποβάλλει αυθωρεί έκθεσιν προς τον Yπουργόν. (2) Eν τοιαύτη περιπτώσει ο Yπουργός ορίζει ετέραν κατάλληλον ημέραν διά την εκλογήν και η εκλογική προς τούτο διαδικασία άρχεται εκ νέου. Eκλογή άνευ ψηφοφορίας Εκλoγή άνευ ψηφοφορίας. 26. Eάν - (α) κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων μετά τον προς τούτο ορισθέντα χρόνον και μετά την εξέτασιν και απόφασιν επί των υποβληθεισών ενστάσεων συμφώνως προς το άρθρο 21? ή 3 του 73/80. (β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συμφώνως προς το άρθρον 23 καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας, μόνον τόσον αριθμός υποψηφίων παραμένει δια την εκλογικήν περιφέρειαν όστις- (ι) είναι ίσος προς τον αριθμόν των πληρωθησομένων εδρών ο Έφορος ανακηρύσσει αμέσως τους υποβληθέντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της ημοκρατίας. ή (ιι) είναι ολιγώτερος των εκλεγησομένων ο Έφορος ακακηρύσσει αμέσως τους παραμένοντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της ημοκρατίας και ειδοποιεί περί τούτου τον Yπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλληλον

14 ημέραν δια την πλήρωσιν οιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων δι' αναπληρωματικής εκλογής και η προς τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ νέου. Ψηφοφορία ιευθετήσεις προ της ψηφοφορίας. Ν. 209 (Ι) του (1) Eάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων πλείονες υποψηφιότητες υπεβλήθησαν δι' ωρισμένην εκλογικήν περιφέρειαν ή ο αριθμός των πληρωθησομένων βουλευτικών εδρών, ο Έφορος αναβάλλει την περαιτέρω εκλογικήν διαδικασίαν δια να καταστή δυνατή ψηφοφορία βάσει των διατάξεων του παρόντος Nόμου. (2) O Yπουργός δια τους σκοπούς της ψηφοφορίας διαιρεί, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της ημοκρατίας, εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν εις εκλογικά τμήματα και ο Έφορος φροντίζει όπως εις έκαστον τμήμα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εις τα οποία κατανέμει τους εκλογείς καθ' όν τρόπον αι υφιστάμεναι συνθήκαι θα εδικαιολόγουν: «Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα σε Πρεσβείες της ημοκρατίας στο εξωτερικό και να κατανέμει σ αυτά εκλογείς οι οποίοι είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο και κατά την ημέρα των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο κατά τον καθορισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου». (3) O Έφορος δια γνωστοποιήσεως, δημοσιευομένης εις τοιαύτας εφημερίδας, οίας θα έκρινεν εύλογον, κυκλοφορούσας εντός της εκλογικής περιφερείας τουλάχιστον επτά ημέρας προ της ορισθείσης δια ψηφοφορίαν και τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος εντός της περιφερείας εν τη οποία αναφέρει την ορισθείσαν ημέραν και ώραν της ψηφοφορίας, γνωστοποιεί τα ονόματα, διευθύνσεις και επάγγελμα των υποψηφίων και των προτεινόντων και υποστηριζόντων τούτους ως και λεπτομερείας των τυχόν δηλωθέντων συνδυασμών, τα εκλογικά τμήματα και τα ορισθέντα εκλογικά κέντρα μετά λεπτομερειών των εις έκαστον τούτων κατανεμηθέντων εκλογέων. (4) Έκαστος Έφορος ορίζει τον προεδρεύοντα δι' έκαστον εκλογικόν κέντρο ο οποίος διευθύνει και ελέγχει τούτο και δίδει τας αναγκαίας οδηγίας δια την εν αυτώ διεξαγωγήν της ψηφοφορίας, και τους αναγκαίους βοηθούς τούτου. Eν τούτοις ο Έφορος δύναται εάν θεωρήση τούτο πρέπον, να προεδρεύση αυτοπροσώπως εις εκλογικόν κέντρον, ότε αι εις τον προεδρεύοντα της εκλογής αφορώσαι διατάξεις του παρόντος Nόμου εφαρμόζονται εις αυτόν. (5) O Έφορος φροντίζει όπως δοθούν εις τον προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου το μέρος του εκλογικού καταλόγου το οποίον περιέχει τους εις το κέντρον κατανεμηθέντας εκλογείς μίαν ή περισσοτέρας κάλπας, αρκετόν αριθμόν ψηφοδελτίων και παν άλλο αντικείμενον το οποίον ήθελε καθορισθή και είναι αναγκαίον δια την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας. 2 του 101(Ι) /97. (6) Aι ώραι της ψηφοφορίας είναι η 7.00 πρωϊνή μέχρι της μεσημβρίας και

15 1.00 μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. ήτις δύναται να παραταθή υπό του προεδρεύοντος της εκλογής κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, επί τοσούτον χρόνον μέχρι του μεσονυκτίου εάν αι συνθήκαι απαιτήσωσι τούτο. ιαδικασία προ της ψηφοφορίας. 2 του 297/87 3 του 101(Ι)/ (1) Έξωθεν εκάστου εκλογικού κέντρου τοιχοκολλάται υπό του προεδρεύοντος της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας γνωστοποίησις αναφέρουσα τα ονόματα εκάστου συνδυασμού κατ' αλφαβητικήν σειράν και τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού εις την σειράν καθ' ήν εδηλώθησαν ταύτα και τα ονόματα εκάστου ανεξαρτήτου υποψηφίου κατ' αλφαβητικήν σειράν και τα τυχόν ορισθέντα υπό του Eφόρου δυνάμει του εδαφίου (5) διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως. (2) Eίναι καθήκον του Eφόρου να παρέχη εις έκαστον εκλογικόν κέντρον απάσας τας ευλόγους διευκολύνσεις δια να καθιστούν δυνατήν την υπό των εκλογέων μυστικήν άσκησιν του δικαιώματος της ψήφου των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου και καθορίζει, ή εξουσιοδοτεί τον προεδρεύοντα της εκλογής όπως καθορίση, τον τρόπον καθ' όν αι διευκολύνσεις αύται θα κατανεμηθούν μεταξύ των εκλογέων. (3) Kατά την ημέραν της διεξαγωγής της ψηφοφορίας παρίσταται εις το εκλογικόν κέντρον ο προεδρεύων της εκλογής και οι βοηθοί αυτού μη υπερβαίνοντες τους έξ, και αστυνομικοί επί καθήκοντι και τυχόν μεταφρασταί οίτινες θα εχρειάζοντο. Eπίσης οι υποψήφιοι ή ο υπό τούτων ορισθείς αντιπρόσωπος ως και ο ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασμού δύνανται να παρίστανται. (4) O προεδρεύων της εκλογής εις έκαστον εκλογικόν κέντρον είναι υπεύθυνος δια την φύλαξιν και εποπτείαν της κάλπης ή των καλπών εν αυτώ. (5) H ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίων. O τύπος και το περιεχόμενον των ψηφοδελτίων καθορίζονται δια Kανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Nόμου. ια τους σκοπούς της ψηφοφορίας ο Έφορος δύναται να ορίση διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως. (6) H κάλπη ή αι κάλπαι είναι κατασκευασμέναι εκ στερεού υλικού και είναι τοιουτοτρόπως κατεσκευασμέναι ώστε να δύνανται να εισάγωνται τα ψηφοδέλτια αλλά να μη δύνανται να εξάγωνται χωρίς να ανοιχθή η κάλπη. 5 του 16/81. (7) Eυθύς αμέσως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής δεικνεύει την κάλπην ή εκάστην κάλπην κενήν εις τα πρόσωπα άτινα θα ήσαν παρόντα εις το εκλογικόν κέντρον, κλειδώνει και σφραγίζει ταύτην ώστε να μη δύναται να ανοιχθή χωρίς να επηρεασθή η σφραγίς και τοποθετεί αυτήν τοιουτοτρόπως ώστε να διατελή υπ' όψει αυτού διαρκούσης της εκλογής. ιαδικασία κατά την ψηφοφορία. 29.-(1) Oυδείς γίνεται δεκτός εις το εκλογικόν κέντρον εάν δεν είναι εκλογεύς δικαιούμενος να ψηφίση εις το κέντρον τούτο συμφώνως προς τα διατάξεις του παρόντος Nόμου. O προεδρεύων της εκλογής, ο αστυνομικός ως και πας έτερος υπάλληλος απησχολημένος δια την ψηφοφορίαν εν τω εκλογικώ κέντρω δύνανται να ψηφίσουν εις αυτό κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τούτο υπό του Eφόρου

16 4(α) 73/80. 6(α) του 16/81. 4(β) του 73/80 6(α) του 16/81. εάν θα ήτο δύσκολον να ψηφίσουν εις το οικείον εκλογικόν κέντρον. (2) Eις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθή η ταυτότης αυτού δια της προσαγωγής του εκλογικού βιβλιαρίου, η εγγραφή αυτού εν τω εκλογικώ καταλόγω και ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει. (3) O προεδρεύων της εκλογής τηρεί την τάξιν εν τω κέντρω και ορίζει τον αριθμόν των ψηφοφόρων οίτινες δύνανται εκάστοτε να προσέρχωνται προς ψηφοφορίαν και δύναται να εκδιώξη εκ του κέντρου παν πρόσωπον το οποίον δεν δικαιούται να παρίσταται εν αυτώ. Πας όστις φέρεται απρεπώς εν τω κέντρω δύναται να εκδιωχθή υπό παντός αστυνομικού τη εντολή του προεδρεύοντος της εκλογής και δύναται να διωχθή ποινικώς δι' οιονδήποτε τυχόν αδίκημα διαπραχθέν υπ' αυτού. (4) Kαθ' οιανδήποτε εκλογήν έκαστος εκλογεύς δικαιούται να ψηφίση άπαξ μόνον. (5) Eπί τη εισδοχή εκάστου εκλογέως εις το εκλογικόν κέντρον δίδεται εις αυτόν υπό του προεδρεύοντος ή ετέρου προσώπου ενεργούντος κατ' εντολήν αυτού έν ψηφοδέλτιον δεόντως σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σημειούμενον ως ήθελεν ορίσει ο προεδρεύων της εκλογής, και, αφού απαγγελθή το όνομα και η εν τω εκλογικώ καταλόγω περιγραφή αυτού, σημειούται εν τω καταλόγω δι' ωρισμένου σημείου το γεγονός ότι εδόθη εις αυτόν ψηφοδέλτιον, συμπληρουμένης ωσαύτως καταλλήλως της οικείας σελίδος του εκλογικού αυτού βιβλιαρίου. (6) O εκλογεύς επί τη λήψει του ψηφοδελτίου προχωρεί προς το επί τούτω ορισθέν μέρος ένθα μυστικώς σημειοί επί του ψηφοδελτίου και κατά των καθωρισμένον τρόπον την προτίμησιν αυτού υπέρ του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή του μεμονωμένου υποψηφίου ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων της εκλογής του. 4 του 11(Ι)/96. O εκλογεύς εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύτως το δικαίωμα όπως εκδηλώνη την προτίμησιν αυτού υπέρ ωρισμένου υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού της εκλογής του σημειών επί του ψηφοδελτίου, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, και έναντι του ονόματος του περί ού πρόκειται υποψηφίου ή υποψηφίων σταυρόν προτιμήσεως αλλ' ούτως ώστε ο ολικός αριθμός των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως να μη υπερβαίνη τον ένα δια κάθε τέσσαρας έδρας της περιφερείας και εις εκλογικήν περιφέρειαν όπου ο ολικός αριθμός των εδρών είναι κατώτερος των τεσσάρων ο εκλογεύς δικαιούται τον ένα μόνον σταυρόν προτιμήσεως, νοουμένου ότι ουδείς σταυρός προτιμήσεως δίδεται εις αρχηγόν κόμματος ή στον επικεφαλής συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή εις τον υπό τούτων υποδεικνυόμενον δια τους σκοπούς εκλογής ο οποίος θεωρείται ότι έλαβεν όλας τα ψήφους του συνδυασμού ως σταυρούς προτιμήσεως: 3 του 164/85. Nοείται ότι οσάκις ο αριθμός των εδρών εκλογικής τινος περιφερείας υπερβαίνη τας τέσσαρας και το πηλίκον της διαιρέσεως του ολικού αριθμού των εδρών αυτής δια του αριθμού 4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθμός των δια την τοιαύτην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά ένα. Mετά την συμπλήρωσιν της ως προείρηται διαδικασίας ο εκλογεύς ρίπτει το ψηφοδέλτιον εντός της κάλπης. Eκλογή συνδυασμού περιέχοντος σταυρούς προτιμήσεως πλείονας των εν τω παρόντι εδαφίω προβλεπομένων λογίζεται ως έγκυρος, χωρίς ουδείς

17 σταυρός προτιμήσεως να λαμβάνηται υπ' όψιν. Eάν όμως περιέχη ένα σταυρόν προτιμήσεως πλείονα των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων σταυρών προτιμήσεως και εκ των οποίων ο είς ετέθη έναντι του ονόματος του αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή του υπό τούτων υποδεικνυομένου δια τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται υπ' όψιν οι έναντι των ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιμήσεως. Oσάκις σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ετέρου συνδυασμού ή του επιλεγέντος υπό του εκλογέως, ουδείς τοιούτος σταυρός προτιμήσεως λαμβάνεται υπ' όψιν, λογιζομένων, όμως, ως εγκύρων μόνον των σταυρών προτιμήσεως οίτινες εσημειώθησαν έναντι των ονομάτων του υποψηφίου ή υποψηφίων του επιλεγέντος υπό του εκλογέως συνδυασμού νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένους: Nοείται ότι εις ήν περίπτωσιν σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ενός μόνον συνδυασμού χωρίς ο εκλογεύς να εκφράση συνάμα την προτίμησίν του υπέρ του συνδυασμού τούτου, θα θεωρήται ότι ο εκλογεύς ούτος έχει εκφράσει και την προτίμησίν του υπέρ του συνδυασμού αυτού και η εκλογή αύτη λογίζεται ως έγκυρος καθώς επίσης οι τεθέντες σταυροί προτιμήσεως νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένους. 3 του 297/87 2 του 107(Ι)/92. 6(β) του 16/81. 6(γ) του 16/81. (7)(α) O προεδρεύων της εκλογής ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής σε οποιοδήποτε εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου. (β) Tυφλός ή ανίκανος εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν το επιθυμεί, δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει. (γ) Eκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς του, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σύμφωνα με την επιθυμία που εξέφρασε. (8) ιαρκούσης της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής προβαίνει εις τοιαύτα διαβήματα άτινα θα ήσαν αναγκαία δια την φύλαξιν των καλπών και μη χρησιμοποίησιν τούτων υπό παντός μη προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου και δι' αποφυγήν οιασδήποτε καθυστερήσεως τοιχοκολλά έξωθι του εκλογικού κέντρου γνωστοποίησιν παρέχουσαν οδηγίας προς καθοδήγησιν των εκλογέων κατά την ψηφοφορίαν. (9) Eάν εκλογεύς εξ απροσεξίας έχη χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιον κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου δύναται να λάβη παρά του προεδρεύοντος της εκλογής έτερον ψηφοδέλτιον αφού ούτος ικανοποιηθή περί της εμφιλοχωρησάσης απροσεξίας και ακυρώση το προηγούμενον ψηφοδέλτιον. (10) Eάν εκλογεύς ζητήση να λάβη ψηφοδέλτιον αφού έτερον πρόσωπον εψήφισεν ως τοιούτος εκλογεύς, ούτος δύναται, αφού ενόρκως ή επισήμως βεβαιώση κατά τον καθωρισμένον τρόπον την ταυτότητα αυτού, να λάβη νέον ψηφοδέλτιον, του προεδρεύοντος της εκλογής συντάσσοντος πρακτικόν της περιστάσεως.

18 6(δ) του 16/81. (11) Oυδέν ψηφοδέλτιον δίδεται εις εκλογέα μετά την πάροδον της ορισθείσης δια το πέρας της ψηφοφορίας ώρας εκτός εάν ο εκλογεύς ευρίσκεται εντός του εκλογικού κέντρου και έχη ήδη λάβει τούτο, ότε αφίεται να ψηφίση. Περάτωσις ψηφοφορίας. 7(α) του 16/81. Ν. 209 (Ι) του 2002 ιαλογή ψήφων. 5 του 101(Ι)/97 45(Ι) του Ν.209 (Ι) του O προεδρεύων της εκλογής εκάστου εκλογικού κέντρου το ταχύτερον μετά το τέρμα της ψηφοφορίας επί παρουσία των υποψηφίων και των αντιπροσώπων αυτών κατά την ψηφοφορίαν οίτινες είναι παρόντες, σφραγίζει με την σφραγίδα του και την σφραγίδα των υποψηφίων οίτινες θα επεθύμουν τούτο εις χωριστά δέματα άπαντα τα μη χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια εις την κατοχήν αυτού άτινα δεν παρεδόθησαν εις τους εκλογείς συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 29, τα ακυρωθέντα ψηφοδέλτια, τον εκλογικόν κατάλογον εφ' ού έχουσιν σημειωθή οι ψηφίσαντες εκλογείς και οιονδήποτε πρακτικόν το οποίον ετηρήθη υπ' αυτού εν σχέσει προς την ψηφοφορίαν. 31.-(1) (α) Ο Προεδρεύων της Εκλογής ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας, προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων. (β) Προς το σκοπό αυτό κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προεδρεύοντος της Εκλογής και στην παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, αρχίζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής διαβιβάζει αμέσως τα αποτελέσματα της εκλογής και μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενό της και όλα τα σχετικά έντυπα στον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας. (2) O Έφορος, οι βοηθοί αυτού και υπάλληλοι και οι υποψήφιοι και οι επί της διαλογής αντιπρόσωποι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαλογήν και ουδείς άλλος. 5(α) του 11(Ι)/96. (2A)(α) Kατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπους των κομμάτων ή υποψηφίων οιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή οποιωνδήποτε εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων της εκλογής ή ειδών γραφικής ύλης. (β) O Έφορος έχει εξουσία να απομακρύνει από την αίθουσα διαλογής οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α). (γ) Oποιοσδήποτε αντιπρόσωπος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. (2B)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην οποία τοποθετούνται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων. (β) Tα ψηφοδέλτια αυτά τοποθετούνται στην ειδική κάλπη, αν ο αριθμός των εκτοπισθέντων εκλογέων στο οικείο εκλογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τους

19 είκοσι και καταμετρούνται χωριστά. (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων παραμένουν στην κάλπη του οικείου εκλογικού κέντρου και καταμετρούνται ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια της οικείας εκλογικής περιφέρειας. (3) Πριν ή ο Έφορος προβή εις την διαλογήν των δήφων ούτος ή ο υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος ανοίγει επί παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής αντιπροσώπων, οίτινες θα παρίστανται, την κάλπην ή εκάστην κάλπην, ως θα ήτο η περίπτωσις, και εξάγει εξ αυτών τα εν αυτή ψηφοδέλτια τα οποία καταμετρά, το δε αποτέλεσμα της καταμετρήσεως αναγράφεται εις το πρακτικόν της διαλογής. Eάν προκύψη διαφορά μεταξύ του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η καταμέτρησις. (4) Mετά ταύτα ο Έφορος προβαίνει εις την διαλογήν των ψήφων ήτις χωρεί, εφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν συνεχώς μέχρι περατώσεως, απορριπτομένου παντός ακύρου ψηφοδελτίου το οποίον σημειούται επ' αυτού ως απορριφθέν. 8(α) του 16/81. 5(β) του 11(Ι)/96. 5(γ) του 11(Ι)/96. (5) Aμέσως άμα τη περατώσει της διαλογής, ο Έφορος συντάσσει κατάστασιν εν ή αναφέρονται η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής, ο ολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφισάντων εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφοδελτίων άτινα ανεγνωρίσθησαν ως έγκυρα, ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία εκηρύχθηκαν άκυρα, ο αριθμός των ακύρων ψηφοδελτίων, ο αριθμός των ως ακύρων προσβληθέντων αλλά κηρυχθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων, ο ολικός αριθμός των εγκύρων ψήφων τας οποίας έλαβεν έκαστος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, το άθροισμα των σταυρών προτιμήσεως εκάστου υποψηφίου και παν έτερον καθοριζόμενον στοιχείον. Kατά τον καταρτισμόν της καταστάσεως δύναται να παρίσταται ανά είς αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'λευκό ψηφοδέλτιο' σημαίνει ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί από τον εκλογέα οποιοδήποτε από τα καθορισμένα στο εδάφιο (6A) σημεία. (6)(α) O Έφορος απορρίπτει ως άκυρον παν ψηφοδέλτιον- (i) το οποίον δεν φέρει την σφραγίδα ή άλλην επίσημον βεβαίωσιν ως έχει καθορισθή. (ii) το οποίον φέρει οιονδήποτε γράμμα ή σημείον δια του οποίου δύναται να εξακριβωθή η ταυτότης του εκλογέως. (iii) εκ του οποίου οιονδήποτε ουσιώδες μέρος ελλείπει. (iv) εκ του οποίου καθίσταται αδύνατον να εξακριβωθή η θέλησις του εκλογέως. (β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του. (γ) η απόφασις του Εφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική. 4(β) του 297/87. (6A) Aνεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται εις τον παρόντα Nόμον ή εις

20 οιονδήποτε Kανονισμόν εκδιδόμενον δυνάμει αυτού, ψηφοδέλτιον περιέχον εις οιονδήποτε μέρος της στήλης αυτού, η οποία αντιστοιχεί εις έκαστον συνδυασμόν κόμματος, συνασπισμόν κομμάτων και ανεξαρτήτων, ή εις έτερον μεμονομένον υποψήφιον, έν των σημείων 'X', '+', ή 'V' ή οιονδήποτε έτερον σημείον προσομοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον. (β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του? (γ) η απόφασις του Eφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική. (7) Ψηφοδέλτιον αναγράφον ολιγωτέρους υποψηφίους ή ο αριθμός των κενών εδρών είναι έγκυρον όσον αφορά τους επ' αυτού αναγραφομένους υποψηφίους. Ν.209 (Ι) του 2002 (8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 'Έφορος' περιλαμβάνει και τον Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο εκλογικό του κέντρο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του οικείου Εφόρου. (9) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της ημοκρατίας, καθορίζοντας την μέθοδον του καθορισμού παντός θέματος αφορώντος εις ισοψηφίαν ή το οποίον θα ηδύνατο να οδηγήση εις αμφισβήτησιν ως προς την διαλογήν των ψήφων ή την πλήρωσιν των κενών εδρών. Kανονισμοί εκδιδόμενοι βάσει του παρόντος εδαφίου κατατίθενται εις την Bουλήν των Aντιπροσώπων και εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 15. Πρώτη κατανομή εδρών. 9(α) του 16/81. 9(β) του 16/81. 9(γ) του 16/ (1) Aπό της περατώσεως της ψηφοφορίας άρχεται υπό του Eφόρου εκάστης εκλογικής περιφερείας η συγκέντρωσις και κατάταξις, κατά τον καθοριζόμενον τρόπον, των αποτελεσμάτων της εκλογής εις την οικείαν αυτού εκλογικήν περιφέρειαν. (2) O Έφορος, ευθύς άμα τη συγκεντρώσει και κατατάξει των αποτελεσμάτων της εκλογής της οικείας αυτού εκλογικής περιφερείας, προβαίνει εις την πρώτην κατανομήν των εδρών και την ανακήρυξιν των επιτυχόντων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Kεκυρωμένον αντίγραφον της περί ής ο λόγος πράξεώς του, περιλαμβάνον τον αριθμόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων υπολοίπων εις την οικείαν αυτού εκλογικήν περιφέρειαν των συμμετεχόντων εις την εκλογήν κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων, αποστέλλεται αμελλητί δια του ασφαλεστέρου μέσου εις τον Γενικόν Έφορον. (3) Προς τον σκοπόν τούτον το σύνολον των εγκύρων ψήφων της εκλογικής περιφερείας διαιρείται δια του αριθμού των εδρών αυτής. Tο εκ της διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον, δι' ού διαιρείται η εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, ήτοι το σύνολον των υπέρ αυτού εγκύρων ψήφων εν τη περιφερεία και λαμβάνει έκαστος συνδυασμός τόσας έδρας όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του δύναμιν. Eπί εκλογικής περιφερείας εκλεγούσης ένα μόνον βουλευτήν η έδρα παρέχεται εις το σχετικώς πλειοψηφήσαν κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, ή εις τον σχετικώς πλειοψηφήσαντα ανεξάρτητον υποψήφιον ή τον

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 18/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 18 Αρ. 2111 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Δήμων (Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος. 72 του 1979 73 του 1980 16 του 1981 124 του 1985 164 του 1985 297 του 1987 107(Ι) του 1992 71(Ι) του 1995 11(Ι) του 1996 118(Ι) του 1996 101(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός νόμος. Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία. Μέρος Δεύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι

Εκλογικός νόμος. Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία. Μέρος Δεύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος Δεύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o Δικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 72/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1540 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµος του 1979 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1616 της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 40/80 Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόµος του 1980 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ.Π. 601/2003 Αρ. 3738, Αριθμός 601 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2002

ΚΛ.Π. 601/2003 Αρ. 3738, Αριθμός 601 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3536 ΚΛ.Π. 601/2003 Αρ. 3738,18.7.2003 Αριθμός 601 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2002!6(Ι)του 1999 i 1(1) του 2000 5(1) του 2001 31(1) του 2002 99(1) του 2002 28(1) του 2002, :υνοπτιν.ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1677 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί 'Εκλογής Μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1677 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί 'Εκλογής Μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ο περί Επαναθεσπίσεως και Τροποποιήσεως του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου του 1959 Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 42/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1873 της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.ΙΪ. 184/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2726 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 184 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 111/85 Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην προκήρυξη εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αρ. Πρωτ.: 2 Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 86(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ της 16ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ της 16ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 221/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ. 1623 της 16ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1980 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 221 ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις ι περί Λειτουργίας Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν.86(Ι)/99 Ο περί Κοινοτήτων Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 86(Ι) του 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 86(Ι) του 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν.86(Ι)/99 Ο περί Κοινοτήτων Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π., ΑΡΤΕΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΔΔ. 5 Ιουλίου, 2007 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ, 1. ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 14463 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ' Άρ τής 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ' Άρ τής 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 72/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ' Άρ. 1540 τής 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Εκλογής Μελών τής Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος τοΰ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

«γεωπόνος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 εγγεγραμμένον γεωπόνον

«γεωπόνος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 εγγεγραμμένον γεωπόνον E.E., Παρ. I, 727 Ν. 32/87 Αρ. 2216, 20.3.87 Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax:

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax: Ορθή Επανάληψη 18.9.17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ Α 187)». (όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 193/1997, ΠΔ 309/1997, ΠΔ 164/01,

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως έντεκα (11) μελών, εκλεγομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981,

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, 29.12.72 Ό -περί 'Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 180(I)/2015 Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων

Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων 372/92 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 187Α Μέγεθος κειμένου: 168 KB Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων

ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων (όπως ισχύει στις 4-8-2017) Π.Δ. υπ'αριθ.372/1992 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων ΝΟΜΟΣ 350/1976 Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων Άρθρο 1 1. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί κρισίµου εθνικού θέµατος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3458, 22/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3458, 22/12/2000 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα