ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ"

Transcript

1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας (ΓΔΠ) το 1995, και ιδίως μετά την οριστικοποίηση της δομής της το 1999, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης, εκ μέρους του αναδόχου, Προγραμμάτων Ποιότητας (ΠΠ) για την εξορθολογισμένη, με τις μικρότερες, κατά το δυνατό, καθυστερήσεις στην εκτέλεση ενός έργου ή την εκπόνηση μιάς μελέτης. Προκειμένου να υπάρχει εναρμόνηση στη σύνταξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συντασσομένων ΠΠ, η ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε διά της Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΠΑΔ) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 2. Το θεσμικό πλαίσιο Σχετικά με τα θέματα εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας στα τεχνικά έργα υπάρχουν σήμερα σε ισχύ τα εξής κανονιστικά κείμενα: Η με στοιχεία ΔΕΕΠΠ/οικ/502/ (ΦΕΚ 1265 Β/ ) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία επιβάλλει την εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας 1

2 Η με στοιχεία ΔΕΕΠΠ/οικ/4/ (ΦΕΚ 94 Β/ ) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία αναφέρεται στη σύσταση Σώματος Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων Ποιότητας Η με στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ (ΦΕΚ 1013 Β/ ) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία καθορίζει το περιεχόμενο του Προγράμματος Ποιότητας Έργου καθώς και τον τρόπο ελέγχου και έγκρισής του Η με στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ/501/ Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία καθορίζει το περιεχόμενο του Προγράμματος Ποιότητας Έργου καθώς και τον τρόπο ελέγχου και έγκρισής του 3. Προγράμματα ποιότητας Παρατίθεται ο ορισμός για το πρόγραμμα ποιότητας (quality plan) από το πρότυπο ISO 8402:1994. «Έγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο ή σύμβαση (παρ.3.13 του προτύπου)» 2

3 Έγγραφο στο οποίο καθορίζονται ποιες διαδικασίες πρέπει να εφαρμοσθούν και ποιοι (συνδεόμενοι με τις διαδικασίες) πόροι πρέπει να διατεθούν καθώς και πότε (δηλ. με ποια χρονική αλληλουχία) και από ποιον για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου, προϊόντος, διεργασίας ή σύμβασης. Tα Προγράμματα Ποιότητας στα τεχνικά έργα αφορούν στην έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων. To Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και συγκεκριμενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. H σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράμματος Ποιότητας για κάθε έργο που εκτελείται και η παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. 4. Περιεχόμενο,σκοπός και στόχος των Αποφάσεων Κατ αρχήν αναφερόμαστε, για λόγους απλότητας, στο περιεχόμενο της Απόφασης των ΠΠ για την κατασκευή των τεχνικών έργων.αυτή για την εκπόνηση των μελετών περιέχει ανάλογους όρους.ενδεικτικά θα δοθούν παραδείγματα και από το έντυπο εφαρμογής της Απόφασης για τις μελέτες. Τα πλήρη κείμενα των δύο Αποφάσεων και των αντίστοιχων Εντύπων Ελέγχου δίδονται στο Παράρτημα της Εισήγησης. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι Αποφάσεις αναφέρονται στους φορείς που εμπλέκονται σ ένα τεχνικό έργο και οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκπονούν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τα προγράμματα ποιότητας, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Το ΠΠ συντάσσεται από τον ανάδοχο ενός Δημόσιου Εργου και υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει: να γίνει συστηματική, σχολαστική και ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις μεταξύ τους, να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο ΠΠΕ. 4

5 Διευκρινίζεται, τέλος, οτι τo Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και: 1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες 2. θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου 3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου) Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΕ που προτείνεται στην Απόφαση είναι η ακόλουθη : ΤΜΗΜΑ Ι 1. Εισαγωγή (Αντικείμενο, Δομή του Προγράμματος Ποιότητας και Πολιτική Ποιότητας για το έργο) 2. Περιγραφή έργου (Μέθοδοι κατασκευής, Έλεγχοι και Δοκιμές, Χρονοδιάγραμμα εργασιών) 3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι (Ανθρώπινο Δυναμικό, Υλικά και υπηρεσίες Εξοπλισμός) 5

6 4. Διαχείριση (Διαχείριση εγγράφων,μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες, Επιθεωρήσεις,Ανασκοπήσεις) 5. Άλλα θέματα (Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, Ασφάλεια και Υγεία Προστασία περιβάλλοντος) 6. Παραπομπές- Αναφορές Σχέδια Πρότυπα-Κανονισμοί-Τεχνικές Προδιαγραφές Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου) ΤΜΗΜΑ ΙΙ 7 Προγράμματα Ενεργειών {αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ.κατασκευή άνω διάβασης)} και καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ) τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσμάτων οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς Τέλος περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το συνοδεύουν. Σκοπός των Αποφάσεων είναι να υποβοηθήσουν τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών, στις οποίες υποβάλλονται Προγράμματα Ποιότητας Έργου από αναδόχους ή υποψηφίους αναδόχους έργων, ώστε να 6

7 είναι σε θέση να ελέγξουν και να εγκρίνουν ή να απορρίψουν ή να ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα Προγράμματα Ποιότητας Έργων. Κύριος στόχος τους είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Έργου μέσω της σύμβασης, της οποίας οι όροι αναπτύσσονται και κωδικοποιούνται. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΠ 1. Το Έντυπο και οι περιεχόμενες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ακολουθείται "θετική λογική", ότι οι επιθυμητές απαντήσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου που εξετάζεται, πρέπει να είναι πάντα "ΝΑΙ". Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης του Εντύπου είναι σε θέση να διαπιστώσει πολύ εύκολα τη συμμόρφωση του εξεταζόμενου Προγράμματος Ποιότητας Έργου με τις απαιτήσεις. 2. Για την καλλίτερη χρήση του Εντύπου και τη διευκόλυνση του χρήστη, οι αριστερές σελίδες περιέχουν κατάλληλες οδηγίες, διευκρινίσεις, παραδείγματα κτλ ταξινομημένα με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς απέναντι από τις αντίστοιχες ερωτήσεις, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η αποσαφήνιση κάθε ερώτησης. 3. Το Έντυπο αυτό είναι το κύριο και εμφανές στοιχείο της τυποποίησηςτης μεθοδολογίας για την επίβλεψη Δημόσιου Έργου Ως παράδειγμα παρατίθεται μικρό απόσπασμα με το ερώτημα και την αντίστοιχη ανάπτυξη των οδηγιών και διευκρινίσεων κάποιων αντικειμένων 7

8 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ Ερώτημα Περιγράφονται στο ΠΠΕ όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές με παραπομπές στα αντίστοιχα πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς; Ερώτημα Καθορίζονται στο ΠΠΕ τα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης για κάθε έλεγχο- δοκιμή; 2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ Ανάπτυξη οδηγιών Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που θα εκτελεστούν πρέπει να αναφέρονται στο ΠΠΕ και να συσχετίζονται με τα σχετικά ελληνικά ή διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς με βάση τα οποία εκτελούνται («έγγραφα αναφοράς»). Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα αναφέρονται στα Προγράμματα Ενεργειών στις αντίστοιχες φάσεις και δραστηριότητες, αλλά και συγκεντρωτικά είτε στο κείμενο του ΠΠΕ είτε με τη μορφή πίνακα. Δεν απαιτείται 8

9 2.2.2 Πρέπει, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο έγγραφο αναφοράς, να καταγράφονται (στα Προγράμματα Ενεργειών ή στο κείμενο του ΠΠΕ) τα κριτήρια αποδοχής-απόρριψης για κάθε έλεγχο- δοκιμή, όπως π.χ. κριτήρια για την αντοχή του σκυροδέματος ή κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού ενός κτιρίου κ.τ.λ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ερώτημα 2.3 Το ΠΠΕ περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου; 2.3 Ανάπτυξη οδηγιών Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να είναι αναλυτικό και να ανταποκρίνεται ακριβώς στις επί μέρους φάσεις και δραστηριότητες που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Απαραίτητο είναι να υπάρχει αντιστοιχία (ένα προς ένα αν είναι δυνατό) μεταξύ των αντικειμένων του χρονοδιαγράμματος και των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Ενεργειών, με προφανή λόγο τη διευκόλυνση και την παράλληλη λειτουργία χρονοδιαγράμματος και Προγραμμάτων Ενεργειών (βλέπε παράγραφο 7 του παρόντος). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ερώτημα 9.1 Το ΠΠΕ καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα, και όπου αυτό δεν συμβαίνει υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση που είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία; 9

10 Ερώτημα 9.2 Το ΠΠΕ συνοδεύεται από κατάλληλο πίνακα στον οποίο φαίνεται ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών; ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ανάπτυξη οδηγιών 9.1 Στην ερώτηση αυτή συνοψίζονται όλες οι απαιτήσεις για το ΠΠΕ, και η απάντηση «ΝΑΙ» προϋποθέτει θετική απάντηση σε όλα τα προηγούμενα (ή κατάλληλη αιτιολόγηση όταν η απάντηση δεν είναι θετική). Ανάπτυξη οδηγιών 9.2 Ο ανάδοχος πρέπει να καταγράψει αναλυτικά όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (ανά τεύχος, άρθρο και παράγραφο) με τη μορφή πίνακα που θα συνοδεύει το ΠΠΕ ή θα περιλαμβάνεται σε αυτό ως παράρτημα. Στον πίνακα θα δηλώνονται τα αντίστοιχα σημεία του ΠΠΕ στα οποία οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται, ώστε να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πράγματι καλύπτονται.παράδειγμα τέτοιου πίνακα ακολουθεί: Αναφορά στα συμβατικά τεύχη. ΕΣΥ άρθρο 15. Αντικείμενο. Σκυροδετήσε ις.. Τμήμα I (Κείμενο) Παράγραφος Περιγραφή στο ΠΠΕ Τμήμα IΙ (Προγράμματα Ενεργειών) Προγρ. Ενεργειών με αριθμό 2, 3, 6 Παραρτήματα.. Παράρτημα Γ (οδηγία σκυροδέτησης).. 10

11 Εντυπο Οδηγιών Μελετών Ερώτημα Περιγράφονται στο ΠΠΜ όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι της μελέτης; 11

12 Ανάπτυξη οδηγιών Οι έλεγχοι εκτελούνται (εσωτερικοί έλεγχοι του μελετητή) κατά τις διάφορες φάσεις εκπόνησης της μελέτης στα κατάλληλα σημεία που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα ποιότητας. Οι έλεγχοι γίνονται οπωσδήποτε στις διάφορες διεπιφάνειες προς και από την Υπηρεσία, προς και από υπεργολάβους και συνεργάτες και κατά τη μετάβαση από μια μελετητική υποομάδα προς άλλη (π.χ. από την υπεύθυνη για τα τοπογραφικά ομάδα προς την υπεύθυνη για τα θέματα πολιτικού μηχανικού ομάδα). Οι έλεγχοι αφορούν τόσο το περιεχόμενο της μελέτης (υπολογισμούς, ορθότητα σχεδίων, αποτελέσματα εργαστηρίων, μακέτες ή πιλοτικές κατασκευές) όσο και τη μορφή και οργάνωση των παραδοτέων. Μπορεί να γίνουν: - 1.από τους υπεύθυνους για τις επί μέρους υποομάδες σε εργασίες προσωπικού της - μελετητικής εταιρείας ή σε εργασίες υπεργολάβων και συνεργατών, - 2.από το γενικό υπεύθυνο της μελετητικής ομάδας. Πρέπει να επισημαίνονται, να καταγράφονται και να περιγράφονται όλα τα σημεία στα οποία πρέπει να εκτελεστούν έλεγχοι τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης. Πρέπει επίσης να καθορίζονται και να περιγράφονται οι αρμοδιότητες για τις λειτουργίες αυτές. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται έλεγχοι αρχικών δεδομένων που παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι τα συμφωνηθέντα και είναι ικανοποιητικά για την υλοποίηση. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι τελικοί έλεγχοι πριν από την παράδοση τμήματος ή του συνόλου της μελέτης. 12

13 Ερώτημα Περιγράφονται στο ΠΠΜ τα σημεία εκείνα της μελέτης στα οποία απαιτείται να γίνουν επαληθεύσεις; Ανάπτυξη οδηγιών Σε κρίσιμες φάσεις της μελέτης πρέπει να γίνονται συναντήσεις ανασκόπησης, να εξετάζονται τα μέχρι τότε αποτελέσματα και να δίνονται λύσεις. Κατά τις ανασκοπήσεις πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (προσωπικό της εταιρείας, εξωτερικοί υπεργολάβοι και συνεργάτες, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας, όπου απαιτείται) και να τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Μπορεί να γίνονται συγχρόνως με τις ανασκοπήσεις της πορείας της μελέτης (βλέπε 4.4). 13

14 Συμπεράσματα Με τις Αποφάσεις αυτές: Γίνονται παι παραπομπές σ αναλυτικά κείμενα Αντιμετωπίζονται όλες οι πτυχές που έχουνσχέση με την ανάπτυξητου έργου/μελέτηςκαι την ορθή εκτέλεσή τους Διευκολύνεται η προσπάθεια της Υπηρεσίας τόσο στην κατανόηση και παρακολούθηση του ΠΠ, όσο και στην επίβλεψη του έργου ή της μελέτης Βοηθείται η οργάνωση της Υπηρεσίας για την ορθολογική και αντικειμενική επίβλεψη Παρέχεται «αρματωσιά» στον επιβλέποντα Μηχανικό έναντι τόσο του Αναδόχου όσο και της Υπηρεσίας του σ ότι αφορά την αντικειμενικότητα της κρίσης και των αποφάσεών του Προσωποποιείται η και δεν διαχέεται η ευθύνη εκάστου εμπλεκομένου Οι Υπουργικές Αποφάσεις αυτές κωδικοποίησαν όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις πινακοποίησαν αμφιμονοσήμαντα σε ερωτήματα της υπηρεσίας επίβλεψης. Με τη συμπλήρωση των παραρτημάτων τους προέκυψε εκ των πραγμάτων μια τυποποίηση ως τον τρόπο σύνταξης και τον έλεγχο των ΠΠ., αλλά και τον έλεγχο της πορείας ενός έργου ή μελέτης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. (Υπουργική Απόφαση): Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Εργου 2. (Υπουργική Απόφαση): Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης 3. Έντυπο ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 4. Έντυπο ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 15