Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) ,04 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) HH/MM/EE Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο HH/MM/EE Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων HH/MM/EE Ημερομηνία Αποστολής στον νομαρχιακό τύπο HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 73

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 6 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 8 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 10 Γ1.6 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 Γ2. Πίνακες Συμμόρφωσης 14 Γ2.1 Υποσυστήματα Λογισμικού 14 Γ2.1.1 Υποσύστημα Φοιτητολογίου για τη Διαχείριση των Αποφοίτων 14 Γ2.1.2 Υποσύστημα Φοιτητολογίου για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Προεγγραφών Υποψηφίων Σπουδαστών. 24 Γ2.1.3 Ολοκλήρωση υπηρεσιών, λοιπών διοικητικών και δημιουργία εναλλακτικής πρόσβασης ώστε να υποστηριχθεί η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων (πρακτικών, αποφάσεων κτλ) με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης του ΟΠΣ, δημιουργώντας υπηρεσίες εναλλατικής πρόσβασης - Υποστήριξη προγράμματος 28 Γ2.1.4 Υποσύστημα Επιλογής Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 31 Γ2.2 Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον Web 40 Γ2.3 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων 46 Γ2.4 Εκπαίδευση Τεκμηρίωση Πιλοτική Λειτουργία 47 Γ2.5 Παραγωγική λειτουργία Εγγύηση - Συντήρηση 49 Γ3. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 51 Γ3.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών Φοιτητολογίου 51 Γ3.2 Εκπαίδευση χρηστών (β. Α4.3) 51 Γ3.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας (βλ. Α4.4, Α4.5) 52 Γ3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 52 Γ3.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 52 Γ4. Σχέδιο Σύμβασης 54 Σελίδα 2 από 73

3 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Γ1. Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 3 από 73

4 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Σελίδα 4 από 73

5 Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 73

6 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ Σελίδα 6 από 73

7 (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 73

8 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 8 από 73

9 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 73

10 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 10 από 73

11 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 73

12 Γ1.6 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 73

13 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 73

14 Γ2. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Γ2.1 Υποσυστήματα Λογισμικού Γ2.1.1 Υποσύστημα Φοιτητολογίου για τη Διαχείριση των Αποφοίτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α Το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη πρέπει να είναι πλήρες σε περιβάλλον web, εύχρηστο και ελεγχόμενο μέσω μιας σειράς δομημένων μεθόδων προσπέλασης (π.χ. δομημένα μενού επιλογών), επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία για την οποία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος. Να περιγραφεί πλήρως η εργονομία του συστήματος 3. Να το σύστημα να περεχεί πληροφοριακό υλικό επεξήγησης λειτουργιών και περιεχομένου πεδίων διαθέσιμο κατά την χρήση Παροχή βοήθειας με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη 4. Παραμετροποίηση εφαρμογής. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος: ρύθμισης των προϋποθέσεων δημιουργίας συστατικών επιστολών ρύθμισης των προϋποθέσεων αίτησης για παροχή πιστοποιητικών ρύθμισης του τρόπου διασύνδεσης με τις εξωκείμενες μονάδες ρύθμισης των προϋποθέσεων προσωποποιημένης ενημέρωσης των αποφοίτων παραμετροποίησης των πιστοποιητικών ρύθμισης αναφορών και στατιστικών ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 14 από 73

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ στοιχείων 5. Διασύνδεση, των αρχείων που αφορούν πρόσωπα (Διδάσκοντες / Φοιτητές), με την υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ΤΕΙ Κρήτης για αίτηση εισαγωγή νέων εγγραφών, ενημέρωση στοιχείων και ιδιότητας. Επιπλέον μηχανισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικά στα στοιχεία που αφορούν την φοιτητική μέριμνα 6. Παροχή περιβάλλοντος για τους διαχειριστές που να τους επιτρέπει διαχειρίζονται τις αιτήσεις ενημέρωσης στοιχείων στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ΤΕΙ Κρήτης 7. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης. 8. Υποστήριξη της τεχνολογίας Shibboleth για τη μοναδική ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών σε εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού στο εσωτερικό του ΤΕΙ Κρήτης και στο πλαίσιο ομοσπονδιών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.. 9. Υποστήριξης της τεχνολογίας Pubcookie για τη λειτουργία του κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης ταυτότητας της υποδομής AAI. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει PKI USB Tokens. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 15 από 73

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 11. Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποφοίτων και Ολοκληρωμένου Alumni Portal σε Web περιβάλλον στην Ελληνική γλώσσα. 12. Το έργο θα αναπτυχθεί ως επέκταση υφιστάμενων ή υπό αναβάθμιση (μέσω της Πράξης της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1 ) εφαρμογές Φοιτητολόγιο. 13. Υποστήριξη έκδοσης DIPLOMA SUPPLEMENT τουλάχιστον στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna και προδιαγραφές (και δείγμα) που ορίζονται στον σύνδεσμο: /rec_qual/recognition/diploma_en.html 14. Πλήρης συμφωνία με τους όρους Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Β Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 16. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προσυμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 17. Έλεγχος εγκυρότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση 18. Το ΥΔΑ θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη διασύνδεση με τις υφιστάμενες ή υπό αναβάθμιση (μέσω της Πράξης της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1) εφαρμογές φοιτητολογίου του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία έγκειται στα ακόλουθα: Στην ύπαρξη ενός ενιαίου τρόπου επιβολής των πολιτικών (ρόλοι χρηστών, δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις, ασφάλεια κλπ.) Στην καταγραφή γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής για ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις μέσω του υποσυστήματος ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 16 από 73

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ στην ενιαία τήρηση των κοινών δεδομένων μέσω τήρησης ενιαίας βάσης δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες για μία οντότητα να διατηρούνται σε ένα και μοναδικό σημείο μέσα στο σύστημα και να δημιουργούνται/ενημερώνονται μόνο από το κατάλληλο υποσύστημα. 19. Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των Φοιτητών. 20. Δημιουργία Alumni Portal το οποίο θα διαχειρίζεται τις σελίδες των αποφοίτων, τις εκδηλώσεις του ΤΕΙ Κρήτης, θα διαθέτει υπηρεσίες Online αναζήτησης αποφοίτων μέσω του Καταλόγου Αποφοίτων (Alumni Directory) που θα δημιουργηθεί, ώστε να είναι δυνατή η απευθείας εύρεση και επικοινωνία των αποφοίτων. 21. Πρόβλεψη διαλειτουργικότητας με τις κεντρικές υποδομές αποστολής SMS μηνυμάτων που θα δημιουργηθούν από την οριζόντια δράση Α1 του Κεντρικού Μηχανισμού Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Παιδείας (Υποδομή GUnet SMS Aggregator) 22. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογία κάλυψης των παρακάτω βασικών αρχών ασφαλείας δεδομένων που θα υλοποιήσει: Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ακεραιότητα (integrity): διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων. Μη αποποίηση ευθύνης (nonrepudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην Σελίδα 17 από 73

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ανταλλαγή των δεδομένων. Έλεγχος (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση ελεγχθούν. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή. 23. Ορισμός ασφάλειας επιπέδου βάσης δεδομένων, δηλαδή ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά αντικείμενο της βάσης δεδομένων (πίνακες, indexes, views, κλπ) 24. Οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να διαθέτουν δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης στις εφαρμογές και ειδικότερα: Να καταγράφουν τις αποτυχημένες προσπάθειες ανά λογαριασμό πρόσβασης. Να υπάρχει η δυνατότητα να αποκλείουν ανενεργούς χρήστες από το σύστημα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας (παραμετροποιήσιμο). Να τηρούν πλήρες αρχείο (log files) των χρηστών που συνδέονται με το σύστημα (κωδικός χρήστη, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, τερματικό πρόσβασης, κλπ.) 25. Το σύστημα καταγράφει αυτόματα τις ενέργειες που εκτελούν οι χρήστες (logging) 26. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής στα παραγόμενα και στα εξερχόμενα έγγραφα. 27. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει PKI USB Tokens. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 18 από 73

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. 28. Η ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα πρέπει να βασίζεται σε LDAPv3, εκτός από τα Webbased transactions με SOAP όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται το UDDI. 29. Το ΟΠΣ αποφοίτων να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και να δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών στα δημοφιλή περιβάλλοντα ανάπτυξης συστημάτων. 30. Υποστήριξη διαχείρισης οποιουδήποτε δεδομένου για διάβασμα, εισαγωγή, διαγραφή και μεταβολή, μέσω ενσωματωμένης λειτουργικότητας του Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server) της εφαρμογής 31. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με Web Services ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Δεδομένων Αποφοίτων 32. Μαζική (από τις λίστες ορκωμοσίας) ή μεμονωμένη εισαγωγή αποφοίτων στο ΟΠΣ αποφοίτων από το ΟΠΣ φοιτητολογίου. Δεν επιτρέπονται διαγραφές 33. Διαχείριση δεδομένων αποφοίτων αφορά στοιχεία τα οποία μεταβάλλονται μετά την αποφοίτηση όπως τρέχουσα επαγγελματική/ ακαδημαϊκή κατάσταση, ιστορικό πρόσθετων ακαδημαϊκών σπουδών, ιστορικό επαγγελματικής εμπειρίας, στοιχεία επικοινωνίας, ενδιαφέροντα, κλπ 34. Τα στοιχεία φοιτητικής μέριμνας μέχρι τη λήψη πτυχίου παραμένουν αναλλοίωτα και αντλούνται πάντα από το ΟΠΣ φοιτητολογίου μέσω web services 35. Διαμόρφωση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το διαδίκτυο Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Χρηστών 36. Η διαχείριση των χρηστών θα υλοποιείται μέσω του υφιστάμενου ή υπό του αναβάθμιση (μέσω της Πράξης της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 19 από 73

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και SSO του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Θα πρέπει κατ ελάχιστο να υποστηρίζονται τα κάτωθι: Ανάθεση της διαδικασίας ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του ΥΔΑ στο υφιστάμενο SSO του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (SAML 2.0 Shibboleth). Διαχείριση χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων στο ΥΔΑ (authorization) Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, υποσυστήματος, εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων. ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 37. Ως πρόσθετο στοιχείο ταυτοποίησης φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται η εισαγωγή και του ΑΜΚΑ χρηστών που πρέπει να εφαρμόσει ο Ανάδοχος στην εφαρμογή φοιτητολογίου. 38. Το υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει επίσης καταγραφή γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής για ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις. Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Αναφορών και Στατιστικών Στοιχείων 39. Εύκολη δημιουργία απλών και σύνθετων αναφορών 40. Δυνατότητα σύνδεσης των αναφορών σε οποιοδήποτε σημείο του ΟΠΣ 41. Ευελιξία στη διανομή αναφορών 42. Τα στατιστικά να εμφανίζονται για όλα ή για επιλεγμένα Τμήματα 43. Δυνατότητα δημιουργίας νέων και τροποποίησης των παλαιών αναφορών 44. Δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης με στοιχεία: 45. Γραμματοσειράς (τύπος, μέγεθος, μορφή, χρώμα, υπογράμμιση) 46. Εισαγωγής και ένθεσης γραφικών, εικόνων και πλαισίων 47. Στοίχισης περιεχομένου πεδίων Σελίδα 20 από 73

21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 48. Ορισμού ομάδων και στρωμάτων αντικειμένων ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ 49. Μορφοποίησης ημερομηνιών 50. Έτοιμες αναφορές για τη λειτουργία του ΟΠΣ αποφοίτων για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστο οι παρακάτω στατιστικές αναφορές (θα οριστικοποιηθούν στην Οριστική Μελέτη Εφαρμογής) πίνακες στατιστικών στοιχείων πλήθους αποφοίτων με πολλαπλά κριτήρια τρέχουσα επαγγελματική/ ακαδημαϊκή κατάσταση αποφοίτων με βάση τις καταχωρήσεις τους πρόσθετες ακαδημαϊκές σπουδές αποφοίτων με βάση τις καταχωρήσεις τους επαγγελματική εμπειρία αποφοίτων με βάση τις καταχωρήσεις τους γεωγραφική διασπορά αποφοίτων αμοιβές αποφοίτων με βάση τις καταχωρήσεις τους Λειτουργική Ενότητα Έκδοσης Πιστοποιητικών 51. Κατ ελάχιστο δημιουργία των ακόλουθων πιστοποιητικών; ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αναλυτική Βαθμολογία Αντίγραφο Πτυχίου Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Αντίγραφο Διδακτορικού Μεμβράνη Πτυχίου Μεμβράνη Διδακτορικού Παράρτημα Διπλώματος 52. Δυνατότητα δημιουργίας οποιουδήποτε πιστοποιητικού γραμματείας 53. Πρόβλεψη για αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά από το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Λειτουργική Ενότητα Έκδοσης Συστατικών Επιστολών 54. Επικοινωνία με την εφαρμογή Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω διαδικτύου. 55. Πλήρης διασύνδεση και ενοποίηση με τα Σελίδα 21 από 73

22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ υπόλοιπα υποσυστήματα του ΟΠΣ Φοιτητολογίου 56. Πρόβλεψη για αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στις εκδιδόμενες συστατικές επιστολές από το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Λειτουργική Ενότητα Δημιουργίας pdf εγγράφων 57. Πλήρης συνεργασία με τα υποσυστήματα Έκδοσης Πιστοποιητικών και Έκδοσης Συστατικών Επιστολών 58. Παραγωγή έτοιμων ψηφιοποιημένων εξερχόμενων εγγράφων 59. Πρόβλεψη για αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στα εκδιδόμενα έγγραφα από το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ Λειτουργική Ενότητα Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω Διαδικτύου 60. Αποστολή ενημερωτικού στον διδάσκοντα για το αίτημα για έκδοση συστατικής. 61. Έλεγχος αιτημάτων έκδοσης συστατικών επιστολών μέσω του Υποσυστήματος Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω Διαδικτύου 62. Η Λειτουργική Ενότητα αυτή θα πρέπει να δίνει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τους απόφοιτους. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: Έλεγχος αιτημάτων έκδοσης συστατικών επιστολών για αποφοίτους, συνολική αποδοχή ή απόρριψη Έλεγχος της λίστας αποδεκτών που όρισε ο απόφοιτος και μερική απόρριψη ή τροποποίηση ή αποδοχή των μελών της λίστας on line δυνατότητα συμπλήρωσης συστατικής επιστολής μετά από αίτημα αποφοίτου Δημιουργία και αποθήκευση έτοιμων προτύπων συστατικών σε κεντρικό server, ώστε να είναι διαθέσιμες σε κάθε μέλος ΔΕΠ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 22 από 73

23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και υποδομής PKI. Οι συστατικές επιστολές θα υπογράφονται ψηφιακά με το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό του διδάσκοντα. Η υποδομή PKI δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Εμφάνιση κατάστασης συστατικής επιστολής (πορεία παράδοσης) ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 63. Ιστορικό συστατικών επιστολών διδάσκοντα Λειτουργική Ενότητα Προσωποποιημένης πολυκαναλικής ενημέρωσης 64. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: SMS ιστοσελίδες 65. Δυνατότητα διασύνδεσης με την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Λειτουργική Ενότητα Διασυνδέσεων 66. Η πρόσβαση στο υποσύστημα αυτό θα παρέχεται στους διαχειριστές του ΟΠΣ αποφοίτων Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Γεγονότων 67. Η πρόσβαση στο υποσύστημα αυτό θα παρέχεται στους διαχειριστές του ΟΠΣ αποφοίτων 68. Το υποσύστημα αυτό θα διαχειρίζεται και θα συνδυάζει (event correlation) γεγονότα από: το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣ αποφοίτων τα λειτουργικά συστήματα στα οποία είναι εγκατεστημένες οι εφαρμογές (π.χ. Windows Server Events Manager, Syslog, κλπ.) 69. Δυνατότητα φιλτραρίσματος των ουσιωδών γεγονότων που μπορούν να παρακολουθήσουν οι διαχειριστές και ειδικά των γεγονότων ασφάλειας και της απόδοσης ευθυνών Σελίδα 23 από 73

24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 70. Δυνατότητα εξαγωγής της λίστας των γεγονότων σε αρχεία της μορφής.txt και.xls 71. Καταγραφή όλων των γεγονότων και ενεργειών (logging) 72. Καταγραφή όλων των γεγονότων και ενεργειών (logging) ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ2.1.2 Υποσύστημα Φοιτητολογίου για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Προεγγραφών Υποψηφίων Σπουδαστών. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 73. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α Το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη πρέπει να είναι πλήρες σε περιβάλλον web, εύχρηστο και ελεγχόμενο μέσω μιας σειράς δομημένων μεθόδων προσπέλασης (π.χ. δομημένα μενού επιλογών), επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία για την οποία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος. Να περιγραφεί πλήρως η εργονομία του συστήματος 75. Να το σύστημα να περεχεί πληροφοριακό υλικό επεξήγησης λειτουργιών και περιεχομένου πεδίων διαθέσιμο κατά την χρήση Παροχή βοήθειας με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη 76. Παροχή περιβάλλοντος για τους διαχειριστές που να τους επιτρέπει διαχειρίζονται τις αιτήσεις ενημέρωσης στοιχείων στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ΤΕΙ Κρήτης ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 24 από 73

25 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 77. Πλήρης συμφωνία με τους όρους Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Β Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 79. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προσυμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 80. Έλεγχος εγκυρότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση 81. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με Web Services 82. Πλήρης συμφωνία με τους όρους Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Β Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 84. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προσυμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 85. Έλεγχος εγκυρότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Χρηστών 86. Ως στοιχεία ταυτοποίησης φυσικού προσώπου θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου των επιτυχόντων που αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει ο Ανάδοχος στην εφαρμογή ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 25 από 73

26 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 87. Δημιουργία προσωρινών λογαριασμών για την διαχείριση της προεγγραφής και την ολοκλήρωση της 88. Κατάλληλη διεπαφή για να τους διαχειριστές γ για τον έλεγχο των προσωρινών λογαριασμών ( ενεργοποίηση, αναζήτηση, αλλαγή κωδικού, απενεργοποίηση, κτλ) 89. Το υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει επίσης καταγραφή γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής για ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις. ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Αναφορών και Στατιστικών Στοιχείων 90. Εύκολη δημιουργία απλών και σύνθετων αναφορών 91. Δυνατότητα σύνδεσης των αναφορών σε οποιοδήποτε σημείο του ΟΠΣ 92. Ευελιξία στη διανομή αναφορών 93. Τα στατιστικά να εμφανίζονται για όλα ή για επιλεγμένα Τμήματα 94. Δυνατότητα δημιουργίας νέων και τροποποίησης των παλαιών αναφορών 95. Δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης με στοιχεία: 96. Γραμματοσειράς (τύπος, μέγεθος, μορφή, χρώμα, υπογράμμιση) 97. Εισαγωγής και ένθεσης γραφικών, εικόνων και πλαισίων 98. Στοίχισης περιεχομένου πεδίων 99. Ορισμού ομάδων και στρωμάτων αντικειμένων 100. Μορφοποίησης ημερομηνιών 101. Έτοιμες αναφορές για τη λειτουργία του υποσυστήματος Προεγγραφών για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστο οι παρακάτω στατιστικές αναφορές (θα οριστικοποιηθούν στην Οριστική Μελέτη Εφαρμογής) πίνακες στατιστικών στοιχείων πλήθους των νεοεισερχομένων με πολλαπλά κριτήρια με βάση την βαθμολογική διασπορά γεωγραφική διασπορά νεοεισερχομένων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 26 από 73

27 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Λειτουργική Ενότητα για τους νεοεισερχομένων 102. Δυνατότητα φόρτωσης(upload) για αρχείων της μορφής.pdf, για την υποβολή των δικαιολογητικών 103. Δυνατότητα διαχείρισης των υποβαλλόμενων εγγράφων (διαγραφή, τυποποίηση, προβολή, κτλ) 104. Πρόβλεψη για αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά από το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 105. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: - -SMS Για την ενημέρωση των νεοεισερχομένων για την ολοκλήρωση της προεγγραφής τους 106. Δυνατότητα τροποποίησης του μήνυμα ενημέρωσης (απαίτηση 102) από τους διαχειριστές, μέσω κατάλληλης διεπαφής Λειτουργική Ενότητα για της Γραμματείες 107. Δυνατότητα διαχείρισης των υποβαλλόμενων εγγράφων (διαγραφή, τυποποίηση, προβολή, κτλ) 108. Δυνατότητα αναζήτησης και διαχείρισης των υποβαλλόμενων προεγγραφών 109. Δυνατότητα αποστολής,μηνύματος στον νεοεισερχόμενο για διευκρινήσεις ή ελλείψεις 110. Δυνατότητα επιστροφή μίας αίτησης προεγγραφής αν είναι λανθασμένη, για συμπλήρωση της 111. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: - -SMS Για την ενημέρωση των νεοεισερχομένων για την «επιστροφή» της προεγγραφής τους 112. Δυνατότητα τροποποίησης του μήνυμα ενημέρωσης (απαίτηση 108) από της γραμματείς για να μπορούν να σημειώνουν τις ελλείψεις μέσω κατάλληλης διεπαφής Λειτουργική Ενότητα Προσωποποιημένης πολυκαναλικής ενημέρωσης Σελίδα 27 από 73

28 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 113. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: SMS ιστοσελίδες 114. Δυνατότητα διασύνδεσης με την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ2.1.3 Ολοκλήρωση υπηρεσιών, λοιπών διοικητικών και δημιουργία εναλλακτικής πρόσβασης ώστε να υποστηριχθεί η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων (πρακτικών, αποφάσεων κτλ) με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης του ΟΠΣ, δημιουργώντας υπηρεσίες εναλλακτικής πρόσβασης - Υποστήριξη προγράμματος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΔΝΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 115. Το σύστημα θα είναι σε πλήρες περιβάλλον Web 116. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α Πλήρης συμφωνία με τους όρους Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Β5.9 ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 28 από 73

29 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΔΝΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 118. Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 119. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προσυμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 120. Έλεγχος εγκυρότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση 121. Άμεση διασύνδεση με ΔΙΑΥΓΕΙΑ όσον αφορά την αναζήτηση των αναρτημένων εγγράφων μέσα από το ίδιο το παρεχόμενο υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου με βάση το API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση Σύνδεση με ΔΙΑΥΓΕΙΑ όσον αφορά την καταχώρηση προς ανάρτηση εγγράφων μέσα από το ίδιο το παρεχόμενο υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου με βάση το API Ανοιχτών Δεδομένων, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Διασύνδεση με ΟΠΣ Φοιτητολογίου, ώστε τα εκδιδόμενα έγγραφα, πρακτικών των συνεδριάσεων, αποφάσεις, κτλ να λαμβάνουν αυτομάτως αριθμό πρωτόκολλου, να δημιουργούνται οι κατάλληλες εγγραφές στο πρωτόκολλο και τέλος να αποθηκεύονται σε αυτό Το σύστημα καταγράφει αυτόματα τις ενέργειες που εκτελούν οι χρήστες (logging) 125. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής στα παραγόμενα και στα εξερχόμενα έγγραφα Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογία κάλυψης των παρακάτω βασικών αρχών ασφαλείας δεδομένων που θα υλοποιήσει: Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της Σελίδα 29 από 73 ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

30 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΔΝΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ακεραιότητα (integrity): διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων. Μη αποποίηση ευθύνης (nonrepudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. Έλεγχος (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση ελεγχθούν. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή. Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Εγγράφων 127. Δυνατότητα δημιουργίας νέων και τροποποίησης των παλαιών εγγράφων 128. Δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης με στοιχεία: 129. Γραμματοσειράς (τύπος, μέγεθος, μορφή, χρώμα, υπογράμμιση) 130. Εισαγωγής και ένθεσης γραφικών, εικόνων και πλαισίων Σελίδα 30 από 73 ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ 131. Στοίχισης περιεχομένου πεδίων 132. Ορισμού ομάδων και στρωμάτων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

31 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΔΝΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ αντικειμένων ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ 133. Μορφοποίησης ημερομηνιών 134. Έτοιμα πρότυπα εγγράφων για τη λειτουργία του ΟΠΣ. Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστο τα παρακάτω πρότυπα εγγράφων (θα οριστικοποιηθούν στην Οριστική Μελέτη Εφαρμογής) -Πρακτικών Συμβουλίου Ιδρύματος -Πρακτικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων - Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - -Σύγκλησης Οργάνου - Πρακτικών Οργάνου - Απόφαση Οργάνου Λειτουργική Ενότητα Προσωποποιημένης πολυκαναλικής ενημέρωσης 135. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: SMS ιστοσελίδες 136. Δυνατότητα διασύνδεσης με την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ2.1.4 Υποσύστημα Επιλογής Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 137. Το σύστημα θα είναι σε πλήρες περιβάλλον Web ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 31 από 73

32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 138. Υποστήριξη της διαδικασίας ετήσιας πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α Διαχείριση της διαδικασίας αιτήσεων των υποψηφίων 140. Διαχείριση της διαδικασίας αποδελτίωσης και αξιολόγησης 141. Διαχείριση της διαδικασίας αναθέσεων εκπαιδευτικού έργου με βάση τους αξιολογικούς πίνακες ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ 142. Πλήρης διαδύνδεση με το ΠΣ Φοιτητολογίου Υποστήριξη της τεχνολογίας Shibboleth για τη μοναδική ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών σε εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού στο εσωτερικό του ΤΕΙ Κρήτης και στο πλαίσιο ομοσπονδιών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή Υποστήριξης της τεχνολογίας Pubcookie για τη λειτουργία του κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης ταυτότητας της υποδομής AAI. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή Υποστήριξη πρωτοκόλλου LDAP v3 για την υλοποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή καταλόγου (directory server) του Ιδρύματος όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών.. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή Πλήρης συμφωνία με τους όρους Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 32 από 73

33 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αναφέρονται στην παράγραφο Β Κατά την εισαγωγή και διόρθωση τιμών στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα για: επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, διαγραφή περιεχομένου, μετακίνηση σε επόμενο και προηγούμενο πεδίο καθώς και αναίρεση τροποποιήσεων 148. Προκαθορισμένες τιμές πεδίων και αυτόματη προσυμπλήρωση των πεδίων, εφόσον είναι δυνατή, βάσει των λοιπών στοιχείων με δυνατότητα διόρθωσης 149. Έλεγχος εγκυρότητας τιμών (τύπος δεδομένων, εκτός ορίων, ασυμφωνία) κατά την πληκτρολόγηση 150. Το ΥΔΑ θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη διασύνδεση με τις υφιστάμενες ή υπό αναβάθμιση (μέσω της Πράξης της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1) εφαρμογές φοιτητολογίου του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία έγκειται στα ακόλουθα: Στην ύπαρξη ενός ενιαίου τρόπου επιβολής των πολιτικών (ρόλοι χρηστών, δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις, ασφάλεια κλπ.) Στην καταγραφή γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής για ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις μέσω του υποσυστήματος στην ενιαία τήρηση των κοινών δεδομένων μέσω τήρησης ενιαίας βάσης δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες για μία οντότητα να διατηρούνται σε ένα και μοναδικό σημείο μέσα στο σύστημα και να δημιουργούνται/ενημερώνονται μόνο από το κατάλληλο υποσύστημα Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των Φοιτητών Πρόβλεψη διαλειτουργικότητας με τις κεντρικές υποδομές αποστολής SMS μηνυμάτων που θα δημιουργηθούν από την οριζόντια δράση Α1 του Κεντρικού Μηχανισμού Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 33 από 73

34 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παιδείας (Υποδομή GUnet SMS Aggregator) 153. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογία κάλυψης των παρακάτω βασικών αρχών ασφαλείας δεδομένων που θα υλοποιήσει: Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η διασφάλιση της μηεξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ακεραιότητα (integrity): διασφάλιση της μηεξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων. Μη αποποίηση ευθύνης (nonrepudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. Έλεγχος (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση ελεγχθούν. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή Οι εφαρμογές που προσφέρονται πρέπει να διαθέτουν δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης στις εφαρμογές και ειδικότερα: Να καταγράφουν τις αποτυχημένες προσπάθειες ανά λογαριασμό πρόσβασης. Να υπάρχει η δυνατότητα να αποκλείουν ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 34 από 73

35 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανενεργούς χρήστες από το σύστημα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας (παραμετροποιήσιμο). Να τηρούν πλήρες αρχείο (log files) των χρηστών που συνδέονται με το σύστημα (κωδικός χρήστη, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, τερματικό πρόσβασης, κλπ.) 155. Το σύστημα καταγράφει αυτόματα τις ενέργειες που εκτελούν οι χρήστες (logging) 156. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής στα παραγόμενα και στα εξερχόμενα έγγραφα Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει PKI USB Tokens. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να περιγράψουν συνοπτικά έργα που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και να δώσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με Web Services, Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Χρηστών 159. Η διαχείριση των χρηστών θα υλοποιείται μέσω του υφιστάμενου ή υπό του αναβάθμιση (μέσω της Πράξης της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1) υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και SSO του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Θα πρέπει κατ ελάχιστο να υποστηρίζονται τα κάτωθι: Ανάθεση της διαδικασίας ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του ΥΔΑ στο υφιστάμενο SSO του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (SAML 2.0 Shibboleth). Διαχείριση χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων στο ΥΔΑ (authorization) Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, υποσυστήματος, εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων. ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 35 από 73

36 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 160. Το υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει επίσης καταγραφή γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής για ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις. Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης Αναφορών και Στατιστικών Στοιχείων 161. Εύκολη δημιουργία απλών και σύνθετων αναφορών 162. Δυνατότητα σύνδεσης των αναφορών σε οποιοδήποτε σημείο του ΟΠΣ Σελίδα 36 από Ευελιξία στη διανομή αναφορών 164. Τα στατιστικά να εμφανίζονται για όλα ή για επιλεγμένα Τμήματα 165. Δυνατότητα δημιουργίας νέων και τροποποίησης των παλαιών αναφορών 166. Δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης με στοιχεία: 167. Γραμματοσειράς (τύπος, μέγεθος, μορφή, χρώμα, υπογράμμιση) 168. Εισαγωγής και ένθεσης γραφικών, εικόνων και πλαισίων 169. Στοίχισης περιεχομένου πεδίων 170. Ορισμού ομάδων και στρωμάτων αντικειμένων 171. Μορφοποίησης ημερομηνιών 172. Έτοιμα πρότυπα αναφορές για τη λειτουργία του ΟΠΣ για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και των πινάκων κατάταξης ανά θεματική ενότητα, και ανά τμήμα.. Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστο τα παρακάτω πρότυπα (θα οριστικοποιηθούν στην Οριστική Μελέτη Εφαρμογής) πίνακες στατιστικών στοιχείων πλήθους υποψήφιων καθηγητών με πολλαπλά κριτήρια πρόσθετες ακαδημαϊκές σπουδές υποψήφιων καθηγητών με βάση τις καταχωρήσεις τους επαγγελματική εμπειρία υποψήφιων καθηγητών με βάση τις καταχωρήσεις τους Πίνακας κατάταξης ανά θεματική ενότητα

37 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πίνακας κατάταξης ανά θεματική Τμήμα ΑΠΑΙΤ ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Λειτουργική Ενότητα για τους υποψήφιους καθηγητές 173. Δυνατότητα φόρτωσης(upload) για αρχείων της μορφής.pdf, για την υποβολή των δικαιολογητικών 174. Δυνατότητα διαχείρισης των υποβαλλόμενων εγγράφων (διαγραφή, τυποποίηση, προβολή, κτλ) 175. Πρόβλεψη για αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά από το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 176. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: - -SMS Για την ενημέρωση των νεοεισερχομένων για την ολοκλήρωση της προεγγραφής τους 177. Δυνατότητα τροποποίησης του μήνυμα ενημέρωσης (απαίτηση 102) από τους διαχειριστές, μέσω κατάλληλης διεπαφής Λειτουργική Ενότητα για τις επιτροπές αξιολόγησης 178. Δυνατότητα πλήρης διαχείρισης των αιτήσεων 179. Δυνατότητα διαχείρισης των υποβαλλόμενων εγγράφων (διαγραφή, τυποποίηση, προβολή, κτλ) 180. Δυνατότητα αναζήτησης και διαχείρισης των υποβαλλόμενων προεγγραφών 181. Δυνατότητα αποστολής,μηνύματος στον υποψήφιο καθηγητή για διευκρινήσεις ή ελλείψεις 182. Δυνατότητα επιστροφή μίας αίτησης προεγγραφής αν είναι λανθασμένη, για συμπλήρωση της 183. Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: - -SMS Για την ενημέρωση των νεοεισερχομένων για την «επιστροφή» της προεγγραφής τους 184. Δυνατότητα τροποποίησης του μήνυμα ενημέρωσης (απαίτηση 108) από της γραμματείς για να μπορούν να σημειώνουν τις Σελίδα 37 από 73

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προϋπολογισμός: 118.495,93 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Πάτρα 11-4-2012 Αριθμ. 12924 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304185 Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ» Υποέργο Υποέργο 1 «ΠΣ Φοιτητολόγιο» Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών Χανιά, 26.5.2017 Αρ. Πρωτ: 4083 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για Ιωάννα Κάβαλου/ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - MIS : 304280 Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου Κατανομή των κονδυλίων Ποσοστό = 20% * ΑΤ / ΣυνολικόςΑΤ +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ εκ. ευρώ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 23/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: Εκατόν Εβδομήντα Χιλιάδες Επτακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Ι-ΒΝΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης Ατόμων & Φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υποέργο 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης Ατόμων / Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - MIS : 304280 Κωνσταντίνος Χειλάς Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου 1 Κατανομή των κονδυλίων Ποσοστό = 20% * ΑΤ / ΣυνολικόςΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 18 01 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 209 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Πληροφορίες : Έλενα Βλάχου Τηλέφωνο : 213-13 00 763 Fax : 213-13 00 800 e-mail : evlachou@ktpae.gr Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9391 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά Ευβοίας Ψαχνά 13/10/2017. Τ.Κ , Εύβοια Αρ. πρωτ.: 2053

Ψαχνά Ευβοίας Ψαχνά 13/10/2017. Τ.Κ , Εύβοια Αρ. πρωτ.: 2053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ψαχνά Ευβοίας Ψαχνά 13/10/2017 Τ.Κ. 34400, Εύβοια Αρ. πρωτ.: 2053 Πληροφορίες: Χ. Κυριάκου Τηλ.: 22280-99526, 99520 & 99502

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές } Προϋπολογισµός: Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος Χανίων } 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω: Τεχνολογικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια Π.Σ. διαχείρισης Μόνιμου (Εκπαιδευτικού και Διοικητικού) προσωπικού καθώς και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ ε γ γ ρ α φέ ς Φ ο ι τ η τ ώ ν 2 0 1 5-2 0 1 6

Μ ε τ ε γ γ ρ α φέ ς Φ ο ι τ η τ ώ ν 2 0 1 5-2 0 1 6 Μ ε τ ε γ γ ρ α φέ ς Φ ο ι τ η τ ώ ν 2 0 1 5-2 0 1 6 Ο Δ Η Γ Ο Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Τ Ω Ν Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ GUN E T I D E N T I T Y M A N A G E M E N T Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.04.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων... 4 3. Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Τ.Κ:15234 Τηλ: 2106899911 912 Fax:2106899919 ΤΙΤΛΟΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού αριθ.11(ελκε)/2011 με Δημοσίευση στο διαδίκτυο για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού αριθ.11(ελκε)/2011 με Δημοσίευση στο διαδίκτυο για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού αριθ.11(ελκε)/2011 με Δημοσίευση στο διαδίκτυο για το Έργο «Επέκταση Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκύδρας Προϋπολογισμός: 134.573,17 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα