ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) 14SYMV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ» ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ Στο Μαραθώνα, σήμερα την 17/09/2014, ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα» με έδρα το Μαραθώνα Αττικής (Ολυμπιακο Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά, Μαραθώνας Αττικής) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, από τον κ. Καμπεζίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα και B. Η JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε, που εδρεύει στην Παν. Τσαλδάρη 3 Α & Αριστείδου (Μαρούσι Αττικής, ΤΚ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Βάγια Χρήστο, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την υπ' αριθμ. οικ / απόφαση περί ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ», στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ (2011ΣΕ ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως ισχύει. 3. Την με αριθ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 1942/Β/ ). 5. Την 11η απόφαση της 61ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 04/12/2013 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα που αφορά την έγκριση ανάρτησης μέρος τoυ παρόντος και τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 6. Την 2β η Απόφαση της 62ης/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα για την έγκριση του τεύχους της 1

2 προκήρυξης για την προμήθεια «εξοπλισμού παρακολούθησης» και την σύσταση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Προσφυγών και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων. 7. Την υπ αριθμ. ΕΞ/ΜΑΡ/500/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ46Ψ8ΒΗ-Ι53) Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την Προμήθεια «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της ενταγμένης πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ » που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΙΣ/ΜΑΡ/1021/ Προσφορά Της JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 9. Την με αριθμό 44/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται ο υποψήφιος προς κατακύρωση Ανάδοχος για την υλοποίηση της Προμήθειας «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης». 10. Το υπ αριθμ. 4 ο / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα για την Προμήθεια «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης». 11. Την με αριθμό 3.Γ.2 Απόφαση της 67ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, σύμφωνα με την οποία ανατίθεται προμήθεια «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης» του Φορέα Διαχείρισης, στον ενταύθα δεύτερο συμβαλλόμενο (JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε) 12. Το Νόμο 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010), ως ισχύει. 13. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της Προμήθειας «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, για την υλοποίηση και παρακολούθηση της 2

3 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ενταγμένης πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ », που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Το υλικό που πρέπει να παραδοθεί άρτια από τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο του ανωτέρω Έργου αναλύεται ως εξής: 1. ΔΕΚΤΗΣ GPS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1 ΔΕΚΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GNSS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: Α.<2.0M ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SBAS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Β. <0.50M ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GSM/GPRS MODEM ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ RAM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 128 MB SDRAM ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 256 ΜΒ NAND FLASH ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SD ΚΑΡΤΩΝ (SECURE DIGITAL). ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 GR ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 MHZ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ 1.2M. ΈΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3.0 ΙΚΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RASTER ΚΑΙ VECTOR ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ GIS ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ SHP, MIF, DXF ΚΑΙ CSV ΑΡΧΕΙΩΝ. ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΚΟΝΩΝ RASTER. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 MPIXEL. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΩΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BLUETOOTH ΓΕΝΙΑΣ 2 ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ MINI-USB. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WIFI. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ USB. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ. 2. ΔΕΚΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GNSS:1 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΝΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΧΑΡΑΞΕΙΣ, Κ.Α. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ Η ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ) ΓΙΑ RTK ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ GNSS ΚΕΡΑΙΑ, GSM/GPRS-MODEM, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 3

4 ΧΑΡΑΞΗΣ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GNSS ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ, ΣΤΥΛΕΟ 2M ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΤΥΛΕΟ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: Α.ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ i.gps L1 C/A, L1/L2 P-CODE, L2C, L1/L2 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ii.glonass L1 C/A ΚΑΙ L2 C/A, L1/L2 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ iii.sbas: EGNOS B.ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ i.gps L1 C/A, L1 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ii.glonass L1C/A, L1 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ iii.sbas: EGNOS ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ (HRMS). A. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ: i.rtk: 20MM + 2PPM ii.στατικοσ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ:10MM+1PPM iii.dgps:<50cm B. ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ: i.rtk: <100CM ii.στατικοσ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: <50 CM ΕΩΣ <1CM ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ FORMAT RTK ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ: RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR ΚΑΙ CMR+. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ FORMAT ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RTK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΜΒΕΛΕΙΑ 40KM, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 99.9%. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΝΕΟΤΕΡΟ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ SDRAM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 256 MB, ΜΝΗΜΗ NAND FLASH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1GB ΚΑΙ ΘΥΡΑ ΚΑΡΤΩΝ SDHC. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ H/Y ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Ο ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 806MHZ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ GIS ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 800GR ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙ ΑΝΕΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ GNSS ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2KG. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΣΤΥΛΕΟΥ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙ ΑΠΟ -20ΟC ΕΩΣ +50 ΟC. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ TFT ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3.5 ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LI-ION, ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ ΤΥΠΙΚΗΣ RTK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 3 ΩΡΕΣ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BLUETOOTH 1.2 CLASS 2 ΜΕ EDR. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) WIRELESS LAN B/G. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.3 ΜP, ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΞΙΔΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ (G-SENSOR)-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ. B.ΝΑ ΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Γ.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ DATUM ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ HEPOS_GGRS87/TM87. 4

5 Δ.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ (ΠΧ EGM96, EGM08) ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ. Ε.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFFSET ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. Ζ.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ. Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΩΝ. Η.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Θ.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ RASTER, ΓΕΩ-ΑΝΑΦΕΡΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΡΦΗΣ TIFF ΚΑΙ JPEG, ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΧΑΡΤΗ. Ι.Η ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ RASTER ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΑ (1) ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ GNSS ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Α.ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΚΔΟΣΕΩΝ XP ΚΑΙ VISTA ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 8. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Β.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ GPS ΚΑΙ GLONASS ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ L1 ΚΑΙ L2. Γ.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ POST-PROCESSING ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (STATIC, FAST STATIC, STOP AND GO ΚΑΙ KINEMATIC). ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ RTK ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.(ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ HASP.) Δ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ RINEX ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ε.ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ RINEX ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ. ΣΤ.ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK ADJUSTMENT) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Ζ.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: HEPOS_GGRS87/TM87 ΚΑΙ UTM. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Η.ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ (ΠΧ. EGM96, EGM08) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ. Θ.ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ USER DEFINED ASCII ΚΑΙ DXF. Ι.ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗΣ RASTER ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ:1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ. 3. ΔΕΚΤΗΣ GPSΝ ΧΕΙΡΟΣ:1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, 2.2" ΔΙΑΓ. DISPLAY RESOLUTION, WXH: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 128 X 160 PIXELS ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ: ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ TFT ΟΘΟΝΗ ΒΑΡΟΣ: ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150ΓΡ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ: (IPX7) ΔΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: USB ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5 GB ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ: MICROSD 5

6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΡΕΙΑΣ: (ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ GEOCACHING: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ/ΨΑΡΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΦΕΓΓΑΡΙ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ Πίνακας Προδιαγραφών ως Συμπληρώθηκε από Ανάδοχο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 1 ΔΕΚΤΗΣ GPS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.1 ΔΕΚΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GNSS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 1.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΝΑΛΙΑ 1.3 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: 1.3α <2.0M ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SBAS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 1.3β <0.50M ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GSM/GPRS MODEM 1.5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 <2.0Μ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SBAS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ <0.50M ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 1.7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ RAM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 128 MB SDRAM ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 256 ΜΒ NAND FLASH ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SD ΚΑΡΤΩΝ (SECURE DIGITAL). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ RAM 256 ΜΒ NAND FLASH KAI ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SD ΚΑΡΤΩΝ 1.8 ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 GR 380gr ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1.9 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 600 ΜΗΖ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 MHZ 1.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ 1.2M ΈΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 3.0 ΙΚΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RASTER ΚΑΙ VECTOR ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ GIS ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ SHP, MIF, DXF ΚΑΙ CSV ΑΡΧΕΙΩΝ. ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΚΟΝΩΝ RASTER ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 MPIXEL ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΩΡΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BLUETOOTH ΓΕΝΙΑΣ 2 ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ MOBILEMAPPER OFFICE 5ΜPIXEL >20 ΩΡΕΣ BLUETOOTH 2.1 ME EDR 1.17 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ MINI-USB ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WIFI 1.19 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 7

8 1.20 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.21 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΔΕΚΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GNSS 2.1 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΝΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΧΑΡΑΞΕΙΣ, Κ.Α. 2.2 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ Η ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ) ΓΙΑ RTK ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 2.3 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ GNSS ΚΕΡΑΙΑ, GSM/GPRS-MODEM, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ. 2.4 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ, Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GNSS ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ, ΣΤΥΛΕΟ 2M ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΤΥΛΕΟ. 2.5 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Με τη Z- Blade τεχνολογία όχι μόνο λαμβάνει αλλά αξιοποιεί 8

9 2.5Α ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 2.5Αi GPS L1 C/A, L1/L2 P-CODE, L2C, L1/L2 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 2.5Αii GLONASS L1 C/A ΚΑΙ L2 C/A, L1/L2 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 2.5Aiii SBAS: EGNOS 2.5B 2.5Βi 2.5Bii ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ GPS L1 C/A, L1 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ GLONASS L1C/A, L1 ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 2.5Biii SBAS: EGNOS 2.6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ (HRMS). 2.6A ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ: 2.6Ai RTK: 20MM + 2PPM 10ΜΜ+1ΡΡΜ 2.6Aii ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ:10MM+1PPM 5ΜΜ+1ΡΡΜ 2.6Aiii DGPS:<50CM <25CM+1PPM 2.6B 2.6Bi ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RTK: <100CM NAI RTK: 10MM+1PPM SBAS:<50cm NAI 2.6Bii ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: <50 CM ΕΩΣ <1CM 5ΜΜ+1ΡΡΜ 9

10 2.7 ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ FORMAT RTK ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ: RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR ΚΑΙ CMR+. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ FORMAT ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. 2.8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RTK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΜΒΕΛΕΙΑ 40KM, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 99.9%. 2.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΝΕΟΤΕΡΟ. WINDOWS MOBILE 6.5 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ SDRAM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 256 MB, ΜΝΗΜΗ NAND FLASH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1GB ΚΑΙ ΘΥΡΑ ΚΑΡΤΩΝ SDHC. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ SDRAΜ 256 ΜΒ, ΜΝΗΜΗ NAND FLASH 2GB KAI ΘΥΡΑ ΚΑΡΤΩΝ SDHC 2.11 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ H/Y ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. NAI 2.12 Ο ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 806MHZ. NAI TAXΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 806 ΜΗΖ 2.13 ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ GIS ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 800GR ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙ ΑΝΕΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ GNSS ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2KG. 620GR ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ GNSSΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙ 1.8 KG 10

11 2.15 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΣΤΥΛΕΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙ ΑΠΟ -20 ΟC ΕΩΣ +50 ΟC. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΣΤΥΛΕΟΥ ΑΠΟ -20 Ο C ΕΩΣ +60 Ο C 2.17 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ETS MIL-STD-810 ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ TFT ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3.5 ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LI-ION, ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ ΤΥΠΙΚΗΣ RTK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 3 ΩΡΕΣ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BLUETOOTH 1.2 CLASS 2 ΜΕ EDR. 3.5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ON, ΔΙΑΡΚΕΙΑ>8 ΩΡΕΣ ΤΥΠΙΚΗΣ RTK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 3 ΩΡΕΣ. BLUETOOTH 2.1 CLASS 2 ME EDR 2.21 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) WIRELESS LAN B/G. NAI WIRELESS LAN /G 2.23 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NAI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 2.22 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.3ΜP, ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΞΙΔΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ (G-SENSOR)- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ. ΜΗΧΑΝΗ 3 ΜΡ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΞΙΔΑ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ (G- SENSOR) ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ PROMARK FIELD 11

12 2.23A ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ. NAI 2.23B ΝΑ ΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. NAI 2.23Γ 2.23Δ 2.23Ε ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ DATUM ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ HEPOS_GGRS87/TM87. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ (ΠΧ EGM96, EGM08) ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΑ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFFSET ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. NAI NAI NAI 2.23ΣΤ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ. Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΩΝ. 2.23Ζ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ NAI NAI 2.23Η 2.23Θ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ RASTER, ΓΕΩ-ΑΝΑΦΕΡΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΡΦΗΣ TIFF ΚΑΙ JPEG ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΧΑΡΤΗ Η ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ RASTER ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. NAI NAI 2.24 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΑ (1) ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ GNSS ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: NAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ GNSS SOLUTIONS 12

13 2.24Α ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΚΔΟΣΕΩΝ XP ΚΑΙ VISTA ΚΑΙ 7. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 2.24Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ GPS ΚΑΙ GLONASS ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ L1 ΚΑΙ L Γ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ POST-PROCESSING ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (STATIC, FAST STATIC, STOP AND GO ΚΑΙ KINEMATIC). ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ RTK ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ HASP.) 2.24Δ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ RINEX ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2.24Ε ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ RINEX ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ. 2.24ΣΤ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK ADJUSTMENT) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. 13

14 2.24Ζ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: HEPOS_GGRS87/TM87 ΚΑΙ UTM. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 2.24Η ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΕΙΔΟΥΣ (ΠΧ. EGM96, EGM08) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ. 2.24Θ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ USER DEFINED ASCII ΚΑΙ DXF. 2.24Ι ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗΣ RASTER ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 14

15 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 ΔΕΚΤΗΣ GPSΝ ΧΕΙΡΟΣ 3.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2.2 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 3.2 DISPLAY RESOLUTION, WXH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 128Χ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 128Χ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ TFT ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 3.4 ΒΑΡΟΣ: ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΓΡ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ NAI gr ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3.5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA 3.6 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IPx7 3.7 ΔΕΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3.8 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: USB 3.9 ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 3.10 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΗ 3.11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.7 GB 1,5 GB 3.12 ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ: MICROSD 3.13 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΡΕΙΑΣ: (ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗ) 3.14 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ GEOCACHING 3.15 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.16 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ/ΨΑΡΕΜΑ 3.17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΦΕΓΓΑΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

16 3.19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.20 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ως παραδοτέο του έργου ορίζεται η άρτια παράδοση των υλικών σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα και τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας-Χρονοδιάγραμμα εργασιών-παραδοτέων ΥΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1. ΔΕΚΤΗΣ GPS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Έως 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 2. ΔΕΚΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GNSS Έως 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 3. ΔΕΚΤΗΣ GPSΝ ΧΕΙΡΟΣ Έως 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 16

17 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ3-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το έργο θα διαρκέσει ενα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ4-ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την Προμήθεια «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για τη προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» από τον Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 17/10/2014 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτώνευρώ (9.778,50 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την παράδοση του υλικού από τον Ανάδοχο και την παραλαβή από την επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών-παραδοτέων και τις προσφερθείσες τιμές από τον Ανάδοχο. Αναλυτικά: Πίνακας Ανάλυση Κόστους ανά παραδοτέο ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΔΕΚΤΗΣ GPS ΓΙΑ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ , ,05 2. ΔΕΚΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ , ,50 GNSS 3. ΔΕΚΤΗΣ GPSΝ ΧΕΙΡΟΣ 1 165,00 202,95 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 17

18 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της Προμήθειας «Εξοπλισμός Προσδιορισμού Θέσης» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για τη προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα» συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: Πρωτόκολλο τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου θα παραχωρείται μετά την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2011ΣΕ της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ», που έχει ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ », Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 18

19 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ5-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την Προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση και τα υπό προμήθεια είδη σε άρτια κατάσταση, με τη συνεργασία της Συντονίστριας του Φορέα Διαχείρισης κας Ελένης Κατσιρώδη. 2. Ο Ανάδοχος θα διεκπεραιώνει την Προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, χωρίς να υπόκειται σε ωράριο εργασίας, μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο τα υπό προμήθεια είδη που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών αυτής της σύμβασης. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. 8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή δημοσιεύσει με κανένα τρόπο τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα προκύψουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου χωρίς την έγκριση του ΦΔ. Επίσης δεσμεύεται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν όλοι οι συνεργάτες του. 9. Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής εκτός της υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 19

20 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) 10. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, όσο στη λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών των υπό προμήθεια ειδών, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσής, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. 11. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγυήσεις καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναλυτικά ανά είδος αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ6-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΑΡΘΡΟ7-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης, τροποποίηση ΤΔΠΠ, κ.λ.π.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. 20

21 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 8-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 9-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 10-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 21

22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα O Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της JGC Α.Ε Καμπεζίδης Χαράλαμπος Βάγιας Χρήστος 22

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» Στο Μαραθώνα, σήμερα την 25/07/2014,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Μ. Κούρδογλου Δαδιά, 19 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr Ελληνική Εκδήλωση ενδιαφέροντος gps Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, με σφραγισμένες προσφορές.

για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, με σφραγισμένες προσφορές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Μ. Κούρδογλου Δαδιά, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/116894 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Αρ. Πρωτ. 29246 Ημ/νια, 27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 22.03.2017 Αρ. Πρωτ: 3976 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 31542/12074/30-12-2013 14SYMV001819459 2014-01-07 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού, GIS» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού, GIS» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 16/10/2013 Αριθ. Πρωτ.: 827 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού, GIS» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμος

Ενδεικτικός Προϋπολογισμος ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Aριθμ. Μελέτης : 92/2016 Ενδεικτικός Προϋπολογισμος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2 Επισκευή ενισχυτή απλή και δοκιμή όλου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Ταχ. Κωδ. : 35002 Τηλ /Fax.: 22340 23529 E-mail: info@parnassosnp.gr Πληροφορίες: Τσαπρούνης Νίκος Αμφίκλεια, 31/10/2014 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/12-05-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 317/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΝΑΙ ΌΧΙ 1.1. Το προσφερόμενο σύστημα, γενικώς, θα πρέπει να διαθέτει: Ένα δέκτη GNSS µε ενσωματωμένη τη GNSS κεραία, ο οποίος να μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER. Eνσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ GPS GNSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ, ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥ ΤΟΥ ΔΛΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14SYMV001976767 2014-04-08 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8848 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ημ/νια.: 8/4 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Ηράκλειο, σήμερα, την 30/9/2014, μεταξύ των αφ ενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με Α.Φ.Μ. 090101655 και ΔΥΟ Ηρακλείου και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 14SYMV001914730 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Συνολικού Τιμήματος 2.682,93 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001600009 2013-09-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. ΤΗΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. ΤΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.:23050 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.28 09:14:04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αθήνα 24.07.2015 Αρ.Πρωτ.18523 Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002151103 2014-07-07 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Προμελέτης για την εγκατάσταση νέας υποδομής ψύξης του Data Center του ΙΤΥΕ Στην Πάτρα σήμερα 27/ 06/ 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029268 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIFE - Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος Σήμερα την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,27/10/2016 Αρ. Πρωτ: 27519 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης της υποστήριξης της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΤΕΕ, της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23469/23-06-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 Α.Φ.Μ.: 998396742 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΚΠΟΤΑ) ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.02 15:52:13 EET Reason: Location: Athens Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Φ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Φ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πόρτο Λάγος-Ξάνθης Ταχ. Κωδ. : 67063 Τηλ. : 25410 96646 Fax. : 25410 96924 Πληροφορίες : Λίτσα Ζλατίνη Δ. Μιχαηλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πόρτο Λάγος 10/12/2014 Αρ. Πρωτ. 9593 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ευστράτιος 29-07-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1416 13SYMV001664780 2013-10-15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» (ΚΩΔ. MIS:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10626 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 14SYMV002209380 2014-07-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επιστημονική υποστήριξη στο Δήμο Δωρίδος για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩ9-3ΗΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - 1 -

ΑΔΑ: ΒΙΙΩ9-3ΗΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑ: ΒΙΙΩ9-3ΗΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλλιθέα σήμερα 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός: 1. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 14SYMV001905278 2014-03-06 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Διεύθυνση Δικτύου Λεωφ. Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002057698 2014-05-20

14SYMV002057698 2014-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002057698 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ 9.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 5000, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου Τηλ./ Fax: 246056440, 24605622 e-mail: procur@uowm.gr Κοζάνη, 27/07/207 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14SYMV002007783 2014-04-24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ GPS GNSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ, ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥ ΤΟΥ ΔΛΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013

Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) Tαχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002039255 2014-05-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Πληρ: Κων/νος Παλαιολόγος Τηλ: 2551064218 «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 47 ΚΑΜΙΝΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 19 του μήνα Μαΐου του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΔΑ: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ, 6-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2724 14SYMV002114409 2014-06-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΡΗΑRΕ CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα