Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για Νέους Σεπτεμβρίου, Κέντρο της Γης, Ίλιον Αγροτική Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Στρατηγική Ευρώπη Ορίζει τους επικεφαλείς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από την Ένωση Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) - καλύπτει το ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΘΑ ( ΚΣΠ Ταμεία ) και αντανακλά τη στρατηγική ΕΕ 2020, μέσω κοινών θεματικών στόχων Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης εθνικό έγγραφο που θα περιγράφει την προβλεπόμενη χρήση των ταμείων για την επίτευξη των στόχων του EΕ 2020 Άλλα ΚΣΠ ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΤΘΑ) Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: ΕΓΤΑΑ 4,2 δις Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης - Δομημένα γύρω από έξι προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη

3 Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 1. Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία 2. Ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Κύριοι τομείς/βασικές δράσεις (Focus areas / key actions) (α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές (β) ενίσχυση των δεσµών μεταξύ γεωργίας και δασοκοµίας και έρευνας και καινοτομίας (γ) προώθηση της διαβίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργίακαι τη δασοκομία (α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων µε χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία (β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα 3. Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και διαχείριση κινδύνων (α) καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων µέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικώνοργανώσεων (β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση 4. αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 5. Αποδοτικότητα των πόρων, και αλλαγή προς μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 6. Κοινωνικήένταξη, μείωση τηςφτώχειας και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (α) αποκατάστασηκαι διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων (β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερούστη γεωργία (β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων (γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτωνκαι λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας (δ) μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία (ε) προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία (α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας (β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές (γ) ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριώνκαιτων επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 Εγκάρσιοι στόχοι: Καινοτομία, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή

4 Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Μέτρα Αγοράς Άμεσες Ενισχύσεις Πυλώνας II ΕΓΤAA Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Λοιπά Ταμεία ΚΣΠ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ)

5 Μέτρα Μεταφοράγνώσης Συμβουλευτικέςυπηρεσίες Συστήματαποιότητας Επενδύσειςσευλικά στοιχεία Αποκατάστασηαγροτικού παραγωγικούδυναμικού Ανάπτυξηγεωργικών εκμεταλλεύσεωνκαι επιχειρήσεων Βασικέςυπηρεσίεςκαι ανανέωσηχωριών Επενδύσειςστηνανάπτυξη δασικώνπεριοχών Σύσταση ομάδων/οργανώσεων παραγωγών Γεωργία-Περιβάλλον-Κλίμα ΒιολογικήΓεωργία Natura 2000 καιοδηγίαγια τανερά Ενισχύσειςσεπεριοχές μεφυσικάήάλλα ειδικάμειονεκτήματα Καλήδιαβίωσητων ζώων Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Συνεργασία Διαχείρισηκινδύνου LEADER

6 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για εγκατάσταση νέων αγροτών Ενίσχυση για διευκόλυνση της εγκατάστασης του νέου αγρότη και έναρξη των αγροτικών του δραστηριοτήτων με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου (ΕΣ). Δεν εξειδικεύεται η χρήση της ενίσχυσης (π.χ. αγορά γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αγορά δικαιωμάτων, ζωικού κεφαλαίου, μηχανήματα, αγορά ή ενοικίαση γεωργικής γης, βελτίωση υπαρχόντων κτιρίων, εποχιακές αγροτικές δραστηριότητες, γενικά κόστη που συνδέονται με επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες) αλλά πρέπει να συνδέεται με το ΕΣ.

7 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για εγκατάσταση νέων αγροτών Δικαιούχοι είναι οι νέοι αγρότες, ηλικίας κάτω των 40 ετών που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε αγροτική εκμετάλλευση ως αρχηγοί και διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες. Ανώτατο όριο εκκίνησης ενίσχυσης: ανά νέο αγρότη. Καταβολή ενίσχυσης ως κατ αποκοπή ποσό τουλάχιστον σε δύο δόσεις, για μια περίοδο max 5 ετών. Προϋπόθεση ηολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

8 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για μη αγροτικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές Ενίσχυση για εκκίνηση νέας μη αγροτικής δραστηριότητας σε αγροτική περιοχή, με την υποβολή ΕΣ: Δραστηριότητες αγροτουρισμού, καταλύματα, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, catering, μεταφορές, καταστήματα (μη γεωργικά προϊόντα), εστιατόρια, καφέ κλπ Κατασκευή εργαστηρίων, βιοτεχνιών, συνεργείων, επιχειρήσεων παραγωγής ή / και μεταποίησης μη γεωργικών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού, δραστηριότητες διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

9 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για μη αγροτικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές Ενίσχυση για εκκίνηση νέας μη αγροτικής δραστηριότητας σε αγροτική περιοχή, με την: Δραστηριότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, εκπαιδευτικά αγροκτήματα κλπ) Παροχή υπηρεσιών σε όλους τους οικονομικούς τομείς Δραστηριότητες IT, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, λογιστές, τεχνικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές δραστηριότητες κλπ.

10 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για μη αγροτικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, τα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, οι μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα. Ανώτατο όριο εκκίνησης ενίσχυσης: ανά δικαιούχο. Καταβολή ενίσχυσης ως κατ αποκοπή ποσό τουλάχιστον σε δύο δόσεις, για μια περίοδο max 5 ετών. Προϋπόθεση ηολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

11 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Ενίσχυση για διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και εξέλιξης της μικρής εκμετάλλευσης (Ορισμός από ΚΜ), με την υποβολή ΕΣ. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει όλες τις σχετικές με την ανάπτυξη της μικρής εκμετάλλευσης δραστηριότητες. Μπορεί να καλύψει ακόμη και επενδύσεις επί της εκμετάλλευσης με στόχο την αύξηση του μεγέθους της (π.χ. σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, δέντρα/ζωικό κεφάλαιο, γεωργική γη, μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ.)

12 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Ενίσχυση εκκίνησης για ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Δικαιούχοι είναι οι μικρές εκμεταλλεύσεις Ανώτατο όριο εκκίνησης ενίσχυσης: ανά μικρή εκμετάλλευση. Καταβολή ενίσχυσης ως κατ αποκοπή ποσό τουλάχιστον σε δύο δόσεις, για μια περίοδο max 5 ετών. Προϋπόθεση ηολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

13 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως: Δραστηριότητες αγροτουρισμού, καταλύματα, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, catering, μεταφορές, καταστήματα (μη γεωργικά προϊόντα), εστιατόρια, καφέ κλπ Κατασκευή εργαστηρίων, βιοτεχνιών, συνεργείων, επιχειρήσεων παραγωγής ή / και μεταποίησης μη γεωργικών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού, δραστηριότητες διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

14 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως: Δραστηριότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, εκπαιδευτικά αγροκτήματα κλπ) Παροχή υπηρεσιών σε όλους τους οικονομικούς τομείς Δραστηριότητες IT, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, λογιστές, τεχνικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές δραστηριότητες κλπ.

15 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων Δικαιούχοι είναι οι μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, αγρότες ή μέλη του αγροτικού νοικοκυριού που διαφοροποιούν σε μη αγροτική δραστηριότητα και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές. Ένταση ενίσχυσης: Εφαρμογή κανόνα de minimis ανά δικαιούχο για μία τριετία. Έγκριση σχήματος κρατικής ενίσχυσης

16 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων (Άρθρο 20 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων Επιλέξιμες δαπάνες: Κατασκευή, αγορά ήβελτίωση ακινήτων Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού Γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας) Άυλες επενδύσεις (πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα)

17 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, όπως: Βελτίωση αποδοτικότητας χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων Βελτίωση χώρων αποθήκευσης κοπριάς Αναδιάρθρωση και κατασκευή κτηρίων για εκτροφή ζώων με νέες τεχνολογίες (μείωση αερίων θερμοκηπίου) Αγορά εξοπλισμού (μείωση διάβρωσης εδάφους)

18 Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, όπως: Βελτίωση αποθήκευσης σοδειάς (π.χ. ειδικά κτήρια με παροχή αερισμού, μόνωση και ψύξη) Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (καλύτερη μόνωση κτιρίων) Παραγωγή βιοενέργειας για χρήση στην εκμετάλλευση Εκσυγχρονισμός και εκμηχάνιση Αρδεύσεις Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

19 Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί ή ομάδες γεωργών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ένταση ενίσχυσης: 50% του ποσού της επιλέξιμης επένδυσης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 40% στις άλλες περιφέρειες Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Είναι δυνατή χορήγηση προκαταβολής ως 50%

20 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Η Ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20% (χωρίς να ξεπεράσει το 90%) για: Νέους Αγρότες, όπως ορίζονται στον Καν. ΑΑ ή που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης ενίσχυσης Για συλλογικές επενδύσεις ή ολοκληρωμένα έργα Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ήάλλα μειονεκτήματα Γιαδράσεις πουενισχύονται στοπλαίσιοτης ΕΣΚ Για επενδύσεις που συνδέονται με τη βιολογική γεωργία και με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

21 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Επιλέξιμες δαπάνες: Κατασκευή, αγορά ήβελτίωση ακινήτων Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού Γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας) Άυλες επενδύσεις (πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα)

22 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων (Παράρτημα Ι) ή βαμβακιού, εκτός αλιείας, όπως: Εισαγωγή τεχνολογιών και διαδικασιών για την ανάπτυξη νέων ή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και τη δημιουργία νέων αγορών, ειδικά στο πλαίσιο των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού Δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμός τοπικών δικτύων συλλογής, παραλαβής, αποθήκευσης, διατήρησης, διαλογής και συσκευασίας Εγκαταστάσεις για επεξεργασία απόβλητων υδάτων

23 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων Ενισχύονται υλικές και άυλες επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων (Παράρτημα Ι) ή βαμβακιού, εκτός αλιείας, όπως: Οργάνωση και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας τροφίμων Επεξεργασία της γεωργικής βιομάζας για ανανεώσιμη ενέργεια από φορείς εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για προσαρμογή σε ενωσιακά πρότυπα που θα γίνουν υποχρεωτικά άμεσα

24 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί ήομάδες γεωργών, φυσικά ήνομικά πρόσωπα, άλλες επιχειρήσεις / δημόσιοι φορείς/διαχειριστές γης που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία/ανάπτυξη προϊόντων του παραρτήματος Ι Το παραγόμενο προϊόν μπορεί να είναι μη αγροτικό, π.χ. ενέργεια Είναι δυνατή ηχορήγηση προκαταβολής ως 50%

25 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων Ένταση ενίσχυσης: 50% του ποσού της επιλέξιμης επένδυσης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου 40% στις άλλες περιφέρειες Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20% (χωρίς να ξεπεράσει το 90%) για: Για δράσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο της ΕΣΚ Για συλλογικές επενδύσεις ή ολοκληρωμένα έργα

26 Επιλέξιμες δαπάνες: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία (Άρθρο 18 Καν. ΑΑ) Δράση: Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων Κατασκευή, αγορά ήβελτίωση ακινήτων Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού Γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας) Άυλες επενδύσεις (πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα)

27 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Άρθρο 28 Καν. ΑΑ) Ενίσχυση για τη σύσταση Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της δασοκομίας. Δικαιούχοι: Οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της δασοκομίας, που εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ και αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών, με την υποβολή ΕΣ. Επιλέξιμες δαπάνες: όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με το ΕΣ μπορούν να ενισχυθούν. Η συγχώνευση ήδη υφιστάμενων ΟΠ δεν ενισχύονται.

28 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Άρθρο 28 Καν. ΑΑ) Στο ΕΣ περιγράφονται λεπτομερώς οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες της ΟΠ, σε σχέση με ένα ήπερισσότερα από τα ακόλουθα: Προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών στις απαιτήσεις της αγοράς Από κοινού διάθεση των εμπορευμάτων στην αγορά (προετοιμασία προς πώληση, κεντρική οργάνωση πωλήσεων, εφοδιασμός χονδρεμπόρων) Θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα Ανάπτυξη επιχειρήσεων και δεξιοτήτων μάρκετινγκ, οργάνωση και διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας

29 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Άρθρο 28 Καν. ΑΑ) Ένταση ενίσχυσης/ Ποσό στήριξης Ηενίσχυση καταβάλλεται ως κατ αποκοπή ποσό σε ετήσιες δόσεις για μέγιστη διάρκεια 5 ετών από την ημερομηνία της αναγνώρισης της ΟΠ και μειώνεται σταδιακά. Η ενίσχυση περιορίζεται στο 10% της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής και υπολογίζεται με βάση την ετήσια παραγωγή της ομάδας. Ηενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ευρώ ανά έτος. Ητελευταία δόση δίνεται με την ολοκλήρωση του ΕΣ

30 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη «Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα» Η ΕΣΚ υλοποιείται μέσω των επιχειρησιακών ομάδων, οι οποίες: συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών) καταρτίζουν ένα σχέδιο που περιγράφει το καινοτόμο έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα υλοποιούν καινοτόμες δράσεις μέσω των ΠΑΑ (μέτρα: συνεργασία, μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συστήματα ποιότητας, όλα τα μέτρα των επενδύσεων) Τα αποτελέσματα τους θα διαδοθούν μέσω του δικτύου της ΕΣΚ

31 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Προσφέρει νέες ευκαιρίες για να φέρει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων μαζί, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα του κατακερματισμού στις αγροτικές περιοχές (μικροί φορείς, δύσκολη επικοινωνία, δυσκολία στην επίτευξη οικονομίας κλίμακας) Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα υπέρ της καινοτομίας Ενισχύονται μορφές συνεργασίας, που συμβάλλουν στις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης και που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον δυο φορείς

32 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Μορφές Συνεργασίας: Μεταξύ διαφορετικών φορέων του αγροτικού τομέα, της τροφικής αλυσίδας και της δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένων ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων. Συσπειρώσεις και Δίκτυα Επιχειρησιακές Ομάδες της ΕΣΚ

33 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Τύποι Δράσεων Συνεργασίας: Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα και στους τομείς τροφίμων και δασοπονίας (οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύουν πρακτικά σχέδια) Συνεργασία διαφόρων μικρών επιχειρήσεων για κοινή χρήση εγκαταστάσεων, πόρων, μεθόδων εργασίας Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές Δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο

34 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Τύποι Δράσεων Συνεργασίας: Ανάληψη κοινής δράσης για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον Βιώσιμη παροχή βιομάζας για χρήση σε τρόφιμα, στην ενέργεια Συμπράξεις δημοσίου κα ιδιωτικού τομέα για εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - εκτός LEADER Κοινωνική γεωργία (διαφοροποίηση σε κοινωνικές δραστηριότητες) Εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης δασών

35 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Δικαιούχοι: Ευρύ φάσμα Μόνο νεοσυσταθείσες συσπειρώσεις και δίκτυα ήυπάρχοντα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα Μεμονωμένοι φορείς μόνο για πιλοτικά έργα και άλλες πειραματικές δράσεις

36 Συνεργασία (Άρθρο 36 Καν. ΑΑ) Επιλέξιμες δαπάνες: Κόστος που προκύπτει από τη συνεργασία Μελέτες. Σχέδια Κόστος που προκύπτει από το έργο Άμεσες δαπάνες Εμψύχωση Δραστηριότητες προώθησης Λειτουργικές δαπάνες συνεργασίας Κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων

37 Βιολογική γεωργία (Άρθρο 30 Καν. ΑΑ) Ενίσχυση για τη μετατροπή από συμβατικές σε βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους και/ή για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας. Δικαιούχοι: Γεωργοί και Ομάδες Γεωργών (συμπεριλαμβάνονται οι Ομάδες Παραγωγών) Επιλέξιμες δαπάνες: οι ενίσχυση χορηγείται ετησίως (για 5-7 χρόνια) και αποζημιώνει τους γεωργούς για τις πρόσθετες δαπάνες ή το διαφυγόν εισόδημα, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

38 Βιολογική γεωργία (Άρθρο 30 Καν. ΑΑ) Επιλέξιμες δαπάνες Διαφυγόν εισόδημα & πρόσθετες δαπάνες Κόστος συναλλαγής Ενισχύσεις βιολογικής γεωργίας Εθελοντικές πρόσθετες δεσμεύσεις Καλύπτονται οι δεσμεύσεις του πρασινίσματος του Πυλώνα 1 Υποχρεωτικές δεσμεύσεις Γραμμή βάσης για ενισχύσεις βιολογικής γεωργίας Πολλαπλή συμμόρφωση Ελάχιστες απαιτήσεις για λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά Υποχρεωτικές απαιτήσεις από εθνική νομοθεσία

39 Βιολογική γεωργία (Άρθρο 30 Καν. ΑΑ) Ένταση ενίσχυσης/ Ποσό στήριξης 600 /εκτάριο/ έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες 900 / εκτάριο/ έτος για ειδικές πολυετείς καλλιέργειες 450 / εκτάριο/ έτος για άλλες χρήσεις γης Τα ποσά μπορούν να αυξηθούν σε εξαιρετικές, επαρκώς τεκμηριωμένες, περιπτώσεις

40 Πού βρισκόμαστε? ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Συμφωνία ΠΔΠ Έναρξη τριλόγων Έγκριση βασικών πράξεων Έγκριση IA/DA Υποβολή Προγραμμάτων Κατευθυντήριες γραμμές από ΕΕ Ανάπτυξη της ΣΕΣ και των ΠΑΑ από ΚΜ Μεταβατικές διατάξεις για

41 Υποβολή Προγραμμάτων Ευχαριστώ για την προσοχή! Αναστασία Κανναβού, PhD

42 Χρήσιμες συνδέσεις The whole Common Agricultural Policy after 2013: Commission communication on the CAP towards 2020 Υποβολή index_en.htm Προγραμμάτων Impact Assessment Legislative proposals The Rural Development Programme for Greece