ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ: ΠΛΖΡ.:Π.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Έιελαο Βεληδέινπ 2 Σ.Κ: Ακπειφθεπνη Σει.& Fax : Νοσοκομείο Φιλικό Προς Τα Βρέφη Baby Friendly Hospital ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ ΚΩΓΗΚΟ CPV Ζ δαπάλε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ζην ΚΖΜΓΖ Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). Ζκεξνκελία: Ζκέξα: Σξίηε Ώξα: π.κ. Ακθηζέαηξν ζην Παιαηφ Κηίξην ηνπ Ννζνθνκείνπ ,00 Δπξψ πιένλ ΦΠΑ Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο ΚΑΔ

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/ ) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ». 2. Σνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 81 / ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 3. Σνλ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 256/Α/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 4. Σνλ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 134 / ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 5. Σνλ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/ ) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 6. Σνλ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/ ) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 7. Σν Π.Γ 113/2010 «Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α/ ). 8. Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α / ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 9. Σνλ Ν.4272/2014 άξζξν 47 (ΦΔΚ 145/Α/ , Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 10. Σνλ Ν.4238/2014 άξζξν 21 (ΦΔΚ 38/Α/ ), «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ)..», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 11. Toλ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ 247/Α / ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 12. Σνλ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ ), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 13. Σνλ Ν.4250/ΦΔΚ 74 Α / «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 14. Σν άξζξν 117 (πλνπηηθφο δηαγσληζκφο) ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/ ) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ». 15. Σελ ππ αξηζ.4665/ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθπνλνχληαη απν ηνπο θνξείο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007, δελ εγθξίλνληαη πιένλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/ Σελ ππ αξηζ. 15/64/ Απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο παξνχζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 17.Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο: 70ΣΝ46904Δ-ΞΩΔ. ην αλσηέξσ λνκνζεηηθφ πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ έσο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 2

3 Άξζξν1ν. Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/20156, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121 ηνπ 4412/2016 Γεληθή Παξαηήξεζε: Όπνπ δεηνχληαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πξσηφηππα, δχλαηαη λα θαηαηεζνχλ επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθά ηνπο, εθηφο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/ ) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη ζπκκεηέρνληεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνρξενχληαη ζηελ θαηάζεζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: - Οη ζπκκεηέρνληεο, ππνρξενχληαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, Δπί Πνηλή Απφξξηςεο, ζηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη 484,00 Δπξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ζα είλαη 2% επη ηεο εθηηκψκελεο αμίαο (ηεο δηαθήξπμεο) εθηφο Φ.Π.Α, ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.E ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 3

4 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ν πξνζθέξσλ: 1) Πιεξνί ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ζηα θαησηέξσ αδηθήκαηα, πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε Γσξνδνθία Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 2) Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 3) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 4) Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 5) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Ζ πξνζθνξά θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζα ηζρχνπλ γηα εθαηφ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4

5 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016: 1) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, 2) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 3) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α έσο γ (φπσο απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 4) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 5

6 Α ξ ζ ξ ν 2 ν. Καηάζεζε θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ. 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ 4 ν φξνθν ηνπ Κηηξίνπ ρνιήο Μαηψλ, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 9 ε Ηαλνπαξίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14.00κ.κ. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ παξαιακβάλνληαη θαη επηζηξέθνληαη. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ. Ζ πξνζθνξά θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα ηζρχνπλ γηα εθαηφ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηαηίζεληαη ζε έλα θπξίσο ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - Φάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο επί πνηλή απφξξηςεο, έλα Πξσηφηππν θαη έλα Αληίγξαθν. - Φάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο επί πνηλή απφξξηςεο, έλα Πξσηφηππν θαη έλα Αληίγξαθν - ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε κάξθα απηνχ, ην βάξνο ζπζθεπαζίαο θ.ι.π. Τπνρξεσηηθή θαηάζεζε Φχινπ πκκφξθσζεο επί πνηλή απφξξηςεο. - Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επί πνηλή απφξξηςεο, έλα Πξσηφηππν θαη έλα Αληίγξαθν. Οη ηξεηο αλσηέξσ θάθεινη ζα θαηαηεζνχλ εληφο ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην σο εμήο: - Καηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη νη άιινη ηξεηο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθεηαη θάζε ζειίδα ησλ πξσηνηχπσλ θαη ησλ ηξηψλ θαθέισλ θαη αλαθνηλψλνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. - ηε ζπλέρεηα νη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ εηαηξεηψλ απνζχξνληαη θαη ε επηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, θαη ηέινο αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. - Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηαγσληζκνχ, κε πξφηαζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ή παξνρήο ππεξεζίαο ζηνλ πξψην κεηνδφηε γηα θάζε έλα είδνο μερσξηζηά, ή γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 6

7 Γηαδηθαζία αλάδεημεο αλαδφρνπ σλ - Καηαθχξσζε: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν), ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην σο αλσηέξσ άξζξν. ηνλ αλσηέξσ θάθειν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : Η έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ηεο εηαηξείαο κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ». Η έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ». Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Ο ΑΡΙΘΜΟ θαη ν ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ θαη ε ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Γηεχζπλζεο, Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Fax). εκεηψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην δηαγσληδφκελν. Άξζξν 3 ν. Αηηίεο απφξξηςεο πξνζθνξάο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλά είδνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ είλαη κέζα ζηα ζρεηηθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 7

8 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 άξζξα 88 θαη 89. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. Άξζξν 5ν Πξνζθεξφκελα είδε ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε θαηαζθεπήο ηνπο. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ρσξίο ηελ αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2916. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο νδεγίαο γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ελαξκνλίδεηε ε ειιεληθή λνκνζεζία. 8

9 Άξζξν 6ν. Πξνζθεξφκελε ηηκή. - Δπί ηεο ππνβαιιφκελεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (Ν.3846/2010 άξζξν 24 θαη Ν.3918/2011 άξζξν 13) εθάζηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ή παξνρήο ππεξεζίαο (εθφζνλ ππάξρεη), θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 1. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: α) Σηκή πλνιηθήο χλζεζεο κεραλήκαηνο ρσξίο ΦΠΑ β) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ δ) Κφζηνο εηήζηαο ζπληήξεζεο. 2. Ζ πγθξηηηθή ηηκή ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ (1α+1δ) σο αλσηέξσ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζα ιεθζεί γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ ζα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ζα είλαη ΣΑΘΔΡΖ ζε ΔΤΡΩ ρσξίο Φ.Π.Α. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. - Γηα θάζε είδνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο, πξέπεη λα δνζεί πξνζθνξά κε ηελ αλαθνξά μερσξηζηήο ηηκήο γηα θάζε ηεκάρην, θπβηθφ κέηξν, θηιφ ή ζπζθεπαζία θ.ι.π. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο είλαη κεδεληθφ, φπνπ θαη πάιη αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά. - Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε μερσξηζηή γξακκή. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ. - Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Η επζχλε φκσο, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. - ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απνηέιεζκα. - Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. - ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ πηζαλφλ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ απηά. Aξζξν 7ν. Αμηνιφγεζε δηαγσληζκνχ. Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ - σλ ζα γίλεη βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ κεραλήκαηνο ρσξίο Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 90. 9

10 Άξζξν 8ν. Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα πξνηείλεη: 1.Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 30% ή γηα κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% (ή ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ). 2.Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 3.Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Άξζξν 8ν. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ Τπνγξαθή ζχκβαζεο. 1. Η Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ, ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ (ρέδην χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 2. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ή ε παξνρή ππεξεζίαο, ππνγξάθεηαη χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 3. Η χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 4. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 5. Δηδηθφηεξα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή χκβαζε, ν δε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρα ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε γηα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 7. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο ή ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 10

11 8. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο, ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ρσξίο Φ.Π.Α, κε ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. Απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 9. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (Ν.4412/2016 άξζξν 105, παξάγξ.5). 10. Η απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή. 11. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε αλαθεξφκελε ζε απηήλ είλαη ηζρπξή. 12. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 105. Άξζξν 9ν. Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/ Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 2. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 3. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Δπηζηξέθεηαη δε, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 5. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη επί ηεο έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Άξζξν 10ν. Υξφλνο θαη ηξφπνο πιεξσκήο - Κξαηήζεηο. - Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη ζε Δπξψ ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαη παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. - Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αληίζηνηρεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζίαο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 11

12 - Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. - Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ ακνηβή ηνπο έλαληη αγαζψλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίεο επαιεζεχζεσο ηεο αληηζηνηρίαο ησλ ζπκθσλεκέλσλ θαη παξαιακβαλνκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πξν απηήο παξαιεθζεί ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν γηα ηελ πιεξσκή έγγξαθν. - Σφθνο ππεξεκεξίαο νθείιεηαη κφλν ζε πεξίπησζε ππαηηίνπ θαζπζηεξήζεσο πιεξσκήο, ην δε χςνο απηνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (επηηφθην αλαθνξάο) ζηελ πην πξφζθαηε θχξηα πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο θξαηήζεηο. α. 2% (Γχν ηνηο εθαηφ) Ν.3580/2007 άξζξν 3 παξ.(εε) β. 0,06% (ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011 σο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016).), γ. Πνζνζηφ 0,0036% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ) ΔΞ 2013/ έγγξαθν ηεο Γηεπζ. Σειψλ θαη Δηδ.Φνξνινγηψλ) ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ. δ) Παξαθξάηεζε 4% ή 8% γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν.2198/94. Πξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηελ πιεξσκή ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη: α) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. β) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ). γ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Άξζξν 11ν. Παξάδνζε. 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηνλ πξνζθεξφκελν ρξφλν παξάδνζεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 2. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα είδε ζηηο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 8.00 π.κ. έσο κ.κ. Α ξ ζ ξ ν 12ν. Παξαιαβή - Αληηθαηάζηαζε. Η πνηνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ γίλεηαη ππφ ηεο επηηξνπήο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πξνκεζεπηνχ ηελ νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ή παξάιεςε νξηζκνχ εθπξνζψπνπ, ε αξκφδηα επηηξνπή ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ, νπφηε ε θξίζε ηεο επηηξνπήο ζα ινγίδεηαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηή. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηα είδε αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ηα είδε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 12

13 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί λα εγθξίλεη απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηνχ. Άξζξν 13ν. Δηδηθνί φξνη. 1.Καηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE ε νπνία ππνδειψλεη φηη ην πξντφλ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ (πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, πνπ αθνξνχλ ζηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα). Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, δχλαηαη ζε κνλνκεξή δηαθνπή ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, ε Ννκαξρία Αζελψλ ή ε 1 ε Τ.ΠΔ Αηηηθήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην Ννζνθνκείν, ή ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο αλαθεξχμνπλ άιινλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο ζηελ αλάδνρν εηαηξεία, έλα (1) κήλα λσξίηεξα. Άξζξν 14ν. Αλσηέξα βία. 1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 2. Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 3. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. Πιεκκχξα. εηζκφο. Πφιεκνο. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 4. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. κε έγγξαθφ ηνπ θαη λα επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα απηφ νξγάλνπ. Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 13

14 Άξζξν 15ν. Κπξψζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο. Δάλ ν αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο γηα νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, εθπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, παξαηηνπκέλνπ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηηεζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. Σν Ννζνθνκείν ζ' απηή ηελ πεξίπησζε δηθαηνχηαη κεηά απφ απφθαζή ηνπ, λα θαιχςεη ηελ πξνκήζεηα, ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία κε θαη' επζείαλ αλάζεζε θαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο ζα επηβαξχλεη ηνλ εθπεζφληα αλάδνρν αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Άξζξν 16ν. Γεληθά. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο ζπκθσληψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 σο θαη ησλ εηδηθψλ λφκσλ πεξί πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Γεκήηξεο Η. Βεδπξάθεο 14

15 Τπφδεηγκα Δγγχεζεο πκκεηνρήο Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ Δθδφηεο: Ηκεξνκελία Έθδνζεο: Πξνο Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο αξ. 6, Σ.Κ.., Πφιε. Δγγχεζε καο ππ αξηζκφλ γηα επξψ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο, νδφο, αξηζκφο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1),(2), θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο εηδψλ, ή ηελ παξνρή ππεξεζίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. κε ηελ ππ αξηζκ. Γηαθήξπμε. Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. Η Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε). Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 15

16 Τπφδεηγκα Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δθδφηεο: Ηκεξνκελία Έθδνζεο: Πξνο Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο αξ. 6, Σ.Κ.., Πφιε. Δγγχεζε καο ππ αξηζκφλ γηα επξψ Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ, νδφο, αξηζκφο, ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ αξ...ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλάζεζε, ζπλνιηθήο αμίαο, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ηνπ... Πνζνχ Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1), 2) αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Η παξνχζα ζα ηζρχεη γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 16

17 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟΤ - ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ - ΤΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «...» ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ή ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ. ΣΟΤ Τ Μ Β Α Ζ. ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ κεηαμχ: Αθελφο ηνπ Ννζνθνκείνπ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (.) ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ. ΚΑ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ,, Καη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία. θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν. κε ΑΦΜ.. ηεο Γ.Ο.Τ.. (ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη (νδφο., Σ.Κ..) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ πξψηε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ., θάηνηθν, νδφο, κε ΑΓΣ.. Καη αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη: Ήδε κε ηελ παξνχζα ν πξψηνο ζπκβαιιφκελνο. αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία.(θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. πνπ ηεο θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : Άξζξν 1 ν : Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα ή παξνρή ππεξεζίαο..γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.., ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. Σα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξνκήζεηα ή παξνρή ππεξεζίαο., ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε νπνία πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 17

18 Άξζξν 2ν: Ακνηβή Σίκεκα Σξφπνο πιεξσκήο Κξαηήζεηο α). Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα εηδψλ, ε πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη ζε Δπξψ ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. - Η απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη γηα θάζε εθδηδφκελν ηηκνιφγην. Πξνυπφζεζε εμφθιεζεο ηηκνινγίνπ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. - Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αληίζηνηρεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζίαο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. - Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. - Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ ακνηβή ηνπο έλαληη αγαζψλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίεο επαιεζεχζεσο ηεο αληηζηνηρίαο ησλ ζπκθσλεκέλσλ θαη παξαιακβαλνκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πξν απηήο παξαιεθζεί ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν γηα ηελ πιεξσκή έγγξαθν. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δελ έρεη παξαιεθζεί ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή, ε πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ άξρεηαη απφ ηεο παξάδνζεο ηέηνηνπ εγγξάθνπ. - Σφθνο ππεξεκεξίαο νθείιεηαη κφλν ζε πεξίπησζε ππαηηίνπ θαζπζηεξήζεσο πιεξσκήο, ην δε χςνο απηνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (επηηφθην αλαθνξάο) ζηελ πην πξφζθαηε θχξηα πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο θξαηήζεηο. α. 2% (Γχν ηνηο εθαηφ) Ν.3580/2007 άξζξν 3 παξ.(εε) β. 0,06% (ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011 σο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016).), γ. Πνζνζηφ 0,0036% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ) ΔΞ 2013/ έγγξαθν ηεο Γηεπζ. Σειψλ θαη Δηδ.Φνξνινγηψλ) ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ. δ) Παξαθξάηεζε 4% ή 8% γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν.2198/94. Πξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηελ πιεξσκή ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη: α) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. β) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ). γ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 18

19 Άξζξν 3ν : Υξφλνο, Σφπνο θαη Σξφπνο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο Η παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ γίλεηαη ππφ ηεο επηηξνπήο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηα είδε αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ηα είδε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα εγθξίλεη απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηήο. Η παξαιαβή απφ ηελ επηηξνπή γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηνχ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ, εμνπζηνδνηεκέλνπ, θαζψο θαη αληηπξνζψπνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πξνκεζεπηνχ ηελ νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ή παξάιεςε νξηζκνχ εθπξνζψπνπ, θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ηκήκαηνο, ε αξκφδηα επηηξνπή ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο, νπφηε ε θξίζε ηεο επηηξνπήο ζα ινγίδεηαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηή. 'Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη φπνπ πξνβιέπνπλ νη εηδηθνί φηη, ηα πξνζθνκηδφκελα είδε ζηέιλνληαη ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ή άιιν εηδηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ.. Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ..απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία), ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο (εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ φξν ηεο δηαθήξπμεο ή θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία) θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειφ ηνπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 19

20 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.4412/2016. Άξζξν 4 ν : Τπνρξεψζεηο θαη Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ α) Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ, πνπ νπδεκία ζρέζε ζα έρεη κε ην Ννζνθνκείν θαη ηνπ νπνίνπ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δψξα, επηδφκαηα, εηζθνξέο θ.ιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Πξνκεζεπηή. β) Ο Πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. γ) Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο ή ηεο αλάζεζεο, επηθέξεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 4412/2016, δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο. Άξζξν 5 ν : Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Ννζνθνκείν ηελ ππ αξηζ... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο.., ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε ρξφλν ηζρχνο επί πιένλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ήηνη πνζνχ... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πνπ δηθαηνχηαη ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ ηεο σο έθπησηνπ, λα αμηψζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο πνπ απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Άξζξν 6 ν : Δθρσξήζεηο-Μεηαβηβάζεηο Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Άξζξν 7 ν. Λχζε Καηαγγειία ηεο χκβαζεο Έθπησζε Αλαδφρνπ Η ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη.. έηε κεηά. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, (β) αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, (γ) αλ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε, 20

21 (δ) αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Σν Ννζνθνκείν. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Πξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ)ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν.4412/2016. Σν Ννζνθνκείν. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ή ζε αλψηεξε βία. Άξζξν 8 Ο.Αλσηέξα Βία 1.Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 2.Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 3. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. Πιεκκχξα. εηζκφο. Πφιεκνο. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 21

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA»

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 17REQ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 17REQ ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 17REQ005848413 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αραξλέο, 28/2/2017 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αξηζ. Πξση.: ΓΠ-02-2017 ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ (Δ.ΚΔ.Α.) Οιπκπηνλίθε Υξ. Μάληηθα 7 136 71, Αραξλέο Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/20/150595/.240/15 Φεβ 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ - ΓΔΤΑΓ Αξ. Πξση. 1542 Γξεβελά 17/08/2017 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα