ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μεθοδολογική προσέγγιση ΕΚΤ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Θα το φτιάξει ο Βασίλης

2 Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ ρ Εύη Σαχίνη ρ Νένα Μάλλιου ρ Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα 2012

3 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Βάσεις δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων Βιβλιοµετρικοί δείκτες Επιστηµονικά πεδία Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις.. 17 Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν δηµοσιεύσεις Επεξεργασία δεδοµένων Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων Έτος δηµοσίευσης Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών Καταµέτρηση δηµοσιεύσεων είκτες απήχησης Συντελεστής Μεταβολής Κατώτερος αριθµός δηµοσιεύσεων Ερµηνεία των αποτελεσµάτων... 27

4 1 Εισαγωγή Αντικείµενο της βιβλιοµετρικής ανάλυσης είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδοµένων που σχετίζονται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιοµετρικών δεικτών», όπως ο αριθµός των δηµοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δηµοσιεύσεις (citations), ο συσχετισµός τους µε συγκεκριµένους φορείς, επιστηµονικά πεδία, κ.λπ. Οι µελέτες που στηρίζονται στη βιβλιοµετρική ανάλυση αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια στο διεθνή χώρο. Οι βιβλιοµετρικοί δείκτες µέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν αντικειµενικά µετρήσιµης εικόνας των συστηµάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισµών, οµάδων και ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστηµονική κοινότητα, αποτυπώνουν τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύονται καθώς και τα επιστηµονικά δίκτυα που δηµιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων. Αναλυτικότερα, µε βάση τα στοιχεία των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι δυνατός ο προσδιορισµός χαρακτηριστικών και τάσεων της ερευνητικής παραγωγής σε επίπεδο φορέα, χώρας ή ευρύτερου συνόλου χωρών, η εκτίµηση της απήχησης του επιστηµονικού έργου, η αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας και ο εντοπισµός εθνικών και πολυεθνικών δικτύων µεταξύ επιστηµόνων και επιστηµονικών κλάδων. Οι µετρήσεις των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε αριθµητικά δεδοµένα εκφράζονται µε τους «βιβλιοµετρικούς δείκτες». Από αυτούς, ο αριθµός των δηµοσιεύσεων αποτελεί τον απλούστερο δείκτη για την καταγραφή της παραγωγής επιστηµονικών εργασιών και κατά συνέπεια του ερευνητικού έργου ανά επιστήµονα, οργανισµό, επιστηµονικό κλάδο ή χώρα. Εκτός από τον αριθµό των δηµοσιεύσεων, οι συνηθέστεροι βιβλιοµετρικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκτιµηθεί η απήχηση και η πρωτοτυπία του επιστηµονικού έργου, βασίζονται στην ανάλυση των αναφορών σε δηµοσιεύσεις από άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε τον «καθαρισµό» των πρωτογενών δεδοµένων και την ταυτοποίηση των δηµοσιεύσεων καθώς και περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό και τη χρήση του αριθµού των αναφορών, δεδοµένου ότι ο αριθµός των αναφορών που λαµβάνουν οι δηµοσιεύσεις επηρεάζεται σηµαντικά από παραµέτρους που παρατίθενται στη συνέχεια: Επιστηµονικά πεδία: υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην πρακτική δηµοσίευσης, στο χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και στα µοτίβα αναφοράς δηµοσιεύσεων (citation patterns) ανάλογα µε τους επιστηµονικούς τοµείς, γεγονός που καθιστά αδόκιµη την άµεση σύγκριση δεικτών µεταξύ διαφορετικών ερευνητικών πεδίων, συχνά και µεταξύ επιµέρους περιοχών του ίδιου ευρύτερου επιστηµονικού πεδίου. Για παράδειγµα, στην ιατρική και στη µοριακή βιολογία, παρατηρείται υψηλότατη παραγωγικότητα ως προς την ποσότητα των επιστηµονικών άρθρων που δηµοσιεύονται ανά έτος. Συνήθως, ο αριθµός αναφορών των δηµοσιεύσεων αυτών αυξάνεται και φτάνει στο µέγιστο σε Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 1

5 µικρό χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή τους. Σε αντίθεση, στις κοινωνικές επιστήµες οι ρυθµοί δηµοσίευσης είναι πολύ πιο αργοί, ενώ καταγράφονται αναφορές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσίευσή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήµες, το µεγαλύτερο µέρος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι βιβλία, µονογραφίες και άρθρα που δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά εθνικής εµβέλειας. Σε άλλες επιστηµονικές περιοχές (π.χ. σε ορισµένους κλάδους της πληροφορικής) είναι κοινή πρακτική η δηµοσίευση σηµαντικών ερευνητικών αποτελεσµάτων σε συνέδρια, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα αντίστοιχη δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, δηµοσιεύσεις υψηλής επιστηµονικής αξίας, όπως και µέρος των αναφορών τους, κατά κανόνα δεν καταµετρώνται στις βάσεις δεδοµένων µε αποτέλεσµα οι βιβλιοµετρικοί δείκτες στις αντίστοιχες επιστηµονικές περιοχές να µην αποτυπώνουν πλήρως την πραγµατικότητα. Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών: ο αριθµός των αναφορών σε µια επιστηµονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει µετά τη δηµοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες δηµοσιεύσεις έχουν και περισσότερες αναφορές, χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα µε την απήχησή τους στην επιστηµονική κοινότητα. Για την εξοµάλυνση των διαφορών που οφείλονται αποκλειστικά στη φυσιολογική αύξηση του αριθµού των αναφορών σε παλαιότερες δηµοσιεύσεις, ορίζονται συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα για τη µέτρηση των αναφορών σε µία δηµοσίευση. Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: ο αριθµός των αναφορών επηρεάζεται επίσης σηµαντικά από τον τύπο της δηµοσίευσης. Τα άρθρα ανασκόπησης (review) έχουν περισσότερες αναφορές από τα απλά επιστηµονικά άρθρα. Για το λόγο αυτό, ο προσδιορισµός διαφορετικών βιβλιοµετρικών δεικτών ανάλογα µε το είδος της δηµοσίευσης, είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις αξιολόγησης του επιστηµονικού έργου µιας ερευνητικής οµάδας ή µεµονωµένων ερευνητών. Οι παραπάνω προβληµατισµοί δεν αναιρούν τη σηµασία των βιβλιοµετρικών δεικτών ως πολύτιµη πηγή δεδοµένων και, όπως άλλωστε ισχύει µε την ερµηνεία των περισσότερων δεικτών, µπορούν να ξεπεραστούν όταν οι βιβλιοµετρικοί δείκτες ερµηνευτούν στο σωστό πλαίσιο. Το ΕΚΤ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του, υιοθέτησε τις πλέον έγκυρες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στο χώρο της βιβλιοµετρικής ανάλυσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέπτυξε εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων που προέρχονται από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων και τον υπολογισµό των βιβλιοµετρικών δεικτών (καθαρισµός, θεµατική κατηγοριοποίηση, κανονικοποίηση, υπολογισµός, γραφιστική απεικόνιση). Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα σηµεία της µεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 2

6 2 Βάσεις δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων ιεθνώς, οι πλέον καθιερωµένες βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνουν βιβλιογραφικές εγγραφές επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και στοιχεία για τις αναφορές µεταξύ τους, είναι τα συστήµατα Web of Science (της εταιρίας Thomson Reuters), Scopus (της Elsevier) και Google Scholar (της Google). Στο σύστηµα Web of Science (WoS) ευρετηριάζονται πάνω από περιοδικά τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση κριτών (peer-review) ενώ από το 1990 προστέθηκε και η καταγραφή ορισµένων πρακτικών συνεδρίων. εν ευρετηριάζονται µονογραφίες και βιβλία. Είναι η παλαιότερη βάση δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε βιβλιογραφικές εγγραφές και αναφορές που χρονολογούνται, για ορισµένους επιστηµονικούς κλάδους, από το Περιλαµβάνονται αναλυτικά µεταδεδοµένα για άρθρα, συγγραφείς και ερευνητικούς οργανισµούς. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του Web of Science θεωρείται η αξιοπιστία του, αποτέλεσµα της αυστηρής αξιολόγησης των εκδόσεων και κυρίως των περιοδικών που εισάγονται στο σύστηµα βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µεταξύ των οποίων και η επιστηµονική τους απήχηση. Στα µειονεκτήµατα αναφέρονται κυρίως: η ανισοµερής κάλυψη των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, τόσο γεωγραφικά όπου η συντριπτική πλειοψηφία του υλικού προέρχεται από αγγλόφωνες χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ, όσο και θεµατικά -υστερούν κυρίως περιοχές των επιστηµονικών πεδίων Engineering and Technology, Social Sciences και Humanities, ενώ υπερτερούν άλλες του πεδίου Natural Sciences. Στο σύστηµα Scopus ευρετηριάζονται τίτλοι περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Όπως και στο σύστηµα WoS, τα µεταδεδοµένα περιέχουν αναλυτικά στοιχεία για άρθρα, συγγραφείς και οργανισµούς, ενώ η εισαγωγή των εκδόσεων πραγµατοποιείται µετά από ποιοτική αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Το σύστηµα Scopus παρέχει, σε σχέση µε το σύστηµα WoS, πιο ισορροπηµένη γεωγραφική κάλυψη, υστερεί όµως χρονικά: οι παλαιότερες βιβλιογραφικές εγγραφές ξεκινούν το 1966, ενώ οι αναφορές σε δηµοσιεύσεις καταγράφονται µετά το Επιπλέον, όπως και στο WoS, διαπιστώνεται ανισοµερής κάλυψη ορισµένων επιστηµονικών περιοχών -υστερούν περιοχές των επιστηµονικών πεδίων Social Sciences και Humanities, ενώ υπερτερούν αυτές των Medical Sciences. Το σύστηµα Google Scholar περιλαµβάνει έναν τεράστιο αριθµό πηγών, πολλές από τις οποίες αφορούν δηµοσιεύµατα «γκρίζας βιβλιογραφίας» (π.χ. ακαδηµαϊκές εργασίες, διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, παραδοτέα ερευνητικών έργων). Παρά το µεγάλο εύρος σε περιεχόµενο, τα µεταδεδοµένα των εγγραφών είναι περιορισµένα και απουσιάζουν κρίσιµα στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση ή τη διεύθυνση των οργανισµών στους οποίους ανήκουν οι συγγραφείς. Επιπλέον, τα κριτήρια εισαγωγής των πηγών του περιεχοµένου είναι περιορισµένα, ενώ δεν διατίθενται ακριβή στοιχεία για τη γεωγραφική ή τη θεµατική κάλυψη που παρέχει το σύστηµα. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το σύστηµα Google Scholar, παρά τον τεράστιο αριθµό πηγών που περιλαµβάνει, δεν είναι κατάλληλο για βιβλιοµετρικές αναλύσεις που αναφέρονται σε επίπεδο χωρών ή οργανισµών, λόγω της έλλειψης µεταδεδοµένων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των δηµοσιεύσεων και της απουσίας κριτηρίων που διασφαλίζουν την ποιότητα των δηµοσιεύσεων που περιλαµβάνονται στο σύστηµα. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 3

7 Όσον αφορά τα συστήµατα Web of Science και Scopus, και τα δύο διασφαλίζουν τη διάθεση αναλυτικών µεταδεδοµένων και την ποιότητα των δηµοσιεύσεων που περιλαµβάνουν. Στις δύο πρώτες εκδόσεις της σειράς µελετών του ΕΚΤ χρησιµοποιήθηκαν οι βάσεις δεδοµένων που αντλούν στοιχεία από το σύστηµα Web of Science. Στόχος του ΕΚΤ, σε αµέσως επόµενη έκδοση, είναι να διευρύνει τις πηγές δεδοµένων χρησιµοποιώντας στοιχεία και από το σύστηµα Scopus. Αναλυτικότερα, στις δύο πρώτες εκδόσεις χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις που βασίζονται στα δεδοµένα του συστήµατος Web of Science: National Science Indicators (NSI): περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και αναφορών για 194 χώρες και 7 γεωπολιτικές περιοχές, για χρονική περίοδο 30 ετών ( ). Η βάση περιλαµβάνει θεµατική κατηγοριοποίηση των δηµοσιεύσεων σε 253 επιστηµονικές περιοχές. Τα στοιχεία που παρέχει είναι συγκεντρωτικά, δηλαδή αριθµοί δηµοσιεύσεων και αναφορών ανά χώρα, έτος και θεµατική περιοχή ενώ δεν υπάρχει ανάλυση ανά δηµοσίευση. ΝCR Greece και InCites - Greece: περιλαµβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τις ελληνικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και τις αναφορές σε αυτές. Η βάση InCites υποστηρίζει το οµώνυµο διαδικτυακό εργαλείο της Thomson Reuters που είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση Η βάση δεδοµένων NSI χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των βιβλιοµετρικών δεικτών που αφορούν το σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων και τη σύγκρισή τους µε τα διεθνή δεδοµένα. Τα στοιχεία που αφορούν την καταγραφή των συνεργασιών, την κατανοµή των ελληνικών δηµοσιεύσεων ανά φορέα (ή κατηγορία φορέων) και την κατανοµή τους ανά επιστηµονικό πεδίο αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων NCR-Greece και InCites. 3 Βιβλιοµετρικοί δείκτες Για τον προσδιορισµό των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής επιστηµονικής παραγωγής σε δηµοσιεύσεις υιοθετήθηκαν βιβλιοµετρικοί δείκτες οι οποίοι είναι καθιερωµένοι στη διεθνή βιβλιογραφία, και χρησιµοποιούνται σε αντίστοιχες µελέτες. Αναλυτικότερα υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: Αριθµός δηµοσιεύσεων (Number of publications) Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων (Share of publications) Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων που λαµβάνουν αναφορές (% cited papers) Αριθµός αναφορών σε δηµοσιεύσεις (Number of citations) Μερίδιο (%)αναφορών (Share of citations) είκτης απήχησης (Citation impact) Σχετικός δείκτης απήχησης (Relative citation impact) Σχετικός δείκτης απήχησης κανονικοποιηµένος βάσει επιστηµονικού πεδίου (Field normalized citation score) Αριθµός δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (P Top X%) Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (Top X%) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 4

8 ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ Αριθµός δηµοσιεύσεων (Number of publications) Μερίδιο (%) δηµοσιεύσεων (Share of publications) Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων που λαµβάνουν αναφορές (% cited papers) Ο αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων υπολογίζεται: στο σύνολο της χώρας. ανά κατηγορία φορέων. ανά επιστηµονικό πεδίο. ανά φορέα. Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: της Ελλάδας επί του συνολικού αριθµού των δηµοσιεύσεων των χωρών µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. µιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθµού των ελληνικών δηµοσιεύσεων. ενός επιστηµονικού πεδίου επί του συνολικού αριθµού των ελληνικών δηµοσιεύσεων. ενός φορέα επί του συνολικού αριθµού των δηµοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των δηµοσιεύσεων που έχουν λάβει τουλάχιστον µία αναφορά. Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται σε επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα πέντε ετών στα παρακάτω επίπεδα: Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: της Ελλάδας. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. του κάθε επιστηµονικού πεδίου. των µεµονωµένων φορέων. Υποδηλώνει τη συµµετοχή όσον αφορά την παραγωγή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που έχει: η Ελλάδα στο σύνολο των χωρών µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. η κατηγορία φορέων στο σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων. το επιστηµονικό πεδίο στο σύνολο των επιστηµονικών πεδίων. ο φορέας στο σύνολο των δηµοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Αποτελεί δείγµα της αναγνωρισιµότητας των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: Αριθµός αναφορών σε δηµοσιεύσεις (Number of citations) στο σύνολο της χώρας. ανά κατηγορία φορέων. ανά φορέα. Ο αριθµός των αναφορών που έλαβαν οι δηµοσιεύσεις µιας πενταετίας κατά τη διάρκεια της ίδιας πενταετίας υπολογίζεται: στο σύνολο της χώρας. ανά κατηγορία φορέων. ανά επιστηµονικό πεδίο. ανά φορέα. της Ελλάδας. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. των µεµονωµένων φορέων. Υποδηλώνει την αναγνωρισιµότητα και την επιρροή των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: της Ελλάδας. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. του κάθε επιστηµονικού πεδίου. των µεµονωµένων φορέων. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 5

9 ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ Μερίδιο (%)αναφορών (Share of citations) Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού των αναφορών (χρονικά διαστήµατα πενταετίας) που έλαβαν οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις: της Ελλάδας επί του συνολικού αριθµού των αναφορών που έλαβαν οι δηµοσιεύσεις των χωρών µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. µιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθµού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δηµοσιεύσεις. ενός επιστηµονικού πεδίου επί του συνολικού αριθµού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δηµοσιεύσεις. ενός φορέα επί του συνολικού αριθµού των αναφορών που έλαβαν οι δηµοσιεύσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Υποδηλώνει τη συµµετοχή όσον αφορά την αναγνωρισιµότητα και στην επιρροή των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που έχει: η Ελλάδα στο σύνολο των χωρών µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. η κατηγορία φορέων στο σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων. το επιστηµονικό πεδίο στο σύνολο των επιστηµονικών πεδίων. ο φορέας στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία ανήκει. είκτης απήχησης (Citation impact) Ο δείκτης απήχησης είναι ο µέσος όρος αναφορών ανά δηµοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθµού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισµένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθµό των δηµοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Ο δείκτης απήχησης υπολογίζεται, ανά διαστήµατα πενταετίας, για την εκτίµηση της απήχησης του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων. Υποδηλώνει την απήχηση των δηµοσιεύσεων. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 6

10 ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σχετικός δείκτης απήχησης (Relative citation impact) Ο σχετικός δείκτης απήχησης συγκρίνει την απήχηση των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση µε την απήχηση των δηµοσιεύσεων ενός καθορισµένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες µέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιµή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη από 1, οι δηµοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από το µέσο όρο του συνόλου αναφοράς. Ο δείκτης αυτός δεν λαµβάνει υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις πρακτικές αναφορών στις διαφορετικές επιστηµονικές περιοχές. Ο σχετικός αυτός δείκτης απήχησης χρησιµοποιείται µόνο για την αποτύπωση της θέσης που καταλαµβάνει η Ελλάδα σε σχέση µε τις χώρες µέλη της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ και υπολογίζεται ως ο λόγος του δείκτη απήχησης του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων προς το δείκτη απήχησης των δηµοσιεύσεων των χωρών µελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αναφέρεται στο σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων και συγκρίνει την απήχηση των ελληνικών δηµοσιεύσεων σε σχέση µε τις δηµοσιεύσεις των χωρών µελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Σχετικός δείκτης απήχησης κανονικοποιηµένος βάσει επιστηµονικού πεδίου (Field normalized citation score) Ο δείκτης απήχησης µετά από κανονικοποίηση βάσει των διαφορετικών επιστηµονικών θεµατικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση µιας δηµοσίευσης σε σχέση µε την απήχηση που έχουν οι δηµοσιεύσεις σε παγκόσµιο επίπεδο στην ίδια επιστηµονική περιοχή. Πρόκειται για το δείκτη Field Normalized Citation Score, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση την κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις 253 θεµατικές περιοχές των βάσεων NSI και InCites µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ. Όταν η τιµή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη από 1, οι δηµοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες απήχησης µετά από κανονικοποίηση για: το σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων. τις ελληνικές δηµοσιεύσεις ανά επιστηµονικό πεδίο. το σύνολο των δηµοσιεύσεων µιας κατηγορίας φορέων. τις δηµοσιεύσεις µιας κατηγορίας φορέων ανά επιστηµονικό πεδίο. Λαµβάνει υπόψη τις διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διαφορετικά επιστηµονικά πεδία και συγκρίνει µε τον αντίστοιχο παγκόσµιο µέσο όρο την απήχηση των δηµοσιεύσεων: της Ελλάδας. της Ελλάδας στα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. των διαφόρων κατηγοριών φορέων στα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 7

11 ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ Αριθµός δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (P Top X%) το σύνολο των δηµοσιεύσεων ενός φορέα. τις δηµοσιεύσεις ενός φορέα ανά επιστηµονικό πεδίο. Πρόκειται για τον αριθµό των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που σε παγκόσµιο επίπεδο και ανά έτος κατατάσσονται υψηλά στην ποσοστιαία κατάταξη των δηµοσιεύσεων στο αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο. Η κατάταξη πραγµατοποιείται βάσει του αριθµού αναφορών. Ο δείκτης υπολογίζεται για χρονικά διαστήµατα πενταετίας, αφορά τα εκατοστηµόρια 1, 5, 10, 25 και 50 (δηλαδή τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που κατατάσσονται παγκοσµίως στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δηµοσιεύσεων µε την υψηλότερη απήχηση) και αναφέρεται: στο σύνολο της χώρας. των µεµονωµένων φορέων. των µεµονωµένων φορέων στα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία. Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής δηµοσιεύσεων υψηλής απήχησης: της Ελλάδας. ανά κατηγορία φορέων. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. Ποσοστό (%) δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση (Top X%) ανά φορέα. Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθµού των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας που ανά έτος χαρακτηρίζονται ως δηµοσιεύσεις µε υψηλή απήχηση επί του συνολικού αριθµού των δηµοσιεύσεων της οντότητας το ίδιο έτος. Όταν η ποσοστιαία κατανοµή των δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση της εξεταζόµενης οντότητας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσµια κατανοµή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η οντότητα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσµιο µέσο όρο. Ο δείκτης υπολογίζεται για χρονικά διαστήµατα πενταετίας: των µεµονωµένων φορέων. Συγκρίνει σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο την κατανοµή των δηµοσιεύσεων µε υψηλή απήχηση στο σύνολο των δηµοσιεύσεων: στο σύνολο της χώρας. της Ελλάδας. ανά κατηγορία φορέων. των διαφόρων κατηγοριών φορέων. ανά φορέα. των µεµονωµένων φορέων. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 8

12 4 Επιστηµονικά πεδία Μεταξύ των δεδοµένων που παρέχουν οι διεθνείς βάσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, είναι και η κατηγοριοποίηση των δηµοσιεύσεων σε συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές. Στις βάσεις του Web of Science, οι δηµοσιεύσεις διαχωρίζονται θεµατικά σε 253 εξειδικευµένες επιστηµονικές περιοχές που έχει υιοθετήσει το σύστηµα WoS, µε κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύονται. Όπως αναλυτικά σηµειώνεται και στη συνέχεια, µία δηµοσίευση µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µία κατηγορίες. Ο αναλυτικός αυτός διαχωρισµός των ελληνικών δηµοσιεύσεων σε 253 επιστηµονικές περιοχές, χρησιµοποιήθηκε στις βιβλιοµετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ για την άντληση δεδοµένων που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία κατά τον υπολογισµό δεικτών, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την εκτίµηση της απήχησης των δηµοσιεύσεων, αλλά και για τον εντοπισµό συγκεκριµένων περιοχών αριστείας. Για την ανάδειξη των ευρύτερων επιστηµονικών περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί φορείς και µε στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχες διεθνείς µελέτες, οι ελληνικές δηµοσιεύσεις εντάχθηκαν σε 6 κύρια επιστηµονικά πεδία και 42 υποκατηγορίες, σύµφωνα µε τη διεθνώς αναγνωρισµένη πρότυπη κατηγοριοποίηση που υιοθετεί ο ΟΟΣΑ στην αναθεωρηµένη έκδοση του εγχειριδίου Frascati. Για το σκοπό αυτό, οι 253 θεµατικές περιοχές των βάσεων δεδοµένων του Web of Science συσχετίστηκαν και εντάχθηκαν στα έξι επιστηµονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους, όπως αυτές προτείνονται από το εγχειρίδιο Frascati * : 1. Natural Sciences (Mathematics / Computer and information sciences / Physical sciences / Chemical sciences / Earth and related environmental sciences / Biological sciences / Other natural sciences) 2. Engineering & Technology (Civil engineering / Electrical engineering - electronic engineering - information engineering / Mechanical engineering / Chemical engineering / Materials engineering / Medical engineering / Environmental engineering / Environmental biotechnology / Industrial Biotechnology / Nano-technology / Other engineering and technologies) 3. Medical & Health Sciences (Basic medicine / Clinical medicine / Health sciences / Health biotechnology / Other medical sciences ) 4. Agricultural Sciences (Agriculture, forestry, and fisheries / Animal and dairy science / Veterinary science / Agricultural biotechnology / Other agricultural sciences) 5. Social Sciences (Psychology / Economics and business / Educational sciences / Sociology / Law / Political Science / Social and economic geography / Media and communications Other social sciences) 6. Ηumanities (History and archaeology / Languages and literature / Philosophy, ethics and religion / Art (arts, history of arts, performing arts, music) / Other humanities) * Για την απόδοση των επιστηµονικών πεδίων υιοθετούνται οι όροι στην αγγλική γλώσσα προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν παρερµηνείες από τη χρήση ελληνικών όρων. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 9

13 Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά ο συσχετισµός των επιστηµονικών θεµατικών περιοχών που περιλαµβάνεται στις βάσεις δεδοµένων του Web of Science µε τια υποκατηγορίες και τα κύρια επιστηµονικά πεδία του εγχειριδίου Frascati. ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual Natural Sciences ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Mathematics Computer and Information Sciences Physical Sciences Chemical Sciences Earth and related Environmental Sciences ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases mathematics mathematics, applied mathematics, interdisciplinary applications comp critical reviews statistics & probability computer science, artificial intelligence computer science, cybernetics computer science, information systems computer science, interdisciplinary applications computer science, software engineering computer science, theory & methods mathematical & computational biology acoustics astronomy & astrophysics optics physics, applied physics, atomic, molecular & chemical physics, condensed matter physics, fluids & plasmas physics, mathematical physics, multidisciplinary physics, nuclear physics, particles & fields chemistry, analytical chemistry, applied chemistry, inorganic & nuclear chemistry, multidisciplinary chemistry, organic chemistry, physical crystallography spectroscopy electrochemistry polymer science oceanography paleontology Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 10

14 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual Engineering & Technology ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Biological Sciences Other Natural Sciences Civil Engineering Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Mechanical Engineering ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases geochemistry & geophysics geography, physical geology geosciences, multidisciplinary meteorology & atmospheric Sciences mineralogy water resources environmental Sciences behavioral Sciences biochemical research methods biochemistry & molecular biology biodiversity conservation biology biology, miscellaneous biophysics cell biology developmental biology ecology entomology evolutionary biology genetics & heredity limnology marine & freshwater biology microbiology mycology ornithology plant Sciences reproductive biology virology zoology microscopy construction & building technology engineering, civil transportation science & technology automation & control systems computer science, hardware & architecture engineering, electrical & electronic robotics telecommunications engineering, aerospace Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 11

15 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual Medical & Ηealth Sciences ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Chemical Engineering Materials Engineering Medical Engineering Environmental Engineering Industrial Biotechnology Nano-technology Other Engineering and Technologies Basic Medicine ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases engineering, industrial engineering, manufacturing engineering, mechanical mechanics nuclear science & technology thermodynamics engineering, chemical materials science, ceramics materials science, characterization & testing materials science, coatings & films materials science, composites materials science, multidisciplinary materials science, paper & wood materials science, textiles metallurgy & metallurgical engineering metallurgy & mining engineering, biomedical energy & fuels engineering, environmental engineering, geological engineering, marine engineering, ocean engineering, petroleum mining & mineral processing remote sensing materials science, biomaterials medical laboratory technology neuroimaging nanoscience & nanotechnology food science & technology microbiology engineering, multidisciplinary imaging science & photographic technology instruments & instrumentation anatomy & morphology chemistry, medicinal cytology & histology immunology neurosciences pathology pharmacology & pharmacy Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 12

16 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Clinical Medicine Health Sciences ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases physiology toxicology allergy andrology anesthesiology cardiac & cardiovascular systems clinical neurology critical care medicine dentistry, oral surgery & medicine dermatology emergency medicine endocrinology & metabolism gastroenterology & hepatology geriatrics & gerontology hematology medicine, general & internal obstetrics & gynecology oncology ophthalmology orthopedics otorhinolaryngology pediatrics peripheral vascular disease psychiatry radiology, nuclear medicine & medical imaging respiratory system rheumatology surgery transplantation urology & nephrology health care Sciences & services health policy & services infectious diseases medical ethics medical informatics nursing nutrition & dietetics parasitology public, environmental & occupational health primary health care social Sciences, biomedical Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 13

17 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual Agricultural Sciences Social Sciences ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Other Medical Sciences Medical Biotechnology Agriculture, Forestry, and Fisheries Animal and Dairy Science Veterinary Science Other Agricultural Sciences Psychology Economics and Business Educational Sciences Sociology ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases sport Sciences substance abuse tropical medicine integrative & complementary medicine medicine, legal medicine, miscellaneous medicine, research & experimental cell & tissue engineering agronomy fisheries forestry horticulture agriculture, dairy & animal science veterinary Sciences agricultural economics & policy agricultural engineering agriculture, multidisciplinary ergonomics psychology psychology, applied psychology, biological psychology, clinical psychology, developmental psychology, educational psychology, experimental psychology, mathematical psychology, multidisciplinary psychology, psychoanalysis psychology, social business business, finance economics industrial relations & labor management operations research & management science education & educational research education, scientific disciplines education, special anthropology cultural studies demography Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 14

18 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual Humanities ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Law Political Sciences Social and Economic Geography Media and Communications Other Social Sciences History and Archaeology Languages and Literature Philosophy, Ethics and Religion ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases ethnic studies family studies gerontology social issues social work sociology women's studies criminology & penology law international relations political science public administration area studies environmental studies geography planning & development transportation urban studies communication information science & library science history of social Sciences social Sciences, interdisciplinary social Sciences, mathematical methods archaeology history classics linguistics literary reviews literary theory & criticism literature literature, African, aust, can literature, american literature, british isles literature, german, dutch, scandinavian literature, romance medieval & renaissance studies asian studies ethics history & philosophy of science philosophy Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 15

19 ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Major Fields of Science & Technology Frascati Manual ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Field Categories Frascati Manual Arts Other Humanities ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Subject fields NSI & Incites Databases religion architecture art dance film, radio, television folklore music poetry theater humanities, multidisciplinary Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 16

20 5 Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις Η ανάλυση των ελληνικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και ο υπολογισµός των αντίστοιχων βιβλιοµετρικών δεικτών πραγµατοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά επίπεδα (levels of aggregation): για το σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων για 8 διακριτές κατηγορίες φορέων για µεµονωµένους φορείς. Οι ελληνικοί φορείς κατατάσσονται σε «κατηγορίες» κατ αρχή µε βάση τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, έρευνα, παροχή υπηρεσιών υγείας κ.λπ. και στη συνέχεια µε βάση το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους και το χαρακτήρα τους ως δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί. Ο διαχωρισµός των ελληνικών φορέων ως δηµόσιων ή ιδιωτικών πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις επικαιροποιηµένες εκδόσεις του «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ιοίκησης» που εκδίδεται από το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Επισηµαίνεται ότι στο Μητρώο καταγράφονται ως δηµόσιοι, και «µη δηµόσιοι φορείς, οι οποίοι λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου ως επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών γενικότερου οικονοµικού ή άλλου δηµόσιου συµφέροντος». Οι φορείς αυτοί θεωρούνται ως δηµόσιοι. Αναλυτικότερα οι κύριες κατηγορίες φορέων * είναι: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Πανεπιστηµιακός Τοµέας: στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα ελληνικά Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία, τα οποία στη συνέχεια αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια». Στην κατηγορία περιλαµβάνονται επίσης οι δηµοσιεύσεις που προέρχονται από τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και τα αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία τα οποία λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήµιο. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Τεχνολογικός Τοµέας: στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): στην κατηγορία περιλαµβάνονται οι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. * Αναφέρονται οι 8 κατηγορίες φορέων που χρησιµοποιήθηκαν στην δεύτερη έκδοση της σειράς µελετών. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 17

21 Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν δηµοσιεύσεις Τοµέας Κατηγορία Συντοµογραφία Περιγραφή Ανώτατη Εκπαίδευση Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία Τεχνολογικός Τοµέας ΤΕΙ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ερευνα Λοιποί ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς Λοιποί ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς Αλλοι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία Υγεία ηµόσιοι Φορείς Υγείας ηµόσιοι Φορείς Υγείας ηµόσια Νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, λοιπά νοσοκοµεία, κλινικές και φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νοσοκοµεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκοµεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Λοιποί ηµόσιοι Φορείς Λοιποί ηµόσιοι Φορείς Υπουργεία, µουσεία, ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, λοιποί δηµόσιοι φορείς και δηµόσιες επιχειρήσεις Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς Λοιποί ιδιωτικοί φορείς όπως ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µουσεία, τράπεζες, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 18

22 Λοιποί ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς: στην κατηγορία περιλαµβάνονται οκτώ ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία και συγκεκριµένα: Ακαδηµία Αθηνών - συµπεριλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών / Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ερευνητικό Ακαδηµαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) / Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το 2011 το ΕΑΙΤΥ µετονοµάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ιόφαντος». Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) / Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων. Το 2011 το ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού Προστασίας. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών / Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ηµόσιοι Φορείς Υγείας: στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα ηµόσια Νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας -εκτός από τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και τις πανεπιστηµιακές κλινικές οι δηµοσιεύσεις των οποίων προσµετρώνται στα Πανεπιστήµια-, τα λοιπά νοσοκοµεία και οι φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τα νοσοκοµεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Ενδεικτικά στην κατηγορία περιλαµβάνονται, πλην των ηµόσιων Νοσοκοµείων, φορείς όπως: η Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη ιαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕ Ι), το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο κ.ά. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται η σηµαντική δυσκολία στην ταυτοποίηση των δηµοσιεύσεων της κατηγορίας, λόγω της συχνής εµφάνισης συντοµογραφιών και ελλιπών στοιχείων αντί για τα πλήρη ονόµατα των νοσοκοµείων. Η δυσκολία στην επεξεργασία των δηµοσιεύσεων των φορέων της κατηγορίας είχε ως συνέπεια την αδυναµία πλήρους ταυτοποίησης του 9,5% περίπου των δηµοσιεύσεων της κατηγορίας. Παρά το γεγονός αυτό, δεδοµένης της συνεισφοράς των δηµόσιων νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων υγείας στην παραγωγή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός αναλυτικών βιβλιοµετρικών δεικτών ανά φορέα. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας: Στην κατηγορία περιλαµβάνονται οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας όπως τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 19

23 Η εµφάνιση ελλιπών στοιχείων ισχύει και για την κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας µε συνέπεια την αδυναµία ταυτοποίησης του 30% περίπου των δηµοσιεύσεων, που όµως αφορούν κυρίως µικρότερα διαγνωστικά και εξεταστικά κέντρα. Λοιποί ηµόσιοι Φορείς: περιλαµβάνονται οργανισµοί που αναφέρονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ιοίκησης» και δεν ανήκουν σαφώς στις προηγούµενες κατηγορίες (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς, Φορείς Υγείας), τα δηµόσια µουσεία καθώς και οι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας εκτός των νοσοκοµείων. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Υπουργεία, δηµόσιοι φορείς και επιχειρήσεις που εποπτεύονται από αυτά, δηµόσια µουσεία, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών οκίµων, Σχολή Ικάρων, Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής κ.ά.), οι στρατιωτικές σχολές, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η κατηγορία περιλαµβάνει και φορείς που δεν υπάγονται απευθείας στο δηµόσιο τοµέα περιλαµβάνονται όµως στο Μητρώο ως επιχειρήσεις γενικότερου οικονοµικού ή άλλου δηµόσιου συµφέροντος. Οι σηµαντικότεροι από τους φορείς της κατηγορίας όσον αφορά την παραγωγή δηµοσιεύσεων είναι τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ( ΕΗ), η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ), το Ίδρυµα Ορµύλια, το Γενικό Χηµείο του Κράτους, η Ανώνυµη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραµικών και Πυρίµαχων (ΕΚΕΠΥ), ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισµού (µε δηµοσιεύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή απήχηση) και δηµόσια µουσεία. Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς: Περιλαµβάνονται ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τράπεζες, µουσεία, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα (παραγωγικές και παροχής υπηρεσιών). Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς όπως το Μeditarranean Agronomic Insitute of Chania, το Athens Information Technology, το DEREE - The American College of Greece, η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το CITY College του Πανεπιστηµίου του Sheffield, το ALBA Graduate Business School, µουσεία, τράπεζες αλλά και πολλές επιχειρήσεις. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 20

24 6 Επεξεργασία δεδοµένων Λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων ανάλυσης, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει περιβάλλον - λογισµικό, µεθοδολογική προσέγγιση, τεχνικές καθαρισµού και ελέγχου- για την επεξεργασία των δεδοµένων στην πρωτογενή τους µορφή. Το ενοποιηµένο σύνολο εργαλείων βιβλιοµετρικής επεξεργασίας επιτρέπει: τον υπολογισµό µη «τετριµµένων» βιβλιοµετρικών δεικτών, όπως του δείκτη απήχησης µετά από «κανονικοποίηση» ανά επιστηµονική θεµατική περιοχή, δεικτών που σχετίζονται µε τoν αριθµό και τον τύπο των συνεργασιών µεταξύ ελληνικών φορέων κ.λπ. την κατηγοριοποίηση των δηµοσιεύσεων στις επιστηµονικές περιοχές που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ ως πλέον έγκυρες, και το συσχετισµό και ένταξη των εξειδικευµένων θεµατικών περιοχών των βάσεων Incites και NSI µε τις 42 υποκατηγορίες και τα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία του εγχειριδίου Frascati/ΟΟΣΑ. την έκδοση αναλυτικών µη τυποποιηµένων αναφορών (reports) εξειδικευµένων στις ανάγκες της µελέτης ανά κατηγορία φορέων, ανά φορέα κ.λπ. τον αποτελεσµατικό καθαρισµό των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των διαφόρων ελληνικών φορέων. Ο καθαρισµός των στοιχείων που παρέχονται από τις διεθνείς βάσεις αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά σηµεία στην επεξεργασία των δεδοµένων και την εξαγωγή αξιόπιστων δεικτών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις ονοµασίες των ελληνικών φορέων και των δοµικών τους µονάδων, όπως εµφανίζονται στις αντίστοιχες εγγραφές της βάσης Incites, κάτι που σε συνδυασµό µε την έλλειψη υποδοµής µοναδικών προσδιοριστών (unique identifiers) και καταλόγου καθιερωµένων ονοµάτων (authority file) οδηγεί σε πλήρη αδυναµία εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών σε επίπεδο φορέα ή κατηγορίας φορέων. Με τη βοήθεια του λογισµικού του ΕΚΤ και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του σε θέµατα τεκµηρίωσης και οργάνωσης πληροφορίας, εφαρµόστηκαν συστηµατικές διαδικασίες καθαρισµού της πρωτογενούς πληροφορίας της βάσης, η οποία περιλάµβανε τον εντοπισµό των εναλλακτικών ονοµάτων των διαφόρων φορέων και την οµογενοποίησή τους σε µια νέα έκδοση της βάσης. Το συγκεκριµένο ζήτηµα και η αντίστοιχη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην πρώτη βιβλιοµετρική µελέτη του ΕΚΤ. την αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία διαγραµµάτων µε αυξηµένες δυνατότητες παρουσίασης των αποτελεσµάτων, προσαρµογής στις ανάγκες των αναγνωστών µέσω δυνατοτήτων διάδρασης και ενσωµάτωσης των συγκεκριµένων λειτουργιών στην πλατφόρµα της ηλεκτρονικής έκδοσης της µελέτης Το λογισµικό αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ ως ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν την ανάγνωση πρωτογενών δεδοµένων διαφορετικών µορφών (XML, σχεσιακές βάσεις δεδοµένων), την αναπαράστασή τους µε βάση ένα κοινό µοντέλο δεδοµένων ανεξάρτητο των πηγών εισόδου, την επεξεργασία και κατηγοριοποίησή τους, τον υπολογισµό περιγραφικών και σύνθετων βιβλιοµετρικών δεικτών, την οπτικοποίησή τους µέσω διαδραστικών διαγραµµάτων και συναφών µηχανισµών και την εξαγωγή τους σε πολλαπλές µορφές (CSV, Excel, JSON) µε σκοπό τη χρήση τους σε διαφορετικά µέσα (αρχεία κειµένου, λογιστικά φύλλα). Το ενιαίο περιβάλλον υλοποίησης καθώς και οι σηµαντικές δυνατότητες παραµετροποίησης της εφαρµογής ευνοούν τη µαζική εκτέλεση διαφορετικών ροών εργασίας επεξεργασίας σε διαφορετικά σύνολα δεδοµένων, γεγονός που επιτάχυνε σηµαντικά τη διαδικασία υπολογισµού των απαραίτητων δεικτών. Σηµειώνεται πως Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 21

25 το σύστηµα είναι σχεδιασµένο ώστε να είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητο από συγκεκριµένα λογισµικά και τεχνολογίες, τόσο κατά την ανάγνωση των πρωτογενών δεδοµένων όσο και κατά την αποθήκευση ενδιάµεσων και τελικών αποτελεσµάτων. Επίσης, το σύστηµα υλοποιήθηκε µε γνώµονα την αυτοµατοποίηση της παραγωγής βιβλιοµετρικών δεικτών, την οποία στοχεύει το ΕΚΤ να παρέχει σε συστηµατική βάση, καθώς και τη δυνατότητα κλιµάκωσης της εφαρµογής, εντάσσοντας νέους δείκτες και νέες βάσεις πρωτογενών δεδοµένων (π.χ. βάση NCR µε άρθρα που αναφέρουν τα ελληνικά άρθρα, βάση Scopus κλπ.). Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παρουσίαση των ελληνικών βιβλιοµετρικών δεικτών και σε µορφή ηλεκτρονικής έκδοσης µε στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση και πλοήγηση στο υλικό µέσω διαδραστικών λειτουργιών και την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσµάτων. 7 Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων Για τη µέτρηση των ελληνικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και τον υπολογισµό των βιβλιοµετρικών δεικτών λαµβάνονται υπόψη µόνο τα άρθρα (articles), τα σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews), που θεωρούνται στο χώρο της βιβλιοµετρίας ως οι τύποι δηµοσιευµάτων που συντελούν στην παραγωγή νέας γνώσης και στην πρόοδο της επιστήµης και είναι επίσης εκείνοι που λαµβάνονται υπόψη συνήθως για τον υπολογισµό των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά χώρα. εν προσµετρώνται άλλοι τύποι δηµοσιευµάτων, όπως συντακτικά σηµειώµατα, επιστολές, διορθώσεις και περιλήψεις (editorials, letters, corrections και abstracts). Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει ο τύπος δηµοσίευσης επιστολή (letter), ο οποίος µπορεί να αποτελέσει σηµείο σύγχυσης. Συχνά στις φυσικές επιστήµες ο χαρακτηρισµός letter χρησιµοποιείται για σύντοµα άρθρα µε πρωτότυπα επιστηµονικά αποτελέσµατα και εν δυνάµει υψηλό αριθµό αναφορών. Εργασίες αυτού του είδους ταξινοµούνται συνήθως ως άρθρα (articles) και σπανιότερα ως σχόλια (research notes), συνεπώς λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό βιβλιοµετρικών δεικτών. 8 Έτος δηµοσίευσης Μία σηµαντική παράµετρος, που σχετίζεται µε τα δεδοµένα εισόδου της ανάλυσης και επηρεάζει τα αποτελέσµατά της, αφορά την κατανοµή των δηµοσιεύσεων σε έτη. Η προφανής προσέγγιση σε αυτό το θέµα είναι η χρήση της επίσηµης ηµεροµηνίας έκδοσης της έντυπης πηγής (π.χ. τεύχος περιοδικού, πρακτικά συνεδρίου). Παρ όλο όµως που στη βάση Incites καταγράφονται για κάθε άρθρο δύο ηµεροµηνίες το έτος έκδοσης και το έτος εισαγωγής της εγγραφής στο WoS στη βάση NSI η κατανοµή των δηµοσιεύσεων στα έτη πραγµατοποιείται µε βάση το έτος εισαγωγής στο WoS. Με δεδοµένο πως ο υπολογισµός των δεικτών πραγµατοποιείται βάσει δεδοµένων που προέρχονται και από τις δύο βάσεις, ως κριτήριο για τη χρονική ταξινόµηση των δηµοσιεύσεων επιλέχθηκε το έτος εισαγωγής στο WoS, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των υπολογιζόµενων δεικτών. Σηµειώνεται ότι το έτος δηµοσίευσης διαφέρει από το έτος εισαγωγής στο WoS στο 18% περίπου των εγγραφών της βάσης Incites. 9 Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών Ο αριθµός των αναφορών σε µια επιστηµονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει µετά τη δηµοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 22

26 δηµοσιεύσεις έχουν και περισσότερες αναφορές χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα µε την απήχησή τους στην επιστηµονική κοινότητα. Για την εξοµάλυνση των διαφορών που συνδέονται µε τη φυσιολογική αύξηση του αριθµού των αναφορών σε παλαιότερες δηµοσιεύσεις, στην παρούσα µελέτη υιοθετήθηκε η βιβλιοµετρική τεχνική µέτρησης των αναφορών µε χρήση µεταβλητού χρονικού παραθύρου ανά άρθρο και η ανάλυση των αναφορών πραγµατοποιήθηκε σε επικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα πέντε ετών (overlapping 5 years periods). Συγκεκριµένα, καταµετρώνται οι αναφορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας στις εργασίες που δηµοσιεύθηκαν την ίδια πενταετία. Λαµβάνονται υπόψη όλες οι πενταετίες στο συνολικό χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει την ανάλυση, µε ολίσθηση ενός έτους: για παράδειγµα, για την περίοδο στην οποία αναφέρεται η δεύτερη έκδοση της σειράς µελετών του ΕΚΤ οι αναφορές υπολογίζονται βάσει 11 επικαλυπτόµενων πενταετιών ( έως ). Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι στον αριθµό των αναφορών οι οποίες αποδίδονται σε µία δηµοσίευση περιλαµβάνονται και οι αυτο-αναφορές (self citations), δεδοµένου ότι κατά τη συγγραφή ενός επιστηµονικού άρθρου, η παραποµπή από έναν ερευνητή σε προηγούµενες σχετικές δηµοσιευµένες εργασίες του αποτελεί φυσιολογική πρακτική στο πλαίσιο της συνέχειας των ερευνητικών εργασιών σε ένα συγκεκριµένο θέµα. 10 Καταµέτρηση δηµοσιεύσεων Είναι γνωστό ότι για την παραγωγή µιας δηµοσίευσης συνήθως συνεργάζονται περισσότεροι από ένας φορείς ή φορείς προερχόµενοι από διαφορετικές κατηγορίες. Επίσης, στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, όπως οι βάσεις NSI και Incites, η κατανοµή των δηµοσιεύσεων στις θεµατικές επιστηµονικές περιοχές πραγµατοποιείται µε κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύονται. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα περιοδικό αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια από τις εξειδικευµένες θεµατικές επιστηµονικές περιοχές των βάσεων, µε συνέπεια οι δηµοσιεύσεις που φιλοξενούνται σε αυτό και οι αντίστοιχες αναφορές τους να καταµετρώνται σε περισσότερες επιστηµονικές περιοχές. Για τις περιπτώσεις αυτές, στην παρούσα µελέτη υιοθετήθηκε η τεχνική προσµέτρησης «whole counting», δηλαδή κάθε δηµοσίευση προσµετράται από µια φορά για κάθε φορέα, κάθε κατηγορία ή κάθε θεµατικό πεδίο. Πρόκειται για τεχνική προσµέτρησης η οποία εφαρµόζεται στις βάσεις δεδοµένων NSI και Incites. Είναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό το σύνολο των δηµοσιεύσεων (ή των αντίστοιχων αναφορών) όπως προκύπτει από το άθροισµα των δηµοσιεύσεων των επιµέρους φορέων, κατηγοριών ή επιστηµονικών πεδίων είναι µεγαλύτερο από τον πραγµατικό αριθµό των δηµοσιεύσεων ή των αναφορών. Ο υπολογισµός των % µεριδίων των δηµοσιεύσεων που αποδίδεται στους µεµονωµένους φορείς ή τις διάφορες κατηγορίες φορέων, υπολογίζεται ως ποσοστό του αριθµού των δηµοσιεύσεων που καταγράφει η επιµέρους οντότητα (π.χ. η Ελλάδα, η κατηγορία φορέων, ο φορέας, το επιστηµονικό πεδίο κ.λπ.) επί του εκάστοτε συνολικού αριθµού των δηµοσιεύσεων που αποδίδεται στο ευρύτερο σύνολο αναφοράς (π.χ. οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, το σύνολο της χώρας, η Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 23

27 κατηγορία στην οποία ανήκει ο φορέας κ.λπ.) και όχι επί του αθροίσµατος των επιµέρους οντοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα (%) µερίδια των αναφορών, των επιστηµονικών πεδίων, των συνεργασιών κ.λπ. Ετσι, όσον αφορά την κατανοµή των δηµοσιεύσεων στους φορείς ή τις κατηγορίες φορέων, τα µερίδια φανερώνουν το βαθµό συµµετοχής (participation) µιας οντότητας στη διαµόρφωση του τελικού πραγµατικού αριθµού του συνόλου στο οποίο αναφέρεται (π.χ. το βαθµό συµµετοχής της κατηγορίας «Πανεπιστήµια» στην παραγωγή του συνόλου των ελληνικών δηµοσιεύσεων ή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην παραγωγή του συνόλου της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» κ.λπ.) και δεν αποτελούν επιµερισµό του συνολικού αριθµού στις επιµέρους οντότητες. Επίσης, η κατανοµή των δηµοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστηµονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους παρουσιάζει κάποιο βαθµό αλληλεπικάλυψης. Αναφέρεται ωστόσο ότι, όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική επεξεργασία των δεδοµένων, το 80% περίπου των ελληνικών δηµοσιεύσεων καταχωρούνται σε ένα µόνο κύριο επιστηµονικό πεδίο. Τέλος, η ίδια µεθοδολογία ακολουθείται και για τη µέτρηση του αριθµού των συνεργασιών σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο: µια δηµοσίευση που πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς προσµετράται ως µία εθνική συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων αποδίδεται όµως και ως µία εθνική συνεργασία σε κάθε φορέα. Αντίστοιχα, µια ελληνική δηµοσίευση που πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία ξένων ερευνητών από δύο χώρες, προσµετράται ως µία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δηµοσιεύσεων, αποδίδεται όµως και ως µία διεθνής συνεργασία µε κάθε χώρα. 11 είκτες απήχησης Η εκτίµηση της απήχησης (ή επιρροής) των δηµοσιεύσεων στην επιστηµονική κοινότητα βασίζεται στη µέτρηση του αριθµού των αναφορών που λαµβάνουν (σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) και εκφράζεται από διάφορους δείκτες. Ο απλούστερος από αυτούς είναι ο δείκτης απήχησης (citation impact) δηλαδή ο µέσος όρος αναφορών ανά δηµοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθµού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισµένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθµό των δηµοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Για τη συγκριτική αξιολόγηση των δηµοσιεύσεων χρησιµοποιείται ο σχετικός δείκτης απήχησης (relative citation impact), ο οποίος συγκρίνει την απήχηση των δηµοσιεύσεων µιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση µε την απήχηση των δηµοσιεύσεων ενός καθορισµένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες µέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιµή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι µεγαλύτερη από 1, οι δηµοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν µεγαλύτερη απήχηση από το σύνολο αναφοράς. Πλήθος επιστηµονικών εργασιών επιβεβαιώνουν την επίδραση παραγόντων όπως οι διαφορετικές πρακτικές αναφορών στα διάφορα επιστηµονικά πεδία ή το είδος της δηµοσίευσης στον αριθµό των αναφορών και κατά συνέπεια στο δείκτη απήχησης. Ανάλογα µε τους επιστηµονικούς τοµείς, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην πρακτική δηµοσίευσης, στο χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και στα µοτίβα αναφοράς δηµοσιεύσεων (citation patterns). Για παράδειγµα, στην ιατρική και στη µοριακή βιολογία, παρατηρείται υψηλότατη παραγωγικότητα ως προς την ποσότητα των επιστηµονικών άρθρων Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 24

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 Ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει στην αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας ολοκλήρωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η μελέτη "Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιομετρική Ανάλυση

Βιβλιομετρική Ανάλυση Βιβλιομετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 3η έκδοση, Δεκέμβριος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιομετρική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Περιεχόμενα παρουσίασης Βιβλιομετρικοί δείκτες. Βιβλιομετρικές μελέτες Μεθοδολογία Αριθμός Δημοσιεύσεων Αριθμός Αναφορών Δείκτης Απήχησης. Σχετικός Δείκτης Απήχησης. % Υψηλής Απήχησης Θεματικές Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕYΣΕΙΣ 1996-21 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 214 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Πίνακας D Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ISCED97) ISCED CODE Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας

Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας Πίνακας περιεχομένων παραρτήματος Παράρτημα V: Ναυτιλιακό Πλέγμα... 1 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα... 3 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία... 4 Ανώτατη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β7922/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β7922/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU Το Πανεπιστήµιο National Taiwan University (NTU) δηµοσιεύει κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu

RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνας ΑΠΘ, 24.11.2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενα πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

BioMed Central Γνωρίστε το µέσω της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ 1 Τι είναι το BioMed Central; To BioMed Central αποτελεί εκδοτικό µηχανισµό που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Fields of Education & Training

ERASMUS Fields of Education & Training Οι κωδικοί ISCED που καταγράφουν τα πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα έγγραφα ERASMUS για να χαρακτηρίσουν την κινητικότητα. Χρησιμοποιούνται επίσης στο λογισμικό διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ERASMUS 2010 Aνασκόπηση 2009 2010/Εντατικά Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ ΕΠΣΕΤ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Δρ Νένα Μάλλιου, 31.03.2015 Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια για την αξιολόγηση της απόδοσης των Πανεπιστημίων, μέσω των συστημάτων κατάταξης. Τα συστήματα κατάταξης των

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική εργασία

Βιβλιογραφική εργασία Εργαστήριο Αμπελουργίας ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Τι είναι βιβλιογραφική εργασία (review); Παραθέτει δεδομένα (data/results) αποδείξεις (evidence)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Σύνοψη Η ιατρική πληροφορική είναι ο κλάδος που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της πληροφορικής στην ιατρική. Άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 7-11-2016 Περιεχόµενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Η Διαχρονική Εξέλιξη της Μέτρησης των ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και η εμπειρία από τη χρήση των δεικτών έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 1-12-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 17-4-2013 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής 2007 Εισαγωγή Θέμα: Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης που παρέχει η Κεντρική Βιβλ/κη της Θεολογικής. Μεθοδολογία αναζήτησης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF 1 Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Αριθμητικά δεδομένα Από το ΑΒΕΚΤ στο DSpace Από Unimarc σε Dublin Core Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF SCIENCE και SCOPUS Μελλοντικά σχέδια 2 Χρονική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 2

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 2 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 2 8 Σεπτεµβρίου, 2005 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Πρόσβαση στη γνώση Φεβρουάριος 2016 το EKT είναι από τους σημαντικότερους θεσμούς διάχυσης της γνώσης στη χώρα. Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε & διαχέουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Έρευνας & Ανάπτυξης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε&Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αθήνα, Μάιος 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: ρ Εύη Σαχίνη, ιευθύντρια Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ 20 Νοεμβρίου 2013 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ιατρική Σχολή Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Εγκεκριμένη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2)

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2) 1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (1) Η άδεια για ολική ή µερική παραγωγή χορηγείται από τον ΕΟΦ εφόσον: Καθορίζεται το προϊόν και οι µορφές που πρόκειται να παραχθούν ή εισαχθούν, καθώς και ο τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Συντάκτης: Αθανάσιος Λιακόπουλος Κωδικός: Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2008 3 Αρμόδιο Τμήμα: Αριθμός Αναθεώρησης: R2 R Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα:

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες της επιστημονικής πληροφόρησης Σαραντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Λεωνίδας Αντωνίου Προϊστάµενος Τοµέα Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1125_16-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα