ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου Έκταση εφαρμογής 9 Άρθρον 2. Όργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος 1. Όργανα εισπράξεως δημοσίων εσόδων Εισπράξιμο του εσόδου / απαιτήσεως Γενικά, νόμιμος τίτλος Η «φορολογική» βεβαίωση Η «ταμειακή» βεβαίωση Αποτελέσματα «ταμειακής» βεβαιώσεως Εκτελεστός τίτλος Δημοσίου Υποχρέωση καταβολής χρέους Εκτέλεση νόμιμου τίτλου κατά τρίτων 21 Άρθρον 3. Καταβολή χρεών 1. Τρόπος καταβολής χρεών Γενικά Κανόνας η εφάπαξ καταβολή, εξαιρέσεις Χρέη εκ συμβάσεων Χρηματικές ποινές κλπ Καταλογισμός επί περισσότερων χρεών 9-13

2 380 Περιεχόμενα 3. Χρέη εκ συμβάσεων 14 Άρθρον 4. Ατομική ειδοποίησις 1. Η ατομική ειδοποίηση, γενικά Τύπος και περιεχόμενο Χρόνος αποστολής Τρόπος αποστολής Υπογραφή κλπ Ατομική ειδοποίηση για τέλη κυκλοφορίας 9 3. Φύση ατομικής ειδοποιήσεως Παράλειψη ή καθυστέρηση ειδοποιήσεως Η Πειθαρχική ευθύνη 15 Άρθρο 5. Ληξιπρόθεσμα χρέη 1. Γενικά Η έννοια του ληξιπροθέσμου Περιπτωσιολογία ληξιπροθέσμου Μη εφαρμογή των ΑΚ 240 επ Χρέη καταβαλλόμενα εφάπαξ Χρέη καταβαλλόμενα σε δόσεις Χρέη από συμβάσεις Χρέη από εισαγωγικά τέλη Χρέη από καταλογισμό Άρθρον 6. Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής 1. Γενικά Έννοια και φύση προσαυξήσεων Έναρξη προσαυξήσεων Ποσοστό, όριο και χρονικός υπολογισμός 5-8 προσαυξήσεων 1.4. Βεβαίωση προσαυξήσεων 9 2. Είσπραξη προσαυξήσεων Προσαυξήσεις σε χρέη προς τρίτους που 12 εισπράττονται κατά ΚΕΔΕ

3 Περιεχόμενα Απαλλαγή από προσαυξήσεις Οι περιπτώσεις Απαλλαγή με απόφαση διοικητικού οργάνου Απαλλαγή με απόφαση του Ε.Σ Απαλλαγή στρατευμένων Αναστολή πληρωμής και προσαυξήσεις Δικαιοδοσία 24 Άρθρον 7. Χρόνος λήψεως αναγκαστικών μέτρων Άρθρον 8. Λήψις μέτρων δια μη ληξιπρόθεσμα χρέη 1. Γενικά Τα αναγκαστικά μέτρα Θέματα ορολογίας Τα επί μέρους μέτρα Συντηρητική κατάσχεση Εγγραφή υποθήκης Μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας 8 3. Προϋποθέσεις λήψεως μέτρων Τύχη μέτρων 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 9. Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων 1. Έννοια διοικητικής εκτελέσεως Έννοια Σχέση με εκτέλεση κατά ΚΠολΔ Μέτρα του δημοσίου για την εξασφάλιση 5 της καταβολής χρεών 3. Μέτρα/μέσα διοικητικής εκτελέσεως Αρμοδιότητα Ανάθεση ερευνών σε ιδιώτες 12-16

4 382 Περιεχόμενα Β ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ Άρθρον 10. Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου 1. Διενέργεια κατασχέσεως Γενικά Η παραγγελία προς εκτέλεση 3-4α 1.3. Η πρόσληψη μάρτυρα ή πραγματογνώμονα Η αφαίρεση των κατασχόμενων κινητών 7 2. Η έκθεση κατασχέσεως Γενικά Σύνταξη της εκθέσεως Περιεχόμενο της εκθέσεως Επιδόσεις κλπ. της εκθέσεως κατασχέσεως Παράδοση ή αποστολή στον 12 προϊστάμενο Δ.Ο.Υ Παράδοση ή επίδοση στον οφειλέτη Επίδοση στον Ειρηνοδίκη 15 Άρθρον 11. Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου 1. Γενικά Εξουσίες κατά την Η ρύθμιση της Άλλες εξουσίες Η συμπληρωτική εφαρμογή της 5-7 ΚΠολΔ Εξουσία κατά την Εξουσία σωματικής έρευνας; Η Η ρύθμιση Εφαρμογή της ΚΠολΔ Προβολή αντιστάσεως 13-15

5 Περιεχόμενα 383 Άρθρον 12. Πλείονες κατασχέσεις 1. Η ρύθμιση, γενικά Η επιβολή κατασχέσεως σε ήδη κατεσχημένο Από το Δημόσιο Από τρίτον Αναγγελία κατασχόντος δανειστή 6 3. Πορεία εκτελέσεως Ποιος δανειστής θα προηγηθεί; Συνέχιση πλειστηριασμού Κατακύρωση Δαπάνες εκτελέσεως 12 Άρθρον 13. Συνέπεια κατασχέσεως κινητών 1. Στέρηση δικαιώματος απαλλοτριώσεως Έννοια απαλλοτριώσεως/διαθέσεως Έναρξη και συνέπειες στερήσεως Εξαιρέσεις Ασφαλισμένα κατεσχημένα κινητά Καταστροφή πριν από την κατάσχεση Βλάβη πριν από την κατάσχεση Καταστροφή ή βλάβη μετά την κατάσχεση Άρθρον 14. Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων 1. Η ειδική ρύθμιση Κατάσχεση ημεδαπών νομισμάτων Κατάσχεση αλλοδαπών νομισμάτων Κατάσχεση χρεογράφων Κατάσχεση τίτλων σε διαταγή 10 Άρθρον 15. Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών Φύλαξις 1. Ορισμός μεσεγγυούχου ή φύλακα Ορισμός μεσεγγυούχου Ορισμός φύλακα 4-6

6 384 Περιεχόμενα 1.3. Επί κατασχέσεως κατεσχημένου υπό 7 μεσεγγύηση 2 Αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα Από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Αντικατάσταση από το δικαστήριο Παράδοση κατασχεθέντων στον αντικαταστάτη Καθήκοντα, ευθύνη μεσεγγυούχου ή φύλακα Απώλεια κατοχής από μεσεγγυούχο ή φύλακα Ζητήματα δικαιοδοσίας Άρθρον 16. Ασυγκόμιστοι καρποί 1. Έννοια ασυγκόμιστων καρπών Η κατάσχεση των ασυγκόμιστων καρπών Ειδικά θέματα Μεσεγγυούχος ή φύλακας Καρποί μισθωμένου ακινήτου Καρποί ενυπόθηκου ακινήτου 15 Άρθρον 17. Ακατάσχετα 1. Κατηγορίες ακατάσχετων κινητών Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Γενικά Ως προς την κατηγορία (α), 1 περ. α Ως προς την κατηγορία (β), 1 περ. β Ως προς την κατηγορία (γ), 1 περ. γ Ως προς την κατηγορία (δ), 1 περ. δ Ως προς την κατηγορία (ε), Ως προς τις ταχυδρομικές επιταγές, Παύση της χρησιμοποιήσεως Η 4 18 Άρθρον 18. Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν Άρθρον 19. Πρόγραμμα πλειστηριασμού 1. Η σύνταξη προγράμματος πλειστηριασμού 1-5

7 Περιεχόμενα Η προθεσμία Ο συντάκτης/εκδότης Το περιεχόμενο Νέο πρόγραμμα 6 3. Επί μεταφοράς χρεών 7 Άρθρον 20. Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού Άρθρον 21. Ενέργεια του πλειστηριασμού 1. Τόπος πλειστηριασμού Ημέρα πλειστηριασμού Η γενική ρύθμιση Επί υποκειμένων σε φθορά Υπάλληλος πλειστηριασμού Η ΚΠολΔ και η ΚΕΔΕ 21 3 εδ. α Επί κατεσχημένων αξίας κάτω των ευρώ Έγγραφα πλειστηριασμού 10 Άρθρον 22. Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Έκθεσις πλειστηριασμού Άρθρον 23. Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως Άρθρον 24. Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις 1. Προσωρινή κατακύρωση Ενέργειες του προϊσταμένου Έγκριση (ή μη έγκριση) της κατακυρώσεως Επί μη εγκρίσεως 5 3. Επανάληψη του πλειστηριασμού Γενική ρύθμιση Επανάληψη με αίτηση του οφειλέτη 7-8 Άρθρον 25. Επανάληψις πλειστηριασμού Άρθρον 26. Ενέργεια εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως του πλειστηριασμού

8 386 Περιεχόμενα Άρθρον 27. Αναπλειστηριασμός 1. Περιπτώσεις αναπλειστηριασμού Αναπλειστηριασμός κατά ΚΕΔΕ Γενικά Διενέργεια αναπλειστηριασμού Η βεβαίωση οφειλής 9-11 Άρθρον 28. Αναγγελίαι 1. Αναγγελίες Έννοια, περιεχόμενο αναγγελίας Είδη αναγγελίας, ρύθμιση Η κατά ΚΕΔΕ 28 αναγγελία Γενικά Τα άλλα χρέη Η αναγγελία Αναγγελίες τρίτων Γενικά Η ρύθμιση της Άρθρον 29. Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν 1. Η ρύθμιση Πλειστηρίασμα κατώτερο των ευρώ Μη ύπαρξη αναγγελίας ενεχυρούχων πιστωτών Ύπαρξη αναγγελίας ενεχυρούχων πιστωτών Ύπαρξη αναγγελίας (και) εγχειρόγραφων 8-9 πιστωτών 3. Πλειστηρίασμα ανώτερο των ευρώ Μη αναγγελία πιστωτών Αναγγελία πιστωτών 11 4 Ειδικότερα η απόδοση του ανήκοντος 12 στο Δημόσιο ποσού 5. Υπάλληλος πλειστηριασμού μη συμβολαιογράφος 13-14

9 Περιεχόμενα 387 Γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Άρθρον 30. Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων 1. Έννοια, αντικείμενο, ρύθμιση Έννοια Αντικείμενο Ρύθμιση Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα Το κατασχετήριο Σύνταξη και περιεχόμενο Κοινοποίηση κατασχετηρίου Ελλείψεις κατασχετηρίου Συνέπειες της κατασχέσεως Χρόνος κατασχέσεως Επισκόπηση συνεπειών Συνέπειες ως προς τον τρίτον Συνέπειες ως προς το Δημόσιο Συνέπειες ως προς τον οφειλέτη Ειδικά θέματα Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου Περισσότερες κατασχέσεις Επί πτωχεύσεως του τρίτου Επί πτωχεύσεως του οφειλέτη Περιορισμός κατασχέσεως Κατάσχεση τίτλων σε διαταγή Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου 52 Άρθρο 30Α. Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρον 31. Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων 1. Γενικά Ακατάσχετα κατά ΚΕΔΕ Γενικά 4

10 388 Περιεχόμενα 2.2. Ακατάσχετα κατά ΚΕΔΕ 17 και 5 ΕισΝΚΠολΔ Ακατάσχετο εταιρικής μερίδας 6-8 σε προσωπική εταιρία 2.4. Ακατάσχετο διατροφής, μισθών, 9-17 ημερομισθίων, συντάξεων 2.5. Ακατάσχετο εφάπαξ καταβαλλόμενων 18 παροχών 3. Κατάσχεση ακατασχέτου Άρθρον 32. Δήλωσις τρίτου 1. Προθεσμία, τύπος, φύση δηλώσεως Περιεχόμενο της δηλώσεως Γενικά Ανυπαρξία συναλλαγής με οφειλέτη, 9 ανυπαρξία οφειλής 2.3. Ανυπαρξία οφειλής λόγω αποσβέσεως κλπ Ύπαρξη μέρους μόνο της οφειλής Οφειλή τρίτου υπό αίρεση ή προθεσμία κλπ Επί κατασχέσεως μέλλουσας 13 απαιτήσεως κατά του τρίτου 2.7. Ύπαρξη ανταπαιτήσεων του τρίτου, 14 ενστάσεις 2.8. Επί διαρκούς σχέσεως Ύπαρξη οφειλής τρίτου Κατάσχεση μισθωμάτων ή υπομισθωμάτων 17 Άρθρον 33. Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης Άρθρον 34. Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου Δ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ Άρθρον 35. Ενέργεια κατασχέσεως 1. Η ρύθμιση 1-9

11 Περιεχόμενα Γενικά Έννοια ακινήτου Δικαιώματα σε ακίνητα Η ρύθμιση Ειδικότερα τα δικαιώματα σε ακίνητο Ειδικότερα η κυριότητα Ειδικότερα η επικαρπία Ειδικότερα η περιορισμένη προσωπική δουλεία Ειδικότερα τα συστατικά και τα παραρτήματα Άρθρον 36. Επιβολή κατασχέσεως 1. Η ρύθμιση Η παραγγελία προς κατάσχεση Επιβολή κατασχέσεως, έκθεση Ισχύς του άρθρου 12 ΚΕΔΕ Έκταση κατασχέσεως 15 Άρθρον 37. Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως Άρθρον 38. Συνέπειαι κατασχέσεως 1. Η ρύθμιση Στέρηση του δικαιώματος/εξουσίας ελεύθερης 4-9 διαθέσεως 2.1. Επέλευση της στερήσεως Διάθεση παρά τη στέρηση Εγγραφή της κατασχέσεως στα δημόσια βιβλία Άρθρον 39. Πρώτη προσφορά 1. Η ρύθμιση Η κοινή πράξη κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως Γενικά, περιεχόμενο Ορισμός πρώτης προσφοράς Πρώτη προσφορά κατά την Πρώτη προσφορά κατά την 3 14

12 390 Περιεχόμενα 2.5. Τροποποίηση του ποσού πρώτης προσφοράς Διορισμός μεσεγγυούχου Επίδοση της εκθέσεως στον υποθηκοφύλακα, εγγραφή στο βιβλίο κατασχέσεων, πλοία, αεροσκάφη Άρθρον 40. Μεσεγγυούχος 1. Βλ. παραπάνω, άρθρο 39 αρ Βλ. παραπάνω, άρθρο 15 αρ. 6 και Βλ. και ΚΠολΔ 996 (για τους καρπούς). Άρθρον 41. Πρόγραμμα πλειστηριασμού 1. Έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, προθεσμίες Περιεχόμενο του προγράμματος Κοινοποιήσεις του προγράμματος Τοιχοκολλήσεις, δημοσιεύσεις του προγράμματος Μη ανατροπή κατασχέσεως 18 Άρθρον 42. Τόπος πλειστηριασμού Άρθρον 43. Πλειστηριασμός 1. Αποστολή εγγράφων στον υπάλληλο πλειστηριασμού Τα αποστελλόμενα έγγραφα Προθεσμία αποστολής Βεβαίωση αποστολής 5 2. Διενέργεια πλειστηριασμού Γενικά Ακυρότητα πλειστηριασμού επί παρακωλύσεως Αναστολή πλειστηριασμού; Ανάκληση εντολής πλειστηριασμού 9 3. Αντίγραφο εκθέσεως πλειστηριασμού 10 Άρθρον 44. Κατακύρωσις εις το Δημόσιον Άρθρον 45. Κατάθεσις πλειστηριάσματος

13 Περιεχόμενα 391 Άρθρον 46. Δίωξις υπερθεματιστών Αναπλειστηριασμός 1. Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής 1-4 του πλειστηριάσματος 2. Δίωξη του μη καταβαλόντος υπερθεματιστή Το χρέος του υπερθεματιστή Σχέση χρέους υπερθεματιστή και χρέους 8-13 οφειλέτη 2.3. Προσαυξήσεις σε βάρος του υπερθεματιστή Μέτρα κατά του υπερθεματιστή Καταβολές του υπερθεματιστή Αναπλειστηριασμός Γενικά Ρύθμιση του αναπλειστηριασμού Πλειστηρίασμα χαμηλότερο Μη καταβολή του πλειστηριάσματος Η 7 38 Άρθρον 47. Αίρεσις περί την κατακύρωσιν 1. Η ρύθμιση Η εξουσιαστική αίρεση Το μέλλον και αβέβαιο γεγονός Απόδειξη του γεγονότος Πλήρωση της αιρέσεως Ματαίωση της αιρέσεως Άρθρον 48. Κατάσχεσις πλοίου Άρθρον 49. Πρόγραμμα πλειστηριασμού Άρθρον 50. Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου Άρθρον 51. Κατάσχεσις αεροσκάφους Άρθρον 52. Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους Άρθρον 53. Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους

14 392 Περιεχόμενα Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Άρθρον 54. Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδομένων υπό τρίτων 1. Ανακοίνωση πλειστηριασμών Προς ποιους η ανακοίνωση, προθεσμία Κατά ΚΕΔΕ Κατά το διάταγμα για τις δίκες του Δημοσίου Σε άλλα πρόσωπα, για τα οποία εφαρμόζεται 9 ο ΚΕΔΕ; 2.4. Προθεσμία Συνέπειες παραλείψεως 11 Άρθρον 55. Αναγγελίαι Δημοσίου 1. Γενικά Έννοια αναγγελίας Η ρύθμιση Αναγγελία του Δημοσίου Υποχρέωση αναγγελίας Τρόπος αναγγελίας Προθεσμία αναγγελίας Επί νέων χρεών Τύχη αναγγελίας επί αναβολής ή 11 ματαιώσεως του πλειστηριασμού 2.6. Αναγγελία από άλλη Δ.Ο.Υ Αναγγελία με ισχύ αυτοτελούς κατασχέσεως Κατάταξη του Δημοσίου 15 Άρθρον 56. Υπερθεματισμός Δημοσίου Άρθρον 57. Αναγγελίαι τρίτων Άρθρον 58. Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως 1. Ο πίνακας κατατάξεως, γενικά Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως 4-11

15 Περιεχόμενα Έννοια ανακοπής, αίτημα Λόγοι ανακοπής Νομιμοποιούμενοι ενεργητικά Νομιμοποιούμενοι παθητικά Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία Προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής Επί ασκήσεως ανακοπής Επί μη ασκήσεως ανακοπής 21 Άρθρον 59. Έφεσις Άρθρον 60. Αναίρεσις Άρθρον 61. Κατάταξις Δημοσίου 1. Η ρύθμιση Η κατάταξη των απαιτήσεων του Δημοσίου 4-16 επί αναγκαστικής εκτελέσεως 2.1. Η διάκριση των απαιτήσεων, κρίσιμος χρόνος Κατάταξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και απαιτήσεις 9-13 τρίτων με εμπράγματη εξασφάλιση ή προνόμιο 2.4. Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου Προσαυξήσεις και τόκοι Απαιτήσεις του Δημοσίου στην πτώχευση του οφειλέτη Άρθρον 62. Πτώχευσις 1. Η ρύθμιση 1 2. Στοιχεία της αίτησης πτωχεύσεως Υποχρεώσεις του γραμματέα του πτωχευτικού 6 δικαστηρίου 4. Υποχρεώσεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Υποχρεώσεις του συνδίκου Γενικά Ως προς τις απαιτήσεις του Δημοσίου Επί επισπεύσεως πλειστηριασμού 11-15

16 394 Περιεχόμενα 5.4. Επί απευθείας εκποιήσεως Υποχρεώσεις του επισπεύδοντος πλειστηριασμό 17 δανειστή 7. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών Δικαίωμα αναγκαστικής εκτελέσεως του Δημοσίου Η 4 22 Άρθρο 62Α. Ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου 1. Η ρύθμιση Η αίτηση του πτωχού και οι προϋποθέσεις Η απόφαση ρυθμίσεως Γενικά Οι γνωμοδοτήσεις Περιεχόμενο της ρυθμίσεως Η αποδοχή της ρυθμίσεως Η διαλυτική αίρεση της ρυθμίσεως Θέματα παραγραφής Ρύθμιση διαδικαστικών λεπτομερειών 28 ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ Άρθρα Καταργήθηκαν με το ν. 3842/2010 άρθρο 67 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΑΚΟΠΑΙ Άρθρον 73. Ανακοπαί υπό του οφειλέτου 1. Η ρύθμιση Είδη ανακοπής Ανακοπή και προσφυγή Λόγοι ανακοπής κατά αρξαμένης εκτελέσεως Δικαιοδοσία Προθεσμίες 7

17 Περιεχόμενα Διάδικοι 8 2. Ανακοπή πριν από την έναρξη της εκτελέσεως Γενικά, ανακοπή κατά ατομικής ειδοποιήσεως 9-11α 2.2. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαιώσεως Ανακοπή κατά της αρξάμενης εκτελέσεως Γενικά Λόγοι ανακοπής κατά την Άλλοι λόγοι ανακοπής Αναστολή εκτελέσεως Άρθρον 74. Ανακοπή τρίτου 1. Η ρύθμιση Ανακοπή κατά πράξεων έως το πέρας της 5-18 εκτελέσεως 2.1. Γενικά Ανακόπτων, λόγος ανακοπής Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Καθών η ανακοπή Αίτημα Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα Αναστολή εκτελέσεως Ανακοπή κατά του υπερθεματιστή Ανακοπή και συνήθεις αγωγές 20 Άρθρον 75. Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως 1. Ανακοπή οφειλέτη για παραλείψεις ή ακυρότητες Γενικά Προϋποθέσεις Προθεσμία ανακοπής Για πράξεις εκτελέσεως έως τον πλειστηριασμό Για τον πλειστηριασμό Η 3 19

18 396 Περιεχόμενα 4. Ειδικά θέματα Δικαιοδοσία Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Ανακοπή από εγχειρόγραφους πιστωτές 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Άρθρον 76. Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης Άρθρον 77. Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως 1. Η ρύθμιση, γενικά Εκκαθάριση εξόδων μεταξύ δικαιούχου και Δ.Ο.Υ Αμφισβήτηση ως προς τα έξοδα Αρμόδιο δικαστήριο Η αίτηση Η διαδικασία Έφεση Επί συντάξεως πίνακα κατατάξεως Γενικά Η διαδικασία Η θέση των δικαιούχων 23 Άρθρον 78. Καταβολή εξόδων εκτελέσεως 1. Προκαταβολή των εξόδων εκτελέσεως Βεβαίωση των προκαταβαλλομένων Διαγραφή των βεβαιωθέντων εξόδων 9-10 Άρθρον 79. Καταβολή εξόδων εκτελέσεως εν περιπτώσει αναστολής 1. Η ρύθμιση 1 2. Αναστολή της εκτελέσεως Εκούσια απαλλοτρίωση κατασχεθέντων κινητών Επί αμφισβητήσεως του ύψους των εξόδων 6

19 Περιεχόμενα 397 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 80. Ευθύναι περί την βεβαίωσιν 1. Υπαγόμενοι σε πειθαρχικές ποινές Η πειθαρχική ευθύνη κατά την 1 και την Η πειθαρχική ευθύνη κατά την Άρθρον 81. Ευθύναι αστυνομικών οργάνων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ Άρθρον 82. Διαγραφή των προς το Δημόσιον χρεών 1. Περιπτώσεις διαγραφής Γενικά Διαγραφή χρεών αποβιωσάντων Διαγραφή χρεών απόρων Διαγραφή χρεών προσώπων χωρίς περιουσία 8-9 ή των οποίων η περιουσία ολόκληρη εκποιήθηκε αναγκαστικά κατά ΚΕΔΕ 1.5. Διαγραφή χρεών επί μερικής φοροδοτικής 10 ικανότητας 1.6. Επί υπάρξεως εγγυητών, συνοφειλετών κλπ Αρμόδιο όργανο Διαδικασία Επαναβεβαίωση διαγραφέντων χρεών Άρθρο 82Α. Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης 1. Η ρύθμιση Περιπτώσεις ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών Γενικά Ο γενικός κανόνας Οι επί μέρους περιπτώσεις 7-13

20 398 Περιεχόμενα 3. Η διαδικασία καταχωρίσεως στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών Συνέπειες της καταχωρίσεως Διαγραφή από τα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης και επανεγγραφή στα βιβλία εισπραξίμων Η Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Άρθρο 83. Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού 1. Η ρύθμιση Είδη συμψηφισμού Προϋποθέσεις συμψηφισμού Γενικά Ως προς την απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου Ως προς την απαίτηση του Δημοσίου Επί ακυρότητας ή ακυρωσίας απαιτήσεων Διαδικασία και αποτελέσματα συμψηφισμού Ειδικά θέματα Συνέπειες της αποσβέσεως Επί περισσότερων χρεών Επί ακατάσχετης απαιτήσεως του οφειλέτη Επί πτωχεύσεως του οφειλέτη Επί εκπτώσεων υπέρ του οφειλέτη Επί χορηγήσεως στον οφειλέτη δυνατότητας τμηματικής καταβολής Διαφορές από συμψηφισμό 38

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ Περιεχόμενα 399 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρον 84. Κοινοποιήσεις 1. Η ρύθμιση Παραγγελία προς επίδοση, όργανα επιδόσεως Έννοια παραγγελίας Αρμοδιότητα για την παραγγελία Όργανα επιδόσεως Η παραγγελία άτυπη Η δημιουργούμενη σχέση 9 3. Περιπτωσιολογία επιδόσεων Επίδοση επί προσώπων άγνωστης διαμονής ή προσώπων γνωστής διαμονής αλλά στο εξωτερικό Άρθρον 85. Εκπροσώπησις του Δημοσίου 1. Η ρύθμιση Προθεσμία κοινοποιήσεως 4 3. Αυτοπρόσωπη παράσταση οφειλέτη 5 4. Αναστολή προθεσμιών 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΑΙ ΜΙΣΘΩΤΑΙ ΥΠΟΜΙΣΘΩ- ΤΑΙ Άρθρον 86. Εγγυηταί 1. Η ρύθμιση Η ευθύνη του εγγυητή Δικαιώματα του καταβαλόντος εγγυητή Δίκες περί την εκτέλεση Εγγυήσεις Δημοσίου 19 Άρθρον 87. Ευθύνη υπομισθωτών Άρθρον 88. Δικαιώματα μισθωτών υπομισθωτών

22 400 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 89. Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας Άρθρον 90. Ατέλεια δικογράφων Άρθρον 91. Έσοδα τρίτων Άρθρον 92. Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών Άρθρον 93. Διαχρονικόν Δίκαιον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 94. Άρθρον 95. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ σελ. 371

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 4. Ρύθμιση αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1100922/7674/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών. - 1085 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Β.Μαντέλλου Τηλέφωνα: 3635480 Η.Π.18/7/2001/ΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015 αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα φής «Με εντολή Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ». ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.1100922/7674/0016 Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.: 1133 ΤΜΗΜΑ: Α ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΛ 1049-06/04/2009 ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Σας γνωρίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών» του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 117, 118, 305, 630, 955 παρ. 2, 995 παρ. 4 Προστέθηκαν στα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1055/ Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

ΠΟΛ.1055/ Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων ΠΟΛ.1055/12.5.2010 Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων Αθήνα, 12 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

ΘEMA: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τμήματα Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Δημοσιονομικό Δίκαιο. Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής

ΠΜΣ Δημοσιονομικό Δίκαιο. Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο Τα δημόσια έσοδα Ανδρέας Τσουρουφλής 13.12.2016 ΠΜΣ 2016-2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων δαπανών Διενέργεια δημοσίων εσόδων Βεβαίωση Είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εξυγίανση και διάσωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου... 1.1. Γενικά... 1.2. Οι ρυθμίσεις του ΠτωχΚ... 1.3. Η Αιτιολογική Έκθεση... 2. Σύντομη επισκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 147 παρ. 2 ΚΠολΔ Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η ανάλυση του ΚΦΔ γίνεται κατά άρθρο καί η δομή του παρόντος βιβλίου είναι η εξής: Κατ αρχάς παρουσιάζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΚΦΔ.

Εισαγωγή. Η ανάλυση του ΚΦΔ γίνεται κατά άρθρο καί η δομή του παρόντος βιβλίου είναι η εξής: Κατ αρχάς παρουσιάζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΚΦΔ. Εισαγωγή Το νέο μας βιβλίο «Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών & Ενδοομιλικές Συναλλαγές» είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1245/20.11.2014 (Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2068 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας ΣΤΗΛΗ 1 α/α -ΣΤΗΛΗ 2- Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή 1. - Την κοινοποίηση: (α) σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των πράξεων προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ [1]. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο; α) Με τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.2005/ Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο

ΠΟΛ.2005/ Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ΠΟΛ.2005/23.5.1990 Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ΠΟΛ. 2005/23.5.1990 Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Ι. Εισαγωγή. 1. Σο πρόβλημα των βεβαρημένων δανειοληπτών.. 3

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Ι. Εισαγωγή. 1. Σο πρόβλημα των βεβαρημένων δανειοληπτών.. 3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Ι. Εισαγωγή 1. Σο πρόβλημα των βεβαρημένων δανειοληπτών.. 3 1.1. Η εποχή της ευημερίας 1.2. Μερικά από τα αίτια 1.3. Οι συνέπειες 1.4. Σο πρόβλημα 2. Η αιτιολογική έκθεση του ν. 4161/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ. 217 Ν.Δ. 3026/1954 «ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Κ.Δ. 217 Ν.Δ. 3026/1954 «ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Κ.Δ. 217 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ν.Δ. 3026/1954 «ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Σελ. 1 επ. Δικηγόρος -κτήσις ιδιότητος Άρθρα [Έννοια, άσκηση καθηκόντων]*... 1 [Δικαίωμα ασκήσεως λειτουργήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα μέτρα είσπραξης οφειλών στο δημόσιο και τις κατασχέσεις

Οδηγός για τα μέτρα είσπραξης οφειλών στο δημόσιο και τις κατασχέσεις Οδηγός για τα μέτρα είσπραξης οφειλών στο δημόσιο και τις κατασχέσεις ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (αρμοδιότητα Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων) 1) Τα ληξιπρόθεσμα χρέη επιβαρύνονται ή όχι με προσαυξήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 31.1.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Ευνοϊκό περιβάλλον για την ταχύτερη αναδιάρθρωση του χρέους μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/3/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(I) του 2003 8(Ι) του 2004 7(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 21-6-2010 Αριθ.Πρωτ.510 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων. Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.» ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.» Με την παρούσα, κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 2556/24-12- 97(ΦΕΚ 270 τ.α')που αναφέρονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σαράντα δύο ερωτήσεις και απαντήσεις για οφειλές και χρέη

Σαράντα δύο ερωτήσεις και απαντήσεις για οφειλές και χρέη Σαράντα δύο ερωτήσεις και απαντήσεις για οφειλές και χρέη Οδηγό με 42 ερωτήσεις απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την είσπραξη δημόσιων εσόδων, εξέδωσε την Τρίτη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής.

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. ΠΟΛ.1148/28.12.2006 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006 Αριθ.Πρωτ.1114305/8860/0016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 9. του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α, 32) «Οφειλέτες. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Σύμφωνα με την παρ. 9. του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α, 32) «Οφειλέτες. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑ 45/ ). Β)

ΟΤΑ 45/ ). Β) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των οδηγιών της 45/01 εγκ. διαταγής περί βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας. Α) ΟΤΑ - Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές - Διαδημοτικές - Διακοινοτικές επιχ/σεις (παρ. 9.9). Β) Αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Θεσσαλονίκη 04-11-2008 Αριθμ.πρωτ.1034 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α εκδόσεως... VII Πρόλογος Β εκδόσεως... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υπό Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια εκούσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3449 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του. Δημοσίου, «ΕΥΡΩΡΟΥΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του. Δημοσίου, «ΕΥΡΩΡΟΥΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ.3532 Αρ.Ειδ.Βιβλίου 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η τυχόν αίτηση ανακοπής προγράμματος του παρόντος πλειστηριασμού ασκείται μεσα σε προθεσμία τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ /7501/1166/Α0014 ΠΟΛ.1133

Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ /7501/1166/Α0014 ΠΟΛ.1133 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝEΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η Κ.Β.Σ. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Β. Γ.Γ.Π.Σ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 1) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 1084133/5002/0016 Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) TΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ Ληξιπροθέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2158 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα